HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket, mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. A Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására kell elsősorban törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, A saját előnyben részesített rekreációs terület kialakítása, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, feszültség levezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok. A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására. A képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. A tanulók értik, tudják a kultúra és a testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a mozgásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is. Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban átélt konkrét élményeket szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén

2 szerzett tapasztalataival összevesse, és az összefüggéseket megértse ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a hazafias nevelés. A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellett tudatosan és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott segítségadás során. A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval való hatékony bánásmódot. A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai megítélésének képessége. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség. Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola egész oktató-nevelő munkája eredményeként váljanak egészségessé, edzetté, mozgásos tevékenységüket nagyfokú cselekvési biztonság jellemezze. Egész személyiségük úgy alakuljon, hogy életigenlő, tenni akaró, pozitív, jókedvű egészséges kiegyensúlyozott emberekké váljanak! A testnevelés órákon alkalmazott feladatokkal elérjük, hogy képességeik és készségeik - különös tekintettel a kulcskompetenciákra megfeleljenek a XXI. század kihívásainak, korunk felgyorsult életritmusának. A sportban, különösen a csapatjátékokban kiemelt szerepet kap a közösségbe való beilleszkedés, a másokhoz való alkalmazkodás, az együttműködés képessége. Testnevelés órán rendkívüli módon fejleszthetjük a közösségben való, mások érdekeit is szem előtt tartó magatartást. Sporttevékenység közben a diákok gyakran kerülnek olyan döntési helyzetekbe, ami kreativitást, kockázatvállalást, jó helyzetfelismerést igényel. Az ügyességi és stratégiai játékokban a sikeres szerepléshez szükség van logikus gondolkodásra és problémamegoldó képességre. Fontos, hogy a tanuló tisztában legyen a sporttevékenység céljával, azzal, hogy az adott mozgást miért hajtja végre, hogy melyik mozgás milyen képességet fejleszt. Hosszú távon ez a céltudatosság

3 egy tervezett, végiggondolt edzésmunkában realizálódhat, a gyakorlati életben pedig megfontolt, tudatos életvezetésben. A testnevelés mozgásanyagán belül, különösen a szertorna, ritmikus gimnasztika, tánc, zenés gimnasztika (fitness, aerobic) oktatása során lehetőség nyílik az esztétikai igény és kifejezőképesség fejlesztésére. Törekednünk kell arra, hogy a tanulók megértsék a rendszeres testmozgás és az egészség közötti összefüggést, a testnevelés órán alkalmazott gyakorlatok, feladatok szervezetre szív és vérkeringés, légzőrendszer, izomzat gyakorolt élettani hatását. Ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé! Az egészséggel kapcsolatos feladatok - Segíteni kell a tanulók kedvező testi fejlődését a támasztórendszer aktív és passzív alkotóinak (csont és izület, valamint izomrendszer) kedvező továbbfejlődését, teljes kialakulását, a keringési és légzési rendszer optimális teljesítőképességének megvalósítását! - Edzettségüket, ellenálló képességüket úgy kell fejleszteni, hogy kedvező feltételek alakuljanak ki bennük a megbetegedések ellen, pszichés és fizikai terhelések elviselésére, ezen keresztül a jó pszichoszomatikus közérzet fennmaradására! - Higiéniai szokásaikat a művelt európai ember vonásai jellemezzék! - Értsék és ismerjék a prevenció lényegét! A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok - Fel kell számolni a generikus mozgásokban esetleg meglévő lemaradásaikat (járások, futások, - úszás, kúszások, mászások, emelések, hordások, egyensúlyozások)! - Fejleszteni kell a kondicionális és koordinációs képességeiket az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazítva! - Tovább kell növelni tanult, elsősorban sportági mozgáskészletük tárházát! - Mozgáskészségüket megfelelő szintre kell emelni!

4 - A játék- és sporttevékenységekhez és azok űzéséhez kapcsolódó ismereteiket bővíteni kell! - Tudják használni a mozgáskommunikációt! - Alakuljanak ki értékes személyiségvonásaik: önbizalom, bátorság, küzdeni tudás, fair-play -szellem! Tanulási-, játék- és sportolási élmények nyújtása - Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. - Értékes személyiségvonások fejlesztése. - Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a monotónia tűrése, környezetkímélő magatartás. Fejlesztési követelmények A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, hogy az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenységformákat, amelyről tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepe van. Egyszerűbben fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést! A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítőképes tudás szintjén! Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe! Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai, pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete! Ismerjék a sporttörténet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, érdeklődjenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt! ÓRAKERET ÓRASZÁMOK 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf.

5 ÉVES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM Rendgyakorlatok Előkészítés, alapozás és prevenció Atlétikai jellegű feladatmegoldások Torna jellegű feladatmegoldások, szergyak Testnevelési és sportjátékok, választhatóan tanévenként kettő: - Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Természetben űzhető sportok Küzdősportok Úszás: A szabadon tervezhető 10%-os órakeretet az éves óraszámba beépítettük. A gyakorlati tudás és végrehajtás pontosabb, magabiztosabb elsajátítására használjuk fel. Azokon az évfolyamokon, amelyeken az úszáshoz való feltételeket nem tudjuk biztosítani (anyagi ill. tárgyi feltételek miatt), ott az egyes témakörökön belül heti plusz szárazföldi tanítási órákat tartunk az alábbi óraszámok szerint. 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. ÉVES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM

6 Rendgyakorlatok Előkészítés, alapozás és prevenció Atlétikai jellegű feladatmegoldások Torna jellegű feladatmegoldások, szergyak Testnevelési és sportjátékok, választhatóan tanévenként kettő: - Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Természetben űzhető sportok Küzdősportok A helyi tantervet az OFI KERETTANTERV, A GIMNÁZIUMOK ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ajánlásával, és a saját tárgyi ill. helyi lehetőségeink figyelembe vételével készítettük el. Feltételek Személyi feltételek - egyetemi végzettségű testnevelés szakos tanárok Tárgyi feltételek - egy tornaterem, egy konditerem és egy zárt udvar Eszközök - a testnevelés szertárban és a tornateremben elhelyezett sporteszközök, /-és taneszközök/.

7 9. évfolyam Évi óraszám: 180 óra Belépő tevékenységformák A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. A belépő diákok tudásszintjének összehangolása, a különbségek csökkentése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévő talajon végrehajtott elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Változatos sportágak megismertetése a diákokkal. Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása. Birkózás, Úszás, aerobic TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok TARTALMAK Sorakozó vonalban. Menet megindítása és megállítása. Testfordulatok helyben. Az utasítások gyors és pontos végrehajtása. Előkészítés, alapozás, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Scoliozis ellenható gyakorlatok. 48 ütemű szabadgyakorlat-füzér tanári segítséggel történő végrehajtása. Kötélmászás,függeszkedés. Atlétikai jellegű feladatmegoldások Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő (cél) gyakorlatok Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, helyben, haladás közben. Keresztező futás, futás hátrafelé Szökdelő-, és ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú lendítéssel. Szökdelések

8 egy lábon, páros lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futóugró lépések. Sorozatugrások helyből indulva, és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, átugrások, sorozatszökdelések zsámolyokon. Ugrókötél gyakorlatok. Dobóiskola: hajítások, lökések helyből. Párokban egymással szemben és háttal felállásból. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A láb emelő, forgató mozgását hangsúlyozó dobások. Célba dobások. (A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.) Futások Állórajtok, (indulás elől, hátul lévő lábbal), rajtversenyek m távon. Fokozó futás, iramfutás. Gyorsfutás m-en. Futóversenyek. Tartós futás Ugrások: távolugrás helyből. Guggoló technikával távolugrás rövid nekifutás után. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. Guggoló távolugrás nekifutással. A nekifutás ritmusának kialakítása. Távolugróversenyek. Dobások: Kislabda hajítás: távolba, helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célba dobás. Torna jellegű feladatmegoldások Szergyakorlatok A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, és szergyakorlatok, különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek)végzett gyakorlatok. Talajtorna: gurulóátfordulás előre és hátra, majd különböző kiinduló helyzetekből, különböző befejező helyzetekbe. Sorozat gurulóátfordulás előre és hátra. Emelés fejállásba. Kézállás. Mérlegállás. Rövid elemkapcsolatok.

9 Gyűrű (fiúk): függésben alaplendület. Gerenda (lányok): járás előre oldalt - hátra. Különböző testhelyzetek a gerendán: állások, térdelések, guggolás, fekvőtámasz. Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba. Leugrás: függőleges repülés. Szekrényugrás: 4 részes szekrényen felguggolás leugrás. A dobbantó használatának elsajátítása különböző feladatokkal. Testnevelési és sportjátékok Kosárlabda Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal. Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. Labda fogása, labda elkapása, a labda dobása. Mozgások labda nélkül a pálya egész területén. Alapállás labdával a kézben, labdavezetés helyben különböző feladatokkal, labdavezetés haladással. Labdavezetés ügyesebb és ügyetlenebbik kézzel. Megindulás, megállás, sarkazás. Kosárra dobások helyből, 3 lépés-, majd labdavezetés után. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Labdaátadások (mellső kétkezes átadás, pattintott átadás) helyben, helyzet- és helyváltoztatással. Fektetett dobás lendületes labdavezetés után. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Büntetődobás. Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Természetben űzhető sportok Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó) gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen, gördeszka görkorcsolya stb. (amire lehetőség van).

10 Önvédelmi és küzdősportok Küzdőfeladatok és - játékok párokban különböző testhelyzetekben. Küzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. Úszás Fogalmak Mell-, hátúszás Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak. Sportági verseny- és játékszabályok. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. Folyamatos úszás 600 méteren. 10. évfolyam

11 Évi óraszám: 180 óra Belépő tevékenységformák A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. Különböző sebességű járások, átmenetek. A kondícionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása, javítása és gyakorlása A torna mozgásanyagában választott szergyakorlatok elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása. Birkózás, Úszás, aerobic. TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok Előkészítés, alapozás, prevenció Atlétikai jellegű feladatmegoldások TARTALMAK Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Egyszerű alakzatok kialakítása. Testfordulatok helyben. Az utasítások gyors és pontos végrehajtása Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. 48 ütemű szabadgyakorlat-füzér kettesével történő bemutatása. Kötélmászás, függeszkedés. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő (cél)gyakorlatok. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, helyben és haladásban, szkippelés helyben és

12 haladással. Keresztező futás, futás hátrafelé Szökdelő -, és ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó,-ugró lépések. Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, részes szekrényre, átugrások az előbbi szereken egy, illetve páros lábon. Ugrókötél gyakorlatok. Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző helyzetekből medicinlabdával, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A láb emelő, forgató mozgását hangsúlyozó dobások. Célba dobások.(a dobásokat mindkét oldalról végeztessük). Futások: Állórajtok (indulás elől, hátul lévő lábbal), térdelőrajt elsajátítása, rajtversenyek m távon. Fokozó futás, iramfutás. Gyorsfutás m-en. Futóversenyek. Tartós futás 2000 m. Ugrások: magasugrás 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő indulással és ugrásfeladattal. Lépő magasugrás megismertetése. A megfelelő felugrás, légmunka a talajra érkezés kialakítása.

13 Távolugrás: helyből, guggoló távolugrás nekifutással. Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os labdával. A lökő mozdulat kialakítása. Lökések helyből, járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Dobóversenyek. Torna jellegű feladatmegoldások Szergyakorlatok A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztó erejét növelő szabad-, és szergyakorlatok különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett gyakorlatok. Talajtorna: Gurulóátfordulás előre és hátra ismétlése. Sorozat gurulóátfordulás előre és hátra. Emelés fejállásba, ereszkedés kiinduló helyzetbe. Guggolásból emelkedés mérlegállásba. Fellendülés futólagos kézállásba. A segítségadó szerep fontosságának tudatosítása. Tigrisbukfenc. Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegőfüggés. Emelés lebegőfüggésbe. Gerenda (lányok): Járás előre oldalt - hátra. Különböző testhelyzetek a gerendán állások, térdelések, guggolás, fekvőtámasz. Táncos alaplépések. Felugrás karlendítéssel magastartásba. Leugrás függőleges repüléssel.

14 Szekrényugrás: Fiúk és lányok 4 ill. 5 részes szekrényen hosszában gurulóátfordulás előre, széltében guggolóátugrás. Testnevelési és sportjátékok Kosárlabda Kézilabda Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal. Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Páros lefutások. Egy leütésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. Labda fogása, labda elkapása, a labda dobása. Mozgások labda nélkül a pálya egész területén. Labdaátadások (felső egykezes átadás, pattintott átadás) helyben, helyzet- és helyváltoztatással. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Felugrásos kapura lövés labdavezetés, ill. gyors indítás után. Büntetődobás. Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek: 2:1, 3:2 elleni játék. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Röplabda Alkar és kosárérintések saját fej fölé helyben és haladással. Kosár és alkarérintések párokban különböző feladatokkal. Kosár és alkarérintés a falra és a háló felett párokban. 1:1 elleni játék a háló felett csökkentett méretű pályán.

15 Természetben űzhető sportok Önvédelmi és küzdősportok Úszás Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó) gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya. Küzdőfeladatok és - játékok párokban különböző testhelyzetekben. Küzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. A 9. évfolyamon tanult úszásnemek magasabb szintű végrehajtása. Gyorsúszás elsajátítása. Vízből mentés alapjai. Rajtfejes. 600m folyamatos úszás a három tanult úszásnemet váltva. Fogalmak Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak. Sportági verseny- és játékszabályok. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. 600m folyamatos úszás a három tanult úszásnemben. Rajtfejes. 11. évfolyam

16 Évi óraszám: 180 óra Belépő tevékenységformák Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különböző sebességű járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle gimnasztikai alapforma, illetve kéziszer-gyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A kondicionális képességeknek (különösen az erő és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott technikáinak gyakorlása, javítása, törekvés a mérhető teljesítmények növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdősportok technikai elemeinek gyakorlása. A tanult úszásnemek rajtjainak, fordulóinak elsajátítása. TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok Előkészítés, alapozás, prevenció TARTALMAK Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, szakadozások. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból futásba és vissza. A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának kialakítása Gimnasztika: a 10. évfolyam előírása szerint. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Kifózis ellen ható járásban és helyben végzett gyakorlatok. 48 ütemű szabadgyakorlat-füzér önálló bemutatása. Kötélmászás, függeszkedés. Atlétika Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális témakörtől függő (cél)gyakorlatok. Futóiskola, szökdelő-ugróiskola, dobóiskola. A évfolyamok anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam,

17 ismétlésszám). Szerek fokozottabb használata. Futások: Gyorsfutás m-es távon. Rajtgyakorlatok, álló-térdelőrajt, rajtversenyek. Fokozó futás. Iramfutás. Tartós futások. Ugrások: Magasugrás az egyes ugrástechnikák (guruló, hasmánt, flopp) megismertetése. 5-7 lépés nekifutással, választott technikával magasugrás. A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára. Magasugróversenyek. Távolugrás helyből Dobások: Kislabda hajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása. 5 lépéses dobóritmus. Lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Torna jellegű feladatmegoldások A 10. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb felhasználásával. Szergyakorlatok Talajtorna:

18 Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. Kézenátfordulás oldalt. Repülő gurulóátfordulás zsámolyok felett. Összefüggő talajgyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják Szekrényugrás: Fiúk hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggoló átugrás. Lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati átugrás mindkét oldalra. Gyűrű (fiúk): A tanult elemek ismétlése. Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával. Gerenda (lányok): Érintőjárás, hintajárás, hármas lépés. 180 fokos fordulat két lábon állásban, guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek különböző feladatokkal. Leugrás, függőleges repüléssel. Összefüggő gyakorlatsor a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával. Testnevelési és sportjátékok A 10. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal.

19 Kosárlabda A 10. évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Páros lefutások helycserével. Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás. Átadások a test mögött. Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás, futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval és két kosárra. Röplabda Alkar és kosárérintések saját fej fölé helyben és haladással. Kosár és alkarérintések párokban különböző feladatokkal. Kosár és alkarérintés a falra és a háló felett párokban. 1:1 elleni játék a háló felett csökkentett méretű pályán. Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magas ívű feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak. Alsónyitás ismétlése, a felső nyitás elsajátítása. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 ellen. A pontos labdaérintések és átadások kialakítása. Röplabdajáték. Labdarúgás Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával. Belsőcsüd rúgás. Védők váltása kijátszás esetén. Természetben űzhető sportok Önvédelmi és küzdősportok Úszás A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően szánkózás, korcsolyázás, sízés, jégkorongozás és képességfejlesztő gyakorlatok. Tájékozódási futás: térképismeret. Gördeszka, görkorcsolya stb. Küzdőjátékok párokban és csoportosan. Küzdőjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.), versenyek. Birkózás (fiúk) fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. Páros küzdelmek. A három tanult úszásnem gyakorlása, rajtok, fordulók.

20 Fogalmak Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak. Sportági verseny- és játékszabályok. A továbbhaladás feltételei Kéziszer-gyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdő sportokban. Folyamatos úszás mindhárom tanult úszásnemben, rajtok, fordulók ismerete. 12. és 13. évfolyam Évi óraszám: 160 óra Belépő tevékenységformák Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem) A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 5elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott

21 sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása. Folyamatos úszás mindhárom tanult úszásnemben törekedve a távolság növelésére.. TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok TARTALMAK A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások járás közben. Előkészítés, alapozás, prevenció A 11. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű gyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Lúdtalp ellen ható járásban és ülésben végzett gyakorlatok. Zenés gimnasztika 48 ütemű szabadgyakorlat füzér önálló összeállítása és bemutatása. Kötélmászás, függeszkedés. Atlétikai jellegű feladatmegoldások Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel, szereken és lépcsőn egy, illetve páros lábon. Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-, hát- izomerősítő gyakorlatok. Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (pl. dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, reaktív ugrások, időre történő futások, felmászások,

22 átbújások stb. Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erőt, gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés. Résztávok futása, m pihenőkkel való ismételt lefutása. Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának kialakítása, a gyaloglás arányának fokozatos csökkentése, a táv folyamatos lefutása. Javasolható a távolság vagy az időtartam meghatározása Futások: - Gyorsfutás 200 m-es távon. - Rajtversenyek álló és térdelőrajttal 30 m-es távon. - Fokozó futás, iramfutás. - Váltófutás Ugrások: - Magasugrás flopp technikával. A homorítás megéreztetése helyben végzett páros és egyéni feladatokkal. A nekifutás ívének elsajátítása és gyakorlása. Kitámasztás. A felugrás gyorsítása a kar- és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással. Magasugróversenyek. - Távolugrás: Helyből távolugróversenyek Dobások: - Kézilabda eldobása néhány lépés nekifutás után távolságra törekvéssel. - Dobóversenyek: célbadobás 7 m távolságból zsámolyra történő dobások.

23 Torna jellegű feladatmegoldások - A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes nehezebb elemek elsajátítását biztosító speciális erősítő, lazító jellegű és célgimnasztikai, valamint rávezető gyakorlatok alkalmazása. - Kötélmászás, függeszkedés. Szergyakorlatok Talajtorna: Állásból gurulás hátra, -kiszúrás. Fellendülés kézállásba. Fejbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás, összefüggő gyakorlatsor. Szekrényugrás: A évben tanult elemek gyakorlása és javítása. Gyűrű (fiúk): Vállátfordulás előre. Függésben lendület előre, terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg kísérletek. Összefüggő gyakorlat a évfolyamon tanult elemek felhasználásával. Gerenda (lányok): Felugrás guggolásba, keringőjárás, felugrással lábtartáscserék, felugrások különböző lábtartásokkal. Tarkóállás, gurulóátfordulás előre. Futólépések, leugrás. Összefüggő gyakorlatsor. Testnevelési és sportjátékok A évfolyamon választott sportjátékok anyagának magasabb szinten történő elsajátítása.

24 Labdarúgás Kosárlabda Röplabda Természetben űzhető sportok Önvédelmi és küzdősportok Földről felpattanó labda toppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás közben. A labda elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék kispályán. Szlalomban történő labdavezetés, kapura rúgás. A 11. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros emberfogás: 2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben. Tempódobás. Játék egy és két kosárra. Ütőmozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Leütés védése alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben is. A 11. évfolyamon leírtak szerint, illetve teke, bowling, tollaslabda igény szerint. Küzdőjátékok párokban és csoportosan. Küzdőjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.), versenyek. Birkózás (fiúk): fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. Páros küzdelmek. Úszás A korábbiakban tanultak gyakorlása. Időre úszás vegyesúszás (900m). Igény szerint pillangóúszás, ill. taposás közben vízilabdával végzett átadások, kapura lövések gyakorlása. Fogalmak Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak. Sportági verseny- és játékszabályok.

25 A továbbhaladás feltételei Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően. nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben. Folyamatos úszás három úszásnemben legalább 800 méteren. ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS A tanulók munkáját a testnevelési órák gyakorlatában ellenőrizzük. - Az elméleti tudnivalókat (pl. szabályok ismerete) a sportmozgások végrehajtása során mérhetjük fel. - A csapat-labdajátékok (kézi-, kosár-, röplabda, labdarúgás) mozgásanyagát, technikai taktikai elemeket, a társakkal való kapcsolatot játékszituációban értékeljük. - Egyéni bemutatás során értékeljük a csapatjátékok egyes alapelemeinek (dobó rúgótechnika, dobások, ütések, mozgás labdával, stb.) végrehajtását. - A torna gimnasztika, küzdősportok, szabadtéren űzhető sportok mozgásanyagát egyénileg értékeljük. - A mérhető sportágak (atlétika, úszás) értékelése során a mozgás végrehajtása mellett a teljesítmény is csatlakozik az értékelés szempontjaihoz. A tanulók genetikus fizikai képességeinek különbözősége okán az értékelés az egyén önmagához viszonyított fejlődésén, az akarati tényezők fejlődésén, a hozzáálláson kell, hogy alapuljon. Az értékelési rendszer minden évfolyam esetében hasonló.

26 Az órákon a megfelelő öltözékben történő megjelenés, az aktív részvétel a tanuló kötelessége. Felszereléshiány esetén órai munkája elégtelennel (1) értékelendő. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE A fizikai teherbíró-képesség mérése biztosítja a tanulók fizikai állapotának megítélését, a megadott követelményekhez való viszonyítást. Lehetővé teszi az esetleges hiányosságok tudatos felszámolását, az egyénre szabott edzésintenzitás korszerű megválasztását. A rendszeres, időszakos ellenőrzés segíti a fejlesztőmunkát, lehetőséget ad a hibák kiküszöbölésére. A fizikai állapotmérés során a tanulók szembesülnek saját eredményeikkel, fejlődik önismeretük, önértékelésük, akaraterejük. Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg a számukra kitőzött célt és azok elérésének módját, hogy érdekeltté váljanak a saját fizikai állapotuk karbantartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításában. Iskolánkban a Mini Hungarofit módszert alkalmazzuk, mely tesztrendszert a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő fittség műszerek nélküli objektív mérésére fejlesztették ki. + felmérésre kerül a négyütemű fekvőtámasz, és a falra passz kosárlabdával 1 perc alatt. A rendszer méri és értékeli: - az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionálási képességeket, azaz az aerob kapacitást, a leggyakrabban használt izomcsoportok erejét. A vizsgálat feladatai: 1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: Cooper-teszt vagy 2000 m-es síkfutás. 2. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: helyből távolugrás páros lábbal.

27 3. A vállövi- és a karizmok erő-állóképességének mérése: mellső fekvőtámaszban karhajlítás- nyújtás, folyamatosan kifáradásig. 4. A csípőhajlító és a hasi izmok erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig. 5. A hátizmok erőálló képességének mérése: hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig. 6. Általános erő-állóképesség mérése: négyütemű fekvőtámasz végzése 1 perc alatt. 7. A kar dinamikus erejének mérése: 1,5 m távolságból kosárlabdával labdapassz falra 1 perc alatt. VIZSGASZABÁLYZAT TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓVIZSGA 9. ÉVFOLYAM

28 Atlétika: -cooper-teszt (12 perc tartós futás) Erőnlét: - szabályos fekvőtámasz - négyütemű fekvőtámasz - medicinlabda dobás hátra - felülés - kötélmászás, függeszkedés - helyből távolugrás - labdapasszolás falhoz Labdajáték: - kosárlabda (indulás, labdavezetés, megállás, fektetett dobás, büntetődobás) Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (kis macska) Úszás: - helyes mell,-és hátúszás technika, 800 m folyamatos mellúszás (időre) 10. ÉVFOLYAM Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - kötélmászás, függeszkedés

29 - törzsemelés - labdapasszolás falhoz - szabályos fekvőtámasz - felülés - labdapasszolás falhoz - súlylökés 3, ill. 5 kg-os tömött labdával Labdajáték: - kézilabda (labdavezetés, felugrásos lövés, büntetődobás) Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (nagymacska, guggoló átugrás) Úszás: mell, -hát, -és gyorsúszás helyes technika, 800 m folyamatos mellúszás (időre) 11. ÉVFOLYAM Atlétika: -cooper-teszt (12 perces tartós futás) Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - kötélmászás, függeszkedés - medicinlabda lökés - helyből távolugrás - szabályos fekvőtámasz - felülés

30 - labdapasszolás falhoz - súlylökés 3, ill. 5 kg-os tömött labdával Labdajáték: - röplabda (kosárérintés, alkarérintés, nyitás) Torna: - összefüggő gerenda gyakorlat (leány), gyűrűgyakorlat (fiú) Úszás: - a tanult 3 úszásnem helyes technikája (50 m időre) - rajtok, rajtfejes, fordulók m folyamatos vegyes-úszás (mellúszás,- és hátúszás 50 m-es úszásnem-váltással időre) 12. ÉVFOLYAM Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) Erőnlét: - kötélmászás, függeszkedés - törzsemelés - helyből távolugrás - négyütemű fekvőtámasz - szabályos fekvőtámasz - felülés - labdapasszolás falhoz - súlylökés 3, ill. 5 kg-os tömött labdával

31 Labdajáték: Az alábbi négy közül kettő kiválasztása (technikai elemek, szabályok) - kosárlabda (indulás, labdavezetés, megállás, fektetett dobás, büntetődobás) - kézilabda (labdavezetés, felugrásos kapura lövés, büntetődobás) - röplabda (kosárérintés, alkarérintés, nyitás) - labdarúgás (szlalomban labdavezetés, kapura lövés, passzolgatás) Úszás: - helyes mell-, hát-, gyorsúszás technika időre (50 m), szabályos indulással (rajtfejes) méter vegyes-úszás (mellúszás, -gyorsúszás, -hátúszás), m vegyes-úszás (mellúszás és hátúszás 50 m-es úszásnem-váltással, időre) 13. ÉVFOLYAM Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás, függeszkedés - helyből távolugrás - labdapasszolás falhoz - súlylökés 3, ill. 5 kg-os tömött labdával Labdajáték: Az alábbi négy közül kettő kiválasztása (technikai elemek, szabályok)

32 - kosárlabda (indulás, labdavezetés, megállás, fektetett dobás, büntetődobás) - kézilabda (labdavezetés, felugrásos kapura lövés, büntetődobás) - röplabda (kosárérintés, alkarérintés, nyitás) - labdarúgás (szlalomban labdavezetés, kapura lövés, passzolgatás) Úszás: - pillangó úszás technikája - helyes mell-, hát-, gyorsúszás technika időre (50m, 100 m) szabályos indulással (rajtfejes) méter vegyes-úszás - vízből mentés szabályai - az úszás higiéniája TESTNEVELÉS JAVÍTÓVIZSGA 9. ÉVFOLYAM I. félév és II. félév Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) I. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés

33 - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (kis macska) Úszás: - helyes mellúszás technika m folyamatos mellúszás II. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás, (függeszkedés) - helyből távolugrás Labdajáték: - kosárlabda (indulás, labdavezetés, megállás, fektetett dobás, büntetődobás) Úszás: - helyes hátúszás technika m folyamatos úszás (mellúszás,-és hátúszás 50 m-es váltással)

34 10. ÉVFOLYAM I. félév és II. félév Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) I. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás, (függeszkedés) - helyből távolugrás Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (nagymacska, guggolóátugrás) Úszás: - gyorsúszás technikája, rajtfejes II. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés

35 - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás, (függeszkedés) - helyből távolugrás Labdajáték: - kézilabda (labdavezetés, felugrásos lövés, büntetődobás) Úszás: folyamatos 600 méter vegyes-úszás (mell, -hát, -gyorsúszás 50 m-es úszásnem- váltással) I. félév és II. félév 11. ÉVFOLYAM Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) I. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (nagymacska, guggolóátugrás)

36 Úszás: - 3 úszásnem helyes technikája II. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás - medicinlabda lökés (3 ill. 5 kg-os medicinlabdával) Torna: - összefüggő gerendagyakorlat (leány), gyűrűgyakorlat (fiú) Labdajáték: - röplabda kosárérintés, alkarérintés, nyitás Úszás: - 3 úszásnem (50 méter) időre - rajtok, fordulók - folyamatos 800 méter vegyes-úszás I. félév és II. félév 12. ÉVFOLYAM

37 Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) I. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (nagymacska, guggolóátugrás) Úszás: -helyes mell-, hát-, gyorsúszás technika időre, szabályos indulással II. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás - medicinlabda lökés (3 ill. 5 kg-os medicinlabdával) Torna: - összefüggő gerendagyakorlat (leány), gyűrűgyakorlat (fiú)

38 Labdajáték: - labdarúgás labdavezetés, szlalomban labdavezetés, passzolgatás, kapura lövés Úszás: méter vegyes-úszás időre I. félév és II. félév 13. ÉVFOLYAM Atlétika: - cooper-teszt (12 perc tartós futás) I. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás Torna: - összefüggő talajgyakorlat - szekrényugrás (nagymacska, guggoló átugrás)

39 Úszás: - helyes mell-, hát-, gyorsúszás technika időre, szabályos indulással (rajtfejes) - pillangóúszás technikája (szükség szerint) II. félév Erőnlét: - négyütemű fekvőtámasz - törzsemelés - szabályos fekvőtámasz - felülés - kötélmászás (függeszkedés) - helyből távolugrás - medicinlabda lökés (3 ill. 5 kg-os medicinlabdával) Torna: - összefüggő gerendagyakorlat (leány), gyűrűgyakorlat (fiú) Labdajáték: - tanultak közül kettő választott labdajáték technikai elemei, a játék szabályai Úszás: méter vegyes-úszás időre - a vízből mentés szabályai Elégtelen év végi osztályzat esetén javítóvizsga tehető Az osztályozó-, és javítóvizsgák típusa: gyakorlati vizsga.

40 A vizsga ideje: 20 perc bemelegítés után, 50 perc vizsga a gyakorlati teljesítmény ellenőrzése. A javítóvizsgán a szabályzat szerint közepes (hármas) osztályzatnál jobb nem adható. A javítóvizsgán elérhető maximális osztályzat közepes (3), melyet a minimum teljesítmény 80%- nak teljesítése esetén kaphat a tanuló. A gyakorlati teljesítmény: 3-as: % 2-es: % 1-es: 0-39 % Az osztályozó, különbözeti, javító és pótló vizsgák anyaga megegyezik a tanmenet anyagával. MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS Felmérések Jeles(5) Jó(4) Közepes (3) Elégséges(2) Elégtelen(1) 1) Cooper- Fiú 10 kör 9 kör 8 kör 7 kör 7 kör alatt teszt Lány 8 kör 7 kör 6 kör 5 kör 5 kör alatt 2) F: alatt Szabályos o alatt fekvőtámasz L: alatt o alatt

41 3) 4 ütemű F: alatt fekvőtámasz o alatt 4 ütemű fekvőtámasz L: o alatt 24 alatt 4) Fiú 950 cm alatt Medicinlabda dobás hátra Lány 850 cm alatt 5) Felülés Fiú 45 db alatt Lány 40 db alatt 6) F: cm alatt Helyből o 205 cm alatt távolugrás 7) Törzsemelés hátra és leengedés Fiú Lány 50 db 40 db alatt 25 alatt 8) Fiú 60 db alatt Labdapasszolás falhoz 1,5 m-ről kosárlab- dával Lány 55 db alatt

42 (1 perc) 9) F: 5 kg 850 cm alatt Medicinlabda lökés L: 3 kg 670 cm alatt ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Cooper-teszt: 12 perc folyamatos futás (a kijelölt háztömb körül). Kötélmászás (lány), függeszkedés (fiú): teljes magasságig jeles, közepéig közepes. Talajtorna: jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha az évfolyamonként kötelező elemek (gurulóátfordulás előre,- hátra, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás) hibátlan végrehajtással szerepel a gyakorlatban. A végrehajtás összekötő elemek kapcsolásával folyamatosan, jó ritmusban, helyes testtartással történik. Az érdemjegy csökken, ha hiányzik kötelező elem a gyakorlatból, és tartáshibát vét a tanuló. Szekrényugrás: jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha a támaszugrás mindkét íve magas, a leérkezés biztonságos. Az érdemjegy csökken, ha az ugró tartáshibákat vét, nincs meg az ugrás végrehajtásának az íve, és a leérkezés nem biztonságos, ellép vagy elesik a tanuló. Gyűrű: jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha a 5 kötelező elem (alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, hátsó függés, homorított leugrás) hibátlan végrehajtással szerepel a gyakorlatban, és a végrehajtás pontos, folyamatos, a leérkezés biztonságos. Az érdemjegy csökken, ha hiányzik kötelező elem a gyakorlatból, tartáshibákat vét a tanuló, ill. a leérkezés nem biztonságos vagy ellép, esetleg elesik a tanuló. Gerenda: jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha az 5 kötelező elem (felugrás, összekötő lépések, lebegőállás és mérlegállás, fordulat, leugrás) hibátlan végrehajtással szerepel a gyakorlatban, ill. megfelelő testtartással hajtja végre a teljes gyakorlatsort. Az érdemjegy csökken, ha hiányzik kötelező elem a gyakorlatból, tartáshibát vét a tanuló vagy leesik a szerről.

43 Kosárlabda: Fektetett dobás jeles (5) a feladat végrehajtás, ha a tanuló lendületes futás közben végez labdavezetést, majd egy lábról történő felugrás után egy kézzel végzi el a technikailag helyes kosárra dobást. Az érdemjegy csökken, ha a gyakorlat végrehajtása nem folyamatos, rossz lábról ugrik fel a tanuló, két kézzel löki ki mellkastól a labdát. Kézilabda: Felugrásos kapura lövés jeles (5) a feladat végrehajtás, ha a tanuló lendületes labdavezetést követően lépéshiba nélkül, egy lábról történő felugrás után jó technikával végzi el a kapura lövést. Az érdemjegy csökken, ha a gyakorlat végrehajtása nem folyamatos, labdakezelési hibát vét a tanuló. Büntetődobás jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha helyes technikával végrehajtott dobás után (a kapu két alsó sarkában elhelyezett zsámolyra )10 kísérletből 8 találatot elér a tanuló. Kevesebb találat esetén az érdemjegy csökken. Röplabda: Kosárérintés jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha 2 m sugarú körben a labdát legalább 20-szor a feje fölé játssza (minimum 1,5 m magasan) helyes technikai végrehajtással. Kevesebb számú végrehajtás, ill. technikai hibák vétése esetén az érdemjegy csökken. Alkarérintés jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha 2 m sugarú körben a labdát legalább 15-ször a feje fölé játssza (minimum 1m magasan) helyes kar, -és lábmunka alkalmazásával. Kevesebb számú végrehajtás és technikai hiba vétése esetén az érdemjegy csökken. Nyitás jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha 8 kísérletből a választott technikával (alsó, felső egyenes nyitás) legalább 5 érvényes nyitást hajt végre, megfelelő technikai végrehajtással. Kevesebb érvényes nyitás, és nem megfelelő, hibás technikai végrehajtás esetén, az érdemjegy csökken. Labdarúgás: Szlalomban labdavezetés kihelyezett bóják között, majd kapura lövés jeles (5) a tanuló érdemjegye, ha a tanuló folyamatos futás közben, a sportágra jellemző ritmusban és ütemben mindkét lábbal vezeti a labdát, a kapura lövés erős, irányított, és 8 kísérletből legalább ötször érvényes gólt rúg a kapuba.

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Testnevelés és sport Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TN11M01 Iskolai játékok Tantárgy neve 0+ K II. - CÉL: A különböző korosztályok játékainak és azok oktatási menetének megismerése, és megfelelő alkalmazása a tanulók képességeinek

Részletesebben

Testnevelő-edző BSc 2014.

Testnevelő-edző BSc 2014. ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA/TÉTELEK Testnevelő-edző BSc 2014. A tétel témakörei 1. A testkultúra értelmezése, helye és szerepe az általános műveltségben (kultúra, testkultúra fogalma, értelmezése; a testkultúrális

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN Tantárgy: LABDAJÁTÉKOK ALAPJAI Szak: BSc SPORTSZERVEZŐ Tagozat: nappali Tantárgyfelelős neve: DR. REIGL MARIANN Tanszék: SPORTJÁTÉK (TFSPJ) A tantárgy oktatója: DR. REIGL MARIANN, Dr. ÖKRÖS CSABA, DR.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK STEP AEROBIK ÉS ALAKFORMÁLÁS Bemelegítés, 30-40 perc step aerobic, utána alakformálás, erősítés. Segédeszközök: kézisúlyzó, therabend gumi. Speciális területek: has, hát, comb, fenék, kar. Az órák minden

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet PORTFÓLIÓ MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Témavezető: Dr. Tóvári

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon:

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon: A vitorlás sport tanításának céljai az on: Új hajóosztály, új szerepkör megismerése; Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése; Alap taktikai ismereteke

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2016/2017-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2016/2017-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.diosgyorigimnazium.hu A 2016/2017-es tanévben induló képzések

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai I 2. SZ. MELLÉKLET A MAZSORETT MOZGÁSANYAGA I. A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai Szerkesztette: Geisztné Gogolák Éva, Szurominé Balogh Adrienn Bevezetés A Magyar Majorette

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Labdarúgás Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. évfolyam A labdarúgás tanulásának céljai az

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy neve TN11M03 Testnevelés és tantárgypedagógiája III. 0+ K III. TN11M0 CÉL: A 6-1 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetéséhez

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NŐ I T O R N A Melléklet a Magyar Köztársaság 2 0 1 6. évi versenykiírásához NŐI SZABADONVÁLASZTOTT GYAKORLATOK ANYAGERŐSSÉGE: BAJNOKI EGYÉNI SZERENKÉNTI CSAPATBAJNOKSÁG OSZTÁLY

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Magyar Egyetemi - Főiskolai Tornászbajnokság Budapest, Tornacsarnok, 2015. május 17.

Magyar Egyetemi - Főiskolai Tornászbajnokság Budapest, Tornacsarnok, 2015. május 17. Magyar Egyetemi - Főiskolai Tornászbajnokság Budapest, Tornacsarnok, 2015. május 17. A verseny védnökei: Prof. Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség elnöke és Dr. Magyar Zoltán, a

Részletesebben

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 Kerékpár 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 A kerékpársport tanulásának céljai az 1-2. évfolyamon Az együttműködés megteremtése az iskola és az ASI között. Az átmenet megkönnyítése a gyerekek

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés Innovációs tevékenység

Egészséges életmódra nevelés Innovációs tevékenység Benedek Elek Oktatási És Módszertani Intézmény Oroszlány Egészséges életmódra nevelés Innovációs tevékenység Oroszlány, 2010-07-19 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ FOGALMAK Egészség: a WHO az 1948-as alkotmányában kimondja:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben