CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08."

Átírás

1 CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: tõl lizing_aszf_2007_02.indd :30:41

2 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: tõl A CIB Lízing Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140. cégjegyzékszám: , alapítási és mûködési engedély száma: 2585/1999.) mint lízingbeadó (a továbbiakban: Lízingbeadó) valamint ügyfele, a lízingbevevõ és esetlegesen társ-lízingbevevõ (lízingbevevõ és társlízingbevevõ a továbbiakban együtt: Lízingbevevõ; Lízingbeadó és Lízingbevevõ a továbbiakban együtt: Felek) között létrejött, egy vagy több gépjármûre (a továbbiakban: Gépjármû) megkötött zárt végû pénzügyi lízing szerzõdésre (a továbbiakban: Lízingszerzõdés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzõdés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki Szerzõdés) a Felek ellenkezõ értelmû írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános szerzõdési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az ÁSZF és a Biztosítéki Szerzõdés a Lízingszerzõdés elválaszthatatlan részét képezik. A Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezõnek elfogadja, továbbá hogy a jelen ÁSZF egy példányát átvette. I. A Lízingszerzõdés célja 1. A Lízingbeadó a Gépjármûvet a Lízingbevevõ megbízása szerint a Lízingszerzõdés II. pontjában meghatározott Szállítótól a Lízingszerzõdés vonatkozásában eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármû-kereskedéstõl, illetve, amennyiben a gépjármû-kereskedés megbízottként jár el, a megbízótól (a továbbiakban: Szállító) megvásárolja kizárólag azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevõnek a Lízingszerzõdésben meghatározott feltételekkel, rendeltetésszerû használatra lízingbe adja, illetve a Lízingszerzõdésben meghatározott futamidõ végén a Lízingbevevõ a Gépjármû tulajdonjogát megszerezze. 2. A Lízingbevevõ kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjármûvet a jelen ÁSZF pontjaiban foglaltak szerint rendeltetésszerû használatba veszi, és a Lízingszerzõdés alapján fennálló valamennyi, a 12. pontban nevesített fizetési kötelezettségének minden körülmények között maradéktalanul eleget tesz. II. A Lízingszerzõdés hatálya, a lízing futamideje 3. A Lízingszerzõdés a Felek aláírásával lép hatályba. 4. A Lízingbeadó jogosult az általa aláírt Lízingszerzõdéstõl elállni az alábbiakban felsorolt esetekben: a.) A Biztosítéki Szerzõdést a szerzõdõ felek bármelyike a szállítói számla kifi zetésének napjáig nem írja alá. b.) A Lízingbeadó Ügyféltájékoztatójában meghatározott, valamint a Lízingbeadó által a hitelképesség-vizsgálat függvényében egyedileg megkövetelt és az Értesítés lízingkérelem elfogadásáról megnevezésû nyomtatványban felsorolt dokumentumok átadása a szállítói számla kifizetésének napjáig nem történik meg a Lízingbeadó vagy a Lízingszerzõdést a Lízingbeadó nevében aláíró személy részére. c.) A Szállító által kiállított (alvázszámot és motorszámot is tartalmazó) eredeti elõleg- vagy végszámlát és adásvételi szerzõdést, továbbá kizárólag használt Gépjármû megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétele esetén a megbízási szerzõdést a Lízingbeadó a Gépjármû átadás-átvételét követõ 2. munkanapig nem kapja kézhez. d.) A Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés III. pontjában meghatározott összegû elsõ lízingdíjat a Lízingbeadó vagy a Szállító, illetve megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízott részére a szállítói számla kifi zetésének napjáig nem fi zeti meg; e.) A Lízingbevevõ az általa elfogadott és a Lízingbeadóhoz benyújtott Lízingszerzõdésben meghatározott mértékû szerzõdéskötési díjat (a továbbiakban: Szerzõdéskötési díj) a Szállító, illetve megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízott részére a szállítói számla kifi zetésének napjáig nem fi zeti meg. f.) A Lízingszerzõdés biztosítására a Lízingbeadó által esetileg elõírt Biztosítéki Szerzõdés (pl. óvadéki, készfizetõ kezességi, ingatlan vagy ingó jelzálogjogi szerzõdés, váltó, stb.) a szállítói számla kifi zetésének napjáig nem lép hatályba. Az ingó jelzálogjog érvényes alapításához a Lízingbeadó és a Lízingbevevõ között megkötendõ zálogszerzõdés Közjegyzõi Okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzõi Kamaránál vezetett nyilvántartásba közjegyzõ által történõ bejegyzése szükséges. A Közjegyzõi Okiratba foglalás és a bejegyzés költségeit teljes egészében a Lízingbevevõ viseli, és azt közvetlenül a közjegyzõ részére fi zeti meg. g.) A Gépjármûvet a Lízingbevevõ használatba vette azt megelõzõen, hogy a Lízingbeadó a Gépjármû vételárát kifizette, és a Gépjármûben a használat következtében értékcsökkenést eredményezõ kár keletkezett. h.) Amennyiben a Gépjármû használt, azt a Szállító importból szerezte be, és a Gépjármû vonatkozásában az illetékes okmányiroda az Adásvételi szerzõdés aláírásától számított 6 hónapon belül nem állította ki azt a forgalmi engedélyt, amely alapján sárga rendszám igényelhetõ, vagy amely tartalmazza a gépjármû végleges, fehér rendszámát. A Lízingbe vevõ kijelenti, hogy elállás esetén lemond arról, hogy a Lízingbe adóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen. 5. A Lízingszerzõdés hatálya azon a napon szûnik meg, amikor a Lízingbevevõ valamennyi szerzõdéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 6. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy a lízing futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Lízingszerzõdés hatálybalépésének idõpontjával. A Lízingbevevõ kamatfizetésének kezdõ idõpontja (futamidõ kezdete) alapesetben a szállítói számla szerinti Teljesítés idõpontja (a Lízingtárgy birtokbavételének napja). Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingtárgy Lízingbevevõ általi birtokbavételét megelõzõen a szállítói számla alapján fizetést teljesít, a Lízingbeadó jogosult a szállítói számla kifi zetésének napját tekinteni a futamidõ kezdetének. III. A Gépjármû tulajdonjoga 7. A Gépjármû tulajdonjoga a Lízingszerzõdés teljes futamideje alatt a Lízingbeadót illeti meg. Amennyiben a Lízingszerzõdés megkötését követõen a Lízingbeadó nem szerzi meg a Gépjármû tulajdonjogát, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdést felmondani, a Lízingbevevõ által megfi zetett összegeket meghiúsulási kötbér címén megtartani, és a Lízingbe vevõ köteles megtéríteni a Lízingbeadó teljes kárát is. 8. A Gépjármûvet a Lízingbevevõ tartja nyilván könyveiben, és a Gépjármû amortizációját a Lízingbevevõ számolja el. 9. A Gépjármû átvételét megelõzõen a Lízingbevevõ a Gépjármû forgalmi engedélyébe az illetékes hatóságnál tulajdonosként a Lízingbeadót, üzembentartóként a Lízingbevevõt saját költségén bejegyezteti. A törzskönyv letétként a teljes futamidõ során a Lízingbeadó birtokában marad. A Lízingszerzõdés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, eltûnését, megsemmisülését a Lízingbevevõ haladéktalanul köteles írásban jelezni a Lízingbeadónak, és a Lízingbeadó meghatalmazása alapján a legrövidebb idõn belül gondoskodnia kell az új forgalmi engedély fentiek szerinti tartalommal való kiállításáról, és az új forgalmi engedély fénymásolatának a Lízingbeadó részére történõ átadásáról. 10. Amennyiben a Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés alapján fennálló valamennyi fi zetési és egyéb szerzõdéses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Lízingszerzõdésben meghatározott futamidõ végén az utolsó havi lízingdíjba kalkulált maradványértéken megszerzi a Gépjármû tulajdonjogát. 11. A Gépjármû tulajdonjogának a Lízingbevevõ által történõ megszerzése esetén a Lízingbeadó biztosítja a Lízingbevevõnek a forgalmi engedélyben nevére bejegyzett tulajdonjog törléséhez az új törzskönyv kiadásához szükséges lízingbeadói nyilatkozatokat, illetve megküldi a törzskönyvet a Lízingbevevõ részére. IV. A lízingdíj és egyéb fi zetési kötelezettségek 12. Fizetési kötelezettségnek minõsül minden, a Gépjármûvel és a Lízingszerzõdéssel összefüggésben felmerülõ díj, költség, így különösen de nem kizárólag a lízingdíj, a kezelési költség, a maradványérték, a késedelmi kamatok, a Gépjármû beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, a biztosítási díjak, illetve a Gépjármûvel és a Lízingszerzõdéssel kapcsolatos bárminemû fizetési kötelezettség, kivéve a Szállítónak fi zetendõ a Lízingbevevõ által a Szállító részére megfi zetett elsõ lízingdíj összegével csökkentett vételárat. 13. A Lízingbevevõ minden a Lízingszerzõdéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét devizaalapú Lízingszerzõdés esetén is magyar forintban köteles teljesíteni. Deviza-alapú Lízingszerzõdés esetén, azonban, a Lízingbeadó a Lízingbevevõ kötelezettségeit a Lízingszerzõdés III. pontjában meghatározott devizanemben tarja nyilván. A Lízingbevevõ megfelelõ devizában kifejezett szerzõdés szerinti fi zetési kötelezettségeit a Lízingszerzõdés elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezõ Fizetési Ütemezés tartalmazza. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevõnek a Lízingszerzõdésben forintösszegben, illetve a Fizetési Ütemezésben a Lízingszerzõdés III. pontja szerinti devizában HUF-alapú szerzõdés esetén forintban meghatározott fizetési kötelezettségeit módosítani a jelen ÁSZF pontjai szerint. 14. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a Lízingszerzõdés devizanemét, a megfelelõ devizanemben meghatározott lízingdíjakat, a lízingdíjak esedékességét, a szerzõdés alapárfolyamát (a CIB Bank Zrt-nek a szállítói számla kifi zetésének napjára érvényes deviza vételi árfolyamát), a referencia-kamatlábat és annak a szállítói számla kifizetésekor érvényes értékét, valamint a jelen ÁSZF 45. pontja szerinti Beépített Casco biztosítás havonta esedékes díjait. A Lízingszerzõdésben a Lízingbevevõ által vállalt, magyar forintban kifejezett lízingdíj-fizetési kötelezettségeket, azaz a Lízingszerzõdés III. pontjában meghatározott Havi lízingdíjakat a Lízingbeadó a Gépjármû vételára megfizetésének idõpontjában számítja át a megfelelõ devizanemre az alábbi képlet szerint: lízingdíjak lízingdíjak Lízingszerzõdés szerinti forint-összege devizában = kifejezett összege a CIB Bank Zrt-nek a vételár megfizetésének napjára jegyzett deviza vételi árfolyama 15. A referencia kamatláb amennyiben a Lízingszerzõdés másként nem rendelkezik megegyezik a CIB Lízing referencia kamatláb megfelelõ, a Lízingszerzõdés III. pontjában meghatározott devizanemhez tartozó értékével. A referencia kamatláb százalékos mértékét a Lízingbeadó Kamattájékoztatóban teszi közzé, melynek változtatási jogát fenntartja. A Kamattájékoztató jelen Általános Szerzõdési Feltételek elválaszthatalan mellékletét képezi. A Lízingbeadó a Lízingbevevõt a referencia kamatláb Lízingbevevõ számára kedvezõtlen változtatásáról a módosítás hatálybalépése elõtt legalább 15 nappal értesíti a Kamattájékoztatónak a Lízingbeadó ügyfélforgalom céljára szolgáló helyiségeiben történõ kifüggesztése útján. A referencia kamatláb Lízingbevevõ számára kedvezõtlen változást nem jelentõ módosításáról a Lízingbeadó legkésõbb a hatálybalépést megelõzõ munkanapon értesíti a Lízingbevevõt a Kamattájékoztatónak a Lízingbeadó ügyfélforgalom céljára szolgáló helyiségeiben történõ kifüggesztése útján. 16. A lízingdíjakat a Lízingbevevõ köteles esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a Lízingszerzõdésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfi zetni. A havi lízingdíjak esedékességi idõpontjait a szállítói számla Lízingbeadó által történõ kifi zetésének idõpontja határozza meg az alábbiak szerint: Folyósítás napja Esedékesség között: 5., ill. az azt követõ munkanap között: 12., ill. az azt követõ munkanap között: 20., ill. az azt követõ munkanap A lízingdíj megfizetése alól a Lízingbeadó értesítésének elmaradása és/vagy a befi zetési csekk hiánya a Lízingbevevõt nem mentesíti. Amennyiben a Lízingszerzõdés III. pontja, valamint a jelen ÁSZF 45. pontja alapján a Lízingbevevõ Beépített Casco biztosítással köti meg a Lízingszerzõdést, köteles a havi lízingdíjakkal együtt a 45. pontban foglaltak szerint a biztosítási díjnak megfelelõ összeget a lizing_aszf_2007_02.indd :30:41

3 Lízingbeadó részére megfi zetni. Amennyiben a Lízingszerzõdés III. pontja, valamint a jelen ÁSZF 57. pontja alapján a Lízingbevevõ Hitelvédelmi Szolgáltatással köti meg a Lízingszerzõdést, vagy a futamidõ során a Lízingbeadó mint Szerzõdõ fél, valamint valamely, életbiztosítási szolgáltatás nyújtásával üzletszerûen foglalkozó biztosító társaság között létrejött Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz a Lízingbevevõ mint Biztosított csatlakozik, köteles a havi lízingdíjakkal együtt az 57. pontban foglaltak szerint a szolgáltatás díjának megfelelõ összeget a Lízingbeadó részére megfi zetni. 17. A Lízingbevevõ fi zetési kötelezettsége azon a napon minõsül teljesítettnek, amikor a) készpénzes befi zetés esetén: a Lízingbevevõ az esedékes összeget a CIB Bank Zrt. valamely fi ókjában a Lízingbeadó bankszámlájára befi zette, b) átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történõ teljesítés esetén: a fizetendõ összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került, c) postai csekken történõ befi zetés esetén: a Lízingbevevõ a fi zetendõ összeget a postán feladta, feltéve, hogy az összeg a Lízingbeadó bankszámlájára megérkezik, 18. Amennyiben a Lízingbevevõ bármely, a Lízingszerzõdésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idõtartamára késedelmi kamatot köteles a Lízingbeadó részére fizetni, amelynek mértékét a Lízingszerzõdés rögzíti. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendõ. 19. A Lízingbeadó jogosult arra, hogy amennyiben a Lízingbevevõnek lejárt tartozása áll fenn a Lízingbeadó felé, akkor a Lízingbevevõ következõ, bármilyen jogcímû fizetését a Lízingbeadó elõször költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes lízingdíjra számolja el. 20. Tekintettel arra, hogy a Lízingbevevõ nem a Gépjármû használatáért, hanem a pénzügyi lízing szolgáltatásért (mint a Lízingszerzõdés tárgya) tartozik fi zetési kötelezettséggel, a Lízingbevevõ fi zetési kötelezettségeit nem érintik az adott Lízingszerzõdéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatás körén kívül esõ külsõ körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan, a jelen ÁSZF 35. pontjában meghatározott Árkedvezmények Lízingbeadó részére történõ biztosítása, ha a Lízingbevevõ a Gépjármûvet bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható okból nem használja, vagy nem használhatja. 21. A Gépjármûvel és/vagy a Lízingszerzõdéssel összefüggõ valamennyi közterhet és egyéb költséget így különösen, de nem kizárólag a gépjármûadót ( súlyadót ), illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget a Lízingbevevõ köteles megfi zetni annak esedékességekor. 22. A Lízingbevevõ a Lízingszerzõdésbõl eredõ bármilyen jogcímû fi zetésébe a Lízingbeadóval szembeni bármely követelését nem jogosult beszámítani. Fizetési kötelezettségek módosulásai ( pontok) 23. Amennyiben a Lízingbeadó által a Gépjármû tulajdonjogának megszerzéséért ténylegesen kifi zetett bruttó vételár bármilyen okból meghaladja a Gépjármûre kötött adásvételi szerzõdésben (a továbbiakban: Adásvételi Szerzõdés) rögzített bruttó vételárat, a Lízingbeadó megítélése szerint a vételár-különbözet alapul vételével egyoldalúan módosíthatja a lízingdíjat, vagy a Lízingbevevõt felszólíthatja a különbözet egy összegben történõ megfi zetésére, amelynek teljesítésére a Lízingbevevõ a felszólításban foglaltaknak megfelelõen köteles. 24. A Fizetési Ütemezésben a Lízingszerzõdés devizanemében meghatározott lízingdíjak Fix havidíjas konstrukció (jelen ÁSZF 24. d) pont) esetén a Lízingszerzõdés utolsó havi lízingdíja és hátralévõ futamideje a jelen pontban, valamint a jelen ÁSZF 44., 45. és 53. pontjában írtak szerint változhatnak, melyrõl a Lízingbeadó írásban tájékoztatja a Lízingbevevõt: a) A Lízingbeadó jogosult a 15. pont szerinti referencia-kamatláb változásának függvényében módosítani a hátralevõ lízingdíjak összegét az alábbiak szerint: A Lízingbeadó a Lízingszerzõdésben meghatározott idõközönként ( felülvizsgálati periódus ) vizsgálja felül a referencia-kamatláb értékét. Amennyiben a felülvizsgálat-kori érték a Lízingszerzõdés folyósításának napjára jegyzett értéktõl a Lízingszerzõdésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó a tényleges, teljes változásnak megfelelõen módosíthatja a hátralevõ lízingdíjakat. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerzõdés hatálybalépését követõ bármelyik felülvizsgálati idõpontban már érvényesítette a jelen pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt követõ felülvizsgálatok alkalmával a következõképpen jár el: ha az aktuális felülvizsgálat-kori érték a legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára jegyzett értéktõl a Lízingszerzõdésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó a tényleges, teljes változásnak megfelelõen módosíthatja a hátralevõ lízingdíjak összegét. b) A Lízingbeadó a jelen pont a) alpontjában foglaltakon túlmenõen jogosult a hátralévõ lízingdíjak egyoldalú megváltoztatására az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén: a tõke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése a jegybanki alapkamat emelkedése a bankközi hitelkamatok emelkedése refi nanszírozási feltételek megváltozása olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja a Lízingbevevõre. a Lízingbevevõ az 53. pont szerinti Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz csatlakozik vagy egyéb beépítésre kerülõ biztosítási szerzõdést köt. c) A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevõ által szerzõdéskötéskor vállalt csoportos beszedés fi zetési mód esetén az ügyleti kamatlábat, valamint a hátralévõ lízingdíjakat, Fix havidíjas konstrukció esetén a Lízingszerzõdés utolsó havi lízingdíját és hátralévõ futamidejét egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a Lízingbevevõ a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazását a futamidõ kezdetekor nem adta meg a számlavezetõ bankjának, vagy a futamidõ során azt bármikor visszavonta, vagy a Lízingbeadó a futamidõ során a csoportos beszedést a Lízingbevevõ hibájából legalább három alkalommal nem tudta érvényesíteni. d) Fix havidíjas konstrukció esetén a számlázás devizanemében kifejezett havi lízingdíj összege a mindenkori utolsó havi lízingdíj kivételével a futamidõ alatt változatlan (kivéve, ha az elõzõ havi számla után elszámolt kamat és tõke korrekciós tételek összege meghaladja a fix havi lízingdíj összegét), függetlenül a Lízingszerzõdés devizanemétõl. Erre való tekintettel a Lízingbeadó jogosult a fizetési kötelezettségek jelen pont a), b) és c) alpontjai, illetve a jelen ÁSZF 25. pontja szerinti módosításának hatását a mindenkori utolsó havi lízingdíjban, illetve a futamidõ hosszában érvényesíteni a havi lízingdíj összegének változatlansága mellett a következõ módon. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nõ/ csökken, a Lízingszerzõdés futamideje is egy hónappal nõ/csökken. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fi zetési kötelezettség oly mértékben nõ/csökken, hogy a növekedés mértéke eléri az utolsó elõtti havi lízingdíj, vagy annak többszörösének összegét, a Lízingszerzõdés futamideje újabb hónappal, illetve hónapokkal nõ/csökken. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nõ/ csökken, a Lízingszerzõdés utolsó havi lízingdíja is nõ/csökken. A futamidõ módosulásáról a Lízingbeadó a Lízingbevevõt kérelemre a Hirdetményben meghatározott díj ellenében bármikor, egyébként pedig évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja. A Lízingbeadó az utolsó elõtti havi lízingdíj összegét el nem érõ fizetési kötelezettségek módosulását is nyilvántartja, és amennyiben a Lízingszerzõdés jelen ÁSZF X. pontjában foglaltak alapján megszûnik, a futamidõ utolsó havi lízingdíja a Lízingbeadó nyilvántartásában szereplõ összeggel egyezik meg, függetlenül a korábbi fix havi lízingdíjak összegétõl. Rendkívüli árfolyamesemény vagy kamatváltozás bekövetkezte esetén a Lízingbeadó jogosult a még meg nem fi zetett havi lízingdíjakat egyoldalúan megváltoztatni és a Lízingszerzõdés futamidejének lejáratát megelõzõen a Lízingbevevõvel megfi zettetni. Rendkívüli árfolyameseménynek minõsül az árfolyam szélsõséges mértékû (10%-ot meghaladó) növekedése a Lízingszerzõdés alapárfolyamához képest, vagy egyéb, a Magyar Nemzeti Bank által foganatosított rendkívüli intézkedés (pl. intervenciós sáv eltolása, egyéb pénzpiaci szabályok rendkívüli, illetve nagymértékû megváltoztatása), amely a forint árfolyamát szélsõségesen befolyásolja. 25. A lízingdíjak forintban kifejezett összege a mindenkori esedékességkor a CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán kerül meghatározásra. A lízingdíjak számlázása a Lízingbevevõ részére az alábbiak szerint történik: a Lízingbeadó a számlázás napján az esedékességhez legközelebb esõ ismert árfolyamon meghatározott lízingdíjról küld értesítést a Lízingbevevõnek, majd a következõ esedékességkor kiállított kamatszámlán kerül elszámolásra (terhelésre/ jóváírásra) az elõzõ esedékesség idõpontja és a számlázáskor érvényesített árfolyam közötti árfolyamváltozás(ok) alapján forintban számított árfolyam-különbözet. A futamidõ utolsó esedékességére vonatkozóan a Lízingbeadó a számlázás napján az esedékességhez legközelebb esõ ismert árfolyamon, míg idõ elõtti szerzõdéslezárás esetén (54. és 59.c) pontok) amennyiben a kiküldött ajánlat az azon megjelölt idõpontig aláírva visszaérkezik, akkor a lezárási ajánlaton szereplõ árfolyamon állítja ki az utolsó fi zetési értesítõt. V. A Szállító és a Gépjármû kiválasztása; beszerzés, átadás-átvétel, üzembe helyezés 26. A Szállítót a Lízingbevevõ saját felelõsségére választja ki. A Lízingbeadó megköti a Lízingbevevõ által kiválasztott Szállítóval az adásvételi vagy szállítási szerzõdést, ami személy- és kishaszon-gépjármûvek értékesítésekor esetenként megfelelõen kiállított szállítói számlával is helyettesíthetõ. A Lízingbevevõ az Adásvételi Szerzõdést ellenjegyzi annak igazolásául, hogy az abban foglaltak mindenben megfelelnek igényeinek. A Lízingbevevõ kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjármûvet a Szállító bizományosként értékesíti, a Lízingbeadó a bizományosi szerzõdésben foglaltakért, illetve a bizományosi jogviszonyból eredõ kötelezettségekért semmilyen felelõsséggel nem tartozik. A Lízingbevevõ kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az adásvétel a Lízingszerzõdés egyedi részében meghatározott Megbízott közvetítésével jön létre, a megbízási szerzõdésben foglaltakért, illetve a megbízási jogviszonyból eredõ kötelezettségekért a Lízingbeadó semmilyen felelõsséggel nem tartozik. 27. Amennyiben a Lízingbeadó a Szállítóval nem tud, vagy nem kíván Adásvételi Szerzõdést kötni, úgy a Felek egy másik Szállító személyében állapodhatnak meg. Megállapodás hiányában bármelyik fél jogosult a Lízingszerzõdés keltétõl számított 10 munkanapon belül elállni a Lízingszerzõdéstõl, amely esetben a Lízingbeadó felé semmilyen követelés nem támasztható. 28. A Gépjármûvet a Lízingbevevõ saját felelõsségére, megfelelõ gondossággal és a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint választja ki, és jelöli meg a Lízingbeadónak megvételre. A Gépjármû tulajdonságait így különösen a Gépjármû gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát és egyéb feltételeit kizárólag a Lízingbevevõ határozza meg. Ennek megfelelõen a Lízingbeadó nem vállal felelõsséget a Gépjármû tulajdonságaiért, így különösen a Lízingbevevõ által kívánt alkalmazási célnak való megfelelésért. 29. A Gépjármû a Felek eltérõ írásos megállapodásának hiányában közvetlenül a Lízingbevevõnek kerül átadásra. A Lízingbevevõ a Lízingbeadó nevében, mint annak a Lízingszerzõdés alapján felhatalmazott képviselõje köteles saját költségére az átvételt megelõzõen a Gépjármûvet mennyiségileg és minõségileg átvizsgálni, a Gépjármû sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenõrizni, valamint minden, az üzembe helyezés és a Gépjármû üzemeltetéséhez szükséges tevékenységet elvégezni, így különösen próbautat tenni. A Lízingbevevõ mindezek elmaradására a Gépjármû átadás-átvételét követõen nem hivatkozhat. A Gépjármû átadás-átvételének együttes feltételei: a Lízingszerzõdés hatályba lépése, a Szerzõdéskötési díj, illetve elsõ lízingdíj Lízingbevevõ általi megfi zetése, a Lízingbeadó által elõírt casco, gépjármû felelõsségbiztosítás és egyéb biztosítások VII. fejezet szerinti megkötése és hatálybalépése. 30. A Lízingbevevõ a Gépjármû átadás-átvételérõl, illetve üzembe helyezésérõl köteles a Lízingbeadó által meghatározott formában átadás-átvételi jegyzõkönyvet kitölteni, és azt maga aláírni (cég esetén cégszerûen), illetve a Szállítóval vagy megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízottal aláíratni. A Lízingbevevõ lizing_aszf_2007_02.indd :30:42

4 köteles az átadás-átvételi jegyzõkönyv egy eredeti példányát, valamint a forgalmi engedély másolatát a Lízingbeadónak vagy a Lízingszerzõdést a Lízingbeadó nevében aláíró személynek haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkanapon belül eljuttatni. 31. Az átadás-átvétellel, valamint a gépjármû átíratásával kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízingbevevõt terheli. 32. Az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során felmerült és a jegyzõkönyv aláírását gátló körülményeket és hiányosságokat a Lízingbevevõ haladéktalanul köteles a Lízingbeadóval és a Szállítóval vagy megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízottal írásban közölni, valamint a Gépjármû Adásvételi Szerzõdés szerinti szerzõdésszerû átadásával kapcsolatos minden intézkedést a Szállítóval / Megbízottal szemben megtenni. Mindezen kötelezettségek elmaradásából eredõ valamennyi kárért a Lízingbevevõ felel. Amennyiben a Szállító vagy megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízott neki felróható okból több mint 20 nappal túllépte az általa vagy a közvetítésével a Gépjármûre kötött Adásvételi Szerzõdésben, illetve kizárólag Adásvételi Szerzõdés hiányában a szállítói számlán Teljesítés idõpontja -ként vállalt szállítási határidõt, a Lízingbeadó ellenkezõ értelmû írásbeli megállapodás hiányában jogosult a Lízingszerzõdéstõl és az Adásvételi Szerzõdéstõl elállni, amely esetben a Lízingbeadóval szemben semmilyen követelés nem támasztható. 33. Tekintettel arra, hogy a Gépjármûvet. a Szállítót és megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízottat a Lízingbevevõ választotta ki, a Lízingbeadó nem felel a Szállító / Megbízott nem szerzõdésszerû teljesítéséért, így különösen a Szállító / Megbízott késedelméért, nem teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné válásáért, valamint hibás teljesítéséért, így különösen, de nem kizárólagosan a Gépjármû származásában, mûszaki állapotában, rendeltetésszerû használatra való alkalmasságában rejlõ, vagy bármely más hibájáért. A Szállító, illetve megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízott késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén a Lízingbevevõ az Adásvételi Szerzõdésben rögzített feltételek szerint köteles eljárni (pl.: kötbér érvényesítése). 34. Amennyiben a Szállítónak és/vagy a Megbízottnak felróható okból a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a Szállító / Megbízott a teljesítést a Lízingszerzõdés Feleinek fel nem róható okból megtagadja, úgy a Lízingbeadó szabadul a Lízingszerzõdésben foglalt kötelezettségei alól, és a Lízingszerzõdés megszûnik. Amennyiben a Szállító és/vagy a Megbízott a Lízingszerzõdés Felei valamelyikének felróható okból, jogszerûen tagadja meg a teljesítést, úgy a teljesítés megtagadásáért felelõs Fél köteles megtéríteni a másik Felet ebbõl eredõen ért valamennyi kárt. 35. A Gépjármûvel kapcsolatban felmerülõ jótállási, szavatossági, és egyéb, a Gépjármû használatával kapcsolatos igényeit a Lízingbevevõ közvetlenül a Szállítóval vagy megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízottal és a Szállítóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni. A jog- és igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésébõl eredõ valamennyi a Lízingbevevõt és/vagy a Lízingbeadót ért kár a Lízingbevevõt terheli. A Lízingbevevõ fenti jogának érvényesítése, illetve kötelezettsége teljesítése érdekében a Lízingbeadó a Lízingszerzõdéssel a Lízingbevevõre ruházza át az Adásvételi Szerzõdésen alapuló jogait, követeléseit így különösen a Szállító és/vagy Megbízott bármely szerzõdésellenes magatartása miatti kártérítési, szavatossági, valamint jótálláson, illetve termékfelelõsségen alapuló jogait, mint kifejezetten bizonytalan követeléseket kivéve a tulajdonjogot, illetve a Gépjármûért fizetett vételár (vételárelõleg) esetleges visszatérítése, valamint a Szállító által kizárólag a Lízingbeadó részére biztosított valamennyi árkedvezmény, így különösen az akciós árkedvezmény és az értékesítési támogatás (a továbbiakban: Árkedvezmények) igénylését. A Lízingbevevõ a Szállítóval és/vagy a Megbízottal szemben fennálló jelen pont szerint megszerzett jogait a Szállító és/vagy a Megbízott felé a Lízingszerzõdéssel igazolja. Az engedményezett szavatossági és jótállási jogok körében a Lízingbevevõ a kijavítás iránti igényét közvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítheti, a vételár-leszállítás iránti igényét, és az elállási jogot a Lízingbevevõ kizárólag a Lízingbeadó elõzetes írásbeli hozzájárulása alapján gyakorolhatja. 36. A Lízingbevevõnek a Szállító és/vagy a Megbízott teljesítésével kapcsolatos bármely kifogása a Lízingszerzõdést, az abból eredõ jogokat és kötelezettségeket nem érinti, kivéve, ha a Lízingszerzõdés kifejezetten másként rendelkezik. VI. A Gépjármû üzemeltetése, használata, karbantartása; a kárveszély viselése 37. A Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés idõtartama alatt a jelen pontban foglalt kivételtõl eltekintve - kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni a Gépjármûvet, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy harmadik személy számára akár térítés nélkül használatba adná, illetve bármely, a Lízingszerzõdésen alapuló jogait a Lízingbeadó elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. Amennyiben a Gépjármûre vonatkozó biztosítási szerzõdés bárminemû korlátozó rendelkezést tartalmaz a Gépjármû használatával összefüggésben, például, de nem kizárólag, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának vonatkozásában, úgy azt a Lízingbevevõ köteles betartani. A Lízingbevevõ köteles viselni a Gépjármû használatával kapcsolatban felmerülõ parkolási díjat, gépjármûadót, szabálysértés miatt közterület-felügyelet vagy rendõrhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, úthasználati díjat és valamennyi olyan kiadást, vagy jogkövetkezményt, amely ezek késedelmes, vagy nemfizetése miatt merült fel. A Lízingbevevõ vállalja, hogy amennyiben ezeket bármilyen ok miatt a Lízingbeadó fizetné meg az Lízingbevevõ helyett, akkor a Lízingbeadó felhívására azokat haladéktalanul megfi zeti a Lízingbeadónak. Amennyiben a Lízingbevevõ bármely fizetési kötelezettségével 5 napot meghaladóan késedelembe esik, a Lízingbeadó írásbeli értesítésének kézhezvételét követõen megszûnik a Gépjármû birtoklására, használatára és hasznosítására vonatkozó jogosultsága. A Lízingbeadó vagy meghatalmazottja jogosult a Gépjármûvet a Lízingbevevõtõl birtokba venni és a Lízingbevevõ költségén és veszélyére a Lízingbeadó által meghatározott helyre szállítani, ahol a Lízingbeadó megbízottja a Lízingbevevõ veszélyére és költségviselése mellett tárolja. Amennyiben a Lízingbevevõ a fizetési késedelembe esés napjától számított 8 napon belül eleget tesz valamennyi esedékes, lejárt fizetési kötelezettségének (ideértve a szállítással, tárolással, õrzéssel kapcsolatos költségeket, illetve a birtoklási jogának átmeneti megszûnésének ideje alatt esedékes fi zetési kötelezettségeket is) a Lízingbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbevevõ részére a tárolást végzõ személy a Gépjármûvet kiadja. Amennyiben a Lízingbevevõ ezen idõtartamon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Lízingbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Lízingszerzõdést, és az ÁSZF erre vonatkozó szabályai szerint járhat el. 38. A Lízingbevevõ a Gépjármûvet saját költségén és kockázatára üzemelteti, gondoskodik annak rendeltetésszerû mûködésérõl, és fizeti a Gépjármû birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és fenntartásával járó valamennyi költséget, ideértve az ezekkel kapcsolatban felmerülõ összes közterhet és esetlegesen kirótt bírságokat is. A Lízingbevevõ köteles gondoskodni a Gépjármû kezelési utasításában, vagy az Adásvételi Szerzõdésben foglaltak betartásáról, és a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételérõl, valamint az elõírt hatósági engedélyek (pl.: hatósági, munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, közegészségügyi és tûzbiztonsági engedélyek) beszerzésérõl. 39. A Lízingbevevõ köteles a Gépjármû szükséges mûszaki felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott feltételek szerint, illetve a Gépjármû egyéb rendszeres karbantartását (állagmegóvását) és az esetleges meghibásodások kijavítását a szervizkönyvben feltüntetett vagy a gyártó hivatalos márkaképviselete ezirányú engedélyével rendelkezõ Márka-, vagy szakszervizek valamelyikében saját költségén elvégeztetni. A Lízingbevevõ köteles a Gépjármû karbantartásával és állagmegóvásával összefüggõ valamennyi költséget viselni és a kapcsolódó számlákat saját nevére kiállíttatni. A Lízingbevevõ a Gépjármû meghibásodása esetén köteles annak javítását haladéktalanul elvégeztetni. Amennyiben a Lízingbevevõ karbantartási, illetve javítási kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevõ költségén a karbantartásokat, illetve a javíttatásokat elvégeztetni. 40. A Gépjármûvön történõ bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármû jellegét megváltoztató átalakítás (pl. gázüzemre történõ átállítás, személygépjármûbõl haszongépjármûvé és haszongépjármûbõl személygépjármûvé alakítás, taxizás, oktatás, sport céljára történõ átalakítás) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen és kizárólag a Lízingbeadó elõzetes írásbeli engedélyével történhet. 41. A Lízingbeadó bármikor jogosult a Gépjármû állapotának és használatának ellenõrzésére. A Lízingbevevõ a Gépjármûvel, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni. Amennyiben az ellenõrzés hiányosságokat tár fel, a Lízingbevevõ köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani, illetve a Gépjármû rendeltetésellenes, vagy nem a Lízingszerzõdésnek megfelelõ használatát megszüntetni, és köteles továbbá a Lízingbeadót a hiányosságból eredõen esetlegesen ért károkat haladéktalanul megtéríteni. 42. A Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés idõtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli a Gépjármûvel összefüggésben a kárveszélyt, amely kiterjed a Gépjármû által okozott, és a Gépjármûben felmerült valamennyi kárra. A Lízingbevevõ így felel különösen, de nem kizárólag a külsõ okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörben felmerült okból eredõ dologi és következményi károkért, a Gépjármû bármely okból történõ teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért, a Gépjármû által okozott, vagy mûködésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért, a Gépjármû nem rendeltetésszerû használatából, nem megfelelõ karbantartásából, az engedményezett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredõ károkért, a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhetõ, a Gépjármû üzemeltetõjeként a veszélyes üzem mûködésébõl származó károkért. A Gépjármûvel kapcsolatos kárveszély akkor száll át a Lízingbevevõre, amikor a kárveszély az Adásvételi Szerzõdés alapján a Lízingbeadóra szállna. 43. Amennyiben a lízing futamideje alatt a Gépjármûre harmadik személy pert kezdeményezne, végrehajtást vezetne, zár alá venné, forgalmi engedélyét bevonná, vagy a Lízingbeadó jogait bármely más módon sértené, illetve veszélyeztetné, úgy a Lízingbevevõ köteles a Lízingbeadót errõl haladéktalanul értesíteni, s a veszély elhárítására saját költségén minden tõle elvárhatót megtenni. VII. A Gépjármû biztosítása 44. A Lízingbevevõ köteles a Gépjármûvet a Lízingszerzõdés teljes idõtartamára teljes körû casco-biztosítási és kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet alá vonni, és az így megkötött biztosítási szerzõdéseket (a továbbiakban: Biztosítás) a Lízingszerzõdés teljes idõtartamára hatályban tartani. A teljes körû vagyonbiztosítási szerzõdésben a kártérítés mindenkori kizárólagos jogosultja (kedvezményezettje) a Lízingbeadó. Amennyiben fenti kötelezettségének a Lízingbevevõ nem tesz eleget a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdés egyoldalú módosításával a gépjármûvet saját biztosítási alkusz cégén keresztül az általa meghatározott biztosítótársaságnál casco-biztosítási és kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet alá vonni. A Lízingbevevõ köteles az így megkötött biztosítás díját a Lízingszerzõdéssel kapcsolatos egyéb fi zetési kötelezettségekkel együtt a Lízingbeadó részére megtéríteni a 45. pontban foglaltaknak megfelelõen (Beépített Casco biztosítás). A Lízingbevevõ kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Beépített Casco biztosításra való tekintettel a havi fizetési kötelezettsége az adott biztosítótársaság által megállapított Casco biztosítás díjával megnõ. jelen ÁSZF casco biztosításra vonatkozó feltételeitõl egyoldalúan eltekinteni, és a megnövekedett kockázatok fedezetére kamatfelárat felszámítani, melyet a Lízingbevevõ köteles a Lízingszerzõdéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségekkel együtt a Lízingbeadó részére megtéríteni. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármû elvész, ellopják vagy megsemmisül (totálkár) a Lízingszerzõdés szerinti fi zetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. A jelen pontban foglalt szabályozástól való bármilyen eltérés kizárólag a Lízingbeadó elõzetes, szerzõdéses vagy egyéb írásos engedélyével érvényes. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingbeadó elõzetes írás- lizing_aszf_2007_02.indd :30:42

5 beli jóváhagyásával a Gépjármûre nem köt Biztosítást, a Gépjármûvel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a Lízingbeadó felé is kártérítési kötelezettséggel tartozik a Lízingszerzõdés alapján fennálló tartozásai erejéig. 45. A Lízingbevevõ amennyiben a Lízingbeadó az adott Lízingszerzõdéshez nem ír elõ kötelezõ biztosítási módozatot és/vagy biztosítót jogosult választani a Lízingbeadó által megjelölt biztosítási alkusz és a biztosítók által kidolgozott, a Lízingbeadó által is elfogadott biztosítási ajánlatok közül. A Felek a Lízingszerzõdésben úgy is megállapodhatnak, hogy a Lízingbeadó saját nevében köti meg a casco-biztosításis szerzõdést a Gépjármûre, és maga fizeti a biztosítási díjakat a biztosító részére, amelynek összege a Lízingszerzõdésben kerül meghatározásra. Ez esetben a Lízingbeadó közvetített szolgáltatásként számlázza a biztosítási díjakat, amelynek összegét a fizetési értesítõ levélen feltünteti, és azt a fizetési értesítõ megküldésével egyidejûleg számlázza ki a Lízingbevevõnek, aki köteles azt a Lízingbeadó részére a havi lízingdíjakkal együtt megfizetni (Beépített Casco biztosítás). Az adott biztosítási módozatra vonatkozó Biztosítási Tájékoztató a Lízingszerzõdés kötelezõ mellékletét képezi. A Lízingbeadó fenntartja a jogot, hogy a Biztosítás módosítását írja elõ abban az esetben, ha az megítélése szerint részére kedvezõtlen feltételeket tartalmaz. Amennyiben a Felek a Lízingszerzõdés megkötésekor nem állapodtak meg a jelen pont szerinti Beépített Casco biztosítás megkötésérõl, a futamidõ során a Lízingbevevõ írásbeli, vagy szóbeli kérelme alapján a Lízingbeadó jogosult a fentiek szerint a saját nevében megkötni a casco-biztosítási szerzõdést, és jogosult a Lízingszerzõdést a Beépített Casco biztosításnak megfelelõen egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Lízingbeadó írásban értesíti a Lízingbevevõt. A Lízingbeadó jogosult jelen pont szerint eljárni abban az esetben is, ha a Lízingbevevõ írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján egyéb beépítésre kerülõ biztosítási szerzõdés megkötésére kerül sor. A Lízingszerzõdés jelen pont alapján történõ módosításáért a Lízingbeadó a 74. pont szerinti Hirdetményben meghatározott kezelési költséget számítja fel. A Lízingszerzõdés jelen ÁSZF 61. pontja szerinti felmondása esetén a jelen pontban meghatározott casco-biztosítási szerzõdés addig az idõpontig hatályban marad, amíg a Lízingbevevõ a jelen ÁSZF 65. pontja szerinti birtokbaadási kötelezettségének eleget nem tesz, ezért a Lízingbevevõ köteles a jelen pontban meghatározott Beépített Casco-biztosítás díját ezen idõpontig megfi zetni. Amennyiben a jelen pontban meghatározott casco-biztosítási szerzõdés, illetve egyéb biztosítási szerzõdés bármely oknál fogva megszûnne, azonban a Lízingszerzõdés ezzel egyidejûleg az ÁSZF X. pontja alapján nem szûnik meg, a Lízingbevevõ köteles az adott biztosítás díjával csökkentett havi lízingdíjakat a Lízingbeadó által megküldött fizetési értesítõ alapján továbbra is szerzõdésszerûen megfi zetni a Lízingbeadó részére. 46. A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény a Lízingbevevõt terheli, kivéve azt az esetet, amikor a Felek a Lízingszerzõdésben úgy állapodnak meg, hogy a Lízingbeadó saját nevében köti meg a casco-biztosítást a Gépjármûre. 47. A Biztosítással kapcsolatos összes költség és az önrészesedés kizárólag a Lízingbevevõt terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a Lízingbeadó a Lízingbevevõnek felróható okból a Lízingbevevõ helyett fizeti meg (különösen, de nem kizárólag a Lízingbevevõ késedelmes díjfizetése esetén), úgy a Lízingbevevõ köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon belül a Lízingbeadó részére megfi zetni. A jelen pont biztosítási díjakra vonatkozó rendelkezései nem érvényesek arra az esetre, amikor a Felek a Lízingszerzõdésben úgy állapodnak meg, hogy a Lízingbeadó saját nevében köti meg a casco-biztosítást a Gépjármûre. 48. A Gépjármûvel összefüggõ káresemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén a Lízingbevevõ a Káreseményrõl köteles haladéktalanul, de legkésõbb a biztosítási szerzõdésben meghatározott határidõn belül tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés), a biztosítási szerzõdésben meghatározott módon eljárni, gondoskodni a kárfelmérésrõl, és egyidejûleg mindezekrõl írásban tájékoztatni a Lízingbeadót. A Lízingbevevõ a Biztosítással kapcsolatos eljárásban ide nem értve a kárbejelentés és a kárfelmérés eseteit a Lízingbeadó külön írásbeli felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben is köteles mindent haladéktalanul megtenni a Lízingbeadó érdekeinek érvényesítése érdekében. A Biztosítással összefüggõ bárminemû, így különösen a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén mind a peren kívüli eljárások, egyezségek, mind a peres eljárások során a Lízingbevevõ jogosult és köteles eljárni. Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének idõpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdést felmondani, és a jelen ÁSZF X. fejezetében foglaltak szerint eljárni. A Káresemény miatt a Lízingbevevõ a Lízingbeadóval szemben semminemû követelést nem támaszthat, a Káresemény következtében így különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben felmerülõ minden költség, hátrány és felelõsség a Lízingbevevõt terheli. A Biztosítás alapján járó kártérítés jogosultja a Lízingbeadó. 49. A Gépjármû javításának idõtartama alatt, illetve totál-, és lopáskárok esetén a jelen ÁSZF XI. fejezetében meghatározott elszámolás elkészítéséig a Lízingbevevõ köteles a Lízingszerzõdésben megállapított fi zetési kötelezettségeinek esedékességkor és maradéktalanul eleget tenni. 50. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján helyreállíthatónak minõsíti, úgy a Lízingbevevõ köteles a Gépjármû javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag megóvásáról, haladéktalanul gondoskodni. Helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén, amennyiben a Káresemény bekövetkezésének idõpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a Lízingbevevõ köteles a Gépjármûvet saját költségén helyreállíttatni (javíttatni). A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott Márka-, vagy szakszervizben történhet. A Lízingbevevõ köteles a javítás tényét számlával igazolni. Amennyiben a Lízingbevevõ a javíttatást nem ilyen Márka-, vagy szakszervizben végezteti, úgy az ebbõl eredõ összes költség és felelõsség õt terheli. Amennyiben a Lízingbevevõnek a Lízingbeadó felé a biztosító által történõ kárkifi zetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Gépjármû fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét a Lízingbevevõ, vagy a Márka-, vagy szakszerviz hitelt érdemlõen igazolta, a Lízingbeadó kizárólag az adott esetre vonatkozóan kárkedvezményezettségérõl a Lízingbevevõ javára lemond. Amennyiben a Lízingbevevõnek a Lízingbeadó felé lejárt tartozása áll fenn, a Lízingbeadó jogosult követelését a kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben a Lízingbevevõ saját költségén köteles a Gépjármû helyreállításáról gondoskodni. A Lízingbeadó a részére folyósított kártérítési összeget a Lízingbevevõ részére átadja, amennyiben a Lízingbevevõ a kárt rendezte, a javítás tényét számlával igazolja, és nincs a Lízingszerzõdésbõl eredõ, esedékessé vált és ki nem fi zetett tartozása. 51. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totálkárnak minõsíti, úgy a Lízingbevevõ köteles a Lízingbeadó haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot egy, a Lízingbeadó által megjelölt Márka-, vagy szakszervizbe szállítani. A roncs értékesítése a Lízingbevevõ kötelezettsége; az értékesítésbõl befolyó összeg a Lízingbeadót illeti meg. A Biztosító által megállapított és a Lízingbevevõ által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg fi gyelembevételével a Lízingbeadó az ÁSZF XI. fejezete alapján elszámolást készít. Amennyiben a Lízingbevevõ a roncs értékesítésérõl a biztosító szemléjét követõ 15 napon belül nem intézkedik, úgy a Lízingbeadó az értékesítést saját hatáskörébe vonva a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését a Lízingbevevõtõl az ÁSZF XI. fejezete alapján készített elszámolás során követelheti. 52. Lopáskár esetén a Lízingbevevõ köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésõbb a biztosítási szerzõdésben meghatározott határidõn belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentésérõl gondoskodni. A Lízingbevevõ a feljelentés alapján készült rendõrségi jegyzõkönyv másolatát, a kárrendezõ biztosító neve, címe, közvetlen ügyintézõ feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkanapon belül eljuttatni a Lízingbeadó részére. A feljelentés illetve a kárbejelentés elmulasztásáért a Lízingbevevõ felelõs. Amennyiben a Gépjármû felkutatását célzó rendõrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, a Lízingbevevõ köteles a rendõrségi nyomozást megszüntetõ határozatot a kézhezvételtõl számított 2 munkanapon belül a Lízingbeadónak és a Biztosítónak megküldeni. A Lízingbeadó a kárbejelentést követõen az ÁSZF XI. fejezete szerint elszámolást készít. Amennyiben az pontok esetében a biztosító a kár kifi zetését bármely, a Lízingbevevõnek felróható okból megtagadja, az ebbõl eredõ minden következmény és felelõsség a Lízingbevevõt terheli. VIII. Hitelvédelmi Szolgáltatás 53. A Felek a Lízingszerzõdésben megállapodhatnak úgy, hogy a Lízingbeadó mint Szerzõdõ fél, valamint valamely, életbiztosítási szolgáltatás nyújtásával üzletszerûen foglalkozó biztosító társaság között létrejött hitelvédelmi szolgáltatáshoz a Lízingbevevõ mint Biztosított csatlakozik. Ez esetben a szolgáltatás díjának elszámolása a Lízingbeadó döntésétõl függõen az alábbi kétféle számlázási móddal történhet. A Lízingbeadó közvetített szolgáltatásként számlázza a hitelvédelmi szolgáltatás díját, amelynek összegét a fizetési értesítõ levélen feltünteti, és azt a fi zetési értesítõ megküldésével egyidejûleg számlázza ki a Lízingbevevõnek, aki köteles azt a Lízingbeadó részére a havi lízingdíjakkal együtt megfi zetni. A havi lízingdíj tartalmazza a hitelvédelmi szolgáltatás díját is. A Lízingszerzõdés futamideje alatt a Lízingbeadó a technikai feltételek fennállásától függõen, egyoldalúan dönthet úgy, hogy a hitelvédelmi szolgáltatás díjának egyik fenti számlázási módjáról a másikra tér át. Az áttérés esetén a szolgáltatás díjtételének összege nem változik. Amennyiben a Felek a Lízingszerzõdés megkötésekor nem állapodtak meg arról, hogy a Lízingbevevõ a jelen pont szerinti Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz csatlakozik, ezen csatlakozásra sor kerülhet a futamidõ során a Lízingbevevõ írásbeli, vagy szóbeli kérelme alapján is. A Lízingbeadó ebben az esetben jogosult a Lízingszerzõdést a Hitelvédelmi Szolgáltatásnak megfelelõen egyoldalúan módosítani, amelyrõl írásban értesíti a Lízingbevevõt. A Lízingszerzõdés jelen pont alapján történõ módosításáért a Lízingbeadó a 74. pont szerinti Hirdetmény szerinti kezelési költséget számít fel. A Lízingszerzõdés jelen ÁSZF 59. pontja szerinti megszûnése esetén az Lízingbevevõ köteles a jelen pontban meghatározott szolgáltatási díjat a Biztosító kockázatviselésének végéig megfi zetni. Amennyiben az utolsó lízingdíjat tartalmazó számla kiállításának dátuma korábbi, mint ezen számla fi zetési határideje, akkor a kockázatviselés vége a fizetési határidõ. Amennyiben az utolsó lízingdíjat tartalmazó számla kiállításának dátuma késõbbi, mint ezen számla fizetési határideje, akkor a kockázatviselés vége ezen utolsó számla kiállításának dátuma plusz nyolc nap. Amennyiben a jelen pontban meghatározott Hitelvédelmi Szolgáltatás bármely oknál fogva megszûnne, azonban a Lízingszerzõdés ezzel egyidejûleg az ÁSZF X. pontja alapján nem szûnik meg, a Lízingbevevõ köteles a szolgáltatási díjjal csökkentett havi lízingdíjat a Lízingbeadó által megküldött fizetési értesítõ alapján továbbra is szerzõdésszerûen megfi zetni a Lízingbeadó részére. IX. Szerzõdésmódosítások 54. Elõtörlesztés A Lízingbevevõ a futamidõ során kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes vagy részleges elõtörlesztését. A Lízingbevevõ elõtörlesztési jogával kizárólag a Fizetési Ütemezésben meghatározott esedékességi idõpontokban élhet. A Lízingbevevõ az elõtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Kérelem) az esedékesség idõpontja elõtt legalább 30 nappal köteles benyújtani. A Kérelem benyújtásának elõfeltétele, hogy a Lízingbevevõ a Lízingszerzõdésbõl eredõ valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmi kamat fi zetési kötelezettségét is maradéktalanul eleget tett. A Lízingbeadó a Kérelem kézhezvételét követõen értesítõ levélben (a továbbiakban: Értesítés) tájékoztatja a Lízingbevevõt a következõ esedékességkor megfi zetendõ összegrõl. Ezt követõen a Lízingbevevõ köteles egy összegben legkésõbb az Értesítésben megjelölt idõpontig megfizetni az Értesítésben meghatározott lízingdíj (tõke- és kamat-) összegét, valamint kezelési költségként az elõtörlesztett tõkeösszegnek a Lízingbeadó 74. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön lizing_aszf_2007_02.indd :30:42

6 megállapodásban) meghatározott százalékát. Amennyiben a Lízingbevevõ a futamidõ során valamennyi lízingdíjat legkésõbb az esedékességi idõpontokban megfizette, úgy a Lízingbeadó jogosult a kezelési költség csökkentése révén kedvezményt biztosítani a Lízingbevevõ számára. Amennyiben a Lízingbevevõ az Értesítés szerinti kötelezettségeit az esedékességi idõpontig nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdést felmondani. 55. Egyéb átütemezés A Lízingbevevõ az 54. pontban tárgyalt elõtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Lízingbeadó felé. Amennyiben a Lízingbeadó az átütemezést engedélyezi, kezelési költséget számít fel, amelynek mértékét a Lízingbeadó 74. pont szerinti Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) határozza meg. 56. Átvállalás Amennyiben a Lízingbevevõnek nincs a Lízingszerzõdés alapján fennálló, már esedékessé vált tartozása, a Lízingbeadó lehetõséget adhat arra, hogy a Lízingbevevõ a Lízingbeadó Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) szerinti kezelési költség megfi zetése mellett a Lízingszerzõdésbõl eredõ jogait és kötelezettségeit a Lízingbeadó által hitelképesnek minõsített harmadik személyre (a továbbiakban: Átvállaló) ruházza át (jogutódlás), amely esetben a Lízingbeadó, a Lízingbevevõ és az Átvállaló a jogutódlásról szerzõdést kötnek. A Lízingbevevõ szerzõdés-átruházási szándékát írásban köteles jelezni a Lízingbeadónak, aki az átvállalás feltételeirõl, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további biztosítékok bevonásának szükségességérõl a kérelem kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül tájékoztatja a Lízingbevevõt. Az Átvállaló köteles a részére megküldött átvállalási szerzõdést aláírva, az abban meghatározott elsõ esedékességi idõpontot megelõzõ 5. napig a Lízingbeadó részére megküldeni. Ellenkezõ esetben az átvállalási szerzõdés nem lép hatályba, és a Lízingbevevõ az eredeti Fizetési Ütemezés szerint köteles teljesíteni fi zetési kötelezettségeit. A Lízingszerzõdés átvállalása az eredeti Lízingszerzõdésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását jelenti, változatlan pénzügyi feltételek mellett. 57. A Lízingszerzõdés és annak mellékletei a jelen ÁSZF-ben külön nem nevesített esetekben kizárólag a Felek közös megegyezésével módosíthatók. A Lízingszerzõdés bármely feltételének a Lízingbevevõ által kezdeményezett módosítása esetén a Lízingbevevõ a szerzõdésmódosítással egyidejûleg a Lízingbeadó 74. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott mértékû kezelési költséget köteles a Lízingbeadónak megfizetni, azonban a Lízingbeadó az adminisztráció egyszerûsítése érdekében jogosult ettõl eltekinteni. 58. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzõdés devizaneme a futamidõ során nem változtatható. X. A Lízingszerzõdés megszûnése 59. A Lízingszerzõdés megszûnik a) a Lízingbevevõ valamennyi fizetési és egyéb szerzõdéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével, (60. pont) b) a Lízingbeadó rendkívüli felmondásával ( pont) c) a Lízingbeadó és a Lízingbevevõ közti közös megegyezéssel. (67. pont) 60. Amennyiben a Lízingbevevõ valamennyi kötelezettségének szerzõdésszerûen eleget tett, a Lízingbevevõ megszerzi a Gépjármû tulajdonjogát. 61. A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben: a) a Lízingbevevõ a Lízingszerzõdésbõl eredõ valamely kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevõ bármely fi zetési kötelezettségének teljesítésével 8 napot meghaladóan késedelembe esik, a Szállító, illetve megbízási szerzõdés alapján történõ adásvétel esetén a Megbízott által átvételre szerzõdésszerûen felajánlott Gépjármû átvételét a Lízingbevevõ megtagadja, elmulasztja, vagy átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a Lízingbeadó felé elmulasztja (ld 30. pont), a Biztosítás a Lízingszerzõdés hatálya alatt bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható okból megszûnik, illetve a biztosítási díjak megfizetésével a Lízingbevevõ, amennyiben díjfi zetésre a Lízingszerzõdés szerint köteles, bármilyen okból 8 napot meghaladóan késedelembe esik, a Lízingbevevõ a Biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megsérti, vagy a Biztosításban meghatározott jogaival nem él, és ezen magatartása a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbeadó számára hátrányos következménnyel járhat, a Lízingbevevõ a Gépjármûvet nem rendeltetésszerûen használja, vagy a Lízingbeadó elõzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen megterheli, a Lízingbevevõ a Gépjármûvel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Lízingbevevõ az ÁSZF 41. pontja szerinti ellenõrzést akadályozza, vagy a Lízingbevevõ hibájából az ellenõrzés meghiúsul, a kötelezõen gyakorlandó jogaival a Lízingbevevõ nem él, vagy azok gyakorlásával késedelmeskedik, a Lízingbevevõ az adataiban történõ bármilyen változásról azok bekövetkezését követõen 8 napon belül a Lízingbeadót nem tájékoztatja (Amennyiben a Lízingbevevõ társas vállalkozás, a cégadatok változását hivatalos okirattal pl. cégkivonat, végzés alá kell támasztani.), b) a Gépjármû a Lízingbeadónak fel nem róható ok miatt megrongálódott, és kijavítása, eredeti állapotba történõ visszaállítása nem történt meg, vagy megsemmisült, vagy mûködésképtelenné vált, vagy lopáskár következett be, c) a Lízingszerzõdésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Lízingbeadó megítélése szerint jelentõsen csökken, és az(oka)t a Lízingbevevõ a Lízingbeadó felszólítására nem egészíti ki, d) a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbevevõ pénzügyi, gazdasági, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely a Lízingbeadó megítélése szerint veszélyezteti a Lízingbevevõ kötelezettségeinek teljesítését, e) a Lízingbevevõ megszegi a Lízingbeadóval kötött bármely más szerzõdését, f) a Lízingbevevõ bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött bármely más szerzõdését a Lízingbeadó megítélése szerint jelentõs mértékben megszegi, g) a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerzõdésben foglalt valamely kötelezettségét a Lízingbeadó megítélése szerint jelentõs mértékben megszegi, h) a Lízingbevevõvel szemben felszámolási, csõd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, i) a Gépjármûvet bizonyíthatóan bûncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel összefüggésben a hatóság azt lefoglalja, j) a Lízingbevevõvel kapcsolatban álló vállalkozások bármelyike a CIB Bankcsoport bármely tagjával kötött bármely szerzõdésében foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. E pont szempontjából kapcsolatnak minõsül (1) ha a vállalkozás, egy másik vállalkozással kapcsolatban áll oly módon, hogy szavazati joggal rendelkezik, vagy más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján rendelkezik szavazati joggal, vagy a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezetõ tisztségviselõk vagy a felügyelõ bizottság tagjainak megválasztására vagy visszahívására vonatkozó döntéshozatalban részt vegyen, vagy a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerzõdés (vagy a létesítõ okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól irányítási, ellenõrzési joga van; (2) a két vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján az egyik vállalkozás dönthet a másik vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy lehetõvé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos szerzõdésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, vagy a közös irányítás az igazgatóság, a felügyelõ bizottság, az ügyvezetés részben vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg, vagy az egyik vállalkozás tõkekapcsolat nélkül befolyásolja egy másik vállalkozás mûködését; (3) amennyiben a vállalkozások olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínûsíthetõ, hogy a másik is visszafi zetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a kezesség, készfi zetõ kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok; jogszabályon vagy szerzõdésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelõsség; közvetlen kereskedelmi függõség, amelyet rövidtávon nem lehet megszüntetni, illetõleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó egyoldalúan jogosult a kapcsolat fennállását megállapítani. 62. A Lízingszerzõdés felmondása esetén a Lízingbevevõ Lízingszerzõdés alapján fennálló valamennyi tartozása azonnal esedékessé válik. 63. A Lízingbeadó a felmondásról írásban, a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti a Lízingbevevõt. A Lízingbevevõ az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhez vételétõl számított 8 napon belül - káresemény esetén a felmondás dátumától számított 8 napon belül - köteles megfi zetni a Lízingbeadónak. 64. Amennyiben a Lízingbevevõ a fenti 8 napos határidõn belül a Lízingbeadónak megfi zeti az esedékessé vált összeget, úgy megszerzi a Gépjármû tulajdonjogát, kivéve a lopás esetét. 65. Amennyiben a Lízingbevevõ a 8 napos határidõn belül nem fi zeti meg az esedékessé vált összeget, úgy a Lízingbevevõnek megszûnik a Gépjármûre vonatkozó birtoklási és használati joga, a Lízingbeadó a Gépjármûvet a rendõrség útján kivonathatja a forgalomból, és a Lízingbevevõ köteles saját költségén és felelõsségére a Gépjármûvet a Lízingbeadó által megjelölt idõpontban a Lízingbeadó által megjelölt helyre szállítani, vagy azt a Lízingbeadó igazolt megbízottjának a tartozékokkal és a Gépjármûre vonatkozó valamennyi dokumentummal együtt átadni. Amennyiben a Lízingbevevõ ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevõ költségére a Gépjármûvet visszavenni, amelyet a Lízingbevevõ nem akadályozhat. A Lízingszerzõdés felmondását követõen a Lízingbeadó a visszavett Gépjármûvet belátása szerinti módon értékesíti, és az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan szállítás, tárolás, õrzés, mûszaki értékbecslés, értékesítési jutalék) az ÁSZF XI. fejezete szerinti elszámolás keretében a Lízingbevevõre terheli. 66. Amennyiben a Lízingszerzõdést a Lízingbeadó azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Gépjármû megsemmisült, Káreseményt követõen a biztosító gazdasági totálkárt állapít meg, vagy a Gépjármûvet ellopták (lopáskár), a Lízingbeadó nem köteles a Gépjármûvet másikkal helyettesíteni, és amennyiben a Lízingbeadónak a jelen ÁSZF XI. fejezete szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésbõl nem térül meg, úgy a fennmaradó részt a Lízingbevevõ köteles megfi zetni a Lízingbeadó részére. 67. A Lízingbeadó és a Lízingbevevõ a Lízingszerzõdést közös megegyezéssel megszüntethetik, amely esetben a közös megegyezésben foglaltak szerint járnak el. XI. Elszámolás 68. A Lízingszerzõdés azonnali hatályú felmondással történõ megszûnése esetén (59. b) pont)a Lízingbeadó elszámolást készít (amennyiben a Gépjármûvet a Lízingbeadó újraértékesíti, az újraértékesítést követõen), amelyben tételesen rögzíti a Felek egymással szembeni követeléseit illetve tartozásait. 69. A Lízingbevevõ köteles a Lízingbeadó részére megtéríteni a) A Lízingbeadó valamennyi, a Lízingbevevõ mulasztásából, késedelmébõl eredõ, igazolt költségét (különösen, de nem kizárólagosan a monitoring díj, amelynek mértékét a Lízingbeadó a 74. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) határozza meg); b) a kiterhelt és ki nem terhelt késedelmi kamatokat; c) a ki nem egyenlített lízingdíjak összegeit; lizing_aszf_2007_02.indd :30:42

7 d) a felmondással esedékessé vált hátralévõ teljes tõketartozások összegét; e) elõtörlesztéssel (54. pont) történõ megszûnés esetén a Lízingbeadó 74. pont szerinti Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott kezelési költséget; f) a jelen ÁSZF 59.c) pontjában hivatkozott esetben az elszámolás elkészítésével összefüggõ kezelési költséget, amelynek mértékét a Lízingbeadó a 74. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) határozza meg; g) amennyiben a Lízingszerzõdés megszûnése a Lízingbevevõ felróható magatartására vezethetõ vissza (59.b) pont), meghiúsulás miatti kötbért, amelynek mértékét a Lízingbeadó a 74. pont szerinti Hirdetményben (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) határozza meg; h) amennyiben a jelen ÁSZF 45. pontja szerinti Beépített Casco biztosítás megkötésére került sor, a casco-biztosítás díjait a jelen ÁSZF 65. pontjában foglalt birtokbaadásig, illetve amennyiben a jelen ÁSZF 53. pontja szerinti Hitelvédelmi Szolgáltatáshoz a Lízingbevevõ csatlakozott, a szolgáltatás díját az ott meghatározott idõpontig; i) az elõzõekben (a jelen pont a)-g) alpontjaiban) felsorolt fi zetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az azok esedékességétõl számított, a 18. pont szerinti késedelmi kamatot, amelynek mértékét a Lízingszerzõdés határozza meg. 70. A Lízingbevevõ fi zetési kötelezettségeit növeli a) a Lízingbevevõnek a Lízingszerzõdésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. biztosítási díjak, vagyonszerzési illeték, a Lízingbeadó tulajdonjogát sértõ vagy veszélyeztetõ eljárással kapcsolatosan felmerült illeték, díj); b) a Lízingbeadó követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és faxköltség (a mindenkori postai díjszabás szerint), a Gépjármû visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a Gépjármû biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan az értékbecslés költségei, a hirdetések megjelentetése következtében felmerült költségek) és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei; c) visszavett Gépjármû értékesítéséig (lízingbeadásig, bérbeadásig) terjedõ idõszakban a Lízingbeadó által a Gépjármû állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására, õrzésére és a szükséges felújítására fordított költségek, valamint az értékesítés költségei (különösen, de nem kizárólagosan értékbecslés költségei, értékesítési jutalék); 71. A Lízingbevevõ fi zetési kötelezettségét csökkenti a) az 65. pont szerint visszavett Gépjármû értékesítésébõl befolyt összeg; b) a Káresemény alapján a biztosító által kifi zetett, és a Lízingbevevõ részére át nem adott összeg; c) a Lízingszerzõdés IV. pontjában meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. 72. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Lízingbevevõ általi kézhezvételét követõ 8 napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Fél részére megfi zetni. A Lízingbeadó méltányossági okból a Lízingbevevõ tartozásának megfizetésére kölcsönszerzõdés formájában részletfi zetési lehetõséget biztosíthat. 73. A Lízingbevevõ kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Lízingbeadót visszafi zetési kötelezettség terheli és a) a Lízingbevevõnek a Lízingbeadó felé más jogügylet alapján a visszafi zetés idõpontjában fi zetési kötelezettsége áll fenn, akkor a teljes visszafizetendõ összeg vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevõvel szemben fennálló követelését a visszafi zetendõ összegbe beszámítsa; vagy b) amennyiben a Lízingbeadónak más jogügylet alapján nincs követelése a Lízingbevevõvel szemben és az elõzõ pont szerinti beszámítás után marad visszafizetendõ összeg -, de a Lízingbevevõvel az ÁSZF 61. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásnak fizetési kötelezettsége áll fenn a Lízingbeadóval szemben, a Lízingbevevõvel kapcsolatban álló vállalkozás helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékban helyezéssel) teljesíti. A Lízingbevevõ kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Lízingbeadót visszafizetési kötelezettség terheli, de az elõzõ pontban foglaltak nem alkalmazhatóak, vagy az alkalmazásuk után is marad visszafi zetendõ összeg és a Lízingbevevõnek vagy a Lízingbevevõvel az ÁSZF 61. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásnak a CIB Bankcsoport más tagja felé a visszafizetés idõpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetendõ összeg a fizetési kötelezettség teljesítésére szolgál, illetve az Lízingbevevõvel az ÁSZF 61. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozás helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékban helyezéssel) teljesíti. A Lízingbeadó vagy a CIB Bankcsoport érintett tagja az így rendelkezésére álló összeget saját belátása szerinti arányban jogosult a követeléseinek kielégítésére/csökkentésére felhasználni. XII. Egyéb rendelkezések 74. Kezelési költségek és díjak, szerzõdéses feltételek egyoldalú megváltoztatása A jelen ÁSZF kötelezõ mellékletét képezi a Lízingbeadó Hirdetménye a Lízingszerzõdéshez kapcsolódó díjak, kamatok és kezelési költségek mértékérõl, amelyet a Lízingbeadó az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti. A Lízingbeadó ugyanitt az esetleges módosításokról a módosítás hatálybalépésének idõpontját megelõzõen legalább 15 nappal tájékoztatja a Lízingbevevõt. Amennyiben a Lízingbevevõ és a Lízingbeadó között külön megállapodás jött létre a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozóan, úgy ezen a jelen ÁSZF kötelezõ mellékletét képezõ megállapodás rendelkezései érvényesek. A Lízingbevevõ (Társ-lízingbevevõ) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezõ a Hpt (3) bekezdése alapján a Lízingszerzõdés vagy az ÁSZF bármely szerzõdési feltételét a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén egyoldalúan, a Lízingbevevõ (Társ-lízingbevevõ) számára kedvezõtlenül módosítsa. A módosítást a Lízingbeadó az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti a módosítás hatálybalépésének idõpontját megelõzõen legalább 15 nappal. Amennyiben a Lízingbevevõ (Társlízingbevevõ) a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás a hatálybalépésétõl kezdve vonatkozik a hatályban levõ szerzõdésekre is. Amennyiben a Lízingbevevõ (Társ-lízingbevevõ) a tervezett módosítást nem fogadja el, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdést, ha annak feltételei a módosítással összefüggésben jelentõs mértékben változnának 15 napos határidõvel felmondani. 75. Postai küldemények Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevõnek címzett küldeményét sima, vagy ajánlott postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minõsül. Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Lízingbevevõ adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevõ rendelkezésére bocsátja a Gépjármû törzskönyvét, akkor postai úton ajánlott küldeményként adja fel a Lízingbevevõ címére, vagy a Lízingbevevõ kérésének megfelelõen átadja a Lízingbevevõnek. 76. A Lízingbeadó átruházási jogosultsága A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdésbõl eredõ jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre átruházni. A Lízingbeadó Lízingszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek harmadik személyre történõ átruházásához a Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés aláírásával hozzájárulását adja. 77. Részleges érvénytelenség Amennyiben a Lízingszerzõdés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Lízingszerzõdés többi részének érvényességét. 78. Adatok bizalmas kezelése A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevõvel való kapcsolata során tudomására jutott információkat a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit fi gyelembe véve banktitokként kezeli, és azokról a Lízingszerzõdésben vagy a Lízingbevevõ egyéb, teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a Hpt.-ben meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki. 79. Felhatalmazás pénzügyi információ kérésére A Lízingbevevõ felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig a Lízingbevevõ bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról, és az adott hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. Ezen felhatalmazás érvényesítése érdekében a Lízingbevevõ kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadó ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak megfelelõ formában a Lízingbeadó részére átadja. 80. Felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére A Lízingbevevõ hozzájárulását adja a Lízingbeadó számára ahhoz, hogy a róla mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhetõ vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minõsülõ adatok, információk vagy dokumentumok, a CIB Bankcsoport tagjai (mely CIB Bankcsoporttagok mindenkori felsorolását a Lízingbeadó mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza) részére átadja. Lízingbevevõ egyúttal felhatalmazza a CIB Bankcsoport egyes tagjait, hogy a rá, mint a CIB Bankcsoport egyes tagjainak üzletfelére vonatkozóan a CIB Bankcsoport egyes tagjai rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhetõ vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minõsülõ adatok, információk vagy dokumentumok a Lízingbeadó rendelkezésére bocsássanak, átadjanak. Lízingbevevõ a jelen pontban foglalt felhatalmazások feltételévé teszi, hogy a Lízingbeadó, illetve a CIB Bankcsoport egyes tagjai a tudomásukra jutott, a Lízingbevevõre vonatkozó valamennyi adatot, információt és dokumentumot bizalmasan, jellegüknek megfelelõen titokként kezelik, a Lízingbeadó és CIB Bankcsoport tagjain kívüli harmadik személyek, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat jogszerûen megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetõvé. Az adatkezelés célja, hogy a CIB Bankcsoport tagjai termékeikkel és szolgáltatásaikkal a Lízingbevevõt közvetlenül keressék meg, illetve, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel a Lízingbevevõ igényeit azok magasabb szintû kielégítése érdekében (statisztika-készítés). A Lízingbeadó és a CIB Bankcsoport tagjai gondoskodnak az adatok védelmérõl, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésérõl. A Lízingbevevõ a Lízingbeadó és a CIB Bankcsoport tagjai által kezelt (ideértve a külföldi adatkezelést is) személyes adatait helyesbítheti, továbbá azok kezelésérõl bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Lízingbeadóval és a CIB Bankcsoport tagjaival fennálló üzleti kapcsolata megszûnését követõen a jogszabályok keretei között kérheti személyes adatai törlését. A Lízingbevevõ a Lízingszerzõdés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a biztosítótársaság, amely a Gépjármûre megkötötte az elõírt Biztosítást, a részére átadott személyes adatokat ellenõrizze, valamint a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos, a Lízingbeadót érintõ bármely információt a Lízingbeadó részére átadjon. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó külföldre kizárólag akkor továbbít adatokat, ha a külföldi adatkezelõnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, és a külföldi adatkezelõ székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal. A Lízingbevevõ hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevõ részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben a Lízingbevevõre vonatkozó személyes adatot (név, lakcím), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (a Lízingbeadóval kötött szerzõdés azonosító adatai, ezen szerzõdésbõl származó fi zetési kötelezettségek lizing_aszf_2007_02.indd :30:42

8 esedékessége, összege, a szerzõdéssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatok) szolgáltasson postai befi zetési utalvány, számla nyomtatása vagy megszemélyesítése, illetve egyéb levelezés, továbbá a Lízingbevevõ által a Lízingszerzõdés aláírását megelõzõen vagy azzal összefüggésben a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátott valamennyi okirat archiválása céljából belföldi adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet részére. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti együttmûködési megállapodásban rögzített módon történõ adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetõleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bûnüldözõ szervnek történõ továbbításához. 81. Hitelinformációs rendszer A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevõt, hogy a Hpt. 54. (1) bekezdésének c) pontja alapján a Lízingbevevõ alábbiakban meghatározott adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR). a) természetes személy Lízingbevevõ esetén: - a Hpt. 130/C. -ban meghatározott esetben ha Lízingbevevõ fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt - ismertetve a konkrét okokat: 1. azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idõ, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerzõdési adatok: a) a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja, c) a szerzõdés összege és devizaneme, d) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésének idõpontja, e) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés. b) a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Lízingbevevõ esetén: 1. a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerzõdési adatok: a) a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), b) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja, c) a szerzõdés összege és devizaneme, d) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésének idõpontja, e) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fi zetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körû lehetõvé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb mûködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elõsegítése. A Lízingbevevõ az adatátadással kapcsolatban a Hpt. 130./K -ban foglalt kifogást emelhet, a Hpt. 130/L. -a szerinti keresetet indíthat. A Lízingbevevõ tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követõen a referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c) és e) f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzõdés, vagy a Tpt. 81. (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítõ befektetési szolgáltatásra, illetõleg a Tpt. 5. (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a 130/J. (3) bekezdése szerinti tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. A Lízingbevevõ tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó írásban tájékoztatja a Lízingbevevõt - az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelõzõen, hogy a jelen ÁSZF 81. a) pontban foglalt esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerzõdésben foglalt kötelezettségének, illetve - az adatátadást követõen legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtérõl. 82. Adatok ellenõrzése A Lízingbevevõ hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingszerzõdés kapcsán átadott adatokat ellenõrizze. A Lízingbevevõ hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevõ által a Lízingbeadó részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenõrizze. Amennyiben a Lízingbevevõ vagy amennyiben a Lízingbevevõ társas vállalkozásként mûködik a Lízingbevevõ képviselõje a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. 83. Tájékoztatási kötelezettség A Lízingbevevõ köteles valamennyi, az ÁSZF 61. j) pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásban tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a fennálló tulajdoni arányok változásáról elõzetesen írásban tájékoztatni a Lízingbeadót, és ahhoz a Lízingbeadó írásbeli jóváhagyását kérni. A Lízingbeadó jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Lízingszerzõdés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését. A jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzõdést azonnali hatállyal felmondani. 84. Irányadó jog, eljáró bíróság A Lízingszerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Lízingszerzõdésbõl eredõ jogvitáik rendezésére a Lízingbevevõ, Társ-lízingbevevõ, a Biztosítéki Szerzõdés felei, valamint a Lízingbeadó alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének, amely Választott Bíróság saját eljárási szabályai alapján jár el. A tárgyalás helye Budapest. Mindegyik fél egy-egy választott bírót jelöl, és az így jelölt két választott bíró választja meg az elnököt. Ha bármelyik fél a választott bíró jelölésével késik, vagy azt elmulasztja, a másik fél jogosult a választott bírót kijelölni, és az így kijelölt választott bírók jogosultak megválasztani az elnököt. 1 A c) e) f) és g) pontban foglalt adatok átadására április 1-tõl kerülhet sor. 2 A c) e) f) és g) pontban foglalt adatok átadására április 1-tõl kerülhet sor lizing_aszf_2007_02.indd :30:43

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: tõl

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: tõl CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl credit_aszf_2007_01_vegleges.ind1 1 2007.07.06. 11:25:25 GÉPJÁRMÛ KÖLCSÖNSZERZÕDÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet HIRDETMÉNY Személy- és kishaszon gépjárművek zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing, zárt végű pénzügyi visszlízing ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek változásáról A CIB Lízing Zrt.

Részletesebben

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között K&H Bank Zrt. Lízing Igazgatóság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 236 8200 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hu lizing@kh.hu A jogelőd

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2006.05.15-től CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖN SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám: 01-10-044609, Fővárosi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZING GÉP, EGYÉB ESZKÖZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PÉNZÜGYI LÍZING GÉP, EGYÉB ESZKÖZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING GÉP, EGYÉB ESZKÖZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. A Lízingszerződés célja 1.1. A Lízingbeadó a Lízingszerződés III. pont szerinti lízingtárgyat a Lízingbevevő megbízása szerint a Lízingszerződés

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

5. A Lízingszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

5. A Lízingszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. Érvényes: 2012.10.02-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a természetes személyek személygépjármű, kishaszon-gépjármű, motorkerékpár és hobbi termék finanszírozása esetén alkalmazott díjjegyzékéről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben