Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)"

Átírás

1 Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának összeállítása Megrendelések (étel, ital, terem, technika) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A rendezvény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése Eseményrıl értesítés Programegyeztetés Résztvevık meghívása Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Esemény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése A díjazottakra javaslattételi felhívás Beérkezı ajánlatok rendszerezése, döntéselıkészítés Érintettek értesítése Rendezvényszervezés Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolások Programterv összeállítása Megrendelések (szállás, étkezés, utazás, programok) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A program lebonyolítása Pénzügyi elszámolás Egyeztetés a külföldi partnerrel Utazásszervezés (repülıjegy, busz, autó, napi díjak) A program lebonyolítása nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek sajtó nemzetközi ek nemzetközi ek elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtó elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtó ek nemzetközi ek nemzetközi ek sajtó nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek nemzetközi ek 1

2 Kiadványok készítése Együttmőködés a turisztikai szervezetekkel, Tourinform Irodákkal Kemoh.hu és a kemtour.hu turisztikai portál üzemeltetése Kapcsolattartás a megyében mőködı Kisebbségi Önkormányzatokkal, megyei szövetségekkel valamint az Országos Kisebbségi Önkormányzatokkal és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal Kapcsolattartás a megyében mőködı civil szervezetekkel, megyei szolgáltató központjaival. Segítség nyújtása a fogyatékkal élık civil szervezeteinek munkájukhoz Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolás Árajánlat bekérése A kivitelezı kiválasztása, szerzıdéskötés Adatgyőjtés A kiadványkészítés fázisainak koordinálása (arculat meghatározása, korrektúra) Pénzügyi elszámolás os kapcsolattartás, információcsere Rendezvényeken való részvétel Megyei kiadványok eljuttatása Tourinform Irodáknak Aktualizálás Adatfeltöltés Kapcsolattartás Információcsere Rendezvényeken való részvétel Információcsere Részvétel a rendezvényeken sajtó nemzetközi ek ek ek ek ek ek idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil 2

3 Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság titkári feladatok Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság titkári feladatai Európai Integrációs Bizottság titkári feladatok Kapcsolattartás Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása nemzetközi, nemzetiségi és civil idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi idegenforgalmi és nemzetközi ügyviteli asszisztens idegenforgalmi és nemzetközi ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil nemzetközi, nemzetiségi és civil ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil ügyviteli asszisztens nemzetközi nemzetközi nemzetközi 3

4 Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Csoporthoz tartozó adminisztráció Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Európai Integrációs Bizottság és Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság jegyzıkönyvvezetése Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Gépelés Iktatás Levelezés Jegyzıkönyvvezetés Meghívók kiküldése nemzetközi ügyviteli asszisztens nemzetközi ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens Információbevitel Word, Excel, Power Point ügyviteli asszisztensek Média kapcsolatok sajtószemle készítése hirdetések közzététele Sajtóközlemények kiadása elnöki ügyviteli asszisztens elnöki titkárság vezetıje sajtó Sajtótájékoztatók lebonyolítása KEMÖH.köztisztviselıinek, ügykezelıinek és munkavállalóinak személyügyeivel kapcsolatos feladatok Téma kijelölése Adatgyőjtés sajtóanyag elkészítése sajtótájékoztató összehívása rendezvény lebonyolítása Kinevezı, megszüntetı, átsorolási határoztok meghozatala, helyettesítési okiratok és jubileumi jutalmak okiratainak elkészítése Megbízási szerzıdések elkészítése Közigazgatási adatszolgáltatások jelentése a BM felé Továbbképzési okiratok, és az ügykezelıi, alap-, és Szakvizsgák okiratainak elkészítése Közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges kérelmek elkészítése sajtó területért felelıs sajtó elnöki ügyviteli asszisztens sajtó 4

5 KEMÖH Intézményei vezetıinek (közalkalmazottak) személyügyeivel kapcsolatos feladatok A köztisztviselık vagyonnyilatkozataihoz és a teljesítményértékeléshez szükséges okiratok elkészítése, valamint a minısítések elıkészítése Egyéb juttatások intézése és a megbízási szerzıdések elıkészítése Nyugdíjazások elıkészítése, GYES, GYED, és családi pótlékok intézése 50 %-os vasúti arcképes igazolványok megrendelése Étkezési hozzájárulások havi egyeztetése, étkezési hidegutalványok szétosztása Jogszabályon alapuló nyilvántartások vezetése Közgyőlési határozat alapján az intézményvezetık kinevezési, megszüntetı okiratuk elıkészítése Intézményvezetık átsorolási határozatuk elıkészítése Intézményvezetık személyi anyagainak nyilvántartása humánpolitikai humánpolitikai KEMÖH portál karbantartás és feltöltés WEBes HTML szerkesztés titkársági informatikus Számítógépek, számítógépes hálózat software telepítés titkársági informatikus karbantartása hardware installálás hivatali informatikus Hivatal számítógép és szoftver nyilvántartás Excel titkársági informatikus hivatali informatikus MTeIR használatában segítség ARC software-ek titkársági informatikus nyújtás 5

6 A Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek - beruházási - épület állagmegóvási, - felújítási, korszerősítési folyamatainak lebonyolítása. A beruházási, felújítási, korszerősítési, állagmegóvási feladatokra javaslattétel, azok elıkészítése. Versenyeztetési eljárás lebonyolítása Szerzıdés-tervezet elkészítése A feladat végrehajtatása a Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint. Mőszaki ellenıri feladatok Mőszaki átadás- átvétel Fejlesztések fedezetének biztosításához szükséges pályázatok mőszaki tartalmának elkészítése Közbeszerzések lebonyolításához mőszaki tartalom, dokumentáció elkészítése Az Önkormányzat honlapján a Kbt. hatálya alá nem tartozó, a Fıosztály által bonyolított beszerzések (építés, beruházás, elújítás, árubeszerzés, szolgáltatás, tervezés) megjelentetése a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendelet, fıjegyzıi utasítás elıírásai szerint Az intézmények mőszaki állapotának ellenırzése, a felmerülı problémák megoldására javaslattétel Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje, beruházási ügyintézı Mőszaki osztály vezetıje,beruházási ügyintézı Mőszaki osztály vezetıje beruházási ügyintézı Közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, véleményezése, melyek kapcsolódnak a Megyei Önkormányzat intézményhálózatának 6

7 Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok lebonyolítása Mezıgazdasági Bizottság titkári feladatok mőködtetéséhez, a zavartalan mőködés biztosításához, különös tekintettel a mőszaki feladatokra. A Vagyongazdálkodási Fıosztály feladatkörét érintı, fıhatóságoktól érkezı elıterjesztések, rendelet-tervezetek véleményezése. Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Vagyongazdálkodással összefüggı feladatok (közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, a döntések végrehajtása) A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat honlapját érintı feladatok teljesítése a kapcsolódó jogszabályok, Önkormányzati rendelet, Fıjegyzıi utasítás szerint. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás az Önkormányzat intézményeivel. Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Napirendi pontok összeállítása Az ülés lebonyolítása Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki osztály vezetıje ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje vagyonkezelési ügyintézı ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje 7

8 A évi CXXIX. törvényben, annak végrehajtási utasításaiban, valamint a Vagyongazdálkodásról szóló közgyőlési rendeletben, az annak mellékletét képezı Közbeszerzési Szabályzatban elıírt folyamatok Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság titkári feladatok Meghívók és mellékletei kiküldése Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás A Kbt. hatálya alá nem tartozó és a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos szervezési, technikai, ügyviteli feladatok teljeskörő ellátása. A Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása A közbeszerzési dokumentáció nyilvántartási rendszerének kialakítása, naprakészségének biztosítása. A Megyei Önkormányzat intézményei által bonyolított, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések döntés elıkészítésében való részvétel, szakmai segítségnyújtás A Megyei Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseihez kapcsolódó versenyeztetési eljárás lebonyolítása A jóváhagyott költségvetésben nem szereplı beszerzésekkel kapcsolatos versenyeztetési feladatok teljesítésében való részvétel, illetve közbeszerzési feladatok végrehajtása Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával, a Közbeszerzési Döntıbizottsággal, az Önkormányzat intézményeivel. Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Ügyviteli asszisztens Ügyviteli asszisztens Közbeszerzési ügyintézı Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Közbeszerzési ügyintézı Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Vagyongazdálkodási Fıosztály vezetıje Mőszaki Osztály vezetıje, Mőszaki Osztály vezetıje, 8

9 Meghívók összeállítása Az ülés lebonyolítása Meghívók és mellékletei kiküldése Mőszaki Osztály vezetıje, Mőszaki Osztály vezetıje, Ügyviteli asszisztens A megyei önkormányzat fenntartásában, illetve a társulásban mőködı egészségügyi és szociális intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi, gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, valamint az intézmények szakmai felügyelete. Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás SzMSz-ek, strúkturák elfogadása, módosítása, többletkapacitási pályázat Ellenırzések lefolytatása szakmai oldalról; Címzett pályázatok ügyintézése; Tulajdonosi döntéseket igénylı beérkezett levelek ügyintézése; Elıterjesztések elıkészíttetése Ügyviteli asszisztens szociális egészségügyi A szakosított szociális szolgáltatások területi szociális összehangolása. Az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) mőködtetése. szociális Az egészségügyi és szociális beruházások, a Az elıre elkészített anyagok bizottsági ülés illetve közgyőlés elé rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések terjesztésének segítése tervezésének, a gép-mőszer beszerzések szakmai programjának elıkészítése, egészégügyi véleményezése. Együttmőködés a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetıjével. A módszertani csoport munkájának segítése. szociális 9

10 Kapcsolattartás a társadalombiztosítás szerveivel egészségügyi-finanszírozási kérdésekben. A megyében mőködı karitatív szervezetek tevékenységének segítése és a betegegyesületek szervezési és mőködési tevékenységének támogatása. Finanszírozás, új feladatok, MEP ellenırzés figyelemmel kisérése. Az ellenırzésbıl adódó tulajdonosi lépések elıkészítése. egészségügyi ÁNTSZ-szel való folyamatos kapcsolattartás A megyei önkormányzat által ebben a témában kiírt pályázatok koordinálása a pályázati folyamat végig: - befogadás, - hiánypótoltatás, - véleményezés, - szerzıdéskötés, - elszámoltatás egészségügyi A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel történı együttmőködés. A megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási, szakképzési, közmővelıdési, levéltári, múzeumi, nyilvános könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi- gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, szakmai felügyelete. A középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Támogatás esetén a beadott pályázatok koordinálása. Önkormányzati Minısítı Program: az intézmények részére feladatok, célkitőzések megfogalmazása ( melyeket a saját IMIPben bontanak ki, konkretizálnak. ) Ennek része az éves ellenırzési ütemterv, illetve annak nyilvánosságra hozatala. Tájékoztató füzet összeállításának ellenırzése. egészségügyi oktatási osztályvezetı szakképzési 10

11 A nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási és szakképzı intézmények nyilvántartásával, mőködési engedélyével kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátása, valamint az intézmények mőködésének törvényességi ellenırzése. A fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni ellátásának szervezése. A megyei intézkedési és közoktatás-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata. A fogyatékosság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység biztosítása a megyei szakértıi bizottság mőködtetése. Megyei szintő mővészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, elıadások, programok, irodalmi, mővészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének elıkészítése. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló törvénybıl és az ennek nyomán kiadott jogszabályokból következı feladatok megvalósítása és koordinálása. Mőködési engedélyek módosítása, nyilvántartásba vételének kérése, az ÖMIP-ben tervezve Az ellátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartatása. Az önkormányzati intézkedési terv módosítása a KEM - közoktatási, - feladat ellátási, - intézményhálózati, - mőködtetési, - fejlesztési tervének felülvizsgálata. A jogszerő mőködés feltételei megteremtésének segítése. Intézményi dokumentációk elemzése. A megvalósítandó projektek folyamatának végig vitele az ötlettıl a megvalósításon át a végsı elszámolásig, a különbözı szakterületekkel együttmőködve. A törvénybıl fakadó kötelezettségek megfogalmazása elıterjesztés formájában. A megfelelı szintő testületi döntések végrehajtása és végre hajtatása, együttmőködve a szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel. oktatási osztályvezetı gyermekvédelmi oktatási osztályvezetı gyermekvédelmi közmővelıdési közmővelıdési 11

12 Közremőködés a régészetileg védett területté történı nyilvánításhoz szükséges megyei állásfoglalás kialakításában. Részvétel a mővelıdési és közoktatási szakterületeken szükséges önkormányzati rendeletek elıkészítésében, s azok megvalósításában. A megyei diáksport versenyrendszer megszervezése, lebonyolítása. Megyei sport szakigazgatási feladatok ellátása Sportszakmai továbbképzések, versenybíró, játékvezetı képzések. Sportoktatói és edzıi tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. A szakmai döntések meghozatalában való részvétel. Az SZMSZ mint szabályozott eljárási rendnek megfelelıen a közgyőlés tárgy évi munkatervének alapján. A tanév elején elfogadott éves versenynaptár alapján megrendezett versenyek megszervezése, lebonyolítása, hat korcsoportban, együttmőködve a megyei sportági szakszövetségekkel, illetve a Magyar Diáksport Szövetséggel. Országos elıdöntık, döntık esetén a 19 megyei diáksport szövetséggel. Kapcsolattartás az országos sport fıhatóságokkal a Nemzeti Sporthivatallal, a MOB-bal, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával, a Nemzeti Sportszövetséggel. Versenybírói-, játékvezetıi feladatokat ellátni kívánók képzése, utánpótlás biztosítása. A tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása kurzus kezdetétıl a diploma megszerzéséig. A különbözı sportágakban megszerezhetı sportoktatói oklevelek megszerzéséhez szükséges tanfolyamok szervezése, a kurzusok végig vitele, figyelembe véve az oktatók, szakszövetségek kívánalmait. közmővelıdési oktatási osztályvezetı sportek sportek sportek sportek 12

13 A nemzetközi sport-partnerkapcsolatok koordinálása. Tájékoztatás, segítségnyújtás, információszolgáltatás a megyei, régiós, országos pályázatokról a megyében mőködı szervezetek részére. Sport Információs Rendszer Mőködtetése Komárom-Esztergom megyében. A megyei ifjúsági élet nyomon követése, szervezése, koordinálása, pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése részvételének segítése a gyermek, ifjúsági szervezetek részére Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Mővelıdési Bizottság, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseiknek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. Együttmőködve a megyei nemzetközi sel, versenylehetıség biztosítása, a különbözı sportágak fiataljai számára, a külföldi partner hasonló fiataljai számára. Magyarországi helyszín esetén a tábor megszervezése, koordinálása, míg külföldi találkozók alkalmával a magyar csapatok utazással, ellátásával felmerülı teendık segítése. A megyében mőködı sportszervezetek tájékoztatása a pályázati lehetıségekrıl illetve segítése azok sikeres részvételében. Segítségnyújtás a megyében felmerülı - problémák megoldásában, - a bajok forrásainak feltárásában, - megoldási javaslatok kidolgozásának segítése, - továbbítása a megfelelı szervekhez. A megyei gyermek, ifjúsági szervezettekkel együttmőködve az éves ütemterv elkészítése, végrehajtása. Az ezeken a területeken felmerülı problémák - feltérképezése, - megoldásának kidolgozása, - folyamatainak lebonyolítása. (bizottsági ülések illetve közgyőlések elıterjesztéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtása, végrehajtatása) sportek sportek sportek ifjúsági valamennyi 13

14 Közoktatási, Közmővelıdési, Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Információs Rendszer mőködtetése. Az intézményvezetıi pályáztatási eljárás koordinálása. Ezen területek számára segítségnyújtás, koordinálás a felmerülı problémák, lehetıségek megoldásának kérdéseiben, a megfelelı szakember bevonásával. - A pályázati feltételek megfogalmazása a szakmai elvárások és a jogszabályi követelmények alapján. A pályázati kiírás átadása a humánpolitikai részére. - A pályázati felhívás megküldése az ágazati szakmai közlöny szerkesztıségének, a közlönyben történı megjelenés ellenırzése. - A benyújtott pályázatok továbbítása véleményezésre az érintett intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, illetve szakmai testülete részére. - Ad hoc bizottság összehívása a pályázók személyes meghallgatására, a pályázatok értékelésére, jegyzıkönyv elkészítése. A jegyzıkönyv továbbítása a humánpolitikai részére. - Elıterjesztés elkészítése a bizottság javaslata alapján a közgyőlés elnöke nevében. - A pályázók írásban történı értesítése a pályázat eredményérıl, a nem nyertes pályázatok visszaküldése a döntést követıen 5 munkanapon belül. - A közgyőlés döntése értelmében intézkedés az intézményvezetı kikérésérıl, áthelyezésérıl, a háromoldalú megállapodásokról, egyéb munkaügyi feladatokról, valamint a kinevezések elkészítése, az illetmények megállapítása. bizottságokért felelıs ek illetékes szakek humánpolitikai Illetékes szakek Intézményi fıosztály. vezetıje, szakek humánpolitikai humánpolitikai humánpolitikai 14

15 Közlekedési, hírközlési, környezetvédelmi és vízügyi szakmai, koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása Területi fejlesztési koncepciók és programok elkészítése, elkészíttetése és koordinálása - megyei, térségi közlekedésfejlesztési, vízgazdálkodási tervek, programok illetve ezeket a szakterületeket is érintı átfogó tervek készítésében, egyeztetésében történı közremőködés, települési, térségi közlekedési és vízgazdálkodás fejlesztési igények közvetítése a tervezési folyamatokban, a pályázati rendszerekben, kapcsolódó elıterjesztések elıkészítése, helyi környezet- és természetvédelmi témájú rendeletek, programok véleményezése, elıkészítésük szakmai segítése - települési környezetvédelmi problémák megoldásában történı közremőködés a térséget érintı közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos érdekközvetítés, problémaközvetítés a jogalkotó, ügyben eljáró szervek fıhatóságok felé, elıterjesztések elıkészítése jogszabálytervezetek véleményezése - megyei projektek, pályázatok készítése, abban történı közremőködés pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - megyei környezetvédelmi program készítése, idıszaki felülvizsgálata, a végrehajtás koordinálása - a megye településközi úthálózatfejlesztési tervének idıközönkénti aktualizálása - megyei szennyvízelhelyezési és ivóvízellátási koncepció idıközönkénti aktualizálása - megyei gazdaságfejlesztési program szakági munkarészeinek elkészítése, felülvizsgálata - megyei területfejlesztési koncepció és programok megyei önkormányzatra vonatkozó munkarészeinek egyeztetése, koordinálása területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi, 15

16 - megyei zöldturizmus program aktualizálása, koordinálása - egyéb, területfejlesztéssel összefüggő koncepciók, programok készítése, készíttetése a közgyőlés illetve szakbizottságai döntései alapján területfejlesztési ek, gazdaságfejlesztési A megyei területrendezési terv elkészítése; gondoskodás a települési endezési tervek és a megyei területrendezési tervek összehangolása Megyei területrendezési terv elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggı feladatok: döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, tájékoztatás az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, az érintett települések önkormányzati szervei részére a tervek készítésének céljáról;a terv készítése során együttmőködés a tervezıvel és megyei érdekek képviselete; a területrendezési tervek véleményezési eljárásainak szervezése, irányítása, a tervkészítés során a nyilvánosság biztosítása; a véleményezési eljárás befejezését követıen a beérkezett észrevételek figyelembevételével a területrendezési tervek jóváhagyásra elıkészítése; a jóváhagyás során hozott változások átvezetése;a jóváhagyást követı tájékoztatás nyújtás a területrendezési terv tartalmáról. részvétel a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyongazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók illetékességi területét érintı részeinek összehangolásában és véleményezésében. megyei fıépítész 16

17 Szakmai vélemény nyújtása az önkormányzat elızıekkel kapcsolatos döntéseinek elıkészítéséhez, állásfoglalásainak kialakításához, együttmőködés a területi fıépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok fıépítészeivel; - a rendezési tervek hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, tájékoztat készítése négyévente a megyei rendezési tervellátottságáról, a folyamatokról megyei fıépítész Az idegenforgalmi tevékenységekkel összefüggı mőszaki területfejlesztési feladatok összehangolása A mőemlékvédelemmel kapcsolatos megyei érdekek érvényesítése Az energiaellátás megyei feladatainak koordinálása A települési önkormányzatok vízellátási, csatornázási, felszíni vízelvezetési feladatainak koordinálása A több települést érintı környezet- és természetvédelmi feladatok koordinálása, a települési érdekek egyeztetése A hivatal mőszaki tervtárának mőködtetése - A területfejlesztési tervekben, programokban az idegenforgalmi fejlesztések megfogalmazása, egyeztetése - területfejlesztési szervezetek idegenforgalommal összefüggı tevékenységének segítése Kapcsolattartás a mőemlékvédelem országos szerveivel (NKÖM, KÖH); feléjük a megye érdekeinek képviselete, a mőemlékek megóvása érdekében; települések figyelmének felhívása az épített örökség értékeire és azok megóvására Megyei szintő tervekben, programokban a szakági kérdések egyeztetése, beépítése, beépíttetése - koncepcionális, tervi egyeztetésekben közremőködés - pályázatok elıkészítésében közremőködés - pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - térségi környezetvédelmi programok, tervek ösztönzése, véleményezése - térségi illetve akutt települési problémák megoldásához az érintett szakigazg. szervek, fıhatóságok megkeresése - projektgenerálás, pályázatfigyelés, közvetítés, elıkészítés - a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel területfejlesztési megyei fıépítész Területfejlesztési fıosztályvezetı területfejlesztési osztályvezetı környezetvédelmi megyei fıépítész 17

18 A megyei védelmi bizottság munkájában az építési, a közlekedési és a vízügyi szaki feladatok ellátása Az ÉDUVIZIG ár- és belvízvédelmi szervezetében a megyei önkormányzati összekötıi feladatok ellátása Részvétel a Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában Részvétel a Megyei Balesetmegelızési Bizottság munkájában Közremőködés a területi információs rendszer szakági feladatainak ellátásában kapcsolatosan felmerülı költség megállapítására vonatkozó helyi szabályozás megalkotása, - a terület- és településrendezési tervtár mőködtetése - területfejlesztési dokumentumok nyilvántartása, kezelése A megyei védelmi bizottság elnöke munkájához kapcsolódóan háttéranyagok, készítése, információk győjtése, szervezési feladatok információk közvetítése a megyei önkormányzat. a települések és a védelem megszervezésében, irányításában és végrehajtásában közremőködı szervezetek között, szervezési feladatok, jelentések készítése, ellenörzésekben közremőködés - részévétel a tanács szakmai bizottsága, valamint albizottsága munkájában, a megyei és szakmai érdekek képviselete - a döntések közvetítése az érintettek felé - a tanács üléseihez kapcsolódó szervezési feladatokban közremőködés Részvétel a bizottsági üléseken, információ közvetítés - a területi információs rendszer kialakításának, az adatszolgáltatokkal történı megállapodásoknak az elıkészítése, - kapcsolatot tartás a területi információs rendszer térinformatikai hátterét szolgáltató, fejlesztı és karbantartó szervezettel, - a rendszergazdával közösen a központi fejlesztési és mőködtetési elképzelések, elvárások közvetítése a hivatalvezetés felé, a megyei tapasztalatok, igények továbbítása az országos szervek felé, megyei fıépítész területfejlesztési ek gazdasági területfejlesztési osztály vezetıje gazdasági területfejlesztési osztályvezetı gazdasági területfejlesztési osztályvezetı, területi információs, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági ek 18

19 A Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából eredıen a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása - a hivatal szakosztályainak bevonásával a vonatkozó fıjegyzıi utasítás alapján - adatok győjtése és rendszerezése, - az összegyőjtött adatok rögzítése, frissítése, külsı és belsı igény szerint adatok szolgáltatása. Külsı szervezet felé fıjegyzıi engedéllyel, illetve megkötött megállapodás alapján, - kapcsolat tartás az adatokat szolgáltató szervezetekkel, megállapodás alapján az adatáramlás megfelelı gyakoriságának biztosítása, a rendszergazdával együttmőködve a megfelelı kompatíbilis adatrögzítési technikák egyeztetése, - a területi információs rendszer mőködtetésével, fejlesztésével összefüggı továbbképzéseken, országos, regionális értekezleteken részvétel, - a fıjegyzı témával kapcsolatos tájékoztatóinak, elıterjesztéseinek elıkészítésében történı közremőködés, - kapcsolat tartás a társmegyék hasonló feladatokat ellátó irodáival a tapasztalatcsere biztosítása, a kölcsönösen szükséges és rendelkezésre álló információk közös hasznosítása érdekében, közremőködés a közgyőlési, bizottsági elıterjesztések, döntési javaslatok megalapozásában az információs rendszer nyújtotta adatok igény szerinti rendszerezésével, térképi feldolgozásokkal - a tanács üléseinek elıkészítése és megszervezése, az ülések személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a tanácsülések jegyzıkönyvének elkészítése és a hozott döntésekrıl nyilvántartás vezetése, területfejlesztési osztályvezetı, területi információs, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági ek Területfejlesztési osztályvezetı 19

20 - a tanács döntéseit megalapozó elıterjesztések készítése, a döntések az érintettek részére való eljuttatása, a tanács határozatainak végrehajtásában, ellenırzésében közremőködés, - a tanács elnökének, alelnökének és tagjainak beszámolási kötelezettségéhez tartozó adatszolgáltatásban, adatgyőjtésben, - a tanács területpolitikai feladatainak, programjainak szakmai elıkészítése, tervezésének irányítása, a szakértık koordinálása,a döntések közvetítése, a programok végrehajtásában illetve koordinálásában közremőködés - a tanács évenként ismétlıdı pályázati rendszereinek elıkészítése, mőködtetése, a pályázatok/ projektek gondozása, a pályázatok nyilvántartása, a pályázati adatszolgáltatás, - az országos, regionális, megyei pályázatok figyelése, a pályázatokkal kapcsolatos információ szolgáltatás, pályázat elıkészítés. - kapcsolattartás a regionális fejlesztési tanács és a társmegyék munkaszervezeteivel, a kistérségi területfejlesztési társulásokkal, kistérségi menedzserekkel, a Magyar Államkincstár területi szervezetével - a tanács web oldalának kialakítása, naprakészen tartása - a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban, a Velenceitó Vértes Térségi Tanácsban a megyei képviselethez kapcsolódóan tájékoztatók, elıterjesztések, elıkészítése, döntési javasatok, háttéranyagok készítése, véleményezése, pályázatkészítés, abban történı közremőködés, pályázatok véleményezése területfejlesztési osztályvezetı, a területfejlesztési valamint a területi információs, gazdasági területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési 20

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben