MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek"

Átírás

1 Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel július és február 28. között kötött szerzıdések esetén

2 1. Jelen általános szerzıdési feltételek elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerzıdés egyedi részének azzal, hogy ha valamilyen kérdést az általános és az egyedi rész eltérıen szabályoz, úgy az egyedi rész rendelkezése az irányadó. 2. Szerzıdı felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott Eladó (Bizományos) és kölcsönfelvevı-gépjármővásárló (Adós) között adásvételi szerzıdés jött létre a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármő(vek) (a továbbiakban: gépjármő) adásvétele tárgyában, az ott meghatározott vételáron. Hatálybalépés 3. Jelen kölcsönszerzıdés hatálybalépésének feltétele: a) A gépjármő érvényes adásvételi szerzıdésének vagy megrendelıjének vagy számlájának a Finanszírozó részére történı megküldése. b) Amennyiben az Adós gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, az Adós 30 napnál nem régebbi cégkivonatának, illetve egyéni vállalkozói igazolványának, valamint a jelen szerzıdést aláírók aláírásicímpéldány-másolatának a Finanszírozó rendelkezésére bocsátása. c) Az Eladó által kiállított (az alvázszámot is tartalmazó) végszámla másolatának a Finanszírozó általi kézhezvétele. d) Az Adós jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott összegő saját részt köteles az Eladónak megfizetni az adásvételi szerzıdésben meghatározott vételárelıleg esedékességének idıpontjáig. Amennyiben az adásvételi szerzıdés vételárelıleget nem tartalmaz, úgy a saját rész legkésıbb a végszámla kiállításáig esedékes. Az Eladó által az adásvételi szerzıdésben meghatározott elıleg mértéke a fent meghatározott saját részbe beleszámít. Amennyiben a végszámla összege pl. árfolyamváltozás vagy a gépjármő árának emelkedése miatt az adásvételi szerzıdésben szereplı vételárnál magasabb, úgy az Adós köteles a már befizetett saját részt kiegészíteni. Amennyiben a végszámla szerinti vételár összege árfolyamváltozás vagy a gépjármő árának csökkenése miatt az adásvételi szerzıdésben szereplı vételárnál alacsonyabb, úgy a befizetett saját rész és az alacsonyabb vételár után számított saját rész különbözetével az Adós és az Eladó számol el. A vételár fentiek szerinti esetleges változása a kölcsön összegét nem növelheti. e) Az Adós által aláírt és a Finanszírozóhoz benyújtott jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott mértékő egyszeri kezelési költség megfizetésének igazolása. f) Amennyiben a Finanszírozó megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítására a kölcsönbıl vásárolt gépjármővön túl egyéb biztosíték is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerzıdés(ek) hatálybalépése. g) A Finanszírozó és az Adós között a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármő adásvétele tárgyában érvényes meghatározott feltételek mellett hatályba lépı adásvételi szerzıdés létrejötte. h) A Finanszírozó és az Adós között a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott, az Adós tulajdonát képezı gépjármőre a Finanszírozó javára az Adós által választott konstrukció függvényében vételi jog alapítása tárgyában érvényes megállapodás létrejötte, vagy a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármőre a Finanszírozó javára érvényes ingó jelzálogjog alapítása. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön jelen szerzıdésben meghatározott futamideje a gépjármő forgalmi engedélyének kiállításától számított 5 évet meghaladja, úgy a 4. év leteltekor az Adós a kölcsönbıl vásárolt gépjármőre a Finanszírozó javára ismét vételi jogot enged a futamidı még hátralévı idıtartamára + 1 hónapra a jelen szerzıdés mellékletét képezı vételi jog alapítása tárgyában létrejött megállapodásban foglalt tartalommal. Az ingó jelzálogjog érvényes alapításához a Finanszírozó és az Adós között megkötendı zálogszerzıdés közjegyzıi okiratba foglalása, és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzıi Kamaránál vezetett nyilvántartásba közjegyzı által történı bejegyzése szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy a közjegyzıi okiratba foglalás és a bejegyzés költségeit teljes egészében az Adós viseli, és azt közvetlenül a közjegyzı részére fizeti meg. A közjegyzıi okiratba foglalás és bejegyzés becsült összege Ft hitel esetén kb Ft. i) Az illetékes hatóságnak a forgalmi engedély kiállítása és a gépjármőtörzskönyv kiállítása vagy a törzskönyv felfüggesztése tárgyában címzett, a Finanszírozó által aláírt kérelem Adós általi cég esetén cégszerő aláírása. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a jelen pontban foglalt valamely hatálybalépési feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult jelen kölcsönszerzıdést hatályban lévınek tekinteni, amennyiben az Adós a gépjármővet birtokba vette, és/vagy a Finanszírozó a gépjármő vásárlásához fizetést teljesített. 2

3 A gépjármő átadás-átvételének feltételei, valamint a kötelezı gépjármő törzskönyvvel és egyéb okmányokkal kapcsolatos kötelezettségek 4. Az Adós kártérítési felelısséget vállal azért, hogy az alábbi feltételek maradéktalan teljesüléséig a gépjármővet nem veszi át az azt értékesítı márkakereskedıtıl: a 3/i pontban foglalt, mindkét szerzıdı fél által cég esetén cégszerően aláírt kérelem illetékes hatósághoz történt benyújtása, és a kérelemben foglalt tartalommal kiállított érvényes forgalmi engedély Adós általi kézhezvétele; a 12. pont szerinti biztosítások jelen szerzıdés 12. és 13. pontjában meghatározott feltételek mellett történt érvényes megkötése. A kérelemben foglalt tartalommal az illetékes hatóság által kiállított érvényes forgalmi engedélyének másolatát, valamint a kölcsönszerzıdésben foglalt tartalmú biztosítási szerzıdések amennyiben a kötvény rendelkezésre áll, úgy a kötvények (igazolások) másolatát, amelyen a Finanszírozó kedvezményezettsége feltüntetésre kerül a biztosítótársaság által, az Adós köteles a gépjármő átvételétıl számított 15 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. Az Adós kártérítési felelısséget vállal azért, hogy a jogszabály által elıírt kötelezı gépjármőtörzskönyv kiadása iránti kérelmet amelyben a gépjármőtörzskönyv kizárólagos jogosultjaként a Finanszírozó, kézbesítési címként a Finanszírozó székhelye van megjelölve, továbbá tartalmazza a Finanszírozó által bejegyezni kért tulajdoni korlátozást az illetékes hatóságnak benyújtja, vagy az eladó márkakereskedıvel benyújtatja a forgalmi engedély kiállíttatásával egyidejőleg. Amennyiben a Finanszírozó által kiállított kérelem a gépjármőtörzskönyv kiállításának felfüggesztését írja elı, úgy ezt köteles az Adós az illetékes hatósághoz benyújtani. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó javára a fenti okiratokba bejegyzésre került korlátozásokat a kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen idıpontig kizárólag a Finanszírozó jogosult a törzskönyv hatóságtól történı átvételére és ırzésére, valamint az afeletti rendelkezésre. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármő törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg a hatóság, vagy a gépjármővet törzskönyv nélkül helyezték forgalomba, a birtokába került törzskönyvet függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, a Finanszírozónak haladéktalanul átadja. Amennyiben a törzskönyvet az Adós a téves kézbesítést követı 30 napon belül nem küldi meg a Finanszírozónak, úgy az Adósnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett díjjegyzékben meghatározott összegő, de a Ft-ot meg nem haladó mértékő kötbért kell fizetnie. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó mint a törzskönyv kizárólagos jogosultja a futamidı során bármikor jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Finanszírozó jogosult azt kizárólag átvenni és a kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozás kiegyenlítéséig ırizni. Felek megállapodnak abban, hogy a forgalmi engedély, a gépjármőtörzskönyv és érvényesítı címke kiállításának, illetve a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének valamennyi költsége függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst terheli akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Finanszírozó fizeti meg, úgy a Finanszírozónak megtéríti. Az Adós tudomásul veszi, hogy a forgalmi engedélybe, törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkezı bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély, gépjármőtörzskönyv, érvényesítı címke, rendszámtábla eltőnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Finanszírozónak 15 napon belül bejelenteni. A Finanszírozó a birtokába került törzskönyvet a szerzıdés megszőnését követıen akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, illetve a felfüggesztett törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az illetékes hatóságtól amennyiben erre lehetıség van, úgy közvetlenül az Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként, ha az Adós a jelen szerzıdésbıl eredı valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az Adós végszámla, átadás-átvételi jegyzıkönyv vagy szállítólevél aláírásával igazolja a gépjármő átadás-átvételének megtörténtét és üzembe helyezését, valamint hogy a gépjármő végszámla szerinti vételárát tudomásul vette. A jelen pontban foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely a kölcsönszerzıdés a Finanszírozó által történı azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. Kölcsönösszeg 5. Jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármő vételárának kiegyenlítéséhez a Finanszírozó az Adósnak jelen szerzıdés 3/d pontjának figyelembevételével a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott összegő kölcsönt nyújt. 3

4 A kölcsönt a Finanszírozó az adásvételi szerzıdés szerinti Eladónak történı átutalással nyújtja az Eladó által szabályosan kiállított számla alapján, bizományosi szerzıdés esetén a bizományos kereskedınek. A kamatszámítás és a futamidı a kölcsön folyósításának idıpontjában kezdıdik. A jelen szerzıdés mellékletében meghatározott kamat-törlesztırészletek és az egyedi részben meghatározott teljes (induló) hiteldíjmutató annak figyelembevételével kerültek meghatározásra, hogy a szerzıdı felek a kölcsön folyósítása napjának a gépjármő jelen szerzıdés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételének idıpontja elıtti 10. napot tekintik. Kamat, hiteldíjmutató, törlesztırészlet 6. A Finanszírozó a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott kölcsön összege után, az ott meghatározott futamidıre, a jelen szerzıdés egyedi részében meghatározott mértékő kamatot és költséget számítja fel. A teljes (induló) hiteldíjmutató a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott kamatot, jutalékot és költséget foglalja magában. A fentiek szerinti jutalékot és költséget elıre, a kamatot a tıketörlesztırészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. 7. Attól függıen, hogy a szerzıdı felek az Egyedi kölcsönszerzıdésben hogy állapodnak meg, jelen szerzıdés törlesztırészletei fixek, vagy változóak, valamint változó törlesztırészletek esetén a kölcsön-törlesztırészletek az Egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott tényezık változása alapján vagy forint, vagy deviza alapon változnak a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltak szerint. Törlesztırészlet-különbözeten deviza alapú kölcsön esetén a jelen szerzıdés szerint számított kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyamkülönbözetet, forint alapú kölcsön esetén a jelen szerzıdés szerint számított kamatkülönbözetet kell érteni. Törlesztırészlet változása deviza alapú kölcsön esetén A) DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a törlesztırészlet(ek) változása amennyiben a szerzıdı felek az egyedi kölcsönszerzıdésben másként nem állapodtak meg az alábbi két tényezı jelen szerzıdésben meghatározott idıpontokban (mérési idıpontok) és mértékben történı változásának függvénye: DEVIZA KAMAT (3 hónapos DEVIZA-hitel-kamat Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben), amennyiben a mérési idıpontban érvényes DEVIZA KAMAT a szerzıdés megkötését megelızı napon érvényes DEVIZA KAMAT-hoz képest változott DEVIZA-árfolyam, amennyiben a kölcsönszerzıdés napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama (a továbbiakban: Devizavételi árfolyam) eltér a mérési idıpont napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értékétıl (továbbiakban: Devizaeladási árfolyam). A Finanszírozó vállalja, hogy minden naptári évben megvizsgálja, hogy a gépjármőfinanszírozási piac meghatározó szereplıi milyen árfolyamkülönbözetet (konverziós költséget) érvényesítenek finanszírozási konstrukciókban. A Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármőfinanszírozási piac meghatározó szereplıi közül az általa érvényesített árfolyamkülönbözet a legmagasabb, úgy a konverziós költség csökkentése érdekében szerzıdésmódosító ajánlatot tesz. Fix törlesztırészlető devizaalapú változó futamidejő kölcsön esetén az Adós által fizetendı törlesztırészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyamkonverziót is tartalmazó árfolyamkülönbözetet (törlesztırészletkülönbözetet). A szerzıdı felek az egyedi kölcsönszerzıdésben a vonatkozó üres rész kitöltésével állapodnak meg a devizanemben és az irányadó deviza kamatban, ezért a jelen általános szerzıdési feltételekben a DEVIZA KAMAT és DEVIZA-árfolyam helyett az egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott tényezıket kell megfelelıen alkalmazni (behelyettesíteni). A törlesztırészlet-változás mérése havonta, a havi törlesztırészletek szerzıdés szerinti esedékességekor (mérési idıpont) történik, a törlesztırészlet változásának mértékét a Finanszírozó az alábbi képlet szerint számítja: Törlesztırészlet-változás összege = a mérési idıpontban esedékes havi törlesztırészletre esı kamat és árfolyamkülönbözet (I.) A mérési idıpontban fennálló, még nem esedékes teljes hátralévı tıketartozásra esı árfolyamkülönbözet összege (tájékoztató adat) (II.). (I.) = [DEV. ÁRF(2)/ DEV ÁRF(1)-1] x [R+T(1) x DEV. KAM(2) DEV. KAM(1) x 30/360 ]+T(1)x DEV. KAM(2) DEV. KAM(1) x 30/ (II.) = [DEV. ÁRF(2)/DEV ÁRF(1)-1] x T 4

5 DEV. ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerzıdés megkötésének napját megelızı munkanapon DEV. ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM(2)): az DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a mérési idıpont napját megelızı munkanapon DEVIZA KAM(1) (=DEVIZA KAMAT(1)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a kölcsönszerzıdés megkötésének napját megelızı munkanapon DEV. KAM(2) (=DEVIZA KAMAT(2)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon R: a mérési idıpontban esedékes havi törlesztırészlet összege T: a mérési idıpontban fennálló teljes, még esedékessé nem vált hátralévı tıketartozás összege T(1): a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege A törlesztırészlet-változás elszámolása fentiek szerint naptári negyedévenként történik törlesztırészletkülönbözet-elszámoló levél és készpénzátutalási megbízás (továbbiaban csekk) megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztırészleteire esı törlesztırészlet-különbözetek (kamat- és árfolyamkülönbözet) kerülnek [(I.) képlet]. Ezen túlmenıen a törlesztırészlet-különbözet elszámolása értesítésében tájékoztató adatként feltüntetésre kerül a teljes hátralevı, még esedékessé nem vált tıketartozásra esı, az elszámolási idıszak alatt bekövetkezett árfolyamváltozás következtében felmerült árfolyamkülönbözet összege is [(II.) képlet], mely árfolyamkülönbözet összege kizárólag a futamidı vége elıtti bármely okból történı szerzıdésmegszőnés esetén válik egy összegben esedékessé. Amennyiben a törlesztés az eredeti fizetési ütemezésnek megfelelıen történik, és a kölcsönszerzıdés a futamidı vége elıtt nem szőnik meg, úgy a (II.) képlet szerint számított, a hátralévı tıketartozásra esı árfolyamkülönbözet naptári negyedévente kerül átszámításra. A jelen kölcsönszerzıdés megkötését megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama és az ugyanezen idıpontban érvényes 3 hónapos DEVIZA hitelkamatlába Londonban kivéve EURO esetén Brüsszelben - százalékos mértékét a jelen kölcsönszerzıdés Fizetési ütemezés melléklete tartalmazza. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés szerint számított törlesztırészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. Fentiek szerinti törlesztırészlet-változás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is a Szerzıdı felek által meghatározottnak és elfogadottnak minısül. Törlesztırészlet változása forint alapú kölcsön esetén B) FORINT ALAPÚ kölcsönszerzıdés esetén a Finanszírozó az alábbi képlet alapján minden egyes törlesztırészlet esedékességekor kiszámítja az esedékes havi részlet kamattartalmára esı kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési idıpontban az aktuális kamatláb a báziskamatlábhoz képest változott. Kamatkülönbözet számítási képlete: Kamatkülönbözet = T(1) x (aktuális kamatláb báziskamatláb) x 30/ Báziskamatláb: a szerzıdéskötés napját közvetlenül megelızı 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga %-ban kifejezve Aktuális kamatláb: a mérési idıpontot megelızı esedékesség napját közvetlenül megelızı 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga %-ban kifejezve T(1): a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege Kamatkülönbözet: jelen pontban foglaltak szerint a fenti képlet alapján meghatározott kamatösszeg Mérési idıpontok: a törlesztırészletek esedékességei A báziskamatlábat a jelen kölcsönszerzıdés fizetési ütemezése tartalmazza. A Finanszírozó a székhelyén lévı hivatalos helyiségében 1 hónapra visszamenıleg kifüggeszti a naponta érvényes a fentiek szerint számított báziskamatláb %-os mértékét. Szerzıdı felek javára szóló, illetve az ıket terhelı, fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket a Finanszírozó a szerzıdéskötést követıen negyedévente összesíti, illetve elszámolja. A törlesztırészlet-változás elszámolása fentiek szerint naptári negyedévenként történik törlesztırészletkülönbözet-elszámoló levél és csekk megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztırészleteire esı kamatkülönbözetek kerülnek. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés szerint számított törlesztırészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. 5

6 Amennyiben a szerzıdésben meghatározott valamely pénznem helyett új pénznem kerül bevezetésre, úgy ez nem tekinthetı vis maiornak, és a szerzıdés továbbra is hatályban marad. A régi pénznem hivatalos pénznemként történı megszőnésének idıpontjától az Adós régi pénznemben kifejezett kötelezettségeit az új pénznemben kell nyilvántartani és teljesíteni azzal, hogy külön megállapodás hiányában a Finanszírozó jóhiszemően meghatározhatja az átváltási szabályok figyelembevételével a kötelezettségek összegét és teljesítésének módját és körülményeit. A kölcsön visszafizetése, valamint a csoportos beszedési megbízás 8. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Adós a kölcsön kamattal növelt összegét a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott részletekben fizeti vissza a Finanszírozó által a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történı átutalással vagy a Finanszírozó által átadott csekken amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai utalványon vagy a Finanszírozó pénztárába készpénzben történı befizetéssel. A Finanszírozó által átadott csekk, illetve a készpénzbefizetés költségeit (minimum 200 Ft/db) a Finanszírozó székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetmény tartalmazza. Az elsı törlesztırészlet esedékessége a gépjármő a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételétıl számított 20. nap. Amennyiben a gépjármő tényleges átadás-átvételének idıpontja a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételi idıpontjától eltér, úgy a Finanszírozó az elsı törlesztırészlet esedékességét a tényleges átadás-átvételt követı 20. napra módosíthatja, amelyrıl a Finanszírozó az Adóst a módosított fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Az elsı esedékesség idıpontja nem lehet késıbbi, mint a folyósítást követı 30. naptári nap. A további részletek az elsı törlesztırészlethez igazodóan havonta esedékesek. Fenti módosítás visszaigazolás nélkül is jelen kölcsönszerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Az Adós által kiválasztott és a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott kölcsönkonstrukció egyes havi törlesztırészleteinek összegét, azok tıke- és kamatmegoszlását, valamint a gépjármő várható átadás-átvételének idıpontja alapján megállapított törlesztırészletek naptári dátum szerinti esedékességét a jelen kölcsönszerzıdés melléklete tartalmazza. A csoportos beszedési megbízás Az Adós a fentieken túlmenıen a kölcsönszerzıdésben meghatározott fizetési kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján is teljesítheti. Ebben az esetben az Adós köteles kitölteni a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére címő formanyomtatványt (a továbbiakban: felhatalmazó levél), amelyet az Adós által a felhatalmazó levélen megjelölt bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy aláír. Amennyiben az Adós vagy az általa megjelölt személy csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazását az Adós által megadott számlavezetı hitelintézet nyilvántartásba vette és ez a Finanszírozónál elektronikus úton visszaigazolásra került, úgy az alábbi rendelkezések az irányadóak: A számlavezetı bank által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél alapján az Adós által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével (a felhatalmazó levél számlatulajdonos által történt aláírása a számlatulajdonos belegyezésének minısül) a Finanszírozó kezdeményezi a gépjármő-finanszírozási szerzıdéssel kapcsolatos törlesztések beszedését. A kölcsönkérelem elfogadását követıen a kitöltött felhatalmazó levelet az Adós a márkakereskedın keresztül kapja kézhez 3 példányban. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát a márkakereskedésen keresztül az Adós köteles visszajuttatni a Finanszírozóhoz. A felhatalmazó levelet a Finanszírozó küldi tovább elfogadásra a terhelendı bankszámlát vezetı hitelintézethez. A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felsı értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelezı. Amennyiben az Adós mégis megad egy limitösszeget, figyelembe kell vennie az esetlegesen felmerülı kamat-, illetve árfolyamkülönbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, tekintettel arra, hogy azok beszedése elsıdlegesen a törlesztırészlettel egyidejőleg, egy összegben történik. Amennyiben az Adós által megadott limitösszeg csak a törlesztırészlet teljes összegének beszedésére elegendı a számlalevélben feltüntetett törlesztırészlet-különbözet összegére nem, a Finanszírozó a törlesztırészlet összegét az esedékesség napjára, a számlalevél összegét pedig az azt követı banki napra szedi be. Az alacsony limit miatti késedelmes beszedés késedelmi kamata minden esetben az ügyfelet terheli. A számlavezetı bank visszaigazolását követıen a csoportos beszedésre csak a második törlesztırészlettıl kerül sor. Az elsı törlesztırészletet az Adós a szerzıdés mellékleteként megküldött fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történı átutalással köteles kiegyenlíteni. 6

7 Amennyiben az Adós a már meglévı szerzıdésnél a futamidı során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történı törlesztésre, telefonon vagy írásban jelezheti ezen szándékát a Finanszírozónál a bankszámlaszám és a bankszámla-tulajdonos nevének megadásával. A Finanszírozó levélben vagy faxon megküldi az Adósnak a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámlatulajdonos által aláírt példányát az Adós a Finanszírozó részére visszajuttatja. Kizárólag a bankszámlatulajdonos számlavezetı bankja által történt visszaigazolást követıen esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az idıközben esedékessé vált részletek kiegyenlítésérıl az Adósnak kell gondoskodnia. A Finanszírozó a törlesztırészlet esedékességét megelızı munkanapon kezdeményezi a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjánál a törlesztırészlet összegének beszedését olyan módon, hogy a beszedési megbízás a beszedés napját megelızıen 10 nappal kerül benyújtásra a bankszámlatulajdonos számlavezetı bankjához. Csoportos beszedési megbízás esetén a Finanszírozó a futamidı elején az Adós részére megküldött fizetési ütemezésnek megfelelıen emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról a törlesztırészleteket. A Finanszírozó a futamidı során felmerülı kamat- és árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekrıl az esedékességet megelızıen minimum 8 nappal számlalevelet küld az Adósnak. Kamatkülönbözet, árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor ha a számlalevél végösszege pozitív a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le a Finanszírozó a bankszámla-tulajdonos számlájáról. Amennyiben a számlalevélben jelzett végösszeg negatív, akkor a következı havi esedékességkor a törlesztırészlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. Az Adós esetleges számlalevél-reklamációjának a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. A szerzıdésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Finanszírozó nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben az Adós a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, ezt külön kell jeleznie a Finanszírozó ügyintézıjénél legkésıbb az esedékességet megelızı 11. napig. Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a bankszámla-tulajdonos számláján nincs elegendı fedezet, a beszedés sikertelen. Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén a Finanszírozó 10 naptári nap múlva még egy alkalommal megkísérli a beszedést. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítésérıl az Adósnak kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésrıl a Finanszírozó külön értesítést nem küld, azonban amennyiben az esedékességet követı 14. napig a Finanszírozónál nem kerül kiegyenlítésre az esedékessé vált tartozás, a Finanszírozó fizetési felszólítás formájában értesíti az Adóst a hátralék összegérıl. Sikertelen beszedés esetén a következı esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra a Finanszírozó nem nyújt be újra beszedési megbízást, csak az elızı esedékesség óta keletkezett követeléseket emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minısül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számláján) jóváírták, ezért a Finanszírozó az esedékességet megelızı munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelızı 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjának. Az Adós köteles intézkedni, hogy a fenti idıpontban a beszedendı összeg az általa megadott bankszámlán a Finanszírozó rendelkezésére álljon. A felhatalmazás módosítására, visszavonására az Adósnak a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjánál van lehetısége, a Finanszírozónál telefonon vagy levélben történt lemondást a Finanszírozó nem veszi figyelembe. Amennyiben a Finanszírozó az Adósnak fizetési moratóriumot (fizetési halasztást) engedélyezett, úgy annak idıtartama alatt a Finanszírozó nem nyújt be beszedési megbízást a moratórium idıtartama alatt esedékessé váló törlesztırészletek összegére. A fizetési moratórium alatt a kölcsönszerzıdés megkötésekori eredeti Fizetési Ütemezés szerint esedékes (amennyiben korábban volt érvényes és hatályos Fizetési Ütemezés módosítás, úgy az utolsó érvényes és hatályos módosított Fizetési Ütemezés szerint esedékes) törlesztırészleteket a moratórium lejártával az Adós köteles egy összegben átutalással, vagy pénztári befizetéssel kiegyenlíteni a Finanszírozó részére. A Finanszírozó által engedélyezett fizetési moratórium esetén a Finanszírozó beszedési megbízást csak a moratórium lejártát követıen esedékes törlesztırészletekre nyújt be. A Finanszírozó a törlesztırészletek átütemezése esetén, a Finanszírozó által az Adósnak megküldött új Fizetési Ütemezés alapján, az abban foglalt módosított összegekre nyújt be beszedési megbízást. Késedelmi kamat Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Finanszírozó a késedelem idıtartamára minden megkezdett késedelmes napra a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő, de legalább évi 8%-os mértékő késedelmi kamatot számít fel. Az Adós fizetési késedelembe esik, ha a jelen 7

8 szerzıdésbıl eredı bármely tartozását az esedékesség napjáig a Finanszírozó részére nem fizette meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy részteljesítés esetén az általa megfizetett összeget a Finanszírozó elıször az Adós egyéb, a kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozására (költségre), majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követıen fennmaradó összeget fordítja a tıketartozás csökkentésére. Elıtörlesztés 9. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós a kölcsönszerzıdésbıl eredı még ki nem egyenlített valamennyi hátralévı tartozásának egy összegben történı megfizetésével a kölcsönszerzıdést a futamidı vége elıtt meg kívánja szüntetni (elıtörlesztés), vagy a még esedékessé nem vált hátralévı tartozásának egy részét az esedékességet megelızıen kívánja kiegyenlíteni (részbeni elıtörlesztés), úgy az Adós az erre irányuló szándékát az elıtörleszteni kívánt összeg és az elıtörlesztés idıpontjának pontos megjelölésével 2 héttel elıre írásban köteles a Finanszírozónak bejelenteni. A Finanszírozó az Adóst kérésére írásban tájékoztatja a kölcsönszerzıdés alapján még fennálló tartozásának idı elıtti, egy összegben történı kiegyenlítése esetén megfizetendı összegrıl, vagy amennyiben a bejelentés részbeni elıtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy az Adós által elıtörleszteni kívánt összeget a Finanszírozó hogyan számolja el. Az elıtörlesztési beleértve a szerzıdés megszüntetését is ajánlat adásának díját a Finanszírozó székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett díjjegyzék tartalmazza. Évi egy alkalommal az Adós által kért és kifizetett elıtörlesztési ajánlaton túl az elıtörlesztési ajánlat adása díjmentes. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön futamidı vége elıtti elıtörlesztéssel történı megszüntetéséhez a jelen pont szerint fizetendı összeget a megfizetendı összegrıl szóló tájékoztatóban meghatározott határidıben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a jelen szerzıdés változatlan tartalommal hatályban marad. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyama figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó árfolyam az Adós által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendı összeg módosulhat. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó a jelen kölcsönszerzıdés közös megegyezéssel történı módosítása beleértve az elıtörlesztés és a részbeni elıtörlesztés esetét is vagy a kölcsönszerzıdés futamidı vége elıtti bármely okból történı megszőnése esetén az Adós hátralévı, ki nem egyenlített tıketartozása 5%-ának megfelelı mértékő, de legalább Ft összegő szerzıdésmódosítási díjat számít fel, az egyedi kölcsönszerzıdés eltérı rendelkezése hiányában, amely díj elıre, egy összegben esedékes. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerzıdés megkötéskori futamideje a 72 hónapot meghaladja, vagy a fent meghatározott szerzıdésmódosítás, illetve a kölcsönszerzıdés futamidı vége elıtti bármely okból történı megszőnése a szerzıdéskötés idıpontját követı 12 hónapon belül történik, úgy a szerzıdésmódosítási díj mértéke az Adós hátralévı ki nem egyenlített tıketartozása után számított 6%, de minimum Ft. A szerzıdésmódosítási díj ezen esetekben is elıre, egy összegben esedékes. Szerzıdı felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helységében kifüggesztett, a szerzıdésmódosítás, illetve a szerzıdés futamidı vége elıtti megszőnése idıpontjában hatályos díjjegyzékben az egyedi kölcsönszerzıdésben foglaltaktól eltérı mértékő szerzıdésmódosítási díj(ak) szerepelnek, úgy a Bank jogosult az Adósnak a hivatkozott díjjegyzékben feltüntetett szerzıdésmódosítási díjat felszámítani, aki annak megfizetésére a szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerzıdés jelen pontja szerinti elıtörlesztésre, illetve részbeni elıtörlesztésre is csak akkor jogosult, ha a jelen szerzıdésbıl eredı valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmikamat-fizetési valamint az esedékessé vált törlesztırészletkülönbözet-fizetési kötelezettséget is maradéktalanul eleget tett. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerzıdés futamidı elıtti bármely okból történı megszőnése, elıtörlesztése esetén a módosítást követıen esedékes havi részlet teljes összegét köteles megtéríteni. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós kölcsönszerzıdésbıl eredı, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévı tartozásának egy összegben történı megfizetésével a kölcsönszerzıdést a futamidı vége elıtt meg kívánja szüntetni, vagy a kölcsönszerzıdés bármely okból a futamidı vége elıtt megszőnik, úgy egy összegben esedékessé válik az Adós kölcsönszerzıdésbıl eredı teljes hátralévı tıketartozása és az arra esı már felmerült, de még esedékessé nem vált kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet-tartozása. 8

9 Elıtörlesztés deviza alapú kölcsön esetén A) DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a fenti esetben esedékessé váló kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet és az árfolyamkülönbözet összege = a megszőnés napját megelızı teljes havi esedékessé vált törlesztırészletekre esı, és még el nem számolt kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet (I.) + a megszőnés idıpontjában még hátralévı tıketartozásra esı árfolyamkülönbözet és a kölcsönszerzıdés futamidı vége elıtti megszőnésének idıpontját követı, a kölcsönszerzıdésben foglalt következı egyhavi törlesztırészlet kamattartalmának a megszőnés napja és az azt közvetlenül megelızı esedékességi idıpont közötti idıszakra számított kamat és árfolyamkülönbözet (III.). Azaz: Kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet összege = (I.)+(III.) (I.)= [DEV. ÁRF(2)/ DEV. ÁRF(1)-1] x [R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV.KAM(1) x 30/360 ]+T(1)x DEV. KAM(2) DEV. KAM(1) x 30/ (III.) = [DEV. ÁRF(3)/DEV. ÁRF(1) -1] x [T+K+ T(1) x DEV. KAM(3)-DEV.KAM(1) x 30/360 ]+ T(1)x DEV. KAM(3) DEV.KAM(1) x 30/ DEV. ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerzıdés megkötésének napját megelızı munkanapon DEV. ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a mérési idıpont napját megelızı munkanapon DEV. ÁRF(3) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (3)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a megszőnés napját megelızı munkanapon DEV. KAM(1) (=DEVIZA KAMAT(1)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a kölcsönszerzıdés megkötésének napját megelızı munkanapon DEV. KAM(2) (=DEVIZA KAMAT(2)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon DEV. KAM(3) (=DEVIZA KAMAT(3)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a megszőnés napját megelızı mérési idıpont elıtti munkanapon K: a kölcsönszerzıdés megszőnésének idıpontját követıen a kölcsönszerzıdés szerint esedékessé váló következı egyhavi törlesztırészlet kamattartalmának összege Elıtörlesztés forint alapú kölcsön esetén B) FORINT ALAPÚ kölcsön esetén a futamidı vége elıtti megszőnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet a Finanszírozó a jelen Általános Szerzıdési Feltételek 7. pontjában foglaltak szerint számítja. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kölcsön futamidı vége elıtti elıtörlesztéssel történı megszüntetéséhez a jelen pont szerint fizetendı összege a megfizetendı összegrıl szóló tájékoztatóban meghatározott határidıben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a jelen kölcsönszerzıdés változatlan tartalommal hatályban marad. A gépjármővel, mint biztosítékkal kapcsolatos elıírások 10. A Finanszírozót a kölcsönszerzıdésbıl eredı követelései erejéig a biztosítéki szerzıdéstıl függıen ingó jelzálogjog vagy vételi (opciós) jog illeti meg a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármővön. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó jogosult zálogjogából vagy vételi jogából eredı és az adásvételi szerzıdés alapján fennálló jogai gyakorlására, ha a kölcsönszerzıdés bármely okból a Finanszírozó által azonnali hatállyal felmondásra kerül. 11. Az Adós a szerzıdés tárgyát képezı gépjármővet kölcsön, használatba csak a Finanszírozó írásbeli engedélyével adhatja, el nem zálogosíthatja, bérbe nem adhatja, és egyéb módon sem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. A felek megállapodnak abban, hogy az Adós a gépjármővet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: A gépjármővet az Adós viszi külföldre, vagy amennyiben más személy, úgy ez utóbbi erre rendelkezik a tulajdonos Adós és a Finanszírozó által elızetesen írásban adott engedéllyel. Az Adósnak nincs a Finanszírozóval szemben a kölcsönszerzıdésbıl eredı lejárt, kiegyenlítetlen tartozása. A gépjármőre annak szükségessége esetén a jelen szerzıdés szerinti, olyan casco biztosítás van érvényben, amelynek területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is, vagy az Adós megfelelı biztosítékot nyújtott. 9

10 Kölcsönszerzıdés aláírásával az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármővet a kölcsön futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a gépjármővön fennálló casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban a Finanszírozó hozzájárulását kérni. A Finanszírozó ezen hozzájárulását akkor adja meg, ha az Adós a jelen szerzıdés alapján még fennálló valamennyi hátralévı (kölcsöntıke és járulékai) fizetési kötelezettségére fedezetet jelentı a Finanszírozó által megfelelınek ítélt biztosítékot nyújt. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés aláírásával az Adós felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy amennyiben a gépjármő külföldre történı kiviteléhez elıírt bármelyik fenti feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik személy megkísérli a gépjármővet belföldrıl kivinni, illetve azt a jelen szerzıdés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy a Finanszírozó jogosult a gépjármő külföldre történı kivitelét megakadályozni, és/vagy a gépjármővet azonnal birtokba venni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a szerzıdésszegéssel külföldre került és ott lefoglalt gépjármő visszahozatalának egyszeri becsült költsége Ft + áfa. A ténylegesen felmerülı költségek megfizetésére az Adós kötelezettséget vállal. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek teljesülésével egyidejőleg a jelen kölcsönszerzıdés az Adós a Finanszírozó általi, minden további külön értesítése nélkül azonnali hatállyal felmondottnak minısül. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti felmondás az Adós a Finanszírozó általi, errıl szóló írásbeli értesítése esetén hatályát veszti, amennyiben haladéktalanul, hitelt érdemlıen bizonyította, hogy a gépjármővet tıle ellopták, és emiatt a rendırhatóságnál a feljelentést, miután a lopás a tudomására jutott, haladéktalanul megtette, valamint az Adós a lopás (vagy gépjármő önkényes elvitele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre. Biztosítás 12. Adós tudomásul veszi, és vállalja, hogy amennyiben az általa választott gépjármő-finanszírozási konstrukció nem ad alóla felmentést, a kölcsönszerzıdés hatályban léte alatt a következı érvényes biztosításokkal kell rendelkezzen, amelyek megléte és a biztosító kockázatvállalásának bekövetkezése a gépjármő átadás-átvételének a feltétele: a) A gépjármőre a jogszabály által elıírt kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás. b) Olyan casco biztosítás, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjármőért fizetett vételárban lévı extra tartozékokra. Az önrészesedés mértéke a felek eltérı megállapodásának hiányában: 30%-os saját rész alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, 30%-os saját rész esetén és afelett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, mely önrészesedési összeg az Adóst terheli. Amennyiben a biztosító a gépjármőre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti védelmi berendezés beszereltetése stb., úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége saját költségén. Adós tudomásul veszi, hogy a casco biztosítási szerzıdésben és biztosítási kötvényben kedvezményezettként a Finanszírozót kell megjelölni azzal, hogy a biztosító kifizetést csak a Finanszírozónak teljesíthet. A Finanszírozó a kártalanítási összeg felvételére az Adóst felhatalmazhatja. Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerzıdés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerzıdés megszőnhet, és errıl az Adós a tıle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszőnését megelızıen új biztosítási szerzıdést kötni az általa választott biztosítótársasággal jelen szerzıdésben foglalt feltételek mellett. Amennyiben a fentiekre tekintettel új biztosítási szerzıdés megkötése válik szükségessé, és ennek megtörténte elıtt a Finanszírozó biztosítótársaságot jelöl ki, illetve jelen szerzıdésben foglaltaktól eltérı biztosítási feltételeket határoz meg, és errıl az Adóst értesíti, úgy az Adós az új biztosítási szerzıdést az értesítésben foglaltak szerint köteles megkötni. 13. Adós a megkötött biztosításokkal kapcsolatosan az alábbiakra vállal kötelezettséget: A 12. pontban foglalt tartalommal megkötött biztosítási szerzıdéseket, valamint a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás és a casco biztosítás elsı negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat az Adós köteles a gépjármő átadás-átvételét követı 15 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a gépjármő átadás-átvételét követı 60 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. Az Adós kötelezi magát, hogy a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás és a casco biztosítás elsı negyedéves díját elıre befizeti, és a biztosítási díjak biztosítótársaság által meghatározott összegét azok esedékességekor szerzıdésszerően határidıben megfizeti a biztosítótársaságnak. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a 12. pontban meghatározott biztosításokra vonatkozó, a biztosító által elıírt biztosítási feltételek egyedi biztosítási szerzıdés, általános biztosítási feltételek, 10

11 szabályzatok valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi, és azokat magára nézve kötelezınek ismeri el. Az Adós vállalja továbbá, hogy jelen kölcsönszerzıdés, illetve biztosítási szerzıdések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak szerint jár el a gépjármő üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén, és a biztosító által azokban elıírt feltételeket saját költségén teljesíti. Biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a kárbejelentés és a kárrendezésben való eljárás az Adós feladata, a Finanszírozó egyidejő értesítése mellett. Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerzıdés biztosításokra vonatkozó 12. és 13. pontjaiban meghatározott rendelkezéseinek be nem tartása a kölcsönszerzıdés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, amely a kölcsönszerzıdés 17. és 18. pontjában meghatározott jogkövetkezményekkel jár. 14. A gépjármő meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén, amennyiben az Adós a gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen nem állíttatja helyre a márka hivatalos márkakereskedıjénél vagy a Finanszírozó által megjelölt szervizben, úgy a Finanszírozó jogosult jelen kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Fenti esetben a Finanszírozó a részére mint a jelen szerzıdés 12. pontja szerinti biztosítási szerzıdés kedvezményezettjének kifizetett biztosítási összeget beszámítja az Adós által a kölcsönszerzıdés felmondása miatt a Finanszírozónak fizetendı összegbe. Amennyiben az Adós a gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen helyreállíttatja a márka hivatalos márkakereskedıjénél vagy a Finanszírozó által megjelölt szervizben, úgy a Finanszírozó a részére kifizetett biztosítási összeget a gépjármő Adós által történt helyreállíttatását követıen az Adósnak átutalja. Az Adós a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy nem neki felróható káresemény bekövetkezése esetén kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó felelısségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül a bank javára fizesse meg, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés összegének megfizetését a bank a maga javára kérje teljesíteni azzal, hogy a bank ezen esetben a szerzıdés 15. pontja szerint az adós tartozása csökkentésére fordítja. 15. Amennyiben a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott, az adásvétel tárgyát képezı gépjármő megsemmisül, elvész, vagy bármely okból szükségessé válik annak harmadik személy részére történı kiadása abban az esetben, ha a kölcsönszerzıdés azonnali hatállyal felmondásra kerül, azonnal egy összegben esedékessé válik a Finanszírozó valamennyi, a kölcsönszerzıdésbıl eredı követelése. Fenti esetben a biztosító által a Finanszírozónak kifizetett kártalanítási összeg és az Adós jelen szerzıdésben meghatározott és még ki nem egyenlített tartozásai különbözetét a 15 napon belül elkészített elszámolás alapján fizetésre kötelezett szerzıdı fél köteles az elszámolás kézhezvételét követı 15 napon belül a jogosultnak kiegyenlíti. Garanciális vizsgálatok kötelezettsége 16. Az Adós köteles a kezelési utasításban és a vevıszolgálati csekkfüzetben elıírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervizhálózat mőhelyeiben elvégeztetni. Az Adós kötelezi magát, hogy a gépjármő szervizlapja szerinti idıszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenırzı vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstıl eltérı használat esetén a helyreállítást saját költségére elvégezteti a márka hivatalos márkakereskedıinél, vagy a Finanszírozó által meghatározott szervizben. Az Adós az elıírt ellenırzı vizsgálatok megtörténtérıl amennyiben ezen kötelezettségrıl a Finanszírozó írásbeli értesítést küld az Adós részére a szervizt követı 30 napon belül írásban köteles a km-állás feltüntetésével a Finanszírozót értesíteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén az Adósnak a Finanszírozó székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyén kifüggesztett hirdetményben meghatározott, de 5000 Ft-ot meg nem haladó összegő kötbért kell fizetnie minden egyes mulasztás esetén. Az Adóst teljes körő kártérítési felelısség terheli fenti kötelezettségek elmulasztásával a Finanszírozónak okozott károkért. A kölcsönszerzıdés biztosítékaiból a Finanszírozó fenti kártérítési igényét is jogosult kielégíteni. Azonnali hatályú felmondás 17. A Finanszírozó a kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a Polgári törvénykönyv 525. szakaszában foglalt valamely eset bekövetkezik; az Adós részben vagy egészben nem teljesíti a kölcsönszerzıdés valamennyi ıt terhelı feltételét, különösen ha az Adós a Finanszírozó írásbeli fizetési felszólításának kézhezvételét követı 8 napon belül nem tesz eleget késedelmi kamatokkal növelt fizetési kötelezettségének, beleértve a 11

12 törlesztırészletkülönbözet-fizetési kötelezettségét is, vagy a 16. pontban foglalt szervizelési és javíttatási kötelezettségének, továbbá ha a 12. pontban foglalt biztosításokkal kapcsolatos jelen szerzıdésbıl eredı (különösen pontokban foglalt) kötelezettségeit így különösen a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási és a casco biztosítási szerzıdéseket nem vagy nem a jelen szerzıdés szerint meghatározott tartalommal köti meg, vagy a biztosítás díját esedékességkor nem fizeti meg maradéktalanul nem teljesíti. Amennyiben az Adós jelen kölcsönszerzıdésbıl eredı kötelezettségeit nem szerzıdésszerően teljesíti, és/vagy jelen kölcsönszerzıdés az Adós érdekkörében felmerült okból a futamidı lejárata elıtt megszőnik, úgy az Adós köteles a kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt tıke- és kamattartozásán, valamint a még esedékessé nem vált tıketartozásán, továbbá a kölcsönszerzıdésbıl eredı késedelmikamat-tartozásán, törlesztırészletkülönbözet- (árfolyamkülönbözet és kamatkülönbözet) tartozásán és egyéb, a jelen szerzıdésben foglalt fizetési kötelezettségén felül a Finanszírozó valamennyi szükséges és igazolt költségét megtéríteni, így például a posta-, faxköltség, a követelés behajtásával és a gépjármő visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költséget beleértve az elszállíttatással, a gépjármő biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit, úgy mint a raktározás, mőszaki állapot felmérése, becsérték meghatározása, hirdetések megjelentetése következtében felmerülı költségeket, a vételi jog gyakorlásával kapcsolatban megfizetett illetéket, gépjármőadót, a gépjármő továbbértékesítésével kapcsolatosan felmerült áfa összegét, kötelezı biztosítási díjat és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások beszedési költségeit. A tréler nélküli visszavétel vagy a lejárt tartozások beszedése egyszeri megkísérlésének becsült költsége Ft + áfa. A Finanszírozó a székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben a behajtási költséget a Budapesttıl való távolság függvényében átalányként is meghatározhatja azzal, hogy a tréler igénybevétele nélküli átalány mértéke nem haladja meg a Ft + áfát. A behajtási költség abban az esetben kerül kiszámlázásra, amennyiben a Finanszírozó a behajtási cselekményrıl az Adósnak a szerzıdésben meghatározott címre felmondást küldött. 18. Jelen kölcsönszerzıdés 4. és 17. pont szerinti felmondása esetén az Adósnak a kölcsönszerzıdésbıl eredı, a 17. pontban meghatározott bármely jogcímen felmerülı valamennyi tartozása a kézbesítéssel esedékessé és lejárttá válik (tıkésedik), és köteles azokat haladéktalanul kiegyenlíteni. Az azonnali hatályú felmondással egyidejőleg a Finanszírozó a gépjármővön fennálló jelzálogjogát érvényesíti, vagy a vételi jogát amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerzıdés nem lépett hatályba egyoldalú, az Adóshoz intézett nyilatkozatával gyakorolja. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog érvényesítése vagy a vételi jog gyakorlása vagy a felek között létrejött adásvételi szerzıdés alapján a Finanszírozó felszólítására a gépjármővet a felszólítással egyidejőleg vagy a felszólításban meghatározott idıpontban a Finanszírozó birtokába adja. Az Adós a kölcsönszerzıdés egyedi részének aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a gépkocsit a fenti határidıben nem adja a Finanszírozó birtokába, úgy a Finanszírozó jogosult azt tréler igénybevételével birtokba venni, és/vagy a gépjármővet a forgalomból kivonatni. A közjegyzıi okiratba foglalt zálogszerzıdés alapján a zálogjog érvényesítése a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feltételek mellett történik. A felek által külön megkötött vételi jogos és adásvételi megállapodásban meghatározott feltételek mellett a Finanszírozó a kölcsönszerzıdésbıl eredı követelésének csökkentése érdekében: a gépjármő elsı külföldön vagy belföldön történt forgalombahelyezését követı 1 évig a gépjármő forgalombahelyezéskori értékesítési árának 25%-kal, plusz a forgalombahelyezéstıl a vételi jog gyakorlását követıen a Finanszírozó mint tulajdonos részére történı birtokbaadásig terjedı idıtartamra havi 1%-kal, valamint a sérülésbıl és a havi 2000 km feletti, illetve nem rendeltetésszerő használatból eredı értékcsökkenéssel csökkentett összegén; a gépjármő elsı külföldön vagy belföldön történt forgalomba helyezését követı 1 év után a vételi jog gyakorlása alapján a Finanszírozó mint tulajdonos részére történı birtokbaadáskor érvényes EUROTAX-vételáron; totálkáros gépjármő esetén, amennyiben a vételár az EUROTAX alapján nem állapítható meg, a Finanszírozó által felkért igazságügyi szakértı által a birtokbavétel napjára meghatározott áron szerezheti meg a jelen szerzıdés tárgyát képezı gépjármő tulajdonjogát. A Finanszírozó a gépjármő birtokbavétele után, a tulajdonosváltást követı 60 munkanapon belül elszámolást készít, amely alapján a fizetésre kötelezett szerzıdı fél fizetési kötelezettségének az elszámolás kézhezvételét követı 15 munkanapon belül köteles eleget tenni. 12

13 Központi Hitelinformációs Rendszer 19. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó tagja a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.) által mőködtetett Központi Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban: KHR). A Rendszer a hiteladat-szolgáltatók által szolgáltatott adatokat a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezései (a továbbiakban: Hpt) szerint tárolja és kezeli. A KHR-ben kizárólag a Hpt-ben meghatározott referenciaadatok kezelhetıek. Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR a Hpt alapján kezelhet. A KHR kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható azonosító adatok: név, születési név, születési idı és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím és levelezési cím. A Finanszírozó a KHR részére átadja annak az Adósnak a Hpt-ben meghatározott referenciaadatait, aki a kölcsönszerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért, és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fenn állt. A Finanszírozó a KHR részére átadja annak az Adósnak a Hpt-ben meghatározott referenciaadatait, aki a kölcsönszerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. A referenciaadat-szolgáltató KHR részére átadja annak a vállalkozásnak a Hpt-ben meghatározott referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben fedezethiány miatt 30 napot meghaladó idıszak alatt megszakítás nélkül 1 millió forintnál nagyobb összegő sorbaállított követelést tartanak nyilván. A Finanszírozó a KHR részére átadja a vállalkozásoknak a kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos Hpt-ben meghatározott referenciaadatokat. A KHR a referenciaadatokat a Hpt-ben meghatározottak szerint 5 évig kezeli. A KHR-ben nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR részére történt átadása, kezelése ellen és kérheti a referenciaadat helyesbítését illetve törlését. Adatok bekérése, kezelése, felhatalmazási adatok továbbítására 20. A Finanszírozó jogosult a szerzıdésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az Adós személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A Finanszírozó különösen az Adós alábbi személyi azonosító adatait tartja nyilván: név, születési név (leánykori név), amennyiben van: házassági név, anyja születési neve, születési helye és ideje, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító okmány típusa, száma, betőjele, külföldi személy esetében a felsorolt adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: a szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelı jogos érdekeinek érvényesítése, a szerzıdésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázatelemzés és értékelés, kapcsolattartás. Az adatkezelés idıtartama: jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a jogviszony megszőnését követı 5. év vége. A évi XV. sz. tv-ben megjelölt személyes adatokat, a Finanszírozó a hivatkozott törvény rendelkezése szerint 10 évig köteles megırizni. Az ezen törvényben meghatározott adatokon kívül az adatszolgáltatás önkéntes. Az Adós hozzájárulását adja, hogy a Finanszírozó az OTP csoport jogszabály szerint arra jogosult tagja részére elsısorban az Adós nevét, címét, valamint az Adósnak a Finanszírozóval kötött szerzıdése(i) összegére vonatkozó adatait jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével továbbítsa, és a Finanszírozó, valamint az OTP csoport jogosult tagjai ezen adatokat feldolgozzák és az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljék. Az adatkezelés célja a Hpt.-ben meghatározott prudenciális szabályoknak való megfelelés. A Finanszírozó és az OTP bankcsoport jogosult tagjai gondoskodnak az adatok védelmérıl, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá a véletlen megsemmisülés vagy sérülés elkerülésérıl. Az Adós a Finanszírozó és az OTP bankcsoport tagjai által kezelt személyes adatait helyesbítheti, azok kezelésérıl bármikor tájékoztatást kérhet, illetve a jogszabályok keretei között kérheti személyes adatai törlését. 13

14 Az adatkezelést és -feldolgozást a Finanszírozó saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, az évi CXII. sz. tv. elıírásának megfelelıen a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzıjét a Finanszírozó a székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett Üzletszabályzatában feltünteti. Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetıséget is az évi LXIII. sz. tv. rendelkezései az irányadóak. Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekrıl az évi LXIII. sz. tv. szerint történt fenti tájékoztatást követıen Adós hozzájárul ahhoz, hogy a szerzıdésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Finanszírozó a fenti elıírásoknak és céloknak megfelelıen kezelje. Az Adós tájékoztatási kötelezettsége 21. Az Adós a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény alapján a szerzıdés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintı bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstıl számított 5 munkanapon belül a Finanszírozót értesíteni. A Finanszírozó írásos értesítésének hatálya 22. A Finanszírozó az Adós részére szóló írásos értesítéseket jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében rögzített levelezési címre küldi mindaddig, amíg az Adós a Finanszírozót új címrıl írásban nem értesíti. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kézhezvétel idıpontja nem állapítható meg, úgy a postai feladástól számított 5. munkanapon az értesítést kézbesítettnek tekintik. Ügyintézés 23. Amennyiben a Finanszírozó az ügyfélkérelmek teljesítését interneten, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is vállalja, úgy a kérelem teljesítését annak teljesíthetısége esetén a Finanszírozó az Adós részére rendelkezésre álló azonosító kód (jelszó) megadása esetén teljesíti. Azokban a Finanszírozó székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben meghatározott esetekben, amelyekben az Adós írásban (faxon, en, levélben) továbbított megkeresésre a Finanszírozó a teljesítést 5 munkanap alatt vállalja a kézbesítési idıt nem számítva a Finanszírozó a székhelyén történı személyes ügyintézés esetén díjat számít fel. A hirdetményben fel nem sorolt estekben a Finanszírozó az ügyintézést 30 napon belül vállalja. A Finanszírozó a díjjegyzékben meghatározott összegő díjat számítja fel a kölcsönszerzıdésben meghatározottakon túl a következı esetekben: A futamidı alatti csekk-kérés, Adós által harmadik személy részére történı használatbaadás engedélyezése, forgalmiengedély-csere, rendszámtábla-csere, taxiengedély kiadása, üzembentartói engedély és egyéb engedély kiadása, bankinformáció nyújtása, szerzıdésfelmondás, szerzıdésmódosítás, felszólítás a szerzıdéses kötelezettség teljesítésére, szerzıdésmásolat készítése, már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása, továbbá a kifüggesztett díjjegyzékben meghatározott esetekben. Az aktuális díjak mértékét a Finanszírozó székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett, hirdetményben közzétett díjjegyzék tartalmazza. A szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettség átvállalásához (a szerzıdés átvállalása) a Finanszírozó hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megadását a Finanszírozó jogszabály eltérı rendelkezése hiányában indoklás nélkül megtagadhatja. Irányadó jog 24. A kölcsönszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint a Finanszírozó üzletszabályzata az irányadó. Eljáró bíróság 25. Felek jelen szerzıdésbıl eredı jogviták rendezésére értékhatártól függıen kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek jelen szerzıdés aláírásával alávetik magukat. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés megkötése helyének a Finanszírozó 1051 Budapest, József Attila utca 8. szám alatti székhelyét tekintik. 26. Szerzıdı felek kijelentik, hogy jelen szerzıdés valamennyi pontját elolvasták, megértették, tudomásul vették, és azokat magukra nézve kötelezınek ismerik el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá a kölcsönszerzıdés egyedi részében. 14

15 Amennyiben a Finanszírozó képviseletében a szerzıdést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a jelen szerzıdés melléklete és érvényességi feltétele a jelen szerzıdés aláírására szóló egyedi meghatalmazás másolati példánya. 15

MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégő Pénzügyi Lízingszerzıdés MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy

Részletesebben

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 1201 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1201 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1201 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Gépjármőkölcsön üzletszabályzat

Gépjármőkölcsön üzletszabályzat Gépjármőkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégő Pénzügyi Lízingszerzıdés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ 2012. NOVEMBER 19-TİL MEGKÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Közzététel: Budapest, 2012. december 11. Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2012. december

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint lízingbeadó, (továbbiakban: Lízingbeadó) és Ügyfelei, mint lízingbevevık

Részletesebben

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0803 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint lízingbeadó,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 4/3. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. (KORÁBBI NEVE: RAIFFEISEN PROPERTY LÍZING ZRT.) KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ 2014. NOVEMBER 6-TÓL FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINİSÜLİ LÍZINGBEVEVİVEL MEGKÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZİDÉSEKRE

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2009.május.1. CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a természetes személyek személygépjármű, kishaszon-gépjármű, motorkerékpár és hobbi termék finanszírozása esetén alkalmazott díjjegyzékéről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a március 1-től december 31-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a március 1-től december 31-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben