Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek"

Átírás

1 Számlavezetési és Pénzügyi Eszköz Letétkezelési Általános Szerzıdési Feltételek

2 Értékpapírszámla vezetési és értékpapír letétkezelési szerzıdés ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. CÉL A jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerzıdési Feltételek) Pénzügyi Eszközök számla nyitására és vezetésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozik, és elválaszthatatlan részét képezi a Calyon Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban a "Bank") és az Ügyfél között értékpapírszámla-vezetés és letétkezelés tárgyában létrejött egyedi megállapodásnak (a továbbiakban: Külön Feltételek): a jelen Általános Szerzıdési Feltételek és a Külön Feltételek és azok mellékletei együttesen alkotják az Ügyfél és a Bank közötti megállapodást (a továbbiakban együttesen a "Szerzıdés"). A Szerzıdés határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bank az alábbi tevékenységeket végzi: (i) az Ügyfél által letétbe helyezett vagy az Ügyfél nevében a letétkezelés folyamán átvett Pénzügyi Eszközökkel végzett ügyletek vonatkozásában a Pénzügyi Eszközökkel és pénzeszközökkel kapcsolatos számlavezetés és letétkezelés; (ii) ügyfélmegbízások fogadása és továbbítása. A Szerzıdés a Bank és az Ügyfél között korábban hasonló célból létrejött minden szerzıdést hatályon kívül helyez, és annak helyébe lép. A Külön Feltételek és az Általános Szerzıdési Feltételek közötti bármely eltérés esetén a Külön Feltételek az irányadóak. A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben az alábbi fogalmak az alább meghatározott jelentéssel bírnak: "SZÁMLA" a Bank nyilvántartásaiban és/vagy valamely Ügynök nyilvántartásaiban az Ügyfél nevében, a Szerzıdésben foglalt feltételekkel nyitott értékpapírszámla, melyen a Felek a Pénzügyi Eszközöket kívánják tartani. "ÜGYNÖK" bármely olyan harmadik fél szolgáltató, aki engedéllyel rendelkezik arra, hogy letéti számlát vezessen, és a Bank javára, saját felelısségére eljárjon; "RENDELKEZÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY" a Külön Feltételekben vagy a késıbbiekben kijelölt személy; "ÜGYFÉLSZÁMLA" a Bank nyilvántartásában az Ügyfél nevében abból a célból nyitott számla(k), hogy a Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközökre vonatkozó ügyletekhez kapcsolódó készpénzmozgásokat azon nyilvántartsák. A Külön Feltételek kifejezett eltérı rendelkezése hiányában az Ügyfélszámla a Folyószámla, vagy annak egyik alszámlája. "FOLYÓSZÁMLA" a Bank nyilvántartásában az Ügyfél nevében a Bank és az Ügyfél között hatályos folyószámla szerzıdésben foglalt feltételekkel nyitott bankszámla(k). "PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK" az alább meghatározott pénzügyi eszközök: (i) részvények és olyan egyéb értékpapírok, melyek közvetlenül vagy közvetve tıkerészesedést vagy szavazati jogokat testesítenek meg az adott idıpontban, vagy ennek lehetıségével járnak, és nyilvántartásbeli átvezetéssel vagy fizikai átadással átruházhatók; (ii) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, melyek a kibocsátó jogi személlyel szembeni követelést testesítenek meg, és dematerializált formában vagy fizikai átadással átruházhatók; (iii) kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír; (iv) külföldi jog alapján kibocsátott, a fenti (i)-(iii) pontokban felsoroltaknak megfelelı minden Pénzügyi Eszköz. "NEM-KOMPLEX PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK" a Bszt. 45. (4) bekezdésében meghatározott Pénzügyi Eszközök. "ALLETÉTKEZELİ" bármely harmadik fél letétkezelı, bármely központi értéktár (mint például a KELER, az Euroclear France SA, a Clearstream vagy a Euroclear Bank SA) vagy bármely hasonló franciaországi vagy bármely egyéb országbeli szervezet. "MUNKANAP" bármely olyan munkanap (kivéve a szombatot), melyen Magyarország nagyvárosaiban a hitelintézetek nyitva tartanak. "KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMA" a Bszt. szerinti kollektív befektetési formák. BSZT a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályiról szóló évi CXXXVIII. törvény. Az Ügyfél saját számlájára a Pénzügyi Eszközök kizárólagos tulajdonosaként jár el. 2. AZ ÜGYFÉL BESOROLÁSA, HOZZÁÉRTÉSE ÉS JOGKÉPESSÉGE 2.1 Ügyfélbesorolás Befektetési vállalkozásként a Bank köteles az Ügyfelet bármilyen ügyletkötést megelızıen az ügyfél minısítés szerinti besorolásáról tájékoztatni. A Bank az ügyfeleit az alábbi kategóriákba sorolhatja: "nem szakmai ügyfél", "szakmai ügyfél" és/vagy "elfogadható partner". Az Ügyfél kérheti a Banktól az átsorolását, bár ez az Ügyfél védelmének csökkenésével járhat. A besorolás célját, a besorolás megváltoztatásának lehetıségeit és a változtatás feltételeit és következményeit az Ügyfél számára a besorolására vonatkozó értesítéssel egyidejőleg megküldött tájékoztató tartalmazza. A vonatkozó szabályozásnak megfelelıen, bizonyos alábbi kikötések szakmai ügyfelekre és/vagy elfogadható partnerekre nem vonatkoznak. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alábbi rendelkezései szakmai ügyfelekre nem vonatkoznak: a 2.2 pont (Az Ügyfél hozzáértése) 1-5. bekezdései, a 3.4 pont (Pénzügyi Eszközök rendelkezésre állása) utolsó bekezdése; a pont (Díjak, kiadások és juttatások) 3., 4. és 5. bekezdése. Ezen rendelkezéseken kívül az - 2 -

3 5.4 pont (A Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás és kockázatok) elsı bekezdése elfogadható partnerekre nem vonatkozik. 2.2 Az Ügyfél hozzáértése A Bank felméri a nem szakmai Ügyfél tudását és tapasztalatát azelıtt, hogy a megbízását felvenné / továbbítaná, vagy az ügyletet teljesítené. Ennek célja, hogy a Bank megállapíthassa, hogy az adott szolgáltatás vagy ügylet az Ügyfél számára megfelelı-e. A Bank felmérése a Bank által az Ügyféltıl beszerzett információkon alapul. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, ha úgy ítéli meg, hogy a kapott információk alapján a megbízás felvétele/továbbítása szolgáltatás az Ügyfél számára nem megfelelı. Ha az Ügyfél a kért információkat a Banknak nem adja meg, vagy ha az információk elégtelenek, a Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy nem áll módjában megállapítani, hogy a megbízás felvétele/továbbítása szolgáltatás, vagy az ügylet számára megfelelı-e. A megbízás felvétele/továbbítása szolgáltatás nyújtása során a Bank nem köteles az Ügyfelet felmérni, ha e szolgáltatás nyújtását az Ügyfél kezdeményezi és a szolgáltatás Nem-komplex Pénzügyi Eszközökre vonatkozik. Az Ügyfél köteles a Bankot a helyzetében bekövetkezett minden olyan változásról értesíteni, mely érinti azon képességét, hogy az általa kért ügylet jellemzıit és azok kockázatait felmérje. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan ügyleteket köt, mely a társasági céljainak és helyzetének megfelel, és kijelenti, hogy az érintett Pénzügyi Eszközökre vonatkozó ügyletek végrehajtására teljes jogkörrel rendelkezik. 3. ESZKÖZÖK LETÉTKEZELÉSE 3.1 Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközök Az Ügyfél eszközeinek Bank által történı letétkezelése eredményeképpen a Számlán és az Ügyfélszámlán Pénzügyi Eszközök és készpénz kerül nyilvántartásra. A Bank jogosult a Pénzügyi Eszközöket az alábbi 3.2 pontban foglalt feltételekkel Alletétkezelınél letétbe helyezni. Bizonyos Pénzügyi Eszközöket közvetlenül a kibocsátónál is nyilvántartásba lehet venni. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos, akár Magyarországon, akár külföldön kibocsátott Pénzügyi Eszközök számlán történı nyilvántartását megtagadja. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy az Ügyfél személyét Alletétkezelık, leszámítolóházak, külföldi partnerbankok és kibocsátók vagy képviselıik elıtt kérés esetén felfedje. Az Ügyfél saját számlájára, a Pénzügyi Eszközök kizárólagos tulajdonosaként jár el, és meghatalmazza a Bankot, hogy ıt így képviselje. 3.2 Alletétkezelık Általános megjegyzések A Bank a hatályos jogszabályokban foglalt feltételek mellett jogosult az Ügyfél által nála letétbe helyezett bármely Pénzügyi Eszközt Magyarországon és más országokban Alletétkezelınél letétbe helyezni, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Eszköz Alletétkezelı által történı letétkezelésének bármely pénzügyi (ideértve valamennyi díjat, felmerülı költséget illetve köztartozás jellegő kiadást) következményét az Ügyfél viseli Alletétkezelés és az eszközök elkülönítése Az Ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal, hogy elıfordulhat, hogy eszközeit nem tudja visszaszerezni abban az esetben, ha (i) az Alletétkezelıre vonatkozó jog nem teszi lehetıvé az Ügyfél Alletétkezelınél lévı Pénzügyi Eszközeinek az Alletétkezelı vagy a Bank saját pénzügyi eszközeitıl elkülönített kezelését (beazonosítását) és/vagy (ii) az Alletétkezelı szerzıdésszegést követ el vagy fizetésképtelenné válik Alletétkezelés és irányadó jog A Bank az Európai Gazdasági Térségen kívül elhelyezkedı Alletétkezelı szolgáltatásait is igénybe veheti, ha a szóban forgó ügylet megköveteli vagy ezt az Ügyfél kéri azzal, hogy ilyen esetben az Ügyfélnek szakmai ügyfélbesorolással kell rendelkeznie. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetlegesen eltérı jogokkal rendelkezhet abban az esetben, ha az Alletétkezelınél nyitott számlájára nem a magyar vagy valamely EGT-tagállam joga, hanem a helyi jog az irányadó. Különösen elıfordulhat az, hogy az Alletétkezelı az Ügyfél Pénzügyi Eszközeit nem tudja a saját, más ügyfelek vagy a Bank saját eszközeitıl elkülönítve kezelni, mely esetben nem biztos, hogy az Ügyfél az eszközeit az Alletétkezelı szerzıdésszegése vagy fizetésképtelensége esetén vissza tudja szerezni. Az Ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal is, hogy elıfordulhat, hogy a Pénzügyi Eszközre vonatkozóan az Alletétkezelı szerzıdésszegése vagy fizetésképtelensége esetén ıt semmilyen térítési vagy garanciális rendszer nem védi. Ha az Ügyfél elszámolásos/szállításos ügyletet kíván végrehajtani olyan országokban, amelyben a Bank Alletétkezelıvel nem rendelkezik vagy az Ügyfél nem kívánja a fent említett listában szereplı Alletétkezelıt igénybe venni, az Ügyfélnek saját felelısségére magának kell intéznie, hogy eszközeit helyi letétkezelınél letétkezelésbe adja, mivel a Bank nem köteles Alletétkezelıt kijelölni vagy annak kiválasztásáról tájékoztatást adni. 3.3 Névre szóló Pénzügyi Eszközök sajátosságai Az Ügyfél meghatalmazza a Bankot, hogy magyar vagy KELER-képes külföldi társaságok által kibocsátott névre szóló Pénzügyi Eszközeit kezelje. Ennek keretén belül a Bank minden kezelési mőveletet végrehajt (kamat-, hozamjóváírás stb.), azonban rendelkezési jogon alapuló intézkedéseket kizárólag az Ügyfél kifejezett utasítása alapján hajt végre (pl. tıkeemeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása stb.), bár a Bank az Általános Szerzıdési Feltételek 5.1 pontja szerint bizonyos mőveletek esetében az Ügyfél hallgatólagos hozzájárulása alapján is eljárhat A külföldön kibocsátott névre szóló Pénzügyi Eszközök - az országtól függıen - a Bank, az Alletétkezelı vagy az Ügynök megbízottja, helyi megbízottja, az Ügyfél vagy a klíringszervezet nevén kerülnek a nyilvántartásba

4 Olyan országokban, amelyben van név szerinti nyilvántartási rendszer, a regisztrálásra - az Ügyfél eltérı utasítása hiányában - szabályszerően kerül sor. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Eszközök nevére történı regisztrálása miatt a Pénzügyi Eszközök bizonyos országokban bizonyos ideig esetlegesen nem állnak a rendelkezésére. Ha az Ügyfél azt kéri, hogy a Pénzügyi Eszközök kezelésük egyszerősítése érdekében ne kerüljenek a nevében regisztrálásra, a Bank bármely esetleges hátrányos következmény alól mentesül (hozam elvesztése és értékpapírügyletek végrehajtásának joga stb.). 3.4 Pénzügyi Eszközök rendelkezésre állása A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzügyi Eszközöket az Ügyfélnek kérésére azonnal, a rendes intézési határidıkön belül, visszaszolgáltatja, kivéve, ha az adott Pénzügyi Eszköz fölött - jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerzıdés alapján - az Ügyfél nem jogosult rendelkezni. A Bank nem felel a piacmőködéssel és/vagy az Ügyfél Pénzügyi Eszközeinek egyik letétkezelıtıl a másik letétkezelıhöz történı áthelyezésével vagy a Pénzügyi Eszközöknek valamely szerzıdı félnek történı kiadásával természetszerően velejáró intézési határidıkbıl eredı pénzügyi következményekért. A Bank az értékpapírokat saját számlájára vagy ügyfelei nevében - az Ügyfél hozzájárulása nélkül és az Ügyfél kötelezettségeire és felelısségére történı emlékeztetése nélkül - még idılegesen sem ruházhatja át. 3.5 Pénzeszközök A Bank a Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközbıl származó kamatot és hozamot beszedi, és az Ügyfél javára befolyt minden pénzösszeget (hozam, kamat, eladási ár, osztalék, készpénzátutalás stb.) az Ügyfél Ügyfélszámláján jóváírja. A Bank az Ügyfélszámlára terheli a Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatosan az Ügyfelet terhelı összegeket (Pénzügyi Eszközök vételára, letétkezelési díjak és a banki jutalékok, kiadások, vonatkozó adók, készpénzátutalások stb.), azok jellegétıl és az adott pénznemtıl függıen. Pénzügyi Eszközök letétbe helyezése önmagában még nem jelent megengedett számlahitelt, mivel a Pénzügyi Eszközöket a Bank és az Ügyfél az Ügyfélszámla egyenlegének megállapításakor nem veszi figyelembe. A Bank bármilyen készpénzfelvételi kérelem vagy Pénzügyi Eszköz átutalási megbízás teljesítését megtagadhatja, ha azok folyamatban lévı ügyletek biztosítására szolgálnak. 3.6 Zárolt értékpapír-alszámla A Bank zárolt értékpapír-számlára vezet át minden olyan Pénzügyi Eszközt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés alapján harmadik személyt megilletı jog terhel, illetıleg amelyrıl az Ügyfél így rendelkezik. Az alszámláról kiállított számlakivonatot a Bank megküldi az Ügyfélnek és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. Ugyanígy jár el a Bank a jogosultság törlése esetén is. Az alszámláról a Pénzügyi Eszköz csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhetı meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszőnt, és errıl az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Bank a Pénzügyi Eszközt haladéktalanul visszavezeti a Számlára. Ha az Ügyfél a zárolás idıtartama alatt a Pénzügyi Eszközt jogosult elidegeníteni, a Bank gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével a Pénzügyi Eszköz jóváírásra kerüljön az új tulajdonos javára vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó zárolt értékpapír-alszámlán. Ha az a személy, akinek javára a zárolás történt igazolja, hogy a Pénzügyi Eszköz tulajdonjogát megszerezte, a Bank haladéktalanul gondoskodik a Pénzügyi Eszköznek az új tulajdonos által megjelölt értékpapírszámlára történı átutalásáról. A fenti 3.5 pont rendelkezéseitıl eltérın, a Bank a zárolt értékpapír-alszámlára átvezetett Pénzügyi Eszközökbıl származó kamatot és a hozamot - a jogosultnak a Bank részére tértivevevényes ajánlott levélben megküldött eltérı utasítása hiányában - egy vagy több erre kijelölt, a Bank nyilvántartásában erre a célra nyitott és a zárolt értékpapír-alszámla elválaszthatatlan részét képezı zárolt ügyfélszámlán írja jóvá. 4. ÜGYFÉL MEGBÍZÁSAI ÉS UTASÍTÁSAI 4.1 Rendelkezésre jogosult személyek Az Ügyfél köteles a Bank rendelkezésére bocsátani a Rendelkezésre Jogosult Személyek jogosultságát alátámasztó dokumentumokat, különösen azok listáját és az aláírási címpéldányaikat (Aláírási Karton). A Bankot bármely Rendelkezésre Jogosult Személy kinevezésérıl, és a Rendelkezésre Jogosult Személy jogkörérıl illetve a Rendelkezésre Jogosult Személy jogkörének bármely módosításáról vagy visszavonásáról írásban a 6.6 pontban foglalt eljárásnak megfelelıen kell értesíteni. A Rendelkezésre Jogosult Személy Ügyfél által történı kinevezése, és jogkörének módosítása vagy visszavonása a Bankkal szemben csak az értesítés Bank általi átvételét követı két Munkanap elteltével lép hatályba. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelkezésre Jogosult Személyek listáján felsorolt személyektıl származó utasításokat nem vitatja, ha a személy listáról való lekerülésérıl vagy jogkörének módosulásáról a Bank a fenti eljárás szerint nem kapott elızetes értesítést. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot értesíti akkor, ha bármely kinevezett Rendelkezésre Jogosult Személy banki jogosultságai felfüggesztésre kerülnek, vagy bármely Rendelkezésre Jogosult Személy cselekvıképtelenné vált. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen Rendelkezésre Jogosult Személyt a listára ne vegye fel, és/vagy annak listáról való lekerülését követelje, különösen a fent említett esetben. A Rendelkezésre Jogosult Személyeket az Ügyfél képviseletére az Ügyfél szervezeti formáját szabályozó jogszabály erejénél fogva jogosult személy (vezetı) az Ügyfél nevében eljárva nevezi ki, azzal, hogy a vezetı megbízásának lejárta a Rendelkezésre Jogosult Személy jogkörét nem érinti

5 4.2 Megbízások teljesítése Az Ügyfél az általa választott Magyarországi vagy külföldi engedélyezett szolgáltatóknak is adhat közvetlenül ügyletkötési vagy jegyzési/visszavásárlási megbízást, és ebben az esetben a Bankot felkérheti arra, hogy a megfelelı csatornákat vagy a felek közötti külön megállapodásban meghatározott csatornákat használva hajtsa végre az elszámolási/szállítási mőveletet. Az Ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal, hogy bizonyos piacokon a szállítás és az annak ellenében történı fizetés nem teljesíthetı egyidejőleg vagy nem ez az általános szokás. Ennélfogva, az Ügyfél elfogadja, hogy még annak ellenére is, hogy az Ügyfél Pénzügyi Eszközök kizárólag fizetés ellenében történı szállítására vagy Pénzügyi Eszközök fizetéssel egyidejő átvételére ad megbízást, a Bank és az Alletétkezelı csak a pénzügyi közvetítıkre a szóban forgó piacon alkalmazandó helyi jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelıen teljesíthet vagy kaphat fizetést és szállíthat vagy vehet át Pénzügyi Eszközöket. 4.3 Devizaügyletek Forintban teljesítendı vagy befolyó devizafizetésekkel, vagy az Ügyfél számlájának pénznemétıl eltérı pénznemben teljesítendı vagy befolyó devizafizetésekkel járó ügyletek esetén az Ügyfél Ügyfélszámlája a teljesített ügylet értékének és a vonatkozó díjaknak és jutalékoknak a forint egyenértékével vagy az Ügyfélszámla pénznemében számított egyenértékével, a Bank által meghirdetett határidıkön belül, a Bank által az adott pénznemre az elszámolásos/szállításos megbízás Bank által történı kézhezvételének a napján, illetve a kollektív befektetési forma egységeire adott jegyzési vagy visszavásárlási értéknapra szóló értéke ismertté válása napján jegyzett spot devizaárfolyamon kerül megterhelésre vagy jóváírásra T+2 napos elszámolással. 5. ÜGYFÉLNEK ADOTT TÁJÉKOZTATÁS 5.1 Megbízások teljesítésére vonatkozó tájékoztatás A Bank az Ügyfélnek a nevében teljesített minden egyes megbízásról ügyleti visszaigazolást küld. Az ügyleti visszaigazolás az azt követı Munkanap végéig küldendı, melyen a Bank a megbízás teljesítési feltételeirıl a Külön Feltételekben foglalt eljárás szerint megfelelı és teljes körő értesítést kap. Az ügyleti visszaigazolás a megbízás teljesítésérıl részletes tájékoztatást ad. A Bank e tájékoztatást a szabványosított kódok felhasználásával is megadhatja az Ügyfél számára Az Ügyfél kifogásait írásban vagy Swiften keresztül juttathatja el a Banknak. Ha a Bank az Ügyféltıl az alább meghatározott határidın belül nem kap kifogást, akkor úgy tekintendı, hogy az Ügyfél az ügyleti visszaigazolás tartalmát elfogadta: Swiften küldött ügyleti visszaigazolás elküldésének idıpontjától számított két Munkanapon belül; levélben küldött ügyleti visszaigazolás feladásának idıpontjától számított nyolc naptári napon belül; faxon továbbított ügyleti visszaigazolás elküldésének idıpontjától számított két Munkanapon belül. Az Ügyfél visel minden olyan hátrányos következményt, melyet a kifogás elmulasztásával a maga vagy a Bank számára esetlegesen okoz. 5.2 Jelentés a letétkezelt állományról A Bank az Ügyfélnek a Külön Feltételekben meghatározott gyakorisággal, de legalább évente, illetve az Ügyfél bármilyen módon közölt kérésére jelentést (Számlakivonat) küld a Bank által letétkezelt Pénzügyi Eszközökrıl. Ezek a kivonatok részletes információkat tartalmaznak az Ügyfélnek a vonatkozó kivonatban feltüntetett idıszak végén a Számlá(ko)n nyilvántartott valamennyi Pénzügyi Eszközére vonatkozóan. 5.3 A Számlán nyilvántartott Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos adókötelezettség A vonatkozó magyar adójogi elıírások szerint a Bank köteles a magyarországi adóilletıségő ügyfeleinek az esetleges adófizetési kötelezettségük teljesítése érdekében szükséges dokumentumokat a vonatkozó elıírások szerint megküldeni. Az Ügyfél köteles betartani az Ügyfél tekintetében (különösen az üzleti tevékenysége és bejegyzett székhelye alapján) alkalmazandó magyar és külföldi adó-, vám- és pénzügyi jogszabályok rendelkezéseit és az illetékes szabályozó hatóságok által elıírt kötelezettségeit. Az Ügyfél köteles a Bankot minden olyan változásról értesíteni, mely a Bank adófizetési kötelezettségét érintheti. A Bank nem tartozik felelısséggel a Pénzügyi Eszközök letétkezelésének adózással kapcsolatos következményeiért, ha a Pénzügyi Eszközökre a letétbehelyezésük helyénél fogva különleges feltételek vonatkoznak (mint például a Clearstreamnél vagy az Euroclear Banknál letétbe helyezett átruházható hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében). 5.4 A Pénzügyi Eszközökhöz kapcsolódó kockázatokra vonatkozó tájékoztatás A Bank által kínált Pénzügyi Eszközök, különösen a kollektív befektetési formák által kibocsátott értékpapírok, és az azokkal kapcsolatos kockázatok ismertetıje a Bank honlapján elérhetı: calyon.hu (magyar nyelvő változat), (angol nyelvő változat). Az Ügyfél kijelenti, hogy a Pénzügyi Eszközökkel együtt járó kockázatokat ismeri, és azokat tudomásul veszi. 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 6.1 Díjak, kiadások és juttatások Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank által a Szerzıdéssel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokkal összefüggı minden díjat, költséget és kiadást (mint például a letétkezelési - 5 -

6 díj, jutalék, kiadások, kamat stb.) a Külön Feltételekben meghatározott mértékben megfizet a Banknak. A Bank e díjakat az alábbi 6.4 pontban meghatározott feltételekkel módosíthatja. A Bank az Ügyfelet a szolgáltatásaiért járó minden díjról tájékoztatja (ideértve minden költséget, jutalékot, díjat és a vonatkozó kiadásokat, plusz a Bankon keresztül fizetendı valamennyi adót). Ha a díj egy része külföldi pénznemben fizetendı, a Bank értesíti az Ügyfelet, és meghatározza a vonatkozó átváltási árfolyamot és költségeket. A Bank az Ügyfél által viselt bármely más költségrıl, a fizetési feltételekrıl és minden egyéb formai tudnivalóról is tájékoztatást nyújt. A Bank a díjával és a Szerzıdés alapján az Ügyfélnek felszámított minden költséggel és kiadással az Ügyfél Külön Feltételekben meghatározott számláját, illetve ennek hiányában az Ügyfélszámláját, terheli meg A Bank által a Szerzıdés alapján az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások keretében a Bank harmadik feleknek jutalékot fizethet, vagy a Bank számára harmadik felek jutalékot fizethetnek vagy egyéb nem pénzbeli juttatásokat adhatnak azzal, hogy e jutalék/juttatás nem érintheti a Bank azon kötelezettségét, hogy ügyfelei legjobb érdekében járjon el, és azt a követelményt, hogy azok célja a szolgáltatások minıségének javítása kell legyen. Ezen díjazásra vonatkozó információ a Bank honlapján érhetı el: calyon.hu (magyar nyelvő változat), (angol nyelvő változat). Az Ügyfél az érintett ügylettel kapcsolatban tanácsadójától további felvilágosítást kaphat. 6.2 Felelısség A Bank köteles Ügyfele irányában minden tıle telhetı erıfeszítést megtenni. A Bank a Szerzıdés szerinti kötelezettségeit ésszerő gondossággal teljesíti, és Ügyfele Pénzügyi Eszközeinek letétkezelése során ugyanolyan gondossággal jár el, mint amilyen gondossággal a Bank a saját Pénzügyi Eszközei esetében is eljár. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a külföldön kibocsátott és kizárólag a kibocsátó társaság nyilvántartásában szereplı Pénzügyi Eszközök vonatkozásában és Pénzügyi Eszközöknek elszámolóház általi letétkezelése vonatkozásában minden felelısséget kizár A Bank nem tartozik felelısséggel: a letétben lévı Pénzügyi Eszközök és eszközök elérhetıségének bármilyen akadályoztatásáért; kötelezettség- vagy szerzıdésszegésének következményeiért; amennyiben azok vis maiornak minısülı, vagy olyan eseményekbıl erednek, melyen a Bank ésszerő módon úrrá lenni nem tud, mint például (de nem kizárólagosan) természeti csapások, terrorista cselekmények, robbantások, különösen a nukleáris robbantások, politikai zavargások, fegyveres konfliktusok, jogszabályi vagy szabályozó hatósági intézkedések, kisajátítás, valutakorlátozások bevezetése, az országkockázattal kapcsolatos események, sztrájkok, számítástechnikai és távközlési rendszerek leállásai, a piacon használatos elszámolórendszerek mőködési hibái. 6.3 Ügyfél nyilatkozatai és szavatosságai Az Ügyfél kijelenti és a Bank számára szavatolja, hogy megfelelıen bejegyzett jogi személy, amely a rá vonatkozó jog szerint jogszerően mőködik, és teljes jogkörrel rendelkezik ahhoz, hogy üzleti tevékenységét a jelenlegi módon folytassa; a Szerzıdés aláírására és teljesítésére és a Szerzıdéssel kapcsolatos bármely kötelezettség teljesítésére, ideértve a Pénzügyi Eszközökre vonatkozó ügyletek teljesítését, az arra megfelelı jogkörrel rendelkezı szervétıl szabályszerő felhatalmazást kapott, és a Szerzıdés aláírása és teljesítése valamint a Szerzıdéssel kapcsolatos bármely kötelezettsége teljesítése a társasági szerzıdésének, alapító okiratának vagy alapszabályának semmilyen rendelkezésével, és semmilyen olyan szerzıdésének feltételeivel vagy kötelezettségvállalásával nem ellentétes, melyben az Ügyfél szerzıdı fél, vagy mely rá nézve kötelezı, illetve a rá vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel semmilyen módon sem ütközik; nincs folyamatban semmilyen olyan peres, hivatalos vagy egyéb eljárás, vagy - legjobb tudomása szerint - nem fenyeget ellene ilyen eljárás oly módon, hogy az a Szerzıdés aláírását és teljesítését megakadályozhatná vagy ellehetetlenítené; a Szerzıdés és a Szerzıdésbıl eredı minden kötelezettség az Ügyfél jogait és kötelezettségeit alkotja, és a Szerzıdés minden rendelkezése az Ügyfélre kötelezı. A Bank által a Szerzıdés alapján az Ügyféltıl elfogadott minden megbízás a fenti nyilatkozatok és szavatosságok megerısítésének minısül. A Szerzıdés egyéb részeiben vállalt tájékoztatási kötelezettség mellett az Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot bármely olyan eseményrıl azonnal tájékoztatja, mely bármely nyilatkozatát vagy szavatosságát hátrányosan érintheti. 6.4 A Szerzıdés módosítása A Szerzıdés rendelkezései jogszabályváltozás következtében módosulhatnak, amely esetben a módosítás a jogszabály hatályba lépése idıpontjában lép hatályba. A Bank a Szerzıdésnek általa kezdeményezett módosításairól az Ügyfelet a Bank számára legalkalmasabb módon tájékoztatja, különösen úgy, hogy a módosítás tényét a számlakivonaton elhelyezett közlemény formájában feltünteti. Ez esetben a módosítások az értesítést követı harminc nap elteltével lépnek hatályba

7 A módosítás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendı, ha a Szerzıdés tovább folytatódik, ha a Számlán a módosítás hatálya alá tartozó ügylet jelenik meg, vagy ha az Ügyfél a módosítás ellen a tájékoztatást követı tizenöt napon belül nem emel kifogást. 6.5 Tartam és megszőnés A Szerzıdés határozatlan idıtartamra jött létre. A Szerzıdést az Ügyfél bármikor határidı nélkül felmondhatja, a felmondás a Számla kimerülése kivételével csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejőleg más számlavezetıt megjelöl. Az Ügyfél a Bankkal szemben a Szerzıdés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének legkésıbb a Szerzıdés megszőnésének napjáig köteles eleget tenni. A Bank a szerzıdést harminc napos felmondási idı tartásával, abban az esetben szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy ha az Ügyfél a Szerzıdésbıl fakadó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Bank a felmondás közlésével egyidejőleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idı alatt jelölje meg az új számlavezetıt. A felmondás csak írásban érvényes. A felmondást a felmondó fél köteles a másikkal tértivevényes ajánlott levélben közölni. Az Ügyfél általi felmondás esetén az Ügyfél a felmondással egyidejőleg, a Bank általi felmondás esetén a Bank felmondásának kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles a Banknak célszerő utasításokat adni arra nézve, hogy a Pénzügyi Eszközöket mely másik intézményhez utalja át (az intézmény neve és címe, számlaszám stb.). Új számlavezetı kijelölése hiányában a Bank a felelıs ırzés szabályait alkalmazza. A Bank a Pénzügyi Eszközök átutalását mindaddig nem teljesíti, amíg az Ügyfélnek a Bank felé akár készpénzben akár Pénzügyi Eszközben bármely tartozása fennáll. A megszőnés következtében annak hatálybalépésének idıpontjában a Számla és a Számlán nyilvántartott valamennyi ügylet megszőnik azon ügyletek kivételével, melyek teljesítése a megszőnés napján folyamatban van. Azonban a Bank fedezetként bármely Pénzügyi Eszközt egészen addig megtarthat, amíg a folyamatban lévı ügylet nem került kiegyenlítésre. A Számla megszőnése esetén, a fenti bekezdésekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a Szerzıdés rendelkezései azon idıpontban vesztik hatályukat, amikor a Pénzügyi Eszközök állománya teljes mértékben likvidálásra kerül, vagy amikor egy másik intézményhez átutalásra kerül. A fenti rendelkezések ellenére a Szerzıdést a Bank minden további nélkül hivatalos elızetes értesítés nélkül felmondhatja az alábbi esetekben: ha az Ügyfél ellen végelszámolási, felszámolási vagy csıdeljárás indul; bármely, az Ügyfél fizetésképtelenségére utaló esemény bekövetkezésekor; a Folyószámla megszőnése esetén, ha az Ügyfélszáma a Folyószámla egyik alszámlája. 6.6 Közlések Kapcsolattartás nyelve A Bank és az Ügyfél eltérı rendelkezése hiányában a Szerzıdés alapján küldött értesítéseket magyar vagy angol nyelven kell megküldeni Értesítések A Szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában bármely esemény (különösen a Rendelkezésre Jogosult Személyek listájában bekövetkezett bármely változás, a székhely, társasági név változása) bekövetkezésével kapcsolatos értesítést tértivevényes ajánlott levélben a Külön Feltételekben megjelölt címekre vagy ugyanezen eljárással megküldött értesítésben módosított bármely más címre küldendı. Az ilyen módon közölt változások az értesítés kézhezvételétıl számított két banki munkanap elteltével válnak hatályossá Tájékoztatás Bank által történı továbbítására vonatkozó eljárás A Bank által a Szerzıdéssel kapcsolatban az Ügyfélnek adott bármely információ nyomtatott formában vagy a megfelelı esetben az interneten keresztül vagy bármilyen más formában adandó. 6.7 Adatvédelmi törvény / banki titoktartás A Bank által adatfeldolgozóként megszerzett személyes adat a Számla és az Ügyfélszámla nyitásához és vezetéséhez szükséges. Ezen adatok az alább meghatározott célra és feltételekkel számítógéppel feldolgozhatók. A Bank ezen adatokat elsıdlegesen az alábbi célokra használja fel: az Ügyfél-ismeret, a banki és pénzügyi viszony alakítása, a termékek és szolgáltatások kezelése, beszedés, reklámtevékenység és eladás, statisztikai felmérések, kockázatértékelés és kezelés, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, biztonság, kifizetetlen számlák és csalás megakadályozása. Az ügyletekre vonatkozó adatok és a személyes adatok a banki titoktartás körébe tartoznak, mely a Bankot köti. Azonban a jogszabályokban meghatározott esetekben a Bank jogosult, illetve egyes esetekben köteles a jogszabály által feljogosított személyek, intézmények (bíróságok, hatóságok stb.) részére információkat átadni. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy az Ügyféllel kapcsolatos adatokat és azok bármely aktualizálását az alábbi személyekkel megossza: kereskedelmi reklám vagy erıforrások egyesítése vagy társaságok csoportosítása céljából a Crédit Agricole csoporton belüli bármely társaság; kizárólag alvállalkozásba adott munka céljából alvállalkozóival, különösen a bankszámlák kezelésében és banki vagy pénzügyi termékek kínálásában közremőködı alvállalkozóival. Az Ügyfél engedélyezi, hogy a vele kapcsolatos információ szükség esetén a Crédit Agricole csoport valamennyi tagjának javára a Crédit Agricole csoporton belül a mőködési kockázat kezeléséért és csökkentéséért (kockázatértékelés, biztonsági okokból, kifizetetlen számlák és csalás, pénzmosás stb. megakadályozása) felelıs egy vagy több társaságnak átadásra kerüljenek

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZİDÉS általános szerzıdési feltételek

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZİDÉS általános szerzıdési feltételek TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZİDÉS általános szerzıdési feltételek A jelen tartós befektetési szerzıdési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerzıdési Feltételek) alkotják a befektetı ügyfél (a továbbiakban: Befektetı)

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szolgáltatási Szerzıdés 7. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz Jelen Üzletszabályzatot Electronic Banking Szolgáltatás

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Hatályos 2012. január 12 -tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ),

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), másrészről az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Érvényes: tól. Közzétéve:

Érvényes: tól. Közzétéve: A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerzıdés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerzıdés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

ÜGYFÉLMINİSÍTÉS - FORDÍTÁS -

ÜGYFÉLMINİSÍTÉS - FORDÍTÁS - ÜGYFÉLMINİSÍTÉS - FORDÍTÁS - ÜGYFÉLMINİSÍTÉS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A BANK ÜGYFÉLMINİSÍTÉSE 1.1 A minısítés céljai és következményei 1.2 Minısítési módszerek 2. LEMINİSÍTÉS 2.1 Szakmai Ügyfél Lakossági Ügyféllé

Részletesebben