E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása Az elıterjesztést készítette: dr. Szinger Éva vezetı fıtanácsos Elıadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A Somogy Megyei Kormányhivatal március hónapban célellenırzést tartott a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalnál, melynek során törvényességi felügyeleti jogkörében azt vizsgálta, hogy a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelıen gondoskodott-e a Hivatal a belsı ellenırzési feladat ellátásáról és a belsı ellenırzéssel kapcsolatos szabályozások (Belsı Ellenırzési Kézikönyv, Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzat, külsı ellenırzésekrıl készült nyilvántartás, éves ellenırzési terv, stratégiai ellenırzési terv) megfelelnek-e a jogszabályi elıírásoknak. Az ellenırzés megállapította, hogy a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzattal nem rendelkezik, a Közös Önkormányzati Hivatalnak csak ügyrendje van, amelyet egyben szervezeti és mőködési szabályzatként is alkalmaznak. Az ellenırzés megállapította továbbá, hogy a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét Balatonboglár város polgármestere és a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje írták alá, holott az a közös hivatalt létrehozó két települési önkormányzat, Balatonboglár Város Önkormányzata és Ordacsehi Község Önkormányzata testületi jóváhagyásához kötött. A Somogy Megyei Kormányhivatal június 18-i levelében felhívta a jegyzı figyelmét, hogy gondoskodjon a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának szabályszerő formában való elfogadtatásáról. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdésének a) pontja értelmében Ha törvény eltérıen nem rendelkezik a költségvetési szerv irányítása a következı hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása, megszüntetése Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása a Hivatalt létrehozó önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

2 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával döntsön a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról. (A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az elıterjesztés mellékletét képezi.) Ordacsehi, Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2014. (IX.10.) sz. határozat Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Határidı: végrehajtásra azonnal, Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatására azonnal Felelıs: dr. Markó Péter jegyzı A végrehajtásért felelıs szervezeti egység: Igazgatási Osztály

3 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (2) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) valamint az államháztartásról szóló évi évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát ( a továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, címadatai 1. A hivatal megnevezése: Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) Nemzetközi kapcsolatokban: - Angolul: Mayor s Office of the Balatonboglar city self Government - Németül: Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung der Stadt Balatonboglar 2. A hivatal székhelye: Balatonboglár Levélcíme: 8630 Balatonboglár Erzsébet utca 11. Pf: 5. Telefonszáma: 85/ , 20/ Telefax: 85/ A hivatal kirendeltsége: Levélcíme: 8635 Ordacsehi, Fı u.54. Telefonszáma: 85/ Telefax: 85/ A hivatal rövidített megnevezése: Közös Önkormányzati Hivatal 5. A hivatal mőködési területe: Balatonboglár város közigazgatási területe,valamint Ordacsehi község közigazgatási területea városi fıépítész és közterületfelügyelet tevékenysége kivételével, 6. A hivatal jogállása: A hivatal a balatonboglári és ordacsehi képviselı-testület szerve, az Áht, 10. (3) bekezdése alapján önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, önálló jogi személy

4 7. A hivatal alapvetı rendeltetése: A balatonboglári és ordacsehi képviselıtestület és szervei mőködésével, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével, a végrehajtás megszervezésével és ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátása 8. A hivatal irányítása és vezetése: A hivatalt a székhely település polgármestere a Képviselı-testület döntései szerint, valamint saját önkormányzati jogkörében irányítja, Ordacsehi Község polgármestere véleményének figyelembevételével. A hivatal vezetıje a jegyzı, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ordacsehi Község polgármestere egyetértése szükséges az Ordacsehi telephelyen foglalkoztatott és teljes munkaidıben Ordacsehi illetékességő feladatokat ellátó köztisztviselı, valamint a közös hivatalban dolgozó, ordacsehi feladatokat ellátó köztisztviselı, kinevezéséhez és felmentéséhez. 9. A hivatal képviselete: A hivatal képviseletét a székhelytelepülés polgármestere és a jegyzı látja el. Eseti képviselettel a hivatal dolgozója is megbízható. 10. A hivatal törzskönyvi adatai: Törzskönyvi azonosító szám: Alapítói jog gyakorlója: Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Ordacsehi Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete A hivatalt fenntartó önkormányzatok: Balatonboglár Városi Önkormányzat, Ordacsehi Községi Önkormányzat Alaptevékenységi besorolás: Államháztartási szakágazat Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége A bankszámla számokat a Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje tartalmazza. A hivatal az általa ellátott, illetve szerzıdésben megkötött feladatainak számlázásához a Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke (SZTJ) számait használja. Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR 08 besorolás szerint: Fı tevékenység: 8411 Általános közigazgatás Egyéb tevékenység: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5 A hivatal kirendeltségén, Ordacsehi községben 1 fı igazgatási ügyintézı dolgozik állandó jelleggel. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik az Erzsébet utca szám alatti épület Fischl-ház -, mely az önkormányzati rendezvények színhelye. A mőködtetését a polgármester irányításával 1 fı közfoglalkoztatott dolgozó látja el. II. A HIVATAL SZERVEZETE 1.) A hivatal belsı szervezete az alábbiak szerint tagozódik: Vezetık: Megbízott vezetık: jegyzı, aljegyzı osztályvezetık, osztályvezetı-helyettesek Osztályok: Igazgatási Osztály Szakmai csoportok: - titkársági csoport, - városüzemeltetési és beruházási csoport, - hatósági csoport, Pénzügyi Osztály Szakmai csoportok: - Pénzügyi és Költségvetési Csoport - Adócsoport Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés kialakításáról, megfelelı mőködtetésérıl és függetlenségének biztosításáról a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal és a balatonboglári önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében a jegyzı gondoskodik. A hivatalban a belsı ellenırzés polgári jogi szerzıdés keretében foglalkoztatott belsı ellenır útján valósul meg. III. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE a.)polgármester A székhelytelepülés polgármestere egyetértése szükséges a köztisztviselık kinevezéséhez, a vezetıi megbízáshoz, felmentéshez, vezetıi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz, rendkívüli illetményemeléshez. Ordacsehi Község polgármesterének egyetértése szükséges az Ordacsehi illetékességő feladatokat ellátó köztisztviselı, valamint a közös hivatalban dolgozó, ordacsehi feladatokat ellátó köztisztviselı kinevezéséhez és felmentéséhez. b.)jegyzı A hivatal vezetıje a jegyzı, aki szakmailag felel a hivatal mőködéséért. A jegyzı a feladatait az Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározottak szerint, a képviselıtestület döntései és a székhelytelepülés polgármestere utasításai szerint látja el.

6 Gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselıi és munkaszerzıdéssel foglalkoztatott dolgozók tekintetében. A jegyzı egyes munkáltatói jogok gyakorlását osztályvezetıkre átruházhatja. A jegyzıt távolléte esetén az aljegyzı helyettesíti. A jegyzı tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a székhelytelepülés polgármestere gyakorolja. c.) Aljegyzı Az aljegyzı a jegyzı helyettesítésén túl ellátja az Igazgatási Osztály vezetésével kapcsolatos feladatokat. A munkáltatói jogkör gyakorlására a helyettesítés nem terjed ki kivéve a jegyzı tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén azokra az ügyekre, amelyekben a polgármester egyetértése szükséges, - jutalmazásra, - címek adományozására, - személyi illetmény, illetve a Kttv (3) bekezdése szerinti alapilletmény megállapítására, - minısítésekre, - fegyelmi eljárás megindítására. A jegyzı által meghatározott feladatokat látja el. d.) Osztályvezetı Az osztályvezetı felelıs a szervezeti egység szakszerő és törvényes mőködéséért, összehangolja az osztály munkáját. - Gyakorolja a polgármester és a jegyzı által meghatározott körben a kiadmányozási jogot. - Elıkészíti a feladatkörébe tartozó testületi elıterjesztéseket, államigazgatási és önkormányzati döntéseket, irányítja ezen ügyek végrehajtását. - Kapcsolatot tart az osztály tevékenységi körébe tartozó más szervekkel, valamint önkormányzati intézményekkel. - Tevékenységérıl rendszeresen beszámol a polgármesternek, és a jegyzınek. - Gondoskodik a vezetése alá tartozó köztisztviselık munka- és ügyfélfogadási rend szerinti munkavégzésérıl, az ügyfélfogadás betartásáról, az ügyintézık helyettesítésének megszervezésérıl, szükség szerint helyettesíti ıket. - A jegyzı által meghatározott körben elızetes véleményt nyilvánít a munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban, javaslatot tesz a köztisztviselı illetményemelésére, jutalmazására, elıkészíti a minısítéseket és törvényben meghatározott teljesítményértékelést. - Munkahelyi vezetıként aláírja az osztály köztisztviselıinek szabadság-igényeit.

7 - A jegyzı által, az osztályra szignált ügyiratok ügyintézıit kijelöli. d.)az osztályvezetı-helyettes -Távolléte esetén helyettesíti az osztályvezetıt -Vezeti az osztály szabadság-nyilvántartását, a szabadságok engedélyezését elıkészíti. IV. A HIVATAL FİBB FELADATAI 1.) Testületi munka szervezésével kapcsolatban: - a képviselı-testület, a képviselı-testület bizottságai, részönkormányzat, a polgármester, valamint a képviselık munkájának segítése, technikai (ügyviteli) jellegő kiszolgálása, - döntés-tervezetek elıkészítése, elızetes törvényességi felülvizsgálata, - testületi döntések végrehajtásának megszervezése, döntések hatásának elemzése, figyelemmel kísérése, - tájékoztatás, kapcsolattartás más szervekkel. 2.) Törvényességi ellenırzési, jogi feladatok: - a képviselı-testületi, bizottsági és részönkormányzati munkával kapcsolatos jogi feladatok, a törvényesség biztosítása, - az önkormányzati hivatal mőködésével kapcsolatos jogszabályi háttér biztosítása, a törvényesség biztosítása. - önkormányzati intézmények törvényességi ellenırzése, jogi segítségnyújtás, 3.) Humánpolitikai feladatok - a közös önkormányzati hivatal és az intézménymőködtetı iroda és az intézményvezetık személyzeti, munkajogi ügyeinek intézése, - közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkajogi ügyintézés. 4.) Pénzügyi-gazdálkodási, vagyonkezelıi feladatok: - tervezés, programok készítése, - gazdálkodási feladatok végrehajtása az önkormányzati döntések alapján, - létszám- és bérgazdálkodás, - intézmények pénzügyi gazdálkodásának ellenırzése, - ingatlanvagyon kataszter vezetése 5.) Hatósági feladatok: - képviselı-testület, bizottságok, polgármester önkormányzati hatósági ügyeinek döntés-elıkészítése, végrehajtásának szervezése, - jogszabály által a polgármester, a képviselı-testület, a jegyzı, és a hivatal egyes ügyintézıi hatáskörébe utalt feladatok végrehajtása, - nyilvántartások kezelése, - hatósági ellenırzés,

8 - ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos feladatok. 6.) Egyes speciális szakismeretet igénylı feladatok: - városi fıépítészi tevékenység. 7.) Belsı ellenırzési feladatok 8.) Választásokkal kapcsolatos feladatok 9.) Informatikai, adatvédelmi és közérdekő adatokkal kapcsolatos feladatok 10.)Mőszaki városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok - beruházások elıkészítése, lebonyolításának megszervezése, - az ingatlanvagyon kezelésével, mőködtetésével kapcsolatos ügyek. 11.) Köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi és turisztikai feladatok 12.) Katasztrófavédelmi és polgárvédelmi feladatok 13.) Közterület-felügyelet V. A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDJE 1.) A hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rend: A hivatal munkarendje Balatonbogláron: hétfıtıl csütörtökig 7,30-16,00 pénteken 7,30-13,30. A hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfı: kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: és csütörtök: Péntek: Az ordacsehi kirendeltség munkarendje: hétfı 7, kedd 7:30-16:00 szerda :00 csütörtök 7:30-16:00 péntek 7:30-13:30 Az ordacsehi kirendeltség ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8:00-12:00, 13:00-16:00 Kedd: Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00-12:00

9 A jegyzı a polgármester egyetértésével indokolt estekben a munkarendtıl eltérı munkaidı-beosztást rendelhet el a hivatal egészére, vagy annak egy részére, egyes ügyintézıkre. Heti pihenınapon, szabadnapon, munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként a Kttv (1) - (6) bekezdése szerinti szabadidı jár. 2.) A munkaköri feladatok ellátása: A köztisztviselı köteles a munkakörébe tartozó feladatokat legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen ellátni. A köztisztviselı feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melynek folyamatos karbantartása az osztályvezetı esetében az aljegyzı, az ügyintézık, ügykezelık és fizikai alkalmazottak esetében az osztályvezetı feladata. 3.) A hivatal kapcsolatrendszere, az értekezletek rendje: a.) A balatonboglári képviselı-testület ülésein köteles részt venni: - Jegyzı - Aljegyzı - Osztályvezetık - Napirend szerint érintett és a jegyzı, vagy a polgármester által kijelölt köztisztviselı. Az ordacsehi képviselı-testület ülésein a jegyzı vagy az általa kijelölt köztisztviselı vesz részt. Bizottsági üléseken a napirend szerint érintett köztisztviselı, valamint a jegyzı megbízásából a munkaköri leírásban foglaltak szerint állandó jelleggel kijelölt köztisztviselı vesz részt, aki felelıs a bizottsági jegyzıkönyv elkészítéséért. b.) A köztisztviselık feladataik ellátása során rendszeres kapcsolatot tartanak egymással, az intézményekkel, társadalmi szervekkel, a lakossággal. Megbízás alapján más szervek által szervezett tanácskozáson képviselik a hivatalt. c.) A székhely település polgármestere és a jegyzı évente legalább két alkalommal, de szükség szerint összapparátusi értekezletet tart, melyen értékelik az elmúlt idıszak tevékenységét és meghatározzák a következı idıszak fıbb feladatait. d.) A jegyzı és a székhelytelepülés polgármestere minden héten vezetıi értekezletet tart, az aktuális feladatok megbeszélése, kiértékelése, a kiadott feladatok végrehajtásának ellenırzése, valamint a végrehajtás összehangolása érdekében, melyen részt vesznek az osztályvezetık és a téma szerint, a jegyzı vagy a székhelytelepülés polgármestere által kijelölt ügyintézık. Az értekezleten elhangzottakról a jegyzı tájékoztatja az ordacsehi polgármestert és a kirendeltség munkatársát. 4.) Belsı szabályzatok elkészítésének rendje A szervezeti egységek vezetıi kötelesek jelezni a jegyzı felé, jogszabályváltozások vagy meglévı hiányosságok következtében szükségessé váló módosítási javaslataikat.

10 A jegyzı jelöli ki a szabályzat elkészítéséért vagy aktualizálásáért felelıs vezetı személyét. A szervezeti egységek vezetıi folyamatosan figyelemmel kísérik a feladatkörükbe tartozó belsı szabályzatok hatályosulását és évente felülvizsgálják azokat. VI. SZERVEZETI EGYSÉGEK BELSİ SZABÁLYOZÁSÁNAK RENDJE 1.) A hivatal valamennyi szervezeti egysége (osztálya) jelen SZMSZ alapján mőködik, a gazdasági szervezet saját ügyrendet készít. 2.) Az osztályok vezetıi az SZMSZ és mellékletei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait, felelısek naprakészen tartásukért. 3.) Az osztályvezetık munkaköri leírásainak elkészítéséért a jegyzı, az egyes ügyintézık tekintetében a munkaköri leírások elkészítéséért az osztályvezetık felelısek. 4.) A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme. A munkáltatói jogkör gyakorlója tevékenysége során együttmőködik a Szakszervezeti Bizottsággal, ennek keretében: - véleményt kér a hivatalt érintı azon döntés-tervezetekrıl, amelyek az anyagi, szociális és kulturális helyzetüket, valamint az élet- és munkakörülményeiket befolyásolja, - elısegíti tevékenységét, - biztosítja számára a mőködés jogszabályi feltételeit, - tájékoztatja minden olyan munkáltatói intézkedés megtétele elıtt, amely a köztisztviselık legalább ¼-ét érinti, - észrevételeit, javaslatait megvizsgálja, álláspontját annak indoklásával 15 napon belül közli. VII. KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1.) A saját, vagy átruházott hatáskörben és átadott kiadmányozás jogkörben hozott írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést saját kezőleg írja alá. 2.) A kiadmányt az ügyiratkezelés rendjére vonatkozó szabályok szerinti formában a hatáskör jogosultjának megnevezését tartalmazó fejléccel ellátott iraton kell kiadni. A kiadmány nyomtatványon is kiadható. 3.) Kiadmányozási jogkör átadása esetén a kiadmányt a hatáskör címzettjének fejléces iratán és nevében, de a kiadmányozást átadott hatáskörben gyakorló aláírásával kell kiadni. (Pl.. Jegyzı megbízásából:.. osztályvezetı,. Polgármester megbízásából: osztályvezetı). 4.) Iratot aláírni a szöveg végén, jobb oldalon, nyomtatvány esetén a megjelölt helyen kell. Az aláíró egyidejőleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét

11 ellenırzi és az aláírás mellett bal oldalt az általa használt hivatalos bélyegzı lenyomatával látja el. A kiadmányozás rendjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. VIII. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJE 1.) Balatonboglári Városi Önkormányzat nevében az önkormányzat feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a polgármester jogosult. 2.) Ordacsehi Község Önkormányzata nevében az önkormányzat feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a polgármester jogosult. 3.) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban) a jegyzı vagy távollétében az aljegyzı jogosult. 4.) Balatonboglári Városi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezetı jogosult. 5.) Ordacsehi Község Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezetı jogosult. 6.) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére a jegyzı vagy távollétében az aljegyzı jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezetı jogosult. 7.) Bankok, pénzintézetek felé cégszerő aláírást csak a banknál bejelentett aláírási joggal rendelkezı személyek tehetnek. IX. UTASÍTÁSI ÉS ELLENİRZÉSI JOGOK GYAKORLÁSA. BESZÁMOLTATÁS 1.) Az osztályok vezetıi tevékenységi körükben utasítási és ellenırzési jogot gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják ıket munkájukról. 2.) Az utasítás teljesítésére, megtagadására a Kttv ában foglaltak az irányadók. 3.) Ellenırzést a polgármester, a jegyzı, az általuk megbízott munkatársak és a hivatali felettes végezhet. A képviselı-testület bizottsága a feladatkörében ellenırzi a hivatalnak a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésére, illetıleg végrehajtására irányuló munkáját. Szükség esetén a polgármester a jegyzı intézkedését kezdeményezheti a hivatal köztisztviselıinek vonatkozásában. 4.) A munkatársat beszámolási kötelezettség terheli: - ha a feladat végrehajtásnak színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, - ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését veszélyezteti,

12 - az átruházott hatáskörben, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben, - jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben elıírt módon) - a vezetıje kérésére. A beszámoltatás írásban vagy szóban is történhet. X. SZOLGÁLATI ÚT 1.) Az osztályvezetık és munkatársak kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetérıl, a feladatok végrehajtásáról, végrehajtás akadályairól, vezetıi beavatkozást igénylı eseményekrıl szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes vezetı részére adják meg. 2.) Magasabb szintő, vagy másik szervezeti egység vezetıjének kérdésére a munkatársak, illetve vezetık kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és errıl a közvetlen hivatali felettesnek soron kívül beszámolni. 3.) A vezetık és munkatársak az utóbbiak a vezetın keresztül kötelesek a települési képviselıknek, a képviselıi munkához a szükséges és igényelt tájékoztatást megadni. 4.) A hivatali felettesek az utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerint közvetlenül hozzájuk tartozó vezetık, vagy munkatársak részére adni. 5.) Rendkívüli esetben a hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetıi lépcsıt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényérıl, tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen hivatali felettest tájékoztatni. 6.) A szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi elıírásokat. XI. A HELYETTESÍTÉS ÉS A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL RENDJE 1.) A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. 2.) Helyettesítésre a vezetı, vagy hatáskör-gyakorló tartós távolléte esetén pl. betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás kerül sor. 3.) Az állandó helyettesítés rendje: - a polgármester helyettesítését az alpolgármester - a jegyzı helyettesítését az aljegyzı látja el az Mötv. és az SZMSZ szerint - az osztályvezetıt az osztályvezetı-helyettes - a hatáskört gyakorló helyettesítı munkatársat a jegyzı jóváhagyásával - az osztályvezetı bízza meg.

13 4.) A helyettesítés rendjét a munkaköri leírásban rögzíteni kell. Egy ügyintézı több köztisztviselı helyettesítésével is megbízható, ill. egy dolgozó helyettesítését több köztisztviselı elláthatja. 5.) A helyettesítést ellátó köztisztviselı a helyettesítést követıen a helyettesített vezetıt, hatáskör gyakorlóját, illetve a kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézıt minden lényeges eseményrıl, a munkavégzés körülményeirıl részletesen köteles tájékoztatni. 6.) A helyettesítést ellátó köztisztviselıt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységéért ugyanaz a felelısség terheli, mint a helyettesített személyt. 7.) Munkakör átadás-átvételre személyi változás, valamint tartós távollét esetén kerül sor. 8.) Munkakört az új vezetınek, illetve munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 9.) A munkakör átadás-átvételt jegyzıkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: - átadás helye, ideje - átadásra kerülı munkakör szakmai feladata, munkaköri leírása - a folyamatban lévı fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzete, eredménye, tájékoztatás a szükséges teendıkrıl - átadásra kerülı iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások tételes felsorolása - az átadásra kerülı nyilvántartott bélyegzık lenyomatát - az átadónak és az átvevınek a jegyzıkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételei, megállapításai, - aláírások. XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának hatálya kiterjed a hivatal szervezeti egységeire és valamennyi hivatali dolgozóra. A Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata október 1. napján lép hatályba. Közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 3.) A Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal korábbi, október 1-i keltezéső Ügyrendje. 4.) A Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzat és mellékletei karbantartásáról, módosításáról a jegyzı gondoskodik. Balatonboglár, augusztus 25.

14 Mészáros Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester dr. Markó Péter jegyzı ZÁRADÉK: A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a../2014.( ) számú határozattal, Ordacsehi Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a /2014.(..) számú határozattal hagyta jóvá. dr. Markó Péter jegyzı Az SZMSZ mellékletei: 1. számú melléklet Kiadmányozás rendje 2. számú melléklet A hivatal által használt bélyegzık lenyomata 3. számú melléklet Munka (feladat) körök jegyzéke 4. számú melléklet Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök

15 1. sz. melléklet KIADMÁNYOZÁS RENDJE A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 67. e) és 81. j) pontjában biztosított jogkörünkben eljárva a kiadmányozás rendjét a következık szerint szabályozzuk: Polgármester kiadmányozza mindkét település esetében a) a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett ügyiratokat; b) a nevére érkezett megkeresésekre adott válaszokat, c) az intézményeknek szóló körlevelek kiadását. d) az alapító okiratokat e) képviselı-testületi meghívókat, általa elıterjesztett anyagokat, f) az önkormányzat nevében benyújtott pályázatokat, g) testvértelepüléseknek írt leveket, h) önkormányzat nevében adott meghatalmazásokat, i) polgármesteri rendelkezéseket, utasításokat, j) honosítási, esküokmányokat k) az önkormányzat jelképei használata tárgyában kiadott engedélyeket Jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek közül: 1.) Az igazgatási osztályvezetı kiadmányozza: - A jegyzı hatáskörbe tartozó egyedi hatósági ügyben hozott végzést és határozatot, igazolást (birtokvédelem, ipari-kereskedelmi igazgatás, hagyatéki ügyintézés) 2.) A pénzügyi osztályvezetı kiadmányozza: - A helyi adók, a gépjámőadó, a talajterhelési díj kivetésével kapcsolatos határozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat. 3.) Az osztályvezetık kiadmányozzák az általuk, illetıleg az osztály által ellátandó feladat- és hatáskörökben keletkezı valamennyi ügyintézıi kiadmányozási jogkörbe nem tartozó iratokat az alábbiak kivételével, melyek maradnak jegyzıi kizárólagos kiadmányozási jogkörben:

16 a.) Valamennyi osztály által ellátott jegyzıi feladat- és hatáskör tekintetében: - fellebbezések felterjesztései - ágazati statisztikai jelentések, értékelések, egyéb jelentések, - felügyeleti szervnek küldendı megkeresések, állásfoglalás kérések, - eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelmek. b.) Pénzügyi Osztály - helyi adók méltányosságból történı csökkentésével kapcsolatos döntés, - talajterhelési díj méltányosságból történı csökkentésével kapcsolatos döntések, - Balatonboglár tekintetében a külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozat. c.) Igazgatási Osztály - választási iratok, jegyzıkönyvek, jelentések, kifogások felterjesztése. - A törvényességi felügyeletet ellátó szerv felé történı megkeresések, adatszolgáltatások, felterjesztések. II. Ügyintézık kiadmányozási jogkörei: a.) Valamennyi ügyintézı (kivéve a hagyatéki ügyekkel foglalkozó ügyintézı): - meghívások, értesítések - határozati formát nem igénylı közbensı intézkedések - megkeresések b.) Anyakönyvvezetı: - valamennyi anyakönyvi, népesség-nyilvántartási bejegyzés, bejegyzéssel összefüggı okiratok, bizonylatok, adatszolgáltatások, UB jegyzék, anyakönyvek lezárása, - c) Ordacsehi adóigazgatási ügyeit végzı adóügyi ügyintézı - adóügyi végzések, határozatok, tájékoztatások, megkeresések aláírása, - talajterhelési díjjal kapcsolatos végzések, határozatok, tájékoztatások, megkeresések aláírása, d) Ordacsehiben feladatot ellátó igazgatási ügyintézı - Ordacsehi lakóhellyel rendelkezı személyek szociális ellátásaival kapcsolatos végzések, határozatok, tájékoztatások, megkeresések aláírása.

17 2. sz. melléklet A hivatal által használt bélyegzık használatának szabályai 1.) A hivatal a következı típusú bélyegzıket használja: a.) Fejléc bélyegzı b.) Körbélyegzı c.) Bizottságok által használt bélyegzı(k) 2.) Azokról a bélyegzıkrıl, amelyeken a Magyarország címere van (hivatalos bélyegzı) vagy amelyekre nézve azt elrendelték, nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésérıl az Igazgatási Osztály Titkársági csoportja gondoskodik. Hivatalos bélyegzıt csak a legszükségesebb számban szabad forgalomban tartani. 3.) A nyilvántartásnak a következıket kell tartalmaznia: - sorszámot, - a bélyegzı lenyomatát, - a bélyegzı kiadásának napját, - a bélyegzıt használó szervezeti egység nevét, - a bélyegzıt ırzı, illetıleg használatra jogosult dolgozó nevét, az átvételt igazoló aláírása. 4.) Megszőnt szerv bélyegzıit és az avult bélyegzıket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni. 5.) A bélyegzıhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról és ellenırzésérıl a jegyzı gondoskodik. 6.) A bélyegzık lenyomata 3. sz. melléklet MUNKA (FELADAT) KÖRÖK JEGYZÉKE

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete... 3 1. A Körjegyzıségi

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata a 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozat

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben