E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása Az elıterjesztést készítette: dr. Szinger Éva vezetı fıtanácsos Elıadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A Somogy Megyei Kormányhivatal március hónapban célellenırzést tartott a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalnál, melynek során törvényességi felügyeleti jogkörében azt vizsgálta, hogy a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelıen gondoskodott-e a Hivatal a belsı ellenırzési feladat ellátásáról és a belsı ellenırzéssel kapcsolatos szabályozások (Belsı Ellenırzési Kézikönyv, Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzat, külsı ellenırzésekrıl készült nyilvántartás, éves ellenırzési terv, stratégiai ellenırzési terv) megfelelnek-e a jogszabályi elıírásoknak. Az ellenırzés megállapította, hogy a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzattal nem rendelkezik, a Közös Önkormányzati Hivatalnak csak ügyrendje van, amelyet egyben szervezeti és mőködési szabályzatként is alkalmaznak. Az ellenırzés megállapította továbbá, hogy a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét Balatonboglár város polgármestere és a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje írták alá, holott az a közös hivatalt létrehozó két települési önkormányzat, Balatonboglár Város Önkormányzata és Ordacsehi Község Önkormányzata testületi jóváhagyásához kötött. A Somogy Megyei Kormányhivatal június 18-i levelében felhívta a jegyzı figyelmét, hogy gondoskodjon a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának szabályszerő formában való elfogadtatásáról. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdésének a) pontja értelmében Ha törvény eltérıen nem rendelkezik a költségvetési szerv irányítása a következı hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása, megszüntetése Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása a Hivatalt létrehozó önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

2 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával döntsön a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról. (A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az elıterjesztés mellékletét képezi.) Ordacsehi, Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2014. (IX.10.) sz. határozat Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Határidı: végrehajtásra azonnal, Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatására azonnal Felelıs: dr. Markó Péter jegyzı A végrehajtásért felelıs szervezeti egység: Igazgatási Osztály

3 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (2) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) valamint az államháztartásról szóló évi évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát ( a továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, címadatai 1. A hivatal megnevezése: Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) Nemzetközi kapcsolatokban: - Angolul: Mayor s Office of the Balatonboglar city self Government - Németül: Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung der Stadt Balatonboglar 2. A hivatal székhelye: Balatonboglár Levélcíme: 8630 Balatonboglár Erzsébet utca 11. Pf: 5. Telefonszáma: 85/ , 20/ Telefax: 85/ A hivatal kirendeltsége: Levélcíme: 8635 Ordacsehi, Fı u.54. Telefonszáma: 85/ Telefax: 85/ A hivatal rövidített megnevezése: Közös Önkormányzati Hivatal 5. A hivatal mőködési területe: Balatonboglár város közigazgatási területe,valamint Ordacsehi község közigazgatási területea városi fıépítész és közterületfelügyelet tevékenysége kivételével, 6. A hivatal jogállása: A hivatal a balatonboglári és ordacsehi képviselı-testület szerve, az Áht, 10. (3) bekezdése alapján önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, önálló jogi személy

4 7. A hivatal alapvetı rendeltetése: A balatonboglári és ordacsehi képviselıtestület és szervei mőködésével, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével, a végrehajtás megszervezésével és ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátása 8. A hivatal irányítása és vezetése: A hivatalt a székhely település polgármestere a Képviselı-testület döntései szerint, valamint saját önkormányzati jogkörében irányítja, Ordacsehi Község polgármestere véleményének figyelembevételével. A hivatal vezetıje a jegyzı, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ordacsehi Község polgármestere egyetértése szükséges az Ordacsehi telephelyen foglalkoztatott és teljes munkaidıben Ordacsehi illetékességő feladatokat ellátó köztisztviselı, valamint a közös hivatalban dolgozó, ordacsehi feladatokat ellátó köztisztviselı, kinevezéséhez és felmentéséhez. 9. A hivatal képviselete: A hivatal képviseletét a székhelytelepülés polgármestere és a jegyzı látja el. Eseti képviselettel a hivatal dolgozója is megbízható. 10. A hivatal törzskönyvi adatai: Törzskönyvi azonosító szám: Alapítói jog gyakorlója: Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Ordacsehi Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete A hivatalt fenntartó önkormányzatok: Balatonboglár Városi Önkormányzat, Ordacsehi Községi Önkormányzat Alaptevékenységi besorolás: Államháztartási szakágazat Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége A bankszámla számokat a Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje tartalmazza. A hivatal az általa ellátott, illetve szerzıdésben megkötött feladatainak számlázásához a Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke (SZTJ) számait használja. Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR 08 besorolás szerint: Fı tevékenység: 8411 Általános közigazgatás Egyéb tevékenység: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5 A hivatal kirendeltségén, Ordacsehi községben 1 fı igazgatási ügyintézı dolgozik állandó jelleggel. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik az Erzsébet utca szám alatti épület Fischl-ház -, mely az önkormányzati rendezvények színhelye. A mőködtetését a polgármester irányításával 1 fı közfoglalkoztatott dolgozó látja el. II. A HIVATAL SZERVEZETE 1.) A hivatal belsı szervezete az alábbiak szerint tagozódik: Vezetık: Megbízott vezetık: jegyzı, aljegyzı osztályvezetık, osztályvezetı-helyettesek Osztályok: Igazgatási Osztály Szakmai csoportok: - titkársági csoport, - városüzemeltetési és beruházási csoport, - hatósági csoport, Pénzügyi Osztály Szakmai csoportok: - Pénzügyi és Költségvetési Csoport - Adócsoport Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés kialakításáról, megfelelı mőködtetésérıl és függetlenségének biztosításáról a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal és a balatonboglári önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében a jegyzı gondoskodik. A hivatalban a belsı ellenırzés polgári jogi szerzıdés keretében foglalkoztatott belsı ellenır útján valósul meg. III. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE a.)polgármester A székhelytelepülés polgármestere egyetértése szükséges a köztisztviselık kinevezéséhez, a vezetıi megbízáshoz, felmentéshez, vezetıi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz, rendkívüli illetményemeléshez. Ordacsehi Község polgármesterének egyetértése szükséges az Ordacsehi illetékességő feladatokat ellátó köztisztviselı, valamint a közös hivatalban dolgozó, ordacsehi feladatokat ellátó köztisztviselı kinevezéséhez és felmentéséhez. b.)jegyzı A hivatal vezetıje a jegyzı, aki szakmailag felel a hivatal mőködéséért. A jegyzı a feladatait az Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározottak szerint, a képviselıtestület döntései és a székhelytelepülés polgármestere utasításai szerint látja el.

6 Gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselıi és munkaszerzıdéssel foglalkoztatott dolgozók tekintetében. A jegyzı egyes munkáltatói jogok gyakorlását osztályvezetıkre átruházhatja. A jegyzıt távolléte esetén az aljegyzı helyettesíti. A jegyzı tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a székhelytelepülés polgármestere gyakorolja. c.) Aljegyzı Az aljegyzı a jegyzı helyettesítésén túl ellátja az Igazgatási Osztály vezetésével kapcsolatos feladatokat. A munkáltatói jogkör gyakorlására a helyettesítés nem terjed ki kivéve a jegyzı tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén azokra az ügyekre, amelyekben a polgármester egyetértése szükséges, - jutalmazásra, - címek adományozására, - személyi illetmény, illetve a Kttv (3) bekezdése szerinti alapilletmény megállapítására, - minısítésekre, - fegyelmi eljárás megindítására. A jegyzı által meghatározott feladatokat látja el. d.) Osztályvezetı Az osztályvezetı felelıs a szervezeti egység szakszerő és törvényes mőködéséért, összehangolja az osztály munkáját. - Gyakorolja a polgármester és a jegyzı által meghatározott körben a kiadmányozási jogot. - Elıkészíti a feladatkörébe tartozó testületi elıterjesztéseket, államigazgatási és önkormányzati döntéseket, irányítja ezen ügyek végrehajtását. - Kapcsolatot tart az osztály tevékenységi körébe tartozó más szervekkel, valamint önkormányzati intézményekkel. - Tevékenységérıl rendszeresen beszámol a polgármesternek, és a jegyzınek. - Gondoskodik a vezetése alá tartozó köztisztviselık munka- és ügyfélfogadási rend szerinti munkavégzésérıl, az ügyfélfogadás betartásáról, az ügyintézık helyettesítésének megszervezésérıl, szükség szerint helyettesíti ıket. - A jegyzı által meghatározott körben elızetes véleményt nyilvánít a munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban, javaslatot tesz a köztisztviselı illetményemelésére, jutalmazására, elıkészíti a minısítéseket és törvényben meghatározott teljesítményértékelést. - Munkahelyi vezetıként aláírja az osztály köztisztviselıinek szabadság-igényeit.

7 - A jegyzı által, az osztályra szignált ügyiratok ügyintézıit kijelöli. d.)az osztályvezetı-helyettes -Távolléte esetén helyettesíti az osztályvezetıt -Vezeti az osztály szabadság-nyilvántartását, a szabadságok engedélyezését elıkészíti. IV. A HIVATAL FİBB FELADATAI 1.) Testületi munka szervezésével kapcsolatban: - a képviselı-testület, a képviselı-testület bizottságai, részönkormányzat, a polgármester, valamint a képviselık munkájának segítése, technikai (ügyviteli) jellegő kiszolgálása, - döntés-tervezetek elıkészítése, elızetes törvényességi felülvizsgálata, - testületi döntések végrehajtásának megszervezése, döntések hatásának elemzése, figyelemmel kísérése, - tájékoztatás, kapcsolattartás más szervekkel. 2.) Törvényességi ellenırzési, jogi feladatok: - a képviselı-testületi, bizottsági és részönkormányzati munkával kapcsolatos jogi feladatok, a törvényesség biztosítása, - az önkormányzati hivatal mőködésével kapcsolatos jogszabályi háttér biztosítása, a törvényesség biztosítása. - önkormányzati intézmények törvényességi ellenırzése, jogi segítségnyújtás, 3.) Humánpolitikai feladatok - a közös önkormányzati hivatal és az intézménymőködtetı iroda és az intézményvezetık személyzeti, munkajogi ügyeinek intézése, - közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkajogi ügyintézés. 4.) Pénzügyi-gazdálkodási, vagyonkezelıi feladatok: - tervezés, programok készítése, - gazdálkodási feladatok végrehajtása az önkormányzati döntések alapján, - létszám- és bérgazdálkodás, - intézmények pénzügyi gazdálkodásának ellenırzése, - ingatlanvagyon kataszter vezetése 5.) Hatósági feladatok: - képviselı-testület, bizottságok, polgármester önkormányzati hatósági ügyeinek döntés-elıkészítése, végrehajtásának szervezése, - jogszabály által a polgármester, a képviselı-testület, a jegyzı, és a hivatal egyes ügyintézıi hatáskörébe utalt feladatok végrehajtása, - nyilvántartások kezelése, - hatósági ellenırzés,

8 - ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos feladatok. 6.) Egyes speciális szakismeretet igénylı feladatok: - városi fıépítészi tevékenység. 7.) Belsı ellenırzési feladatok 8.) Választásokkal kapcsolatos feladatok 9.) Informatikai, adatvédelmi és közérdekő adatokkal kapcsolatos feladatok 10.)Mőszaki városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok - beruházások elıkészítése, lebonyolításának megszervezése, - az ingatlanvagyon kezelésével, mőködtetésével kapcsolatos ügyek. 11.) Köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi és turisztikai feladatok 12.) Katasztrófavédelmi és polgárvédelmi feladatok 13.) Közterület-felügyelet V. A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDJE 1.) A hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rend: A hivatal munkarendje Balatonbogláron: hétfıtıl csütörtökig 7,30-16,00 pénteken 7,30-13,30. A hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfı: kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: és csütörtök: Péntek: Az ordacsehi kirendeltség munkarendje: hétfı 7, kedd 7:30-16:00 szerda :00 csütörtök 7:30-16:00 péntek 7:30-13:30 Az ordacsehi kirendeltség ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8:00-12:00, 13:00-16:00 Kedd: Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00-12:00

9 A jegyzı a polgármester egyetértésével indokolt estekben a munkarendtıl eltérı munkaidı-beosztást rendelhet el a hivatal egészére, vagy annak egy részére, egyes ügyintézıkre. Heti pihenınapon, szabadnapon, munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként a Kttv (1) - (6) bekezdése szerinti szabadidı jár. 2.) A munkaköri feladatok ellátása: A köztisztviselı köteles a munkakörébe tartozó feladatokat legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen ellátni. A köztisztviselı feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melynek folyamatos karbantartása az osztályvezetı esetében az aljegyzı, az ügyintézık, ügykezelık és fizikai alkalmazottak esetében az osztályvezetı feladata. 3.) A hivatal kapcsolatrendszere, az értekezletek rendje: a.) A balatonboglári képviselı-testület ülésein köteles részt venni: - Jegyzı - Aljegyzı - Osztályvezetık - Napirend szerint érintett és a jegyzı, vagy a polgármester által kijelölt köztisztviselı. Az ordacsehi képviselı-testület ülésein a jegyzı vagy az általa kijelölt köztisztviselı vesz részt. Bizottsági üléseken a napirend szerint érintett köztisztviselı, valamint a jegyzı megbízásából a munkaköri leírásban foglaltak szerint állandó jelleggel kijelölt köztisztviselı vesz részt, aki felelıs a bizottsági jegyzıkönyv elkészítéséért. b.) A köztisztviselık feladataik ellátása során rendszeres kapcsolatot tartanak egymással, az intézményekkel, társadalmi szervekkel, a lakossággal. Megbízás alapján más szervek által szervezett tanácskozáson képviselik a hivatalt. c.) A székhely település polgármestere és a jegyzı évente legalább két alkalommal, de szükség szerint összapparátusi értekezletet tart, melyen értékelik az elmúlt idıszak tevékenységét és meghatározzák a következı idıszak fıbb feladatait. d.) A jegyzı és a székhelytelepülés polgármestere minden héten vezetıi értekezletet tart, az aktuális feladatok megbeszélése, kiértékelése, a kiadott feladatok végrehajtásának ellenırzése, valamint a végrehajtás összehangolása érdekében, melyen részt vesznek az osztályvezetık és a téma szerint, a jegyzı vagy a székhelytelepülés polgármestere által kijelölt ügyintézık. Az értekezleten elhangzottakról a jegyzı tájékoztatja az ordacsehi polgármestert és a kirendeltség munkatársát. 4.) Belsı szabályzatok elkészítésének rendje A szervezeti egységek vezetıi kötelesek jelezni a jegyzı felé, jogszabályváltozások vagy meglévı hiányosságok következtében szükségessé váló módosítási javaslataikat.

10 A jegyzı jelöli ki a szabályzat elkészítéséért vagy aktualizálásáért felelıs vezetı személyét. A szervezeti egységek vezetıi folyamatosan figyelemmel kísérik a feladatkörükbe tartozó belsı szabályzatok hatályosulását és évente felülvizsgálják azokat. VI. SZERVEZETI EGYSÉGEK BELSİ SZABÁLYOZÁSÁNAK RENDJE 1.) A hivatal valamennyi szervezeti egysége (osztálya) jelen SZMSZ alapján mőködik, a gazdasági szervezet saját ügyrendet készít. 2.) Az osztályok vezetıi az SZMSZ és mellékletei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait, felelısek naprakészen tartásukért. 3.) Az osztályvezetık munkaköri leírásainak elkészítéséért a jegyzı, az egyes ügyintézık tekintetében a munkaköri leírások elkészítéséért az osztályvezetık felelısek. 4.) A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme. A munkáltatói jogkör gyakorlója tevékenysége során együttmőködik a Szakszervezeti Bizottsággal, ennek keretében: - véleményt kér a hivatalt érintı azon döntés-tervezetekrıl, amelyek az anyagi, szociális és kulturális helyzetüket, valamint az élet- és munkakörülményeiket befolyásolja, - elısegíti tevékenységét, - biztosítja számára a mőködés jogszabályi feltételeit, - tájékoztatja minden olyan munkáltatói intézkedés megtétele elıtt, amely a köztisztviselık legalább ¼-ét érinti, - észrevételeit, javaslatait megvizsgálja, álláspontját annak indoklásával 15 napon belül közli. VII. KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1.) A saját, vagy átruházott hatáskörben és átadott kiadmányozás jogkörben hozott írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést saját kezőleg írja alá. 2.) A kiadmányt az ügyiratkezelés rendjére vonatkozó szabályok szerinti formában a hatáskör jogosultjának megnevezését tartalmazó fejléccel ellátott iraton kell kiadni. A kiadmány nyomtatványon is kiadható. 3.) Kiadmányozási jogkör átadása esetén a kiadmányt a hatáskör címzettjének fejléces iratán és nevében, de a kiadmányozást átadott hatáskörben gyakorló aláírásával kell kiadni. (Pl.. Jegyzı megbízásából:.. osztályvezetı,. Polgármester megbízásából: osztályvezetı). 4.) Iratot aláírni a szöveg végén, jobb oldalon, nyomtatvány esetén a megjelölt helyen kell. Az aláíró egyidejőleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét

11 ellenırzi és az aláírás mellett bal oldalt az általa használt hivatalos bélyegzı lenyomatával látja el. A kiadmányozás rendjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. VIII. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJE 1.) Balatonboglári Városi Önkormányzat nevében az önkormányzat feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a polgármester jogosult. 2.) Ordacsehi Község Önkormányzata nevében az önkormányzat feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a polgármester jogosult. 3.) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban) a jegyzı vagy távollétében az aljegyzı jogosult. 4.) Balatonboglári Városi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezetı jogosult. 5.) Ordacsehi Község Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezetı jogosult. 6.) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére a jegyzı vagy távollétében az aljegyzı jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezetı jogosult. 7.) Bankok, pénzintézetek felé cégszerő aláírást csak a banknál bejelentett aláírási joggal rendelkezı személyek tehetnek. IX. UTASÍTÁSI ÉS ELLENİRZÉSI JOGOK GYAKORLÁSA. BESZÁMOLTATÁS 1.) Az osztályok vezetıi tevékenységi körükben utasítási és ellenırzési jogot gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják ıket munkájukról. 2.) Az utasítás teljesítésére, megtagadására a Kttv ában foglaltak az irányadók. 3.) Ellenırzést a polgármester, a jegyzı, az általuk megbízott munkatársak és a hivatali felettes végezhet. A képviselı-testület bizottsága a feladatkörében ellenırzi a hivatalnak a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésére, illetıleg végrehajtására irányuló munkáját. Szükség esetén a polgármester a jegyzı intézkedését kezdeményezheti a hivatal köztisztviselıinek vonatkozásában. 4.) A munkatársat beszámolási kötelezettség terheli: - ha a feladat végrehajtásnak színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, - ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését veszélyezteti,

12 - az átruházott hatáskörben, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben, - jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben elıírt módon) - a vezetıje kérésére. A beszámoltatás írásban vagy szóban is történhet. X. SZOLGÁLATI ÚT 1.) Az osztályvezetık és munkatársak kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetérıl, a feladatok végrehajtásáról, végrehajtás akadályairól, vezetıi beavatkozást igénylı eseményekrıl szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes vezetı részére adják meg. 2.) Magasabb szintő, vagy másik szervezeti egység vezetıjének kérdésére a munkatársak, illetve vezetık kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és errıl a közvetlen hivatali felettesnek soron kívül beszámolni. 3.) A vezetık és munkatársak az utóbbiak a vezetın keresztül kötelesek a települési képviselıknek, a képviselıi munkához a szükséges és igényelt tájékoztatást megadni. 4.) A hivatali felettesek az utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerint közvetlenül hozzájuk tartozó vezetık, vagy munkatársak részére adni. 5.) Rendkívüli esetben a hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetıi lépcsıt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényérıl, tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen hivatali felettest tájékoztatni. 6.) A szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi elıírásokat. XI. A HELYETTESÍTÉS ÉS A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL RENDJE 1.) A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. 2.) Helyettesítésre a vezetı, vagy hatáskör-gyakorló tartós távolléte esetén pl. betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás kerül sor. 3.) Az állandó helyettesítés rendje: - a polgármester helyettesítését az alpolgármester - a jegyzı helyettesítését az aljegyzı látja el az Mötv. és az SZMSZ szerint - az osztályvezetıt az osztályvezetı-helyettes - a hatáskört gyakorló helyettesítı munkatársat a jegyzı jóváhagyásával - az osztályvezetı bízza meg.

13 4.) A helyettesítés rendjét a munkaköri leírásban rögzíteni kell. Egy ügyintézı több köztisztviselı helyettesítésével is megbízható, ill. egy dolgozó helyettesítését több köztisztviselı elláthatja. 5.) A helyettesítést ellátó köztisztviselı a helyettesítést követıen a helyettesített vezetıt, hatáskör gyakorlóját, illetve a kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézıt minden lényeges eseményrıl, a munkavégzés körülményeirıl részletesen köteles tájékoztatni. 6.) A helyettesítést ellátó köztisztviselıt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységéért ugyanaz a felelısség terheli, mint a helyettesített személyt. 7.) Munkakör átadás-átvételre személyi változás, valamint tartós távollét esetén kerül sor. 8.) Munkakört az új vezetınek, illetve munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 9.) A munkakör átadás-átvételt jegyzıkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: - átadás helye, ideje - átadásra kerülı munkakör szakmai feladata, munkaköri leírása - a folyamatban lévı fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzete, eredménye, tájékoztatás a szükséges teendıkrıl - átadásra kerülı iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások tételes felsorolása - az átadásra kerülı nyilvántartott bélyegzık lenyomatát - az átadónak és az átvevınek a jegyzıkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételei, megállapításai, - aláírások. XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának hatálya kiterjed a hivatal szervezeti egységeire és valamennyi hivatali dolgozóra. A Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata október 1. napján lép hatályba. Közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 3.) A Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal korábbi, október 1-i keltezéső Ügyrendje. 4.) A Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzat és mellékletei karbantartásáról, módosításáról a jegyzı gondoskodik. Balatonboglár, augusztus 25.

14 Mészáros Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester dr. Markó Péter jegyzı ZÁRADÉK: A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a../2014.( ) számú határozattal, Ordacsehi Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a /2014.(..) számú határozattal hagyta jóvá. dr. Markó Péter jegyzı Az SZMSZ mellékletei: 1. számú melléklet Kiadmányozás rendje 2. számú melléklet A hivatal által használt bélyegzık lenyomata 3. számú melléklet Munka (feladat) körök jegyzéke 4. számú melléklet Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök

15 1. sz. melléklet KIADMÁNYOZÁS RENDJE A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 67. e) és 81. j) pontjában biztosított jogkörünkben eljárva a kiadmányozás rendjét a következık szerint szabályozzuk: Polgármester kiadmányozza mindkét település esetében a) a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett ügyiratokat; b) a nevére érkezett megkeresésekre adott válaszokat, c) az intézményeknek szóló körlevelek kiadását. d) az alapító okiratokat e) képviselı-testületi meghívókat, általa elıterjesztett anyagokat, f) az önkormányzat nevében benyújtott pályázatokat, g) testvértelepüléseknek írt leveket, h) önkormányzat nevében adott meghatalmazásokat, i) polgármesteri rendelkezéseket, utasításokat, j) honosítási, esküokmányokat k) az önkormányzat jelképei használata tárgyában kiadott engedélyeket Jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek közül: 1.) Az igazgatási osztályvezetı kiadmányozza: - A jegyzı hatáskörbe tartozó egyedi hatósági ügyben hozott végzést és határozatot, igazolást (birtokvédelem, ipari-kereskedelmi igazgatás, hagyatéki ügyintézés) 2.) A pénzügyi osztályvezetı kiadmányozza: - A helyi adók, a gépjámőadó, a talajterhelési díj kivetésével kapcsolatos határozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat. 3.) Az osztályvezetık kiadmányozzák az általuk, illetıleg az osztály által ellátandó feladat- és hatáskörökben keletkezı valamennyi ügyintézıi kiadmányozási jogkörbe nem tartozó iratokat az alábbiak kivételével, melyek maradnak jegyzıi kizárólagos kiadmányozási jogkörben:

16 a.) Valamennyi osztály által ellátott jegyzıi feladat- és hatáskör tekintetében: - fellebbezések felterjesztései - ágazati statisztikai jelentések, értékelések, egyéb jelentések, - felügyeleti szervnek küldendı megkeresések, állásfoglalás kérések, - eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelmek. b.) Pénzügyi Osztály - helyi adók méltányosságból történı csökkentésével kapcsolatos döntés, - talajterhelési díj méltányosságból történı csökkentésével kapcsolatos döntések, - Balatonboglár tekintetében a külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozat. c.) Igazgatási Osztály - választási iratok, jegyzıkönyvek, jelentések, kifogások felterjesztése. - A törvényességi felügyeletet ellátó szerv felé történı megkeresések, adatszolgáltatások, felterjesztések. II. Ügyintézık kiadmányozási jogkörei: a.) Valamennyi ügyintézı (kivéve a hagyatéki ügyekkel foglalkozó ügyintézı): - meghívások, értesítések - határozati formát nem igénylı közbensı intézkedések - megkeresések b.) Anyakönyvvezetı: - valamennyi anyakönyvi, népesség-nyilvántartási bejegyzés, bejegyzéssel összefüggı okiratok, bizonylatok, adatszolgáltatások, UB jegyzék, anyakönyvek lezárása, - c) Ordacsehi adóigazgatási ügyeit végzı adóügyi ügyintézı - adóügyi végzések, határozatok, tájékoztatások, megkeresések aláírása, - talajterhelési díjjal kapcsolatos végzések, határozatok, tájékoztatások, megkeresések aláírása, d) Ordacsehiben feladatot ellátó igazgatási ügyintézı - Ordacsehi lakóhellyel rendelkezı személyek szociális ellátásaival kapcsolatos végzések, határozatok, tájékoztatások, megkeresések aláírása.

17 2. sz. melléklet A hivatal által használt bélyegzık használatának szabályai 1.) A hivatal a következı típusú bélyegzıket használja: a.) Fejléc bélyegzı b.) Körbélyegzı c.) Bizottságok által használt bélyegzı(k) 2.) Azokról a bélyegzıkrıl, amelyeken a Magyarország címere van (hivatalos bélyegzı) vagy amelyekre nézve azt elrendelték, nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésérıl az Igazgatási Osztály Titkársági csoportja gondoskodik. Hivatalos bélyegzıt csak a legszükségesebb számban szabad forgalomban tartani. 3.) A nyilvántartásnak a következıket kell tartalmaznia: - sorszámot, - a bélyegzı lenyomatát, - a bélyegzı kiadásának napját, - a bélyegzıt használó szervezeti egység nevét, - a bélyegzıt ırzı, illetıleg használatra jogosult dolgozó nevét, az átvételt igazoló aláírása. 4.) Megszőnt szerv bélyegzıit és az avult bélyegzıket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni. 5.) A bélyegzıhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról és ellenırzésérıl a jegyzı gondoskodik. 6.) A bélyegzık lenyomata 3. sz. melléklet MUNKA (FELADAT) KÖRÖK JEGYZÉKE

18 Polgármester Jegyzı Aljegyzı Városi fıépítész Belsı ellenır Szervezeti egységek megnevezése: 1 fı osztályvezetı 1.) Igazgatási Osztály 13 fı Hatósági csoport 2 fı igazgatási ügyintézı (1 fı Ordacsehiben) 1 fı igazgatási ügyintézı, rendszergazda 1 fı szociálpolitikai ügyintézı 1 fı anyakönyvvezetı, turisztikai referens Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoport 1 fı közbeszerzési és beruházási ügyintézı 1 fı mőszaki és vagyongazdálkodási ügyintézı 2 fı közterület-felügyelı Titkársági csoport 1 fı humán referens 1 fı testületi és titkársági referens 1 fı iktató 1 fı osztályvezetı 2.) Pénzügyi Osztály 10 fı Adócsoport 3 fı adóügyi ügyintézı Költségvetési és pénzügyi csoport 2 fı költségvetési ügyintézı 4 fı pénzügyi ügyintézı Feladatkörök:

19 I. IGAZGATÁSI OSZTÁLY (aljegyzıi irányítás alatt) Közfoglalkoztatás Intézményvezetıkkel és az önkormányzattal kapcsolatos humánpolitikai feladatok Intézmények alapító okiratainak és törzskönyvi nyilvántartásainak vezetése Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása Testületi és bizottsági elıterjesztések, szerzıdések, megállapodások jogi véleményezése Birtokvédelem Jogszabályalkotás kezdeményezése Választásokkal kapcsolatos jogi feladatok Ordacsehi önkormányzattal való kapcsolattartás, testületi ülések elıkészítése, határozatok végrehajtása, Statisztikai (OSAP) adatszolgáltatások figyelemmel kísérése, a jegyzı iránymutatása alapján történı elvégzése Jogszabály-változások figyelemmel kísérése, I. 1. Hatósági csoport Szociális igazgatási feladatok Közfoglalkoztatással kapcsolatos koordinációs feladatok Szociális igazgatási feladatok Testületi, bizottsági adminisztrációs feladatok Anyakönyvvezetı helyettesítése Anyakönyvi igazgatás, Lakcímnyilvántartás, turisztikai feladatok Ipari, kereskedelmi igazgatás (engedélyezés, nyilvántartás), Telephely-engedélyezés Fogyasztóvédelmi feladatok Földmővelésügyi (méhészek, gyümölcsösök nyilvántartása) Növényvédelmi feladatok Állatvédelmi feladatok Rendszergazdai feladatok Hagyatéki ügyek Titkársági feladatok ellátása helyettesítésben szociális ügyek felvétele helyettesítésben Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoport Településrendezési és településüzemeltetési feladatok (hulladékgazdálkodás, közvilágítás, strandok mőködtetése, temetıkkel, kéménysepréssel, közutakkal kapcsolatos feladatok) Vis-maoir ügyek Az intézmények mőködtetésével kapcsolatos mőszaki hatósági feladatok Fejlesztési pályázatok figyelése, elıkészítése, mőszaki adminisztrációjával kapcsolatos feladatok Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok Építésügyi tájékoztatási és nyilvántartási feladatok Környezet és természetvédelmi feladatok Közterület-használati engedélyek kiadása Közlekedési és vízügyi igazgatás Vagyongazdálkodás Közterület-felügyelet, járırszolgálat ellátása Közterület használat ellenırzése Ebnyilvántartási feladatok Portaszolgálat ellátása helyettesítésben I. 3. Titkársági csoport Kulturális és közmővelıdési feladatok Honvédelmi és katasztrófavédelmi igazgatás Civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézés Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok (helyi újság szerkesztése, honlapon közzétételek és híranyagok elhelyezése, pályázatok nyilvánossági feladatai) Óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok Egészségügyi igazgatás osztályvezetı szociális ügyintézı igazgatási ügyintézı (Ordacsehi) anyakönyvvezetı, turisztikai referens igazgatási ügyintézı, rendszergazda igazgatási ügyintézı közbeszerzési és beruházási ügyintézı mőszaki és vagyon referens Közterületfelyügyelı humán referens

20 4. sz. melléklet Balatonboglár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörök: 1. Jegyzı, aljegyzı 2. osztályvezetık 3. közbeszerzéssel foglalkozó referens 4. vagyoni ügyekkel foglalkozó referens

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke 1. melléklet a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke Polgármesterre átruházott hatáskörök:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az elıadás célja 2 Témakörök: 1. Az ÁSZ szervezetére és mőködésére irányadó szabályok 2. Az ÁSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal jogállása

A Polgármesteri Hivatal jogállása Mezıberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának függeléke Mezıberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Az államháztartás mőködési rendjérıl

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

Mendei Polgármesteri Hivatal

Mendei Polgármesteri Hivatal Mendei Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben