A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014

2 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi háttere:... 4 I.3. Az INTÉZMÉNY - SZMSZ hatálya... 6 II. AZ INTÉZMÉNYÜNK ALAPADATAI... 7 II.1. Intézményünk azonosítói... 7 II.2. Az intézményünk tevékenységei:... 8 II.3. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon III. A vezető beosztású dolgozók feladatai feladatmegosztása kötelezettségvállalása III.1. Az INTÉZMÉNY igazgatója III.2. Az INTÉZMÉNY vezető beosztású dolgozói: III.3. Vezetők helyettesítésének rendje: IV. Gazdálokodásból adódó feladatok: V. Az INTÉZMÉNY Nevelőtestülete V.1. Szakmai munkaközösségek: V.2. Pedagógusok munkaideje V.3. Nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazottak V.4. Csepel TISZK Koordinációs Iroda VI. Intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje VI.1. Tanulók közösségei, a diákönkormányzat VI.2. Szülői szervezet VI.3. Az intézményi (vezetői) tanács VI.4. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája VI.5. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje VI.6. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja: VII. Intézményünk működés rendje VII.1. Az iskola működési rendje VII.2. A vezetők benttartózkodásának rendje: VII.3. Belépés és benttartózkodás rendje: VII.4. A Kollégium működési rendje VII.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel VII.6. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje VII.7. Intézményi védő, óvó feladataink VIII. A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái IX. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok X. A felnőttoktatás formái XI. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok XII. Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: XIII.Az iskolai könyvtár működési szabályzata

3 XIII.1. A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai XIII.2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai XIV. A Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás XV. Egyéb kérdések XV.1. A keresetkiegészítés feltételei XV.2. Az INTÉZMÉNY nevelési-oktatási dokumentumainak nyilvánossága XV.3. A mindennapos testnevelés szervezése XV.4. Záró rendelkezések: Mellékletek: számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet: számú melléklet

4 I. BEVEZETÉS A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 Budapest, Tanműhely köz 7. sz. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma A SZMSZ-ünk célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek Közös Igazgatású Többcélú Közoktatási Intézményünkben SZMSZünk tartalma nem áll ellentétben a ránk vonatkozó hatályos jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem von el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkíti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Közös igagatású többcélú közoktatási intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata (INTÉZMÉNY-SZMSZ) készült az évi CXC. tv.a Nemzeti köznevelésről " szóló törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján. A 2003/2004-es tanévben a Csepel Műszaki Szakközépiskolát és Szakiskolát a fenntartó Fővárosi Önkormányzat összevonta a Sziget Középfokú Kollégiummal, majd a 2005/2006-os tanévben a Podmaniczky Frigyes Szakközépiskolával egyesítették iskolánkat. 2011/2012-es tanévtől megszünt az intézmény önálló gazdákodása, ezt a feladatot a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete (továbbiakban GSZ) vette át január 01-ig.. Létrejött a TISZK társiskoláinak ijúság és gyermekvédelmi, pszichológiai és szabadidős tevékenységének ellátást koordináló és ellátó koordinációs iroda,. Az intézmények egyesítése, a fenntartóváltás és a jogszabályi változások indokolták új INTÉZMÉNY-SZMSZ elkészítését. I.2. Az intézmény működésének jogszabályi háttere: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 4

5 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról 5

6 diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletmódosításáról a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII.30) Kormány Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről I.3. Az INTÉZMÉNY - SZMSZ hatálya Az INTÉZMÉNY- SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az INTÉZMÉNY - SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 6

7 II. AZ INTÉZMÉNYÜNK ALAPADATAI II.1. Intézményünk azonosítói a, Az intézmény neve: Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium b, Az intézmény székhelye: Budapest, 1211 Budapest, Tanműhely köz 7. sz.- c, Az intézmény telephelye: Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata d, Alapító okirat száma: e, Alapító okirat kelte: f, Alapítás éve: g, OM azonosító: h, KSH azonosító: i, PIR azonosító: j, Adóalanyiság: nincs k, Adószám: nincs l, Bankszámlaszám: nincs m, Az intézményt fenntartó és felügyeleti szerv: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ n, Az intézmény működési területe: Budapest és Pest megye 7

8 II.2. Az intézményünk tevékenységei: II.2.1 a) Alaptevékenységei Szakágazati besorolása Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon További szakfeladatai Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 8

9 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény szerint szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű, testi, érzékszervi (hallássérült és látássérült), enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerint szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallás- és látásfogyatékos), enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. Képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelése és oktatása. 9

10 A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban a költségvetési szervnek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal 5 (9-13) szakközépiskola 4 (9-12) évfolyamos 5 (9-13) évfolyamos nyelvi előkészítő szakképző évfolyamokon a hatályos OKJ szerint szakiskola 2 (9-10) évfolyamos 2 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a Kt. 27. (4) bekezdése szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám óvodai férőhely:--- nappali rendszerű iskolai oktatás, a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás férőhelye: 950 nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye:500 bentlakásos intézményi férőhelye 250 b) Szakmai képzés Ágazat: Gépészet, Épületgépészet, Műszerészet, Villamosipar és elektronika, Informatika, Közgazdaság, 10

11 Ügyvitel, Kereskedelem Rendészet Szakmacsoport: Gépészet, Elektrotechnika-elektronika, Informatika, Közgazdaság, Ügyvitel, Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, Művészet, közművelődés, kommunikáció közszolgálati Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. Az intézmény saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint a közös tantárgyakban a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola, a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola, a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola végzett tanulóit, továbbá a TISZK fejlesztésére vonatkozó pályázati fenntartási időszak végéig a Fodor József Szakképző Iskola és a Pogány Frigyes Szakközépiskola végzett tanulóit is. Új osztályok, szakmacsoporton belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. 11

12 c) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása d) Vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. e) Egyéb tevékenységek A TÁMOP 2.2.3/B-09/ azonosító számú uniós projekt fenntartásával járó feladatok, valamint egyéb pályázati feladatok ellátása. Gyermek- és ifjúságvédelmi, szabadidő szervezői feladatok koordinálása, szakmai segítése, valamint pedagógiai munkát segítő egyéb feladatok ellátása az alábbi intézményi körre: Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola, Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola, Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 12

13 II.3. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon Budapest XXI. kerület helyrajzi szám alatt felvett, m2 alapterületű, valóságban Budapest XXI. Tanműhely köz 7. szám alatt lévő, 49511/50294-ed tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata, Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. 13

14 Koll: 1 munkaközösségvezető van 11

15 III. A vezető beosztású dolgozók feladatai feladatmegosztása kötelezettségvállalása Az INTÉZMÉNY Vezetői Tanácsa INTÉZMÉNY Vezetői Tanácsának tagjai: Igazgató Igazgató helyettesek Kollégium vezető Munkaközösségvezetők Közalkalmazotti Tanács elnöke Intézményi szakszervezetek vezetői Szülők Közösségének vezetője Diákönkormányzat vezetői Külső szervezetek( Kamarák) képviselői Intézményi Tanács elnöke Az INTÉZMÉNY Vezetői Tanácsának feladata: Javaslatot tenni az intézmény pedagógiai programjára Stratégiai célok kijelölése Segíti a külső kapcsolatok építését Feltárja a külső pénzügyi források bevonásának módját Külső szervezetek( Kamarák) képviselői segítik a szakképzést és a felnőttképzést Az INTÉZMÉNY Vezetősége Az INTÉZMÉNY igazgatója Igazgatóhelyettesek Kollégiumvezető Szakmai munkaközösségek vezetői Az INTÉZMÉNY tanügyi koordinációs és gyakorlati oktatásvezetője Feladatai: szervezni, ellenőrzni, és irányítani közvetlenül az intézmény napi tevékenységét. 12

16 III.1. Az INTÉZMÉNY igazgatója Az igazgató irányítja vezetőtársai segítségével az INTÉZMÉNY nevelői, szakmai, pedagógiai tevékenységét. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Munkáltatója a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ. Magasabb vezető beosztását ötévenként pályázat útján tölti be, az erre vonatkozó jogszabályok előírásának megtartása mellett. Vezetői felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Köznevelési törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik, a 2/2013. (1.15.) KLIKE Központi kiadmányozási és helyettesítési rendjéről 1/2013. (I.02.) KLIKE utasítás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szabályzatban foglaltak. Hatáskörének átruházásáról a "vezető beosztású dolgozók feladatai " 2.2. az INTÉZMÉNY- SZMSZ. pontjában intézkedik. A vezető beosztású dolgozók feladatait, jogkörét, felelősségét a vonatkozó jogszabályok, a Munka Törvénykönyve, a Kjt. stb. szerint a többcélú közoktatási intézmény igazgatója határozza meg. A vezető beosztású dolgozók kinevezett közalkalmazottak, akiknek vezetői beosztása határozott időre szól. Vezető beosztású dolgozó csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása a többcélú közoktatási intézmény igazgatója által történik. 13

17 III.2. Az INTÉZMÉNY vezető beosztású dolgozói: Igazgatóhelyettesek Kollégiumvezető Szakmai munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettesek: Kötelező óraszám: Az INTÉZMÉNY általános igazgató helyettese -"első" ig. h. Szakmai igazgatóhelyettes 4 óra/hét 4 óra/hét Kollégiumvezetők: Kollégiumi vezető Kötelező óraszám: 8 óra/hét Az INTÉZMÉNY vezető beosztású dolgozóinak általános feladatai: Irányítják és rendszeresen ellenőrzik a munkaközösségek adminisztrációs munkáját (tanterv, tanmenet, naplóvezetés, ellenőrzők vezetése, stb.) Havonta rendszeresen ellenőrzik a túlóra, eseti helyettesítés, és a megbízásból adódó óraelszámolásokat, szakköri naplókat, korrepetálási füzeteket. A tanév elején készített részletes munka-, ütem-, és ellenőrzési terv alapján látják el feladataikat. A szakterületüknek megfelelően rendszeresen segítik, támogatják kollégáikat munkájuk ellátásában. Részt vállalnak az INTÉZMÉNY hosszú- és rövidtávú pedagógiai programjának kimunkálásában, folyamatosan fejlesztik szakterületüket. Havi látogatási terv alapján látogatják az órákat, foglalkozásokat, melyről véleményt formálnak, s ezzel elősegítik a kollégák szakmai, pedagógiai fejlődését. A pályakezdők illetve gyakornoki időt töltők munkájáról három hónap vagy a jogszabályok által meghatározott (gyakornok esetén) idő elteltével írásbeli összegző elemzést készítenek, s javaslatot tesznek a kinevezésükre vagy ennek megtagadására. Ellátják a törvény által előírt kötelező óráikat. 14

18 Elvárás : "Naprakész" jártasság az INTÉZMÉNY - t érintő rendeletek, törvények területén. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. Vezető beosztású dolgozók - a hatáskör elosztásból adódó - speciális feladatai: Az INTÉZMÉNY általános igazgatóhelyettese: Az INTÉZMÉNY első számú helyettese, aki az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén teljes jogkörében helyettesíti őt. (kiadmányozási és kötelezettségvállalási jogkörében is) Humán, nyelvi. és testnevelési munkaközösség munkáját irányítja Felelős az iskola pedagógiai, szakmai fejlesztési munkájáért Az iskolai könyvtár munkájának irányítása Az iskolai Diákönkormányzat közvetlen segítése Az iskolai ünnepségek, évfordulók, kulturális rendezvények szervezése Szervezi és koordinálja az iskolai ügyeletet (tanári, munkaközösség vezetői, igazgató helyettesi) Felelős az INTÉZMÉNY összes munkatársának a beiskolázásáért, továbbképzéséért Felelős a területéhez tartozó munkatársak beiskolázásáért, továbbképzéséért Kidolgozza a nevelőmunka ellenőrzésének tervét, irányítja és szervezi az általa vezetett tagozatok tevékenységét Összefogja a pályázati programokat Irányítja és ellenőrzi az ifjúságvédelmi feladatok koordinálását,végrehajtását, Irányítjí a Csepel TISZK koordinációs iroda munkáját Végrehajtja a minőségfejlesztésből adódó feladatait Évente minősíti a hozzá tartozó munkatársakat, melynek alapján: hiányosságaik pótlására (kötelező továbbképzés), Munkaügyi kérdéseiben dönt, illetve javaslatot tesz Minősíti, kitüntetésre javasolja a területéhez tartozó dolgozókat, 15

19 Az INTÉZMÉNY Fegyelmező Tanácsának megbízott elnöke Felelős az iskola pedagógiai, szakmai fejlesztési munkájáért Elektromos, osztályfőnöki és munkaközösség munkáját irányítja Összefogja az iskola külsö, külföldi kapcsolatait, készíti és koordinálja a pályázatokat Irányítja és ellenőrzi az iskola munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatok koordinálását,végrehajtását, Irányítja az iskola minőségfejlesztési tevékenységét Minősíti, kitüntetésre javasolja a területéhez tartozó dolgozókat, Felelős a területéhez tartozó munkatársak beiskolázásáért, továbbképzéséért Kidolgozza a nevelőmunka ellenőrzésének tervét, irányítja és szervezi az általa vezetett munkaközösségek tevékenységét Munkaügyi kérdéseiben dönt, illetve javaslatot tesz Szervezi és koordinálja a különböző iskolai méréseket (kompetencia mérés, stb) A természettudományos, informatikai-, és közgazdasági szakképzési munkaközösség munkájának koordinálása, a Számítástechnikai szakképzések koordinálása, beiskolázástól a vizsgák szervezéséig Szervezi a javító- és pótló-vizsgákat Szakmai igazgatóhelyettes A kijelölt tanügyigazgatási feladatok ellátása (órarend-, tantárgyfelosztás készítése, összegzése, túlórák, helyettesítések stb. kijelölése,) Felelős az iskola pedagógiai, szakmai fejlesztési munkájáért Az érettségi, és OKJ vizsgák szervezése, lebonyolítása A szakközépiskolai tanulmányi versenyek szervezése, koordinálása (OSZTV, OTTV stb.) Végrehajtja a minőségfejlesztésből adódó feladatait Munkaügyi kérdéseiben dönt illetve javaslatot tesz Felelős a területéhez tartozó dolgozók beiskolázásáért, továbbképzéséért 16

20 Koordinálja, ellenőrzi, minősíti, munkájukat és kitüntetésükre javaslatot tehet. Minősíti, kitüntetésre javasolja a területéhez tartozó dolgozókat. A tanulók beiskolázásával kapcsolatos feladatok közvetlen irányítása, az előzetes tehetséggondozás szervezése Tanulók évközi felvétele, átvétele, áthelyezése. A tanügyigazgatási adminisztrációs feladatok ellátása : statisztikai jelentések, adminisztratív előkészítése, KIRSTAT, FŐKIR, stb. kezelése. Felelős a teljes szakiskolai, szakképzési tagozat szakmai elméleti, gyakorlati képzéséért, a szakmai munkaközösség munkájának koordinálásáért. Irányítja és ellenőrzi az tanműhely munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatok koordinálását,végrehajtását, Szervezi és koordinálja a szakmai munkaközösség szakmai tanulmányi versenyeit, Irányítja az iskolai tanműhely teljes tevékenységét, Új kapcsolatokat épít ki a vállalkozókkal, gyakorlati képzést folytató cégekkel Gondozza és megköti az iskola és a tanulókat foglalkoztató cégek, valamint a tanulók szerződéseit Bonyolítja, szervezi a gépészeti és az elektromos terület gyakorlati versenyeit, és vizsgáit Termelési és tanulmányi feladatokat összehangolja Felelős az elektromos, és gépész szakképzés vizsgáinak elméleti és gyakorlati részéért Felelős a területéhez tartozó dolgozók beiskolázásáért, továbbképzéséért Minősíti, kitüntetésre javasolja a területéhez tartozó dolgozókat, Koordinálja, ellenőrzi, minősíti, munkájukat és kitüntetésükre javaslatot tehet. Munkaügyi kérdéseiben. Az iskolai vezetők feladatelosztását a munkakörönként kiadott munkaköri leírásokban szabályozzuk. Így az fentiekben leírt vezetői feladatok között előfordulhat átcsoportosítás, illetve az adott feladat(ok) megszünéséből adódó változás. Ez a jövőben nem igényel szmsz változtatást. Kollégiumi vezető Kidolgozza a kollégium oktató-nevelő munkájának munkatervét, Gondoskodik a tanári munkaközösség megalakításáról, 17

21 Kidolgozza a nevelőmunka ellenőrzésének tervét, irányítja és szervezi az ellenőrzési terv végrehajtását, minősíti, kitüntetésre javasolja a kollégium dolgozóit, Javaslatot tesz az igazgató felé a csoportvezető nevelőtanárok, a munkaközösség és szakkörök vezetőinek kinevezésére, Munkaügyi kérdéseiben dönt, illetve javaslatot tesz, Felelős a területéhez tartozó dolgozók beiskolázásáért, továbbképzéséért, Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi és ifjúságvédelmi feladatok koordinálását,végrehajtását, Kiemelt feladatai : A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, a kollégiumi nevelőtestület vezetése, Együttműködés biztosítása a kollégium környezetével, az érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőivel és a diákjogok érvényesülésének biztosítása, A nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, A gyermek-és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanulói-baleset megelőzési tevékenység irányítása, A döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. 18

22 Az INTÉZMÉNY szakmai munközösség vezetői: Kötelező óraszám: Kollégiumi munkaközösség: 30 óra/hét Szakközépiskolai munkaközösségek: Elektromos munkaközösség vezető Természettudományos munkaközösség vezető Humán munkaközösség vezető Informatikai munkaközösség vezető Felnőttképzési munkaközösség vezető Gyakorlati oktatatói munkaközösség vezető Nyelvészeti munkaközösség vezető Osztályfőnöki munkaközösség vezető 22 óra/hét Munkaközösség vezetők általános feladatai megegyeznek a vezető beosztású dolgozókra vonatkozó előírásokkal, de munkájukat közvetlenül a kijelölt igazgatóhelyettes irányításával látják el. Átfogóan irányítják a szakmai munkaközösség képzési struktúrájának fejlesztési tevékenységét (rövid és hosszú távon) Koordinálják a hozzájuk tartozó elméleti és gyakorlati munkaközösségek munkáját (Egyeztetik az elméleti és gyakorlati oktatás tanmeneteit, fejlesztési elképzeléseit.) Részt vesznek az iskolai irányító munkában, előzetes beosztás alapján ügyeleti tevékenységet látnak el Megszervezik a kollégák továbbképzését, helyettesítését Segítik a pályakezdő kollégák szakmai, pedagógiai munkáját Koordináló szerepet töltenek be a szakmai tanulmányi versenyek és a vizsgák szervezésében, előkészítésében Havi rendszerességgel ellenőrzik a tanórai, kötelező kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket Ütemezés szerint látogatják a kollégák óráit, kollégiumi foglalkozásait, s szükség esetén pedagógiai segítséget nyújtanak nevelési problémák megoldásában 19

23 Vezetőként felkérés esetén képviselik az INTÉZMÉNY-t szakterületüknek megfelelő rendezvényeken, tanácskozásokon, továbbképzéseken Összeállítja a munkaközösség éves programját Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára (igény szerint az igazgató, igazgató helyettes, részére) a munkaközösség tevékenységéről Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez Segíti a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, felhívja a figyelmet a szükséges szakirodalom tanulmányozására, koordinálja a továbbképzést Az előrelátható hiányzások szakszerű helyettesítésének megszervezése Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést Tanulmányi versenyeket előkészíti és szervezi Osztályfőnöki munkaközösségvezető feladatai: Az iskolai nevelési koncepció kidolgozásának irányítása Az osztályfőnökök adminisztratív munkáinak figyelemmel kísérése, ellenőrzése Nevelési értekezletek előkészítése Osztályfőnöki órák látogatása, az órák tapasztalatainak megbeszélése Közreműködés a tanév rendjének (ütemtervének) kialakításában, az ünnepek, tanítás nélküli munkanapok, tanulmányi kirándulások, különféle sport és kulturális rendezvények meghatározásában, programok előkészítésében, lebonyolításában Képviseli az iskolát neveléssel kapcsolatos értekezleteken, rendezvényeken 20

24 III.3. Vezetők helyettesítésének rendje: Intézményünkben a helyettesítés rendjét a következőképpen szabályoztuk: - A vezetők munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítést és az intézkedési jogköröket. - Minden tanév elején elkészítjük a vezetők ügyeleti beosztását, hogy a szorgalmi időszakban naponta de. és du. legyen felelős ig.h. vagy vezető az intézményben. A nyári időszakra külön vezetői ügyeleti beosztás készítünk. Helyettesítési sorrend: Igazgató Iskolában Általános ig. helyettes Ig. helyettesek, Munkaközösség vezetők Tanár Kollégiumban Kollégiumvezető Helyettesítéssel megbízott munkaközösség vezető Tanár Tanár A helyettesítő közalkalmazottak felelősségét, intézkedési jogkörét a munkaköri leírásuk tartalmazza. 21

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november

Részletesebben