CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Érvényes: 2009.május.1. CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám: , Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott alapítási és mőködési engedély száma: I-1579/2001, pénzkölcsön nyújtása gépjármő fedezete mellett üzletági korlátozással: I-2164/2004.) mint hitelezı (a továbbiakban: Hitelezı) valamint ügyfele, az adós és esetlegesen adóstárs (adós és adóstárs a továbbiakban együtt: Adós; Hitelezı és Adós a továbbiakban együtt: Felek) között létrejött egy vagy több gépjármő (a továbbiakban: Gépjármő) fedezetének biztosítása mellett megkötött kölcsönszerzıdésre (a továbbiakban: Kölcsönszerzıdés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki Szerzıdés) a Felek ellenkezı értelmő írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános szerzıdési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az ÁSZF és a Biztosítéki Szerzıdés a Kölcsönszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. Az Adós a Kölcsönszerzıdés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek elfogadja, továbbá hogy a jelen ÁSZF egy példányát átvette. I. A Kölcsönszerzıdés célja, fedezete 1. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Adós tulajdonát képezi a Kölcsönszerzıdés II. pontjában meghatározott Gépjármő (a továbbiakban: Gépjármő). A Kölcsönszerzıdés célja, hogy a Hitelezı az Adós részére a Gépjármő fedezete, mint elsıdleges dologi fedezet mellett nyújtott kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) egyedi feltételeit szabályozza. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerzıdés elsıdleges fedezete a Gépjármő, és ezért hozzájárulását adja, hogy a Hitelezı a Gépjármőre a Kölcsönszerzıdés aláírásának napjával vételi jogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítson, valamint nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a Hitelezı elvonja az Adós birtokláshoz, használathoz, hasznosításhoz való jogát, hogy a törzskönyvet a teljes futamidı során letéti ırzésben tartsa és az ÁSZF-ben foglaltak szerint felhasználja, illetve, hogy a Gépjármő rendeltetésszerő használatát és állapotát a futamidı során ellenırizze, és szükség esetén kötelezhesse az Adóst a normál elhasználódásnak megfelelı állapot helyreállítására a folyamatos fedezettség biztosítása érdekében. II. A Kölcsönszerzıdés hatálya, a kölcsön futamideje 3. A Kölcsönszerzıdés a Felek aláírásával lép hatályba. 4. A Hitelezı jogosult az általa aláírt Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani, és a Kölcsön folyósítását megtagadni az alábbiakban felsorolt esetekben: a.) A Biztosítéki Szerzıdést a szerzıdı felek bármelyike a Kölcsön folyósításának napjáig nem írja alá, vagy a Hitelezı által esetileg elıírt Biztosítéki Szerzıdés a Kölcsön folyósításának napjáig nem lép hatályba. b.) A Hitelezı Ügyféltájékoztatójában meghatározott, valamint a Hitelezı által a hitelképesség-vizsgálat függvényében egyedileg megkövetelt és az Értesítés kölcsönkérelem elfogadásáról megnevezéső nyomtatványban felsorolt dokumentumok átadása a Kölcsön folyósításának napjáig nem történik meg a Hitelezı vagy a Kölcsönszerzıdést a Hitelezı nevében aláíró személy részére. c.) Az Adós az általa elfogadott és a Hitelezıhöz benyújtott Kölcsönszerzıdésben meghatározott mértékő szerzıdéskötési díjat (a továbbiakban: Szerzıdéskötési díj) a Kölcsön folyósításának napjáig nem fizeti meg. 5. A Kölcsönszerzıdés hatálya azon a napon szőnik meg, amikor az Adós valamennyi szerzıdéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsön futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Kölcsönszerzıdés hatálybalépésének idıpontjával. Az Adós kamatfizetésének kezdı idıpontja (futamidı kezdete) az a naptári nap, amelyen a Hitelezı a Kölcsönt folyósítja. III. Kölcsönnyújtás, a Kölcsön visszafizetése 7. A Kölcsönt a Hitelezı az Adós által megjelölt bankszámlára átutalással folyósítja. 8. Az Adós a folyósított Kölcsön után ügyleti kamatot köteles fizetni a Hitelezınek. A Fizetési Ütemezésben (a Kölcsönszerzıdés 2. számú melléklete) meghatározott tıke- és kamatrészbıl álló törlesztı-részlet (induló) összege az éves (induló) ügyleti kamatláb figyelembevételével kerül kiszámításra. Az ügyleti kamat összegének számítási módja: ügyleti kamat összege = tıke x elszámolási periódus naptári napjainak száma x ügyleti kamatláb 360 1

2 9. A Hitelezı a Kölcsön összege után a Kölcsönszerzıdésben meghatározott futamidıre a Kölcsönszerzıdésben meghatározott mértékő teljes éves hiteldíj-mutatót állapít meg. A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 41/1997. (III.5.) számú Kormányrendelet aiban, valamint 5-6. sz. mellékleteiben foglaltak szerint történik, és a feltételek, illetve a jogszabályok változása esetén a THM módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és deviza alapú kölcsön esetén a kölcsön árfolyamkockázatát. Az Adós a Kölcsönszerzıdés aláírásával elismeri, hogy a Kölcsönszerzıdés aláírása elıtt a THM rövidítés feltüntetésével két tizedes jegy pontossággal a kalkuláció szerinti teljes hiteldíj-mutatót megismerte. 10. A Kölcsön változó kamatozású. 11. Az Adós minden a Kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét a Kölcsönszerzıdésben megállapított devizában vagy magyar forintban köteles teljesíteni. A Hitelezı az Adós kötelezettségeit a Kölcsönszerzıdés III. pontjában meghatározott devizanemben tartja nyilván. Az Adós megfelelı devizában kifejezett szerzıdés szerinti fizetési kötelezettségeit a Kölcsönszerzıdés elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezı Fizetési Ütemezés tartalmazza. A Hitelezı jogosult az Adósnak a Kölcsönszerzıdés Fizetési Ütemezésében meghatározott fizetési kötelezettségeit módosítani a jelen ÁSZF 19. pontja szerint. 12. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a Kölcsönszerzıdés devizanemét, a megfelelı devizanemben meghatározott törlesztırészleteket, azok tıke- és kamatmegoszlását és naptári dátum szerinti esedékességét, deviza alapú Kölcsönszerzıdés esetén a szerzıdés alapárfolyamát (a CIB Bank Zrt-nek a Kölcsön folyósításának napjára érvényes deviza vételi árfolyamát), a 13. pont szerinti referencia-kamatlábat és annak a Kölcsön folyósításakor érvényes értékét, valamint a jelen ÁSZF 44. pontja szerinti Beépített Casco biztosítás havonta esedékes díjait.. A Kölcsönszerzıdésben az Adós által vállalt, magyar forintban kifejezett fizetési kötelezettségeket, azaz a Kölcsönszerzıdés III. pontjában meghatározott Havi törlesztı-részleteket a Hitelezı a Kölcsön folyósításának idıpontjában számítja át a megfelelı devizanemre az alábbi képlet szerint: törlesztı-részletek devizában kifejezett összege = Törlesztı-részletek Kölcsönszerzıdés szerinti forint-összege a CIB Bank Zrt-nek a Kölcsön folyósításának napjára jegyzett deviza vételi árfolyama 13. A referencia kamatláb amennyiben a Kölcsönszerzıdés másként nem rendelkezik megegyezik a CIB Lízing referencia kamat megfelelı, a Kölcsönszerzıdés III. pontjában meghatározott devizanemhez tartozó értékével. A referencia kamatláb százalékos mértékét a Hitelezı Kamattájékoztatóban teszi közzé, melynek változtatási jogát fenntartja. A Kamattájékoztató jelen Általános Szerzıdési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Hitelezı az Adóst a referencia kamatláb Adós számára kedvezıtlen változtatásáról a módosítás hatálybalépése elıtt legalább 15 nappal értesíti a Kamattájékoztatónak a Hitelezı ügyfélforgalom céljára szolgáló helyiségeiben történı kifüggesztése útján. A referencia kamatláb Adós számára kedvezıtlen változást nem jelentı módosításáról a Hitelezı legkésıbb a hatálybalépést megelızı munkanapon értesíti az Adóst a Kamattájékoztatónak a Hitelezı ügyfélforgalom céljára szolgáló helyiségeiben történı kifüggesztése útján. 14. A törlesztı-részleteket az Adós köteles esedékességkor, a Hitelezı értesítése alapján a Kölcsönszerzıdésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizetni. A törlesztı-részletek esedékességi idıpontjait a Kölcsön Hitelezı által történı folyósításának idıpontja határozza meg az alábbiak szerint: Folyósítás napja Esedékesség között: 5., ill. az azt követı munkanap között: 12., ill. az azt követı munkanap között: 20., ill. az azt követı munkanap A törlesztı-részlet megfizetése alól a Hitelezı értesítésének elmaradása és/vagy a befizetési csekk hiánya az Adóst nem mentesíti. Amennyiben a Kölcsönszerzıdés III. pontja, valamint a jelen ÁSZF 38. pontja alapján az Adós Beépített Casco biztosítással köti meg a Kölcsönszerzıdést, vagy a futamidı során a Hitelezı a jelen ÁSZF 38. pontja szerint Beépített Casco biztosítási szerzıdést, vagy egyéb beépítésre kerülı biztosítási szerzıdést köt, köteles a havi törlesztı részletekkel együtt a 38. pontban foglaltak szerint az adott biztosítótársaság által meghatározott biztosítási díjnak megfelelı összeget a Hitelezı részére megfizetni. Amennyiben a Kölcsönszerzıdés III. pontja, valamint a jelen ÁSZF 51. pontja alapján az Adós Hitelvédelmi Szolgáltatással köti meg a Kölcsönszerzıdést, vagy a futamidı során a Hitelezı mint Szerzıdı fél, valamint valamely, életbiztosítási szolgáltatás nyújtásával üzletszerően foglalkozó biztosító társaság között létrejött Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz az Adós mint Biztosított csatlakozik, köteles a havi törlesztı részletekkel együtt az 51. pontban foglaltak szerint a szolgáltatás díjának megfelelı összeget a Hitelezı részére megfizetni. 15. Az Adós fizetési kötelezettsége azon a napon minısül teljesítettnek, amikor a) készpénzes befizetés esetén: az Adós az esedékes összeget a CIB Bank Zrt. valamely fiókjában a Hitelezı bankszámlájára befizette, b) átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történı teljesítés esetén: a fizetendı összeg a Hitelezı bankszámláján 2

3 jóváírásra került, c) postai csekken történı befizetés esetén: az Adós a fizetendı összeget a postán feladta, feltéve, hogy az összeg a Hitelezı bankszámlájára megérkezik. 16. Amennyiben az Adós bármely, a Kölcsönszerzıdésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idıtartamára késedelmi kamatot köteles a Hitelezı részére fizetni, amelynek mértékét a Kölcsönszerzıdés rögzíti. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendı. Monitoring díj: annak az Adósnak, aki a Kölcsönszerzıdésben vállalt illetve esetlegesen módosult fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem tesz eleget, a Hitelezı a hátralék rendezése érdekében felszólító levelet küld, illetve telefonos megkeresés útján szólítja fel az Adóst a hátralék rendezésére. A Hitelezı a felszólítással kapcsolatos tevékenységéért havonta a Hirdetményben meghatározott Monitoring díjat számít fel. 17. A Hitelezı jogosult arra, hogy amennyiben az Adósnak lejárt tartozása áll fenn a Hitelezı felé, akkor az Adós következı, bármilyen jogcímő fizetését a Hitelezı elıször költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes törlesztı-részletre számolja el. 18. Az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl eredı bármilyen jogcímő fizetésébe a Hitelezıvel szembeni bármely követelését nem jogosult beszámítani. 19. A Fizetési Ütemezésben a Kölcsönszerzıdés devizanemében meghatározott törlesztı-részletek Fix részletes konstrukció (jelen ÁSZF 19. d) pont) esetén a Kölcsönszerzıdés utolsó törlesztı részlete és hátralévı futamideje a jelen pontban, valamint a jelen ÁSZF 38., 43. és 51. pontjában írtak szerint változhatnak, melyekrıl a Hitelezı írásban tájékoztatja az Adóst: a) A Hitelezı jogosult a 13. pont szerinti referencia-kamatláb változásának függvényében módosítani a hátralevı törlesztırészletek összegét az alábbiak szerint: A Hitelezı a Kölcsönszerzıdésben meghatározott idıközönként ( felülvizsgálati periódus ) vizsgálja felül a referenciakamatláb értékét. Amennyiben a felülvizsgálat-kori érték a Kölcsönszerzıdés folyósításának napjára jegyzett értéktıl a Kölcsönszerzıdésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Hitelezı a tényleges, teljes változásnak megfelelıen módosíthatja a hátralevı törlesztı-részleteket. Amennyiben a Hitelezı a Kölcsönszerzıdés hatálybalépését követı bármelyik felülvizsgálati idıpontban már érvényesítette a jelen pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt követı felülvizsgálatok alkalmával a következıképpen jár el: ha az aktuális felülvizsgálat-kori érték a legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára jegyzett értéktıl a Kölcsönszerzıdésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Hitelezı a tényleges, teljes változásnak megfelelıen módosíthatja a hátralevı törlesztı-részletek összegét. b) A Hitelezı a jelen pont a) alpontjában foglaltakon túlmenıen jogosult az ügyleti kamatláb valamint a hátralévı törlesztı-részletek egyoldalú megváltoztatására az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén: a tıke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése a jegybanki alapkamat emelkedése a bankközi hitelkamatok emelkedése refinanszírozási feltételek megváltozása olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Hitelezınek igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja az Adósra az Adós az 51. pont szerinti Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz csatlakozik, vagy egyéb beépítésre kerülı biztosítási szerzıdést köt. c) A Hitelezı jogosult az Adós által szerzıdéskötéskor vállalt csoportos beszedés fizetési mód esetén az ügyleti kamatlábat, valamint a hátralévı törlesztı részleteket, Fix részletes konstrukció esetén a Kölcsönszerzıdés utolsó törlesztı részletét és hátralévı futamidejét egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben az Adós a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazását a futamidı kezdetekor nem adta meg a számlavezetı bankjának, vagy a futamidı során azt bármikor visszavonta, vagy a Hitelezı a futamidı során a csoportos beszedést az Adós hibájából legalább három alkalommal nem tudta érvényesíteni. d) Fix részletes konstrukció esetén a számlázás devizanemében kifejezett havi törlesztı részletek összege a mindenkori utolsó törlesztı részlet kivételével a futamidı alatt változatlan (kivéve, ha az elızı havi számla után elszámolt kamat és tıke korrekciós tételek összege meghaladja a fix havi törlesztı részlet összegét), függetlenül a Kölcsönszerzıdés devizanemétıl. Erre való tekintettel a Hitelezı jogosult a fizetési kötelezettségek jelen pont a), b) és c) alpontjai, illetve a jelen ÁSZF 20. pontja szerinti módosításának hatását mindenkori utolsó havi törlesztı részletben, illetve a futamidı hosszában érvényesíteni a következı módon. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nı/csökken, a Kölcsönszerzıdés futamideje is egy hónappal nı/csökken. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség oly mértékben nı/csökken, hogy a növekedés/csökkenés mértéke eléri az utolsó elıtti havi törlesztı részlet, vagy annak többszörösének összegét, a Kölcsönszerzıdés futamideje újabb hónappal, illetve hónapokkal nı/csökken. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nı/csökken, a Kölcsönszerzıdés utolsó havi törlesztı részlete is nı/csökken. A futamidı módosulásáról a Hitelezı az Adóst kérelemre a Hirdetményben meghatározott díj ellenében bármikor, egyébként pedig évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja. A Hitelezı az utolsó elıtti havi törlesztı részlet összegét el nem érı fizetési kötelezettségek módosulását is nyilvántartja, és 3

4 amennyiben a Kölcsönszerzıdés jelen ÁSZF IX. pontjában foglaltak alapján megszőnik, a futamidı utolsó törlesztı részlete a hitelezı nyilvántartásában szereplı összeggel egyezik meg, függetlenül a korábbi fix törlesztı részletek összegétıl. Rendkívüli árfolyamesemény vagy kamatváltozás bekövetkezte esetén a Hitelezı jogosult a még meg nem fizetett havi törlesztı részleteket egyoldalúan megváltoztatni. Rendkívüli árfolyameseménynek minısül az árfolyam szélsıséges mértékő (10 %-ot meghaladó) növekedése a Kölcsönszerzıdés alapárfolyamához képest, vagy egyéb, a Magyar Nemzeti Bank által foganatosított rendkívüli intézkedés (pl. intervenciós sáv eltolása, egyéb pénzpiaci szabályok rendkívüli, illetve nagymértékő megváltoztatása), amely a forint árfolyamát szélsıségesen befolyásolja. e) Amennyiben a pénzpiacokon felmerülı zavarok miatt a Hitelezı valamely kamatjegyzési napon csak a Kölcsönszerzıdésben megállapított kamatbázisnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, úgy a Hitelezı jogosult a kamatbázison túlmenıen az ilyen, éves százalékos formában kifejezett többlet forrásköltségeit is érvényesíteni, mind a Kölcsönszerzıdéshez kapcsolódó folyósítás alkalmával (a szerzıdéses kamat megállapítása alkalmával), mind a Kölcsönszerzıdés futamideje alatti kamatmódosítás alkalmával. Errıl a Hitelezı az Adóst a Fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Amennyiben a Hitelezı a Kölcsön nyújtását megelızıen arról értesíti az Adóst, hogy valamely, a Kölcsönszerzıdésben meghatározott devizanemben a Hitelezı részérıl történı teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem nem elérhetı, vagy csak aránytalan költséggel érhetı el, a Hitelezı jogosult az Adósnak más devizanemben (elsısorban forintban) történı finanszírozást felajánlani. Amennyiben Adós él a felajánlott lehetıséggel, úgy a teljesítésre a módosítás megfelelı dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben az Adós az alternatív teljesítést nem fogadja el, a Hitelezı jogosult a Kölcsön nyújtását megtagadni. 20. A törlesztı részletek forintban kifejezett összege a mindenkori esedékességkor a CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán kerül meghatározásra. A törlesztı részletek számlázása az Adós részére az alábbiak szerint történik: a Hitelezı a számlázás napján az esedékességhez legközelebb esı ismert árfolyamon meghatározott törlesztı részletrıl küld értesítést az Adósnak, majd a következı esedékességkor kiállított kamatszámlán kerül elszámolásra (terhelésre/jóváírásra) az elızı esedékesség idıpontja és a számlázáskor érvényesített árfolyam közötti árfolyamváltozás(ok) alapján forintban számított árfolyamkülönbözet. A futamidı utolsó esedékességére vonatkozóan a Hitelezı a számlázás napján az esedékességhez legközelebb esı ismert árfolyamon, míg idı elıtti szerzıdéslezárás esetén (52. és 57. b) pontok) kiküldött lezárási ajánlaton meghatározott módon történik a számlázás. IV. Elidegenítési és terhelési tilalom; a törzskönyv 21. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi fizetési kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig a Gépjármővet nem idegeníti el, és nem terheli meg a Hitelezı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Adós és a Hitelezı a Hitelezı javára alapított vételi jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek ki a Gépjármőre. Az Okmányirodához benyújtott kérelemben kérelmezni kell a Hitelezınek Kölcsönszerzıdés 4. sz. mellékletét képezı Szerzıdés Vételi Jog Alapítására megnevezéső okirat alapján fennálló vételi jogának, valamint a jelen pont szerinti elidegenítési és terhelési tilalomnak a közlekedési nyilvántartásba történı bejegyzését. 22. Az Adós a Hitelezı javára a közlekedési nyilvántartásba bejegyzésre került korlátozásokat a Kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen idıpontig kizárólag a Hitelezı jogosult a törzskönyv letétként való ırzésére, valamint az a feletti rendelkezésre. A Hitelezı, mint a törzskönyv kizárólagos jogosultja, a futamidı során bármikor jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Hitelezı jogosult azt kizárólag átvenni, és a Kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozás kiegyenlítéséig ırizni. 23. A gépjármő-törzskönyv kiállításának költsége, függetlenül attól, hogy a kiállításra kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst terheli, akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Hitelezı fizeti meg, úgy a Hitelezınek, felhívásra, megtéríti. 24. Az Adós a forgalmi engedélybe illetve törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkezı bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély, törzskönyv, érvényesítı címke, rendszámtábla eltőnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Hitelezınek 15 napon belül bejelenteni. 25. A Hitelezı a birtokába került törzskönyvet a Kölcsönszerzıdés megszőnését követıen akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, ha az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi fizetési kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz. Ezzel egyidejőleg a Hitelezı hozzájárulását adja a jelen ÁSZF 21. pontjában foglalt bejegyzéseknek (elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog) a közlekedési nyilvántartásból való törléséhez. 26. A jelen IV. fejezetben foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésének megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely alapján a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 4

5 V. A Gépjármő üzemeltetése, használata 27. Az Adós a Kölcsönszerzıdés idıtartama alatt a 28. és 34. pontokban foglalt kivételtıl eltekintve kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni a Gépjármővet, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy közeli hozzátartozói, illetve saját alkalmazottai és vele írásos megbízási megállapodáson alapuló megbízási jogviszonyban lévı személyeken kívül más harmadik személy számára lízingbe, bérbe, kölcsönbe, vagy akár térítés nélkül használatba adná, illetve bármely, a Gépjármővel kapcsolatos jogait a Hitelezı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. Amennyiben a Gépjármőre vonatkozó biztosítási szerzıdés bárminemő korlátozó rendelkezést tartalmaz a Gépjármő használatával összefüggésben, például, de nem kizárólag, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának vonatkozásában, úgy azt az Adós köteles betartani. Az Adós köteles viselni a Gépjármő használatával kapcsolatban felmerülı parkolási díjat, gépjármőadót, szabálysértés miatt közterület-felügyelet vagy rendırhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, úthasználati díjat és valamennyi olyan kiadást, vagy jogkövetkezményt, amely ezek késedelmes, vagy nemfizetése miatt merült fel. Az Adós vállalja, hogy amennyiben ezeket bármilyen ok miatt a Hitelezı fizetné meg az Adós helyett, akkor a Hitelezı felhívására azokat haladéktalanul megfizeti a Hitelezınek. 28. Amennyiben az Adós bármely fizetési kötelezettségével 5 napot meghaladóan késedelembe esik, a Hitelezı írásbeli értesítésének kézhezvételét követıen megszőnik a Gépjármőnek mint a Kölcsön elsıdleges fedezetének birtoklására, használatára és hasznosítására vonatkozó jogosultsága. A Hitelezı vagy meghatalmazottja jogosult a Gépjármővet az Adóstól birtokba venni és az Adós költségén és veszélyére a Hitelezı által meghatározott helyre szállítani, ahol a Hitelezı megbízottja az Adós veszélyére és költségviselése mellett tárolja. Amennyiben az Adós a fizetési késedelembe esés napjától számított 8 napon belül eleget tesz valamennyi esedékes, lejárt fizetési kötelezettségének (ideértve a szállítással, tárolással, ırzéssel kapcsolatos költségeket, illetve a birtoklási jogának átmeneti megszőnésének ideje alatt esedékes fizetési kötelezettségeket is) a Hitelezı hozzájárul ahhoz, hogy az Adós részére a tárolást végzı személy a Gépjármővet kiadja. Amennyiben az Adós ezen idıtartamon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Hitelezı azonnali hatállyal felmondhatja a Kölcsönszerzıdést, és az ÁSZF erre vonatkozó szabályai szerint járhat el. 29. Az Adós köteles gondoskodni a Gépjármő kezelési utasításában, vagy az Adásvételi Szerzıdésben foglaltak betartásáról, és a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételérıl, valamint az elıírt hatósági engedélyek (pl.: hatósági, munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, közegészségügyi és tőzbiztonsági engedélyek) beszerzésérıl. Az Adós köteles a Gépjármő szükséges mőszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve a Gépjármő egyéb rendszeres karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett vagy a gyártó hivatalos márkaképviselete ez irányú engedélyével rendelkezı márka-, vagy szakszervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni. 30. Az Adós a Gépjármő meghibásodása vagy megrongálódása esetén köteles annak javítását haladéktalanul elvégeztetni. Amennyiben az Adós a Gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen nem állítja helyre a márka hivatalos márkakereskedıjénél, vagy szakszervizben vagy a Hitelezı által megjelölt szervizben, úgy a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 31. A Gépjármővön történı bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármő jellegét megváltoztató átalakítás (pl. gázüzemre történı átállítás, személygépjármőbıl haszongépjármővé és haszongépjármőbıl személygépjármővé alakítás, taxizás, oktatás, sport céljára történı átalakítás) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen és kizárólag a Hitelezı elızetes írásbeli engedélyével történhet. Az Adós kijelenti, hogy a Gépjármő átalakítására vonatkozó jogszabályi elıírásokat ismeri, valamint tudomásul veszi, hogy az átalakítással kapcsolatos minden költség, díj és esetleges bírság az Adóst terheli. Rendeltetéstıl eltérı használat esetén az Adós köteles a helyreállítást saját költségére elvégeztetni hivatalos márkakereskedınél vagy a Hitelezı által meghatározott szervizben. 32. A Hitelezı bármikor jogosult a Gépjármő állapotának és használatának ellenırzésére. Az Adós a Gépjármővel, illetve annak használatával kapcsolatban a Hitelezı kérésére köteles adatokat szolgáltatni. Amennyiben az ellenırzés hiányosságokat tár fel, az Adós köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul kijavíttatni, illetve a Gépjármő rendeltetésellenes, vagy nem a Kölcsönszerzıdésnek megfelelı használatát megszüntetni. 33. Az Adós a Gépjármővet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: a) a Gépjármővet az Adós viszi külföldre, vagy amennyiben más személy, úgy ez utóbbi rendelkezik a Hitelezı által elızetesen írásban adott engedéllyel, b) az Adósnak nincs a Hitelezıvel szemben a Kölcsönszerzıdésbıl eredı lejárt kiegyenlítetlen tartozása, c) a Gépjármőre a jelen ÁSZF szerinti olyan casco-biztosítás van érvényben, amely területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is, vagy az Adós a Hitelezı által megfelelınek ítélt biztosítékot nyújtott a Kölcsönszerzıdés alapján még fennálló valamennyi hátralévı fizetési kötelezettsége biztosítására, d) amennyiben az Adós a szerzıdés megkötésekor a Hitelezı elızetes írásbeli jóváhagyásával a Gépjármőre nem köt Biztosítást, a Hitelezı egyedi döntése alapján rendelkezik a Hitelezı által a külföldre vitelhez elızetesen írásban adott engedéllyel. 5

6 34. A Kölcsönszerzıdés aláírásával az Adós felhatalmazza a Hitelezıt arra, hogy amennyiben a Gépjármő külföldre történı kiviteléhez a 33. pontban elıírt bármelyik feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik személy megkísérli a Gépjármővet belföldrıl kivinni, illetve azt az elıírt feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy a Hitelezı jogosult a Gépjármő külföldre történı kivitelét megakadályozni, a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani, vételi jogát gyakorolni és a Gépjármővet azonnal birtokba venni. Az Adós köteles viselni a szerzıdésszegéssel külföldre került és ott lefoglalt Gépjármő vissza-hozatalával összefüggésben felmerült költségeket. 35. A Gépjármő Hitelezı által történı 34. pont szerinti birtokbavételével egyidejőleg a Kölcsönszerzıdés az Adós Hitelezı általi minden további külön értesítése nélkül azonnali hatállyal felmondottnak minısül. A felmondás az Adós Hitelezı általi errıl szóló írásbeli értesítésével hatályát veszti, amennyiben az Adós haladéktalanul, hitelt érdemlıen bizonyította, hogy a Gépjármővet tıle ellopták, és emiatt a hatóságnál a feljelentést a tudomására jutásával egyidejőleg megtette, valamint az Adós a lopás (vagy a Gépjármő önkényes elvétele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre. VI. A Gépjármő biztosítása 36. Az Adós köteles a Gépjármővet a Kölcsönszerzıdés teljes idıtartamára teljes körő casco-biztosítási és kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítási fedezet alá vonni, és az így megkötött biztosítási szerzıdéseket (a továbbiakban: Biztosítás) a Kölcsönszerzıdés teljes idıtartamára hatályban tartani, és azok feltételeinek megfelelni. A biztosítási szerzıdés egy másolati példányát az Adós köteles a biztosítási szerzıdés megkötését követıen haladéktalanul, a díjfizetés teljesítését igazoló bizonylatokat pedig a biztosítási díj esedékességét követı 8 napon belül megküldeni a Hitelezı részére. A jelen pontban foglalt szabályozástól való bármilyen eltérés kizárólag a Hitelezı elızetes, szerzıdéses vagy egyéb írásos engedélyével érvényes. A Biztosítást az Adós a Hitelezı hozzájárulása nélkül nem szüntetheti meg, és nem módosíthatja. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hitelezı elızetes írásbeli jóváhagyásával a Gépjármőre nem köt Biztosítást, a Gépjármővel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a Hitelezı felé is kártérítési kötelezettséggel tartozik a Kölcsönszerzıdés alapján fennálló tartozásai erejéig. 37. A teljes körő vagyonbiztosítási szerzıdésben a kártérítés mindenkori kizárólagos jogosultja (kedvezményezettje) a Hitelezı. A biztosító kifizetést csak a Hitelezınek teljesíthet, kivéve, ha a Hitelezı a biztosítási összeg felvételére az Adóst felhatalmazza. 38. Az Adós amennyiben a Hitelezı az adott Kölcsönszerzıdéshez nem ír elı kötelezı biztosítási módozatot és/vagy biztosítót jogosult választani a Hitelezı által megjelölt biztosítási alkusz és a biztosítók által kidolgozott, a Hitelezı által is elfogadott biztosítási ajánlatok közül. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Biztosítást nem a Hitelezı által megbízott biztosítási alkusz közvetítésével köti meg, akkor a Kölcsön folyósításának feltétele a biztosító által aláírt nyilatkozat megküldése: a nyilatkozatban a biztosító vállalja, hogy a biztosítási szerzıdésben a Hitelezıt kedvezményezettként feltünteti, továbbá azonnal értesíti a Hitelezıt, amennyiben az Adós a biztosítási díj esedékes összegét nem fizette be, illetve az Adós a biztosítási szerzıdést felmondja. A biztosító vállalja továbbá, hogy az értesítés megküldésétıl számított 30 napig a biztosítási szerzıdést hatályosnak tekinti. Amennyiben a Biztosítást az Adós nem a Hitelezı által megbízott biztosítási alkusz közvetítésével köti meg, a biztosítási szerzıdéseket, valamint a casco biztosítás elsı negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat az Adós köteles a Kölcsönszerzıdés aláírását követı 8 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a Kölcsönszerzıdés aláírását követı 30 napon belül a Hitelezınek megküldeni. A Hitelezı a futamidı során bármikor felszólíthatja az Adóst a biztosítási díjak megfizetésének igazolására. A Hitelezı fenntartja a jogot, hogy a Biztosítás módosítását írja elı abban az esetben, ha az megítélése szerint részére kedvezıtlen feltételeket tartalmaz. A Felek a Kölcsönszerzıdésben úgy is megállapodhatnak, hogy a Hitelezı saját nevében köti meg a casco-biztosítási szerzıdést a Gépjármőre, és maga fizeti a biztosítási díjakat a biztosító részére, amelynek összege a Kölcsönszerzıdésben kerül meghatározásra. Ez esetben a Hitelezı közvetített szolgáltatásként számlázza a biztosítási díjakat, amelynek összegét a fizetési értesítı levélen feltünteti, és azt a fizetési értesítı megküldésével egyidejőleg számlázza ki az Adósnak, aki köteles azt a Hitelezı részére a havi törlesztı részletekkel együtt megfizetni (Beépített Casco biztosítás). A biztosító adott módozatra vonatkozó biztosítási tájékoztatója a Kölcsönszerzıdés kötelezı mellékletét képezi. Amennyiben a Felek a Kölcsönszerzıdés megkötésekor nem állapodtak meg a jelen pont szerinti Beépített Casco biztosítás megkötésérıl, a futamidı során az Adós írásbeli, vagy szóbeli kérelme alapján a Hitelezı jogosult a fentiek szerint a saját nevében megkötni a casco-biztosítási szerzıdést, és jogosult a Kölcsönszerzıdést a Beépített Casco biztosításnak megfelelıen egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Hitelezı írásban értesíti az Adóst. A Hitelezı jogosult jelen pont szerint eljárni abban az esetben is, ha az Adós írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján egyéb beépítésre kerülı biztosítási szerzıdés megkötésére kerül sor. A Kölcsönszerzıdés jelen pont alapján történı módosításáért a Hitelezı az ÁSZF 85. pont szerinti Hirdetménye szerinti kezelési költséget számítja fel. A Kölcsönszerzıdés jelen ÁSZF 57. pontja szerinti felmondása esetén a jelen pontban meghatározott casco-biztosítási szerzıdés addig az idıpontig hatályban marad, amíg az Adós a jelen ÁSZF 61. pontja szerinti birtokbaadási kötelezettségének eleget nem 6

7 tesz, ezért az Adós köteles a jelen pontban meghatározott Beépített Casco-biztosítás díját ezen idıpontig megfizetni. Amennyiben a jelen pontban meghatározott casco-biztosítási szerzıdés, illetve egyéb biztosítási szerzıdés bármely oknál fogva megszőnne, azonban a Kölcsönszerzıdés ezzel egyidejőleg az ÁSZF IX. pontja alapján nem szőnik meg, az Adós köteles az adott biztosítás díjával csökkentett havi törlesztı részletet a Hitelezı által megküldött fizetési értesítı alapján továbbra is szerzıdésszerően megfizetni a Hitelezı részére. 39. Amennyiben a biztosító a Gépjármőre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti (pl. védelmi berendezés beszereltetése), úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége, saját költségén, a Gépjármő átvételét megelızıen. A teljesítést az Adós számlával köteles igazolni. 40. Amennyiben biztosítási szerzıdés az Adósnak felróható okból nem jött létre, úgy a Gépjármővel kapcsolatos esetlegesen felmerülı összes kárért az Adós felel a Hitelezı felé. Ilyen káresemény kapcsán a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 41. A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény az Adóst terheli, kivéve azt az esetet, amikor a Felek a Kölcsönszerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy a Hitelezı saját nevében köti meg a casco-biztosítást a Gépjármőre. 42. A Biztosítással kapcsolatos összes költség és az önrészesedés kizárólag az Adóst terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a Hitelezı az Adósnak felróható okból az Adós helyett fizeti meg (különösen, de nem kizárólag az Adós késedelmes díjfizetése esetén), úgy az Adós köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésıbb 3 munkanapon belül a Hitelezı részére megfizetni. A jelen pont biztosítási díjakra vonatkozó rendelkezései nem érvényesek arra az esetre, amikor a Felek a Kölcsönszerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy a Hitelezı saját nevében köti meg a casco-biztosítást a Gépjármőre. 43. Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerzıdés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerzıdés megszőnhet, és errıl az Adós a tıle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszőnését megelızıen új biztosítási szerzıdést kötni az általa választott biztosítótársasággal az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Amennyiben a fentiekre tekintettel új biztosítási szerzıdés megkötése válik szükségessé, és ennek megtörténte elıtt a Hitelezı biztosító társaságot jelöl ki, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérı biztosítási feltételeket határoz meg, és errıl az Adóst írásban értesíti, úgy az Adós az új biztosítási szerzıdést az értesítésben foglaltak szerint köteles megkötni. Amennyiben fenti kötelezettségének az Adós nem tesz eleget a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdés egyoldalú módosításával a gépjármővet saját biztosítási alkusz cégén keresztül az általa meghatározott biztosítótársaságnál casco-biztosítási és kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási fedezet alá vonni. Az Adós köteles az így megkötött biztosítás díját a Kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségekkel együtt a Hitelezı részére megtéríteni a 38. pontban foglaltaknak megfelelıen (Beépített Casco biztosítás). Az Adós kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Beépített Casco biztosításra való tekintettel a havi fizetési kötelezettsége az adott biztosítótársaság által megállapított Casco biztosítás díjával megnı. jelen ÁSZF casco biztosításra vonatkozó feltételeitıl egyoldalúan eltekinteni, és a megnövekedett kockázatok fedezetére kamatfelárat felszámítani, melyet az Adós köteles a Kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségekkel együtt a Hitelezı részére megtéríteni. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármő elvész, ellopják vagy megsemmisül (totálkár) a Kölcsönszerzıdés szerinti fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. 44. Az Adós köteles a Kölcsönszerzıdés illetve a biztosítási szerzıdések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak szerint eljárni a Gépjármő üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén a biztosítási szabályzatokban elıírt feltételeket saját költségén teljesíteni. 45. A Gépjármővel összefüggı káresemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén az Adós a Káreseményrıl köteles haladéktalanul, de legkésıbb a biztosítási szerzıdésben meghatározott határidın belül tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés), a biztosítási szerzıdésben meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésrıl, és egyidejőleg mindezekrıl írásban tájékoztatni a Hitelezıt. Amennyiben a biztosítást a Hitelezı saját nevében kötötte meg a Gépjármőre, a káresemény bekövetkezése esetén - a szükséges mértékben - együttmőködik az Adóssal a kárigény érvényesítése során. 46. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján helyreállíthatónak minısíti, úgy az Adós köteles a Gépjármő javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag megóvásáról, haladéktalanul gondoskodni. A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott márka-, vagy szakszervizben történhet. Az Adós köteles a javítás tényét számlával igazolni. Amennyiben az Adós a javíttatást nem ilyen márka-, vagy szakszervizben végezteti, úgy az ebbıl eredı összes költség és felelısség ıt terheli. Amennyiben az Adósnak a Hitelezı felé a biztosító által történı kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Gépjármő fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét az Adós, vagy a márka-, vagy szakszerviz hitelt érdemlıen igazolta, a Hitelezı kizárólag az adott esetre vonatkozóan kárkedvezményezettségérıl az Adós javára lemond. Amennyiben az Adósnak a Hitelezı felé lejárt tartozása áll fenn, a Hitelezı jogosult követelését a kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben az Adós saját költségén köteles a Gépjármő helyreállításáról gondoskodni. A Hitelezı a részére folyósított kártérítési összeget az Adós részére átadja, amennyiben az Adós a kárt rendezte, a javítás tényét 7

8 számlával igazolja, és nincs a Kölcsönszerzıdésbıl eredı, esedékessé vált és ki nem fizetett tartozása. 47. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totálkárnak minısíti, úgy az Adós köteles a Hitelezı haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot egy, a Hitelezı által megjelölt márka-, vagy szakszervizbe szállítani. A roncs értékesítése az Adós kötelezettsége; az értékesítésbıl befolyó összeg a Hitelezıt illeti meg. A Biztosító által megállapított és az Adós által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembevételével a Hitelezı az ÁSZF XI. fejezete alapján elszámolást készít. Amennyiben az Adós a roncs értékesítésérıl a biztosító szemléjét követı 15 napon belül nem intézkedik, úgy a Hitelezı az értékesítést saját hatáskörébe vonva a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését az Adóstól az ÁSZF XI fejezete alapján készített elszámolás során követelheti. 48. Lopáskár esetén az Adós köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésıbb a biztosítási szerzıdésben meghatározott határidın belül feljelentést tenni, a gépjármő forgalomból történı kivonásáról intézkedni és a biztosító felé a kár bejelentésérıl gondoskodni. Az Adós a feljelentés alapján készült rendırségi jegyzıkönyv másolatát, a forgalomból történı kivonás igazolásának másolatát a kárrendezı biztosító neve, címe, közvetlen ügyintézı feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésıbb 2 munkanapon belül eljuttatni a Hitelezı részére. Amennyiben a Gépjármő felkutatását célzó rendırségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Adós köteles a rendırségi nyomozást megszüntetı határozatot a kézhezvételtıl számított 2 munkanapon belül a Hitelezınek és a Biztosítónak megküldeni. A Hitelezı a kárbejelentést követıen az ÁSZF X. fejezete szerint elszámolást készít. 49. Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének idıpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén az Adós köteles a Gépjármővet saját költségén helyreállíttatni (javíttatni), azzal, hogy ha nem tudja hitelt érdemlıen igazolni a javítást vagy a gépjármő értéke nem éri el a káreseménykori tıkekintlévıséget, akkor a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést felmondani, és a jelen ÁSZF IX. fejezetében foglaltak szerint eljárni. Ez utóbbi rendelkezés irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is. Amennyiben a pontok esetében a biztosító a kár kifizetését bármely, az Adósnak felróható okból megtagadja, az ebbıl eredı minden következmény és felelısség az Adóst terheli. 50. A jelen VI. fejezetben foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésének megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely alapján a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. VII. Hitelvédelmi Szolgáltatás 51. A Felek a Kölcsönszerzıdésben megállapodhatnak úgy, hogy a Hitelezı mint Szerzıdı fél, valamint valamely, életbiztosítási szolgáltatás nyújtásával üzletszerően foglalkozó biztosító társaság között létrejött hitelvédelmi szolgáltatáshoz az Adós mint Biztosított csatlakozik. Ez esetben a szolgáltatás díjának elszámolása a Hitelezı döntésétıl függıen az alábbi kétféle számlázási móddal történhet. A Hitelezı közvetített szolgáltatásként számlázza a hitelvédelmi szolgáltatás díját, amelynek összegét a fizetési értesítı levélen feltünteti, és azt a fizetési értesítı megküldésével egyidejőleg számlázza ki az Adósnak, aki köteles azt a Hitelezı részére a havi törlesztı részletekkel együtt megfizetni. A havi törlesztı részlet tartalmazza a hitelvédelmi szolgáltatás díját is. A Kölcsönszerzıdés futamideje alatt a Hitelezı a technikai feltételek fennállásától függıen, egyoldalúan dönthet úgy, hogy a hitelvédelmi szolgáltatás díjának egyik fenti számlázási módjáról a másikra tér át. Az áttérés esetén a szolgáltatás díjtételének összege nem változik. Amennyiben a Felek a Kölcsönszerzıdés megkötésekor nem állapodtak meg arról, hogy az Adós a jelen pont szerinti Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz csatlakozik, ezen csatlakozásra sor kerülhet a futamidı során az Adós írásbeli, vagy szóbeli kérelme alapján is. A Hitelezı ebben az esetben jogosult a Kölcsönszerzıdést a Hitelvédelmi Szolgáltatásnak megfelelıen egyoldalúan módosítani, amelyrıl írásban értesíti az Adóst. A Kölcsönszerzıdés jelen pont alapján történı módosításáért a Hitelezı a 85. pont szerinti Hirdetmény szerinti kezelési költséget számít fel. A Kölcsönszerzıdés jelen ÁSZF 57. pontja szerinti megszőnése esetén az Adós köteles a jelen pontban meghatározott szolgáltatási díjat a Biztosító kockázatviselésének végéig megfizetni. Amennyiben az utolsó törlesztı részletet tartalmazó számla kiállításának dátuma korábbi, mint ezen számla fizetési határideje, akkor a kockázatviselés vége a fizetési határidı. Amennyiben az utolsó törlesztı részletet tartalmazó számla kiállításának dátuma késıbbi, mint ezen számla fizetési határideje, akkor a kockázatviselés vége ezen utolsó számla kiállításának dátuma plusz nyolc nap. Amennyiben a jelen pontban meghatározott Hitelvédelmi Szolgáltatás bármely oknál fogva megszőnne, azonban a Kölcsönszerzıdés ezzel egyidejőleg az ÁSZF IX. pontja alapján nem szőnik meg, az Adós köteles a szolgáltatási díjjal csökkentett havi törlesztı részletet a Hitelezı által megküldött fizetési értesítı alapján továbbra is szerzıdésszerően megfizetni a Hitelezı részére. VIII. Szerzıdésmódosítások 52. Elıtörlesztés Az Adós a futamidı során kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes vagy részleges elıtörlesztését. Az Adós az elıtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Kérelem) az esedékesség idıpontja elıtt legalább 30 nappal 8

9 köteles benyújtani. A Kérelem benyújtásának elıfeltétele, hogy az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmi kamat-fizetési kötelezettségét is maradéktalanul eleget tett. A Hitelezı a Kérelem kézhezvételét követıen értesítı levélben (a továbbiakban: Értesítés) tájékoztatja az Adóst a következı esedékességkor megfizetendı összegrıl. Ezt követıen az Adós köteles egy összegben legkésıbb az Értesítésben megjelölt idıpontig megfizetni az Értesítésben meghatározott törlesztı-részlet (tıke- és kamat-) összegét, valamint kezelési költségként az elıtörlesztett tıkeösszegnek a Hitelezı 85. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott százalékát. Amennyiben az Adós a futamidı során valamennyi törlesztı részletet legkésıbb az esedékességi idıpontokban megfizette, úgy a Hitelezı jogosult a kezelési költség csökkentése révén kedvezményt biztosítani az Adós számára. Amennyiben az Adós az Értesítés szerinti kötelezettségeit az esedékességi idıpontig nem teljesíti, a Hitelezı általi felszólítás eredménytelensége esetén a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 53. Egyéb átütemezés Az Adós az 52. pontban tárgyalt elıtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Hitelezı felé. Amennyiben a Hitelezı az átütemezést engedélyezi, kezelési költséget számít fel, amelynek mértékét a Hitelezı 85. pont szerinti Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) határozza meg. 54. Átvállalás Amennyiben az Adósnak nincs a Kölcsönszerzıdés alapján fennálló, már esedékessé vált tartozása, a Hitelezı lehetıséget adhat arra, hogy az Adós a Hitelezı Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) szerinti kezelési költség megfizetése mellett a Kölcsönszerzıdésbıl eredı jogait és kötelezettségeit a Hitelezı által hitelképesnek minısített harmadik személyre (a továbbiakban: Átvállaló) ruházza át (jogutódlás), amely esetben a Hitelezı, az Adós és az Átvállaló a jogutódlásról szerzıdést kötnek. Az Adós szerzıdés-átruházási szándékát írásban köteles jelezni a Hitelezınek, aki az átvállalás feltételeirıl, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további biztosítékok bevonásának szükségességérıl a kérelem kézhezvételétıl számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az Adóst. Az Átvállaló köteles a részére megküldött átvállalási szerzıdést aláírva, az abban meghatározott elsı esedékességi idıpontot megelızı 5. napig a Hitelezı részére megküldeni. Ellenkezı esetben az átvállalási szerzıdés nem lép hatályba, és az Adós az eredeti Fizetési Ütemezés szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségeit. A Kölcsönszerzıdés átvállalása az eredeti Kölcsönszerzıdésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását jelenti. 55. A Kölcsönszerzıdés és annak mellékletei a jelen ÁSZF-ben külön nem nevesített esetekben kizárólag a Felek közös megegyezésével módosíthatók. A Kölcsönszerzıdés bármely feltételének az Adós által kezdeményezett módosítása esetén az Adós a szerzıdésmódosítással egyidejőleg a Hitelezı 85. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott mértékő kezelési költséget köteles a Hitelezınek megfizetni azonban a Hitelezı speciális esetekben jogosult ettıl eltekinteni. 56. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerzıdés devizaneme a futamidı során nem változtatható. IX. A Kölcsönszerzıdés megszőnése 57. A Kölcsönszerzıdés megszőnik a) az Adós valamennyi fizetési és egyéb szerzıdéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével, b) a Hitelezı azonnali hatályú felmondásával, c) a Hitelezı és az Adós közti közös megegyezéssel. Felmondás 58. A Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a) a Polgári Törvénykönyv ában foglalt valamely eset bekövetkezik b) az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl eredı valamely kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Adós bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 napot meghaladóan késedelembe esik, a Biztosítás a Kölcsönszerzıdés hatálya alatt bármilyen, a Hitelezınek fel nem róható okból megszőnik, illetve a biztosítási díjak megfizetésével az Adós, amennyiben díjfizetésre a Kölcsönszerzıdés szerint köteles, bármilyen okból 8 napot meghaladóan késedelembe esik, az Adós a Biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megsérti, vagy a Biztosításban meghatározott jogaival nem él, és ezen magatartása a Hitelezı megítélése szerint a Hitelezı számára hátrányos következménnyel járhat, az Adós a Gépjármővet nem rendeltetésszerően használja, vagy a Hitelezı elızetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen megterheli, az Adós a Gépjármővel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Gépjármő a Hitelezınek fel nem róható ok miatt megrongálódott, és kijavítása, eredeti állapotba történı visszaállítása nem történt meg, vagy, megsemmisült, vagy mőködésképtelenné vált, vagy lopáskár következett be, az Adós az ÁSZF 32. pontja szerinti ellenırzést akadályozza, vagy az Adós hibájából az ellenırzés meghiúsul, 9

10 az Adós az adataiban történı bármilyen változásról azok bekövetkezését követıen 8 napon belül a Hitelezıt nem tájékoztatja (Amennyiben az Adós társas vállalkozás, a cégadatok változását hivatalos okirattal pl. cégkivonat, végzés alá kell támasztani.) c) a Kölcsönszerzıdésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Hitelezı megítélése szerint jelentısen csökken, és az(oka)t az Adós a Hitelezı felszólítására nem egészíti ki, d) a Hitelezı megítélése szerint az Adós pénzügyi, gazdasági, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely a Hitelezı megítélése szerint veszélyezteti az Adós kötelezettségeinek teljesítését, e) az Adós megszegi a Hitelezıvel kötött bármely más szerzıdését, f) az Adós bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött bármely más szerzıdését a Hitelezı megítélése szerint jelentıs mértékben megszegi, g) a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerzıdésben foglalt valamely kötelezettségét a Hitelezı megítélése szerint jelentıs mértékben megszegi, h) az Adóssal szemben felszámolási, csıd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, i) a Gépjármővet bizonyíthatóan bőncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben a hatóság azt lefoglalja, j) Az Adóssal kapcsolatban álló vállalkozások bármelyike a CIB Bankcsoport bármely tagjával kötött bármely szerzıdésében foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. E pont szempontjából kapcsolatnak minısül (1) ha a vállalkozás, egy másik vállalkozással kapcsolatban áll oly módon, hogy szavazati joggal rendelkezik, vagy más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján rendelkezik szavazati joggal, vagy a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık vagy a felügyelı bizottság tagjainak megválasztására vagy visszahívására vonatkozó döntéshozatalban részt vegyen, vagy a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerzıdés (vagy a létesítı okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól irányítási, ellenırzési joga van; (2) a két vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján az egyik vállalkozás dönthet a másik vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy lehetıvé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos szerzıdésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, vagy a közös irányítás az igazgatóság, a felügyelı bizottság, az ügyvezetés részben vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg, vagy az egyik vállalkozás tıkekapcsolat nélkül befolyásolja egy másik vállalkozás mőködését; (3) amennyiben a vállalkozások olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínősíthetı, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a kezesség, készfizetı kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok; jogszabályon vagy szerzıdésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelısség; közvetlen kereskedelmi függıség, amelyet rövidtávon nem lehet megszüntetni, illetıleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Hitelezı egyoldalúan jogosult a kapcsolat fennállását megállapítani. 59. A Kölcsönszerzıdés felmondása esetén az Adós Kölcsönszerzıdés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége, egyösszegben azonnal esedékessé válik. 60. A Hitelezı a felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti az Adóst. Az Adós az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhezvételétıl számított 8 napon belül - káresemény esetén a felmondás dátumától számított 8 napon belül - köteles megfizetni a Hitelezınek. A felmondás kézbesítése körében a Felek elfogadják, hogy az kézbesítettnek minısül, ha a Hitelezı azt térti-vevényes levélben küldi meg az Adós Kölcsönszerzıdésben feltüntetett, vagy az Adós által a Hitelezınek idıközben bejelentett címére, a Hitelezı az Adósnak, vagy a kézbesítéskor hatályos, a postai kézbesítésekre irányadó szabályok alapján postai küldemények átvételére jogosult személynek, vagy az Adóstársnak, vagy a kezesnek (vagy más biztosítékot nyújtó személynek) személyesen vagy megbízottja révén átadja, azt nem az Adós, hanem azon személy veszi át, akinél a Gépjármő akár a Kölcsönszerzıdéssel ellentétesen található, vagy az Adós a címváltozást nem jelentette be írásban a Hitelezınek és a postai kézbesítés során a vételi nyilatkozatot (ideértve a felmondást is) a posta nem kereste, illetve ismeretlen helyre költözött megjelöléssel küldi vissza. 61. A Kölcsönszerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelezı jogosulttá válik a Kölcsönszerzıdésben és a jelen ÁSZF 63. pontjában meghatározott vételi jogát gyakorolni, illetve egyéb biztosítékokat érvényesíteni, továbbá az Adós köteles a Hitelezı felszólítására a Gépjármővet a felszólítással egyidejőleg, vagy a felszólításban meghatározott idıpontban a Hitelezı birtokába 10

11 adni. A Hitelezı a Gépjármővet kivonathatja a forgalomból, és az Adós köteles saját költségén és felelısségére a Gépjármővet a Hitelezı által megjelölt idıpontban a Hitelezı által megjelölt helyre szállítani, vagy azt a Hitelezı igazolt megbízottjának a tartozékokkal és a Gépjármőre vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt átadni. Amennyiben az Adós ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Hitelezı jogosult az Adós költségére a Gépjármővet visszavenni, amelyet az Adós nem akadályozhat. 62. A Kölcsönszerzıdés felmondását és a Gépjármő visszavételét követıen a Hitelezı jogosult az általa kijelölt független szakértıvel az Adós költségére szakértıi véleményt készíttetni a Gépjármő értékének megállapítása érdekében. Amennyiben a Kölcsönszerzıdést a Hitelezı azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Gépjármő megsemmisült, vagy a Káreseményt követıen a biztosító gazdasági totálkárt állapított meg, vagy a Gépjármővet ellopták (lopáskár), és amennyiben a Hitelezınek a jelen ÁSZF X. fejezete szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésbıl nem térül meg, úgy a fennmaradó részt az Adós köteles megfizetni a Hitelezı részére. X. A Kölcsönszerzıdés biztosítékai Az Adós (vagy érdekében harmadik személy) a Kölcsönszerzıdésbıl származó kötelezettségeinek biztosítására köteles a jelen fejezetben foglaltak szerint biztosítékot nyújtani. A Hitelezı az egyes biztosítékok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg, hogy azok elsıdleges vagy másodlagos biztosítékok. Az elsıdleges biztosítékokat az Adós (vagy érdekében harmadik személy) minden esetben köteles szolgáltatni a Hitelezı részére, a másodlagos biztosítékok szolgáltatására az Adós (vagy érdekében harmadik személy) abban az esetben köteles, ha a Hitelezı az Adós fizetési kötelezettségének biztosítására az elvégzett ügyfélminısítés, illetve gépjármő-értékelés miatt nem tartja kellı biztosítéknak az elsıdleges biztosítékokat. A másodlagos biztosítékok közül az Adós a Hitelezı egyetértésével határozhatja meg azt vagy azokat, amelyeket nyújtani tudja. BIZTOSÍTÉK JELLEGE ELSİGLEGES ADÓS TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI GAZDASÁGI TÁRSASÁG MÁSODLAGOS TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI GAZDASÁGI TÁRSASÁG BIZTOSÍTÉK MEGNEVEZÉSE - vételi jog - vételi jog - készfizetı kezesség - feltételes adásvételi szerzıdés - készfizetı kezesség - felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására - feltételes adásvételi szerzıdés A Hitelezı és az Adós a Kölcsönszerzıdésben határozzák meg azokat a biztosítékokat, amelyek az Adós fizetési kötelezettségének biztosítására szolgálnak. A biztosítékokat, a Hitelezı a közhiteles vagy egyéb hatósági nyilvántartások (pl. közlekedési nyilvántartás, zálogjogi nyilvántartás stb.), az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy által benyújtott (pl. törzskönyv, polgári jogi szerzıdés stb.), vagy a Hitelezı által beszerzett egyéb dokumentumok (pl. érték-megállapítás) eredeti vagy hiteles másolatainak vizsgálata alapján fogadja el, amelyrıl értesíti az Adóst (és a biztosítékot nyújtó harmadik személyt), majd ezt követıen történik meg a szerzıdéskötés, és a biztosíték rendelkezésre bocsátása. A biztosítékok érvényesítésére abban az esetben kerül sor, ha a Hitelezı a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondja. A biztosítékok közül a Hitelezı elsıdlegesen a vételi jogot érvényesíti, majd ezt követıen a másodlagos biztosítékokat. A biztosítékok érvényesítése úgy történik, hogy a biztosítékra vonatkozó szerzıdésben (kikötésben) történt megállapodás szerint jár el a Hitelezı és közvetlenül lép fel a biztosíték nyújtójával szemben (pl. vételi jog, kezesség). A Hitelezı a biztosítékok érvényesítésébıl származó összegeket az Adós tartozásainak csökkentésére vagy kiegyenlítésére fordítja. A Hitelezı a biztosítékok érvényesítése után írásban tájékoztatja az Adóst a Kölcsönszerzıdés alapján még fennálló fizetési kötelezettségekrıl vagy azok megszőnésérıl. A Hitelezı a Kölcsönszerzıdésben foglalt adósi kötelezettségek biztosítékául a következı biztosítékok nyújtását határozhatja meg: I. Tárgyi jellegő biztosítékok: 1. vételi jog (gépjármővön) a jelen ÁSZF pontjában foglaltak szerint Az Adós és a Hitelezı a kölcsönnyújtással érintett Gépjármő vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint minden esetben vételi jogot alapítanak. 11

12 II. Személyi jellegő biztosítékok: 1. készfizetı kezesség külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben a Hitelezı kockázatkezelési elvei alapján azt állapítja meg, hogy önmagában az Adós rendelkezésére álló jövedelem nagysága, gyakorisága miatt elfordulhat az az eset, hogy a törlesztı-részletek megfizetése nem vagy késedelmesen történik meg kérheti az Adóst, hogy olyan személyt állítson, aki készfizetı kezességvállalásával biztosítja az Adós fizetési kötelezettségeit. A készfizetı kezes írásban arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós a Kölcsönszerzıdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, maga fog teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Hitelezı elıször követelte-e a Adóstól a kötelezettség teljesítését. A készfizetı kezes olyan nagykorú, cselekvıképes magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A készfizetı kezességvállalás megszőnik abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerzıdés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 2. felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben a Hitelezı a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására szükségesnek tartja a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Adóstól azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet kér valamennyi számlavezetıje által nyilvántartásba véve. A felhatalmazással az Adós azt a jogot biztosítja a Hitelezınek, hogy a Kölcsönszerzıdésbıl származó követeléseit a számlavezetıhöz benyújtott beszedési megbízással érvényesíthesse a Adós bankszámlái terhére. A felhatalmazó levél csak a Hitelezı írásbeli hozzájárulása esetén vonható vissza. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl származó valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Hitelezı a felhatalmazó levél visszavonásához hozzájárul. 3. feltételes adásvételi szerzıdés külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben a Hitelezı a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására szükségesnek tartja a Szállítótól arra az esetre feltételes adásvételi kötelezettséget kérhet, ha a Kölcsönszerzıdést a Hitelezı felmondja és vételi jogát gyakorolja és a Gépjármővet újraértékesíti. XI. A Kölcsönszerzıdés elsıdleges, kötelezı biztosítéka: vételi jog Vételi jog 63. A Hitelezı és az Adós a Kölcsönszerzıdés aláírásával egyidejőleg vételi (opciós) jogot alapítanak a Kölcsönszerzıdés II. pontjában meghatározott Gépjármő vonatkozásában a következı alapfeltételek szerint: Az eladó a Kölcsönszerzıdésben meghatározott Adós, a vevı a Kölcsönszerzıdésben meghatározott Hitelezı vagy a Hitelezınek a Ptk (4), 374. (5) és a 373. (4) bekezdése alapján megtett írásbeli nyilatkozatában a vételi jog gyakorlására kijelölt harmadik személy. A Hitelezı kizárólagosan jogosult eldönteni, hogy a vételi jogot ı vagy a kijelölés alapján harmadik személy gyakorolja. A vételi jog vonatkozásában a Hitelezıt megilletı jogosultságok, illetve kötelezettségek a vételi jogot gyakorló harmadik személyt illetik meg, illetve terhelik, amennyiben a harmadik személyt a Hitelezı a vételi jog gyakorlására írásban kijelölte, ezért ezen idıpontot követıen a jelen ÁSZF vételi jogra vonatkozó részei vonatkozásában a Hitelezı helyett a vételi jogot gyakorló harmadik személyt kell érteni. 64. A vételi jogot alapító megállapodás a Gépjármő feletti tulajdonjog Adós általi megszerzésének napján lép hatályba és a hatályba lépésétıl számított 5 (öt) évig marad hatályban. 65. Az Adós és a Hitelezı kifejezetten megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Kölcsönszerzıdés lejárata az 5 évet meghaladja, külön okiratban egy másik vételi jogot is alapítanak. 66. A vételi jogot a Hitelezı vagy az általa a vételi jog gyakorlására kijelölt harmadik személy oly módon gyakorolja, hogy egyoldalú vételi nyilatkozatot tesz a Gépjármő megvásárlására. 67. A vételi jogot gyakorló nyilatkozat kézbesítése körében a Felek elfogadják, hogy az kézbesítettnek minısül, ha a Hitelezı azt tértivevényes levélben küldi meg az Adós Kölcsönszerzıdésben feltüntetett címére, vagy az Adósnak, vagy a kézbesítéskor hatályos, a postai kézbesítésekre irányadó szabályok alapján postai küldemények átvételére jogosult személynek személyesen vagy megbízottja révén átadja. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendı abban az esetben is, ha az Adós a címváltozást nem jelentette be írásban a Hitelezınek és a postai kézbesítési szabályok alapján a posta nem kereste, illetve ismeretlen helyre költözött megjelöléssel küldi vissza. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendı abban az esetben is, ha azt az Adóstárs vagy biztosítékot nyújtó személy (kezes) veszi át. A vételi jog gyakorlása esetén irányadó feltételek 68. Az Adós köteles a Gépjármővet rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban, minden tartozékkal és dokumentummal együtt a Hitelezınek átadni legkorábban a Kölcsönszerzıdés azonnali hatályú felmondásának kézbesítésével egyidejőleg. Ennek elmulasztása esetén a Hitelezı jogosult az átvételhez bármely törvényes eszközt igénybe venni. Az Adós kijelenti, hogy a Hitelezı ilyen cselekményét nem tekinti birtokháborításnak, és a birtokvédelem eszközeirıl kifejezetten lemond. A kárveszély az átadás megtörténtével száll át a Hitelezıre. 12

13 69. A Gépjármőre vonatkozó átruházás kapcsán szükséges és/vagy célszerő cselekmények elvégzése érdekében az Adós és a Hitelezı együttmőködni köteles. Az átadás elmulasztásával vagy elhúzódásával okozott károkat az Adós viseli. Az átadás elmulasztása esetén a Hitelezı jogosult intézkedni a Gépjármő forgalomból történı kivonása érdekében. 70. A Gépjármő tulajdonjoga a vételi jog gyakorlása napján száll át a Hitelezıre, mint vevıre, oly módon, hogy az ezen idıpontig letétként ırzött Gépjármő törzskönyvre vonatkozó letéti ırzés megszőnik, és azt a Hitelezı birtokba veszi. A Hitelezı az így birtokba vett törzskönyvet a saját tulajdonjogának nyilvántartásba vételéhez jogosult felhasználni. Amennyiben a Hitelezı a vételi jog gyakorlására harmadik személyt jelölt ki, az Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı a harmadik személy részére a vételi jog gyakorlásának napján bármikor a Gépjármő törzskönyvét átadja. 71. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı tulajdonjogát a közlekedési nyilvántartásba bejegyeztesse, amennyiben a Hitelezı a vételi jogot gyakorolta. 72. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Gépjármő forgalmi engedélye illetve törzskönyve a Gépjármő tulajdonjogának a Hitelezı általi megszerzését követıen bármely okból nem áll rendelkezésre, úgy az illetékes hatóságok elıtt a Hitelezı eljárjon minden olyan jogszabály által megengedett intézkedés érdekében, amely tulajdonjogának a közlekedési nyilvántartásba történı bejegyeztetéséhez szükséges, ideértve a korábbi forgalmi engedély bevonásának és új forgalmi engedély kiadásának kérelmezését, illetve a felfüggesztett törzskönyv Hitelezı, mint tulajdonos, részére történı kiadását is. A Hitelezı mint vevı tulajdonjogának bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költség és díj az Adóst mint eladót terheli. 73. A vételár az az összeg, amelyet a Gépjármő vonatkozásában a Hitelezı által kijelölt független szakértı az Adós költségére készített szakértıi véleményben a Gépjármő likvidációs értékeként meghatároz (a továbbiakban: Vételár). A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vételár meghatározásának ezen módját elfogadják. 74. A Vételár megfizetése amennyiben a vételi jogot a Hitelezı gyakorolta, akkor beszámítással történik, amelyet az Adós kifejezetten elfogad. A Vételár megfizetése amennyiben a vételi jogot a Hitelezı által kijelölt harmadik személy gyakorolja, oly módon történik, hogy a harmadik személy a Vételárat az Adósnak a Kölcsönszerzıdésben foglalt kifejezett engedményezı rendelkezése alapján közvetlenül a Hitelezınek utalja át, amelyet a Hitelezı az elszámolás keretén belül vesz figyelembe. 75. A Vételár megfizetését követıen a Hitelezı a Gépjármővet saját kockázatára bármikor, bármilyen feltételek szerint értékesítheti. 76. Az Adós szavatolja, hogy a Gépjármővön a Hitelezı javára a jelen ÁSZF 21. pontja szerint kikötésre kerülı elidegenítési és terhelési tilalmon, illetve a Kölcsönszerzıdés aláírásával alapított vételi jogon, kívül nincs harmadik személynek olyan joga vagy igénye, amely a Gépjármő tulajdonjogának a Hitelezı által történı megszerzését, megszerzés esetén a tulajdonjoghoz kapcsolódó részjogosultságok maradéktalan gyakorlását kizárná, vagy korlátozná, vagy ezzel fenyegetne, továbbá a Gépjármővel kapcsolatban per nincs folyamatban, és ilyen nem is fenyeget. 77. Arra az esetre, ha a Hitelezı a vételi jogával nem tudna élni, mert a harmadik személy általi végrehajtási eljárás keretében a Gépjármő lefoglalásra kerül, az Adós ezúton kijelenti, hogy a foglalás napjával a Hitelezıre engedményezi a Gépjármő értékesítése (árverés útján, vagy árverésen kívüli eladása) során a meg nem fizetett illeték, az állam által elılegezett költség, a végrehajtási eljárás költsége és a végrehajtást kérı követelése levonása után fennmaradó teljes összeget. A Hitelezı ezen összeget az Adóssal szembeni követeléseinek kielégítése, illetıleg csökkentése céljából az Adóssal szembeni követelésébe beszámítja. XII. Elszámolás 78. A Kölcsönszerzıdés azonnali hatályú felmondással történı megszőnése (57. b) pont) esetén a Hitelezı elszámolást készít(amennyiben a Gépjármő vonatkozásában a Hitelezı a vételi jogot gyakorolja, akkor azt követıen), amelyben tételesen rögzíti a Felek egymással szembeni követeléseit, illetve tartozásait. 79. Az Adós köteles a Hitelezı részére megtéríteni a) A Hitelezı valamennyi, az Adós mulasztásából, késedelmébıl eredı, igazolt költségét (különösen, de nem kizárólagosan a monitoring díj, amelynek mértékét a Hitelezı a 85. pont szerinti Hirdetményben vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban határozza meg); b) a kiterhelt és ki nem terhelt késedelmi kamatokat; c) a ki nem egyenlített törlesztı-részletek összegeit; d) a felmondással esedékessé vált hátralévı teljes tıketartozások összegét; e) elıtörlesztéssel (52. pont) történı megszőnés esetén a Hitelezı 85. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott kezelési költséget; f) a jelen ÁSZF 57.c) pontjában hivatkozott esetben az elszámolás elkészítésével összefüggı kezelési költséget, amelynek mértékét a Hitelezı a 85. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) határozza meg; g) amennyiben a jelen ÁSZF 38. pontja szerinti Beépített Casco biztosítás megkötésére került sor, a casco-biztosítás díjait a jelen ÁSZF 61. pontjában foglalt birtokbaadásig, valamint amennyiben a jelen ÁSZF51. pontja szerinti Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz az Adós csatlakozott, a szolgáltatás díját az ott meghatározott idıpontig; 13

14 h) az elızıekben (a jelen pont a)-error! Reference source not found. alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az azok esedékességétıl számított, a 16. pont szerinti késedelmi kamatot, amelynek mértékét a Kölcsönszerzıdés határozza meg. 80. Az Adós fizetési kötelezettségeit növeli a) az Adósnak a Kölcsönszerzıdésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. biztosítási díj); b) a Hitelezı követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és fax-költség (a mindenkori postai díjszabás szerint), a Gépjármő visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a Gépjármő biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével, átíratásával, forgalomból történı kivonásával, szállításával, tárolásával, ırzésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan az értékbecslés költségei, a hirdetések megjelentetése következtében felmerült költségek) és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei; c) visszavett Gépjármő értékesítéséig (lízingbeadásig, bérbeadásig) terjedı idıszakban a Hitelezı által a Gépjármő állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására, ırzésére és a szükséges felújítására fordított költségek, valamint az értékesítés költségei (különösen, de nem kizárólagosan értékbecslés költségei, értékesítési jutalék); 81. Az Adós fizetési kötelezettségét csökkenti a) a Káresemény alapján a biztosító által kifizetett, és az Adós részére át nem adott összeg; b) a Kölcsönszerzıdés IV. pontjában meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. 82. Az Adós elfogadja, hogy a Hitelezı a Vételárral csökkenti az Adós tartozását. A tartozás összegére a Hitelezı nyilvántartása az irányadó. 83. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Adós általi kézhezvételét követı 8 napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Fél részére megfizetni. A Hitelezı méltányossági okból az Adós tartozásának megfizetésére kölcsönszerzıdés formájában részletfizetési lehetıséget biztosíthat. 84. Az Adós kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Hitelezıt visszafizetési kötelezettség terheli és a) az Adósnak a Hitelezı felé más jogügylet alapján a visszafizetés idıpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a teljes visszafizetendı összeg vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı az Adóssal szemben fennálló követelését a visszafizetendı összegbe beszámítsa; vagy b) amennyiben a Hitelezınek más jogügylet alapján nincs követelése az Adóssal szemben és az elızı pont szerinti beszámítás után marad visszafizetendı összeg -, de az Adóssal az ÁSZF 58. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásnak fizetési kötelezettsége áll fenn a Hitelezıvel szemben, az Adóssal kapcsolatban álló vállalkozás helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékban helyezéssel) teljesíti. Az Adós kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Hitelezıt visszafizetési kötelezettség terheli, de az elızı pontban foglaltak nem alkalmazhatóak, vagy az alkalmazásuk után is marad visszafizetendı összeg és az Adósnak vagy az Adóssal az ÁSZF 58. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásnak a CIB Bankcsoport más tagja felé a visszafizetés idıpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetendı összeg a fizetési kötelezettség teljesítésére szolgál, illetve az Adóssal az ÁSZF 58. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozás helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékban helyezéssel) teljesíti. A Hitelezı vagy a CIB Bankcsoport érintett tagja az így rendelkezésére álló összeget saját belátása szerinti arányban jogosult a követeléseinek kielégítésére/csökkentésére felhasználni. XIII. Egyéb rendelkezések 85. Kezelési költségek és díjak A jelen ÁSZF kötelezı mellékletét képezi a Hitelezı Hirdetménye a Kölcsönszerzıdéshez kapcsolódó díjak és kezelési költségek mértékérıl, amelyet a Hitelezı az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti. A Hitelezı ugyanitt az esetleges módosításokról a módosítás hatálybalépésének idıpontját megelızıen legalább 15 nappal tájékoztatja az Adóst. Amennyiben az Adós és a Hitelezı között külön megállapodás jött létre a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozóan, úgy ezen a jelen ÁSZF kötelezı mellékletét képezı megállapodás rendelkezései érvényesek. Az Adós (Adóstárs) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı a Hpt (3) bekezdése alapján a Kölcsönszerzıdés vagy az ÁSZF bármely szerzıdési feltételét a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén egyoldalúan, az Adós (Adóstárs) számára kedvezıtlenül módosítsa. A módosítást a Hitelezı az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti a módosítás hatálybalépésének idıpontját megelızıen legalább 15 nappal. Amennyiben az Adós (Adóstárs) a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás a hatálybalépésétıl kezdve vonatkozik a hatályban levı szerzıdésekre is. Amennyiben az Adós (Adóstárs) a tervezett módosítást nem fogadja el, a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést, ha annak feltételei a módosítással összefüggésben jelentıs mértékben változnának 15 napos határidıvel felmondani. 14

15 86. Postai küldemények Amennyiben a Hitelezı az Adósnak címzett küldeményét sima, vagy ajánlott postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minısül. Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha az Adós adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés. Amennyiben a Hitelezı az Adós rendelkezésére bocsátja a Gépjármő törzskönyvét, akkor postai úton ajánlott küldeményként adja fel az Adós címére, vagy az Adós kérésének megfelelıen átadja az Adósnak. 87. A Hitelezı átruházási jogosultsága A Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdésbıl eredı jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre átruházni. A Hitelezı Kölcsönszerzıdésbıl eredı kötelezettségeinek harmadik személyre történı átruházásához az Adós a Kölcsönszerzıdés aláírásával hozzájárulását adja. 88. Részleges érvénytelenség Amennyiben a Kölcsönszerzıdés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Kölcsönszerzıdés többi részének érvényességét. 89. Adatok bizalmas kezelése Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelezı az Adóssal való kapcsolata során tudomására jutott információkat a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit figyelembe véve banktitokként kezeli, és azokról a Kölcsönszerzıdésben vagy az Adós egyéb, teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a Hpt.-ben meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki. 90. Felhatalmazás pénzügyi információ kérésére Az Adós felhatalmazza a Hitelezıt arra, hogy a Hitelezıvel szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig az Adós bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról, és az adott hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. Ezen felhatalmazás érvényesítése érdekében az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelezı ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak megfelelı formában a Hitelezı részére átadja. 91. Felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére Az Adós hozzájárulását adja a Hitelezı számára ahhoz, hogy a róla mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt - beleértve az Avtv-ben foglaltak szerint megfogalmazott különleges adatokat is -és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhetı vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minısülı adatok, információk vagy dokumentumok, a CIB Bankcsoport tagjai (mely CIB Bankcsoporttagok mindenkori felsorolását a Hitelezı mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza) részére átadja. Adós egyúttal felhatalmazza a CIB Bankcsoport egyes tagjait, hogy a rá, mint a CIB Bankcsoport egyes tagjainak üzletfelére vonatkozóan a CIB Bankcsoport egyes tagjai rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhetı vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minısülı adatok, információk vagy dokumentumok a Hitelezı rendelkezésére bocsássanak, átadjanak. Adós a jelen pontban foglalt felhatalmazások feltételévé teszi, hogy a Hitelezı, illetve a CIB Bankcsoport egyes tagjai a tudomásukra jutott, az Adósra vonatkozó valamennyi adatot, információt és dokumentumot bizalmasan, jellegüknek megfelelıen titokként kezelik, a Hitelezı és CIB Bankcsoport tagjain kívüli harmadik személyek, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat jogszerően megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetıvé. Az adatkezelés célja, hogy a CIB Bankcsoport tagjai termékeikkel és szolgáltatásaikkal az Adóst közvetlenül keressék meg, illetve, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az Adós igényeit azok magasabb szintő kielégítése érdekében (statisztika-készítés). A Hitelezı és a CIB Bankcsoport tagjai gondoskodnak az adatok védelmérıl, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésérıl. Az Adós a Hitelezı és a CIB Bankcsoport tagjai által kezelt (ideértve a külföldi adatkezelést is) személyes adatait helyesbítheti, továbbá azok kezelésérıl bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Hitelezıvel és a CIB Bankcsoport tagjaival fennálló üzleti kapcsolata megszőnését követıen a jogszabályok keretei között kérheti személyes adatai törlését. Az Adós a Kölcsönszerzıdés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a biztosítótársaság, amely a Gépjármőre megkötötte az elıírt Biztosítást, a részére átadott személyes adatokat ellenırizze, valamint a biztosítási szerzıdéssel kapcsolatos, a Hitelezıt érintı bármely információt a Hitelezı részére átadjon. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelezı külföldre kizárólag akkor továbbít adatokat, ha a külföldi adatkezelınél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítı adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, és a külföldi adatkezelı székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítı adatvédelmi jogszabállyal. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı az Adós részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben az Adósra vonatkozó személyes adatot (név, lakcím), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (a Hitelezıvel kötött szerzıdés azonosító adatai, ezen szerzıdésbıl származó fizetési kötelezettségek esedékessége, összege, a szerzıdéssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatok) szolgáltasson postai befizetési utalvány, számla nyomtatása vagy megszemélyesítése, illetve egyéb levelezés, továbbá az Adós által a Kölcsönszerzıdés aláírását megelızıen vagy azzal összefüggésben a Hitelezı 15

16 rendelkezésére bocsátott valamennyi okirat archiválása céljából belföldi adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet részére. Az Adós tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti együttmőködési megállapodásban rögzített módon történı adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetıleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bőnüldözı szervnek történı továbbításához. Az Adós felhatalmazza a Hitelezıt arra, hogy amennyiben az Adós kérésére és érdekében a Hitelezı a Kölcsönszerzıdéssel összefüggésben bármilyen biztosítást köt, akkor a Hitelezı átadhatja az érintett biztosítónak azokat az adatokat, amelyek a biztosítási szolgáltatással összefüggnek (Adós személyes adatai, finanszírozott gépjármő adatai, a Kölcsönszerzıdés megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történı megszőnésének ténye és idıpontja, a Kölcsönszerzıdés futamideje, a Kölcsönszerzıdés devizaneme, Adós törlesztı-részlete, a törlesztı-részlet esedékessége, Adós mindenkori aktuális tıkekintlévısége, a biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja). Az adatátadás célja a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és a károk megfelelı nyilvántartásának elısegítése. Az adatkezelés idıtartama a biztosítással összefüggı jogok és kötelezettségek érvényesíthetıségének elévülését követı 5 év. Az Adós írásbeli kérésére a Hitelezı minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Adóssal. Az Adós kérheti a valóságnak meg nem felelı adatai helyesbítését, továbbá jogai megsértése esetén a Hitelezı ellen bírósághoz fordulhat. 92. Hitelinformációs rendszer A Hitelezı tájékoztatja az Adóst, hogy a Hpt. 54. (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adós alábbiakban meghatározott adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR). a) természetes személy Adós esetén: - a Hpt. 130/C. -ban meghatározott esetben ha Adós fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt - ismertetve a konkrét okokat: 1. azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idı, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. 2. a kölcsönnyújtásra vonatkozó szerzıdési adatok: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) a szerzıdés összege és devizaneme, d) a Hpt. 130/C. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, e) a Hpt. 130/C. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelezı írásban tájékoztatja az Adóst - az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelızıen, hogy a Hpt. 130/C. -ban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerzıdésben foglalt kötelezettségének, illetve - az adatátadást követıen legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtérıl. b) a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Adós esetén: - a kölcsönnyújtásraa vonatkozó szerzıdésével kapcsolatos referenciaadatok. 1. a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. 2. a kölcsönnyújtásra vonatkozó szerzıdési adatok: a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, c) a szerzıdés összege és devizaneme, d) a Hpt. 130/C. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, e) a Hpt. 130/C. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. Az Adós tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. Az Adós az adatátadással kapcsolatban a Hpt. 130./K -ban foglalt kifogást emelhet, a Hpt. 130/L. - a szerinti keresetet indíthat. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c) és e) f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdés, vagy a Tpt. 81. (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítı befektetési szolgáltatásra, illetıleg a Tpt. 5. (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzıdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a 130/J. (3) bekezdése szerinti tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 16

17 93. Adatok ellenırzése Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı a Kölcsönszerzıdés kapcsán átadott adatokat ellenırizze. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezı az Adós által a Hitelezı részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenırizze. Amennyiben az Adós vagy amennyiben az Adós társas vállalkozásként mőködik az Adós képviselıje a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. 94. Tájékoztatási kötelezettség Az Adós köteles valamennyi, az ÁSZF 58. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásban tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a fennálló tulajdoni arányok változásáról elızetesen írásban tájékoztatni a Hitelezıt, és ahhoz a Hitelezı írásbeli jóváhagyását kérni. A Hitelezı jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Kölcsönszerzıdés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését. Az Adós köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelezıt, ha ellene fizetésképtelenségi, felszámolási eljárás (adósságrendezési eljárás) megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, vagy maga nyújtott be felszámolási eljárás (adósságrendezési eljárás), csıdeljárás vagy végelszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet. A jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén a Hitelezı jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 95. Irányadó jog, eljáró bíróság A Kölcsönszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Kölcsönszerzıdésbıl eredı jogvitáik rendezésére az Adós, Adóstárs, a Biztosítéki Szerzıdés felei, valamint a Hitelezı alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı Állandó Választott Bíróság kizárólagos döntésének és megállapodnak abban, hogy jogvitáik elbírálására a Választott Bíróság a gyorsított eljárás szabályait alkalmazza. A tárgyalás helye Budapest." 17

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK Érvényes: 2009. május.1 CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám: 01-10-044609, Fıvárosi Bíróság

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2006.05.15-től CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám: 01-10-044609, Fővárosi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: tõl

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: tõl CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl credit_aszf_2007_01_vegleges.ind1 1 2007.07.06. 11:25:25 GÉPJÁRMÛ KÖLCSÖNSZERZÕDÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet HIRDETMÉNY Személy- és kishaszon gépjárművek zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing, zárt végű pénzügyi visszlízing ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek változásáról A CIB Lízing Zrt.

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ 2012. NOVEMBER 19-TİL MEGKÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Közzététel: Budapest, 2012. december 11. Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2012. december

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben