Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek"

Átírás

1 Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek

2 Értékpapírszámla vezetési és értékpapír letétkezelési szerzıdés ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. CÉL A jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerzıdési Feltételek) Pénzügyi Eszközök számla nyitására és vezetésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozik, és elválaszthatatlan részét képezi a Calyon Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban a "Bank") és az Ügyfél között értékpapírszámla-vezetés és letétkezelés tárgyában létrejött egyedi megállapodásnak (a továbbiakban: Külön Feltételek): a jelen Általános Szerzıdési Feltételek és a Külön Feltételek és azok mellékletei együttesen alkotják az Ügyfél és a Bank közötti megállapodást (a továbbiakban együttesen a "Szerzıdés"). A Szerzıdés határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bank az alábbi tevékenységeket végzi: (i) az Ügyfél által letétbe helyezett vagy az Ügyfél nevében a letétkezelés folyamán átvett Pénzügyi Eszközökkel végzett ügyletek vonatkozásában a Pénzügyi Eszközökkel és pénzeszközökkel kapcsolatos számlavezetés és letétkezelés; (ii) ügyfélmegbízások fogadása és továbbítása. A Szerzıdés a Bank és az Ügyfél között korábban hasonló célból létrejött minden szerzıdést hatályon kívül helyez, és annak helyébe lép. A Külön Feltételek és az Általános Szerzıdési Feltételek közötti bármely eltérés esetén a Külön Feltételek az irányadóak. A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben az alábbi fogalmak az alább meghatározott jelentéssel bírnak: "SZÁMLA" a Bank nyilvántartásaiban és/vagy valamely Ügynök nyilvántartásaiban az Ügyfél nevében, a Szerzıdésben foglalt feltételekkel nyitott értékpapírszámla, melyen a Felek a Pénzügyi Eszközöket kívánják tartani. "ÜGYNÖK" bármely olyan harmadik fél szolgáltató, aki engedéllyel rendelkezik arra, hogy letéti számlát vezessen, és a Bank javára, saját felelısségére eljárjon; "RENDELKEZÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY" a Külön Feltételekben vagy a késıbbiekben kijelölt személy; "ÜGYFÉLSZÁMLA" a Bank nyilvántartásában az Ügyfél nevében abból a célból nyitott számla(k), hogy a Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközökre vonatkozó ügyletekhez kapcsolódó készpénzmozgásokat azon nyilvántartsák. A Külön Feltételek kifejezett eltérı rendelkezése hiányában az Ügyfélszámla a Folyószámla, vagy annak egyik alszámlája. "FOLYÓSZÁMLA" a Bank nyilvántartásában az Ügyfél nevében a Bank és az Ügyfél között hatályos folyószámla szerzıdésben foglalt feltételekkel nyitott bankszámla(k). "PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK" az alább meghatározott pénzügyi eszközök: (i) részvények és olyan egyéb értékpapírok, melyek közvetlenül vagy közvetve tıkerészesedést vagy szavazati jogokat testesítenek meg az adott idıpontban, vagy ennek lehetıségével járnak, és nyilvántartásbeli átvezetéssel vagy fizikai átadással átruházhatók; (ii) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, melyek a kibocsátó jogi személlyel szembeni követelést testesítenek meg, és dematerializált formában vagy fizikai átadással átruházhatók; (iii) kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír; (iv) külföldi jog alapján kibocsátott, a fenti (i)-(iii) pontokban felsoroltaknak megfelelı minden Pénzügyi Eszköz. "NEM-KOMPLEX PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK" a Bszt. 45. (4) bekezdésében meghatározott Pénzügyi Eszközök. "ALLETÉTKEZELİ" bármely harmadik fél letétkezelı, bármely központi értéktár (mint például a KELER, az Euroclear France SA, a Clearstream vagy a Euroclear Bank SA) vagy bármely hasonló franciaországi vagy bármely egyéb országbeli szervezet. "MUNKANAP" bármely olyan munkanap (kivéve a szombatot), melyen Magyarország nagyvárosaiban a hitelintézetek nyitva tartanak. "KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMA" a Bszt. szerinti kollektív befektetési formák. BSZT a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályiról szóló évi CXXXVIII. törvény. Az Ügyfél saját számlájára a Pénzügyi Eszközök kizárólagos tulajdonosaként jár el. 2. AZ ÜGYFÉL BESOROLÁSA, HOZZÁÉRTÉSE ÉS JOGKÉPESSÉGE 2.1 Ügyfélbesorolás Befektetési vállalkozásként a Bank köteles az Ügyfelet bármilyen ügyletkötést megelızıen az ügyfél minısítés szerinti besorolásáról tájékoztatni. A Bank az ügyfeleit az alábbi kategóriákba sorolhatja: "nem szakmai ügyfél", "szakmai ügyfél" és/vagy "elfogadható partner". Az Ügyfél kérheti a Banktól az átsorolását, bár ez az Ügyfél védelmének csökkenésével járhat. A besorolás célját, a besorolás megváltoztatásának lehetıségeit és a változtatás feltételeit és következményeit az Ügyfél számára a besorolására vonatkozó értesítéssel egyidejőleg megküldött tájékoztató tartalmazza. A vonatkozó szabályozásnak megfelelıen, bizonyos alábbi kikötések szakmai ügyfelekre és/vagy elfogadható partnerekre nem vonatkoznak. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alábbi rendelkezései szakmai ügyfelekre nem vonatkoznak: a 2.2 pont (Az Ügyfél hozzáértése) 1-5. bekezdései, a 3.4 pont (Pénzügyi Eszközök rendelkezésre állása) utolsó bekezdése; a pont (Díjak, kiadások és juttatások) 3., 4. és 5. bekezdése. Ezen rendelkezéseken kívül az - 2 -

3 5.4 pont (A Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás és kockázatok) elsı bekezdése elfogadható partnerekre nem vonatkozik. 2.2 Az Ügyfél hozzáértése A Bank felméri a nem szakmai Ügyfél tudását és tapasztalatát azelıtt, hogy a megbízását felvenné / továbbítaná, vagy az ügyletet teljesítené. Ennek célja, hogy a Bank megállapíthassa, hogy az adott szolgáltatás vagy ügylet az Ügyfél számára megfelelı-e. A Bank felmérése a Bank által az Ügyféltıl beszerzett információkon alapul. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, ha úgy ítéli meg, hogy a kapott információk alapján a megbízás felvétele/továbbítása szolgáltatás az Ügyfél számára nem megfelelı. Ha az Ügyfél a kért információkat a Banknak nem adja meg, vagy ha az információk elégtelenek, a Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy nem áll módjában megállapítani, hogy a megbízás felvétele/továbbítása szolgáltatás, vagy az ügylet számára megfelelı-e. A megbízás felvétele/továbbítása szolgáltatás nyújtása során a Bank nem köteles az Ügyfelet felmérni, ha e szolgáltatás nyújtását az Ügyfél kezdeményezi és a szolgáltatás Nem-komplex Pénzügyi Eszközökre vonatkozik. Az Ügyfél köteles a Bankot a helyzetében bekövetkezett minden olyan változásról értesíteni, mely érinti azon képességét, hogy az általa kért ügylet jellemzıit és azok kockázatait felmérje. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan ügyleteket köt, mely a társasági céljainak és helyzetének megfelel, és kijelenti, hogy az érintett Pénzügyi Eszközökre vonatkozó ügyletek végrehajtására teljes jogkörrel rendelkezik. 3. ESZKÖZÖK LETÉTKEZELÉSE 3.1 Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközök Az Ügyfél eszközeinek Bank által történı letétkezelése eredményeképpen a Számlán és az Ügyfélszámlán Pénzügyi Eszközök és készpénz kerül nyilvántartásra. A Bank jogosult a Pénzügyi Eszközöket az alábbi 3.2 pontban foglalt feltételekkel Alletétkezelınél letétbe helyezni. Bizonyos Pénzügyi Eszközöket közvetlenül a kibocsátónál is nyilvántartásba lehet venni. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos, akár Magyarországon, akár külföldön kibocsátott Pénzügyi Eszközök számlán történı nyilvántartását megtagadja. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy az Ügyfél személyét Alletétkezelık, leszámítolóházak, külföldi partnerbankok és kibocsátók vagy képviselıik elıtt kérés esetén felfedje. Az Ügyfél saját számlájára, a Pénzügyi Eszközök kizárólagos tulajdonosaként jár el, és meghatalmazza a Bankot, hogy ıt így képviselje. 3.2 Alletétkezelık Általános megjegyzések A Bank a hatályos jogszabályokban foglalt feltételek mellett jogosult az Ügyfél által nála letétbe helyezett bármely Pénzügyi Eszközt Magyarországon és más országokban Alletétkezelınél letétbe helyezni, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Eszköz Alletétkezelı által történı letétkezelésének bármely pénzügyi (ideértve valamennyi díjat, felmerülı költséget illetve köztartozás jellegő kiadást) következményét az Ügyfél viseli Alletétkezelés és az eszközök elkülönítése Az Ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal, hogy elıfordulhat, hogy eszközeit nem tudja visszaszerezni abban az esetben, ha (i) az Alletétkezelıre vonatkozó jog nem teszi lehetıvé az Ügyfél Alletétkezelınél lévı Pénzügyi Eszközeinek az Alletétkezelı vagy a Bank saját pénzügyi eszközeitıl elkülönített kezelését (beazonosítását) és/vagy (ii) az Alletétkezelı szerzıdésszegést követ el vagy fizetésképtelenné válik Alletétkezelés és irányadó jog A Bank az Európai Gazdasági Térségen kívül elhelyezkedı Alletétkezelı szolgáltatásait is igénybe veheti, ha a szóban forgó ügylet megköveteli vagy ezt az Ügyfél kéri azzal, hogy ilyen esetben az Ügyfélnek szakmai ügyfélbesorolással kell rendelkeznie. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetlegesen eltérı jogokkal rendelkezhet abban az esetben, ha az Alletétkezelınél nyitott számlájára nem a magyar vagy valamely EGT-tagállam joga, hanem a helyi jog az irányadó. Különösen elıfordulhat az, hogy az Alletétkezelı az Ügyfél Pénzügyi Eszközeit nem tudja a saját, más ügyfelek vagy a Bank saját eszközeitıl elkülönítve kezelni, mely esetben nem biztos, hogy az Ügyfél az eszközeit az Alletétkezelı szerzıdésszegése vagy fizetésképtelensége esetén vissza tudja szerezni. Az Ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal is, hogy elıfordulhat, hogy a Pénzügyi Eszközre vonatkozóan az Alletétkezelı szerzıdésszegése vagy fizetésképtelensége esetén ıt semmilyen térítési vagy garanciális rendszer nem védi. Ha az Ügyfél elszámolásos/szállításos ügyletet kíván végrehajtani olyan országokban, amelyben a Bank Alletétkezelıvel nem rendelkezik vagy az Ügyfél nem kívánja a fent említett listában szereplı Alletétkezelıt igénybe venni, az Ügyfélnek saját felelısségére magának kell intéznie, hogy eszközeit helyi letétkezelınél letétkezelésbe adja, mivel a Bank nem köteles Alletétkezelıt kijelölni vagy annak kiválasztásáról tájékoztatást adni. 3.3 Névre szóló Pénzügyi Eszközök sajátosságai Az Ügyfél meghatalmazza a Bankot, hogy magyar vagy KELER-képes külföldi társaságok által kibocsátott névre szóló Pénzügyi Eszközeit kezelje. Ennek keretén belül a Bank minden kezelési mőveletet végrehajt (kamat-, hozamjóváírás stb.), azonban rendelkezési jogon alapuló intézkedéseket kizárólag az Ügyfél kifejezett utasítása alapján hajt végre (pl. tıkeemeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása stb.), bár a Bank az Általános Szerzıdési Feltételek 5.1 pontja szerint bizonyos mőveletek esetében az Ügyfél hallgatólagos hozzájárulása alapján is eljárhat A külföldön kibocsátott névre szóló Pénzügyi Eszközök - az országtól függıen - a Bank, az Alletétkezelı vagy az Ügynök megbízottja, helyi megbízottja, az Ügyfél vagy a klíringszervezet nevén kerülnek a nyilvántartásba

4 Olyan országokban, amelyben van név szerinti nyilvántartási rendszer, a regisztrálásra - az Ügyfél eltérı utasítása hiányában - szabályszerően kerül sor. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Eszközök nevére történı regisztrálása miatt a Pénzügyi Eszközök bizonyos országokban bizonyos ideig esetlegesen nem állnak a rendelkezésére. Ha az Ügyfél azt kéri, hogy a Pénzügyi Eszközök kezelésük egyszerősítése érdekében ne kerüljenek a nevében regisztrálásra, a Bank bármely esetleges hátrányos következmény alól mentesül (hozam elvesztése és értékpapírügyletek végrehajtásának joga stb.). 3.4 Pénzügyi Eszközök rendelkezésre állása A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzügyi Eszközöket az Ügyfélnek kérésére azonnal, a rendes intézési határidıkön belül, visszaszolgáltatja, kivéve, ha az adott Pénzügyi Eszköz fölött - jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerzıdés alapján - az Ügyfél nem jogosult rendelkezni. A Bank nem felel a piacmőködéssel és/vagy az Ügyfél Pénzügyi Eszközeinek egyik letétkezelıtıl a másik letétkezelıhöz történı áthelyezésével vagy a Pénzügyi Eszközöknek valamely szerzıdı félnek történı kiadásával természetszerően velejáró intézési határidıkbıl eredı pénzügyi következményekért. A Bank az értékpapírokat saját számlájára vagy ügyfelei nevében - az Ügyfél hozzájárulása nélkül és az Ügyfél kötelezettségeire és felelısségére történı emlékeztetése nélkül - még idılegesen sem ruházhatja át. 3.5 Pénzeszközök A Bank a Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközbıl származó kamatot és hozamot beszedi, és az Ügyfél javára befolyt minden pénzösszeget (hozam, kamat, eladási ár, osztalék, készpénzátutalás stb.) az Ügyfél Ügyfélszámláján jóváírja. A Bank az Ügyfélszámlára terheli a Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatosan az Ügyfelet terhelı összegeket (Pénzügyi Eszközök vételára, letétkezelési díjak és a banki jutalékok, kiadások, vonatkozó adók, készpénzátutalások stb.), azok jellegétıl és az adott pénznemtıl függıen. Pénzügyi Eszközök letétbe helyezése önmagában még nem jelent megengedett számlahitelt, mivel a Pénzügyi Eszközöket a Bank és az Ügyfél az Ügyfélszámla egyenlegének megállapításakor nem veszi figyelembe. A Bank bármilyen készpénzfelvételi kérelem vagy Pénzügyi Eszköz átutalási megbízás teljesítését megtagadhatja, ha azok folyamatban lévı ügyletek biztosítására szolgálnak. 3.6 Zárolt értékpapír-alszámla A Bank zárolt értékpapír-számlára vezet át minden olyan Pénzügyi Eszközt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés alapján harmadik személyt megilletı jog terhel, illetıleg amelyrıl az Ügyfél így rendelkezik. Az alszámláról kiállított számlakivonatot a Bank megküldi az Ügyfélnek és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. Ugyanígy jár el a Bank a jogosultság törlése esetén is. Az alszámláról a Pénzügyi Eszköz csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhetı meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszőnt, és errıl az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Bank a Pénzügyi Eszközt haladéktalanul visszavezeti a Számlára. Ha az Ügyfél a zárolás idıtartama alatt a Pénzügyi Eszközt jogosult elidegeníteni, a Bank gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével a Pénzügyi Eszköz jóváírásra kerüljön az új tulajdonos javára vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó zárolt értékpapír-alszámlán. Ha az a személy, akinek javára a zárolás történt igazolja, hogy a Pénzügyi Eszköz tulajdonjogát megszerezte, a Bank haladéktalanul gondoskodik a Pénzügyi Eszköznek az új tulajdonos által megjelölt értékpapírszámlára történı átutalásáról. A fenti 3.5 pont rendelkezéseitıl eltérın, a Bank a zárolt értékpapír-alszámlára átvezetett Pénzügyi Eszközökbıl származó kamatot és a hozamot - a jogosultnak a Bank részére tértivevevényes ajánlott levélben megküldött eltérı utasítása hiányában - egy vagy több erre kijelölt, a Bank nyilvántartásában erre a célra nyitott és a zárolt értékpapír-alszámla elválaszthatatlan részét képezı zárolt ügyfélszámlán írja jóvá. 4. ÜGYFÉL MEGBÍZÁSAI ÉS UTASÍTÁSAI 4.1 Rendelkezésre jogosult személyek Az Ügyfél köteles a Bank rendelkezésére bocsátani a Rendelkezésre Jogosult Személyek jogosultságát alátámasztó dokumentumokat, különösen azok listáját és az aláírási címpéldányaikat (Aláírási Karton). A Bankot bármely Rendelkezésre Jogosult Személy kinevezésérıl, és a Rendelkezésre Jogosult Személy jogkörérıl illetve a Rendelkezésre Jogosult Személy jogkörének bármely módosításáról vagy visszavonásáról írásban a 6.6 pontban foglalt eljárásnak megfelelıen kell értesíteni. A Rendelkezésre Jogosult Személy Ügyfél által történı kinevezése, és jogkörének módosítása vagy visszavonása a Bankkal szemben csak az értesítés Bank általi átvételét követı két Munkanap elteltével lép hatályba. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelkezésre Jogosult Személyek listáján felsorolt személyektıl származó utasításokat nem vitatja, ha a személy listáról való lekerülésérıl vagy jogkörének módosulásáról a Bank a fenti eljárás szerint nem kapott elızetes értesítést. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot értesíti akkor, ha bármely kinevezett Rendelkezésre Jogosult Személy banki jogosultságai felfüggesztésre kerülnek, vagy bármely Rendelkezésre Jogosult Személy cselekvıképtelenné vált. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen Rendelkezésre Jogosult Személyt a listára ne vegye fel, és/vagy annak listáról való lekerülését követelje, különösen a fent említett esetben. A Rendelkezésre Jogosult Személyeket az Ügyfél képviseletére az Ügyfél szervezeti formáját szabályozó jogszabály erejénél fogva jogosult személy (vezetı) az Ügyfél nevében eljárva nevezi ki, azzal, hogy a vezetı megbízásának lejárta a Rendelkezésre Jogosult Személy jogkörét nem érinti

5 4.2 Megbízások teljesítése Az Ügyfél az általa választott Magyarországi vagy külföldi engedélyezett szolgáltatóknak is adhat közvetlenül ügyletkötési vagy jegyzési/visszavásárlási megbízást, és ebben az esetben a Bankot felkérheti arra, hogy a megfelelı csatornákat vagy a felek közötti külön megállapodásban meghatározott csatornákat használva hajtsa végre az elszámolási/szállítási mőveletet. Az Ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal, hogy bizonyos piacokon a szállítás és az annak ellenében történı fizetés nem teljesíthetı egyidejőleg vagy nem ez az általános szokás. Ennélfogva, az Ügyfél elfogadja, hogy még annak ellenére is, hogy az Ügyfél Pénzügyi Eszközök kizárólag fizetés ellenében történı szállítására vagy Pénzügyi Eszközök fizetéssel egyidejő átvételére ad megbízást, a Bank és az Alletétkezelı csak a pénzügyi közvetítıkre a szóban forgó piacon alkalmazandó helyi jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelıen teljesíthet vagy kaphat fizetést és szállíthat vagy vehet át Pénzügyi Eszközöket. 4.3 Devizaügyletek Forintban teljesítendı vagy befolyó devizafizetésekkel, vagy az Ügyfél számlájának pénznemétıl eltérı pénznemben teljesítendı vagy befolyó devizafizetésekkel járó ügyletek esetén az Ügyfél Ügyfélszámlája a teljesített ügylet értékének és a vonatkozó díjaknak és jutalékoknak a forint egyenértékével vagy az Ügyfélszámla pénznemében számított egyenértékével, a Bank által meghirdetett határidıkön belül, a Bank által az adott pénznemre az elszámolásos/szállításos megbízás Bank által történı kézhezvételének a napján, illetve a kollektív befektetési forma egységeire adott jegyzési vagy visszavásárlási értéknapra szóló értéke ismertté válása napján jegyzett spot devizaárfolyamon kerül megterhelésre vagy jóváírásra T+2 napos elszámolással. 5. ÜGYFÉLNEK ADOTT TÁJÉKOZTATÁS 5.1 Megbízások teljesítésére vonatkozó tájékoztatás A Bank az Ügyfélnek a nevében teljesített minden egyes megbízásról ügyleti visszaigazolást küld. Az ügyleti visszaigazolás az azt követı Munkanap végéig küldendı, melyen a Bank a megbízás teljesítési feltételeirıl a Külön Feltételekben foglalt eljárás szerint megfelelı és teljes körő értesítést kap. Az ügyleti visszaigazolás a megbízás teljesítésérıl részletes tájékoztatást ad. A Bank e tájékoztatást a szabványosított kódok felhasználásával is megadhatja az Ügyfél számára Az Ügyfél kifogásait írásban vagy Swiften keresztül juttathatja el a Banknak. Ha a Bank az Ügyféltıl az alább meghatározott határidın belül nem kap kifogást, akkor úgy tekintendı, hogy az Ügyfél az ügyleti visszaigazolás tartalmát elfogadta: Swiften küldött ügyleti visszaigazolás elküldésének idıpontjától számított két Munkanapon belül; levélben küldött ügyleti visszaigazolás feladásának idıpontjától számított nyolc naptári napon belül; faxon továbbított ügyleti visszaigazolás elküldésének idıpontjától számított két Munkanapon belül. Az Ügyfél visel minden olyan hátrányos következményt, melyet a kifogás elmulasztásával a maga vagy a Bank számára esetlegesen okoz. 5.2 Jelentés a letétkezelt állományról A Bank az Ügyfélnek a Külön Feltételekben meghatározott gyakorisággal, de legalább évente, illetve az Ügyfél bármilyen módon közölt kérésére jelentést (Számlakivonat) küld a Bank által letétkezelt Pénzügyi Eszközökrıl. Ezek a kivonatok részletes információkat tartalmaznak az Ügyfélnek a vonatkozó kivonatban feltüntetett idıszak végén a Számlá(ko)n nyilvántartott valamennyi Pénzügyi Eszközére vonatkozóan. 5.3 A Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos adókötelezettség A vonatkozó magyar adójogi elıírások szerint a Bank köteles a magyarországi adóilletıségő ügyfeleinek az esetleges adófizetési kötelezettségük teljesítése érdekében szükséges dokumentumokat a vonatkozó elıírások szerint megküldeni. Az Ügyfél köteles betartani az Ügyfél tekintetében (különösen az üzleti tevékenysége és bejegyzett székhelye alapján) alkalmazandó magyar és külföldi adó-, vám- és pénzügyi jogszabályok rendelkezéseit és az illetékes szabályozó hatóságok által elıírt kötelezettségeit. Az Ügyfél köteles a Bankot minden olyan változásról értesíteni, mely a Bank adófizetési kötelezettségét érintheti. A Bank nem tartozik felelısséggel a Pénzügyi Eszközök letétkezelésének adózással kapcsolatos következményeiért, ha a Pénzügyi Eszközökre a letétbehelyezésük helyénél fogva különleges feltételek vonatkoznak (mint például a Clearstreamnél vagy az Euroclear Banknál letétbe helyezett átruházható hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében). 5.4 A Pénzügyi Eszközökhöz kapcsolódó kockázatokra vonatkozó tájékoztatás A Bank által kínált Pénzügyi Eszközök, különösen a kollektív befektetési formák által kibocsátott értékpapírok, és az azokkal kapcsolatos kockázatok ismertetıje a Bank honlapján elérhetı: calyon.hu (magyar nyelvő változat), (angol nyelvő változat). Az Ügyfél kijelenti, hogy a Pénzügyi Eszközökkel együtt járó kockázatokat ismeri, és azokat tudomásul veszi. 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 6.1 Díjak, kiadások és juttatások Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank által a Szerzıdéssel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokkal összefüggı minden díjat, költséget és kiadást (mint például a letétkezelési - 5 -

6 díj, jutalék, kiadások, kamat stb.) a Külön Feltételekben meghatározott mértékben megfizet a Banknak. A Bank e díjakat az alábbi 6.4 pontban meghatározott feltételekkel módosíthatja. A Bank az Ügyfelet a szolgáltatásaiért járó minden díjról tájékoztatja (ideértve minden költséget, jutalékot, díjat és a vonatkozó kiadásokat, plusz a Bankon keresztül fizetendı valamennyi adót). Ha a díj egy része külföldi pénznemben fizetendı, a Bank értesíti az Ügyfelet, és meghatározza a vonatkozó átváltási árfolyamot és költségeket. A Bank az Ügyfél által viselt bármely más költségrıl, a fizetési feltételekrıl és minden egyéb formai tudnivalóról is tájékoztatást nyújt. A Bank a díjával és a Szerzıdés alapján az Ügyfélnek felszámított minden költséggel és kiadással az Ügyfél Külön Feltételekben meghatározott számláját, illetve ennek hiányában az Ügyfélszámláját, terheli meg A Bank által a Szerzıdés alapján az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások keretében a Bank harmadik feleknek jutalékot fizethet, vagy a Bank számára harmadik felek jutalékot fizethetnek vagy egyéb nem pénzbeli juttatásokat adhatnak azzal, hogy e jutalék/juttatás nem érintheti a Bank azon kötelezettségét, hogy ügyfelei legjobb érdekében járjon el, és azt a követelményt, hogy azok célja a szolgáltatások minıségének javítása kell legyen. Ezen díjazásra vonatkozó információ a Bank honlapján érhetı el: calyon.hu (magyar nyelvő változat), (angol nyelvő változat). Az Ügyfél az érintett ügylettel kapcsolatban tanácsadójától további felvilágosítást kaphat. 6.2 Felelısség A Bank köteles Ügyfele irányában minden tıle telhetı erıfeszítést megtenni. A Bank a Szerzıdés szerinti kötelezettségeit ésszerő gondossággal teljesíti, és Ügyfele Pénzügyi Eszközeinek letétkezelése során ugyanolyan gondossággal jár el, mint amilyen gondossággal a Bank a saját Pénzügyi Eszközei esetében is eljár. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a külföldön kibocsátott és kizárólag a kibocsátó társaság nyilvántartásában szereplı Pénzügyi Eszközök vonatkozásában és Pénzügyi Eszközöknek elszámolóház általi letétkezelése vonatkozásában minden felelısséget kizár A Bank nem tartozik felelısséggel: a letétben lévı Pénzügyi Eszközök és eszközök elérhetıségének bármilyen akadályoztatásáért; kötelezettség- vagy szerzıdésszegésének következményeiért; amennyiben azok vis maiornak minısülı, vagy olyan eseményekbıl erednek, melyen a Bank ésszerő módon úrrá lenni nem tud, mint például (de nem kizárólagosan) természeti csapások, terrorista cselekmények, robbantások, különösen a nukleáris robbantások, politikai zavargások, fegyveres konfliktusok, jogszabályi vagy szabályozó hatósági intézkedések, kisajátítás, valutakorlátozások bevezetése, az országkockázattal kapcsolatos események, sztrájkok, számítástechnikai és távközlési rendszerek leállásai, a piacon használatos elszámolórendszerek mőködési hibái. 6.3 Ügyfél nyilatkozatai és szavatosságai Az Ügyfél kijelenti és a Bank számára szavatolja, hogy megfelelıen bejegyzett jogi személy, amely a rá vonatkozó jog szerint jogszerően mőködik, és teljes jogkörrel rendelkezik ahhoz, hogy üzleti tevékenységét a jelenlegi módon folytassa; a Szerzıdés aláírására és teljesítésére és a Szerzıdéssel kapcsolatos bármely kötelezettség teljesítésére, ideértve a Pénzügyi Eszközökre vonatkozó ügyletek teljesítését, az arra megfelelı jogkörrel rendelkezı szervétıl szabályszerő felhatalmazást kapott, és a Szerzıdés aláírása és teljesítése valamint a Szerzıdéssel kapcsolatos bármely kötelezettsége teljesítése a társasági szerzıdésének, alapító okiratának vagy alapszabályának semmilyen rendelkezésével, és semmilyen olyan szerzıdésének feltételeivel vagy kötelezettségvállalásával nem ellentétes, melyben az Ügyfél szerzıdı fél, vagy mely rá nézve kötelezı, illetve a rá vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel semmilyen módon sem ütközik; nincs folyamatban semmilyen olyan peres, hivatalos vagy egyéb eljárás, vagy - legjobb tudomása szerint - nem fenyeget ellene ilyen eljárás oly módon, hogy az a Szerzıdés aláírását és teljesítését megakadályozhatná vagy ellehetetlenítené; a Szerzıdés és a Szerzıdésbıl eredı minden kötelezettség az Ügyfél jogait és kötelezettségeit alkotja, és a Szerzıdés minden rendelkezése az Ügyfélre kötelezı. A Bank által a Szerzıdés alapján az Ügyféltıl elfogadott minden megbízás a fenti nyilatkozatok és szavatosságok megerısítésének minısül. A Szerzıdés egyéb részeiben vállalt tájékoztatási kötelezettség mellett az Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot bármely olyan eseményrıl azonnal tájékoztatja, mely bármely nyilatkozatát vagy szavatosságát hátrányosan érintheti. 6.4 A Szerzıdés módosítása A Szerzıdés rendelkezései jogszabályváltozás következtében módosulhatnak, amely esetben a módosítás a jogszabály hatályba lépése idıpontjában lép hatályba. A Bank a Szerzıdésnek általa kezdeményezett módosításairól az Ügyfelet a Bank számára legalkalmasabb módon tájékoztatja, különösen úgy, hogy a módosítás tényét a számlakivonaton elhelyezett közlemény formájában feltünteti. Ez esetben a módosítások az értesítést követı harminc nap elteltével lépnek hatályba

7 A módosítás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendı, ha a Szerzıdés tovább folytatódik, ha a Számlán a módosítás hatálya alá tartozó ügylet jelenik meg, vagy ha az Ügyfél a módosítás ellen a tájékoztatást követı tizenöt napon belül nem emel kifogást. 6.5 Tartam és megszőnés A Szerzıdés határozatlan idıtartamra jött létre. A Szerzıdést az Ügyfél bármikor határidı nélkül felmondhatja, a felmondás a Számla kimerülése kivételével csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejőleg más számlavezetıt megjelöl. Az Ügyfél a Bankkal szemben a Szerzıdés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének legkésıbb a Szerzıdés megszőnésének napjáig köteles eleget tenni. A Bank a szerzıdést harminc napos felmondási idı tartásával, abban az esetben szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy ha az Ügyfél a Szerzıdésbıl fakadó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Bank a felmondás közlésével egyidejőleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idı alatt jelölje meg az új számlavezetıt. A felmondás csak írásban érvényes. A felmondást a felmondó fél köteles a másikkal tértivevényes ajánlott levélben közölni. Az Ügyfél általi felmondás esetén az Ügyfél a felmondással egyidejőleg, a Bank általi felmondás esetén a Bank felmondásának kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles a Banknak célszerő utasításokat adni arra nézve, hogy a Pénzügyi Eszközöket mely másik intézményhez utalja át (az intézmény neve és címe, számlaszám stb.). Új számlavezetı kijelölése hiányában a Bank a felelıs ırzés szabályait alkalmazza. A Bank a Pénzügyi Eszközök átutalását mindaddig nem teljesíti, amíg az Ügyfélnek a Bank felé akár készpénzben akár Pénzügyi Eszközben bármely tartozása fennáll. A megszőnés következtében annak hatálybalépésének idıpontjában a Számla és a Számlán nyilvántartott valamennyi ügylet megszőnik azon ügyletek kivételével, melyek teljesítése a megszőnés napján folyamatban van. Azonban a Bank fedezetként bármely Pénzügyi Eszközt egészen addig megtarthat, amíg a folyamatban lévı ügylet nem került kiegyenlítésre. A Számla megszőnése esetén, a fenti bekezdésekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a Szerzıdés rendelkezései azon idıpontban vesztik hatályukat, amikor a Pénzügyi Eszközök állománya teljes mértékben likvidálásra kerül, vagy amikor egy másik intézményhez átutalásra kerül. A fenti rendelkezések ellenére a Szerzıdést a Bank minden további nélkül hivatalos elızetes értesítés nélkül felmondhatja az alábbi esetekben: ha az Ügyfél ellen végelszámolási, felszámolási vagy csıdeljárás indul; bármely, az Ügyfél fizetésképtelenségére utaló esemény bekövetkezésekor; a Folyószámla megszőnése esetén, ha az Ügyfélszáma a Folyószámla egyik alszámlája. 6.6 Közlések Kapcsolattartás nyelve A Bank és az Ügyfél eltérı rendelkezése hiányában a Szerzıdés alapján küldött értesítéseket magyar vagy angol nyelven kell megküldeni Értesítések A Szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában bármely esemény (különösen a Rendelkezésre Jogosult Személyek listájában bekövetkezett bármely változás, a székhely, társasági név változása) bekövetkezésével kapcsolatos értesítést tértivevényes ajánlott levélben a Külön Feltételekben megjelölt címekre vagy ugyanezen eljárással megküldött értesítésben módosított bármely más címre küldendı. Az ilyen módon közölt változások az értesítés kézhezvételétıl számított két banki munkanap elteltével válnak hatályossá Tájékoztatás Bank által történı továbbítására vonatkozó eljárás A Bank által a Szerzıdéssel kapcsolatban az Ügyfélnek adott bármely információ nyomtatott formában vagy a megfelelı esetben az interneten keresztül vagy bármilyen más formában adandó. 6.7 Adatvédelmi törvény / banki titoktartás A Bank által adatfeldolgozóként megszerzett személyes adat a Számla és az Ügyfélszámla nyitásához és vezetéséhez szükséges. Ezen adatok az alább meghatározott célra és feltételekkel számítógéppel feldolgozhatók. A Bank ezen adatokat elsıdlegesen az alábbi célokra használja fel: az Ügyfél-ismeret, a banki és pénzügyi viszony alakítása, a termékek és szolgáltatások kezelése, beszedés, reklámtevékenység és eladás, statisztikai felmérések, kockázatértékelés és kezelés, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, biztonság, kifizetetlen számlák és csalás megakadályozása. Az ügyletekre vonatkozó adatok és a személyes adatok a banki titoktartás körébe tartoznak, mely a Bankot köti. Azonban a jogszabályokban meghatározott esetekben a Bank jogosult, illetve egyes esetekben köteles a jogszabály által feljogosított személyek, intézmények (bíróságok, hatóságok stb.) részére információkat átadni. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az Ügyféllel kapcsolatos adatokat és azok bármely aktualizálását az alábbi személyekkel megossza: kereskedelmi reklám vagy erıforrások egyesítése vagy társaságok csoportosítása céljából a Crédit Agricole csoporton belüli bármely társaság; kizárólag alvállalkozásba adott munka céljából alvállalkozóival, különösen a bankszámlák kezelésében és banki vagy pénzügyi termékek kínálásában közremőködı alvállalkozóival. Az Ügyfél engedélyezi, hogy a vele kapcsolatos információ szükség esetén a Crédit Agricole csoport valamennyi tagjának javára a Crédit Agricole csoporton belül a mőködési kockázat kezeléséért és csökkentéséért (kockázatértékelés, biztonsági okokból, kifizetetlen számlák és csalás, pénzmosás stb. megakadályozása) felelıs egy vagy több társaságnak átadásra kerüljenek

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészrıl név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet külföldi, konvertibilis pénznemő pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a., S.W.I.F.T.

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat hatályba lépésének napja: 2014.04.17.

Részletesebben

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Hatályos: 2011. december 1-t l 1. Általános rendelkezések 1.1

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking)

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Hatálybalépés idıpontja: 2013. február 20. 1 Használt elnevezések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat. EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége

A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat. EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben