Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)"

Átírás

1 Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának összeállítása Megrendelések (étel, ital, terem, technika) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A rendezvény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése Eseményrıl értesítés Programegyeztetés Résztvevık meghívása Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Esemény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése A díjazottakra javaslattételi felhívás Beérkezı ajánlatok rendszerezése, döntéselıkészítés Érintettek értesítése Rendezvényszervezés Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolások Programterv összeállítása Megrendelések (szállás, étkezés, utazás, programok) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A program lebonyolítása Pénzügyi elszámolás Egyeztetés a külföldi partnerrel Utazásszervezés (repülıjegy, busz, autó, napi díjak) A program lebonyolítása nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek sajtó nemzetközi ek nemzetközi ek elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtó elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtó ek nemzetközi ek nemzetközi ek sajtó nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek 1

2 Kiadványok készítése Együttmőködés a turisztikai szervezetekkel, Tourinform Irodákkal Kemoh.hu és a kemtour.hu turisztikai portál üzemeltetése Kapcsolattartás a megyében mőködı Kisebbségi Önkormányzatokkal, megyei szövetségekkel valamint az Országos Kisebbségi Önkormányzatokkal és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal Kapcsolattartás a megyében mőködı civil szervezetekkel, megyei szolgáltató központjaival. Segítség nyújtása a fogyatékkal élık civil szervezeteinek munkájukhoz Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolás Árajánlat bekérése A kivitelezı kiválasztása, szerzıdéskötés Adatgyőjtés A kiadványkészítés fázisainak koordinálása (arculat meghatározása, korrektúra) Pénzügyi elszámolás os kapcsolattartás, információcsere Rendezvényeken való részvétel Megyei kiadványok eljuttatása Tourinform Irodáknak Aktualizálás Adatfeltöltés Kapcsolattartás Információcsere Rendezvényeken való részvétel Információcsere Részvétel a rendezvényeken sajtó nemzetközi ek ek ek ek ek ek idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil 2

3 Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság titkári feladatok Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság titkári feladatai Európai Integrációs Bizottság titkári feladatok Kapcsolattartás Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása nemzetközi, nemzetiségi és civil idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi ügyviteli asszisztens idegenforgalmi és nemzetközi ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil ügyviteli asszisztens nemzetközi nemzetközi nemzetközi 3

4 Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Csoporthoz tartozó adminisztráció Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Európai Integrációs Bizottság és Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság jegyzıkönyvvezetése Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Gépelés Iktatás Levelezés Jegyzıkönyvvezetés Meghívók kiküldése nemzetközi ügyviteli asszisztens nemzetközi ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens Információbevitel Word, Excel, Power Point ügyviteli asszisztensek Média kapcsolatok sajtószemle készítése hirdetések közzététele Sajtóközlemények kiadása elnöki ügyviteli asszisztens elnöki titkárság vezetıje sajtó Sajtótájékoztatók lebonyolítása KEMÖH.köztisztviselıinek, ügykezelıinek és munkavállalóinak személyügyeivel kapcsolatos feladatok Téma kijelölése Adatgyőjtés sajtóanyag elkészítése sajtótájékoztató összehívása rendezvény lebonyolítása Kinevezı, megszüntetı, átsorolási határoztok meghozatala, helyettesítési okiratok és jubileumi jutalmak okiratainak elkészítése Megbízási szerzıdések elkészítése Közigazgatási adatszolgáltatások jelentése a BM felé Továbbképzési okiratok, és az ügykezelıi, alap-, és Szakvizsgák okiratainak elkészítése Közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges kérelmek elkészítése sajtó területért felelıs sajtó elnöki ügyviteli asszisztens sajtó 4

5 KEMÖH Intézményei vezetıinek (közalkalmazottak) személyügyeivel kapcsolatos feladatok A köztisztviselık vagyonnyilatkozataihoz és a teljesítményértékeléshez szükséges okiratok elkészítése, valamint a minısítések elıkészítése Egyéb juttatások intézése és a megbízási szerzıdések elıkészítése Nyugdíjazások elıkészítése, GYES, GYED, és családi pótlékok intézése 50 %-os vasúti arcképes igazolványok megrendelése Étkezési hozzájárulások havi egyeztetése, étkezési hidegutalványok szétosztása Jogszabályon alapuló nyilvántartások vezetése Közgyőlési határozat alapján az intézményvezetık kinevezési, megszüntetı okiratuk elıkészítése Intézményvezetık átsorolási határozatuk elıkészítése Intézményvezetık személyi anyagainak nyilvántartása humánpolitikai humánpolitikai KEMÖH portál karbantartás és feltöltés WEBes HTML szerkesztés titkársági informatikus Számítógépek, számítógépes hálózat software telepítés titkársági informatikus karbantartása hardware installálás hivatali informatikus Hivatal számítógép és szoftver nyilvántartás Excel titkársági informatikus hivatali informatikus MTeIR használatában segítség ARC software-ek titkársági informatikus nyújtás 5

6 A Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek - beruházási - épület állagmegóvási, - felújítási, korszerősítési folyamatainak lebonyolítása. A beruházási, felújítási, korszerősítési, állagmegóvási feladatokra javaslattétel, azok elıkészítése. Versenyeztetési eljárás lebonyolítása Szerzıdés-tervezet elkészítése A feladat végrehajtatása a Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint. Mőszaki ellenıri feladatok Mőszaki átadás- átvétel Fejlesztések fedezetének biztosításához szükséges pályázatok mőszaki tartalmának elkészítése Közbeszerzések lebonyolításához mőszaki tartalom, dokumentáció elkészítése Az Önkormányzat honlapján a Kbt. hatálya alá nem tartozó, a Fıosztály által bonyolított beszerzések (építés, beruházás, elújítás, árubeszerzés, szolgáltatás, tervezés) megjelentetése a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendelet, fıjegyzıi utasítás elıírásai szerint Az intézmények mőszaki állapotának ellenırzése, a felmerülı problémák megoldására javaslattétel Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje, beruházási ügyintézı Mőszaki osztály vezetıje,beruházási ügyintézı Mőszaki osztály vezetıje beruházási ügyintézı Közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, véleményezése, melyek kapcsolódnak a Megyei Önkormányzat intézményhálózatának 6

7 Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok lebonyolítása Mezıgazdasági Bizottság titkári feladatok mőködtetéséhez, a zavartalan mőködés biztosításához, különös tekintettel a mőszaki feladatokra. A Vagyongazdálkodási Fıosztály feladatkörét érintı, fıhatóságoktól érkezı elıterjesztések, rendelet-tervezetek véleményezése. Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Vagyongazdálkodással összefüggı feladatok (közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, a döntések végrehajtása) A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat honlapját érintı feladatok teljesítése a kapcsolódó jogszabályok, Önkormányzati rendelet, Fıjegyzıi utasítás szerint. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás az Önkormányzat intézményeivel. Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Napirendi pontok összeállítása Az ülés lebonyolítása Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje vagyonkezelési ügyintézı ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje 7

8 A évi CXXIX. törvényben, annak végrehajtási utasításaiban, valamint a Vagyongazdálkodásról szóló közgyőlési rendeletben, az annak mellékletét képezı Közbeszerzési Szabályzatban elıírt folyamatok Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság titkári feladatok Meghívók és mellékletei kiküldése Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás A Kbt. hatálya alá nem tartozó és a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos szervezési, technikai, ügyviteli feladatok teljeskörő ellátása. A Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása A közbeszerzési dokumentáció nyilvántartási rendszerének kialakítása, naprakészségének biztosítása. A Megyei Önkormányzat intézményei által bonyolított, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések döntés elıkészítésében való részvétel, szakmai segítségnyújtás A Megyei Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseihez kapcsolódó versenyeztetési eljárás lebonyolítása A jóváhagyott költségvetésben nem szereplı beszerzésekkel kapcsolatos versenyeztetési feladatok teljesítésében való részvétel, illetve közbeszerzési feladatok végrehajtása Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával, a Közbeszerzési Döntıbizottsággal, az Önkormányzat intézményeivel. Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Ügyviteli asszisztens Ügyviteli asszisztens Közbeszerzési ügyintézı Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Közbeszerzési ügyintézı Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Mőszaki Osztály vezetıje, Mőszaki Osztály vezetıje, 8

9 Meghívók összeállítása Az ülés lebonyolítása Meghívók és mellékletei kiküldése Mőszaki Osztály vezetıje, Mőszaki Osztály vezetıje, Ügyviteli asszisztens A megyei önkormányzat fenntartásában, illetve a társulásban mőködı egészségügyi és szociális intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi, gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, valamint az intézmények szakmai felügyelete. Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás SzMSz-ek, strúkturák elfogadása, módosítása, többletkapacitási pályázat Ellenırzések lefolytatása szakmai oldalról; Címzett pályázatok ügyintézése; Tulajdonosi döntéseket igénylı beérkezett levelek ügyintézése; Elıterjesztések elıkészíttetése Ügyviteli asszisztens szociális egészségügyi A szakosított szociális szolgáltatások területi szociális összehangolása. Az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) mőködtetése. szociális Az egészségügyi és szociális beruházások, a Az elıre elkészített anyagok bizottsági ülés illetve közgyőlés elé rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések terjesztésének segítése tervezésének, a gép-mőszer beszerzések szakmai programjának elıkészítése, egészégügyi véleményezése. Együttmőködés a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetıjével. A módszertani csoport munkájának segítése. szociális 9

10 Kapcsolattartás a társadalombiztosítás szerveivel egészségügyi-finanszírozási kérdésekben. A megyében mőködı karitatív szervezetek tevékenységének segítése és a betegegyesületek szervezési és mőködési tevékenységének támogatása. Finanszírozás, új feladatok, MEP ellenırzés figyelemmel kisérése. Az ellenırzésbıl adódó tulajdonosi lépések elıkészítése. egészségügyi ÁNTSZ-szel való folyamatos kapcsolattartás A megyei önkormányzat által ebben a témában kiírt pályázatok koordinálása a pályázati folyamat végig: - befogadás, - hiánypótoltatás, - véleményezés, - szerzıdéskötés, - elszámoltatás egészségügyi A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel történı együttmőködés. A megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási, szakképzési, közmővelıdési, levéltári, múzeumi, nyilvános könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi- gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, szakmai felügyelete. A középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Támogatás esetén a beadott pályázatok koordinálása. Önkormányzati Minısítı Program: az intézmények részére feladatok, célkitőzések megfogalmazása ( melyeket a saját IMIPben bontanak ki, konkretizálnak. ) Ennek része az éves ellenırzési ütemterv, illetve annak nyilvánosságra hozatala. Tájékoztató füzet összeállításának ellenırzése. egészségügyi oktatási osztályvezetı szakképzési 10

11 A nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási és szakképzı intézmények nyilvántartásával, mőködési engedélyével kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátása, valamint az intézmények mőködésének törvényességi ellenırzése. A fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni ellátásának szervezése. A megyei intézkedési és közoktatás-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata. A fogyatékosság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység biztosítása a megyei szakértıi bizottság mőködtetése. Megyei szintő mővészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, elıadások, programok, irodalmi, mővészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének elıkészítése. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló törvénybıl és az ennek nyomán kiadott jogszabályokból következı feladatok megvalósítása és koordinálása. Mőködési engedélyek módosítása, nyilvántartásba vételének kérése, az ÖMIP-ben tervezve Az ellátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartatása. Az önkormányzati intézkedési terv módosítása a KEM - közoktatási, - feladat ellátási, - intézményhálózati, - mőködtetési, - fejlesztési tervének felülvizsgálata. A jogszerő mőködés feltételei megteremtésének segítése. Intézményi dokumentációk elemzése. A megvalósítandó projektek folyamatának végig vitele az ötlettıl a megvalósításon át a végsı elszámolásig, a különbözı szakterületekkel együttmőködve. A törvénybıl fakadó kötelezettségek megfogalmazása elıterjesztés formájában. A megfelelı szintő testületi döntések végrehajtása és végre hajtatása, együttmőködve a szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel. oktatási osztályvezetı gyermekvédelmi oktatási osztályvezetı gyermekvédelmi közmővelıdési közmővelıdési 11

12 Közremőködés a régészetileg védett területté történı nyilvánításhoz szükséges megyei állásfoglalás kialakításában. Részvétel a mővelıdési és közoktatási szakterületeken szükséges önkormányzati rendeletek elıkészítésében, s azok megvalósításában. A megyei diáksport versenyrendszer megszervezése, lebonyolítása. Megyei sport szakigazgatási feladatok ellátása Sportszakmai továbbképzések, versenybíró, játékvezetı képzések. Sportoktatói és edzıi tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. A szakmai döntések meghozatalában való részvétel. Az SZMSZ mint szabályozott eljárási rendnek megfelelıen a közgyőlés tárgy évi munkatervének alapján. A tanév elején elfogadott éves versenynaptár alapján megrendezett versenyek megszervezése, lebonyolítása, hat korcsoportban, együttmőködve a megyei sportági szakszövetségekkel, illetve a Magyar Diáksport Szövetséggel. Országos elıdöntık, döntık esetén a 19 megyei diáksport szövetséggel. Kapcsolattartás az országos sport fıhatóságokkal a Nemzeti Sporthivatallal, a MOB-bal, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával, a Nemzeti Sportszövetséggel. Versenybírói-, játékvezetıi feladatokat ellátni kívánók képzése, utánpótlás biztosítása. A tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása kurzus kezdetétıl a diploma megszerzéséig. A különbözı sportágakban megszerezhetı sportoktatói oklevelek megszerzéséhez szükséges tanfolyamok szervezése, a kurzusok végig vitele, figyelembe véve az oktatók, szakszövetségek kívánalmait. közmővelıdési oktatási osztályvezetı sportek sportek sportek sportek 12

13 A nemzetközi sport-partnerkapcsolatok koordinálása. Tájékoztatás, segítségnyújtás, információszolgáltatás a megyei, régiós, országos pályázatokról a megyében mőködı szervezetek részére. Sport Információs Rendszer Mőködtetése Komárom-Esztergom megyében. A megyei ifjúsági élet nyomon követése, szervezése, koordinálása, pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése részvételének segítése a gyermek, ifjúsági szervezetek részére Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Mővelıdési Bizottság, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseiknek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. Együttmőködve a megyei nemzetközi sel, versenylehetıség biztosítása, a különbözı sportágak fiataljai számára, a külföldi partner hasonló fiataljai számára. Magyarországi helyszín esetén a tábor megszervezése, koordinálása, míg külföldi találkozók alkalmával a magyar csapatok utazással, ellátásával felmerülı teendık segítése. A megyében mőködı sportszervezetek tájékoztatása a pályázati lehetıségekrıl illetve segítése azok sikeres részvételében. Segítségnyújtás a megyében felmerülı - problémák megoldásában, - a bajok forrásainak feltárásában, - megoldási javaslatok kidolgozásának segítése, - továbbítása a megfelelı szervekhez. A megyei gyermek, ifjúsági szervezettekkel együttmőködve az éves ütemterv elkészítése, végrehajtása. Az ezeken a területeken felmerülı problémák - feltérképezése, - megoldásának kidolgozása, - folyamatainak lebonyolítása. (bizottsági ülések illetve közgyőlések elıterjesztéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtása, végrehajtatása) sportek sportek sportek ifjúsági valamennyi 13

14 Közoktatási, Közmővelıdési, Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Információs Rendszer mőködtetése. Az intézményvezetıi pályáztatási eljárás koordinálása. Ezen területek számára segítségnyújtás, koordinálás a felmerülı problémák, lehetıségek megoldásának kérdéseiben, a megfelelı szakember bevonásával. - A pályázati feltételek megfogalmazása a szakmai elvárások és a jogszabályi követelmények alapján. A pályázati kiírás átadása a humánpolitikai részére. - A pályázati felhívás megküldése az ágazati szakmai közlöny szerkesztıségének, a közlönyben történı megjelenés ellenırzése. - A benyújtott pályázatok továbbítása véleményezésre az érintett intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, illetve szakmai testülete részére. - Ad hoc bizottság összehívása a pályázók személyes meghallgatására, a pályázatok értékelésére, jegyzıkönyv elkészítése. A jegyzıkönyv továbbítása a humánpolitikai részére. - Elıterjesztés elkészítése a bizottság javaslata alapján a közgyőlés elnöke nevében. - A pályázók írásban történı értesítése a pályázat eredményérıl, a nem nyertes pályázatok visszaküldése a döntést követıen 5 munkanapon belül. - A közgyőlés döntése értelmében intézkedés az intézményvezetı kikérésérıl, áthelyezésérıl, a háromoldalú megállapodásokról, egyéb munkaügyi feladatokról, valamint a kinevezések elkészítése, az illetmények megállapítása. bizottságokért felelıs ek illetékes szakek humánpolitikai Illetékes szakek Intézményi fıosztály. vezetıje, szakek humánpolitikai humánpolitikai humánpolitikai 14

15 Közlekedési, hírközlési, környezetvédelmi és vízügyi szakmai, koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása Területi fejlesztési koncepciók és programok elkészítése, elkészíttetése és koordinálása - megyei, térségi közlekedésfejlesztési, vízgazdálkodási tervek, programok illetve ezeket a szakterületeket is érintı átfogó tervek készítésében, egyeztetésében történı közremőködés, települési, térségi közlekedési és vízgazdálkodás fejlesztési igények közvetítése a tervezési folyamatokban, a pályázati rendszerekben, kapcsolódó elıterjesztések elıkészítése, helyi környezet- és természetvédelmi témájú rendeletek, programok véleményezése, elıkészítésük szakmai segítése - települési környezetvédelmi problémák megoldásában történı közremőködés a térséget érintı közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos érdekközvetítés, problémaközvetítés a jogalkotó, ügyben eljáró szervek fıhatóságok felé, elıterjesztések elıkészítése jogszabálytervezetek véleményezése - megyei projektek, pályázatok készítése, abban történı közremőködés pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - megyei környezetvédelmi program készítése, idıszaki felülvizsgálata, a végrehajtás koordinálása - a megye településközi úthálózatfejlesztési tervének idıközönkénti aktualizálása - megyei szennyvízelhelyezési és ivóvízellátási koncepció idıközönkénti aktualizálása - megyei gazdaságfejlesztési program szakági munkarészeinek elkészítése, felülvizsgálata - megyei területfejlesztési koncepció és programok megyei önkormányzatra vonatkozó munkarészeinek egyeztetése, koordinálása területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi, 15

16 - megyei zöldturizmus program aktualizálása, koordinálása - egyéb, területfejlesztéssel összefüggő koncepciók, programok készítése, készíttetése a közgyőlés illetve szakbizottságai döntései alapján területfejlesztési ek, gazdaságfejlesztési A megyei területrendezési terv elkészítése; gondoskodás a települési endezési tervek és a megyei területrendezési tervek összehangolása Megyei területrendezési terv elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggı feladatok: döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, tájékoztatás az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, az érintett települések önkormányzati szervei részére a tervek készítésének céljáról;a terv készítése során együttmőködés a tervezıvel és megyei érdekek képviselete; a területrendezési tervek véleményezési eljárásainak szervezése, irányítása, a tervkészítés során a nyilvánosság biztosítása; a véleményezési eljárás befejezését követıen a beérkezett észrevételek figyelembevételével a területrendezési tervek jóváhagyásra elıkészítése; a jóváhagyás során hozott változások átvezetése;a jóváhagyást követı tájékoztatás nyújtás a területrendezési terv tartalmáról. részvétel a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyongazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók illetékességi területét érintı részeinek összehangolásában és véleményezésében. megyei fıépítész 16

17 Szakmai vélemény nyújtása az önkormányzat elızıekkel kapcsolatos döntéseinek elıkészítéséhez, állásfoglalásainak kialakításához, együttmőködés a területi fıépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok fıépítészeivel; - a rendezési tervek hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, tájékoztat készítése négyévente a megyei rendezési tervellátottságáról, a folyamatokról megyei fıépítész Az idegenforgalmi tevékenységekkel összefüggı mőszaki területfejlesztési feladatok összehangolása A mőemlékvédelemmel kapcsolatos megyei érdekek érvényesítése Az energiaellátás megyei feladatainak koordinálása A települési önkormányzatok vízellátási, csatornázási, felszíni vízelvezetési feladatainak koordinálása A több települést érintı környezet- és természetvédelmi feladatok koordinálása, a települési érdekek egyeztetése A hivatal mőszaki tervtárának mőködtetése - A területfejlesztési tervekben, programokban az idegenforgalmi fejlesztések megfogalmazása, egyeztetése - területfejlesztési szervezetek idegenforgalommal összefüggı tevékenységének segítése Kapcsolattartás a mőemlékvédelem országos szerveivel (NKÖM, KÖH); feléjük a megye érdekeinek képviselete, a mőemlékek megóvása érdekében; települések figyelmének felhívása az épített örökség értékeire és azok megóvására Megyei szintő tervekben, programokban a szakági kérdések egyeztetése, beépítése, beépíttetése - koncepcionális, tervi egyeztetésekben közremőködés - pályázatok elıkészítésében közremőködés - pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - térségi környezetvédelmi programok, tervek ösztönzése, véleményezése - térségi illetve akutt települési problémák megoldásához az érintett szakigazg. szervek, fıhatóságok megkeresése - projektgenerálás, pályázatfigyelés, közvetítés, elıkészítés - a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel területfejlesztési megyei fıépítész Területfejlesztési fıosztályvezetı területfejlesztési osztályvezetı környezetvédelmi megyei fıépítész 17

18 A megyei védelmi bizottság munkájában az építési, a közlekedési és a vízügyi szaki feladatok ellátása Az ÉDUVIZIG ár- és belvízvédelmi szervezetében a megyei önkormányzati összekötıi feladatok ellátása Részvétel a Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában Részvétel a Megyei Balesetmegelızési Bizottság munkájában Közremőködés a területi információs rendszer szakági feladatainak ellátásában kapcsolatosan felmerülı költség megállapítására vonatkozó helyi szabályozás megalkotása, - a terület- és településrendezési tervtár mőködtetése - területfejlesztési dokumentumok nyilvántartása, kezelése A megyei védelmi bizottság elnöke munkájához kapcsolódóan háttéranyagok, készítése, információk győjtése, szervezési feladatok információk közvetítése a megyei önkormányzat. a települések és a védelem megszervezésében, irányításában és végrehajtásában közremőködı szervezetek között, szervezési feladatok, jelentések készítése, ellenörzésekben közremőködés - részévétel a tanács szakmai bizottsága, valamint albizottsága munkájában, a megyei és szakmai érdekek képviselete - a döntések közvetítése az érintettek felé - a tanács üléseihez kapcsolódó szervezési feladatokban közremőködés Részvétel a bizottsági üléseken, információ közvetítés - a területi információs rendszer kialakításának, az adatszolgáltatokkal történı megállapodásoknak az elıkészítése, - kapcsolatot tartás a területi információs rendszer térinformatikai hátterét szolgáltató, fejlesztı és karbantartó szervezettel, - a rendszergazdával közösen a központi fejlesztési és mőködtetési elképzelések, elvárások közvetítése a hivatalvezetés felé, a megyei tapasztalatok, igények továbbítása az országos szervek felé, megyei fıépítész területfejlesztési ek gazdasági területfejlesztési osztály vezetıje gazdasági területfejlesztési osztályvezetı gazdasági területfejlesztési osztályvezetı, területi információs, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági ek 18

19 A Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából eredıen a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása - a hivatal szakosztályainak bevonásával a vonatkozó fıjegyzıi utasítás alapján - adatok győjtése és rendszerezése, - az összegyőjtött adatok rögzítése, frissítése, külsı és belsı igény szerint adatok szolgáltatása. Külsı szervezet felé fıjegyzıi engedéllyel, illetve megkötött megállapodás alapján, - kapcsolat tartás az adatokat szolgáltató szervezetekkel, megállapodás alapján az adatáramlás megfelelı gyakoriságának biztosítása, a rendszergazdával együttmőködve a megfelelı kompatíbilis adatrögzítési technikák egyeztetése, - a területi információs rendszer mőködtetésével, fejlesztésével összefüggı továbbképzéseken, országos, regionális értekezleteken részvétel, - a fıjegyzı témával kapcsolatos tájékoztatóinak, elıterjesztéseinek elıkészítésében történı közremőködés, - kapcsolat tartás a társmegyék hasonló feladatokat ellátó irodáival a tapasztalatcsere biztosítása, a kölcsönösen szükséges és rendelkezésre álló információk közös hasznosítása érdekében, közremőködés a közgyőlési, bizottsági elıterjesztések, döntési javaslatok megalapozásában az információs rendszer nyújtotta adatok igény szerinti rendszerezésével, térképi feldolgozásokkal - a tanács üléseinek elıkészítése és megszervezése, az ülések személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a tanácsülések jegyzıkönyvének elkészítése és a hozott döntésekrıl nyilvántartás vezetése, területfejlesztési osztályvezetı, területi információs, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági ek Területfejlesztési osztályvezetı 19

20 - a tanács döntéseit megalapozó elıterjesztések készítése, a döntések az érintettek részére való eljuttatása, a tanács határozatainak végrehajtásában, ellenırzésében közremőködés, - a tanács elnökének, alelnökének és tagjainak beszámolási kötelezettségéhez tartozó adatszolgáltatásban, adatgyőjtésben, - a tanács területpolitikai feladatainak, programjainak szakmai elıkészítése, tervezésének irányítása, a szakértık koordinálása,a döntések közvetítése, a programok végrehajtásában illetve koordinálásában közremőködés - a tanács évenként ismétlıdı pályázati rendszereinek elıkészítése, mőködtetése, a pályázatok/ projektek gondozása, a pályázatok nyilvántartása, a pályázati adatszolgáltatás, - az országos, regionális, megyei pályázatok figyelése, a pályázatokkal kapcsolatos információ szolgáltatás, pályázat elıkészítés. - kapcsolattartás a regionális fejlesztési tanács és a társmegyék munkaszervezeteivel, a kistérségi területfejlesztési társulásokkal, kistérségi menedzserekkel, a Magyar Államkincstár területi szervezetével - a tanács web oldalának kialakítása, naprakészen tartása - a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban, a Velenceitó Vértes Térségi Tanácsban a megyei képviselethez kapcsolódóan tájékoztatók, elıterjesztések, elıkészítése, döntési javasatok, háttéranyagok készítése, véleményezése, pályázatkészítés, abban történı közremőködés, pályázatok véleményezése területfejlesztési osztályvezetı, a területfejlesztési valamint a területi információs, gazdasági területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési 20

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben