A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4"

Átírás

1 A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Neuropszichológiai és Pszicholingvisztikai Kutatócsoport, Budapest 2 MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest 3 BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest 4 ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék, Budapest 1. Bevezetés A nyelvtani helyességi avagy grammatikalitási ítéletek (NYHÍ) az egyik legáltalánosabban használt nyelvészeti és pszicholingvisztikai vizsgálati módszer. Egy tipikus NYHÍfeladatban a vizsgált személy jellegzetesen egy mondatot hall vagy olvas, és el kell döntenie, hogy az jólformált-e vagy sem, illetve a feladat egyes változataiban a jólformáltság mértékét kell megítélnie. A módszer elterjedése a generatív nyelvtani programot meghirdető Chomsky (1957) állásfoglalásához köthető, aki szerint egy adott nyelv szabályosan szerkesztett mondatainak körét az anyanyelvi beszélők implicit módon hozott nyelvtani helyességi ítéletei jelölik ki. A jól-, illetve rosszulformált mondatok nyelvtani helyességének megítéltetésével tehát egyrészt információt szerezhetünk arról, hogy mely szósorok nem részei az adott nyelvnek, másrészt a spontán produkcióban nem vagy csak ritkán megjelenő szerkezetekre vonatkozó tudást is tesztelhetjük (Tremblay, 2005). További előnye, hogy mivel megértési feladat, nem befolyásolják a beszédprodukció sajátos nehézségei. A fentiek alapján széles körben elfogadott az a nézet, mely szerint a nyelvtani helyességi ítéletek közvetlenül az egyén nyelvi kompetenciáját tükrözik. Mivel azonban a nyelvtani kompetencia az introspekció számára nem közvetlenül hozzáférhető, a NYH ítéletekben megnyilvánuló, grammatikalitásra vonatkozó intuíciókat olyan performanciatényezők, mint például az emlékezeti kapacitáskorlát, figyelem, a vizsgálatvezetőnek való megfelelés kényszere mindenképpen befolyásolhatják. Az alábbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy az általánosan a nyelvi kompetencia vizsgálatára alkalmazott nyelvtani helyességi ítéleteket igénylő feladatokban milyen tényezők befolyásolhatják a teljesítményt, külön figyelmet szentelve a kompetencián kívüli faktoroknak. Ehhez nyelvfejlődési zavarral diagnosztizált (NYZ) gyerekek NYH eredményeit hasonlítjuk össze egy receptív szókincsben illesztett kontrollcsoportéval (SZK), és elemezzük a két 1

2 csoportban a nyelvtani képesség, a szókincsméret és a rövidtávú verbális emlékezeti terjedelem összefüggéseit a jólformáltsági ítéletekkel. A nyelvi zavar forrása többféle lehet, ennek következtében a megjelenési formái is sokszínűek. Így azon túl, hogy a NYZ-csoport grammatikalitási ítéletei önmagukban is érdekes adathalmazt jelentenek, az egyéni mutatókban tettenérhető nyelvi képességbeli vagy feldolgozási kapacitásbeli korlátozottság több öszszefüggés vizsgálatát teszi lehetővé, mint egy tipikus fejlődésű csoport egyedüli vizsgálata. Utóbbiaknál ugyanis az esetleges plafonhatások rejtve hagyhatják az NYHÍ-ben mutatott teljesítmény kapcsolatait a különböző képességekkel. Tesztfeladatunkban a résztvevők egyeztetési hibás mondatokról hoztak jólformáltsági ítéleteket. Több okunk is volt arra, hogy az egyeztetéses hibákat állítsuk a középpontba. A nyelvfejlődési zavar több elmélete is központi, bizonyos megfogalmazásokban oki jelentőségűnek tartja az egyeztetési deficitet, de viták folynak arról, hogy az elmaradás nyelvtani reprezentációs, vagy általánosabb feldolgozásbeli nehézség következménye. A magyar azért különleges tesztelési terepe ezeknek az elméleteknek, mert az egyeztetésnek is gazdag morfológiája van, és az alannyal való szám- és személybeli egyezésen túl egy korábban még nem vizsgált ritkább egyezéstípust, a tárgy definitségével való egyezést is vizsgálva pontosabb képet kaphatunk arról, hogy valóban általános egyeztetési deficittel állunk-e szemben. A nyelvi zavart mutató gyerekek eddigi NYHÍ-vizsgálatainak eredményei távolról sem konkluzívak, találunk a feldolgozási korlátok zavarának elsődlegessége mellett és a nyelvtani reprezentációs deficit mellett szóló adatokat is. Montgomery és Leonard (1998) a feldolgozási nehézség hatását tesztelték egy szófelismerési feladattal kiegészített NYHÍ-feladatban, perceptuálisan nehezebben (jelen E/3 -s, múlt -ed) és könnyebben (-ing) azonosítható toldalékoknál. A 8;5 éves átlagéletkorú SLI-csoport a szófelismerésben csak a könnyebben észlelhető toldalékokra volt érzékeny (szemben a receptív szintaxisban illesztett kontrollcsoporttal, akik mindkét típusú inflexióra érzékenyek voltak). A NYHÍ-feladatban is csak azokon a mondatokon volt gyengébb a teljesítményük még az életkori kontrollcsoporthoz képest is, ahol egy kötelező, nehezebben észlelhető toldalék hiányzott. A jelenséget a szerzők az SLI felszíni magyarázatának (Leonard 1998) keretében értelmezik, amely a nyelvi nehézségeket fonológiai feldolgozási nehézségekre vezeti vissza, és éppen ilyen teljesítménymintázatot jósol a NYHÍ-feladatokban is. Rice és munkatársai (1999) 2,5 éves longitudinális vizsgálatban kértek jólformáltsági ítéleteket, adataikat ugyanezeknek a gyerekeknek a produkciós adataival vetik össze. Az SLIos gyerekek jólformáltsági ítéletei a produkciós teljesítményüket követték: érzékenyek voltak azokra a hibákra, amelyeket a produkcióban nem mutattak, és nem vették észre azokat a hibá- 2

3 kat, amelyeket produkáltak (elhagyták az idő- és egyezetetésjelölő igevégződéseket). Ezt az eredményt a szerzők úgy értelmezik, mint ami nem magyarázható meg az inputfeldolgozási deficitet vagy produkciós megszorításokat feltételező elméletekkel, és az SLI kiterjesztett opcionális infinítivusz (extended optional infinitive, EOI) magyarázatával értelmezik azokat.. Eszerint a nyelvfejlődési zavar a nyelvfejlődés úgynevezett opcionális infinitívuszi szakaszán való megrekedésként értelmezhető, amelyben a gyerekek választhatónak tartják nemfinit alakok használatát olyan kontextusokban, amelyek egyébként finit igéket kívánnak meg, amint azt az angolban az E/3 s és a múlt idő ed ragjának gyakori elhagyása mutatja. 2. Módszer 2.1. Résztvevők A kísérleti csoport 17 fő, 9;6-11;10 éves kor közé eső, nyelvfejlődési zavart mutató, a magyart anyanyelveként elsajátító egynyelvű gyerek, a váci Simon Antal Beszédjavító Általános Iskola és a kőszegi Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Beszédjavító Általános Iskolájának tanulói. A nyelvizavar-csoportba kerülés inkluzív feltétele a nyelvtani megértést (Test for the Reception of Grammar, TROG, Bishop 1983), a receptív szókincset (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT, Csányi 1974), a mondat-, illetve álszóismétlési teljesítményt (Kas és Lukács, előkészületben; Racsmány és mtsai. 2005) mérő tesztek közül bármelyik kettőben az életkori normától való szignifikáns elmaradás jelentette. Kizáró körülmény volt a Raven Coloured Progressive Matrices nemverbális intelligenciatesztben elért 85 IQ-pont alatti teljesítmény, halláscsökkenésre, ideg- vagy elmekórtani előéletre utaló adat. Teljesítményüket páronként, a PPVT receptívszókincs-teszt nyerspontszáma alapján illesztett 16 fős kontrollcsoportéval hasonlítjuk össze, a két csoport adatait a 1. táblázat mutatja. 1. táblázat. A nyelvi zavart mutató (NyZ) és a kontrollcsoport (SzK) életkori és illesztési adatai NyZ SzK N Életkori átlag (tartomány) 10;4 (9;6-11;10) 7;2 (5;3-8;4) PPVT-átlag (tartomány) 93,1 (67-113) 92,8 (70-111) 2.2. Az alkalmazott eljárások Nyelvtani helyességi ítéletek 3

4 A morfológiai hibákra való érzékenységet a következőképpen vizsgáltuk. Mondatokat olvastunk fel papírról a gyerekeknek, akiknek a mondatok nyelvtani jólformáltságát kellett megítélniük a következő instrukció szerint: Tudod, hogy a kisgyerekek sokszor hibáznak a beszédben. Igaz? Én ismerek egy kétéves gyereket, és most elolvasom neked, hogy ő miket mondott. Mindig mondd meg, hogy jól mondta vagy nem jól. Ha nem jól, akkor javítsd is ki! A gyerekeknek tehát meg kellett mondaniuk, hogy a kisgyerek az adott mondatot jól mondta-e, és ha nemmel válaszoltak, megkérdeztük őket, ők hogy mondanák ezt, azaz javítást kértünk. A mondatok meseszerűek voltak állatok által elvégzett cselekvésekről szóltak, az egyeztetéses hibákon kívül voltak morfofonológiai hibák és jólformált mondatok is. A mondatanyag 84 mondatból állt, a mondatok a következő kategóriákba tartoztak: (i) jólformált mondatok (n=12) pl. Az oroszlán kergeti a lovat. (ii) egyeztetési hibás mondatok (n=64) o határozottsághibák pl. A majmok mostak a hintát. o személyhibák pl. A nyulak építetek egy várat. o számhibák pl. A tehenek épít egy alagutat. o időhibák pl. Tegnap a kutyák tolnak egy ágyat. o többszörös hibák pl. Tegnap a malacok fésülted egy lovat. (iii) morfofonológiai hibás mondatok (n=8) pl. Az oroszlán a toronyt építi Nyelvtani szerkezetek megértése A TROG (Test for Reception of Grammar, Bishop 1983) a nyelvtani szerkezetek megértésére irányuló, nemverbális válaszadást elváró eljárás magyar adaptációja, melyet angol nyelvterületen a 80-as évek óta használnak 4-12 éves gyerekek vizsgálatára. A teszt 80, egyenként 4-4 képből álló oldalt tartalmaz. A gyerek feladata rámutatással kiválasztani négy kép közül a tesztfelvevő által prezentált mondatnak leginkább megfelelőt. A 4-4 kép-mondat párt tartalmazó blokkok különféle nyelvtani szerkezetek többek között az egyes és többes számú főnévragozás, összehasonlítást kifejező konstrukciók, OVS mondatok, alanyi vonatkozói mellékmondatok megértését vizsgálják. Egy blokk akkor tekinthető teljesítettnek, ha mind a négy elemét hibátlanul oldja meg a gyerek, a tesztben elért teljesítmény mutatója a teljesített blokkok száma Mondatismétlés A növekvő hosszúságú mondatok ismétlése a verbális munkamemóriát és a morfoszintaktikai feldolgozást vizsgáló hagyományos eljárások egyike. A Magyar Mondatutánmondási Tesztben (MAMUT) a mondatok terjedelme és szerkezeti komplexitása független változókként 4

5 szerepelnek. A teszt negyven mondata nyelvtani szerkezetük szerint öt típusba sorolható: (i) egyszerű SVO és (ii) egyszerű OVS mondatok; (iii) SS típusú beágyazott alanyi vonatkozói mellékmondatot; (iv) SO típusú beágyazott tárgyi vonatkozói mellékmondatot és (v) OS típusú beágyazott tárgyi vonatkozói mellékmondatot tartalmazó mondatok. A mondatok hosszúsága 8-tól 15 szótagig terjedt. A vizsgált személy feladata az elhangzó mondat pontos, azonnali visszaadása. A tesztben elért teljesítmény mutatója a pontosan elismételt mondatok száma, amit külön értékeltünk szótagszám, illetve nyelvtani szerkezet szerinti csoportosításban is Álszóismétlés Az álszóismétlési tesztekben olyan, egyre hosszabb, jelentés nélküli hangsorokat kell megismételni, melyek elemei és fonotaktikai szerkezete megfelel a vizsgált személy anyanyelvére jellemző struktúráknak. Racsmány és munkatársai (2005) általunk is alkalmazott álszóismétlési vizsgálata 36 álszót tartalmaz, melyek hosszúsága egytől kilenc szótagig terjed, és minden szóhosszúságot négy elem képvisel. Az álszavak fonológiai szerkezete ugyan nem tükrözi a magyar szókészlet hanggyakorisági megoszlásait, de a hangkapcsolatok szándékoltan nem jelentenek artikulációs nehézséget a beszélők számára. A vizsgált személy álszóterjedelme az a legmagasabb szótagszám lesz, melyhez tartozó álszavak közül legalább kettőt pontosan el tudott ismételni. 3. Eredmények 3.1. Grammatikalitási ítéletek A nyelvtani helyességi ítéletekben nincs statisztikailag kimutatható különbség a NyZ- és a kontrollcsoport között sem az összes válaszra, sem pedig az egyes hibatípusokba tartozó ingermondatokra adott válaszcsoportokra nézve az egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA) eredménye szerint. Az egyetlen csoportkülönbség, ami megközelítette a statisztikai szignifikanciát, a jólformált mondatok megítélése volt (F=4,133; p=0,051). A mondattípus hatása azonban jelentősnek bizonyult a helyes grammatikalitási ítéletekben. Ahogy az 1. ábra mutatja, mindkét csoport egységesen szignifikánsan jobb teljesítményt mutatott a jólformált mondatok megítélésében a rosszulformáltakkal szemben, illetve jobb volt az egyeztetési hibás mondatok elutasításában, mint a morfofonológiaiakéban. Ez utóbbiak megítélésében hibatípusonként a hipotetikus 50%-os teljesítményhez viszonyítva számított khi 2 -próbák eredménye alapján mindkét csoport véletlenszerűen válaszolt. 5

6 Morfofonológia Egyeztetés Jólformált NyZ SzK 1. ábra. A helyes válaszok aránya a grammatikalitási ítéletekben morfofonológiai és egyeztetési hibás, illetve jólformált mondatokra nézve A különbözőféle egyeztetési hibás mondatok megítélésében is eltérések mutatkoztak. Ismét csak a hibatípusonként a hipotetikus 50%-os teljesítményhez viszonyítva számított khi 2 - próbák tanúsága szerint, míg az időhibák felismerésében mindkét csoport találgatásszinten teljesített (n.sz.), addig a véletlennél szignifikánsan magasabb szinten ismerték fel a személy- (p<0,001), szám- (p<0,05) és határozottságbeli (p<0,001) hibákat (2. ábra) Személy Szám Idő Határozottság NyZ SzK 2. ábra. A helyes válaszok aránya a grammatikalitási ítéletekben a különféle egyeztetési hibás mondatoknál 3.2. A feldolgozási nehézség hatása A mondatok feldolgozási nehézségének vizsgálatához utólag bevezettünk néhány szempontot. Az NYZ- és a SZK-csoportban külön-külön megnéztük, hogy a csoportteljesítmény milyen együttjárást mutat a következő tényezőkkel: az egyeztetendő morfémák távolsága (szótag- 6

7 számban), a tő szótagszáma, a mondathossz, az ingermondatbeli igealak, illetve a mondat egyeztetési jegyei alapján elvárt igealak (célalak) gyakorisága, az ingermondatbeli igerag, illetve az elvárt céligerag gyakorisága 1. Mindkét csoportban szignifikáns negatív korreláció mutatkozott a NYHÍ-feladatban mutatott teljesítmény és az egyeztetendő morfémák szótagszámban mért távolsága között (Pearson-korreláció, NYZ: r=-0,35; SZK: r=-0,42; p<0,01 mindkét csoportban), valamint a hibás mondatban szereplő ige inflexiójának gyakorisága között (NYZ: r=-0,42, p<0,001; SZK: r=-0,32; p<0,01). A NYZ-Csoportban szignifikáns negatív együttjárást mutatott a hibás mondatban szereplő igealak gyakorisága is a csoportpontszámmal (r=-0,28, p<0,05) Az egyéni különbségek hatása Azt is megvizsgáltuk, hogy bizonyos egyéni teljesítménymutatók milyen összefüggésben vannak a NYHÍ-feladatban mutatott teljesítményszinttel. Ellenőriztük mindkét csoportban az együttjárást az életkorral, a receptív szókincs méretének mutatójával (Peabody-szókincsteszt, PPVT), a különböző bonyolultságú nyelvtani szerkezetek megértésének képességével (TROG), a verbális munkamemória terjedelmével (álszó- és számterjedelem), valamint a mondatemlékezet és a nyelvtani bonyolultság hatásának szétválasztását célzó MAMUT-teszt 3 mutatójával: az összpontszámmal, az egyszerű mondatokon mutatott teljesítménnyel (ez tisztán emlékezeti komponens), és a beágyazott mondatokon mutatott teljesítménnyel (ezt a nyelvtani bonyolultság és a mondathossz együtt befolyásolja). A NYZ- és a SZK-csoport között a Peabody-pontszám tekintetében nem volt különbség, mivel ez volt az illesztés alapja. A többi mutatót illetően az egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA) az álszóterjedelem, a mondatismétlés és az életkor tekintetében mutatott ki szignifikáns különbséget a két csoport között, mindhárom esetben p<0,001 szinten. A MA- MUT-tesztben az egyszerű (p<0,01) és a beágyazott mellékmondatos (p<0,001) mondatokon is szignifikáns volt a csoportkülönbség, de az utóbbi esetben jóval nagyobb volt a NYZcsoport elmaradása. Az együttjárásokra vonatkozó eredményeket a NYZ-csoportban a 3., a SZKcsoportban a 4. táblázat mutatja. A SZK-csoportban a számhibákra való érzékenység az életkorral, az összpontszám és a morfofonológiai hibák detektálása a TROG-pontszámmal muta- 1 A gyakorisági adatok forrása a Magyar Webkorpusz (Halácsy és mtsai. 2004, Kornai és mtsai. 2006). Mindig a gyakoriságok logaritmusával számoltunk, a ragok gyakoriságánál pedig az elemzések pl. jelen idő, tárgyas ragozás, E/3 gyakoriságát vettük, tekintet nélkül az allomorfiára. 7

8 tott szignifikáns, de nem túl szoros együttjárást. A NYZ-csoportban az egyeztetési hibák felismerésének szintjével leginkább a Peabody- és a MAMUT-pontszám és az álszóterjedelem korrelált, a TROG-eredmény ezeknél jelentősen gyengébb együttjárást mutatott, ráadásul csak a szám- és időhibák esetében. Életkor 2. táblázat. Együttjárások a különböző hibatípusok észrevétele és az egyéni mutatók között a NYZcsoportban. * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001, ~: tendenciaszerű, közel szignifikáns hatás Összes mondat A NYHÍ-feladat mondattípusai szerinti teljesítménymutatók Határozottság Szám Személy Idő Morfofonológiai PPVT *** * ** ** *** TROG * * MAMUT-összes ** ** ** ** MAMUT-egyszerű MAMUT-VMM ** ** * * ** Álszóterjedelem ~ ** ** ** 3. táblázat. Együttjárások a különböző hibatípusok észrevétele és az egyéni mutatók között a SZKcsoportban. * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 A NYHÍ-feladat mondattípusai szerinti teljesítménymutatók Összes mondat Határozottság Szám Személy Idő Morfofonológiai Életkor * PPVT TROG * * MAMUT-összes MAMUT-egyszerű MAMUT-VMM Álszóterjedelem 4. Konklúziók Elemzéseink azt mutatják, hogy a nyelvtani helyességre vonatkozó ítéleteknek korántsem egyetlen meghatározója a nyelvtani tudás. A teljesítmény függ a mondatok feldolgozási jellemzőitől: a hibák felismerése mindkét csoportban annál nehezebb volt, minél távolabb volt egymástól a két egyeztetendő morféma, és minél gyakoribb volt az ingermondatbeli igerag. A NYZ-csoportban romlott a hibafelismerés akkor is, ha gyakoribb igealak szerepelt a hibás mondatban. A távolsági hatás a memóriaterheléssel kapcsolható össze, amit a nyelvi zavaros csoportban a korrelációs vizsgálatok is igazolnak: a NYHÍ-teljesítménnyel az álszóismétlési feladat szoros együttjárást mutat, míg a szókincskontrollcsoportban nem találtunk jelentős összefüggést. Az inverz gyakorisági hatásra talán a ritkább alakok és ritkább ragok kiugróbb 8

9 volta adhat magyarázatot. Hasonló gyakorisági hatást talált Perea és mtsai (2005) is. Vizsgálatukban lexikális döntési feladat során a ritkább szavakból betűhelyettesítéssel létrehozott álszavakat gyorsabban utasították el a résztvevők, mint a gyakoribb szavakból létrehozottakat. A szerzők értelmezésében az utóbbiak erősebb lexikális hatást váltanak ki, ezért lassítják a döntést és rontják a találati arányt. Ennek megfelelően feltételezhető, hogy a NYHÍ-feladatban a gyakoribb inflexiók erősebb grammatikalitási hatást váltanak ki, és ezzel rontják a megítélési teljesítményt. Érdekes eredmény, hogy bár a két csoport teljesítményszintje még hibatípusokra bontva sem különbözik a grammatikalitási ítéletek feladatban, a teljesítménnyel együttjáró és azt potenciálisan befolyásoló tényezők csoportja igen. A NYZ-csoportban a szókincsméret és az álszóterjedelemmel mért verbális munkamemória-terjedelem is szoros együttjárást mutatott a személyhibák kivételével a legtöbb egyeztetési hiba detektálásával, azon túl, hogy a nyelvtani tudás, illetve annak deficitjének a hatása is egyértelműen megmutatkozott a MAMUT beágyazott mellékmondatot tartalmazó mondatainak ismétlési képességével jelentkező szoros, és a TROG-gal meglévő gyengébb korrelációban. A SZK-csoportban csak a TROG-nak és az életkornak volt jóval gyengébb és szórványosabb hatása. Nyitott kérdés, hogy a kontrollcsoportban mi magyarázza a NYHÍ-feladatban nyújtott, a NYZ-csoporttal megegyező szintű teljesítményt. A két csoport szókincsméretre nézve kiegyenlített volt, lehetne az általánosan azonos nyelvi kor a magyarázat, de erre több eredményünk is rácáfol. Egyrészt az álszóismétlési és a MAMUT feladatokban a NYZ-csoport jelentős elmaradást mutatott az SZKcsoporthoz képest, vagyis nem mindenben azonos a két csoport nyelvi szintje, másrészt pedig ugyanaz a szókincsméret (ugyanazzal a szórással) a NYZ-csoportban nagyon szoros együttjárást mutat a NYHÍ-teljesítménnyel, a SZK-csoportban pedig nincs összefüggés. A kontrollcsoport teljesítményének tehát más meghatározói lehetnek. Miután a jólformáltsági ítéleteket mint metanyelvi döntéseket a metanyelvi képességek is befolyásolják és a kontrollcsoport jóval fiatalabb, okkal feltehető esetükben a gyengébb metanyelvi képességek, az impliciten ismert nyelvi jelenségek tudatosításában való relatív járatlanság hatása. A két csoportban talált eltérő összefüggések mindenesetre figyelmeztetnek bennünket arra, hogy fejlődési zavarok esetében még a tipikus fejlődés valamely szintjével azonos mintázat esetén is más folyamatok állhatnak a háttérben (pl. Karmiloff-Smith 1998). A bevezetőben azt a kérdést tettük fel, hogy tekinthetjük-e a grammatikalitási ítéleteket tisztán a nyelvtani kompetencia mércéinek. Az elemzéseink alapján erre tagadó választ kell adnunk: láttuk, hogy a nyelvtani tudáson kívüli tényezők is befolyásolhatják a grammatikalitási ítéleteket. Fontos kérdés, hogy maga a nyelvtani tudás mennyire tekinthető 9

10 ezektől a tényezőktől főképpen a szókincsmérettől és a verbális rövidtávú emlékezettől függetlennek (a nyelvelsajátítás szakirodalmának eredményei szerint a lexikon és a nyelvtan fejlődése szorosan összefonódik, és az aktuális szókincsméret jobb előrejelzője a későbbi nyelvtani tudásnak, mint az aktuális nyelvtani tudás (Marchman és Bates 1994). A fonológiai rövidtávú emlékezet és a nyelvtani képességek tipikusnál szorosabb kapcsolata más nyelvfejlődési zavart mutató csoportokra is jellemző (Williams-szindrómában pl. Robinson és mtsai. 2003; Racsmány és mtsai. 2002). Érdemes tehát mindezt figyelembe venni, ha nyelvtani helyességi ítéletekből szeretnénk a nyelvtani kompetenciára vonatkozó következtetéseket levonni. Hivatkozások Bishop, D. V. M. (1983) Test for the Reception of Grammar. The author s publication. Chomsky, N. (1957) Syntactic structures. Mouton: The Hague. Csányi Y. (1974) Peabody szókincsteszt. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Halácsy, P, Kornai, A, Németh, L, Rung, A, Szakadát, I, and Trón, V (2004) Creating open language resources for Hungarian In: Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference (LREC04). LREC Karmiloff-Smith, A. (1998) Is atypical development necessarily a window on the normal mind/brain?: The case of Williams syndrome. Developmental Science, 1(2): Kas B. és Lukács Á. (előkészületben) Magyar Mondatutánmondási Teszt Kornai, A, Halácsy, P, Nagy, V, Trón, V, and Varga, D (2006). Web-based frequency dictionaries for medium density languages In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web as Corpus, edited by Adam Kilgarriff, Marco Baroni. ACL-06, Leonard, L. B. (1998) Children with specific language impairment. Cambridge, Mass.: MIT Press Marchman, V.A. és Bates, E. (1994) Continuity in lexical and morphological development: a test of the critical mass hypothesis. Journal of Child Language 21, Montgomery, J.W. and Leonard, L.B. (1998) Real-time inflectional processing by children with specific language impairment: Effects of phonetic substance. J. Speech Lang. Hear. Res. 41, Perea, M., Rosa, E., & Gómez, C. (2005) The frequency effect for pseudowords in the lexical decision task. Perception and Psychophysics, 67,

11 Racsmány M., Lukács Á. és Pléh Cs. (2002) Munkamemória és nyelvelsajátítás Williamsszindrómában. Magyar Pszichológiai Szemle, 22(3): Racsmány M., Lukács Á., Németh D. és Pléh Cs. (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle. LX Rice, M. L., Wexler, K., & Redmond, S. M. (1999). Grammaticality judgments of an extended optional infinitive grammar: Evidence from English-speaking children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42, Robinson, B. F., Mervis, C. B. and Robinson, B. W. (2003) The roles of verbal short-term memory and working memory in the acquisition of grammar by children with Williams syndrome. Developmental Neuropsychology, 23, Tremblay, A. (2005) Theoretical and methodological perspetives on the use of grammaticality judgment tasks in linguistic theory. Second Language Studies, 24(1),

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Kas Bence MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ

Részletesebben

Milyen a még jobb Humor?

Milyen a még jobb Humor? Milyen a még jobb Humor? Novák Attila 1 és M. Pintér Tibor 2 1 MorphoLogic Kft., 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5., novak@morphologic.hu 2 MTA Nyelvtudományi Intézete, 1068 Budapest, Benczúr u 33., tpinter@nytud.hu

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés?

Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés? Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés? Szamarasz Vera BME Kognitív Tudományi Tanszék vszamarasz@cogsci.bme.hu Babarczy Anna BME Kognitív Tudományi Tanszék babarczy@cogsci.bme.hu

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 55 64. (2016) A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Szaszkó Rita Jezsik Kata Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

A ***** sor alattiak phd diákok.

A ***** sor alattiak phd diákok. A nyelv mentális reprezentációja OTKA Tudományos Iskola Pályázat kutatási zárójelentés. Témaszám: 49840 Futamidő: 2005. április 15-2008. december 31. A beszámoló készült. 2009. február 25. Vezető kutató:

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel. Rung András BME Fizikai Intézet

A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel. Rung András BME Fizikai Intézet A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel Rung András BME Fizikai Intézet Alapelvek Produkció és megértés analógiás alapon szabályok helyett Az analógiás források kiválasztásához

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. Pintér Lilla

A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. Pintér Lilla A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben Pintér Lilla Kutatási kérdések I. Különbözőképp értelmezzük-e az alábbi mondatokat? (1) Csak Micimackó látogatta meg Malackát. (2) MICIMACKÓ

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók A Montreal Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív károsodás gyors kiszűrésére fejlesztették ki. Különféle kognitív területeket

Részletesebben

Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében

Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében Szücs Márta MTA Nyelvtudományi Intézete SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék szucsmarta@nytud.hu IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest,

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

A bergengóc lakosság szemszín szerinti megoszlása a négy tartományban azonos:

A bergengóc lakosság szemszín szerinti megoszlása a négy tartományban azonos: A. Matematikai Statisztika 2.MINTA ZH. 2003 december Név (olvasható) :... A feladatmegoldásnak az alkalmazott matematikai modell valószínűségszámítási ill. statisztikai szóhasználat szerinti megfogalmazását,

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2010 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület A fejlesztés célja Kommunikáció-központúság Tevékenység centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in vezető kutató: Pléh Csaba T49840 kutatóhely: Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A NYELV MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓJA sorszám Közleményjegyzék és statisztika 1. Lukács,

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

Diszkriminancia-analízis

Diszkriminancia-analízis Diszkriminancia-analízis az SPSS-ben Petrovics Petra Doktorandusz Diszkriminancia-analízis folyamata Feladat Megnyitás: Employee_data.sav Milyen tényezőktől függ a dolgozók beosztása? Nem metrikus Független

Részletesebben

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 49 OLVASÁSPEDAGÓGIA GÓSY MÁRIA Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról Bevezetés Több évtizede ismeretes, hogy az olvasás tanulásában a nyelvnek, a nyelvi folyamatoknak

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással

Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással Varga Ádám 1. Bevezetés Az implicit tanulás olyan tanulási folyamat, amely során a személy úgy sajátít el bizonyos ismereteket, hogy a megtanultaknak

Részletesebben

A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában

A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában Kas Bence A nyelvi zavarok A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában Kas Bence tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE GYK Fonetikai és Logopédiai Tanszék

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016 Gyakorlat 8 1xANOVA Dr. Nyéki Lajos 2016 A probléma leírása Azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van a család jövedelmének a tanulók szövegértés teszten elért tanulmányi eredményeire. A minta 59 iskola adatait

Részletesebben

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár

Részletesebben

K ÖZLEMÉNYEK. TROG-H: új sztenderdizált módszer a nyelvtani megértés fejlõdésének vizsgálatára

K ÖZLEMÉNYEK. TROG-H: új sztenderdizált módszer a nyelvtani megértés fejlõdésének vizsgálatára E REDETI K ÖZLEMÉNYEK BME Kognitív Tudományi Tanszék 1, ELTE BGGyK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet 2, ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék 3 TROG-H: új sztenderdizált módszer a

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Iskolánkban a 10 évfolyamban mérik a szövegértés és a matematikai logika kompetenciákat. Minden évben azonos korosztályt

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

Számítógépes nyelvészet

Számítógépes nyelvészet Számítógépes nyelvészet Babarczy Anna A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Az intelligens gép Az embert régóta foglalkoztatja az intelligenciával rendelkező gép ötlete. Érdekes, és filozófiai szempontból

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei

A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei Fazekasné Fenyvesi Margit* Papp Gabriella** SZTE Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged* fenyvesim@yahoo.com* ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 1 BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest 2 ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék, Budapest 3 MTA-BME Neuropszichológiai

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz viszonyítva

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Kas Bence MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bevezetés. Az alábbi írás a nyelvpatológia

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél*

Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél* Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél* 1. Bevezetés Ebben a dolgozatban azt vizsgálom, milyen szabályszerűségeket figyelhetünk

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

Nemparametrikus tesztek. 2014. december 3.

Nemparametrikus tesztek. 2014. december 3. Nemparametrikus tesztek 2014. december 3. Nemparametrikus módszerek Alkalmazásuk: nominális adatok (gyakoriságok) esetén, ordinális adatok esetén, metrikus adatok esetén (intervallum és arányskála), ha

Részletesebben

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11.

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfoszintaxis és a prototípusok Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfológia analitikus modelljei (Pléh Lukács Kas, 2008) A szintaxis analitikus modelljei

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Analogikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben c. kutatási projekthez

Analogikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben c. kutatási projekthez Szakmai beszámoló az Analogikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben c. kutatási projekthez Kutatásvezető: Babarczy Anna, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék

Részletesebben

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében Szépe Judit Legkésőbb Jakobson (főleg 1941) hipotézise óta tudjuk, hogy a nyelv működésfolyamatai a leglátványosabban,,tévesztésekben

Részletesebben

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária 1. Bevezetés Kutatásunk célja az volt, hogy a páros fordítási feladat elvégzése során a fordítók beszédprodukciójában

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MACHER MÓNIKA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MACHER MÓNIKA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MACHER MÓNIKA BESZÉDPERCEPCIÓS ÉS SZÓAKTIVÁLÁSI FOLYAMATOK ELEMZÉSE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEKNÉL Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Kanyó Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kanyo.reka@gmail.com Kivonat: A tanulók olvasását és szövegértését vizsgáló

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

Képesség. Beszámoló Verify képességtesztek eredményéről. Név Mr. Jelölt. Dátum.

Képesség. Beszámoló Verify képességtesztek eredményéről. Név Mr. Jelölt. Dátum. Képesség Beszámoló Verify képességtesztek Név Mr. Jelölt Dátum www.ceb.shl.com Beszámoló képességtesztek Ez a képességteszt-jelentés Mr. Jelölt Verify képességteszten szerzett pontszámát mutatja meg. Nem

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Várkuti Anna Témavezető: dr. Göncz Lajos Pannon Egyetem Nyelvtudományi

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

IV. Változók és csoportok összehasonlítása

IV. Változók és csoportok összehasonlítása IV. Változók és csoportok összehasonlítása Tartalom Összetartozó és független minták Csoportosító változók Két összetartozó minta összehasonlítása Két független minta összehasonlítása Több független minta

Részletesebben

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15.

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15. A fonetikáról általában 2014. szeptember 15. A félévben előforduló témák: Miben más a fonetika, mint a fonológia? Artikuláció, avagy beszédprodukció. Beszédakusztika. A Praat beszédelemző szoftver használata.

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell Példa STATISZTIKA Egy gazdálkodó k kukorica hibrid termesztése között választhat. Jelöljük a fajtákat A, B, C, D-vel. Döntsük el, hogy a hibridek termesztése esetén azonos terméseredményre számíthatunk-e.

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

2012. április 18. Varianciaanaĺızis

2012. április 18. Varianciaanaĺızis 2012. április 18. Varianciaanaĺızis Varianciaanaĺızis (analysis of variance, ANOVA) Ismételt méréses ANOVA Kérdések: (1) van-e különbség a csoportok között (t-próba általánosítása), (2) van-e hatása a

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÜCS MÁRTA ZITA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÜCS MÁRTA ZITA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÜCS MÁRTA ZITA A CÉLZÁS, A METAFORA ÉS AZ IRÓNIA MEGÉRTÉSÉNEK KOGNITÍV, NYELVI ÉS METAPRAGMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI ÓVODÁSKORBAN Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben