Változó kölcsönfeltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változó kölcsönfeltételek"

Átírás

1 Változó kölcsönfeltételek Budapest, november 16. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens, PhD ELTE ÁJTK

2 Mit (köz)vetítek? Rövid európai és magyar múltba tekintés Hosszú vajúdás irányelv a kölcsönzésről A legfontosabb rendelkezések A hatály milyen jellegű kölcsönzésre nem vonatkozik az irányelv Az ideiglenesség szabályozási alternatívák A kölcsönzés korlátai mi maradjon mi lazuljon? Egyenlő bánásmód kivételekkel Egy új jogintézmény a kölcsönzésben a keret-munkaszrződés

3 Alapvetések és visszatekintés Munkaerő-kölcsönzés eltérés a tradicionális munkaviszonytól Általában: határozott idejű, rövidebb tartamú foglalkoztatás A munkáltató munkaerőt szolgáltat a harmadik félnek Harmadik fél munkáltatói szerepben a munkavégzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek terén EK megjelölés (1982): triangular employment relationship kifejezőbb a temporary work -nél A kölcsönzés megjelenése a Közös Piac országaiban a es évek fordulóján (Magyarországon akkor új gazdasági mechanizmus) Az igény: rendkívüli helyzet, rövid tartamú foglalkoztatási igénnyel ehhez megoldás harmadik fél szolgáltatásának ellenérték fejében történő igénybevétele nem felvenni, csak használni!

4 Tagállami szabályozás az irányelv előtt EU 15 három csoport Megengedik és szabályozzák (pl. B, D, F, NL, SF, P, A, LUX, ESP) Nem tiltják és nem szabályozzák (pl. GB, DK) Tiltják, nem ismerik el (I, GR, S) 1999 javasolt program: keret-megállapodás megalkotása a munkaerő-kölcsönzésről Röpke 9 év 15 helyett már 27 tagállamra megszületik a 2008/104/EK irányelv a munkaerő-kölcsönzésről.

5 Hazatérés - diagnózis A szabályozási és társadalmi problémák egyik forrása: Az Mt-t módosító évi XVI. törvény miniszteri indokolása: a kölcsönzés a rövid időtartamú, átmeneti munkaerő-igény kielégítését szolgálja. De! A jogalkotói koncepció nem tükröződik a kölcsönzés szabályozásában. Nincs szabály, amely meghatározná, milyen okokból, és/vagy milyen időtartamra lehet kölcsönözni munkaerőt. Klasszikus szerepétől eltérve a határozatlan idejű munkaviszony egyenértékű alternatívájaként kerül az Mt-be a munkaerőkölcsönzés, De számos, a tipikus munkaviszonyban biztosított munkavállalói jogosultságot - éppen a kölcsönzés sajátosságára figyelemmel az Mt. kizár vagy eltérően állapít meg, így Munkajogi tekintetben határozatlan időre kölcsönzöttek kevesebb joggal rendelkeznek, mint a kölcsönvevővel ugyancsak - határozatlan időre munkaszerződést kötők.

6 Munkajogi meteorlógia: mit hozhat a 2008/104/EK irányelv átvétele? Az első közösségi szabályozási kísérlet: év áldott állapot majd 2008.XI.17-én megszületik a 2008/104/EK irányelv a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről Átvételi határidő: 2011.XII.5. Menetrend a legfontosabb cikkelyek

7 Az irányelv hatálya (EU) 1. cikk (1) Ez az irányelv a munkaerő-kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozik, akiket a kölcsönvevő vállalkozásoknál való ideiglenes, az adott vállalkozás felügyelete és irányítása melletti munkavégzésre kölcsönöznek ki. (2) Ez az irányelv minden olyan, gazdasági tevékenységet folytató köz- és magánvállalkozásra vonatkozik, amely munkaerőt kölcsönöz, illetve kölcsönzött munkaerőt vesz igénybe, függetlenül attól, hogy a vállalkozás nyereségérdekelt-e. (3) A tagállamok a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően úgy rendelkezhetnek, hogy ez az irányelv nem vonatkozik a meghatározott állami vagy államilag támogatott szakképzések, beilleszkedési vagy átképzési programok keretében kötött munkaszerződésekre vagy munkaviszonyokra.

8 A hatállyal kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (H) Az Mt. egységesen szabályozza a kölcsönzési szektort, a munkaerő-kölcsönzésről szóló III. rész XI. fejezet minden kölcsönbeadóra és kölcsönvevőre kiterjed. Az átvétel során létrehozható egy olyan alanyi kör, amelyre rugalmasabb szabályok vonatkoznak (elsősorban: akikre az egyenlő bér elve csak a most hatályos korlátokkal érvényesülne, és akiknél a kikölcsönzés tartós is lehet). Ide tartozhatnának például: az állami munkaközvetítés mintájára megszervezett állami kölcsönbeadók, a gazdasági tevékenységet nem végző kölcsönvevők (pl. szakszervezetek, egyházak, alapítványok, stb.). a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű munkavállalókat kölcsönzés keretében foglalkoztató képzési programok.

9 A munkaerő-kölcsönzés definíciója (EU) 3. cikk (1) Ezen irányelv alkalmazásában: a) munkavállaló : olyan személy, akit az adott tagállamban a nemzeti munkajog munkavállalóként véd; b) munkaerő-kölcsönző : olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a nemzeti joggal összhangban munkaszerződést köt vagy munkaviszonyt létesít kölcsönzött munkavállalókkal annak céljából, hogy azokat a kölcsönvevő vállalkozásoknál való ideiglenes, az adott vállalkozás felügyelete és irányítása melletti munkavégzésre kölcsönözze ki; c) kölcsönzött munkavállaló : egy kölcsönvevő vállalkozásnál való ideiglenes, az adott vállalkozás felügyelete és irányítása melletti munkavégzésre történő kikölcsönzés céljából egy munkaerő-kölcsönzővel kötött munkaszerződéssel rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló munkavállaló; d) kölcsönvevő vállalkozás : olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek és aki/amely felügyelete és irányítása mellett a kölcsönzött munkavállaló ideiglenesen munkát végez;

10 A munkaerő-kölcsönzés definíciója (EU) e) kikölcsönzés : az az időszak, amelyre a kölcsönzött munkavállalót a kölcsönvevő vállalkozáshoz helyezik ki az adott vállalkozás felügyelete és irányítása melletti ideiglenes munkavégzés céljából. (2) Ezt az irányelvet a fizetés, a munkaszerződés, a munkaviszony, illetve a munkavállaló meghatározása tekintetében a nemzeti jog sérelme nélkül kell alkalmazni.

11 A kölcsönzés definiálásával kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (H) Az Mt. 193/C. -át kiegészíthető a kölcsön-munkavállaló és a kikölcsönzés fogalmával. A kölcsönzést azért is érdemes szabályozni, mert a gyakorlatban sokszor összetévesztik a kikölcsönzés időtartamát a munkaerőkölcsönzésre irányuló munkaviszony és a kölcsönbeadó, illetve kölcsönvevő között fennálló polgári jogi szerződés hatályának időtartamával. A kritikus fogalmi elem: az ideiglenesség Mi az, hogy ideiglenesség? 45 év? - A hazánkban ideiglenesen tartózkodó Szovjet Csapatok Meghatározott feladat - 4-es Metró vagy Déva vára?

12 Az ideiglenesség mit írjunk az Mt-be? (H) Ideiglenesség az Mt. előírja: egy adott kikölcsönzés időtartama legfeljebb mennyi lehet. Az irányelv nem igazít el - milyen hosszú kikölcsönzés ideiglenes még. Legyen egy év a felsőhatár?] Mit mond a magyar statisztika 2009-ről? a kikölcsönzés hossza 92 nap volt, ebből: fizikai alkalmazottak: 88 nap; szellemi alkalmazottak: 120 nap; határozatlan időre alkalmazottak: 96 nap; határozott időre alkalmazottak: 79 nap. Legyen csak 4 hónap az egy kölcsönvevőnél ledolgozható idő? A szolgáltatás szabadsága - többi tagállamhoz képest - ne teremtsünk hátrányos feltételeket. Hány év legyen a maximum?

13 Az ideiglenesség alternatíva és a visszaélés megakadályozása Az évben mért ideiglenesség mellett helyettesítés és meghatározott tevékenység elvégzése Az ideiglenesség lazítása - a kikölcsönzések meghosszabbítása (pl. a rendkívüli munka éves mértéke megállapodáson alapuló felemelésének mintájára) A visszaélés megakadályozása a határozott idejű munkaviszonnyal azonos módon; a kölcsönzés időtartamának megállapításakor a különböző kölcsönbeadók általi munkaerő-kölcsönzést egybe kell számítani. a munkaviszony a kölcsönvevő és a munkavállaló között jön létre az időkorlát legalább egy munkanapos túllépésével.

14 A korlátozások és tilalmak felülvizsgálata (EU) 4. cikk (1) A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés igénybevételére vonatkozó korlátozások vagy tilalmak kizárólag akkor tekinthetők indokoltnak, ha általános érdeket szolgálnak, különös tekintettel a kölcsönzött munkavállalók védelmére, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem követelményeire és annak szükségességére, hogy a munkaerőpiac megfelelően működjön, a visszaélések pedig megelőzhetők legyenek. (2) december 5-ig a tagállamoknak a szociális partnerekkel lefolytatott, a nemzeti jogszabályoknak, kollektív szerződéseknek és gyakorlatnak megfelelő konzultációt követően felül kell vizsgálniuk a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés igénybevételére vonatkozó korlátozásokat és tilalmakat annak megállapítása érdekében, hogy azok az (1) bekezdésben említett okok alapján indokoltak-e.

15 A korlátozások és tilalmak felülvizsgálata (EU-H) (4) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem sérti a munkaerő-kölcsönzők nyilvántartására, engedélyezésére, tanúsítására, ellenőrzésére és a nyújtandó pénzügyi garanciákra vonatkozó tagállami feltételeket. A hatályos szabályozásból mely korlátozások, tilalmak fenntartása indokolt? Tilos a kölcsönzés jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre (pl. sztrájk letörése). Az irányelv preambuluma is tartalmazza. Visszaélés megelőzése létszámleépítés és a visszakölcsönzés tilalma. Nem lehet tehát kiváltani a hagyományos munkaviszonyt a rugalmasabb kölcsönzéssel. Egyszerűsített foglalkoztatás nem indokolt a kölcsönzés tiltása Az Mt (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi kapcsolat kölcsönadó- és vevő között - egy konszern ne hozhassa létre a saját munkaerő-kölcsönző cégét munkaerőszükségletének kielégítésére.

16 Közszféra bontsuk a korlátokat? (H) A közszféra: A Ktv. hatálya alatt nincs mód munkaerő-kölcsönzésre A Kjt szerint kölcsön-munkavállaló közvetlenül a munkáltató alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható. Lazítsunk a közalkalmazottaknál a hiányszakmákban (pl. orvos, ápoló)! A kölcsönvevő a munkavállalót más munkáltatónál történő munkavégzésre nem kötelezheti. ennek hiányában átláthatatlan munkáltatói láncok alakulnának ki A munkaviszony a kölcsönvevő és a munkavállaló közötti törvény általi létrehozása csak a kölcsönzött hozzájárulásával Külföldi állampolgár - csak akkor lehet kölcsön-munkavállaló, ha magyarországi munkavállalásához nem szükséges engedély Oldjuk a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendeletet ha egyébként EGT tagállamból kikölcsönözhető

17 Az egyenlő bánásmód (EU) 5. cikk (1) A kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeknek a kölcsönvevő vállalkozásnál töltött kikölcsönzés időtartamára legalább olyan szintűnek kell lenniük, mintha az adott állás betöltésére közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket. Az első albekezdés alkalmazásában a kölcsönvevő vállalkozásnál érvényben lévő, a) az állapotos nők és szoptató anyák védelmére, továbbá a gyermekek és fiatalok védelmére; valamint b) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódra, továbbá a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgáló intézkedésekre vonatkozó szabályokat be kell tartani a törvényi, rendeleti, közigazgatási rendelkezésekben, a kollektív szerződésekben és/vagy az egyéb általános rendelkezésekben meghatározottak szerint.

18 Az egyenlő bánásmód (EU) 3. cikk (1) f) alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek : törvényben, rendeletben, közigazgatási rendelkezésekben, kollektív szerződésekben és/vagy a kölcsönvevő vállalkozásnál hatályban lévő egyéb kötelező erejű általános rendelkezésekben megállapított munka- és foglalkoztatási feltételek a következők vonatkozásában: i. a munkaidő hossza, túlmunka, szünetek, pihenőidő, éjszakai munka, szabadságok és munkaszüneti napok; ii. fizetés.

19 Az egyenlő bánásmód és a kollektív szerződés hatálya (H) Az Mt-ben: pontosítani kell: az irányelv szerinti munkafeltételek vonatkozásában a kölcsönvevőnél hatályos kollektív szerződés és egyéb szabályzatok irányadóak a kölcsönzött munkavállalóra is. Az Mt. jelenleg: a munkavállalóra a kölcsönvevőnél irányadó munkarendre, munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Felhatalmazást ad ez a kollektív szerződés alkalmazására? Mert a kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában a kölcsönbeadó, és nem kollektív szerződést megkötő fél a munkáltató.

20 Egyenlő bánásmód és fizetés (H) Nem biztosított az egyenlőség a fizetés vonatkozásában. A január 1-től hatályos korlátozott egyenlő bér elve két megszorítással érvényesül:időbeli és terjedelmi korlát. Az Mt. ellentétes az irányelvvel, ezért a fenti szabály legfeljebb valamelyik irányelvi kivétel alapján lehet fenntartható. Az irányelv alapján az Mt.-t úgy kell módosítani, hogy általános szabály szerint a kikölcsönzés első napjától és minden bérelem vonatkozásában alkalmazandó az egyenlő bér elve.

21 Kivételek az egyenlő bánásmód alól (EU- H) 5. cikk (2) A fizetés tekintetében a tagállamok a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően mentességet biztosíthatnak az (1) bekezdésben megállapított alapelv alkalmazása alól olyan esetekben, amikor a munkaerőkölcsönzővel kötött tartós munkaszerződéssel rendelkező kölcsönzött munkavállaló a kikölcsönzések közötti időszakokban is kap fizetést. Átvétel - az egyenlő bér szabályának megszorítás nélküli átvétele nem szolgálja az ország munkaerő-piaci érdekeit. Az Mt. a tartós jogviszonyban álló, kikölcsönzések között is díjazást kapó munkavállalókat kizárhatja az egyenlő bér elve alól. Az Mt. szerint a kölcsönzések közötti időszak állásidőnek minősül,arra a munkavállalót személyi alapbére illeti meg. A kivételhez szükséges egyik feltétel minden kölcsönzött munkavállaló esetében teljesül.

22 Két részre szakadnak? (H) Az Mt. szabályozása a munkaviszony tartósságára tekintettel két részre osztható: Általános szabály: szerint a kölcsön-munkavállalókra alkalmazni kell az egyenlő bér elvét. Kivétel: a tartósan foglalkoztatott munkavállaló és a hatályos korlátozott egyenlő bér elve maradna fenn. Mi a tartós foglalkoztatás? Az időszak jelentősen hosszabbnak kell lennie az egy kikölcsönzés maximumára az Mt-ben meghatározott, ideiglenesnek tekintett időszaknál. Ez alkotmányos követelmény is - AB : nem tehető különbség a bérezésben, ha az önkényes, azaz ésszerű indok nélküli különbségtételt jelent. Minden kölcsönzött munkavállalónak jár díjazás két kikölcsönzés között, ezért csak a munkaviszony tartóssága minősülhet olyan ésszerű indoknak, amelyre tekintettel különbséget lehet tenni két kölcsönzött munkavállaló között.

23 Újabb kivételek? a keretmunkaszerződés és a hatálybalépés Magyar kölcsönzési szektor - rendkívül alacsony a szakszervezeti szervezettség, ezért nincs realitása annak, hogy az irányelv 5. cikkét a szociális partnerek megállapodása alapján lehetne átvenni. Bízzunk a jövőben? Felhatalmazó rendelkezés az Mt.-be, amely szerint az egyenlő bér Mt. szerinti szabályaitól a kölcsönzési szektorban (vagy más ágazati párbeszéd bizottságban) kötött (esetleg kiterjesztett) kollektív szerződés a munkavállalók általános védelmének tiszteletben tartása mellett eltérhet. És egy új jogintézmény a keret-munkaszerződés kölcsönzésre A hatályba léptetés honan számoljuk az ideiglenességet?

24 VÉGE, END, FINE, KONYEC Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A továbbiakban is maradjanak ébren.

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 3.o. 1) A munkajog kialakulása

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munka világában speciális és kiszolgáltatott helyzetben vannak a várandós és a kisgyermeket nevelő nők. Ők fokozott

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Konzulens: Gyulavári Tamás Írta: Kártyás Gábor Budapest

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó? Kerülendő praktikák a munkaerő-kölcsönzésben

A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó? Kerülendő praktikák a munkaerő-kölcsönzésben Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2013. március 4. évfolyam 3. szám Ára: 2490 Ft a munkaügy értesítője A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó?

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Duplikált közszolgálat A közalkalmazotti és köztisztviselői jogállás elvi és tételes ellentmondásai 1

Duplikált közszolgálat A közalkalmazotti és köztisztviselői jogállás elvi és tételes ellentmondásai 1 1 Duplikált közszolgálat A közalkalmazotti és köztisztviselői jogállás elvi és tételes ellentmondásai 1 Dr. Horváth István címzetes egyetemi docens, PhD, ELTE ÁJTK Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben