9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól"

Átírás

1 ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos április 30. napjától 2 Onga Város 3 Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelően - a jogszabályokkal összhangban a szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit. 2. (l) A rendelet hatálya kiterjed: A rendelet hatálya a.) 4 Az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban 5 tartózkodó magyar állampolgárokra. b.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány birtokában a település közigazgatási területén élő bevándoroltakra c.) letelepedési engedéllyel rendelkező, a település közigazgatási területén élő személyekre d.) a magyar hatóság által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre 1 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 2 9/2009.(IV.8.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, április 08-án lépett hatályba. 3 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 4 14/2008.(IX. 16.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, szeptember 16-án lépett hatályba 5 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától.

2 e.) a hajléktalan személy, egyes személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátására, ha úgy nyilatkozik, hogy tartózkodási helye Onga város 6 közigazgatási területén van. (2) A rendelet az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is kiterjed. (3) A rendelet hatálya kiterjed még a a) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68 EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint, b) a Sztv. 32/B. (1) bekezdésében és e rendelet 3/A, -ában meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71 EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. c) Magyarország 7 területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekekre is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, házastárs, egészségileg károsodott gyermek, egyedülálló, egyedül élő tartásra köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, kereső tevékenység, hajléktalan, aktív korú, nevelési ellátás, szoba félszoba, közcélú munka, fogyasztási egység az Szt. 4..(1) bekezdésében meghatározottak szerint értelmezendő. (2) E rendelet alkalmazásában: gyermek, fiatalkorú, fiatal felnőtt, gyermek hozzátartozói, a gyermek tartására köteles személy, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, gyámhatóság, gyermekvédelmi gondoskodás, veszélyeztetettség, tartós betegség a Gyvt. 5. -ában meghatározottak szerint értelmezendő. (3) Ahol a rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátás, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget, annak a személynek kell a jövedelmeként figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 6 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 7 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 2

3 II. A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelem közös szabályai 1. Eljárási szabályok 4. (1) A szociális ellátásra és gyermekvédelmi ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban Ket.) rendelkezéseit az Szt-ben, továbbá a Gyvt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat-, valamint a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a) Onga Város 8 Önkormányzat Képviselő-testülete b) Onga Város 9 Polgármestere, valamint c) Onga Város 10 Önkormányzat Jegyzője gyakorolja. (3) A Képviselő-testület az Szt-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatáskörét a Szociális és Egészségügyi 11 Bizottság feladat-, és hatáskörébe utalja. 5. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátás iránti igényt az Onga Város 12 Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában lehet előterjeszteni. Az igény elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azt az erre vonatkozó igazolásokkal becsatolni. (2) a.) 13 A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen: munkáltató által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat, nyugdíjösszesítő vagy a kifizetésről szóló szelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, vagy kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés, mezőgazdasági jövedelmekből származó jövedelmi igazolás, adóbevallás, vagy annak hiteles másolata. 8 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 9 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2008. (IX.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, szeptember 16-án lépett hatályba 3

4 b.) Egyedülálló kérelmező esetében igazolni kell továbbá: a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy a válóperi végzéssel, külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal. c.) Amennyiben a kérelmező aktív korú és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, csatolni kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, a munkanélküliség tényének regisztrálásáról. d.) Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatását minden esetben iskolalátogatási bizonyítvánnyal (igazolással) kell igazolni. (3) 14 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) és e rendeletben biztosított pénzbeli ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatalban történik. (4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek. (5) 15 A jövedelem számításnál irányadó időtartam: a többször módosított évi III. törvény 10..(1) (5) bekezdései az irányadók. (6) 16 Az ellátást kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a havi jövedelemre vonatkozó adatok az adóhatóságtól kért adatszolgáltatás, valamint szakértő igénybevételével ellenőrizhető. (7) 17 Ha a Szociális és Egészségügyi 18 Bizottság és a jegyző hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (1) és (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, vagy kétség merül fel annak valóságtartama tekintetében, elő kell írni az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtását. (8) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2008.(IX.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, szeptember 16-án lépett hatályba. 16 9/2009.(IV.08.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, április 08-án lépett hatályba. 17 9/2009.(IV.08.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, április 08-án lépett hatályba /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 4

5 2. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése 6. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megítélésére az Szt ának illetve a Gyvt ának rendelkezésit kell alkalmazni az alábbi kiegészítéssel: a) A havonta rendszeresen folyósított ellátások esetében tört havi jogosulatlan igénybevétel esetén a visszakövetelendő összeget naptári napra kalkulálva kell visszakövetelni. b) Kérelemre a visszafizetés részletekben való törlesztése is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. II. FEJEZET A szociális ellátás rendszere E rendelet értelmében a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális ellátások nyújthatóak: pénzbeli szociális ellátások: 20 a.) b.) c.) települési támogatás d.) köztemetés I. Pénzbeli ellátások 22 Aktív korúak ellátása /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 20 Megállapította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjától. 22 9/2009.(IV.08.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, április 08-án lépett hatályba. 23 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 24 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 25 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 26 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 27 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 5

6 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj hk. 16. hk. Települési támogatás (1) A képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást nyújt az átmeneti nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, amennyiben a kiadások olyan mértékűek, hogy azok veszélyeztetik a személy, vagy a család megélhetésének biztonságát, valamint az évi III. tv. 45. (4) bekezdésben foglaltak esetén. (2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel és jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 300 %-át (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez rendszeres települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a közkútfogyasztáshoz, a szemétszállítás díjához rendszeres települési támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. (1a) Rendszeres települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (2) Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona Hatályon kívül helyezte a 1/2012. (I. 25.), hatályos január 26-tól. 29 7/2009.(III.11.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva március 11-én hatályon kívül helyezve. 30 Módosította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 31 Megállapította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 32 Módosította a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április 30. 6

7 33 (2a) 34 (2b) 35 (2c) 36 (3) 37 (4) 38 (5) 39 (6) 40 (6a) (7) A rendszeres települési támogatást 41 folyó év december 31-ével bezárólag kell megállapítani. 18/A. 42 (1) Rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 18/B. 43 (1) A települési támogatásban részesülő személy köteles - az egyéb jogszabályi kötelezettségein túl - az alább felsoroltakat teljesíteni. Köteles: 1. a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használatára, rendszeres takarítására, fertőtlenítésére, 2. a lakcímet igazoló hatósági igazolványban feltüntetett lakóhely, tartózkodási hely teljes területének, valamint annak öt méteres környezetének rendben tartására, különös tekintettel: a.) a hulladékok tárolására vonatkozó köztisztasági szabályok betartására, b.) vízelvezető árkok karbantartására, c.) a használt közkút környezetének rendben tartására, d.) a be nem épített területek gyomtalanítására. 3. a lakóingatlan rendeltetésszerű használatára, állagának megóvására, 4. az ingatlan közvetlen környezetének rágcsáló irtását elvégezni, 5. az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartására, 33 Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Módosította a 9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos április Megállapította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 43 Megállapította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 7

8 (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) A rendelet 18/B. -ban felsoroltakat a Családsegítő Szolgálata (3562 Onga, József A. u. 5.) három havi rendszerességgel fényképfelvétel készítésével ellenőrzi. Amennyiben a fent említett szabályozás megszegésével kapcsolatban bejelentés érkezik, a bejelentést követően 5 munkanapon belül végez ellenőrzést és annak eredményéről Onga Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságát írásban tájékoztatja (1) A képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulást állapít meg, amely nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %- ánál, de elérheti annak teljes költségét, ha a temetési költségek a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési költséget számlával kell igazolni. (3) 45 A helyben szokásos temetés legalacsonyabb költsége: Ft.- II. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Onga Város költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére a Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető. 20/A. 47 A polgármester átruházott hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemetéséről, azzal, hogy az elhunyt temetése a helyben szokásos legolcsóbb temetési módon történik , 50, Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 44 Módosította a 6/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelet, hatályos április Módosította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától 47 Módosította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 48 7/2007.(IV.18.) Onga ÖK. sz. rendelettel április 18-án hatályon kívül helyezve 49 7/2007.(IV.18.) Onga ÖK. sz. rendelettel kiegészítve, április 18-án lépett hatályba 50 14/2008.(IX.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel szeptember 16-án hatályon kívül helyezve 8

9 Gyógyszertámogatás III. Természetben nyújtott pénzbeli szociális ellátások IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (1) Onga Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által fenntartott Ongai Szociális Szolgáltató Központon keresztül biztosítja, mint gesztor település. (2) Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott ellátások: a.) Onga Város saját feladatként látja el: étkeztetés tanyagondnoki szolgálat fogyatékosok nappali intézménye b.) Társulás keretében ellátott feladatok: - házi segítségnyújtás (Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Harsány, Kisgyőr, Onga, Répáshuta települések vonatkozásában) - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Harsány, Kisgyőr, Onga települések vonatkozásában) - támogató szolgálat (Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Onga, Sajóhidvég, Sajólád, Sajópetri települések vonatkozásában) - családsegítés (Arnót, Bükkaranyos, Emőd, Kisgyőr, Onga, Sajópetri települések vonatkozásában) - gyermekjóléti szolgálat (Arnót, Bükkaranyos, Emőd, Kisgyőr, Onga, Sajópetri települések vonatkozásában) - idősek nappali ellátása (Bükkaranyos, Onga települések vonatkozásában) - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételi rendje (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik. Az 51 29/2013. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2008.(IX.16.) rendelet módosította, hatályos szeptember 16. napjától. 9

10 egyes ellátások igénybevétele iránti kérelmet az Ongai 55 Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez (3562 Onga, József A. u. 5.) kell benyújtani. (2) 56, 57 A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell: a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet által előírt igazolásokat. Tanyagondnoki szolgálat 27. (1) 58 A tanyagondnoki szolgáltatás a város külterületi lakott helyén Ócsanáloson állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosokra terjed ki. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok: a) étkeztetésben való közreműködés b) házi segítségnyújtásban való közreműködés c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás d) közösségi és szociális információs szolgáltatás e) egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása f) ételszállítás önkormányzati intézményekbe g) intézménybe történő szállítás h) egyéb szállítási szolgáltatás (temető, bevásárlás, ballagás, esküvő, egyéb) Szociális és információs szolgáltatás (1) Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, az abban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: - Onga Város 60 alpolgármestere, - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, - Ongai 61 Szociális Szolgáltató Központ vezetője, - Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviselője, - Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda képviselője, - Polgármesteri Hivatal képviselője /2008.(IX.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, szeptember 16-án lépett hatályba 55 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2007.(X.17.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, október 17-én lépett hatályba 57 14/2008.(IX.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, szeptember 16-án lépett hatályba 58 13/2007.(X.17.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2007.december 31-én lépett hatályba 59 14/2008.(IX.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel hatályon kívül helyezve, helyébe lép szeptember 16- án lépett hatályba 60 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 10

11 (2) A szociálpolitikai kerekasztalt a Városi 62 Önkormányzat alpolgármestere vezeti és szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Étkeztetés 29. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) 63 Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora életévét betöltötte - vagy egészségi állapota miatt egészségi károsodása legalább 40 %-os - nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon gondoskodni. (3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására. Házi segítségnyújtás 30. (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt a alapján kell gondoskodni: a.) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak b.) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. (2) 64, 65 A házi segítségnyújtást az Ongai Szociális Szolgáltató Központ társulási megállapodásban rögzített módon és formában az egyes jogszabályokban előírtak alapján látja el. Családsegítés 62 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 64 2/2009.(II.11.) Onga ÖK. sz. rendelettel kiegészítve, február 11-én lépett hatályba /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 11

12 A Szt ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatok ellátását Ongai Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú egyedül élő, 65 év feletti - vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Támogató szolgáltatás A Szt. 65/C. -ában meghatározott támogató szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása társulási formában történik. Nappali ellátás A nappali ellátás az Sztv. 65/F. -ában meghatározottak alapján vehető igénybe. Működését Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által fenntartott Ongai Szociális Szolgáltató Központon (3562 Onga, József A. u. 5.) keresztül biztosítja. Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában az egyes jogszabályokban előírtak alapján látja el a nappali ellátás feladatait III. FEJEZET A gyermekvédelem rendszere Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott ellátások 66 29/2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjától. 12

13 III. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok (1) A személyes gondoskodás önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (2) 75 (3) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást biztosító intézménynél nyújthatja be. (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt: - az ellátások igénybevételéről (kivéve, ha a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatása hatósági rendelkezésen alapul) - a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjról (kivéve normatív kedvezményt). Gyermekjóléti szolgáltatás 40. (1) 76 A Gyvt ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást Onga Város Önkormányzata társulás formában látja el. (2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal, az iskolákkal illetve az óvodával együttműködve. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. (4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Gyermekek napközbeni ellátása 41. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni /2013. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjától. 74 Megállapította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától. 75 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet 2015.március 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos január 1. napjától. 13

14 (2)A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. (3) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A gyermekek napközbeni ellátásán belül az étkeztetésért az 1. mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. IV. Gyermekvédelmi gondoskodás IV. FEJEZET Térítési díjak megállapítása 1. Felnőttekre vonatkozó ellátások térítési díja A térítési díjakat a Szt ai alapján Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg, mely a rendelet 2. számú mellékletét képezi. Gyermekétkeztetés térítési díja 44. (1)A gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjak: óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (továbbiakban: étkeztetési díj) (2) Az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetés térítési díját a képviselőtestület minden év december 31-ig állapítja meg. (3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az élelmezés nyersanyagköltségére, az étel előállítására valamint az üzemeltetésre az adott évre betervezett éves kiadásoknak a tervezett ellátott létszámra jutó napi összegét. A napok számaként csak a tervezett étkezési napok számát lehet figyelembe venni. (4) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, távol maradást az intézmény vezetőjénél kell írásban bejelenteni. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az étkezési térítési díj megfizetése alól. 77 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától /2013. (XII. 19.) rendelet módosította, hatályos2014. január 1. napjától. 14

15 (5) A Gyvt (5) bekezdésében meghatározottak alapján az étkeztetési térítési díjhoz normatív kedvezményt kell biztosítani. V. FEJEZET Záró rendelkezések 45. (1) Ezen rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével május 17- én lép hatályba. A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. (2) A rendelet 11. -ában foglaltak július 1. napjától lép hatályba. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Onga Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 8/2003. (IV. 09.) rendelete, valamint e rendelet módosításáról szóló 2/2004. (III. 10.), 5/2004.(VI.08.), 13/2004. (XII. 15.), 10/2005.(III. 25.), 20/2005.(XII.14.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 5/2001.(III.28.) rendelete, valamint e rendelet módosításáról szóló 14/2001. (IX. 06.), 18/2001.(XI. 21.), 23/2001.(XII. 19.), 15/2002. (XII. 12.), 9/2003.(IV. 09.), 14/2004. (XII. 15.), 15/2005.(IX. 14.), 19/2005. (XII. 14.), 5/2006. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Onga, május 9. Madzin Tibor sk. polgármester Farkas Lászlóné sk. jegyző 15

16 1. melléklet 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, Az oktatási, nevelési intézményekben fizetendő térítési díjak Térítési díj +ÁFA: általános iskolában napközi 379.-Ft ebéd 231.-Ft óvodákban 305.-Ft 2. Az oktatási és nevelési intézményekben fizetendő térítési díjak összegéből az alábbi kedvezmények vehetők igénybe: a.) óvodában és általános iskolában az évi XXXI. törvény ában meghatározott normatív kedvezmények b.) 50 % kedvezmény az általános iskolában egész napos oktatásban résztvevő tanulók, amennyiben a 2. a.) pontban meghatározott kedvezményt nem veszik igénybe 79 14/2006.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, december 12-én lépett hatályba 80 16/2007.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, december 12-én lépett hatályba 81 22/2008.(XII.10.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, december 10-én lépett hatályba 82 20/2009.(XII.09.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, december 09-én lépett hatályba /2010.(XII.15.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, december 15-én lépett hatályba. 84 Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2011. (XII.14.) sz. önkormányzati rendeletével módosított szöveg. Hatályos Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg. Hatályos: Módosította a 18/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet, hatályos december Módosította az 1/2015. (I. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos január

17 2. melléklet 88 ONGAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Térítési díjak évre Szociális étkeztetés (ebéd) Szociális étkeztetés Intézményi térítési díj -Elvitel esetén -helyben fogyasztva Kiszállítás díja -kiszállításnál házaspár esetén az egyik fél 220 Ft/fő/nap* (279,40 Ft/nap/adag áfával) térítésmentes *Az intézményi térítési díj az ÁFA- t (27%-os) nem tartalmazza, az ÁFA 59,4 Ft/nap/adag. Házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj: térítésmentes Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj: 10 Ft/nap/készülék. Támogató szolgálat Intézményi térítési díj: Személyi segítés: 10 Ft/óra Szállítás: 10 Ft/km Tanyagondnoki Szolgálat A falu-, tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. Nappali ellátás Idősek nappali ellátása Ellátási forma Idősek Klubja Intézményi térítési díj Idős nappali ellátásban részesülő vagy Idős nappali ellátásban és szociális foglalkoztatásban részesülő esetén térítésmentes Fogyatékosok nappali ellátása Ellátási forma Intézményi térítési díj Csak nappali ellátást igénybevevő térítésmentes Nappali ellátást és étkezést 220 Ft/nap* igénybevevő (279,40 Ft/nap/adag áfával) *Az ebéd térítési díj az ÁFA- t (27%-os) nem tartalmazza, az ÁFA 59,4 Ft/nap/adag. 88 Megállapította a 4/2015. (II.12.) rendelet, hatályos 2015.március 1. napjától.

18 A 4/2008.(II.13.) Onga ÖK. sz. rendelettel beépül a 2. sz. mellékletbe, február 13-án lépett hatályba. 3. sz. melléklet 89, 90, 91, 89 8/2007.(V.16.) Onga ÖK. sz. rendelettel kiegészítve, 2007.május 16-án lépett hatályba 90 16/2007.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, december 12-én lépett hatályba 91 4/2008.(II.13.) Onga ÖK. sz. rendelettel beépül a 2. sz. mellékletbe, február 13-án lépett hatályba 18

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben