A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4"

Átírás

1 A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Neuropszichológiai és Pszicholingvisztikai Kutatócsoport, Budapest 2 MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest 3 BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest 4 ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék, Budapest 1. Bevezetés A nyelvtani helyességi avagy grammatikalitási ítéletek (NYHÍ) az egyik legáltalánosabban használt nyelvészeti és pszicholingvisztikai vizsgálati módszer. Egy tipikus NYHÍfeladatban a vizsgált személy jellegzetesen egy mondatot hall vagy olvas, és el kell döntenie, hogy az jólformált-e vagy sem, illetve a feladat egyes változataiban a jólformáltság mértékét kell megítélnie. A módszer elterjedése a generatív nyelvtani programot meghirdető Chomsky (1957) állásfoglalásához köthető, aki szerint egy adott nyelv szabályosan szerkesztett mondatainak körét az anyanyelvi beszélők implicit módon hozott nyelvtani helyességi ítéletei jelölik ki. A jól-, illetve rosszulformált mondatok nyelvtani helyességének megítéltetésével tehát egyrészt információt szerezhetünk arról, hogy mely szósorok nem részei az adott nyelvnek, másrészt a spontán produkcióban nem vagy csak ritkán megjelenő szerkezetekre vonatkozó tudást is tesztelhetjük (Tremblay, 2005). További előnye, hogy mivel megértési feladat, nem befolyásolják a beszédprodukció sajátos nehézségei. A fentiek alapján széles körben elfogadott az a nézet, mely szerint a nyelvtani helyességi ítéletek közvetlenül az egyén nyelvi kompetenciáját tükrözik. Mivel azonban a nyelvtani kompetencia az introspekció számára nem közvetlenül hozzáférhető, a NYH ítéletekben megnyilvánuló, grammatikalitásra vonatkozó intuíciókat olyan performanciatényezők, mint például az emlékezeti kapacitáskorlát, figyelem, a vizsgálatvezetőnek való megfelelés kényszere mindenképpen befolyásolhatják. Az alábbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy az általánosan a nyelvi kompetencia vizsgálatára alkalmazott nyelvtani helyességi ítéleteket igénylő feladatokban milyen tényezők befolyásolhatják a teljesítményt, külön figyelmet szentelve a kompetencián kívüli faktoroknak. Ehhez nyelvfejlődési zavarral diagnosztizált (NYZ) gyerekek NYH eredményeit hasonlítjuk össze egy receptív szókincsben illesztett kontrollcsoportéval (SZK), és elemezzük a két 1

2 csoportban a nyelvtani képesség, a szókincsméret és a rövidtávú verbális emlékezeti terjedelem összefüggéseit a jólformáltsági ítéletekkel. A nyelvi zavar forrása többféle lehet, ennek következtében a megjelenési formái is sokszínűek. Így azon túl, hogy a NYZ-csoport grammatikalitási ítéletei önmagukban is érdekes adathalmazt jelentenek, az egyéni mutatókban tettenérhető nyelvi képességbeli vagy feldolgozási kapacitásbeli korlátozottság több öszszefüggés vizsgálatát teszi lehetővé, mint egy tipikus fejlődésű csoport egyedüli vizsgálata. Utóbbiaknál ugyanis az esetleges plafonhatások rejtve hagyhatják az NYHÍ-ben mutatott teljesítmény kapcsolatait a különböző képességekkel. Tesztfeladatunkban a résztvevők egyeztetési hibás mondatokról hoztak jólformáltsági ítéleteket. Több okunk is volt arra, hogy az egyeztetéses hibákat állítsuk a középpontba. A nyelvfejlődési zavar több elmélete is központi, bizonyos megfogalmazásokban oki jelentőségűnek tartja az egyeztetési deficitet, de viták folynak arról, hogy az elmaradás nyelvtani reprezentációs, vagy általánosabb feldolgozásbeli nehézség következménye. A magyar azért különleges tesztelési terepe ezeknek az elméleteknek, mert az egyeztetésnek is gazdag morfológiája van, és az alannyal való szám- és személybeli egyezésen túl egy korábban még nem vizsgált ritkább egyezéstípust, a tárgy definitségével való egyezést is vizsgálva pontosabb képet kaphatunk arról, hogy valóban általános egyeztetési deficittel állunk-e szemben. A nyelvi zavart mutató gyerekek eddigi NYHÍ-vizsgálatainak eredményei távolról sem konkluzívak, találunk a feldolgozási korlátok zavarának elsődlegessége mellett és a nyelvtani reprezentációs deficit mellett szóló adatokat is. Montgomery és Leonard (1998) a feldolgozási nehézség hatását tesztelték egy szófelismerési feladattal kiegészített NYHÍ-feladatban, perceptuálisan nehezebben (jelen E/3 -s, múlt -ed) és könnyebben (-ing) azonosítható toldalékoknál. A 8;5 éves átlagéletkorú SLI-csoport a szófelismerésben csak a könnyebben észlelhető toldalékokra volt érzékeny (szemben a receptív szintaxisban illesztett kontrollcsoporttal, akik mindkét típusú inflexióra érzékenyek voltak). A NYHÍ-feladatban is csak azokon a mondatokon volt gyengébb a teljesítményük még az életkori kontrollcsoporthoz képest is, ahol egy kötelező, nehezebben észlelhető toldalék hiányzott. A jelenséget a szerzők az SLI felszíni magyarázatának (Leonard 1998) keretében értelmezik, amely a nyelvi nehézségeket fonológiai feldolgozási nehézségekre vezeti vissza, és éppen ilyen teljesítménymintázatot jósol a NYHÍ-feladatokban is. Rice és munkatársai (1999) 2,5 éves longitudinális vizsgálatban kértek jólformáltsági ítéleteket, adataikat ugyanezeknek a gyerekeknek a produkciós adataival vetik össze. Az SLIos gyerekek jólformáltsági ítéletei a produkciós teljesítményüket követték: érzékenyek voltak azokra a hibákra, amelyeket a produkcióban nem mutattak, és nem vették észre azokat a hibá- 2

3 kat, amelyeket produkáltak (elhagyták az idő- és egyezetetésjelölő igevégződéseket). Ezt az eredményt a szerzők úgy értelmezik, mint ami nem magyarázható meg az inputfeldolgozási deficitet vagy produkciós megszorításokat feltételező elméletekkel, és az SLI kiterjesztett opcionális infinítivusz (extended optional infinitive, EOI) magyarázatával értelmezik azokat.. Eszerint a nyelvfejlődési zavar a nyelvfejlődés úgynevezett opcionális infinitívuszi szakaszán való megrekedésként értelmezhető, amelyben a gyerekek választhatónak tartják nemfinit alakok használatát olyan kontextusokban, amelyek egyébként finit igéket kívánnak meg, amint azt az angolban az E/3 s és a múlt idő ed ragjának gyakori elhagyása mutatja. 2. Módszer 2.1. Résztvevők A kísérleti csoport 17 fő, 9;6-11;10 éves kor közé eső, nyelvfejlődési zavart mutató, a magyart anyanyelveként elsajátító egynyelvű gyerek, a váci Simon Antal Beszédjavító Általános Iskola és a kőszegi Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Beszédjavító Általános Iskolájának tanulói. A nyelvizavar-csoportba kerülés inkluzív feltétele a nyelvtani megértést (Test for the Reception of Grammar, TROG, Bishop 1983), a receptív szókincset (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT, Csányi 1974), a mondat-, illetve álszóismétlési teljesítményt (Kas és Lukács, előkészületben; Racsmány és mtsai. 2005) mérő tesztek közül bármelyik kettőben az életkori normától való szignifikáns elmaradás jelentette. Kizáró körülmény volt a Raven Coloured Progressive Matrices nemverbális intelligenciatesztben elért 85 IQ-pont alatti teljesítmény, halláscsökkenésre, ideg- vagy elmekórtani előéletre utaló adat. Teljesítményüket páronként, a PPVT receptívszókincs-teszt nyerspontszáma alapján illesztett 16 fős kontrollcsoportéval hasonlítjuk össze, a két csoport adatait a 1. táblázat mutatja. 1. táblázat. A nyelvi zavart mutató (NyZ) és a kontrollcsoport (SzK) életkori és illesztési adatai NyZ SzK N Életkori átlag (tartomány) 10;4 (9;6-11;10) 7;2 (5;3-8;4) PPVT-átlag (tartomány) 93,1 (67-113) 92,8 (70-111) 2.2. Az alkalmazott eljárások Nyelvtani helyességi ítéletek 3

4 A morfológiai hibákra való érzékenységet a következőképpen vizsgáltuk. Mondatokat olvastunk fel papírról a gyerekeknek, akiknek a mondatok nyelvtani jólformáltságát kellett megítélniük a következő instrukció szerint: Tudod, hogy a kisgyerekek sokszor hibáznak a beszédben. Igaz? Én ismerek egy kétéves gyereket, és most elolvasom neked, hogy ő miket mondott. Mindig mondd meg, hogy jól mondta vagy nem jól. Ha nem jól, akkor javítsd is ki! A gyerekeknek tehát meg kellett mondaniuk, hogy a kisgyerek az adott mondatot jól mondta-e, és ha nemmel válaszoltak, megkérdeztük őket, ők hogy mondanák ezt, azaz javítást kértünk. A mondatok meseszerűek voltak állatok által elvégzett cselekvésekről szóltak, az egyeztetéses hibákon kívül voltak morfofonológiai hibák és jólformált mondatok is. A mondatanyag 84 mondatból állt, a mondatok a következő kategóriákba tartoztak: (i) jólformált mondatok (n=12) pl. Az oroszlán kergeti a lovat. (ii) egyeztetési hibás mondatok (n=64) o határozottsághibák pl. A majmok mostak a hintát. o személyhibák pl. A nyulak építetek egy várat. o számhibák pl. A tehenek épít egy alagutat. o időhibák pl. Tegnap a kutyák tolnak egy ágyat. o többszörös hibák pl. Tegnap a malacok fésülted egy lovat. (iii) morfofonológiai hibás mondatok (n=8) pl. Az oroszlán a toronyt építi Nyelvtani szerkezetek megértése A TROG (Test for Reception of Grammar, Bishop 1983) a nyelvtani szerkezetek megértésére irányuló, nemverbális válaszadást elváró eljárás magyar adaptációja, melyet angol nyelvterületen a 80-as évek óta használnak 4-12 éves gyerekek vizsgálatára. A teszt 80, egyenként 4-4 képből álló oldalt tartalmaz. A gyerek feladata rámutatással kiválasztani négy kép közül a tesztfelvevő által prezentált mondatnak leginkább megfelelőt. A 4-4 kép-mondat párt tartalmazó blokkok különféle nyelvtani szerkezetek többek között az egyes és többes számú főnévragozás, összehasonlítást kifejező konstrukciók, OVS mondatok, alanyi vonatkozói mellékmondatok megértését vizsgálják. Egy blokk akkor tekinthető teljesítettnek, ha mind a négy elemét hibátlanul oldja meg a gyerek, a tesztben elért teljesítmény mutatója a teljesített blokkok száma Mondatismétlés A növekvő hosszúságú mondatok ismétlése a verbális munkamemóriát és a morfoszintaktikai feldolgozást vizsgáló hagyományos eljárások egyike. A Magyar Mondatutánmondási Tesztben (MAMUT) a mondatok terjedelme és szerkezeti komplexitása független változókként 4

5 szerepelnek. A teszt negyven mondata nyelvtani szerkezetük szerint öt típusba sorolható: (i) egyszerű SVO és (ii) egyszerű OVS mondatok; (iii) SS típusú beágyazott alanyi vonatkozói mellékmondatot; (iv) SO típusú beágyazott tárgyi vonatkozói mellékmondatot és (v) OS típusú beágyazott tárgyi vonatkozói mellékmondatot tartalmazó mondatok. A mondatok hosszúsága 8-tól 15 szótagig terjedt. A vizsgált személy feladata az elhangzó mondat pontos, azonnali visszaadása. A tesztben elért teljesítmény mutatója a pontosan elismételt mondatok száma, amit külön értékeltünk szótagszám, illetve nyelvtani szerkezet szerinti csoportosításban is Álszóismétlés Az álszóismétlési tesztekben olyan, egyre hosszabb, jelentés nélküli hangsorokat kell megismételni, melyek elemei és fonotaktikai szerkezete megfelel a vizsgált személy anyanyelvére jellemző struktúráknak. Racsmány és munkatársai (2005) általunk is alkalmazott álszóismétlési vizsgálata 36 álszót tartalmaz, melyek hosszúsága egytől kilenc szótagig terjed, és minden szóhosszúságot négy elem képvisel. Az álszavak fonológiai szerkezete ugyan nem tükrözi a magyar szókészlet hanggyakorisági megoszlásait, de a hangkapcsolatok szándékoltan nem jelentenek artikulációs nehézséget a beszélők számára. A vizsgált személy álszóterjedelme az a legmagasabb szótagszám lesz, melyhez tartozó álszavak közül legalább kettőt pontosan el tudott ismételni. 3. Eredmények 3.1. Grammatikalitási ítéletek A nyelvtani helyességi ítéletekben nincs statisztikailag kimutatható különbség a NyZ- és a kontrollcsoport között sem az összes válaszra, sem pedig az egyes hibatípusokba tartozó ingermondatokra adott válaszcsoportokra nézve az egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA) eredménye szerint. Az egyetlen csoportkülönbség, ami megközelítette a statisztikai szignifikanciát, a jólformált mondatok megítélése volt (F=4,133; p=0,051). A mondattípus hatása azonban jelentősnek bizonyult a helyes grammatikalitási ítéletekben. Ahogy az 1. ábra mutatja, mindkét csoport egységesen szignifikánsan jobb teljesítményt mutatott a jólformált mondatok megítélésében a rosszulformáltakkal szemben, illetve jobb volt az egyeztetési hibás mondatok elutasításában, mint a morfofonológiaiakéban. Ez utóbbiak megítélésében hibatípusonként a hipotetikus 50%-os teljesítményhez viszonyítva számított khi 2 -próbák eredménye alapján mindkét csoport véletlenszerűen válaszolt. 5

6 Morfofonológia Egyeztetés Jólformált NyZ SzK 1. ábra. A helyes válaszok aránya a grammatikalitási ítéletekben morfofonológiai és egyeztetési hibás, illetve jólformált mondatokra nézve A különbözőféle egyeztetési hibás mondatok megítélésében is eltérések mutatkoztak. Ismét csak a hibatípusonként a hipotetikus 50%-os teljesítményhez viszonyítva számított khi 2 - próbák tanúsága szerint, míg az időhibák felismerésében mindkét csoport találgatásszinten teljesített (n.sz.), addig a véletlennél szignifikánsan magasabb szinten ismerték fel a személy- (p<0,001), szám- (p<0,05) és határozottságbeli (p<0,001) hibákat (2. ábra) Személy Szám Idő Határozottság NyZ SzK 2. ábra. A helyes válaszok aránya a grammatikalitási ítéletekben a különféle egyeztetési hibás mondatoknál 3.2. A feldolgozási nehézség hatása A mondatok feldolgozási nehézségének vizsgálatához utólag bevezettünk néhány szempontot. Az NYZ- és a SZK-csoportban külön-külön megnéztük, hogy a csoportteljesítmény milyen együttjárást mutat a következő tényezőkkel: az egyeztetendő morfémák távolsága (szótag- 6

7 számban), a tő szótagszáma, a mondathossz, az ingermondatbeli igealak, illetve a mondat egyeztetési jegyei alapján elvárt igealak (célalak) gyakorisága, az ingermondatbeli igerag, illetve az elvárt céligerag gyakorisága 1. Mindkét csoportban szignifikáns negatív korreláció mutatkozott a NYHÍ-feladatban mutatott teljesítmény és az egyeztetendő morfémák szótagszámban mért távolsága között (Pearson-korreláció, NYZ: r=-0,35; SZK: r=-0,42; p<0,01 mindkét csoportban), valamint a hibás mondatban szereplő ige inflexiójának gyakorisága között (NYZ: r=-0,42, p<0,001; SZK: r=-0,32; p<0,01). A NYZ-Csoportban szignifikáns negatív együttjárást mutatott a hibás mondatban szereplő igealak gyakorisága is a csoportpontszámmal (r=-0,28, p<0,05) Az egyéni különbségek hatása Azt is megvizsgáltuk, hogy bizonyos egyéni teljesítménymutatók milyen összefüggésben vannak a NYHÍ-feladatban mutatott teljesítményszinttel. Ellenőriztük mindkét csoportban az együttjárást az életkorral, a receptív szókincs méretének mutatójával (Peabody-szókincsteszt, PPVT), a különböző bonyolultságú nyelvtani szerkezetek megértésének képességével (TROG), a verbális munkamemória terjedelmével (álszó- és számterjedelem), valamint a mondatemlékezet és a nyelvtani bonyolultság hatásának szétválasztását célzó MAMUT-teszt 3 mutatójával: az összpontszámmal, az egyszerű mondatokon mutatott teljesítménnyel (ez tisztán emlékezeti komponens), és a beágyazott mondatokon mutatott teljesítménnyel (ezt a nyelvtani bonyolultság és a mondathossz együtt befolyásolja). A NYZ- és a SZK-csoport között a Peabody-pontszám tekintetében nem volt különbség, mivel ez volt az illesztés alapja. A többi mutatót illetően az egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA) az álszóterjedelem, a mondatismétlés és az életkor tekintetében mutatott ki szignifikáns különbséget a két csoport között, mindhárom esetben p<0,001 szinten. A MA- MUT-tesztben az egyszerű (p<0,01) és a beágyazott mellékmondatos (p<0,001) mondatokon is szignifikáns volt a csoportkülönbség, de az utóbbi esetben jóval nagyobb volt a NYZcsoport elmaradása. Az együttjárásokra vonatkozó eredményeket a NYZ-csoportban a 3., a SZKcsoportban a 4. táblázat mutatja. A SZK-csoportban a számhibákra való érzékenység az életkorral, az összpontszám és a morfofonológiai hibák detektálása a TROG-pontszámmal muta- 1 A gyakorisági adatok forrása a Magyar Webkorpusz (Halácsy és mtsai. 2004, Kornai és mtsai. 2006). Mindig a gyakoriságok logaritmusával számoltunk, a ragok gyakoriságánál pedig az elemzések pl. jelen idő, tárgyas ragozás, E/3 gyakoriságát vettük, tekintet nélkül az allomorfiára. 7

8 tott szignifikáns, de nem túl szoros együttjárást. A NYZ-csoportban az egyeztetési hibák felismerésének szintjével leginkább a Peabody- és a MAMUT-pontszám és az álszóterjedelem korrelált, a TROG-eredmény ezeknél jelentősen gyengébb együttjárást mutatott, ráadásul csak a szám- és időhibák esetében. Életkor 2. táblázat. Együttjárások a különböző hibatípusok észrevétele és az egyéni mutatók között a NYZcsoportban. * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001, ~: tendenciaszerű, közel szignifikáns hatás Összes mondat A NYHÍ-feladat mondattípusai szerinti teljesítménymutatók Határozottság Szám Személy Idő Morfofonológiai PPVT *** * ** ** *** TROG * * MAMUT-összes ** ** ** ** MAMUT-egyszerű MAMUT-VMM ** ** * * ** Álszóterjedelem ~ ** ** ** 3. táblázat. Együttjárások a különböző hibatípusok észrevétele és az egyéni mutatók között a SZKcsoportban. * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 A NYHÍ-feladat mondattípusai szerinti teljesítménymutatók Összes mondat Határozottság Szám Személy Idő Morfofonológiai Életkor * PPVT TROG * * MAMUT-összes MAMUT-egyszerű MAMUT-VMM Álszóterjedelem 4. Konklúziók Elemzéseink azt mutatják, hogy a nyelvtani helyességre vonatkozó ítéleteknek korántsem egyetlen meghatározója a nyelvtani tudás. A teljesítmény függ a mondatok feldolgozási jellemzőitől: a hibák felismerése mindkét csoportban annál nehezebb volt, minél távolabb volt egymástól a két egyeztetendő morféma, és minél gyakoribb volt az ingermondatbeli igerag. A NYZ-csoportban romlott a hibafelismerés akkor is, ha gyakoribb igealak szerepelt a hibás mondatban. A távolsági hatás a memóriaterheléssel kapcsolható össze, amit a nyelvi zavaros csoportban a korrelációs vizsgálatok is igazolnak: a NYHÍ-teljesítménnyel az álszóismétlési feladat szoros együttjárást mutat, míg a szókincskontrollcsoportban nem találtunk jelentős összefüggést. Az inverz gyakorisági hatásra talán a ritkább alakok és ritkább ragok kiugróbb 8

9 volta adhat magyarázatot. Hasonló gyakorisági hatást talált Perea és mtsai (2005) is. Vizsgálatukban lexikális döntési feladat során a ritkább szavakból betűhelyettesítéssel létrehozott álszavakat gyorsabban utasították el a résztvevők, mint a gyakoribb szavakból létrehozottakat. A szerzők értelmezésében az utóbbiak erősebb lexikális hatást váltanak ki, ezért lassítják a döntést és rontják a találati arányt. Ennek megfelelően feltételezhető, hogy a NYHÍ-feladatban a gyakoribb inflexiók erősebb grammatikalitási hatást váltanak ki, és ezzel rontják a megítélési teljesítményt. Érdekes eredmény, hogy bár a két csoport teljesítményszintje még hibatípusokra bontva sem különbözik a grammatikalitási ítéletek feladatban, a teljesítménnyel együttjáró és azt potenciálisan befolyásoló tényezők csoportja igen. A NYZ-csoportban a szókincsméret és az álszóterjedelemmel mért verbális munkamemória-terjedelem is szoros együttjárást mutatott a személyhibák kivételével a legtöbb egyeztetési hiba detektálásával, azon túl, hogy a nyelvtani tudás, illetve annak deficitjének a hatása is egyértelműen megmutatkozott a MAMUT beágyazott mellékmondatot tartalmazó mondatainak ismétlési képességével jelentkező szoros, és a TROG-gal meglévő gyengébb korrelációban. A SZK-csoportban csak a TROG-nak és az életkornak volt jóval gyengébb és szórványosabb hatása. Nyitott kérdés, hogy a kontrollcsoportban mi magyarázza a NYHÍ-feladatban nyújtott, a NYZ-csoporttal megegyező szintű teljesítményt. A két csoport szókincsméretre nézve kiegyenlített volt, lehetne az általánosan azonos nyelvi kor a magyarázat, de erre több eredményünk is rácáfol. Egyrészt az álszóismétlési és a MAMUT feladatokban a NYZ-csoport jelentős elmaradást mutatott az SZKcsoporthoz képest, vagyis nem mindenben azonos a két csoport nyelvi szintje, másrészt pedig ugyanaz a szókincsméret (ugyanazzal a szórással) a NYZ-csoportban nagyon szoros együttjárást mutat a NYHÍ-teljesítménnyel, a SZK-csoportban pedig nincs összefüggés. A kontrollcsoport teljesítményének tehát más meghatározói lehetnek. Miután a jólformáltsági ítéleteket mint metanyelvi döntéseket a metanyelvi képességek is befolyásolják és a kontrollcsoport jóval fiatalabb, okkal feltehető esetükben a gyengébb metanyelvi képességek, az impliciten ismert nyelvi jelenségek tudatosításában való relatív járatlanság hatása. A két csoportban talált eltérő összefüggések mindenesetre figyelmeztetnek bennünket arra, hogy fejlődési zavarok esetében még a tipikus fejlődés valamely szintjével azonos mintázat esetén is más folyamatok állhatnak a háttérben (pl. Karmiloff-Smith 1998). A bevezetőben azt a kérdést tettük fel, hogy tekinthetjük-e a grammatikalitási ítéleteket tisztán a nyelvtani kompetencia mércéinek. Az elemzéseink alapján erre tagadó választ kell adnunk: láttuk, hogy a nyelvtani tudáson kívüli tényezők is befolyásolhatják a grammatikalitási ítéleteket. Fontos kérdés, hogy maga a nyelvtani tudás mennyire tekinthető 9

10 ezektől a tényezőktől főképpen a szókincsmérettől és a verbális rövidtávú emlékezettől függetlennek (a nyelvelsajátítás szakirodalmának eredményei szerint a lexikon és a nyelvtan fejlődése szorosan összefonódik, és az aktuális szókincsméret jobb előrejelzője a későbbi nyelvtani tudásnak, mint az aktuális nyelvtani tudás (Marchman és Bates 1994). A fonológiai rövidtávú emlékezet és a nyelvtani képességek tipikusnál szorosabb kapcsolata más nyelvfejlődési zavart mutató csoportokra is jellemző (Williams-szindrómában pl. Robinson és mtsai. 2003; Racsmány és mtsai. 2002). Érdemes tehát mindezt figyelembe venni, ha nyelvtani helyességi ítéletekből szeretnénk a nyelvtani kompetenciára vonatkozó következtetéseket levonni. Hivatkozások Bishop, D. V. M. (1983) Test for the Reception of Grammar. The author s publication. Chomsky, N. (1957) Syntactic structures. Mouton: The Hague. Csányi Y. (1974) Peabody szókincsteszt. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Halácsy, P, Kornai, A, Németh, L, Rung, A, Szakadát, I, and Trón, V (2004) Creating open language resources for Hungarian In: Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference (LREC04). LREC Karmiloff-Smith, A. (1998) Is atypical development necessarily a window on the normal mind/brain?: The case of Williams syndrome. Developmental Science, 1(2): Kas B. és Lukács Á. (előkészületben) Magyar Mondatutánmondási Teszt Kornai, A, Halácsy, P, Nagy, V, Trón, V, and Varga, D (2006). Web-based frequency dictionaries for medium density languages In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web as Corpus, edited by Adam Kilgarriff, Marco Baroni. ACL-06, Leonard, L. B. (1998) Children with specific language impairment. Cambridge, Mass.: MIT Press Marchman, V.A. és Bates, E. (1994) Continuity in lexical and morphological development: a test of the critical mass hypothesis. Journal of Child Language 21, Montgomery, J.W. and Leonard, L.B. (1998) Real-time inflectional processing by children with specific language impairment: Effects of phonetic substance. J. Speech Lang. Hear. Res. 41, Perea, M., Rosa, E., & Gómez, C. (2005) The frequency effect for pseudowords in the lexical decision task. Perception and Psychophysics, 67,

11 Racsmány M., Lukács Á. és Pléh Cs. (2002) Munkamemória és nyelvelsajátítás Williamsszindrómában. Magyar Pszichológiai Szemle, 22(3): Racsmány M., Lukács Á., Németh D. és Pléh Cs. (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle. LX Rice, M. L., Wexler, K., & Redmond, S. M. (1999). Grammaticality judgments of an extended optional infinitive grammar: Evidence from English-speaking children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42, Robinson, B. F., Mervis, C. B. and Robinson, B. W. (2003) The roles of verbal short-term memory and working memory in the acquisition of grammar by children with Williams syndrome. Developmental Neuropsychology, 23, Tremblay, A. (2005) Theoretical and methodological perspetives on the use of grammaticality judgment tasks in linguistic theory. Second Language Studies, 24(1),

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Kas Bence MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ

Részletesebben

Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés?

Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés? Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés? Szamarasz Vera BME Kognitív Tudományi Tanszék vszamarasz@cogsci.bme.hu Babarczy Anna BME Kognitív Tudományi Tanszék babarczy@cogsci.bme.hu

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Milyen a még jobb Humor?

Milyen a még jobb Humor? Milyen a még jobb Humor? Novák Attila 1 és M. Pintér Tibor 2 1 MorphoLogic Kft., 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5., novak@morphologic.hu 2 MTA Nyelvtudományi Intézete, 1068 Budapest, Benczúr u 33., tpinter@nytud.hu

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A ***** sor alattiak phd diákok.

A ***** sor alattiak phd diákok. A nyelv mentális reprezentációja OTKA Tudományos Iskola Pályázat kutatási zárójelentés. Témaszám: 49840 Futamidő: 2005. április 15-2008. december 31. A beszámoló készült. 2009. február 25. Vezető kutató:

Részletesebben

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 55 64. (2016) A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Szaszkó Rita Jezsik Kata Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel. Rung András BME Fizikai Intézet

A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel. Rung András BME Fizikai Intézet A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel Rung András BME Fizikai Intézet Alapelvek Produkció és megértés analógiás alapon szabályok helyett Az analógiás források kiválasztásához

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók A Montreal Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív károsodás gyors kiszűrésére fejlesztették ki. Különféle kognitív területeket

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in vezető kutató: Pléh Csaba T49840 kutatóhely: Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A NYELV MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓJA sorszám Közleményjegyzék és statisztika 1. Lukács,

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással

Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással Varga Ádám 1. Bevezetés Az implicit tanulás olyan tanulási folyamat, amely során a személy úgy sajátít el bizonyos ismereteket, hogy a megtanultaknak

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 49 OLVASÁSPEDAGÓGIA GÓSY MÁRIA Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról Bevezetés Több évtizede ismeretes, hogy az olvasás tanulásában a nyelvnek, a nyelvi folyamatoknak

Részletesebben

A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei

A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei Fazekasné Fenyvesi Margit* Papp Gabriella** SZTE Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged* fenyvesim@yahoo.com* ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

Számítógépes nyelvészet

Számítógépes nyelvészet Számítógépes nyelvészet Babarczy Anna A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Az intelligens gép Az embert régóta foglalkoztatja az intelligenciával rendelkező gép ötlete. Érdekes, és filozófiai szempontból

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 1 BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest 2 ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék, Budapest 3 MTA-BME Neuropszichológiai

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Nemparametrikus tesztek. 2014. december 3.

Nemparametrikus tesztek. 2014. december 3. Nemparametrikus tesztek 2014. december 3. Nemparametrikus módszerek Alkalmazásuk: nominális adatok (gyakoriságok) esetén, ordinális adatok esetén, metrikus adatok esetén (intervallum és arányskála), ha

Részletesebben

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Kas Bence MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bevezetés. Az alábbi írás a nyelvpatológia

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners

Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners Routledge, London and New York, 2002 2002 és 2003 fordulóján került a könyvesboltok polcaira az új magyar nyelvoktatási

Részletesebben

Analogikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben c. kutatási projekthez

Analogikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben c. kutatási projekthez Szakmai beszámoló az Analogikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben c. kutatási projekthez Kutatásvezető: Babarczy Anna, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11.

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfoszintaxis és a prototípusok Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfológia analitikus modelljei (Pléh Lukács Kas, 2008) A szintaxis analitikus modelljei

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Várkuti Anna Témavezető: dr. Göncz Lajos Pannon Egyetem Nyelvtudományi

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 Lukács Ágnes,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport 2 MTA Nyelvtudományi Intézete 3 BME Kognitív Tudományi Tanszék 4 ELTE GYFK Fonetikai

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században AFÁZIA 1. Kas Bence ELTE-BGGYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék www.logotanszek.fw.hu benkas@barczi.hu... frontális lebeny... okcipitális lebeny... temporális lebeny... parietális lebeny... Broca-terület...

Részletesebben

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária 1. Bevezetés Kutatásunk célja az volt, hogy a páros fordítási feladat elvégzése során a fordítók beszédprodukciójában

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MACHER MÓNIKA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MACHER MÓNIKA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MACHER MÓNIKA BESZÉDPERCEPCIÓS ÉS SZÓAKTIVÁLÁSI FOLYAMATOK ELEMZÉSE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEKNÉL Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15.

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15. A fonetikáról általában 2014. szeptember 15. A félévben előforduló témák: Miben más a fonetika, mint a fonológia? Artikuláció, avagy beszédprodukció. Beszédakusztika. A Praat beszédelemző szoftver használata.

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében Szépe Judit Legkésőbb Jakobson (főleg 1941) hipotézise óta tudjuk, hogy a nyelv működésfolyamatai a leglátványosabban,,tévesztésekben

Részletesebben

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Kas Bence MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ

Részletesebben

Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011.

Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011. Pályázat: 68666-F Időpont: 2011. január 30. Név: Hoffmann Ildikó Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011. A kutatás Alzheimer-demenciát (AK) mutató, azaz kóros

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÜCS MÁRTA ZITA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÜCS MÁRTA ZITA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÜCS MÁRTA ZITA A CÉLZÁS, A METAFORA ÉS AZ IRÓNIA MEGÉRTÉSÉNEK KOGNITÍV, NYELVI ÉS METAPRAGMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI ÓVODÁSKORBAN Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

A MUNKAMEMÓRIA ÉS NYELVÉRZÉK SZEREPE AZ INTENZÍV NYELVTANULÁSBAN

A MUNKAMEMÓRIA ÉS NYELVÉRZÉK SZEREPE AZ INTENZÍV NYELVTANULÁSBAN A MUNKAMEMÓRIA ÉS NYELVÉRZÉK SZEREPE AZ INTENZÍV NYELVTANULÁSBAN Kormos Judit és Sáfár Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Levelezési cím: Dr. Kormos Judit Budapest, 1112 Nagyszalonta utca

Részletesebben

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Kanyó Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kanyo.reka@gmail.com Kivonat: A tanulók olvasását és szövegértését vizsgáló

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben

A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XI. évfolyam 1-2. szám 2011. GÓSY MÁRIA GYARMATHY DOROTTYA MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály gosy@nytud.hu; gyarmathyd@nytud.hu A lateralizáció tipikus

Részletesebben

Az elmúlt évtizedekben a második nyelv elsajátításának folyamatára mind nagyobb

Az elmúlt évtizedekben a második nyelv elsajátításának folyamatára mind nagyobb Tánczos Judit Máth János Pedagógiai-Pszichológai Tanszék, BTK, DE Pedagógiai-Pszichológai Tanszék, BTK, DE Attitûdbeli és motivációs sajátosságok az idegen nyelv tanulásában Az idegen nyelv megtanulásának

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest Tudatelmélet let és s idegen nyelv elsajátítás valódi kapcsolat vagy városi v legenda? Ivády Rozália BME-KTT Takács Boglárka ELTE-PPK A legenda A kérdés megjelenik: egy kérdőív utóélete Első lépés: Az

Részletesebben

A beszédpercepció tényezői, fejlesztésének lehetősége óvodás és kisiskolás korban

A beszédpercepció tényezői, fejlesztésének lehetősége óvodás és kisiskolás korban Szántó Anna 87 A beszédpercepció tényezői, fejlesztésének lehetősége óvodás és kisiskolás korban 1. B e v e z e t é s. A beszédpercepció kutatásának célja, hogy megértsük, miként képes a hallgató az artikuláció

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A nyelvtechnológia alapjai

A nyelvtechnológia alapjai Prószéky Gábor A nyelvtechnológia alapjai 2015/2016 tanév, 1. félév A tantárgy órái 2015-ben 1. óra: szeptember 9. 2. óra: szeptember 16. (elmarad: szeptember 23.) 3. óra: szeptember 30. 4. óra: október

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

A grafológiai vizsgálódások 2005.02.18. (C) Szidnai 1 Alapok Ellentmondás: csak az eredmény látható - a mozdulat lenne a fontos Feloldási kísérletek: speciális kategóriák objektív mérések -a a változók

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben