A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?"

Átírás

1 A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Kas Bence MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bevezetés. Az alábbi írás a nyelvpatológia néhány újabb eredményének fényében értékeli az emberi nyelv kialakulásával kapcsolatos főbb nézőpontokat. Ennek során előbb bemutatja az evolúcióelmélet alaptételeiből származó problémákat a nyelv kialakulásával kapcsolatban, majd azt, hogy ezeket a problémákat hogyan kezelik a nyelvi evolúció genetikai, illetve kulturális elméletei. Végül a nyelvfejlődési zavar területéről származó vizsgálatokat mutat be, amelyeket bár a genetikai felfogás váltott ki, mégis inkább támogatják a nyelv kulturális evolúciós eredetének feltevését. A nyelvi evolúció problémája. Az emberi nyelvi képesség eredetét sokan kutatták. A modern tudományos elméletek alapja a darwini evolúcióelmélet, amely szerint a törzsfejlődést a génkészlet véletlenszerű változásai és a környezeti feltételek szelekciós hatása határozza meg. A különböző génváltozatok folytán kialakuló fenotipikus különbségek hatással vannak az egyedek sikerességére az életben, a környezethez való alkalmazkodást jobban segítő (adaptív) tulajdonságok fennmaradnak, a hátrányt jelentőek (maladaptívak) kiszelektálódnak. Az emberi nyelv eredete ebből a szempontból azért talányos, mert nem könnyű azonosítani, vagy egyáltalán a létét bebizonyítani egy olyan genetikai eltérésnek, amely a nyelvi képesség mint fenotipikus jegy hátterében állna, és az sem világos, hogy önmagában a nyelvi képesség adaptív lehetett-e az emberi faj fejlődése során. Az e kérdésekben való állásfoglalások alapján két fő nyelvi evolúciós elméleti hozzáállás különböztethető meg, a genetikai, illetve a kulturális eredet felfogása. A nyelvi evolúció genetikai elméletei. A nyelv genetikai alapú evolúcióját hirdetők, így Chomsky (1968), Pinker és Bloom (1990) szerint az emberi nyelvi képesség egy humán- és nyelvspecifikus neurális modul működéséhez köthető, amelynek nyilvánvalóan van genetikai alapja. Ennek alátámasztására számos elméleti érvet alkalmaznak, így a környezeti beszédminta rossz minősége, a negatív visszacsatolás hiánya, az elsajátítási folyamatok és a nyelvek szerkezetének egyetemessége. A felfogás fő empirikus igazolását az állati kommunikációs rendszerek eltérésében és a legfejlettebb emlősállatok nyelvtanulási nehézségeiben látják. Az állatok kétségkívül az embernél sokkal korlátozottabb kóddal és témákról kommunikálnak. Nem tudnak a kommunikációs helyzettől időben és térben elvonatkoztatni, nem tudnak kérdezni és hazudni. A legtöbbre megtanított emberszabású majmok is számos aspektusban így a mondatalkotás rugalmassága, a referenciális szimbólumhasználat, a szókincsméret elmaradtak az embergyerekek kommunikációs képességeitől (Pinker 1994). Pinkerék szerint az állati nyelvtanulás kudarcát a nyelvi képességet kódoló génállomány humánspecifikus volta okozza. Ők tehát egyrészt azt állítják, hogy az emberi nyelvi képesség autonóm agyi reprezentációval rendelkezik, másrészt azt, hogy ezt egy olyan génállomány alakítja ki, amely a fajok közül először és egyedül az embernél jelent meg 1. A megjelenés módjában azonban Chomsky és Pinkerék nincsenek azonos véleményen. Míg a nyelv genetikai meghatározottságára egyként igennel felelnek, a nyelv adaptivitását és a nyelvi modul kialakulását eltérően képzelik el. Chomsky szerint a nyelvi modul egyetlen specifikus genetikai változás következményeképpen jelent meg, és a nyelv adaptivitása nem játszott ebben szerepet. Pinker és Bloom ezzel szemben amellett érvel, 1 Az elmélet kifejtése óta változott Chomskyék nézőpontja a tekintetben, hogy mit is foglal magába a nyelvi modul. Hauser, Chomsky, Fitch (2002) szerint újabban már csak a rekurzív szintaktikai képességet.

2 hogy ez a forgatókönyv kevéssé valószínű: szerintük a nyelv fontos szerepet játszik az ember sikerességében, így az egyre fejlettebb nyelvi képességet birtokló egyedek térhódítása nyomán választódott ki a több, egymást követő és egymásra épülő genetikai változás során kifejlődött nyelvi szerv. Ez az emberi egyedek születésekor már tartalmazza a bármely emberi nyelv elsajátítását lehetővé tevő elveket és paramétereket. A nyelvi evolúció kulturális elmélete. Az állatok és az ember közti genetikai különbséget senki sem vitatja, azt azonban igen, hogy e különbségek közt keresendő az emberi nyelvi képesség oka. Tomasello (1999) szerint az emberi mivoltot meghatározó genetikai változások egyike sem nyelvspecifikus. Ehelyett olyan, általánosabb következményekkel járó genetikai változásokat tartanak valószínűnek, melyek minőségileg magasabb szintű kognitív és szociális képességeket eredményeztek. Azt állítják tehát, hogy az ember számos más képességében is eltér a legfejlettebb emberszabásúaktól is, és ezek az általános tanulási képességbeli eltérések lehetnek a felelősek a nyelvért is. Kiemelik többek között a tudatelmélet (más egyedek ismereteinek, szándékainak és érzelmeinek felfogása), a tanítási helyzetek felismerése és a módszerközpontú tanulás képességét, melyek lehetővé teszik a kumulatív kulturális evolúciót. Ez az ismeretek és készségek generációról generációra való átadását, fejlesztését és halmozódását jelenti, mely aktív tanítás és utánzásos tanulás útján történik (Tomasello 1999). Ebben az elméleti keretben a nyelv adaptivitása sem feltétlenül játszik szerepet, hiszen a genetikai változások okozta fejlett szociális és általános tanulási képességek, amellett, hogy lehetővé tették a nyelvi képességet, önmagukban adaptívak lehetnek más területeken. A nyelv e felfogásban nem feltétlenül a kiválasztódás oka; lehetséges, hogy az említett fejlettebb tanulási képességek önmagukban adaptívak, a nyelv elsajátításának képessége pedig ezekhez kapcsoltan adódik át. A nyelvi evolúció kulturális elmélete szerint tehát genetikai programunk nem a nyelvet, hanem egy olyan rugalmas szociális tanulási képességet tartalmaz, mely lehetővé teszi számunkra az elődeink által fokozatosan kialakított kulturális ismeretek és készségek többek közt a nyelv elsajátítását. Nyelvi zavarok és a nyelvi evolúciója. A többek közt Chomsky és Pinker által képviselt nativista nyelvfelfogás a közelmúltban számos empirikus vizsgálatot generált. Ezek többsége ugyan az egyén nyelvelsajátításáról és annak zavarairól szól, az eredmények éppen a genetikailag kódolt nyelvi képesség feltevése miatt közvetetten mégis minősíthetik a nyelvi evolúció elméleteit. A nyelvi zavarok területén különböző kérdések merültek fel, amelyek alkalmasak az elméletek közti döntésre, a teljesség igénye nélkül itt az alábbiakkal foglalkozom: Létezik-e nyelvi gén? Ugyanolyan tünetei vannak-e a nyelvfejlődési zavarnak minden nyelvben? Sérülhet-e függetlenül a nyelv és a gondolkodás? A nyelvi gén kérdése. Elsőként Gopnik és Crago (1991) mutatták be az azóta elhíresült KEcsaládot, amelyben halmozottan fordult elő nyelvi zavar. Az érintettek kifejezetten gyengék voltak például a nyelvtani hibák felismerésében, de saját produkciójuk is feltűnően sok nyelvtani hibát tartalmazott. A családot részletes genetikai vizsgálatoknak vetették alá, és a 7. kromoszómán egyértelmű genetikai károsodást találtak náluk (Lai és mtsai 2001). A sérült gént, a FOXP2-t nevezték egy darabig nyelvi génnek. Később azonban kiderült, hogy egyrészt a KE-család ugyanazon tagjainál nemcsak nyelvi zavar áll fenn, hanem a beszédszervek koordinált mozgásának jóval általánosabb zavara, orofaciális apraxia mutatható ki (Vargha-Kadem és mtsai 1995). Másrészt pedig ugyanez a gén már a rágcsálók genomában is megvan, így aligha tekinthető nyelvinek a szó szoros értelmében. Ahogy Fisher

3 (2005) összefoglalja, a FOXP2 csak közvetetten érintett a nyelvi szerveződésben. Olyan, emlősökre jellemző génről van szó, amely működése során az agyban fejti ki hatását, és amelynek az emberi változata a beszédet is lehetővé tevő arc- és állkapocsmozgások jobb koordinációját lehetővé tevő kérgi-kéregalatti kapcsolatokat szabályoz. A humán FOXP2 tehát nem közvetlenül a nyelv vagy a beszéd génje, hanem a finoman koordinált artikulációs mozgásokat (így a beszédet is) lehetővé tevő neurális mechanizmusok kialakulását előidéző kromoszómaszakasz (Fisher 2005). Mindez azt jelenti, hogy a tudomány mai állása szerint nem tudunk nyelvi génről; a FOXP2 alapján mindenesetre nem vehető bizonyítottnak a humán nyelvi képesség specifikus genetikai háttere. A nyelvfejlődési zavar nyelvközi összehasonlítása. A specifikus nyelvfejlődési zavar (specific language impairment, SLI) kifejezés olyan gyerekek csoportját takarja, akik nem képesek tipikusan fejlődő társaikhoz hasonló tempóban és minőségben elsajátítani az anyanyelvüket annak ellenére, hogy átlagos beszédkörnyezetben nevelkednek, érzékszerveik épek, értelmi képességük legalább átlagos, és neurológiai károsodás, pszichiátriai vagy szociális zavarok sem mutathatók ki náluk. Ez a jelenség minden nyelvben megfigyelhető. Annak ellenére azonban, hogy bármely nyelvet tanuló gyerekek közt előfordulnak elsajátítási problémák, kérdés, hogy a nyelvek milyen aspektusai jelentenek nehézséget számukra. A nyelvfejlődési zavar tüneteinek nyelvközi összehasonlítását részben épp a genetikai alapú evolúciós- és elsajátításelmélet váltotta ki. Ha ugyanis a nyelvi képesség egy specifikus, genetikailag meghatározott modul, és a nyelvi zavar az itt reprezentált nyelvi paraméterek károsodása, ez alapján azt várhatjuk, hogy a nyelvi zavar minden nyelvben hasonló tünetekben, pl. a távoli szintaktikai függőségek vagy az igei egyeztetés zavarában fog megnyilvánulni. Ez következik többek, így például Clahsen és Hansen (1997) vagy van der Lely és Stollwerck (1996) nativista nyelvizavar-magyarázataiból is. A kulturális elmélet viszont azt állítja, hogy a nyelvet tanulás útján sajátítjuk el, amiből kissé leegyszerűsítve különböző nyelvek esetén különböző zavarok következnek. Ami a tényeket illeti, bár nyelvfejlődési zavarban általában kimutathatók korlátozottságok a szótanulásban és a fonológiai feldolgozásban, ezek hasonlósága nem érv a genetikailag adott nyelv mellett, hiszen pl. a szavak minőségében (az alaki és némi jelentésbeli eltéréseket leszámítva) nincs jelentős különbség a nyelvek között. A nyelvtani rendszer az, amely tekintetében a nyelvek így elsajátításuk is nagyban eltérnek. A morfológia elsajátításában márpedig nem minden nyelvben mutatkozik korlátozottság, a zavarok pedig minőségileg széles skálán mozognak. Az olasz és az angol adatok összevetéséből kiderül, hogy a gazdag morfológiájú nyelvet beszélők jobb szinten alkalmazzák a ragozást a kevésbé ragozó nyelvet beszélőknél (Leonard 1998). Amikor a gyerekek hibáznak, szintén az anyanyelvük típusa határozza meg a hibák minőségét. A ragozatlan tövet gyakran alkalmazó angolban a jellemző hiba a rag elhagyása, illetve a ragozatlan alakkal való helyettesítés, pl. plays játszik helyett play játszani. A mindig ragozó olaszban elhagyás nem, sokkal inkább helyettesítés fordul elő, pl. dormono alszanak helyett dorme alszik, míg a svédben gyakori az infinitívuszal való helyettesítés, amely azonban nem azonos a ragozatlan tővel, pl. klipper vág helyett klippa vágni. A németre jellemző bonyolult, az igeragozással is összefüggő szórend sajátos, az angolban és az olaszban nem tapasztalt nehézségeket okoz a nyelvi zavaros gyerekek számára (Leonard 2000). A tünetek tehát jórészt nyelvspecifikusak, nem sikerült egyetemes, nyelvfüggetlen korlátozottságot kimutatni a nyelvfejlődési zavarok hátterében. A grammatikai morfológia korlátozottsága ráadásul sohasem kategorikus, inkább fokozatbeli eltérés: a nyelvi zavart mutató gyerekek is használnak grammatikai morfémákat, csak arányaiban kevesebbszer helyesen, mint tipikus fejlődésű társaik. Sohasem lehetett egy nyelvtani jegy vagy morféma használatának a teljes hiányát vagy mindig helytelen használatát tapasztalni. Úgy tűnik, a nehézséget a következetlenül jelölt, szemantikailag nem vagy nem

4 könnyen értelmezhető morfológiai elemek névmások, több tulajdonság, pl. szám, személy, idő, nem által meghatározott ragok elsajátítása okozza, főleg, ha ez egybeesik olyan felszíni tényezőkkel, mint a ritka előfordulás, alaki bonyolultság és nagyobb terjedelem. Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy az egyes nyelvekben tapasztalt nehézségek sokkal inkább a feldolgozási-elsajátítási folyamatok, mint a nyelvtan terminusaiban írhatók le. Nem arról van tehát szó, hogy a genetikailag részben előre megírt program bizonyos paraméterei sérülnek, hanem hogy az elsajátítás során minden nyelv a szerkezetéből adódóan más-más nehézséget támaszt. Ezeken a pontokon mutatnak gyengeséget azok, akiknek valamely a nyelvelsajátításhoz szükséges tanulási képességük fonológiai feldolgozás, munkamemória stb. alacsonyabb szintű. Bár e képességzavarok és a nyelvi tünetek kapcsolatáról még viszonylag keveset tudunk, az eddigi adatok határozottan ebbe, és nem a genetikailag beépített nyelvi modul irányába mutatnak. Az elme modularitása és a fejlődési zavarok. Az elme modularitása, vagyis a nyelv elkülönültsége a kognitív rendszerben szintén a genetikai evolúciós teóriából adódó hipotézis (Chomsky 1968). Eredeti kifejtése óta némileg módosult, legutóbbi megfogalmazásában már nem a teljes nyelvet, csak annak komputációs összetevőit, a szintaxist és a fonológiát tartják az elme többi részétől függetlennek (Hauser, Chomsky és Fitch 2002). E modularitáskoncepció a fejlődési és szerzett kognitív zavarokkal kapcsolatban azt jósolja, hogy a nyelv de legalábbis a nyelvtan és a kogníció más részei egymástól függetlenül sérülhetnek, illetve maradhatnak épen. Ennek a logikának látszólag megfelel két értelmi fogyatékossággal járó genetikai szindróma, a Down- és a Williams-szindróma (DSZ és WSZ), illetve a normál intelligenciájú gyerekeknél megfigyelhető specifikus nyelvi zavar (SLI) tüneti képe. A modularista érvelések szerint DSZ-ban és WSZ-ban az értelmi elmaradás hasonló szintű, a nyelvi képességben azonban számottevő az eltérés a WSZ-sok javára, akik a DSZ-sokkal ellentétben relatíve jól használják a nyelvet. SLI-ban pedig a WSZ-val látszólag ellentétben, ép intellektus mellett a nyelvi képesség zavara tapasztalható. Ezek az eltérések, legfőképpen a Williams-szindróma egyfajta idiot savant-ként való beállítása adják az alapját Pinker (1994) és mások érvelésének, mely szerint a nyelvi képesség független a megismerés többi részétől. 2 E felvetés következtében az SLI esetében ettől függetlenül is többen kezdték vizsgálni az említett szindrómákra jellemző képességstruktúrát. Kiderült, hogy a kép nem ilyen egyszerű; mindhárom szindrómára különböző képességek erőssége és gyengesége jellemző. SLI-ban egyáltalán nem érintetlen a nyelven kívüli kogníció, az idetartozó gyerekek nagy hányadánál mutathatók ki specifikus képességzavarok, így akusztikai feldolgozási, munkamemória- és végrehajtófunkció-deficitek (pl. Marton és Schwartz 2003, Bishop 2001). Egyenetlen képességrendszer jellemzi a WSZ-t és a DSZ-t is, a kognitív profilbeli különbség pedig megmagyarázhatja a nyelv és a téri-vizuális képességek eltérő fejlődését a két szindrómában. Jarrold és munkatársai (1999) kutatásai szerint a téri és a verbális rövid távú emlékezet terjedelme kettős disszociációt mutat a két tünetegyüttesben. A Williamsszindrómások relatíve jó nyelvi képessége legalábbis részben annak köszönhető, hogy náluk jobb a verbális rövid távú emlékezeti kapacitás és a hallási diszkriminációs képességek, míg a Down-szindrómára e tartományok gyengesége jellemző, ugyanakkor a téri rövid távú emlékezet terjedelme náluk nagyobb. Nem arról van tehát szó, hogy a DSZ-nyelv a középsúlyos értelmi fogyatékosság alapján elvárható nyelvi szint, és a WSZ-nyelv ehhez képest érintetlen. Látva a szindrómánkénti különbségeket a képességstruktúrában, nem is igen fogalmazható meg általános elvárás a kognitív és a nyelvi szint viszonyával kapcsolatban. DSZ-ban a nyelvi teljesítmény elmarad a mentális szinttől, WSZ-ban pedig annak megfelelő, bár minőségileg eltérő szerveződésű. A DSZ-nyelvnek az intellektuális képességzavaron 2 A felfogás egy további, a nyelven belüli rendszerek szétválását propagáló részét boncolgatja az evolúció szempontjából Pléh és Lukács (2005).

5 túlmenő elmaradását pedig a nyelvelsajátítás szempontjából lényegesebb képességek a verbális munkamemória deficitje okozhatja. A nyelv tehát nem elszigetelt; szoros kapcsolatban áll más kognitív rendszerekkel, amelyek zavara esetén a nyelv elsajátítása is zavart szenved. Összegzés. A fenti három adatcsoport tanulságai a következőkben összegezhetők. Nincs bizonyíték arra, hogy létezne a humán nyelvi képességért felelős specifikus génszakasz. Az eddigi egyetlen jelölt, a FOXP2 az oromotoros rendszer finom koordinációját szabályozza, így humán változatának nyilván van köze a hangos beszéd kialakulásához. A Chomskyék által hangsúlyozott szintaktikai képesség alapja azonban nagy valószínűséggel nem ez. A nyelvfejlődési zavar tünetei nem annyira a nyelvtani elvek és paraméterek sérüléseként, mint inkább a feldolgozási, tapasztalatgyűjtési folyamatok nehézségeiként írhatók le. Az egyes nyelvek szerkezeti jellemzői különböző pontokon okoznak nehézséget a kevésbé rátermett nyelvtanulók számára, e különbségek részben nyelvtani jellegűek (pl. a ragozási rendszer bonyolultsága), másrészt azon kívül esőek (pl. az egyes morfémák észlelhetősége, gyakorisága). A különböző kognitív képességzavarok eltérő mértékben érintik a nyelvelsajátítást, nincs empirikus bizonyíték a fejlődésben a nyelvi és az egyéb kognitív képességek éles, kettős szétválására, így az elme modularitásának Pinker és kollégái által támogatott felfogása megkérdőjelezhető. A nyelvpatológiai adatok e három, a teljesség igénye nélkül kiragadott mindazonáltal a genetikai elméletek képviselői által relevánsnak tekintett csoportja tehát nem támogatja a nyelv genetikai determináltságának hipotézisét. Sokkal inkább összhangban van a nyelv kulturális evolúciós eredetének feltevésével, melyhez a sokrétű tapasztalatszerzés és a fokozatosan létrejövő általánosítások útján zajló implicit konstrukciós folyamatokat feltevő elsajátításelmélet illeszkedik. A rehabilitációs szakma számára fontos tanulság, hogy a nyelvet sem a diagnosztikában, sem a terápiás folyamatokban nem célszerű és nem is lehetséges elválasztani a többi kognitív és szenzomotoros rendszertől. A terápia során fontos a szociális környezet stimuláló jellegének biztosítása a szerzett és fejlődési zavarok esetében egyaránt, és érdemes kihasználni az egyéb kulturális javakkal, ismeretekkel, készségekkel való kapcsolatokat, így többek közt a különböző mozgásformákat és a zenei képességet. Hivatkozások Chomsky, N. (1968) Language and Mind. Harcourt Brace, New York Clahsen, H., & Hansen, D. (1997). The grammatical agreement deficit in specific language impairment: Evidence from therapy experiments. In M. Gopnik (Ed.), The inheritance and innateness of grammars (pp ). Oxford, England: Oxford University Press. Fisher, S.E. (2005) Dissection of molecular mechanisms underlying speech and language disorders. Applied Psycholinguistics 26, Gopnik, M. és Crago, M. B. (1991) Familial aggregation of a developmental language disorder. Cognition, 39, Hauser, M. D., Chomsky, C., & Fitch, W. T. (2002). The Faculty of Language: What is it, who has it, and how did it evolve? Science(298), Jarrold, C., Baddeley, A.D., and Hewes, A. K. (1999) Genetically dissociated components of working memory: evidence from Down s and Williams syndrome. Neuropsychologia, 37: Lai, C. S. L., Fisher, S. E., Hurst, J. A., Vargha-Khadem, F., & Monaco, A. P. (2001). A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. Nature, 413,

6 Leonard, L. B. (1998): Children with specific language impairment. Cambridge, Mass.: MIT Press. Leonard, L. B. (2000) Specific language impairment across languages. in: Bishop, D. & Leonard, L. (Eds.) Specific language impairment in children. Hove, UK: Psychology Press Marton, K. and Schwartz R. G. (2003) Working Memory Capacity and Language Processes in Children With Specific Language Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 46, Bishop, D. (2001): Genetic and environmental risks for specific language impairment in children. Philos. Transc. Royal Soc., B, 356, Pinker, S. (1994) A nyelvi ösztön. Typotex, Budapest Pinker, S. és Bloom, P. (1990) Natural language and natural selection. Behavioral and Brain Sciences 13 (4), Pléh Cs., Lukács Á. (2005) Alkalmazkodás és plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési patológiájában. Magyar Tudomány, 2005/1 CXI. köt Tomasello, M. (1999) Gondolkodás és kultúra. Osiris, Budapest van der Lely, H. és Stollwerck, K. (1996): A grammatical specific language impairment in children. Brain and Language, 52, Vargha-Khadem F, Watkins K, Alcock K, Fletcher P, Passingham R.(1995) 'Praxic and nonverbal cognitive deficits in a large family with a genetically transmitted speech and language disorder', Proc Nat Acad Sci USA 92,

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában

A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában Kas Bence A nyelvi zavarok A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában Kas Bence tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE GYK Fonetikai és Logopédiai Tanszék

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 Lukács Ágnes,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport 2 MTA Nyelvtudományi Intézete 3 BME Kognitív Tudományi Tanszék 4 ELTE GYFK Fonetikai

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 1 BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest 2 ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék, Budapest 3 MTA-BME Neuropszichológiai

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA *

Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 1. 3 8. DOI: 10.1556/MPSzle.63.2008.1.1. Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA * PLÉH CSABA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Nyelv és zene az evolúció tükrében. Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA)

Nyelv és zene az evolúció tükrében. Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA) Nyelv és zene az evolúció tükrében Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA) meeszaaros.anna@gmail.com Protonyelv-elméletek Generatív nyelvészet: az állatoktól a nyelv különböztet meg bennünket Derek Bickerton:

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Kas Bence MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Családban mozdul a szó

Családban mozdul a szó Családban mozdul a szó Készítette: Ácsné Gergely Katalin okl. gyógyped.- logopédus Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 2013. november 6. Kettős értelmezés Családban mozdul a szó A beszédfejlődés

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Nyelv és gondolkodás

Nyelv és gondolkodás Nyelv és gondolkodás Egyetemes és egyéni Mennyiben befolyásolja a nyelv a gondolkodásunkat, és fordítva, mennyiben határozza meg az emberi gondolkodás a nyelvünket? Hasonlóságok és különbségek minden szinten

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Az emberi nyelv biológiai eredete

Az emberi nyelv biológiai eredete Az emberi nyelv biológiai eredete Állati kommunikáció 20-40 üzenet, zárt, genetikai alapú rendszer belső állapotok összehangolására szolgáló fiziológiai szabályozó mechanizmus viselkedésszabályozó rendszer

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK kutyakonyv_korr.qxd 2006.11.01. 18:35 Page 191 A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK Adaptáció (adaptation) A szó szerinti jelentése: hozzáidomulás. Biológiai értelemben akkor nevezünk adaptívnak

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Az anyanyelv gyermekkorban elsajátított kommunikációs eszköz: beszédprodukció beszédfeldolgozás az anyanyelv elsajátítása gyors és látványos folyamat

Részletesebben

Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés

Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés 1 Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés 2 3 Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés Szerkesztette Tinta könyvkiadó Budapest, 2011 4 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

Részletesebben

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány?

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? 68 Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Hajdúné Csakajda Ildikó Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Nyelvi fejlesztés az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyamán a hódmezővásárhelyi Németh

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

ürügyén Zétényi Tamás

ürügyén Zétényi Tamás Szintaxis Tomasello, M. (2000) Do young children have adult syntatic competence? Cognition, 74, 209 253. ürügyén Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu y Max Planck Institute

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 49 OLVASÁSPEDAGÓGIA GÓSY MÁRIA Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról Bevezetés Több évtizede ismeretes, hogy az olvasás tanulásában a nyelvnek, a nyelvi folyamatoknak

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BESZÉDTUDOMÁNY Az emberi kommunikáció egyik leggyakrabban használt eszköze a nyelv. A nyelv hangzó változta, a beszéd a nyelvi kommunikáció

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában Mészáros Andrea, Kas Bence

A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában Mészáros Andrea, Kas Bence A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában Mészáros Andrea, Kas Bence 1. Bevezetés A nyelv elsajátításának rendkívül összetett folyamatát a mai napig sem sikerült

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

A beszédészlelés hierarchikus szintje (Gósy, 2000, 23. )

A beszédészlelés hierarchikus szintje (Gósy, 2000, 23. ) A beszédhanghalló készség és fejlesztése Készítette: Fazekasné Fenyvesi Margit A beszédészlelés fejlesztése az óvoda és az iskola kiemelt területe: Mit tehet egy óvónő, egy tanító, egy gyógypedagógus a

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A spontán beszéd kísérőjelenségei

A spontán beszéd kísérőjelenségei 2013. április 25. A spontán beszéd kísérőjelenségei Neuberger Tilda Fonetikai Osztály A beszéd antropofonikus elmélete A beszéd biológiai alapja: azonos hangképző apparátus (Laver 1994) Elsődlegesen nem

Részletesebben

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Biró Tamás 2015. szeptember 16.: A hatvanas évek kognitív forradalma Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/

Részletesebben

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke A kicsi, a nagy, a komplex és az integrált Csépe Valéria MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJRAGONDOLVA

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10/b Telefon: (06-1) 209-0619 E-mail: sportkozpont@ppk.elte.hu

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 IKT a tudás és tanulás világában humán . HÁLÓZATKUTATÁSI MODUL (modulfelelős: Prof. Dr. Pléh Csaba) 1. Internet alapú szociális Hálózatok 2. Személyiség és Hálózat az új IKT helyzetben 3. Hálózat és Pszichopatológia

Részletesebben

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia BNO 10 (F70-79) Mentális retardáció Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Abbamaradt vagy nem teljes mentális fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké amelyek

Részletesebben

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században AFÁZIA 1. Kas Bence ELTE-BGGYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék www.logotanszek.fw.hu benkas@barczi.hu... frontális lebeny... okcipitális lebeny... temporális lebeny... parietális lebeny... Broca-terület...

Részletesebben

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15.

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15. A fonetikáról általában 2014. szeptember 15. A félévben előforduló témák: Miben más a fonetika, mint a fonológia? Artikuláció, avagy beszédprodukció. Beszédakusztika. A Praat beszédelemző szoftver használata.

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben