Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal"

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/ Fax: 22/ web: Ügyszám: 02/162-1/2008. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Körjegyző, Jegyző Asszony/Úr! A közigazgatási hivatal a jövőben is kiemelt feladatának tekinti a jegyzők munkájának segítését. E feladatkörében negyedévente szakmai tájékoztatót jelentet meg, melyben az esedékes kötelező döntések határideje is szerepel. Jelen szakmai tájékoztató I. részében az ÖTM Önkormányzati Főosztályának szakmai véleményét ismertetjük, befejező részében közreadjuk a térfigyelő kamerák önkormányzati jóváhagyásával kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlást. I. 1. Ha az önkormányzat a közoktatási feladatokat társulásban látja el, hogy alkotható önkormányzati rendelet, ami az intézmény költségtérítés, tandíj, térítési díj megállapításának alapját képezi? A fenntartó a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdése alapján meghatározza a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, míg a törvény 124. (21) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat ezeket a szabályokat önkormányzati rendeletben állapíthatja meg. Bár az önkormányzat egyes hatásköreit átruházhatja a társulásra (pl. intézményalapítás, az intézményvezető kinevezése) de a rendeletalkotás jogának átruházását az Ötv. kifejezetten tiltja, ezért a társulás nem alkothat ezekről a szabályokról rendeletet. Arra is tekintettel kell lenni, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 9. -a szerint a fenntartói jogokat a társulás tagjai közösen gyakorolják. Mindezekre figyelemmel a társulásban résztvevő önkormányzatok csak különkülön alkothatnak önkormányzati rendeletet a költségtérítés és tandíj megállapításának szabályairól. Így azonban az is előfordulhat, hogy a különböző települések tanulói eltérő mértékű térítést fizetnek, pedig ugyanabban az intézményben folyik a nevelésük, oktatásuk.

2 2 Elkerülhető ez a visszás állapot oly módon, ha a társulási tanács meghatározza azokat az elvi szabályokat, amelyek alapját képezhetik az egyes önkormányzati rendeleteknek. 2. Ki határozza meg többcélú kistérségi társulás saját intézménye által biztosított szociális ellátások esetében az intézményi térítési díjakat, valamint a személyi térítési díjak csökkentésének, illetve elengedésének feltételeit? A többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. törvény (Tkt.) 1. -a értelmében a kistérségben működő települési önkormányzatok képviselőtestületei a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás vállalhatja kistérségi közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Sztv.) 4. (1) bekezdésének ma) pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a települési és területi kisebbségi önkormányzat állami fenntartónak minősül. Az Sztv. 4. (4) bekezdése szerint, ahol e törvény önkormányzati társulást említ, ott eltérő rendelkezés hiányában többcélú kistérségi társulást is kell érteni. Az Sztv. 92/B. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója meghatározza az intézményi térítési díjat. A fenntartó többcélú kistérségi társulásnak a Tkt. 5. (1) bekezdése szerinti döntéshozó szerve a társulási tanács, mely ellátja a Tkt. 3. (1) bekezdése értelmében a társulási megállapodásban rögzített átruházott feladat-és hatásköröket. Az Sztv. 92. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot, (2) bekezdés f) pontja értelmében rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. Az Sztv (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Mivel az Ötv. 10. (1) bekezdés a) pontja értelmében a rendeletalkotás a képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át, így a társulási tanács nem alkothat rendeletet, maximum határozatában, elviekben határozhatja meg az intézményi térítési díjat, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének feltételeit, amelyet ajánlásként továbbíthat megvitatásra, és az Ötv ára tekintettel döntésre a többcélú kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatok számára. A hatályos jogi szabályozás alapján a térítési díjra vonatkozó rendelkezéseket, a kistérségi társulást alkotó önkormányzatok rendeleteikben határozhatják meg.

3 3 Az azonos jogszabályi környezet miatt a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő közoktatási intézmény térítési díja megállapítása esetén is a fentiek szerint kell eljárni. 3. Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíj iránti kérelmek önkormányzati hatósági ügyként, vagy a polgári jog szabályai szerint bírálhatók-e el? Az önkormányzati hatósági ügy fogalmának definiálása egyetlen jogszabályban sem történik meg. Az önkormányzati törvény indoklásából annyit tudhatunk meg, hogy az önkormányzati hatósági ügyet a képviselő-testület önkormányzati rendeletben határozhat meg (pl. a helyi adók körében). Ez azonban nem azt jelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyet kizárólag önkormányzati rendeletben lehet megállapítani, hanem azt, hogy az önkormányzati rendeletben megállapított hatósági hatáskör csak önkormányzati lehet. A Ket. 12. (2) bekezdése a közigazgatási hatósági ügy, (3) bekezdése pedig a közigazgatási hatóság fogalmát rögzíti. A Ket. 20. (1) bekezdése a hatóságnak hatáskörébe tartozó ügyekben eljárási kötelezettséget állapít meg, továbbá előírja, hogy amennyiben ezen kötelezettségének a hatóság nem tesz eleget, úgy a felügyeleti szerve útján kikényszeríthető. A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az 51/2007.(III.26.)Korm. rendelet 18. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. A közzétett eljárási rendben szerepel előírásként, hogy az általános szerződési feltételek elfogadásáról nyilatkozni kell. A települési önkormányzatok a csatlakozásról szóló döntésük meghozatala után írnak ki pályázatot a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére. A kormányrendelet 18. (7) bekezdése deklarálja, hogy a megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg. A 21. rögzíti mindazokat a szociális szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni. A pályázati kiírás szerint azokat a hallgatókat, akik nem részesülnek kedvező elbírálásban, nem illeti meg a döntés elleni fellebbezési jog. Mindezek alapján törvényes az az eljárás, amikor a kérelmeket nem hatósági ügyként bírálják el. A Ket.-ben foglaltakhoz képest eltérő eljárási rend és határidő megállapítása, valamint szerződéskötési kötelezettség azt a tényt támasztja alá, hogy nem beszélhetünk hatósági ügyről. II. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának (intézményi térítési díj) megállapítására vonatkozó szabályok január 1- jétől megváltoztak. Ezek a változások a következőkben foglalhatók össze. 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (1) bekezdés értelmében:

4 4 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatívakategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. A évi költségvetési törvény 3. melléklet 11.c) és d) pontjai alapján a szociális étkeztetéshez és a házi segítségnyújtáshoz különböző mértékű normatív állami hozzájárulás vehető igénybe. Az Sztv (1)bekezdés alapján az intézményi térítési díj a szolgáltatás önköltségének és az állami normatívának a különbözete. Ezért a többféle normatíva többféle térítési díjat eredményez. A költségvetési törvény alapján más a térítési díja annak a személynek, akinek ellátását már évben megkezdte az önkormányzat, és más azoknak, akik évben lépnek be az ellátottak közé. Az utóbbi esetben ugyanis az ellátottak jövedelmi helyzetéhez igazodik az igénybe vehető állami normatíva összege és ennek megfelelően a térítési díjakat is ezekhez a jövedelemkategóriákhoz kell megállapítani. Az étkeztetés intézményi térítési díjának meghatározásakor figyelemmel kell lenni a a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 9. (4)bekezdésében foglalt szabályozásra is. Ennek alapján az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. A helyi rendeletekben térítési díjak megállapításkor a fenti differenciálásnak is meg kell jelennie. 2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Sztv (10) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak, hogy az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Ebben az esetben a rendeletből, vagy az előterjesztésből ki kell tűnnie az Sztv (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapított térítési díjaknak is, és a rendeletben ezekhez képest határozhat meg a képviselő-testület alacsonyabb térítési díjat. 3. Az Sztv (9) bekezdés értelmében: A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló évi C. törvény ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves

5 5 költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani. Kérjük, hogy az előzőekben ismertetett jogszabályhelyek alapján a helyi rendeletek felülvizsgálatáról mielőbb gondoskodni szíveskedjenek. Tájékoztató a különböző ellátási formákban nyújtott étkezés Áfa-törvénybeli megítéléséről május 1-jétől Az Országgyűlés által március 10-én elfogadott törvénymódosítás értelmében a bölcsődei, óvodai, szociális, diákotthoni, és kollégiumi ellátottak felé nyújtott étkeztetési szolgáltatás kivételt képez az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 85. (1) bekezdésének f), h), és i) pontjaiban megfogalmazott adómentesség alól, amennyiben az étkezésért járó ellenérték külön térítendő meg. Az általános-, középiskolai-és felsőoktatási menza azért nem szerepel a felsorolásban, mert azok a törvénymódosítást megelőzően sem tartoztak az adómentes körbe. Fentiek értelmében, ha a hivatkozott intézményi ellátási formákban az étkezésért külön fizetnek, a szolgáltatásnyújtás után 20 %-os adómértékű Áfa-fizetési kötelezettség keletkezik, az étkeztetéssel összefüggő beszerzéshez, igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa pedig levonható. Az Áfa tv. vonatkozó előírása értelmében az ingyenesen nyújtott szolgáltatás is Áfa-köteles, amennyiben a szolgáltatás ingyenes nyújtásához történő beszerzés, igénybevett szolgáltatás Áfa-ja részben vagy egészben levonható volt. A módosító törvény azonban kimondja, hogy az ingyenes intézményi étkeztetést nyújtó adóalanyra december 31. napjáig bezárólag az Áfa tv. 14. (2) bekezdésének előírása nem alkalmazandó, vagyis az ingyenes étkeztetést eddig az időpontig nem terheli Áfa (a beszerzést terhelő Áfa viszont levonható). A köz-és felsőoktatáshoz közvetlenül kapcsolódóan jogszabály alapján nyújtott ingyenes étkeztetés esetében, mivel az már január 1-jétől Áfa-köteles volt, az ingyenes étkeztetésre jutó Áfa megfizetése alóli mentesülés (és adólevonási jog) visszamenőleges hatályú, azonban a mentesítés ez esetben is csak december 31. napjáig szól. Az új előírás május 1. napján lép hatályba. Az a szociális, gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi intézményt fenntartó, aki a április 30-ig hatályos előírások értelmében adómentes szolgáltatást nyújt, és az adómentesség miatt a térítési díjat nem csökkentette, a törvénymódosítást követő Áfa-fizetési kötelezettségre tekintettel a térítési díjat nem emelheti meg. III. A június 30-ig esedékes kötelező döntések határidejéről illetve az azt megalapozó jogszabályi rendelkezésekről a következő tájékoztatást adom.

6 6 1. A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervet készít. Határidő: április 15. A feladat jogszabályi alapja: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX: törvény 5. (1) A 22. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve az V. és a VII. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 22. (1) E fejezet alkalmazásában ajánlatkérők: d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács; 2. A képviselő-testület elé kell terjeszteni a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet, valamint az éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást Határidő: április 30. A feladat jogszabályi alapja: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek. 3. Könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámoló előterjesztése Határidő: április 30. A feladat jogszabályi alapja: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. (7)

7 7 (7) Az Ötv. 92/A. -a szerinti helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április 30-áig a képviselőtestület elé terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni. Ötv. 92/A. (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzétenni. A képviselő-testület e rendelkezés hatálybalépésétől számított 60 napon belül köteles - szakmai szempontok szerint - a pályázatot kiírni, azt elbírálni és a polgármester a könyvvizsgáló számára a megbízást kiadni. 4. Az éves ellenőrzési jelentés, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztése Határidő: április 30. A feladat jogszabályi alapja: a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. törvény (Ötv.) 92. (10) bek. (10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti. 5. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít, melyet megtárgyal. Határidő: május 31. A feladat jogszabályi alapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. (6) bekezdés 96. (6) A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

8 8 6. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szerve vállalkozási tevékenységet folytat és az veszteségessé válik, akkor a felügyeleti szerv köteles a jogszabályban meghatározott időpontig intézkedni. Határidő: május 31. A feladat jogszabály alapja: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 9. (4) bekezdése 9. (4) Ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége összességében - a (2) bekezdésben foglaltak ellenére veszteségessé válik, a felügyeleti szerv köteles a tárgyévet követő év május 31-éig intézkedni a veszteséges tevékenység felszámolására, a felelősség megállapítására. 7. Amennyiben az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, és az tartalmazza a programban megfogalmazott célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését, úgy a települési önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig a teljesítésről éves jelentést fogad el. Határidő: június 30. A feladat jogszabályi alapja: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. (5) bekezdés 63. (5) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el. IV. A rendőrség előterjesztése alapján elhelyezendő térfigyelő kamerák önkormányzati jóváhagyásával kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás Több város önkormányzata megkereste az Adatvédelmi Biztos Irodáját állásfoglalást kérve a rendőrség előterjesztése alapján felszerelendő térfigyelő kamerák önkormányzati jóváhagyásával kapcsolatosan. A beadványt tevők a térfigyelés jogszerűségének feltételeiről kértek álláspontom kifejtésére. A jogi környezet áttekintése A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) legutóbbi módosítása a térfigyelő rendszerek működtetésében új szerepet jelöl ki az önkormányzatoknak. Az új szabályok szerint a rendőrség közterületen bárki

9 9 számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet, amennyiben az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges. Abban a kérdésben, hogy hol szükséges ilyen képfelvevőket elhelyezni, az illetékes települési önkormányzat a rendőrség előterjesztése alapján dönt (Rtv. 42. (2) és (3) bekezdés). A törvény az önkormányzat és a rendőrség együttműködését a képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosításában is lehetővé teszi. A jogalkotó tehát ilyen módon biztosította a térfigyelés szakmai és gazdasági feltételeit. Rá kell mutatnunk arra, hogy az Rtv. módosításával párhuzamosan nem került sor a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény (Ktftv.) módosítására. A Ktftv. 7. -a szabályozza a közterület-felügyelet képrögzítési lehetőségét, amely alapvetően adott intézkedéshez kötött rögzítést jelent. A Ktftv. megengedhetetlenül kiterjesztő értelmezését jelentené, ha arra a következtetésre jutnánk, hogy az idézett törvényhely alapján az önkormányzatok általános térfigyelésre kapnak felhatalmazást január 1-jétől az Rtv. idézett módosításával az önkormányzatok szerepe valóban változott a térfigyelés feltételeinek megteremtését illetően. Az önkormányzatoknak meg kell találniuk azt a módot, ahogyan a rendőrséggel együttműködve hozzájárulhatnak a közbiztonság javításához. Az önkormányzatokra hárul tehát az a feladat, hogy amennyiben a rendőrség közterületen közbiztonsági (bűnmegelőzési, bűnüldözési) célból képfelvevőt kíván elhelyezni, úgy az erről szóló előterjesztésről döntsön. Az önkormányzati beadványok rendkívül hasznos jelzésként szolgáltak, ugyanis alkalmat adnak arra, hogy az önkormányzati döntések meghozatalához adatvédelmi szempontú támpontokat fogalmazzak meg. A közbiztonság helyzetének vizsgálata a térfigyelés szükségességének megítélése szempontjából A közbiztonság helyzetéről számos szerv rendelkezik többé-kevésbé pontos, szakmailag is értékelhető információkkal. Közülük kétségkívül a rendőrség van abban a helyzetben, hogy feladatainál fogva a bűnözéssel leginkább fertőzött területeket azonosítani tudja. Amennyiben a közbiztonság rossz állapota indokolja, a rendőrség az illetékes önkormányzatnál kezdeményezheti a térfigyelést. Annak megítélése, hogy mely közterület milyen fokban érintett a bűnözéssel, alapvetően szakmai kérdés. A közbiztonságot veszélyeztető, az adott területre jellemző elkövetési magatartások mérlegelése nyújt további támpontot annak eldöntésében, hogy a folyamatos térfigyelés javíthat-e a közbiztonság állapotán. A rendőrségé tehát a szakmai szempontok vizsgálata. Az önkormányzatnak azonban lehetősége van arra, hogy a térfigyelés társadalmi költségeit mérlegelje. Ez az a pont tehát, ahol belép az önkormányzatok felelőssége az új jogi környezetben. A legkisebb sérelmet okozó eszköz választásának kötelezettsége Alapjogi szempontból, így adatvédelmi jogi szempontból is érvényesíteni kell azt a követelményt, hogy az elérni kívánt célra tekintettel a lehető legkisebb alapjogi sérelemmel járó megoldást kell választani. A térfigyelés a lehetséges eszközök

10 10 között az egyik legsúlyosabb jogkorlátozással jár. Ennek illusztrálására elég csupán arra utalnunk, hogy a kamerás megfigyeléshez szokott gyermekek személyiség-fejlődésén kimutatható a kamerák jelenlétének negatív hatása. A kamerák elhelyezésének jóváhagyása hosszú távú és nem feltétlenül pozitív hatásokat vált ki, melynek során óriási felelősség hárul az önkormányzatokra, és ehhez mért körültekintéssel kell eljárni. A bűnmegelőzés tudományos eredményeinek használata Az önkormányzatnak döntése meghozatala során mérlegelnie kell, hogy valóban a térfigyelés-e az egyetlen módja a közbiztonság javításának? Sorra meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek a közbiztonságra jótékony hatást gyakorolhatnak. A döntés meghozatala során fel kell használni a rendelkezésre álló tudományos eredményeket, mindenek előtt a kriminológiai kutatások következtetéseit. A tudományág alapvető gyakorlati szerepe, hogy kutatási eredményeivel, felismeréseivel segítse, orientálja a bűnmegelőzést szolgáló döntéseket és a kriminálpolitikát. A kriminológia legfontosabb kutatási területei közé tartozik a bűnmegelőzés is[1]. Az önkormányzatnak a tárgyalt döntés meghozatala során tekintettel kell lennie a bűnözés területi adataira. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a bűncselekmények elkövetésének helye összefüggésben áll a bűnözés szerkezetével, ezért a bűnözés szerkezetének vizsgálata előfeltétele a helyes döntés meghozatalának. Csak olyan bűnözési szerkezet esetén várható statisztikai javulás, amelynek esetében a térfigyelő kamerák által valóban kiszorítható bűncselekményekkel állunk szemben. A kisebb közösségek szerepére, közvetve pedig az önkormányzatok kiemelt felelősségére a kriminológiai kutatások számtalanszor rámutatnak. A nyilvánosságra kerülő, és a közvéleményt befolyásoló hírek gyakran felszínesek, így hallgatnak a családi, nevelési gondokról, a bűnözést ténylegesen magyarázó körülményekről, nem ismerjük fel, hogy mi is valójában az átlagpolgár felelőssége. Úgy tűnik, mintha a bűnözés elleni harc kizárólag represszáliákból állna, a valóságról (elmaradó feljelentések, alacsony hatásfokú felderítés, sikertelen reszocializáció) szó sem esik, ahogyan sokszor hallgatnak a médiumok arról is, hogy a bűnüldözés csak akkor lehet eredményes, ha az informális ellenőrzés (család, iskola, szomszédság) működik[2]. Le kívánom szögezni, hogy ombudsmanként aggódva figyelem a bekamerázási láz terjedését. Egyfajta csodafegyverként tekintenek manapság erre az eszközre, amelynek társadalmi költségeit felmérni szinte képtelenség, ugyanakkor érdemben nem csökkentik, csupán egy másik területre helyezik át a bűnözést. Ez könnyen beláthatóan törvényszerű is, hiszen a kamera alkalmatlan arra, hogy az állampolgárt megnevelje, jogkövető magatartásra bírja. Éppen ellenkezőleg, azt a tarthatatlan erkölcsi üzenetet hordozza, hogy a növekvő számú kamerák kereszttüzében kénytelen az állampolgár jól viselkedni, a kameramentes övezetben azonban már azt tesz, amit akar, hiszen senki nem látja. Így aztán a bűnmegelőzésért, bűnüldözésért felelős döntéshozók erőfeszítései a visszájukra fordulnak, és válik a jó szándékkal felszerelt kamera, illetve a megfigyeltség tudata rossz üzenetet hordozó tájékozódási ponttá.

11 11 Pedig a bűnözéssel foglalkozó tudományok számos más eszközt javasolnak a bűnözés visszaszorítására. Ha egy adott városrész közbiztonságában sok gondot okoznak a környéken lévő szórakozóhelyek, akkor ezek körül fokozott rendőri járőrözés alakítható ki, de újra szabályozható nyitva tartásuk is. Ha például az éjszakai órákban elszaporodik a gépkocsilopás, akkor figyelőszolgálat szervezhető, a polgárőrség, a szomszédság és a rendőrség közreműködésével[3]. Hagyományos nagyvárosi építkezésű települési formákban jó hatással volt a betöréses lopások megelőzésére a házmester intézményének visszaállítása. A fő közlekedési útvonalakon a zsebtolvajok és garázdák ellen jó megelőzési módszernek bizonyult a kalauzok alkalmazása. Ezek a megoldások például Hollandiában nem csak a bűnmegelőzésre voltak jótékony hatásúak, hanem új munkahelyeket is teremtettek a már hosszabb ideje munkanélküli segélyből élők számára[4]. Néha nagyon egyszerű és kézenfekvő, valamint költségkímélő megoldások lehetnek igen jótékony hatással a környék lakóinak közbiztonsági közérzetére. Az utcák megfelelő kivilágítása például nem csak az utcai támadások megelőzésére hat, hanem fokozza az általános biztonságot, komfortérzetet, sőt növelheti a környéken az ingatlanok árát is[5]. Egy önkormányzat helyzetéből adódóan képes lehet komplex összefogás megszervezésére is. Ha elszaporodnak a gyógyszertárak, pénzintézetek elleni támadások, szándékos gyújtogatásból származó tűzesetek, akkor az adott szakmai szervezeteknek és a biztosító társaságoknak közösen kell kialakítani a védekezés újabb módozatait[6]. Az önkormányzat további szerepét illetően utalhatunk a kábítószer-fogyasztás és a bűnözés kapcsolatára. Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben bőven akad tennivaló ezen a téren is. Az iskolák felelőssége abban is megragadható, hogy az első bűncselekmény elkövetésének ideje alapvetően meghatározó a későbbi bűnözői karrier kialakulásában. Ha az életkorral kialakult fizikai képesség a társadalmi integráción keresztül nem kerül hasznosításra, és így a konformitás elmarad, akkor az életkornak a bűnözésre gyakorolt hatása érzékelhetően felerősödik[7]. Összegzés A fent részletezett intézkedések mind olyan lehetőségek, amelyek a kriminológia eredményei szerint kedvezően hatnak a közbiztonság alakulására. Mindaddig, amíg az önkormányzat nem vette számba ezeket a lehetőségeket, és nem győződött meg ezek nem kielégítő voltáról, nem dönthet felelősséggel arról, hogy a térfigyelő rendszer valóban az egyetlen megmaradt lehetőség a közbiztonság javítására, végeredményben pedig az állampolgárok biztonságérzetének javítására. Az önkormányzatok térfigyelő kamerák elhelyezésére irányuló jóváhagyó döntését csak abban az esetben tartjuk megalapozottnak, amennyiben ezeket a szempontokat alaposan mérlegelte. Ennek a mérlegelésnek valósnak, a képviselő-testület által érdemben megtárgyaltnak kell lennie. A mérlegelés megtörténtét, a közbiztonság javítására rendelkezésre álló lehetőségek felmérését és az azokról kialakított álláspontot dokumentálni is szükséges. Csak egy alapos és visszakereshető mérlegelés alapján állapítható meg ugyanis az, hogy egy adott közterület térfigyelő kamerákkal való lefedése az állampolgárok alapvető jogainak védelme érdekében szükséges. A térfigyelés nyilvánvaló jogkorlátozással jár, nevezetesen a magánszféra és a személyes adatok védelméhez fűződő jog

12 12 csorbításával. Ez a korlátozás nem járhat utóbbiak aránytalan sérelmével. Végezetül pedig szintén a térfigyelő kamerák jogszerű üzemeltetésének feltétele az, hogy a térfigyelés alkalmas legyen az állampolgárok alapvető jogainak védelmére. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, úgy a térfigyeléssel járó adatkezelést jogszerűtlennek kell tekintenünk. Összefoglalva megállapítható, hogy a bűnözést összetett társadalmi jelenségként kell kezelni, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden közösség, minden állampolgár valamilyen módon történő közreműködésével lehet. Álláspontom szerint a térfigyelő rendszerek a bűnözéssel szemben mindössze a tünetekre összpontosítanak, a bűnözés visszaszorítására e felületes voltuk miatt hosszú távon alkalmatlanok. Bizonyos bűncselekmények észlelésére, így a bűnözés bizonyos szegmensei ellen folytatott küzdelemre pedig teljesen képtelenek. Mindezekre tekintettel a bűnözés visszaszorítására átgondolt stratégiát kell kidolgozni, amiben csak korlátozott helye és szerepe lehet a térfigyelő rendszereknek. Ajánlások A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 24. d) és e) pontjainak alapján az információs jogok érvényesülése és a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezések egységes alkalmazásának elősegítése érdekében az alábbi ajánlást teszem: A Rendőrségről szóló törvény 42. (2) bekezdése alapján közterületen képfelvevők elhelyezésére tett rendőrségi előterjesztést jóváhagyó döntése előtt az illetékes települési önkormányzat köteles érdemben megvizsgálni. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a térfigyelés valóban az egyetlen megmaradt lehetőség arra, hogy az adott területen elkövetett bűncselekmények számát csökkentsék. Az önkormányzatnak visszakereshető módon számba kell vennie és mérlegelnie kell a közbiztonságra jótékony hatást gyakorló, az alkotmányos jogokat kevésbé sértő megoldások alkalmazhatóságát. Ilyen mérlegelés, és a térfigyelő kamerák elhelyezésének elkerülhetetlenségét igazoló eredmény hiányában a térfigyelés nem felel meg az Rtv. követelményeinek, és a képfelvevők révén folytatott adatkezelés jogszerűtlennek tekintendő; Az Rtv január 1-jén hatályba lépett új szabályai alkalmazandók az ezt megelőzően felszerelt térfigyelő kamerák révén folytatott adatkezelésekre is. Ennek megfelelően ezek jogszerű üzemeltetéséhez az önkormányzatok fent leírt jóváhagyó döntését a rendőrségnek be kell szereznie. Székesfehérvár, március 18. Tisztelettel: Dr. Gelencsér József hivatalvezető

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/85-3/2009.

Részletesebben

2010. november 2-i ülésére

2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013.

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013. DOLGOZAT Dr. Hosszú Károly 2013. 1 Egyes köznevelési intézmények fenntartóinak, irányító szervének és működtetőjének jogállása és kapcsolata az 1990. évtől 2013. december 31. napig Dr. Hosszú Károly Közoktatási

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46 III. évfolyam 2 3 Aktuális feladatok 3 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosításai 6 Az önkormányzatok által alapítható kitüntetésekre vonatkozó jogi szabályozás módosulása 14 A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Ügyszám: NAIH-422-5/2013/V. [...] részére Tisztelt Uram! Ön bejelentést

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Pér Község Polgármestere 9099 Pér, Szent Imre u. 1. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 129/2011. (XII. 20.) ÖTH számú határozata

Pér Község Polgármestere 9099 Pér, Szent Imre u. 1. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 129/2011. (XII. 20.) ÖTH számú határozata PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 129/2011. (XII. 20.) ÖTH számú határozata Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkatervéről Az ülés tervezett időpontja: 2012. február

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok Váradi Julianna Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 2. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 2. szám III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Előadók: dr. Bene Beáta dr. Kussinszky Anikó Az eljárás megindítása A Hivatalomhoz érkező panaszbeadványok

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben EMLA KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben A helyi rendelet-alkotás keretei 2011 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGEI A ZAJ ELLENI KÜZDELEMBEN

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

gyakorlati KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYV

gyakorlati KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET 0 Utat mutatunk. gyakorlati KÖZBESZERZÉSI 1 KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK SZÁMÁRA BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS Jelen kézikönyv a VKI szakmai álláspontját fogalmazza meg, és

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 8. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 1. Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 5

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2011. december 22- ei képviselőtestületi ülésére Készítette: Ihászné Pálfi Katalin oktatás-szakértő

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2011. december 22- ei képviselőtestületi ülésére Készítette: Ihászné Pálfi Katalin oktatás-szakértő Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2011. december 22- ei képviselőtestületi ülésére Készítette: Ihászné Pálfi Katalin oktatás-szakértő Tárgy: Szándéknyilatkozat a Biatorbágyi Általános Iskola

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában 1 dr. Czeglédy Csaba A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában A joggyakorlat alapján a kötelező védelem esetén a védő kirendelésének elmulasztása a terhelt jogainak

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 7. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 7. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben