Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív."

Átírás

1 1943 dűli 1 ú. O R S Z Á G O S LUTHER SZÖVETSÉG " EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK SZERKESZTŐSÉGE H a tá rid ős! Budapest, IV., Bástya-utca 12 Egyházi k ö zérd e k b ő l Telefon: n a g y o n fo n to s! B á n y a i?» U "%/ egyházkerület Nyilv. sz. r*....a* P e s t m.k ö z é p é ő _, - p ^ egyházmegye -... r. - l - l S...egyhazkozseg. m *» * ' * " ',. u. pu»****!'! varmegye Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív. AZ EGYHÁZKÖZSÉG. 1 Mikor alakult az egyházközség? Anya- társ-, missziói-, leány, vagy fiókegyházközség-e? a.ny a e g y h á z k ö z s é g Az egyházközség lélekszáma? ? Jelent-e meg az egyházközség történetéről könyv, füzet, ismertetés? Ha igen, kérjük címünkre megküldeni. (Kívánatra visszaküldjük.)... TI. A TEMPLOM. 2. Van-e temploma? V an Több temploma is van? 477.*... Melyik temploma hol van? Eredeti evangélikus templom-e, vagy előbb más egyházé volt?...?.te.d e t i A templom mikor épült? (Mettől-meddig épült?) :4.»... A templomépítés történetének főbb adatai és főbb mozzanatai ; A t e m p l o m é p i t é a r ő l e r e d e t i i r o - t t e m lé k n i n c s. Á gy iil'e k " e z e t e t " '9 t é m p lö m á p i t e s B e n " T 3 o k 'e za e n 't ám ögá't't'a','a k ö z s é g f ö l 'd e s ü r a " :üe T e2:n 'a y '' M ± k iá H ':g T c5 í tá b o r n o k, -d e k ü l - ö n ö s e n - n e j e : P o d m a n ic z k Anna-,Má-ri&---b-ár-ó-nő-» Ki volt a templom tervezője, építője? Üjabb templom esetén ki volt ennek tervezője, építője?... ~. ~ ~ ~ ~... Korábban volt-e más temploma az egyházközségnek?...yq.lt... Mit tudnak róla? * -l?7 v i g r á l l t fenn,m ajd az újabb templom é p i t e s e k o r l e b ö r i t o t t a k '... % Az üldözések idején hány templomot vettek el, a jelenlegi templom tehát hányadik temploma? Újonnan épült e a templom, vagy a régi átépítése? di..újonnan...é.p.u It... Mostani alakját mikor nyerte?...

2 A TEMPLOM KÜLSEJE. 3. Milyen a templom külső falazata? V a k olt f a l ^kőporos :(;recc B elá F B el. Támpillérei, oszlopzata, vannak-e rajtuk díszítések, feliratok, domborművek, ábrázolások, mit vagy kit ábrázolnak? Alkalmaztak-e itten keresztyén jelképeket (szimbólumokat), mit ábrázolnak azok és hol foglalnak helyet? '... t. Vannak-e a templomra vonatkozó rajzok, tervek (építészeti tervek), alaprajzok, képek, leírások, stb.?...n Ín C sen ek *...,... Megjelentek-e ezek írásban, vagy nyomtatásban és hol? Ha igen, kérjük címünkre megküldeni. (Kívánatra visszaküldjük.) Műemlék számba vchelő-e a templom? t o r a SS s t í l u s a s z e r i n t ig e n. 5. A torony. A templomnak van-e tornya? Mikor épült a torony? (Mellől-meddik épült?)..'1.71?.7.*.. A torony egybe van-e építve a templommal?...,.ey.*... Külön áii-e? nem A torony stílusa elüt-e a templom stílusától? nem A tornyon vannak-e díszítések, ábrázolások, keresztyén jelképek (szimbólumok?)...~... Mit ábrázolnak? Ki volt a torony tervezője? is IÓ.ex.e.tleír Ki volt az építője?...iy Y.e.,-T. rkyy*... Műemléknek tekinthető-e?...a...tem plom m al, e g y ü tt ig e n. G. A harangok. A harangok száma: nárom *... Nevezetesen, értékesebb harangok: T.~... k lc s i Mi a nevezetesebb harangok jellegzetessége? (Ábrázolása, felirata, tudnivalók róluk:) Van-e harangjáték?... n ín C S... Mit játszik? Mikor készült? Tervezője: Ha nincs torony, harangláb van-e és hol? Milyen a harangláb?... Van-e művészi jellege és mi? (Faragás, díszítése, keresztyén jelképek, (szimbólumok) stb A kápolna. Van-e külön kápolna? n in c s. Mikor épült?... Alkotója:...

3 Berendezése, m'üértékei? (Leírása mint a templomnál.) Van-e külön keresztelő' kápolna? " Hol van?... Mikor épült? Alkotója: Berendezése, műértéke: (Leírása mint a templomnál.) Van-e sekrestye?... i g e n ' * r ~ Van-e a sekrestyének külön oltára, oltárképe, feszületé? n i n c s. Alkotóik:... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~... Koruk:... A sekrestye berendezése, mű értékei?, (Leírása mint altemplomnál.),... A s e k r e s t y e b e n é p ü lt.e m e le t e s.a tem p lom h osszten g e ly é n e í r a " 'K ö z e p é h '" e p iir t y 8'''1;'e'm plo m i'" 0'ld a i'fe e -jh r ó 'e l-ő i;i;v A '''-s e rk r e s t y e f ö l d s z i n t i h e l y i s é g e az o l d a lb e já r a t h o z - v e z e t, a z em ele-ti ré a z e p e d ig az orgon a k ó r u s á h o z A TEMPLOM BELSEJE, BERENDEZÉSE, FELSZERELÉSE. 12. A templom belső tere. Milyen a templom alaprajza? (téglalapos, négyzetes, koralakú, sokszögű stb., hosszhajós, többhajós, kereszthajós, egytermes-e, többtermes-e, van-e külön oltártere?) e rm e.sah 0 S :Í7'h..a ^.ÓS *.... Hol van az oltár? (Az oltártérben vagya gyülekezeti térbeniéibe?) A...hO.S.SZf a l közepén Hol van a szószék? A?.. o l t á r _f ö l ö t t».yex e.e g y b e é p it v e. Hol van a keresztelő medence?. A.z Q ltárra.cs k özép én. Hogyan vannak elhelyezve? 9.A Aa.? A templom főbb méretei?..ííossza..b5q.,.m*. S z e l e s s e g e ; í.l.7,».ni..71??.g 8esa g a : 1 0.m. Belső hossza..a A.! Belső szélessége i Q Belső magassága (csak a rendelkezésre álló tudott adatokat, vagy csak könnyen megmérhető esetben kérjük.) A templom befogadó képessége?... 9.?.. v R e k... A 'templom összes ülőhelyeinek száma?...*... Ebből a földszinten van 700. r,, i Hogyan állnak a padok az oltárhoz, vagy a szószékhez viszonyítva? (A padok aiz oltár, vagy a szószék felé állnak-e, kézirajzzal is felvázolható.)...m iv e l az o l t á r..a. tem p lom..k özej)én..v a.n *.a,..p.ad ok..r X.5jR ÍH k e n n e k m e g f e l e l ő i g o ly k á p vannak e l h e l y e z v e, hogy az o l t á r t ó l jo b b ra és " b a l r a " e s ő " 'p a 'd s ö r ö " s z I ö p rö lc V ^ in d '''a z ö l T á r Y é l'é '''n ^ z n * e k '.'... Milyen a templom belső falazata, oszlopzata, van-e rajta díszítés, ábrázolás, dombor^m^ ige,_ felírás. vat^y falfestés?^...^..??a.y...^.?..? i.^..s...!!)índen t A dombormű, vagy festés ábrázoló vagy csupán díszítő jellegű?... Felhasználtak-e itt keresztyén jelképeket? (szimbólumokat.)...

4 Mit ábrázolnak azok és hol foglalnak helyet? Alkotójuk:... Koruk:... Műemlék-számba vehetők-e? Milyen a templom mennyezete? Miből készült? (Sik, boltozatos, kazettás, fából, téglából, vasbetonból stb.) Van-e a menyezeten díszítés, stukkozás, festés, ábrázolás, keresztyén jelképek? T é g la b o lt o z a t.s im a,m in d e n d i s z i t é s n é lk ü l. eltér m e s z e l é s s e l. Hogyan vannak elhelyezve, befoglalva és mit ábrázolnak? Műemlék-számba vehetők-e? Van-e a templomban karzat,... V an. H árom e ze k b ő l Hány karzat ^ h o g y a n - ^érl' Milyen a karzat díszítése, festése, domboirművei s azok ábrázoló, vagy csupán díszítő jeilegűek-e? Mit ábrázolnak? Hol foglalnak helyet? Fel- használtake- itt keresztyén jelképeket?...5ím S...f ebérme e z e l e S....t -Ke V - m á rv án-y -t á-b -1- a - -van- -a - V em pl om - b e l-s d. - f a 1 á n. 1, B eleznay M i k l ó s s í r f e l i r a t a. Eme.l.t.e.t.t.ev7.odm a.n ic zk y Anna J T á rie,.a...g r ó f n e je. 2, Sárkány S á m u e l p ü s p ö k, p i l i s i l e l k é s z 8 0. i k. s z ü l e t é s i é v fo r d u ló já n a k m egí e l s z e n t e l é s v e l k a p c s o la tb a n. díszítésük, ábrázolásaik, alkotási idejük, szerzőjük, adományozóik, felirataik. n in c s ének Világítják-e a templomot, ha igen, mivel? (Villany, gáz, petróleumégőkkel, gyertyákkal, stb.) * 15. Templomi csillárok és karégők. vannak. Mely korból valók, készítőjük, anyaguk, díszítésük, ábrázolásaik, jelképék, készítési idejük. * Mzépaó c s i l l á i v e l e n c z e i c s i l l á r, M á r i a - 16 Az oltár Ye r é z i a k o r a b o l./b r.n y a r y y u la adománya eg y l é p c s ő v e l. Fel van-e emelve lépcsőkkel?.. V i Körül van-e rácsozva?^ ,...,. f a,m á r v á n y f e s t e s s e l Milyen a rácsozása? A rácsozás díszítése (jelképei): ".V.T.rr.T.T... Van-e körüljárója? (Körüljárják-e úrvacsora osztáskor.)... n i n c s.. Az oltár formája: önálló asztalolt ár-e, vágj' felépítményes oltár-e képpel, vagy pedig felépítményes, képpel és szószékkel egybeszerkesztett oltár-e? F e lé p ítm é n y e s _, k é p p e l, s z ó s z é k k e l e g y b e s z e r k e s z t e t t...., 'Ö 3 V ja n u á r''9'v Mikor készült az oltár?......

5 Alkotója? -... _.,,, P a, m árv án y T e s te s s e l. Anyaga: (márvány, ko, tégla, la, stb.) Milyen az oltár felépítménye: (kerete, vagy oszlopzata)......p a. f e l é p i t r a g n j. l l Van-e az oltáron, talapzatán, oldalán, asztalán, felépítményén díszítés^ ábrázólás, dombormű, keresztyén jelképek és mik azok? A z o l t á r t a l a p z a t á n k o s z o r ú b a n f o g l a l v a! h i t, r e m é n y, s z e r e t e t J e l k é p e i. A z o l t á r b o l t o z a t á n a * ö r ö k s z e q n, a r a n y s u g á r k é v é h e n, 17. Az oltárkép _,,.,,, J é z u s m egaicsoulese. Mit ábrázol? Eredeti-e vagy másolat?...e red eti, ,,,. AO, 0 1 a j f estmeny. Olajfestmeny-e, vagy olajnyomat? stb Ki festette és mikor?... t... Mesterjegye: (a festő kézjegye, esetleg évszáma) Műemléknek tekinthető-e az oltárkép?... Voltak-e, vagy vannak-e az oltárképen kívül más képek, vagy szobrok a. i <> nincsenek. templomban! Szerzőjük, mesterjegyük, melyik korból valók, anyaguk, kit vagy mit ábrázolnak? ! Műemlék-számba vehetők-e? A szószék. t ' j Y+~' Yi í...,,..110 Lasa az o ltá r n á l! Mikor készült? Alkotója: Anyaga: (kő, márvány, fa, stb.) * A szószék faragványa, díszítése, Van-e rajta ábrázolás, mit vaigy kit ábrázol, keresztyén jelképek?. Yl! 1 L.1.j-.ujJ-.J-LL j-l.l.-.-l...:... Van-e a szószéknek sátora (baldachinja), milyen a díszítése, milyen ábrázolás van rajta jelképek? Van*...P oltiveb.a z o lt á r r a l egybeszerkesztve. egy sxilü an márványozva, aranyózva. Műemlék-számba vehető-e a szószék? Oltárterítők, szószékterító'k, oltári párnák. Vannak-e régi oltár- és szószék térítők, oltári párnák? Ezeknek leírása, anyaga: Mivel van hímezve, szőve?... v.t.rr... Van-e rajta ábrázolás, ige, felírás, vagy díszítés, milyen jelképekkel? ábrázol, felirata)... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ LlLL:Ji.:!L.>... (mit Népi eredetű 'díszitések-e? Milyen korból valók?...

6 Ki volt a készítőjük, tervezőjük? (csak ha ismeretes) A templomi terítökészlet megfelel-e a liturgikus követelményeknek? (Oltár- térítők és szószékterítők színei?) i g e n. Oltárterítőt és szószékterítőt mikor milyent használnak? A d v e n t 1p i r o s p l ü s s e z h a s z n á l t a t i k n a g y ü n n e p e k e n, v á l t a k o z v a f e h é t m a d e ir a t e r i t < 5 v e l. B ő j t : f k e t e. Vajn_e rajtuk ábrázolás vagy felírás és mi? Á b r á z o l á s o k : k e r e s z t, k e h e l y, b u z a k a l á s z, v i r á g g i r l a n d. / Beborítja-e egészen az oltárt? i g e n. Az oltárlapra használnak-c külön térítőt, vagy nem? n em. Az oltári edények alá tesznek-e ú. n. korporálét, vagy nem? i g e n, Ezek leírása.. B r o k á t. s e ly e.m, p ra n y.a u j t á s s a l s z e g é ly. e z v e. Vannak-e úrvacsorái edényterítők? v a n n a k. Ezek színe, anyaga, díszítése, ábrázolása, jelképei, felírásai, stb. fe k e t e s e l y e m, F e h é r m a d e ir a h ím z é s a k e h e l l y e l. Fehér vászori'.kéhelly él'.ifeti'ra ta' Szt' cselekednétek az "én..emlékezetemre Liturgikus egyházi, vagy régi papi ruhák. (Albák, kazulák, stb.) Anyaguk, készítési idejük, készítőjük, díszítésük, ábrázolásuk, jelképeik? * 21. Oltári és templomi szőnyegek. Anyaguk, szövésük, díszítésük, ábrázolásaik, jelképeik, tervezőjük, adományozójuk (csak ha ismeretesek), a készítés ideje, a szőnyeg állapota, hol és mikor használják? A i n? t e r m in d e n j e l l e g n é l k ü l Oltári térdeplők., ' V Qn.. Anyaguk, formájuk, díszítésük, ábrázolásaik? * k ö z ö n s é g e s b ú t o r s z ö v e t h u z a t a l...., Készítési idejük: Az oltárt hogyan világítják? v i l l a n y gy e r t v á k k a l. (Égő gyertyákkal, villanygyertyá kkal?) Az oltárt hogyan díszítik? Vázákkal, virágokkal? -'á z á k b a n e l ő v i r á g g a l. 25. A keresztelő medence. Mikor készült? * Alkotója: , Mérete- Lia g a s s á g h : c m. A t m é r e t e : 7 0. cm. Anyaga: (márvány, kő, műkő, fa, vas, stb.) mái ván v -,,,.. T ö m ö r m á r v á n y t a l a p z a t é n R i i ^ é l e s e d o k e r e k f o r m a. * Van-e rajta díszítés, ábrázolás, keresztyén jelképek, felírás, az ábrázolás mit ábrázol, mi a felirata? B.-^ y á r y...y u la. u r ajándékozta a p i l i s i...é v. e gy.h á zm a k Műemlék-számba vehető-e?

7 26. A padok. Vane- külön lelkészi pad, vannak-e külön presbiteri padok, oldalpadok (stalíumók)? Van. kiülön p a p is z é k. Külön pad a lelkészi család részére van-e?..., fi r? - ' p p v-. * Q <y Q f, Faragványosak-e, díszítésük, ábrázolásuk? Vannak-e rajtuk keresztyén jelképek? Mely korból valók? b.ql... Műemlék-számba vehetők é?... A gyülekezeti padok. Mikor készültek? b e n Van-e a padokon díszítő faragás, vagy díszítő festés, díszítő ábrázolás, vagy jelképek?.p.enyőfáb.óli.ká& zült.ek..azl..els.ő...padok...e.l.ej.e...s..az ö s s z e s padok v é g e i v i l á g o s t ö l g y f a e r e z é s s e l f e s t v e.a r a n y o z o t t g ir la n d o k k a l AZ orgona' ^3 a b é g e k e n r ó z s á k k a l. '27. Van-e a templomnak orgonája? Hány játékos az orgona? * Az összes regiszterek felsorolása név szerint- Subb88[ 16.O ctávbs S S.S.F la u to d o l c e 4. B o u r d o n,o c t a v k o p l e r,m i x t ú r a,f u v o l a, P l ő t e,p r i n c i p a l,űa l i c i o n a l. Mikor és ki építette az orgonát? é p í t ő j e i s m e r e t l e n. Műtörténeti értléket képvisel-e az orgona? ' 1850 előtt épült-e, vagy azután? ---- ' Csuszkaládás-e az orgona?...gsu.sz.ka.lád.ás. Milyen a homlokzata (prospekt)?. b a ro k k s t i l ü, d ú s a r a n y o z á s s a l. Vannak-e rajta ábrázolások, jelképek, felírások és mi? A CSUGSán a ^ y á ry C sa lá d Kérünk fényképet a nagy, vagy történelmileg értékes orgonákról. c í m e r e. URVACSORAI ÉS 28. Urvacsorai edények. Ostyatartó szelencék (cibóriumok) KERESZTELŐ EDÉNYEK. Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.). -EziiS-t.,... Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jtegyeket) Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, adományozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adományozójuk. (Nagyon vigyázzunk, hogy az adományozási évszámot ne téveszszük ögsze ^ mű szereztetési idejével.v 5 ls a h e n g e r e s form a d í s z í t é s n e l k i i l. í 'e l i r s t a : A p i l i s i e v a n g.á g o. t a i h i t v a l l á s ú gyül e k e z e t az -Ur v a t s o r a já h o z e z e n s-zü k séges - o s t y s t a r t é t k é s z í t t e t t e M é lt. 3elezn ay...jános ü r e k k la.in s p e k to r s á.g á n a k,:n ^ T..Sárkány...Sám uel, f ő e s p e r e s u r p ré d ik á t o r ságának H alu s zka P á l c u r á t ő r s ágának id e j é b e n A kkor v o l t a k P i l i s e n V á ros. ó i i á ^av a rga J á n o s, J e g y z ő je íí.m ic h a lk ő K á r ó l IJr,ő t a n i t ó K o- c L e "c ' nem. v á t s A ndrás G r, e g y h á z i iá k B o rg u ly a György Ostyaosztó tányérok (patának) B a h il Ján os Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) e z ü s t Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket)... Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, adományozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adományozójuk. (Nem tévesztendő össze az adományozás ideje a készítés idejével.) K ö r a l a k u,s i m a, d i s z i t é s n é l ü k ü l. F e l i r a t a : A p i l i s i e v.e c c l e s i á n a k a iá n d é k o z ta G r ó f "-B'éleznay' "JáhOsné" Műértékek-e?... nem......

8 Urvacsorai kelyhek: Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) ÖZiist,, a r a n y o z v a. Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeivel) Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, adományozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adományozójuk.) D o m b o rm ű v e s d í s z í t é s ű, g r, s ú l y ú. F e l i r a t a : ( J u r a t u s h l c w a l i x p r o e c c l e s a P i l i s l e n s a s u b H e v e r e n d ő A dam o B a r t h o l o m a e i d e s A n n o Műértékek-e? n e m. Beteg úrvacsoraosztó kelyhek. Leírása, mint a keiyheknéi. Bziist., arany, ózva). Sima k iv it e lb e n, l'e lir a t a : A p i l i s i á g.h itv.e v.e g yh á z tu la jd o n a. A ta lp a z a t belsejében: A.Ü.P. jegy. Urvacsorai borkancsók. Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket.) Forájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, adományozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adományoi k Kát d arab.a nagyobb 4 l i t. d rta tta lm u,fe d e le s Öblös k a n o s ö io fm a.ié e lira ta :T iiis i ev.*szt.i2gyház ^juirekézetnék Emlékűi Gróf B ele znay János m á rt. 12-én A ki-s«bb--2-lit.ürta-i--ta-lmu,-fedele-s-,-heng-e-ros- -forma, v é s e tt d iszitése kkel! 'éli r a t a: Ma r t i nus.. Dúc ha 4 E col e s i a.. P i l i s 17 69, Cin, Müértékek-e? n e m. 29. Keresztelő kannák, keresztelő tálak. Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) Mester jegyük és hitelesítőjegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket.)... Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, mesterük, készítési idejük, esetleg adományozójuk. (Nem tévesztendő össze az adományozási év a készítés idejével.) í -, 11 i DÍSZ és felirat nélkül Műértékek-e? nem,......

9 OLTÁRI FELSZERELÉSEK. 30. Feszületek, keresztek Anyagul - F a k e r e s z t e n b r o n z c o r p ü s. Mesterjegyük, hitelesítőjegyük: Formájuk, díszítésük, esetleges ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, mesterük, készítési idejük, adományozóik H i!! '! " l '. j, Műértékek-e?... _ 7 ~ ~ ~ Oltári gyertyatartók. Anyaguk: k é t b r o n z.é s két s á rg a ré z., egy. k a r ú., gy. e r t y a t á rtó Mesterjegyük, hitelesítőjegyük, készítési idejük, mesterük, esetleg adományom ZÓjuk :... Műértékek-e? Műérték jellegű oltári virágvázák. Anyaguk: Mester- és hitelesítőjegyük, formájuk, készítési idejük, díszítésük, ábrázolásaik, mesterük, esetleg adományozójuk Csengettyűk, csengettyüs gyüjtőperselyek. Anyaguk, formájuk, készítési idejük, díszítésük, ábrázolásaik, mesterük. 1 isárgarez c s e n g e t t y ü s g y ü j t o - p e r s e l y, bárson y t a r s o l l y a l '. 34. Perselyek, gyüj tőládák. Anyaguk, formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, mesterük, feliratok, készítési idejük E gyszerű fe n y ő fa lá d ik á k. :! : " i i : í! ' ;! : :! RÉGI BIBLIÁK, IMÁDSÁGOS ÉS ÉNEKESKÖNYVEK. 35. Régi oltári bibliák. Kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmetszet stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? ' ' «! 36. Régi oltári agendák és imádságos könyvek. Kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmetszet stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, készítési idejük, szerzőjük?... : I 1 n in c s e n e k. 37. Régi templomi énekeskönyvek. Szerzőjük, kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmtszt, hagjgyzésük stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük?...lj..í.j l..'... n i n c s e n e k,......

10 38. Régi templomi dallamos (korái) könyvek. Leírása mint az énekeskönyveknél... n i n c s e n e k. A TEMPLOM KÜLSŐ TERE, KÖRNYÉKE. 39. Parkozott-e a templom környéke? P á s i t o t t s z a b a d t é r. Fákkal, díszbokrokkail, virágágyakkal díszített-e? 10. Van-e a templomnak kriptája? V S n. Nevezetesebb halottak. Műértékű síremlékek, sarkopbagok, azokon lévő áb- A g r ó f 7B e l e z n a y '*o s '^ e m e ^ e z ^ s l '(fc V Íy e 1? KA k r i p t á b a n 1 3 k o p o r s ó t a l á l h a t <5*1,g r. B e l e z n a y M i k l ó s g e n e r á l i s t e m p l o m a í a p i t ó, B e l e z n a y M i h á l y B e l e z n a y S á m u e l, B e l e z n a y á n o s / f e l ü g y e l ő / B e l e z n a y K á r o l y b e l e z n a y M á r t a B e l e z n a y M i h á l y, B e l e z n a y ^ e r e n c z ^ e l e z n a y I s t v á n é s n é g y n é v t e l e n g y e r m e k k o p o r s ó Van-e a templom körül temető? n i n c s. vagy sírhelyek, ezek között értékesebb műemlékek, nevezetesebb halottak, síremlékek, műértékű ábrázolások, díszítések, keresztyén jelképek TEMETŐK. 42. Van-e az egyháznak temetője? Vannak-e abban nevezetesebb műemlék jellegű síremlékek, nevezetesebb ábrázolások, szobrok, domborművek és kit, vagy mit ábrázolnak, feliratok, milyen korból valók, alkotóik. Műemlék je lle g ű síremlék n in cs. A TEMPLOMMAL VONATKOZÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK. 43. Kik azok, akik a teijrplom építésénél, berendezésénél, felszerelésénél kimagaslóbb érdemeket szereztek?. B e l e z n a y M i k l ó s n é s z. b r. P o d m a n i s z k y A n n a, b á r ó N y á r y u l a f e l ü g y e l ő. 44. Nevezetesebb régi lelkészek, püspökök, AZ e lső lelkészs A postoli András akik az egyházközségben működlek. jja r t h o l o m a e i d e s P á l i f j. S á r k á n y S á m u e l b á n y a k e r ü l e t i p ü s p ö k. 45. Nevezetesebb világi egyházi férfiak, B e l e z n a y Y 'i i l < í lt l ''t «m p í ő lm r t,p Í í í t'l! * P IM -*y>evök, s">... B e l e z n a y J á n o s f e l ü g y e l ő, b á r ó N y á r y % u l a é s b á r ó % á r y L á s z l ó f e l ü g y é l ő k. l o v a g d r. L e h o t z k y A n t a l f e l ü g y e l ő. 46. Jelenlegi lelkész, lelkészek neve. Honéczy Pál A jelenlegi egyházfelügyelők, gondnokok neve. v i t é z T Ö r S T i b o r. FÉNYKÉPEK. 47. Fényképfelvételeket kérünk a templom külsejéről, belsejéről, oltáráról, műemlékjellegü műkincseiről. Úrvacsorái és keresztelő edényeiről stb A fényképeket a fény- és árnyék játékában kérjük felvenni. A megvilágítás a tárgyakat is a fény és árnyék kiemelő hatásában érje.

11 MUTATNIVALÓK. 48. Kérjük a Lelkész Urakat, hogy a templom és a paróchia padlásait, sekrestyéjét, lelkészi hivatalait, irattárát, szekrényeit, lomtárát, félszereket, kamarákat kutassák át, hogy nincsenek-e használaton kívül helyezett régi templomi felszerelések, feszületek, keresztek, képek, szobrok, edények, bibliák, énekeskönyvek, perselyek, gyüjtőládák stb. Itestlaurálha tók-e ezek? Kivétel nélkül minden kimustrált, vagy kiselejtezett tárgyról kérünk rövid leírást, feltehető ugyanis, hogy ezek között felbecsülhetetlen miié í télteket menthetünk meg egyházunk és a kultúra számára. (Esetleg költségünkön leufaznánk megtekintésük végett a szükséges restauráció céljából.) b a n a p a r o c h i á t t ű z v é s z p u s z t í t o t t a e l. E k k o r s e m m is ü l t m eg s o k r é g i i r a t, f e l j e g y z é s é s e m lé k. M a a k u t a t s z á m á r a s e m m i f é l e l e l e t se m k í n á l k o z i k. A TEMPLOM ÉS A GYÜLEKEZET. 49. Milyen ünnepeken van istentisztelet? M in d e n ü n n e p e n. 50. Milyen liturgia szerint folvik az istentisztelet? A m a g y a r i s t é n t Í 8 Z t e l e t 8Z U j l l t u r Vo.,,......,. 0 g i a s z e r i n t, a t é t a r é g i s z e r i n t. 51. Vaa-e a gyülekezetnek regi liturgiája? Használatban van-e? ^em t e l j e s. 52. Melyek a gyülekezet által legkedveltebb éhekek általában? (Adventben, karácsonykor, ó-év és újévkor, vízkeresztkor, böjtben, nagycsütörtökön, nagypénteken, luisvétkor, pünkösdkor, szentháromságkor és a szentháromsági vasárnapokon, a reformáció ünnepekor, bűnbánati napon, halottak napján, az egyházi esztendő végén, kereszteléskor, úrvacsora vét 1- kor, esketéskor, temetéskor sib.ik i d o l g á t c s a k M i U r u n k é d e s A t y á n k K e g y e s J é z u s M i n t h a s z á r n y o n e r d i c s é r j ü k D i c s é r d é n l e l k e m M e n n y b e n l a k é A d v x N a g y ö r ö m h í r Á l d o t t a z é l e t ' s t e n e b r r B o l d o g ö r ö m n a p K r. U r u n n a k Ő é v : B u j d o s á s u n k e s z e t e n d e i, U j é v : E g y e m z e t e n d ő V i z k e r s K e l j f e j ö l t ö z z B ő j t : K r. á r t a t l a n b á r á n y J é z u s x a t e n n e k b á r á n y a J é a u e a e b e i d n e k - e g y p é n t e k : A k e r e s z t f á h o z m e g y e k H u s v : A h a á l m e g g y ő z ő j é n e k J é z u s é n b í z o d P ü n k : J ö v e l s z e n t l é l e k S g t. h á r : Á l d o t t l e g y e n a z U r. A t ö b b i a l k : S z á l l j a t o k f e l a S z e g é n y f e j e m o n d v i s e l ő é d e s A t y á n k M i n d j é a m i t S z e l í d s z e m ed - E s ö t é t f ö l d i p á l y á n E r ő s v á r u n k É n I s t e n e m é s b ű n ö s -----ő h n a y I s t e n - I f j ú s á g o m t e r e m t ő j e A t y á m a z é g b e n L é g y a s e n d e s s z í v v e l M i n t a s szép h ives, Tem:Szivem s z e r in t Az időm $ents meg engem---- beljebb ep e i- ha '0d lak ásod at,< W s h a r c o t -I t t a gyászoe. M i n t h a B z á r n j ó n j ^ e r d,k c a i í r j ü í :, Í 1a n h y Í> «n ' í a k ó, J e n n y b 6 1 J ö v ö k, K r i s z t u s ü r á n k - n a k á l d o t t, J ö v e l S z e n t l é l e k, A n a p im m á r, A r a g y o g é n a p m a, B o l d o g a z k i é l e t é b e n, S z e g é n y f e j e m, G o n d v i s e l ő é d e s A t y á m, J é z u s o m K r i s z t u s o m, T é r j m a g a d h o z K é s z í t s d m a g a d, É n I s t e n e m é s b ü h ö s, A t y á m a z é g b e n f e n n, K i d o l g á t c s a k, A z é n i d ő m, E r ő s v á r u n k, I s t e n f é l ő k m ily, N e m e s h a r c o t, I t t a g y á s z o s é r a. 54. Milyen énekeskönyvet használt a gyülekezet N a g y g y ő r i é s 1 r a n O S C Í U S. az idők folyamán (ha lehet, a XVII. századtól kezdve)? Melyik énekeskönyvet használják? S z a r v a s i U j. é s I r a n o S C i U S A ma használt énekeskönyvben foglalt énekeken kívül énekel-e mást is a gyülekezet? Ha igen, kérjük a leírt éneket a szerző nevével, dallamjelzéssel és a szereztetési év megjelölésével megküldeni.

12 Egyházi--énekkar..~...: Egyházi z e n e ; 57. A gyülekezetben milyen helyi szokások kapcsolódnak a templomhoz?... A g y ü l e k e z e t a s u s p i r i u m n á l f e l á l l S z t h á r o m s á g v a s á r n a p j á n a s z o k á s o s t f ő é n e k e t a t d t n y e l v ü i s t e n t i s z t e l e t e n á l l v a é n e k l i k. 58. A gyülekezet templomi ájtatosságára jellemző adatok. w (Templomjárással kapcsolatos szokások, történetek, különös tekintettél a népszokásokra és figyelemmel a gyülekezet nemzetiségére és népviseletére.) n i n c s e n e k Voltak-e, vagy vannak-e valamiféle népszokások egyházi ünnepkor, vagy egyéb ünnepi alkalmakkor.. ' * * - -.* i t 60. Kérünk a jellegzetesebb gyülekezeti életről, vagy gyülekezeti szokásokról és szórványéletről fényképeket és leírásokat, rövid ismertetéseket. A lelkész urakat arra kérjük, hogy amennyiben valamely kérdés után a feleletre szánt hely kevés, úgy szíveskedjenek a pontszámra és a kérdésre való hivatkozással egy külön mellékleten válaszolni az egyházközség nevének a feltüntetésével. P i l i s 1943 J U n lu 0 V. 1 0 'T.... f álu HK*!». 1 Felelős kiadó: Vass János Bethlen Rt. Müsz. igazgató: Lombár László.

13 P i l i s, /P est P i l i s S o lt K is Kun-vm. / Anyaegyház lÍle'k;szám m al. A la k u lt 172l-ben. Ségi temp től 1776-ig á l l t fenn, a m ostani templom é n ité s e k o r ]e b o n to ttá k. tsppibm sxíatai tem plom át 1760 ttél 1784-ő^-^>&*&4^^ A tomplomép itó oneá Í r o t t emlék n in c s. A templomépitést és az egyházat bőkezűen tám ogatta a közsá g fö ld e s u ra, g ró f Beleznay M im b táhprnok. Különösen^pedig felesége, Podmaniczhy Anna M á ria b á ró n írjj T o rn y iíl787- ben éprerx* <&-sekre stye pedig 1791-ben é p ít t e t e t t hozzá; em eletes. A templom hossztengelyének a közepén é p ü lt, a templomi o ld a lb e já ró e lő t t. A sekre stye f ö ld s z in ti helysége az o ld a lb e já ra th o z v e z e ti <&z e m e le ti ré s z pedig az orgona kórusához. A templom egyterm e3, hosszhajós. A templom hossza 50 méta**, szélessége 17 E.átSfc, magassága 10 mésshr, belső hossza 48 mátesr, belső szélessége 15 métar-, belső^magassága 10 méüfcek) befogadóképessége személy, M lő helyeinek száma 900, ebből a fö ld s z in te n van 700, a k a rz a to n 200. Az o lt á r a templom közepén van, ennek m egfelelő leg a padok olyképpen vannak e lh e ly e z v e, hogy az o lt á r t ó l jo b b ra és b a lra eső padsor oszlopok mind az o lt á r fe lé néznek. A templom belső f a la fe h é rre m eszelt, menyezete té g la b o lto za t, sima, minden d is z ité s n é lk ü l, fe h é r m eszeléssel. A templomnak három k a rz a ta van, k e ttő a ho sszteng ely végén^ s kü lö n az o l t á r r a l szemközt az orgona-árarzat. Két m árványtábla van a templom belső fa lá n : e g y ik k e l02nay M ikló s s í r f e l i r a t a, em eltette Podmaniczky Anna M á ris bárónő, a g ró f özvegye. A m á ik Sárkány Sámuel püspök, p i l i s i le lk é s z ik s z ü le té s i é vfo rd u ló já n a k m egörökítése. Az akkor em elt u j olt ár fe ls z e n te lé s é v e l kapcsolatban k é s z ü lt. C s illá r a i k ö z ü l a középső é r tékes, v e le n c e i c s illá r, M ária T e ré z ia ko rá b ó l, báró Nyáry Gyula adománya. O ltá ra felépítm ényes, képpel és szó székkel e g yb e sze rke szte tt o lt á r. K é s z ü lt január 9.-én. Anyaga fa, o szlo p d iszit- 'é sekke l, m árványfestésse l. Az o lt á r ta la p z a tá n koszorúba fo g la lv a a h i t, remény, s z e re te t, je lk é p e i vannak. Az o lt á r b o lto z a tá n Is te n szemének je lké p e arany sugárkévében. O ltárképe Jézus megdicsőülését á b rá z o lj u.bre o lu jfe s tm é p y f báró Nyáry A lfo n z fe s te tte.o s ty á t á rtó szelencéje ezüst, adományozási f e l i r a t t a l 1841-ből. O styaosztótá n y é rja s z in té n e zü st, 1856-ból, adományozási f e l i r a t t a l. U rvaoaorai kelyhe ezüst aranyozva, -domborműves d is z ité s ü 1757-ből.Beteg urvacsoruosztó ke lyh e ezüst aranyozva, ürvacso-rai borkancsója 3 darab van, c in b ő l.a r.aobb_ju 5Ll=hőjL «kisebb 1769-bői, m inakett idomár, ózáoi te lő 'm n á ja...! \. K e re szte lő medencéje márványból k é s z ü lt, 1881-ben, néró Nyáry Gyula ajándéka. O it á r t e r it ő i á s s z ó s z é k te ritő i lit u r g ik u - sak, k e re s z t, ke h e ly, búza kalász, v i r ígtyfrfegfrfc jelké p es á b rá z o lá s o k u l" A padok 1784-ből v a ló k, -fe-ayő f nb-ó'l-y- fiii'-i i l nő padok.parltf- Wk»o 1 -v i 1. ron-t ű ig y fa 01^ ^.,. j 1 fc ^ lt O, aranyozott r^rl^ni.iq kval J P i l i s. /P oot P i l i s d ú lt k is O rgonája 171^/95-ben é p ü lt* é p itó yjo, -ezu. gka^áwhfe, szbkrájayhxáusrsranyiazásasi^ihamiakzhtánaücxisxx hom lokzata dús aranyozása, cs-ucsáb a báró.nyáry. családi ci&fere. r e g is z te r e i: Subbass 16, Octaybaso 8, M iauto dplce 4, Boürdon, O ctaykopler, M ix tú ra, Puvola P lö te, P rin c ip a l, S a íis io n a l. Piriig r 'A e o L - VTiT"'»/ A templom f á s it o t t, szabad té re n á ll ^ C v i^ t^ ^ ü ix m a s j A tomplo m n a k- krip tá já éban; a- 6 ra^aét, a g ró f Beleznay-család tem etkezési h e ly e. A k rip tá b a n 13 koporsó ta lá lh a tó : g ró f Beleznay M ik ló s, g e n e rá lis tem plom alapitó, Beleznay M ih á ly, Beleznay Sámuel, BeleSnay Jánoselüg yelő/ Beleznay K á ro ly, Beleznay M árta, Beleznay M ih á ly, Beleznay Perencz, Beleznay Is tv á n, és négy névtelen gyermek koporsó ja. A templom é p íté sé n é l, berendezésénél és fe ls z e re lé s é n é l k i- maerasióbb érdem eket"szereztek: g ró f Beleznay M ikló s g e n e rá lis f temploma la p it ő és felesége, s z ü l. Podmartrrrzky Anna M á ria bárónő és báró Nyáry G.ula e ^ k á ra fe lü g y e lő. 21ső le lk é s z e A p o s to li András v o lt / /. Nevezetesebb le lk é s z e i v o ltá r még: Bartholom aides P á l, X / és i f j. Sárkány Sám uel/ / b á n y a k e rü le ti püspök. Nevezetesebb v i lá g i f é r f ia k : g-xóf % íerznaj " M i k i tgiiiploiiiap-aaajdlq^ tauca^mt,, i y,/!ctfl. 1Hi'J, Beleznay János & g y h á e í e lü g y e lő, báró Nyáry G yula és báró N.á ry László ogyháaf e lü g ye l ő k lovag J r. Lehóczky A ntal v o lt ogy-hágfelügyelő. / j e l e n l e g i le lk é s z Hönéczy P á l, a e-gyháafelügyelő v i t á Tors T ib o r, a ké p viselő h á z a le ln o k e.

14 A PILISI ÁG. H. EVANG. EG YH Á ZKÖ ZSÉG LELKÉSZI HIVATALA TELEFON:PILIS *..szdm. Pilis, J u n iu ^ JL2*... Tárgy:.... Hivatkozási szám:.... N a g y t i s z t e l e t t i S z e r k e s z t ő s é g! J e l e n t é s e m e t a p i l i s i e v. t e m p l o m r ó l a z z a l v a n s z e r e n c s é m b. r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t a n i, h o g y a f é n y k é p e k e t c s a k k é s ő b b l e s z m ó dom b an f é l t é K i v á l ó t i s z t e l e t t e l / L e v. l e l k é s z. U

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése ÁBTL - 4.2-28 -80/1975 /1 BM II/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 2 8-8 0 /1 9 7 5. BM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG B e ls ő h a s z n á la tra! KÖRLEVÉL Budape s t, 1975. ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy:

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z ÉPÜLETFIZIKAI HATÁSOK Az é p ü l e t e t k ü lö n b ö z ő h a t á s o k é rik H ŐM ÉR S ÉKLETI H ATÁS OK S ZÉL H ATÁS H ŐS U

Részletesebben

ä ő ľ ľü ó ľ ü ľ ő ľ ő ő ő É ő ľ ľ ő ő ľ ő í í ó ľ ľ í Ü ü ľ ö ű ľ ő ľľ ö ľ ľ ú ľ ě ő í ö óľ ź ľ ľ óľ ľ í ö ó ö ľ ú ő ö ö ľ ę ľ ź ź ő ľ ü ó ľ ó ü đ ľ ľ ő ó ő í ľ ó ő ď ó ľ ľ ö ó ľ í ő ľ ő ď ľ Ĺ í đ ľ ó

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervéről és évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervéről és évi beszámolójáról ELŐTERJESZTÉS A Bicskei Egységes Művelődési és Könyvtár 2017. évi munkatervéről és 2016. évi beszámolójáról 1. előterjesztés száma: 65/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztést

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ÁBTL /78 /1

ÁBTL /78 /1 ÁBTL - 4.2-137 - 30/78 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT SZIGORÚAN TITKOS BELÜGYMINISZTÉRIUM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT VEZETŐJÉNEK 1 /1 9 7 8.számú K Ö R L E V E L E az 1979. é

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ń ó ľ ó ę ľ Ĺ ü ľ ó ľ ľ ľ Í ü ľ ľ ó ľ ľ ü đö ź É É ó ł Á É ľ ľ É Íľ ľ Ü ľ łą É Ü É É ł ą ľ É Ł Á Á ł ťą łł ą ą ľ ü ź ź ü ę ę Í ź ü ü ú ó ľ ľ ľ ó ó ľ ó ľ ó ü ó ö ź ű ö öľ ü ü ľ ű ö ľ ó ű ź ű ü ę ö ó ľó

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

ó ľ ľ ś ľ śíę ľ ę ąľ Ť Ť Ť ő ľ ő ź ő ő ü ő íľ ľ ľ śää Ĺ í ü ľ í Í É ľ É ľ ľá É É Íľľ ľ ľ Á É Ü É É ł Á Á ľ ü ü ő ü ő ő ü ő ó ľ ľ ź ľ ľ ü ľ ů ő ö ö í ö ľ ő ľ ľ ó ü í í ź ő í ľ ľłô É ľé í ü ó í í ó í ľ ó

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai

A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. Vándorgyűlése Mosonmagyaróvár 2017. október 20. A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai Dr. Hajdu-Smahó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

K Ö Z É R D E K Ű K. V. K I A D Á S A

K Ö Z É R D E K Ű K. V. K I A D Á S A K A S Z A P IS T V Á N S E G ÍT S! K É T H Á B O R Ú V I H A R A K Ö Z Ö T T A Z I S T E N I G Í R T A : K O V Á C S J. E L E K B U D A P E S T K Ö Z É R D E K Ű K. V. K I A D Á S A. - 1 3 0-3 6 4. F E

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben