A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIADMÁNYOZÁS RENDJE"

Átírás

1 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel A közgyőlés meghívóját A közgyőlés általános felhatalmazása alapján hozott döntéseket Azokat a közgyőlési, bizottsági elıterjesztéseket, amelyeknél elıterjesztıként szerepel A feladatkörébe tartozó vagy a saját hatáskörébe vont közgyőlési elıterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat A közgyőlés által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntéseket - kivéve az önkormányzati hatósági ügyeket - és az önkormányzat nevében kötött szerzıdéseket Az önkormányzat érdekeit sértı közgyőlési döntés ismételt megtárgyalására vonatkozó indítványt A közgyőlés bizottsága összehívására vonatkozó indítványt A közgyőlés határozatával ellentétes vagy az önkormányzat érdekeit sértı bizottsági döntés végrehajtásának felfüggesztését A Békés Megye Közgyőlésének Elnökébıl és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterébıl álló Békés Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum üléseirıl készült jegyzıkönyvet, továbbá a mőködéséhez kapcsolódó valamennyi írásos anyagot A fogadónapon, illetve egyéb módon hozzá érkezett panaszokra, bejelentésekre, illetve a nevére érkezett, határozatot nem igénylı beadványokra adott válaszleveleket Önkormányzati ügyekben a jogi képviseletre vonatkozó megbízást A polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát, a jegyzıvel együttesen A hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett iratokat A jegyzı munkáltatói jogkörének gyakorlása során az egyetértési jogkörében keletkezett iratokat A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje szerinti dokumentumokat.

2 1.2. Az alpolgármesterek kiadmányozzák: Az alpolgármesterek a törvényben meghatározott általános helyettesítési jogkörön túlmenıen - a polgármester utasítása szerint gyakorolják a 1.3. A jegyzı kiadmányozza: A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a polgármesterrel A közgyőlés és a bizottságok részére készülı - a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó - elıterjesztéseket A közgyőlés, a bizottságok, a polgármester, a nemzetiségi önkormányzatok döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos törvényességi jelzéseket A polgármesteri hivatal nevében létrejött szerzıdéseket, egyéb okiratokat és dokumentumokat A polgármesteri hivatal jogi képviseletére vonatkozóan adott megbízást A lejárt határidejő határozatokról a közgyőlés számára adott tájékoztatást A hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett iratokat Az önkormányzat intézményei ellenırzésére vonatkozó megbízást, ellenırzési programot A polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát, a polgármesterrel együttesen A polgármesteri hivatal szabályzatait Más hatósághoz, közigazgatási és egyéb szervhez küldött tájékoztatásokat, megkereséseket A közigazgatási hatósági eljárásban a fellebbezés, illetve a kizárási kérelem felterjesztését, valamint a felettes közigazgatási szervnek, az ügyészségnek és a bíróságoknak küldött dokumentumokat A polgármester által a jegyzınek döntésre átadott ügyekben keletkezett iratot A jogszabálytervezetek véleményezését A választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel és népszámlálással kapcsolatos iratokat A belvárosra vonatkozó építéshatósági ügyekben hozott érdemi döntéseket Az üzletek mőködésével kapcsolatos érdemi döntéseket A hivatali gépjármő magáncélú igénybevételének engedélyezését A külföldi kiküldetés engedélyezését A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje szerinti dokumentumokat A nevére érkezett beadványokra, illetve a fogadónapon hozzá érkezett panaszokra és bejelentésekre adott válaszleveleit. 2

3 1.4. Az aljegyzı kiadmányozza: A jegyzı által meghatározott feladatainak ellátása során keletkezett iratokat A jegyzı akadályoztatása esetén helyettesítési jogkörben általános kiadmányozási joggal rendelkezik Önálló kiadmányozási joggal rendelkezik a Titkársági Osztály vezetésével kapcsolatos iratok tekintetében. 2. A hivatal belsı szervezeti egységeire vonatkozó kiadmányozási rend általános szabályai 2.1. Az osztályvezetık kiadmányozzák: Az osztály mőködésével összefüggı érdemi döntéseket és intézkedéseket, az osztály által végzett munkáról adott információkat, tájékoztatókat, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzınek, aljegyzınek szóló feljegyzéseket, jelentéseket A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje szerinti dokumentumokat Azokat az ügyiratokat, amelyek kiadmányozását a polgármester, illetve a jegyzı átadta A közgyőlés, illetve a közgyőlés bizottsága részére készülı feladat- és hatáskörébe tartozó elıterjesztéseket Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása során keletkezett intézkedéseiket A 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelı intézményvezetıi körben: a) a belföldi kiküldetés elrendelését, engedélyezését, b) a szabadság, betegszabadság megállapítását, kiadását, nyilvántartását, c) a munkahelytıl való távolmaradás engedélyezését, d) az illetményelıleg kifizetésének engedélyezését A köztisztviselıkkel, a közszolgálati ügykezelıkkel és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottakkal összefüggı egyéb munkáltatói jogkörrel kapcsolatos intézkedéseket a Közszolgálati Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen Az osztályvezetıkre vonatkozó kiadmányozási szabályok értelemszerően irányadók a Titkársági Osztály csoportvezetıire, a kabinetfınökre és a városi fıépítészre is Az ügyintézık kiadmányozzák: Az érdemi döntést nem tartalmazó, döntést elıkészítı közbensı intézkedéseket A hiánypótlási felhívásokat, megkereséseket, felszólításokat. 3

4 Az ,- Ft alatti önkormányzati támogatások esetén biztosítékként beszedési megbízás alkalmazására adott meghatalmazás visszavonásának engedélyezését, illetıleg a biztosítékként bejegyzett jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyeket, amennyiben a támogatott a támogatással szabályszerően elszámolt, és a támogatott a támogatási szerzıdésben vállalt feltételeket maradéktalanul teljesítette. 3. A hivatal szervezeti egységeire vonatkozó különös kiadmányozási szabályok 3.1. Titkársági Osztály A Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport vezetıje gyakorolja: A jegyzı és az aljegyzı együttes távollétében a jegyzı és az aljegyzı helyettesítésébıl eredı Az aljegyzı távollétében az aljegyzı helyettesítésébıl eredı A csoport feladatkörébe tartozó iratokat A Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport jogászai kiadmányozzák: A lakáscélú munkáltatói kölcsön miatti jelzálogjog bejegyzési kérelmeket és visszafizetés esetén a törlési engedélyeket A lakáscélú munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjoggal terhelt ingatlan további lakáscélú munkáltatói kölcsönnel, illetve lakáscélú pénzintézeti kölcsönnel történı megterheléséhez, illetve a lakáscélú munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjog másik ingatlanra történı átjegyzéséhez szükséges hozzájárulást A Személyzeti Csoport vezetıje kiadmányozza: A személyzeti döntést nem igénylı személyzeti, munkaügyi levelezést A személyzeti nyilvántartáson alapuló igazolásokat A személyügyi ügyintézı kiadmányozza: A hivatali dolgozók nyugdíjpénztárba történı belépésének, átlépésének adatlapját Közigazgatási Osztály Az osztályvezetı kiadmányozza: Az osztály feladatellátása körében keletkezett, illetve a jegyzı által átadott azon közigazgatási hatósági ügyekben hozott érdemi, illetve eljárási döntéseket, amelyben a kiadmányozási jog nincs átadva a csoportvezetı, illetve ügyintézı részére. Kivételt képeznek a belvárosra vonatkozó építéshatósági, illetve az üzletek mőködésével kapcsolatos érdemi döntések Az általa intézett ügyek iratait A tőzvédelmi hatósági bizonyítványt. 4

5 Az Ipari, Kereskedelmi, Mezıgazdasági Csoport feladatkörébe tartozó, érdemi döntést nem igénylı szakhatósági állásfoglalásokat, véleményeket Az Igazgatási Csoport vezetıje kiadmányozza: Az osztályvezetı távollétében az osztályvezetı helyettesítésébıl eredı Az Igazgatási Csoport ügyintézıje kiadmányozza: A szabálysértési ügyekkel és önkormányzati rendeletben bírsággal szankcionált cselekményekkel kapcsolatos döntéseket Az anyakönyvvezetı kiadmányozza: Az anyakönyvi okmányokat Az Ipari, Kereskedelmi, Mezıgazdasági Csoport ügyintézıje kiadmányozza: A csoport feladatkörébe tartozó, az eljárást szervezı és tájékoztató cselekményeket (értesítés az eljárás megindulásáról, idézés kibocsátása, belföldi jogsegély, szakértı kirendelése, szakhatóság megkeresése, jogerıs megállapítása stb.) Az Építéshatósági Csoport vezetıje kiadmányozza: Az építéshatósági csoport feladatkörébe tartozó szakhatósági állásfoglalásokat, véleményeket Az építéshatósági ügyintézı kiadmányozza: Az építéshatósági csoport feladatkörébe tartozó, az eljárást szervezı és tájékoztató cselekményeket (értesítés az eljárás megindulásáról, idézés kibocsátása, belföldi jogsegély, hiánypótlás kibocsátása, szakértı kirendelése, szakhatóság megkeresése, jogerı megállapítása stb.) A Közterület- felügyelet és Mezei İrszolgálat csoportvezetıje kiadmányozza: A közterület-felügyelettel és a mezei ırszolgálattal kapcsolatos valamennyi iratot Pénzügyi és Gazdasági Osztály Az osztályvezetı kiadmányozza: Az osztály valamennyi mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyiratot, amelyben a kiadmányozási jog nincs átadva a csoportvezetı, illetve ügyintézı részére Az adócsoport feladatellátása keretében a helyi adók és adójellegő kötelezettségek elıírásával, törlésével, téves elıírások helyesbítésével, valamint felszámolási, végelszámolási hitelezıi igénybejelentéssel kapcsolatos, ,- Ft értékhatár feletti határozatokat, határozat jellegő okiratokat, intézkedéseket A Költségvetési Csoport vezetıje kiadmányozza: Az osztályvezetı távollétében az osztályvezetı helyettesítésébıl eredı 5

6 Az ügyintézık kiadmányozzák: A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje szerinti dokumentumokat Az Adócsoport vezetıje kiadmányozza: ,- Ft közötti összegben az adó-megállapításra, adók elıírására, adókivetésre, téves elıírások helyesbítésére, technikai pótléktörlésre vonatkozó, valamint felszámolási végelszámolási hitelezıi igénybejelentéssel kapcsolatos határozatokat, határozat jellegő okiratokat, intézkedéseket Az adóügyi ügyintézı kiadmányozza: ,- Ft közötti összegben az adó-megállapításra, adók elıírására, adókivetésre, téves elıírások helyesbítésére, technikai pótléktörlésre vonatkozó határozatokat, határozat jellegő okiratokat, intézkedéseket Stratégiai-Fejlesztési Osztály Az osztályvezetı kiadmányozza: Az osztály feladatkörébe tartozó ügyek ellátása során keletkezett intézkedéseket, érdemi döntéseket, illetve az ezzel kapcsolatos ügyiratokat Az önkormányzat által kiadandó vagyoni értékő jog jogosultjaként adott hozzájárulásokat Az önkormányzat, mint tulajdonos nevében a földhivatali eljárásokhoz kapcsolódó telekalakítási kérelmeket és változási vázrajzokat Az érdemi döntést elıkészítı intézkedéseket A Beruházási Csoport vezetıje kiadmányozza: Az osztályvezetı távollétében az osztályvezetı helyettesítésébıl eredı A csoport feladatkörébe tartozó, érdemi döntést nem igénylı intézkedéseket, szakvéleményeket, megkereséseket, szakhatósági állásfoglalásokat, véleményeket A Közbeszerzési, Projektmenedzsment és Vagyonkezelési Csoport vezetıje kiadmányozza: Az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatosan a közbeszerzési hirdetmények feladását A közbeszerzésekkel kapcsolatosan pénzügyi utalások teljesítését a Pénzügyi és Gazdasági Osztály felé Közbeszerzési ügyekkel összefüggı, érdemi döntést nem igénylı intézkedéseket Az általa vezetett csoportok feladatkörébe tartozó, érdemi döntést nem igénylı intézkedéseket, szakvéleményeket, megkereséseket, véleményeket. 6

7 A Városi Fıépítész kiadmányozza: A csoport feladatkörébe tartozó ügyek ellátása során keletkezett érdemi döntéseket, intézkedéseket, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyiratokat, szakvéleményeket, megkereséseket, állásfoglalásokat, véleményeket Az érdemi döntést elıkészítı intézkedéseket A polgármester nevében a településrendezési eszközök módosítása során keletkezı dokumentumokat A polgármester nevében a településképi véleményezési eljárás során keletkezı településképi véleményt A polgármester nevében a településképi bejelentési eljárás során keletkezı igazolást vagy a tervezett tevékenység megtiltásáról szóló értesítést Városüzemeltetési Osztály Az osztályvezetı kiadmányozza: A polgármester felhatalmazása alapján a közcélra önkormányzati tulajdonba adott területek hasznosítására kötött megállapodásokat A közterülettel kapcsolatos engedélyeket, hozzájárulásokat Városháza díszterme, ebédlıje, tárgyalói, valamint a Mokos terem bérbeadásával kapcsolatos szerzıdéseket A hivatal mőködéséhez szükséges tárgyi eszközök, anyagok, kisértékő technikai berendezések beszerzésére vonatkozó dokumentumokat Az Üzemeltetési Csoport vezetıje kiadmányozza: Az osztályvezetı távollétében az osztályvezetı helyettesítésébıl eredı A családi rendezvényszervezéssel foglalkozó ügyintézı kiadmányozza: A házasságkötéssel és a névadói ünnepségekkel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló megállapodásokat és engedélyeket Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Az osztályvezetı és a csoportvezetık kiadmányozzák: Az osztály és a csoport feladatellátása során keletkezett, kötelezettségvállalást nem tartalmazó szakmai levelezéseket A Közmővelıdési Csoport vezetıje kiadmányozza: Az osztályvezetı távollétében az osztályvezetı helyettesítésébıl eredı 7

8 3.7. Szociálpolitikai Osztály Az osztályvezetı kiadmányozza: A polgármester hatáskörébe és az osztály feladatkörébe tartozó pénzbeli, természetbeni szociális támogatások, illetve segélyezés tekintetében azon közigazgatási hatósági ügyekben hozott érdemi, illetve eljárási döntéseket, amelyben a kiadmányozási jog nincs átadva a csoportvezetı, vagy az ügyintézı részére A jegyzı hatáskörébe és az osztály feladatkörébe tartozó azon közigazgatási hatósági ügyekben hozott érdemi, illetve eljárási döntéseket, amelyben a kiadmányozási jog nincs átadva a csoportvezetı, vagy az ügyintézı részére Az osztály feladatellátása körébe tartozó egészségügyi feladatok ellátása során keletkezett, illetve a polgármester által átadott ügyek iratait Az önkormányzati bölcsödébe történı felvételrıl szóló határozatokat A gyermek- és ifjúságvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos érdemi döntéseket Az osztály feladatellátása körében a megkeresı szervek, hatóságok, intézmények részére megküldött környezettanulmányokat és egyéb adatszolgáltatásokat A Szociális és Egészségügyi Csoport vezetıje kiadmányozza: Az osztályvezetı távollétében az osztályvezetı helyettesítésébıl eredı A Szociális és Egészségügyi Csoport ügyintézıje kiadmányozza: A csoport feladatkörébe tartozó (egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, lakásügyi), az eljárást szervezı és tájékoztató cselekmények közül a szakhatóság megkeresését, a szakértı kirendelését, a belföldi jogsegélyt, az idézés kibocsátását, a hiánypótlás kibocsátását és a jogerı megállapítását A polgármester felhatalmazása alapján a lakásügyi ügyintézı kiadmányozza az elsı lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönével kapcsolatos jelzálogjog bejegyzési kérelmeket, a kölcsön visszafizetése esetén a törlési engedélyeket A hatósági bizonyítványokat A Közfoglalkoztatási Csoport vezetıje kiadmányozza: A munkaügyi központtal, a Magyar Államkincstárral, illetve az önkormányzati intézményekkel folytatott közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi levelezést A közfoglalkoztatottak nyilvántartásán alapuló igazolásokat A közfoglalkoztatottak munkaviszonyhoz kötıdı igazolásait, elszámolási iratait A közfoglalkoztatással kapcsolatos utalványozási jogkörrel kapcsolatos kiadmányozást. 8

9 A Közfoglalkoztatási Csoport feladatkörébe tartozó, az eljárást szervezı és tájékoztató cselekményeket A közérdekő munka szervezésével kapcsolatos dokumentumokat Záró rendelkezések Átadott kiadmányozási jogkörben az érdemi döntést és az érdemi döntést elıkészítı közbensı intézkedést tartalmazó iratokat a hatáskört átadó fejléces iratán, az átadó nevében és megbízásából, a kiadmányozást átadott hatáskörben gyakorló aláírásával kell kiadni A polgármester vagy a jegyzı által átadott kiadmányozási jogkör mindaz a kiadmányozás - ideértve a kötelezettségvállalás fogalmába tartozó kiadmányozást is -, amelyet külön jogszabály nem utal kifejezetten az ügyintézı hatáskörébe A kiadmányozási jogot az átadó csak írásban ruházhatja át A polgármester és a jegyzı a kiadmányozást bármely hatáskörébe tartozó ügyben és az eljárás bármely szakaszában magához vonhatja A polgármester és a jegyzı jogosult a jelen mellékletben fel nem sorolt további ügyekben a kiadmányozó személyét megjelölni. B é k é s c s a b a, március 1. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 9

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról KIVELE_2009 1 / 16 A kutatást támogatta: Dr. Juhász Imre A kutatásban részt vett Márkus

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben