A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és. pedagógiai programja. 1. kötet Nevelési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és. pedagógiai programja. 1. kötet Nevelési terv"

Átírás

1 A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 1. kötet Nevelési terv Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK OM azonosító: Készítette: Bozóki Marianna intézményvezető A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a március 28-án elfogadott pedagógiai programot március 26-i értekezletén felülvizsgálta és a módosításokkal egységes szerkezetben egyhangúlag elfogadta.

2 Tartalom Bevezetés Helyzetelemzés Jogszabályi háttér Nevelésfilozófiai alapvetés Hitvallásunk Iskolánk arculata Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladata, eszközei, eljárásai Az alapfeladatok prioritási rendje A kompetenciaalapú oktatás Kulcskompetenciák Kiemelt pedagógiai feladataink Életkorunknak megfelelően alakítjuk és fejlesztjük diákjaink demokratikus és felelős döntési készségét. Toleranciára, egymás iránti empátiára neveljük tanulóinkat A tanulók fejlesztésével kapcsolatos törekvéseink Az iskola által közvetített értékek Az iskola társadalmi szerepéről Fejlesztési területek, nevelési célok Német nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás-nevelés Helyzetelemzés A német nemzetiségi nyelvoktatás célja, alapelvei, feladatai A német nemzetiségi hagyományok ápolásának konkrét keretei A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók A hátrányos és veszélyeztetett helyzet és okai Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok Alapfokú művészetoktatás céljai és feladatai A zeneoktatás célrendszere A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

3 9.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink A közösségi nevelés érdekében tanévenként végzendő feladatok Erdei iskolák, több napos osztálykirándulások A pedagógusok helyi intézményi feladatainak meghatározása A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának szabályai Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás érdekében Tanulóink A pedagógus A szülő Egyéb partnereink A diákönkormányzat működése A diákönkormányzat feladata: A szervezet felépítése: Iskolai egészségnevelési program Az iskolai egészségfejlesztés fő célkitűzései: Az egészségfejlesztés fő területei: Az iskolai egészségnevelés folyamatának színterei: Tanórák, kötelező foglalkozások Napközi, szervezett iskolai étkeztetés Tanórán kívüli foglalkozások, programok Rendszeres, szervezett egészségügyi és egyéb szűrés Az iskolai egészségnevelő program szereplői Az egészségfejlesztési program kiemelt jelentőségű feladatkörei, programjai Szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Baleset-megelőzés Elsősegélynyújtás Az egészségfejlesztés eredményességének nyomon követése Az egészségnevelés várható eredményei Komplex intézményi mozgásprogram Iskolai környezeti nevelési program A környezeti nevelés alapelveinek jogi háttere Az iskola környezeti nevelési programjának céljai, feladatai:

4 14.3.Helyzetelemzés, helyzetkép Erőforrások A környezeti nevelés színterei Környezeti nevelés a tanórák keretében Környezeti nevelés tanórákon kívül A tanulmányok alatti vizsgák szabályai A felvétel és átvétel különös szabályai Az átjárhatóság biztosítása más iskolából érkező tanuló esetében Fogyasztóvédelem Közlekedési ismeretek oktatása Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése Az infokommunikációs technikák alkalmazása Legitimációs záradék Érvényesség Nyilvánosság Nyilatkozatok MELLÉKLETEK Az iskolai élet és munkarendje, hagyományok Kerettantervek külön mappában A továbbhaladás feltételei (követelmények) külön mappában. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4

5 Bevezetés 5 Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy Ferenc) Iskolánk mottójául az 1787-től iskolaként funkcionáló épületen 1871-ben elhelyezett latin nyelvű felirat szövegét választottuk: Ez az épület mely egykor templom volt a közösségnek felújíttatott, azzal a nemes céllal, hogy benne kiváló ifjúság neveltessék. Az elődök által megalapozott jó hírnevünk megőrzésére, továbbépítésére törekszünk. Az intézmény törvényes, eredményes és hatékony működésének alapja a minőség. Az iskola munkatársai, pedagógus és nem pedagógus kollégák elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy a közösen megfogalmazott és elfogadott minőségcélokat megvalósíthassuk. Valljuk, hogy csak a minőség lehet az intézmény fejlesztésének az alapja. Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti: o szakmai felkészültséget, o felelősségtudattal végzett munkát, o megbízhatóságot, o biztonság megteremtését, o mérhető eredményeket. Célunk, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget és alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak, hogy ezzel segítsük a számukra legoptimálisabb továbbhaladást. 1 Intézményünk a környék elismert iskolája, amelynek legfőbb erőssége, hogy a falai közül kikerült tanulók tudásukkal és neveltségükkel a választott középfokú iskolák által állított követelményeknek jól meg tudnak felelni. Jól felvételiznek a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba is. Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink megtanuljanak tanulni, s a tudást alapvető de nem kizárólagos értéknek tartsák. Ennek érdekében megvalósítandó feladatunknak tartjuk, hogy a gyengébb és a kiemelkedő képességgel rendelkező tanulóinkat egyaránt fejlesszük. Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljük és oktatjuk. A visegrádi gyermekek számára ritka kivételtől eltekintve visegrádi intézményt választanak szüleik az alapfokú nevelés és oktatás színhelyéül. Ez alapján elmondható tehát, hogy döntésük alapján a visegrádiak elégedettek intézményünkkel. 1. Helyzetelemzés Visegrád Pest megyében, Komárom Esztergom megye határától 6 km-re, a fővárostól nyugatra, attól 50 kilométerre helyezkedik el. Magyarország egyik legalacsonyabb lélekszámú városa, lakóinak száma kevesebb, mint 1800 fő. Történelmi szerepe, kulturális élete és idegenforgalma teszi várossá. Egy iskolája van, intézményünk, amelynek kötelező beiskolázási körzete Visegrád és Kisoroszi. Kisoroszi a Szentendrei-szigeten található kisközség, amelyet Dunabogdány Tahitótfalu útirányon át 14 km-t autózva, vagy Visegrád - Szentgyörgypusztáról (6 km) személyszállító kishajóval a Dunán átkelve érhetünk el. A két település iskolafenntartó 1 Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programja Minőségpolitikai nyilatkozat. 7.p

6 társulást hozott létre (a társulásnak december 31-ig Dömös község is tagja volt) január 1-jével az intézményfenntartó társulások megszűntek, Dömös község tanköteles korú tanulóit Esztergom fogadja, Kisoroszi azonban Visegrád beiskolázási körzetébe tartozik továbbra is, s így kisoroszi tagintézményünk is megmaradt. A 2010/11. tanév kezdetétől a biztonságos közlekedés érdekében iskolabusz szállítja a bejáró gyermekeket Dunabogdány és Dömös végállomásokkal. Iskolánkba 8 településről járnak tanulók jó hírneve, kedvező adottságai miatt. Intézményünk Visegrád város központjában, részben műemlék épületben található, amely már 225 éve iskolaként működik. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: nyolc osztályos általános iskolaként, alapfokú művészetoktatási intézményként (zeneművészeti ággal) működik. A visegrádi általános iskola jelenleg hozzávetőlegesen 210 gyermeket lát el a székhelyen és a tagintézményben, a zeneiskolába gyermek jár.. A kisoroszi tagiskolánkban, két tanulócsoportban négy évfolyamon általában kisiskolás tanul. Német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, a diákok 90 %-a nemzetiségi német nyelvet tanul, akik második idegen nyelvként az angolt tanulják igen kevés kivételtől eltekintve. A tanulóink között évről évre nő a hátrányos helyzetű tanulók száma. Jelenleg arányuk 23 %. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk 1% körül van. A gyermekek túlnyomó része rendezett körülmények között élő családokban él. Sajátos nevelési igényű tanulóink létszáma 6-8 fő, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók létszáma fő körül mozog. A sajátos nevelési igényű, logopédiai problémával, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő valamint gyógytestnevelésre utalt közel 80 tanuló fejlesztése helyben biztosított. Az intézményi lemorzsolódási arány alacsony, tanulóink közül évente átlagosan maximum 1-2 tanuló ismétel osztályt, a nyolcadik évfolyamot valamennyi tanulónk elvégzi. A nevelőtestület összetétele kedvezőnek mondható: a szakos ellátottság 97 %. A tantestület átlag életkora 45 év, a férfi tanárok aránya 20 % körüli. A fluktuáció átlagos. Két megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk. Ha az épületegyüttest nézzük, nem túl modern intézményünk, az épületek állaga erősen leromlott. A mindennapi működéshez szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésünkre állnak, a pénzhiány csak az épületeken látható. Rendszergazda által folyamatosan karbantartott 15 számítógépből álló informatikai szaktanteremmel rendelkezünk, magas kihasználtságú digitális tábla valamint projektorok segítik az oktatást a székhelyintézményben. Bútoraink átlagosan jó állapotban vannak, bár korszerűtlenek, elavultak. Könyvtárunk fiókkönyvtárként, megfelelően működik. 6

7 2. Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 1997/XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 3. Nevelésfilozófiai alapvetés 3.1. Hitvallásunk Figyeld a Dunán elfutó hajókat és valld: az óra gyorsan illan el. De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő És az örök vágy emberré emel. (Áprily Lajos: Királyasszony kertje) Iskolánk e négy sorban megfogalmazott humanista értéket vállalja fel: a boldog, kiegyensúlyozott emberré válás értékét, az ehhez való képességek kialakítását, a biztos értékválasztás képességének a kifejlesztését. Hisszük és valljuk: a test és lélek, a fizikum, a szellem és az érzelem együttes formálásával valósítható meg a harmonikus személyiségfejlesztés, s hogy ezt ebben az életkorban (a 6-14 éveseknél) lehet és kell megvalósítani. Felelősségünk, hogy a mindenre nyitott gyermekeknek biztosítsuk a kellő ismeretet, tudást, a megfelelő életvezetési technikát ahhoz, hogy egyéni és közösségi boldogulásuk megalapozott legyen, választási és döntéshozó képességük adekvát legyen az élethelyzetükkel, kellő önismerettel, pozitív énképpel rendelkezzenek. A XXI. század kihívásaira kell felkészítenünk tanítványainkat, tudásukat úgy kell megalapozni, hogy képességüknek megfelelő szakmát választhassanak, s a maguk módján hozzájáruljanak ahhoz, 7

8 hogy Magyarország egyenrangú tagja lehessen az Európai Uniónak, annak értékeit és lehetőségeit a maguk és nemzetük boldogulására használják fel. Ahhoz, hogy identitásuk biztos gyökerű legyen, az iskolának kellő múlt és jelenismeretet, ország-, nép- és nemzetiségismeretet kell nyújtania, ismerniük kell lakóhelyük természeti, történeti értékeit, vállalniuk kell annak pozitív és negatív hatásait. A művészetek mással nem pótolható személyiségfejlesztő és értékközvetítő hatását az alapfokú művészetoktatás keretében úgy kell biztosítani, hogy a művészetek széles skáláján a tanulók többsége jusson el az alkotás örömének megismeréséhez, s általa a művészetek értőjévé, élvezőjévé válhassanak, s ez a képességük fejlesztő legyen más alkotóképességük kifejlesztéséhez. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni az alábbi értékek átadásával: M últ- és hagyománytisztelet a névadónk szellemiségéből sugárzó nemzeti, nemzetiségi, történelmi értékek, hagyományok ápolásával; Erdő a névadónk szellemiségéből áradó természetismeret, -szeretet, -védelem, - megőrzés belső értékké válásával; D al a névadónk által sugallt és a művészetek eszközével realizálható derűs, kiegyensúlyozott életszemlélet képességének megteremtésével; E mber a névadónk által felvállalt legfőbb erkölcsi vezérfonal emberszeretet, emberek iránti tisztelet belsővé válásával, beültetésével R átió a névadónk pedagógusi és költői hitvallásából fakadóan az értelem erősítésével, a tudatos gondolkodás és cselekvőképesség kialakításával, az egyéni képességek fejlesztésével, a megújulni képes tudás megalapozásával. M E D E R : o a biztonság o a mélység és magasság o a határozottság o a folytonosság o a folyamatosság o a folyam o az átléphetőség és visszatalálás o a következetesség Ez a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelésfilozófiai alapeszménye. Ennek megvalósításához a pedagógia gazdag tárházából a legmegfelelőbb módszereket alkalmazzuk, amelyeknek kiválasztásánál Konfucius gondolatai vezérelnek bennünket: Mondd és elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vond be őket és megtanulják. 8

9 3.2. Iskolánk arculata Az intézmény típusa: állami fenntartású, többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. Működését az alapító okirat határozza meg. Intézményünk nagyságát tekintve mindig a kisiskolák kategóriájába tartozott. Nagyságrendje miatt alkalmas a személyes kapcsolatra épülő, a hagyományokra alapozott nevelő intézmény megvalósítására. Mint ahogyan eddig is, továbbra is a két település iskoláskorú gyermekeinek intézménye kíván maradni, eleget kíván tenni a nemzetiségi lakosság kulturális igényének is, amennyiben német nemzetiségi nyelvoktató iskola. A német nyelv oktatása hagyományos nyelvoktató formában történik. A szülők beíratáskor dönthetnek, hogy gyermekük részére kérik-e a német nemzetiségi nyelv és irodalom valamint a nemzetiségi hon- és népismeret oktatását. Döntésük az általános iskola 8 évfolyamára vonatkozik. Döntésükön módosítani minden év május utolsó munkanapjáig lehetséges, s a módosítás a következő tanévtől hatályos, tanév közben a nyelvtanulást abbahagyni nem lehetséges. A 4. évfolyamtól kezdődően tanulóink idegen nyelvként választhatják az angol nyelv tanulását is. Azok a tanulók, akik csak egy nyelvet szeretnének tanulni az általános iskolai oktatás végéig, azok kötelezően vagy a német nemzetiségi nyelvet tanulják 1. osztálytól vagy az angolt 4. osztálytól. Az alsó tagozaton alkalmazott pedagógiai módszereket az alsó tagozatos munkaközösség választja meg. Az eredményesség és alkalmazhatóság vizsgálata általában a pedagógiai program felülvizsgálatával egy időben történik. A csoportbontás lehetőségével átlaglétszámot meghaladó osztálylétszám esetében nemcsak a német nemzetiségi nyelvi órák esetében élünk, hanem angol nyelv, informatika és technika tantárgyak esetében is. A napközis csoportok száma az alsó tagozatban négy, a felső tagozatban kettő, s várható a következő években további csoportok kialakítása a felső tagozaton is, mivel a jelentkezők száma folyamatosan nő, és a maximális csoportlétszámot meghaladja. A csoportok kialakítása az alsó tagozatban az osztályoknak megfelelően történik, minden osztálynak külön napközis csoportja van. A felső tagozatban a csoportalakítás a jelentkezők számától függ. A kisoroszi tagintézményben két összevont osztályú tanulócsoportban folyik a nevelő-oktató munka. Délután egy napközis csoport működik. Tanórán kívüli tevékenységek keretein belül lehetősége nyílik tanulóinknak érdeklődésüknek, képességeiknek, tehetségüknek megfelelő szakkörök, sport foglakozások választására: tantárgyi szakkörök, képzőművészet, tűzzománc, batik, magyar és német nemzetiségi néptánc, modern tánc, labdarúgás, floorball, természetjárás, játékos testnevelés, korfball, labdajátékok. Térítés ellenében az úszásoktatást is megszervezzük. Tehetséges tanulóinknak különböző versenyeken való részvétellel tesszük lehetővé, hogy összemérhessék felkészültségüket, képességeiket, tehetségüket más tanulókkal. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási illetve magatartászavarokkal küzdő gyermekek megfelelő fejlesztést kapjanak, számukra fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, logopédiai foglalkozás szervezésével biztosítjuk a fejlődést. Orvosi javaslattal rendelkező tanulóink számára helyben adott a gyógytestnevelés lehetősége. Az alapfokú művészetoktatás a zeneművészeti ágra terjed ki. A zenével a következő tanszakokon ismerkedhetnek iskolánk tanulói: fafúvós, rézfúvós, billentyűs, vonós, akkordikus, kamarazene, zeneismeret. Nevelési szempontból kiemelt értékűnek tekintjük a nemzeti, történelmi eseményekhez kapcsolódó évfordulókat, az iskola névadójához kapcsolódó ünnepeket, a hagyományok ápolását, lakóhelyünk múltjának, jelenének megismertetését, a tevékeny környezetvédelmet. 9

10 4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladata, eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei a tantestület egyetértésével fogalmazódtak meg. Közös célkitűzésünk tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztése, képességeik megerősítése Az alapfeladatok prioritási rendje Személyiség- és képességfejlesztés Szocializáció biztosítása Értékközvetítés a hagyományokra és a művészetek embernevelő hatására alapozva A kulcskompetenciák fejlesztése Ismeretközvetítés az ismeretszerzés technikájának elsajátításával Képzés az életkornak megfelelő szinten Az életkori sajátosságok figyelembevételével olyan sokszínű iskolai környezet megteremtésére törekszünk, ahol a tanuló biztonságban és jól érzi magát. Célunk az általános emberi, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek elfogadtatása és ezen keresztül a személyiség fejlesztése. A gyermek ismerje meg és kapcsolataiban alkalmazza a társas emberi léthez szükséges magatartásformákat. Felkészítjük saját környezetével való egészséges viszony kialakítására, a helyes önismeretre. Segítséget adunk a természeti és társadalmi környezetben való eligazodáshoz, a holisztikus szemlélet kialakítására törekszünk. Olyan közeget kívánunk teremteni, ahol a művészet szeretete természetes és értékes tulajdonság A kompetenciaalapú oktatás Kiemelt fontosságú feladatunk a kompetenciafejlesztés. A kompetencia a készségek, ismeretek, attitűdök együttese. Köznapi kifejezéssel szólva az a képességünk, hogy a bennünk lévő tudást hogyan tudjuk sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítani. A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő az élet három összetevőjének valamelyike szempontjából: o a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke), o aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) vagy o a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. Arra törekszünk, hogy tanulóink kompetenciáit életkori és egyéni sajátosságaik szerint, differenciálóan fejlesztő feladatok segítségével fejlesszük. Ezt a legkorszerűbb tanulásszervezési formák alkalmazásával (kooperatív tanulás), módszertani kultúránk megújításával kívánjuk megvalósítani. Segítségül hívjuk a művészeti nevelés, az erdei iskola, a témahetek, pedagógia projektek, a környezeti nevelés eszközeit. 10

11 Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: megfelelő szókincs verbális és nonverbális kommunikációs képesség funkcionális nyelvtan életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása különböző típusú szövegekben való tájékozódás információk feldolgozása segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.) érvelés képessége empatikus képesség esztétikai érzék kíváncsiság tantárgyra jellemző szaknyelv használata Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 12. évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: megfelelő szókincs funkcionális nyelvtan nyelvi stílusok ismerete szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 11

12 Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: megfelelő segédeszközök használata az igazság tisztelete a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése mindennapokban használható tudás problémamegoldó készség lényeglátás kíváncsiság egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás kreativitásanalízis - szintézis matematikai fogalmak ismerete alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján összefüggések felismerése tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket bizonyítások megértése matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való szocializálás terén matematikai kommunikációs készség Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz. Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák 12

13 változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: összefüggések felismerése és kifejezése lényeglátás fogalomalkotás esztétikai érzék kreativitás rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában logikai képességek rajzolási készség tervezés és kivitelezés kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvivallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása kíváncsiság környezettudatosság környezet- és természetvédelem egészséges életvitel nemzeti tudat megalapozása európai azonosságtudat egyetemes kultúra az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben Digitális kompetencia Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: eszközök megismerése, használata szövegszerkesztési ismeretek információkeresés és kezelés kritikai gondolkodás az innováció területén kreativitás munka világában való eligazodás élethosszig tartó tanulás 13

14 Hatékony, önálló tanulás Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: motiváció saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása önismeret önértékelés, illetve mások objektív értékelése figyelem segédeszközök használata Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: egészséges életvitel mentális egészség magatartási szabályok alkalmazása kommunikációs képesség empátia problémamegoldó képesség európai tudat a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást magába foglalja stressz és frusztráció kezelése változások iránti fogékonyság együttműködés magabiztosság érdeklődés személyes előítéletek leküzdése 14

15 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk ellen kompromisszumra való törekvés Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben így a munkahelyén is abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek kihívások felismerése, értelmezése a gazdaság működésének átfogóbb megértése a pénz világában való tájékozódás a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete tervezés, szervezés, irányítás vezetés delegálás az elemzés a kommunikálás a tapasztalatok értékelése kockázatfelmérés és vállalás egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban. A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának elismerése. 15

16 További releváns kompetenciaterületek A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában: 1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is 2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 4. Tanulásirányítás önálló tanulásra való nevelés 5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás 7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája 8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára Kiemelt pedagógiai feladataink Pedagógiai tevékenységünk során kiemelt feladatunknak tekintjük a következő területek fejlesztését: énkép és önismeret hon-és népismeret európai azonosságtudat-egyetemes kultúra aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés gazdasági nevelés környezettudatosságra nevelés a tanulás tanítása testi és lelki egészség felkészülés a felnőtt lét szerepeire Fejlesztjük a gondolkodási képességet, a gondolkodási műveleteket, nevezetesen: lényeglátás, összefüggések felfedeztetése, következtetések levonása. Figyelmet fordítunk a tanulás tanítására (önálló tanulás) úgy, hogy a tanulók alkalmazni tudják azt iskolai környezetükben és társas kapcsolataikban. Megalapozzuk az életen át tartó tanulás igényét. Kiemelten kezeljük a felzárkóztatást, a hátrányok leküzdését és a tehetséggondozást. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget valamennyi tanulónk számára. Célunk, hogy tanulóink megfelelő alapkészségekkel és képességekkel rendelkezzenek az alapfokú oktatás végére. Ennek érdekében alkalmazzunk sajátos tanítási-tanulási módszereket, technikákat, mint a kooperatív, csoportos tanulás-szervezés, témahét vagy a projektmódszer. Életkorunknak megfelelően alakítjuk és fejlesztjük diákjaink demokratikus és felelős döntési készségét. Toleranciára, egymás iránti empátiára neveljük tanulóinkat. 16

17 4.4. A tanulók fejlesztésével kapcsolatos törekvéseink Gyermekeinktől azt várjuk, hogy rendszeres és igényes tanulással teljesítsék tanulmányi feladataikat, önműveléssel is tegyék gazdagabbá ismereteiket. Feladattudatuk életkorukkal együtt fejlődjön, váljék igényükké a minőségi munka végzése. El kell fogadtatnunk velük, hogy az eredményekért komoly erőfeszítésre van szükség, melynek minimális előfeltételei: a rendszeres iskolába járás, rendezett felszerelés, rendszeres készülés az órákra, a tanórán való aktív részvétel. Tudatosítani kell bennük, hogy a művészetek terén is szorgalmas munkával, gyakorlással, eszközeik gondos kezelésével lesznek csak képesek örömet szerző alkotómunkára. Elvárjuk a gyermekeinktől, hogy őszinte, gyermeki mivoltukat megőrizve legyenek képesek az udvariassági normákat betartani, viselkedésük másokkal olyan legyen, amit saját magukkal szemben is elvárnak. Törekszünk arra, hogy tanulóink olyan tulajdonságokkal ruházódjanak fel, amelyek birtokában képesek boldog, egészséges, hasznos életet élni Az iskola által közvetített értékek A gyermeket megilleti az oktatás, amelynek legalábbis elemi fokon ingyenesnek és kötelezőnek kell lennie. Olyan nevelést és oktatást kell kapnia, mely növeli általános műveltségét és lehetővé teszi, hogy egyenlő eséllyel fejleszthesse képességeit, személyi ítélőképességét, erkölcsi és társadalmi felelősségérzetét és ezáltal képes legyen a társadalom hasznos tagjává válni. Iskolánk feladata, hogy szilárd alapokat teremtsen, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a gyermekeket és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Az iskola alapozó funkciójából következően szükséges, hogy esélyegyenlőséget teremtsünk a társadalom különböző rétegeiből érkező gyerekek számára, hogy lehetőségük legyen a képességeiknek megfelelő legmagasabb szintű képzésben való részvételre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink az iskolában jól érezzék magukat, ezért gyermekcentrikus, biztonságos környezet megteremtésére törekszünk, ami optimális hátteret képes biztosítani személyiségük harmonikus fejlődésében. Fontos értéknek tartjuk, hogy gyermekeink legyenek képesek más személyiség elfogadására, tiszteljék az emberi méltóságot, alakuljon ki bennük az egymás iránti szeretet, egymásra figyelés. Rendelkezzenek a megfelelő önkontrollal, legyenek bizalommal és felelősséggel egymás iránt. Szeretnénk tanulóinkkal elfogadtatni, hogy tegyenek meg mindent anyanyelvünk értékeinek megőrzése és ápolása érdekében. Ismerjék jól a magyar nép történelmét, a magyar kultúra és a művészet jeles személyiségeit. Őrizzék meg és adják tovább népi kultúránk értékeit. Ismerjék nemzeti jelképeinket, nemzeti ünnepeink értelmét, a jelennek is szóló üzenetét. Legyen számukra értékmérő és iránymutató az iskola névadójának, Áprily Lajosnak haza- és emberszeretete, aki hitvallását így fogalmazta meg: Hiszek Arany János igazságában: embernek lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a nemzetáruláson kívül az emberárulás is Dante legmélyebb pokolbugyrába való bűn. A német nemzetiségi kultúra közvetítésével biztosítjuk az anyanyelv megismerését, segítünk megismerni és megőrizni a nemzeti hagyományokat, a német kultúrát. Testvérvárosi iskolakapcsolat segítségével törekszünk az anyanemzet megismertetésére. Az idősebb generációval, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve igyekszünk az identitástudat erősítésére. A népismeret órák keretében a szokások mellett a tánckultúra alapjaival is megismertetjük a tanulókat. Pedagógiai munkánkban egyik legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy tanítványaink legyenek nyitottak a szépre, az egyetemes emberi, az európai keresztény kulturális értékekre 17

18 és legyenek képesek elutasítani az emberellenes, pusztító erőket. Ebben alapozunk a művészetoktatás adta lehetőségre. Célunk, hogy gyermekeinket megtanítsuk a helyes viselkedés szabályaira, a kulturált, esztétikus környezet kialakítására, megőrzésére. Ennek érdekében fokozottan figyelünk iskolánk tisztaságára, az esztétikus és változatos dekorációra, az otthonos légkör kialakítására. A házirendben leírt magatartásformák elfogadását és betartatását elsősorban a nyugodt munkavégzéshez szükséges rend és fegyelem feltételének biztosítása miatt tartjuk fontosnak, amelyben a gyermekek biztonságban és nyugalomban érezhetik magukat. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink kellő önismerettel rendelkezzenek, s hogy olyan tulajdonságokat, képességeket fejlesszenek magukban, melyek birtokában arra is képesek lesznek, hogy az önpusztító, személyiségromboló szenvedélyeknek ellenálljanak. A mentálhigiénés nevelés jelentőségét ezért kiemelten elismerjük Az iskola társadalmi szerepéről Az iskola fontos állomás a szocializációs folyamatban. Szerepe napjaink értékválságos világában különös hangsúlyt kap. Terepet biztosít a képességeken alapuló és szorgalommal, munkával szerzett tudás teljesítményt igazoló erejének bizonyítására. Lehetőséget ad a képességek fejlesztésére és arra, hogy az egyén eljuthasson a saját korlátai által határolt maximumra. Kiegyenlítő szerepet tölt(het) be a társadalmi rétegződésből fakadó egyéb különbözőségek közt. Lehetőséget ad(hat) az egyén kiemelkedésére hátrányos szociális környezetéből, tehetségének felismerésével és kiművelésével. Értékközvetítő szerepe tompít(hat)ja a negatív hatásokat, s ezáltal pozitív életutak elindítójává válhat. A művészeti neveléssel lehetőséget kínál a tehetségek felszínre kerülésének és kibontakoztatásának. Iskolánk pedagógusainak különösen fontos feladata, hogy társadalmi, vagyoni helyzettől függetlenül elősegítse minden tanulója számára a modern kultúra javainak elsajátítását, megszerzését. Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola társadalmi környezete jónak mondható. A szülők, a település, tehát a szűkebb és tágabb környezet is igényes hátteret, elvárásokat fogalmaz meg számunkra. Az iskola nem marad egyedül céljai elérésében, együttműködik a település intézményeivel és civil szervezeteivel: óvoda, múzeum, művelődési ház, könyvtár, gyermekjóléti szolgálat, iskolaorvosi ellátás, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal, sportegyesületek. A gyermeket különös védelem illeti meg; a törvény és más eszközök által nyújtott lehetőségek, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg és lelkileg egészségesen és normálisan tudjon fejlődni, szabadságban és méltóságban. E törvények szellemében minden kritikus helyzetben és ügyben a gyermek felsőbb érdeke a döntő és meghatározó szempont Fejlesztési területek, nevelési célok Az előbbiekben megfogalmazott alapelveket a nevelési elvekben meghatározott feladatokon keresztül érhetjük el. Nevelési elveink egyben tartalmazzák iskolánk oktatással, gyermekneveléssel kapcsolatban megfogalmazott céljait és feladatait is. Szeretnénk olyan 18

19 alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely) valós életének gyakorlatába. Dönteni tudjanak egyedül vagy szüleik segítségével a továbbtanulásról, további életükről. Legyenek nyitottak a haza, a nagyvilág történései iránt. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő fiatalok rendelkezzenek annyi alapismerettel, ami elegendő további tanulmányaik folytatására, sajátítsák el a tanulás technikáját, ami az életen át tartó önképzés igényének és képességének alapja. A szűkebb értelemben vett nevelési elveinket és eszményeinket a következő nevelési területek köré csoportosíthatjuk Erkölcsi nevelés Az erkölcsi nevelés alapvető ismérvei a becsület, a tisztesség, megbízhatóság, kötelesség, igazságosság, kitartás stb. fogalmak ismerete, ezek beépítése a személyiségbe. Tanulóink legyenek tisztában e fogalmak jelentésével. Ismerjenek követendő példákat irodalomból, történelemből, művészetekből, szűkebb és tágabb környezetükből. Fejleszteni kell az egymás iránti türelmet és alkalmazkodóképességet. Véleményüket tudják udvariasan elmondani, de legyen türelmük meghallgatni a másik álláspontját is. Legyenek képesek azonosulni a közösség döntésével, alkalmazkodjanak a többség választásához. Segítsék gyengébb teljesítményű társaikat. Ismerjék meg a közösségi értékeket, közvetlen és távolabbi környezetüket, hazájukat. Legyenek tisztában a magyarság jelentésével: ismerjék a közösség hagyományait, értékeit, legyenek rá büszkék és őrizzék. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén Érzelmi, akaratai nevelés Tanulóink tudják reálisan értékelni önmagukat, fejlődjön önismeretük. Hibáikat, vétkeiket vállalják önként, és ne hárítsák el a felelősséget. Véleményükben, állásfoglalásuk kinyilvánításában az őszinteség meghatározó legyen. Alakuljon ki bennük a konfliktustűrő- és kezelő képesség. Ismerjék és becsüljék meg mások munkáját. Játékban, sportban tartsák meg a szabályokat. Legyenek képesek társaik viselkedésének reális megítélésére, tanulmányi és egyéb munkáik elbírálására. A művészetoktatás kiemelt szerepét ki kell használnunk az érzelmi, akarati nevelésben. Fogadják el a másságot, legyenek toleránsak az iskola falain belül és tágabb környezetükben is. Legyenek tisztában a barátság fogalmával. Tanulóink alakítsák ki magukban a közösségi attitűdöt és lássák el lelkiismeretesen a közösségi feladatokat Értelmi nevelés Kiemelt feladatunk, hogy keltsük fel és mélyítsük el gyermekeinkben a tudás tiszteletét. Az alsó tagozaton alapvető célunk a magas szintű anyanyelvi oktatás, amelyen belül a tanuló legyen képes értelmesen, választékosan kifejezni mondanivalóját, fejlődjön szókincse, tanuljon meg helyesen írni, ismerje és használja a megtanult helyesírási szabályokat. Fontos az alapvető matematikai ismeretek biztonságos, készségszintű használata. A felső tagozaton a már kialakított és újonnan szerzett képességek fejlesztése a legfontosabb feladatunk. Ismerjék fel az összefüggéseket és tudjanak következtetéseket levonni. Ismerjék és használják az alapvető szakkifejezéseket. Kifejezésmódjuk legyen logikus, világos és lényegre törő. Célunk továbbá, hogy kialakítsuk az önművelődés igényét. Ez az önálló munkára való képességet, a különböző tanulási technikák, a könyvtár használatát és a számítógép ismeretét jelenti. Az 19

20 értelmi nevelés fontos elemének tekintjük az elméleti tudás és a gyakorlati alkalmazás közelítését, a kommunikációs képességek fejlesztését a feladatok értelmezése és megoldása érdekében. Az új ismeretközlő eszközök alkalmazásával /Internet, CD romok, videofilm stb./ új tanulási technikát kell a tanulóknak elsajátítaniuk. A különböző mérések eredményeit /PISA, kompetencia stb/ folyamatosan kell korrekciós lehetőségként beépítenünk az oktatási rendszerünkbe. A művészetoktatás értelmi képességekre való fejlesztő hatását maximálisan ki kell használni Esztétikai nevelés Tanulóink ismerjék fel az esztétikumot a természetben, a művészetekben, az emberi alkotásokban. Tudjanak rácsodálkozni a természetben rejlő szépségekre. Hallassanak szívesen zenét, szeressenek énekelni. Szeressenek olvasni, tiszteljék a könyveket. Értékeljék a képzőművészeti alkotásokat, tudjanak szelektálni kulturális érték és értéktelen között. Szépítsék saját környezetüket, vigyázzanak a tisztaságra, rendre, felszerelésre. Legyenek alkotók az iskolai közeg hangulatossá, széppé varázsolásában. Törekedjen a belső világukban is a harmóniára. A művészetoktatásban az órák művészi értékhordozók legyenek, mind a tanterem környezetével, mind az órák hangulatával Egészséges életmódra nevelés Gyermekeink ismerjék meg testük működését és a testápolás alapvető szabályait. Igényeljék a személyi tisztaságot, ápoltságot, legyen igényes az öltözködésük. Ismerjék a serdülőkor egészségügyi problémáit és az egészséges egyéni életvitel érdekében való teendőket. Ismerjék az egészséges és egészségtelen táplálkozási szokásokat. Váljon a mozgás elemi szükségletükké. Ismerjék az alkohol, a dohányzás és a drogok egészségkárosító hatásait Családi életre nevelés Gyermekeink érezzék, hogy életükben legfontosabb szerepe a családnak van. Alakuljon ki bennük az összetartozás érzése, családi kapcsolataikat a megértés, elfogadás és szeretet hassa át. A mentálhigiénés nevelés során a stressz kezelés, konfliktuskezelés technikáját ismerjék meg, hogy azok későbbi életük során segítő eszközük legyen. Megfelelő időben és megfelelő módon kapjanak felvilágosítást a párkapcsolatokról, szexuális problémákról. Legyenek tisztában az elhamarkodott döntéseik következményeivel. A harmonikus családi közeg megteremtéséhez fontos a művészetek felé nyitottság, érzékenység, ezért a művészetoktatásban ezt tudatosítani, nyomatékosítani kell. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén akár passzívan, akár 20

21 tevőleges cselekvések során az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelésoktatatás egészében evidenciának kell lennie Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség a test egészsége és jóléte elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és - megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és 21

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben