191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Hatályos: /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 53. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed a) az építipari kivitelezési tevékenység folytatására, b) az építipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vev építtet, beruházáslebonyolító, építészetimszaki tervez (a továbbiakban: tervez), tervellenr, kivitelez, felels mszaki vezet, tervezi mvezet, építési mszaki ellenr és az építteti fedezetkezel feladataira, c) az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmérési napló vezetésére, d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire, e) az építipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelez által nyújtott biztosíték kezelésének rendjére, f) az építipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és adatszolgáltatásra, g) az építipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra, h) az építészeti-mszaki tervezési (a továbbiakban: tervezési) és az építési szerzdés kötelez tartalmi és formai elírásaira, i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra, j) az építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékének a vezetésére. (2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó elírásait - az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó mtárgyak kivételével - a sajátos építményfajtákra és a memlékekre akkor kell alkalmazni, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik. (3) E rendeletnek a) az építipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó elírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a katonai célú építményekre, és b) az építteti fedezetkezelésre és az építteti fedezetkezelre vonatkozó elírásait az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérl szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal összefügg építményekre nem kell alkalmazni. (4) A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet alkalmazni a 2. e), f), h)-j) pontját, a t, a 17-21/A. -t, továbbá a 31. (5) bekezdését. Értelmez rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) építési munkaterület: az építipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek minsül a munkaszervezéssel összefügg felvonulási, elkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési

2 anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az elkészít technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is, b) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhet építési-szerelési munka, c) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka, d) jókarbantartó tevékenység: a meglév építmény, építményrész kármegelzésére, kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszer és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka, e) többletmunka: a szerzdéskötés alapját képez (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szerepl, de a szerzdéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel, f) pótmunka: a szerzdés alapját képez dokumentációban nem szerepl külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet), g) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minségi követelményekkel rendelkez mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül, h) építipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelez vagy az alvállalkozó kivitelez szakági építési-szerelési termel tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelez tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerül betervezett és az üzemszer használathoz szükséges beépítésre kerül építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minség-ellenrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építipari rezsióradíj számítási alapját az Építipari Ágazati Kollektív Szerzdésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szerepl minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jelleg költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jelleg költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket, i) építteti fedezetkezel: az építipari kivitelezési tevékenység építési szerzdésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelez által nyújtott biztosíték összegének kezelje, j) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építteti fedezetkezel közremködése esetén a fvállalkozó kivitelez építési naplójának részét képez elektronikus nyilvántartás, k) vállalkozó kivitelez: építipari kivitelezési tevékenységet üzletszer gazdasági tevékenységként folytató személy, l) fvállalkozó kivitelez: az építtetvel építési szerzdést köt vállalkozó kivitelez, m) alvállalkozó kivitelez: a vállalkozó kivitelezvel építési szerzdést köt személy. II. Fejezet ÉPÍTIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 3. (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. (6) bekezdése szerinti építési szerzdést a) üzletszer gazdasági tevékenységként folytatott építipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni, és b) - ha az építtet és a fvállalkozó kivitelez között jön létre - a 17. (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges. Az építési szerzdés megkötését követen a vállalkozó kivitelez viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kiviteleznek a tle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerzdéskötést megelzen nem jelzett. (2) Az építési szerzdés tartalmazza a) az építtet nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetségét, b) a vállalkozó kivitelez nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetségét,

3 c) a szerzdés tárgyában megjelölve a vállalt építipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minségi mutatók) meghatározásával, d) a vállalt teljesítési szakaszokat, határidket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidt vagy határnapot), e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, a d) pontban foglaltak figyelembevételével szakaszait, f) annak rögzítését, hogy az építipari kivitelezési tevékenység végzéséhez fa) az építtet hozzájárul-e alvállalkozó igénybevételéhez, fb) a szerzdés teljesítésében a fvállalkozó kivitelez igénybe vesz-e alvállalkozó kivitelezt, illetve fc) a fvállalkozó kivitelez hozzájárul-e alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez, g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, h) az építipari kivitelezés során keletkez hulladékok - engedéllyel rendelkez kezelhöz történ - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére történ utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály elírja, j) az építipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerül pótmunka díjának elszámolási módját, k) fvállalkozó esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési mszaki ellenr, egyéb vállalkozó kivitelez esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felels mszaki vezet megnevezését, l) a szerzd felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén annak rögzítését, hogy a szerzdéses jogviszonyukból keletkez vitájuk rendezése érdekében igénybe vesznek-e mediátori közremködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik-e, m) az építtet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerzdésben meghatározott építipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, n) ha az építtet a fvállalkozó kivitelez részére az ellenszolgáltatása részeként elleg kifizetését biztosítja, az elleg felhasználásának meghatározását és az elleg elszámolásának módját, o) a felek megállapodása esetén a fvállalkozó kivitelez által a szavatossági, jótállási (a továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerzdésszer teljesítés esetére nyújtott (a továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetségét, p) a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerzd felek a pótmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretet kötnek ki. (3) Az alvállalkozói építési szerzdés - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenen - tartalmazza név, illetve megnevezés, adószám, lakcím, illetve székhely szerint rögzítve, hogy mely vállalkozó (fvállalkozó) kivitelezvel kötött építési szerzdés teljesítése érdekében kerül sor az alvállalkozói építési szerzdés megkötésére. (4) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.) az építési szerzdésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. (5) A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a) a közvetlen költséget, ennek keretében aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, ab) az építipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, b) a fedezetet, ennek keretében ba) a közvetlen költségek között nem szerepl általános költségeket, bb) a tervezett nyereséget. (6) Az építési szerzdés megkötésekor az ár vizsgálata során az építésügyért felels miniszter által mködtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni. (7) Az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni a) a fvállalkozó kivitelez az építtetvel a pótmunka mszaki szükségességét, b) az építtet a fvállalkozó kivitelezvel a pótmunka igényét. (8) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású szerzdéses ár esetén és akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelez a szerzdés alapját képez beárazott tételes költségvetési kiírással bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt.

4 (9) A kivitelez - az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a mszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszer és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. (10) A szerzdés módosítását megalapozó körülménynek tekintend különösen, ha a szerzdés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül el, amelyrl a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhet, hogy kulturális örökségi értéknek minsül és annak megrzése a vállalkozó kivitelez feladata. (11) A vállalkozó kiviteleznek haladéktalanul tájékoztatni kell az általa vállalt kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vev alvállalkozó kivitelezt arról, ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban megjelen alvállalkozói munkák ellenértéke. 4. Amennyiben a 17. (2) bekezdésnek megfelelen építteti fedezetkezel közremködésére kerül sor, az építési szerzdés a 3. (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a) az építteti fedezetkezel megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetségét, b) a fedezetkezeli számla adatait, c) az építtet részérl annak igazolását, hogy a szerzdésben megjelölt fedezetkezeli számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építteti fedezetkezel részére, d) az építipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének - összeg szerint meghatározott - igazolt forrását, az építteti fedezetkezel rendelkezése alá helyezésének ütemezését, felhasználásának módját, ideértve az építtet által a fvállalkozó kiviteleznek nyújtott, saját vagy egyéb forrásból származó elleget is, e) a felek megállapodása esetén a fvállalkozó kivitelez által a nem vagy nem szerzdésszer teljesítés esetére nyújtott teljesítési biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetségét, f) a fvállalkozó kivitelez részérl annak igazolását, hogy a szerzdésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezeli számlán keresztül lehetséges, g) a fvállalkozó kivitelez részére az építteti fedezetkezel által meghatározott, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (a továbbiakban: alvállalkozói nyilvántartás) használatát biztosító kódot. 5. (1) A vállalkozó kivitelez építipari kivitelezési tevékenységét az Étv. 39. és 39/A. -ában meghatározottak szerint folytathatja. (2) Az építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése akkor folytatható, ha a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet), b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és c) a kivitelezési tevékenységet érint más hatósági elírásokat megtartják. (3) Az építési munkaterületen az építtet megbízásából egyidejleg vagy egymást követen több fvállalkozó kivitelez is végezhet építési-szerelési munkát. A vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez az építési-szerelési munka folytatására alvállalkozó kivitelezt vehet igénybe. (4) Az építipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtet az építési munkaterületet a szerzdés szerint átadja a fvállalkozó kivitelez részére. Az alvállalkozó kivitelez részére az építési területet a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez adja át. (5) Az építési munkaterület átadásával egyidejleg meg kell nyitni az építési naplót és abban a (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt - az idpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell. (6) A 29. szerint elzetes bejelentéshez kötött építipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor - a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével - az építési munkaterületen a közterületrl jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni a) az építtet nevét, megnevezését, b) az építipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési idpontját, az építési engedély számát, c) a fvállalkozó kivitelez megnevezését és nyilvántartási számát, d) a tervez nevét, megnevezését, e) építteti fedezetkezel közremködése esetén az építteti fedezetkezel megnevezését és elérhetségét, f) az építipari kivitelezési tevékenység szerinti építési mszaki ellenr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.

5 (7) A (6) bekezdés szerinti tartalmú táblát kell elhelyezni a memléki építményt érint - a 30. szerinti utólagos bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó - építipari kivitelezési tevékenység végzése során. (8) A 29. szerint elzetes bejelentéshez kötött építipari kivitelezési tevékenység akkor kezdhet meg, ha a tevékenység tervezett megkezdését a 29. -ban meghatározottak szerint az építésfelügyeleti hatóságnak az építtet bejelentette és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését nem tiltotta meg. III. Fejezet AZ ÉPÍTIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVI Résztvevk 6. Az építtet, a beruházáslebonyolító, a tervez (a kivitelezési dokumentáció tervezje, ideértve a szakági tervezt is), a tervellenr, a vállalkozó kivitelez, a felels mszaki vezet, a tervezi mvezet, az építési mszaki ellenr, az építteti fedezetkezel, valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban együtt: az építipari kivitelezési tevékenység résztvevi) kötelesek együttmködni a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében. Az építtet 7. (1) Az építtet az építipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek jogosultja. (2) Az építési beruházás elkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenen az építtet feladata: a) az építipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, szerzdések megkötése, b) a tervez kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervez kiválasztására tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezi mvezetés biztosítása, c) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétérl való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, d) az Étv. 39/A. (2) bekezdésében és e rendelet 13. (8) bekezdésében meghatározott esetben az építési szakmunkás kiválasztása, e) az építési napló ellenrzése, f) a mszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenrzése, h) a 17. (2) bekezdés szerinti esetben gondoskodni az építteti fedezetkezel közremködésérl, i) a 16. (3) bekezdés p) pontja esetében a teljesítésigazolás kiállítása és a fvállalkozó kivitelez által számlázható összeg meghatározása, továbbá ezeknek - a fvállalkozó kivitelez által megküldött teljesítésrl szóló értesítés kézhezvételétl, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerzdésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - a fvállalkozó kivitelez, valamint építteti fedezetkezel közremködése esetében az építteti fedezetkezel részére történ megküldése. A beruházáslebonyolító 8. A jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkez beruházáslebonyolító feladata - ha a felek eltéren nem állapodnak meg - a 7. (2) bekezdésben foglaltak keretében az építtet általános megbízottjaként a) szerzdések megkötése az építtet nevében, b) a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések elkészítése, c) szükség szerint eltanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése, az építipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, d) a beruházás gazdasági számításainak elkészítése (ráfordítások, árindex, megtérülési mutatók, hozam stb.), e) a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, el- és utókalkulációs elemzések készítése, f)-g)

6 h) a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelel módon és mértékben történ elkészíttetése, i) a tervez, a fvállalkozó kivitelez, az építési mszaki ellenr kiválasztása és tevékenységük koordinációja, j) az építtet által vállalt szolgáltatások biztosítása, k) az árviták rendezése, l) az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelez részére. A tervez 9. (1) Az építtet, vagy megbízása alapján a fvállalkozó kivitelez vagy a beruházáslebonyolító a jogosultsággal rendelkez tervezvel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére írásbeli tervezési szerzdést köt. (2) A tervezési szerzdés tartalmazza a) a szerzdés tárgyában megjelölve a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, a dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minségi mutatók) meghatározásával, b) a teljesítési határidket (figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is), c) a vállalkozási díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét, d) a tervellenr nyilatkozata alapján a terv átdolgozásának kötelezettségét, e) a készítend kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történ átadási kötelezettségét. (3) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a tervezési szerzdésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. (4) A tervez a jogers építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszer mszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készít. (5) A tervez a kivitelezési dokumentáció részeként tervezi nyilatkozatot tesz, amely tartalmazza a) a tervezett építési tevékenység aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzit, b) a környezet meghatározó jellemzit, védettségi minsítését, c) az építészeti-mszaki tervez és a szakági tervezk nevét, címét, aláírását, tervezi jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését, d) annak kinyilvánítását, hogy da) az általa tervezett mszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági elírásoknak, db) a vonatkozó szabványtól eltér mszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenérték, dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, dd) a kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közremködésével készült, és de) memléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, e) a betervezett építési termékek megfelelség igazolására vonatkozó nyilatkozatot, továbbá f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér. (6) A tervez szakmagyakorlási jogosultságát a tervezi nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési (nyilvántartási) száma feltüntetésével igazolja. (7) A tervez az Étv. 33. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenen felels az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. (8) A kivitelezési dokumentációt az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatával a tervez a szerzdésben megállapított ellenérték kézhezvételekor - a tervezési szerzdés teljesítéseként - aláírásával ellátva felhasználás céljából az (1) bekezdés szerinti szerzd fél birtokába adja. (9) A tervez biztosítja a tervellenr számára a tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását. A tervellenr 10. (1) A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt)

7 a) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, b) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló évi LXXIV. törvényben meghatározott és megbecsülheten legalább 300- nál több személy életét, egészségét veszélyeztet, vagy veszélyes létesítmény körébe tartozó építmény, c) a honvédelmi és katonai célú építmény, továbbá d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentség ügy tárgyát képez építmény esetében az Étv. 38/A. (1) bekezdésében meghatározottak szerint tervellenr ellenrzi, egyéb esetekben ellenrizheti. (2) A tervellenrzést az építtet megbízásából tervellenri jogosultsággal rendelkez tervellenr végzi. (3) A tervellenr az ellenrzés során tervellenri nyilatkozatot készít, amely tartalmazza a) az építési tevékenység aa) helyét, címét, helyrajzi számát, ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzit, b) az építtet nevét, megnevezését, c) az ellenrzött tervezk nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát, d) az ellenrzött dokumentáció(rész) megnevezését, e) a tervellenr nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, adószámát, f) annak kinyilvánítását, hogy fa) az általa ellenrzött mszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági elírásoknak, fb) a vonatkozó szabványtól eltér mszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenérték, g) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér. (4) Ha a tervellenr azt állapítja meg, hogy a kivitelezési dokumentáció (dokumentációrész) nem felel meg a jogszabályi elírásoknak, az építipari kivitelezési tevékenység végzése nem kezdhet meg. Összeférhetetlenségi szabályok 11. (1) A beruházáslebonyolító, a tervellenr, a felels mszaki vezet, az építési mszaki ellenr nem lehet az építészeti-mszaki dokumentáció engedélyezésében részt vev, valamint a tevékenység és a hatóság felügyeletét ellátó hatóság köztisztviselje. (2) A beruházáslebonyolító nem lehet tervez, felels mszaki vezet az adott építési beruházásnál, illetve ha korábban a tervez társtervezje vagy ágazati tervezje volt, akkor nem lehet tervellenr. (3) Az építési mszaki ellenr nem végezhet építésügyi mszaki szakérti, kivitelezési, anyagbeszállítói és felels mszaki vezeti tevékenységet az általa ellenrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési mszaki ellenr nem láthat el további építési mszaki ellenri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol építésügyi mszaki szakérti, kivitelezési vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési mszaki ellenr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet építési mszaki ellenr az építésügyi mszaki szakérti, a kivitelezési, az anyagbeszállítói és a felels mszaki vezeti tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. (4) A felels mszaki vezet nem végezhet építésügyi mszaki szakérti és építési mszaki ellenri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felels mszaki vezet nem láthat el felels mszaki vezeti feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi mszaki szakérti vagy építési mszaki ellenri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet felels mszaki vezet az építésügyi mszaki szakérti vagy építési mszaki ellenri tevékenységeket folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. (5) A tervellenr nem végezhet tervezi, kivitelezi, anyagbeszállítói, beruházáslebonyolítói és felels mszaki vezeti tevékenységet az általa ellenrzött építési-szerelési munkában. A tervellenr továbbá nem láthat el tervellenri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol a kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek a tervellenr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet tervellenr a tervezi,

8 kivitelezi, anyagbeszállítói, beruházáslebonyolítói és felels mszaki vezeti tevékenységeket folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. A kivitelez 12. (1) A vállalkozó kivitelez csak olyan építipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amely - az Étv. 39. (6) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - tevékenységi körében szerepel, b) amelynek végzéséhez ba) - az Étv. 39/A. (2) bekezdésében és e rendelet 13. (8) bekezdésében meghatározottak kivételével - rendelkezik az Étv. 39. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott felels mszaki vezetvel, bb) elegend számú és megfelel szakképesítés munkavállaló áll rendelkezésre, bc) a kivitelezési dokumentáció az építési munkahelyen rendelkezésre áll, bd) az építési naplót az építési területen megnyitották, c) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez rendelkezésre áll az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenrzésrl szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági engedély, memlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolása, d) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetvel a 3. (1)-(3) bekezdés szerint írásban szerzdést kötöttek, és e) amelynek megkezdéséhez az e rendeletben elírt bejelentési kötelezettségének az építtet határidben eleget tett, és az építésfelügyeleti hatóság az építipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta meg, f) amelynek megkezdését az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrl szóló jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - az ott rögzített adatok megadásával - elzetesen bejelenti a munkavédelmi hatóság építési munkahely szerint illetékes felügyelségének. (2) A vállalkozó kivitelez feladata az Étv. 40. (1) bekezdésében és 43. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenen: a) az építipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtettl [alvállalkozó kivitelez esetében a vállalkozó (fvállalkozó) kiviteleztl] az építési munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lszermentesítése, b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint, c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban, d) annak folyamatos ellenrzése, hogy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak rendelkezésre állnak-e, e) az építés során már meglév, illetve elkerül természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megrzése, f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenrzésében és irányításában, g) a mszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek mködési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése, h) a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezi nyilatkozatok, mérési jegyzkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelsségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása, i) az építmény rendeltetésszer és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása az építtetnek, j) az építési munkaterület rzésének biztosítása, k) az építési munkák befejeztével az építési területrl való levonulás végrehajtása, l) fvállalkozó kivitelezként az építési mszaki ellenr által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a szerzdés szerinti teljesítésrl (részteljesítésrl) kiállított számlának az építtet, valamint építteti fedezetkezel közremködése esetén az építteti fedezetkezel részére történ eljuttatása, m) építteti fedezetkezel közremködése esetén, ha a kivitelezési tevékenység megvalósításában alvállalkozóként vesz részt, a szerzdése adatainak felvitele - legkésbb a kivitelezési tevékenységének megkezdéséig - a fedezetkezel által internetes alapon mködtetett alvállalkozói nyilvántartásba. (3) A kiviteleznek a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos költségeit annak elszámolása esetén az építtet köteles megtéríteni. (4) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenen a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez feladata a) ha az építtet nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelezk kiválasztása, b) az alvállalkozó kivitelezkkel történ egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása, c) az építési napló vezetése, külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési napló vezetése.

9 (5) A vállalkozó kivitelez az építési napló vezetésével megbízhatja a felels mszaki vezetjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban rögzíteni kell. A felels mszaki vezet 13. (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - felels mszaki vezet irányítja. (2) A felels mszaki vezet tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelez építési szerzdésében vállalt építipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. (3) A felels mszaki vezet feladata: a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minségi követelmények), munkavédelmi, tzvédelmi, környezetvédelmi, memlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelez hatósági elírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenrzése, b) az építési napló vezetése, ellenrzése és lezárása, ha erre a kiviteleztl megbízást kapott, c) az építipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszer megszervezése, d) a kivitelezés során a minségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi elírások betartatása, e) a kitzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenrzése, f) a minségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, g) az azonnali intézkedést igényl építési mszaki feladatok meghatározása és irányítása, h) a kivitelezési tervektl eltér, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történ feltüntetése, i) az építipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetnek történ átadása, j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felels mszaki vezetnek szakterületére vonatkozó szerinti tartalmú - nyilatkozat megtétele, k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közremködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza la) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minségét, a teljesítés idpontját, lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, lc) a szerzdésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, m) a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelez által megküldött teljesítésrl szóló értesítés kézhezvételétl - ha szerzdés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerzdésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó kivitelez részére történ megküldése, és annak adatainak az alvállalkozói nyilvántartásba való felvitele, n) értesíti az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelséget arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban elírt küszöbértéket. (4) A felels mszaki vezet - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az építési munkaterületrl származó természetes építanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértvel történ - vizsgálatát követen dönt azok kezelésérl, építési célra való megfelelsségérl, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetségérl. Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie. (5) A vállalkozó kivitelez felels mszaki vezetjének feladata az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenen a) az alvállalkozó kivitelezk felels mszaki vezetivel és a szakági felels mszaki vezetkkel való együttmködés, a velük történ egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása, b) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felels mszaki vezeti nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felels mszaki vezeti nyilatkozatok alapján. (6) A felels mszaki vezet tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kiviteleznek gondoskodnia kell a helyettesítésrl. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építipari kivitelezési tevékenységért a felels mszaki vezett helyettesít - külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkez - személy felel.

10 (7) A felels mszaki vezet egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelel - külön jogszabály szerinti - képesítéssel rendelkez személyt is megbízhat. (8) Az építmények olyan jelleg felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszersítési tevékenységét, melynek során a) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy b) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mérték teherváltozás - írásos szakérti véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet megersítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá c) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezet égéstermék-elvezet berendezés építésére nem kerül sor, illetve d) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, a munka jellegének megfelel szakmunkás-képesítéssel rendelkez személy vállalkozó kivitelezként felels mszaki vezet irányítása nélkül is végezheti, ha alvállalkozót nem vesz igénybe. 14. Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építipari kivitelezési tevékenységek befejezését követen a felels mszaki vezet arról nyilatkozik, hogy a) az építipari kivitelezési tevékenységet a jogers építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-mszaki dokumentációnak, valamint b) az 1. melléklet szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) tervdokumentációnak megfelelen, c) az építipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvény és eseti elírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minségi, környezetvédelmi és biztonsági elírások megtartásával szakszeren végezték, d) az építmény kivitelezése során alkalmazott mszaki megoldás az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzknek megfelelen valósult meg és a tervezett mszaki jellemzj épületgépészeti berendezéseket szerelték be, f) a külön jogszabályban elírt egyeztetés eredményeképpen a közmellátás szakszeren biztosított, g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban elírt mértéket, az elírások szerint kezelték és az építipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületrl a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, h) az építmény rendeltetésszer és biztonságos használatra alkalmas. A tervezi mvezet 15. A tervez az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. (4) bekezdése szerint tervezi mvezetést végezhet. A tervezi mvezetésre (ideértve a szakági tervezi mvezetést is) a beruházáslebonyolító is megbízást adhat. Az építési mszaki ellenr 16. (1) Kötelez építési mszaki ellenrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha a) az építipari kivitelezési tevékenységet több fvállalkozó kivitelez végzi, b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, c) az építipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentség ügy tárgyát képezi, d) az építipari kivitelezési tevékenység memlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy e) a 17. (2) bekezdés alapján építteti fedezetkezel mködik közre. (2) Az építési mszaki ellenr az építipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elsegíti és ellenrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági elírások, szabványok, szerzdések és a kivitelezési dokumentáció betartását. (3) Az építtet helyszíni képviseljeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési mszaki ellenr feladata: a) az Étv. 43. (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,

11 b) az építipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerségének ellenrzése a jogers építési (létesítési) engedély, illetve memlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-mszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, c) az építmény kitzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenrzése, d) az építési napló(k) ellenrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, f) a mszaki, illetve gazdasági szükségességbl indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtet részére, g) a munkák eltakarása eltt azok mennyiségi és minségi ellenrzése, h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, i) egyes építményfajták mszaki teljesítmény-jellemzinek ellenrzése, a technológiával összefügg biztonsági elírások betartásának ellenrzése, j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelség-igazolása meglétének ellenrzése, k) az építési mszaki ellenri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, l) mszaki kérdésekben az építtet döntéseinek elkészítése, m) mszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakért bevonására), n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenrzése, o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fvállalkozó kivitelez által megküldött teljesítésrl szóló értesítés kézhezvételétl, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerzdésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtet, a fvállalkozó kivitelez, valamint az építteti fedezetkezel közremködése esetében az építteti fedezetkezel részére történ megküldése, p) az építtetvel az o) pontra vonatkozó eltér megállapodás esetén mszaki igazolás kiállítása, q) a szerzdésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és r) építteti fedezetkezel közremködése esetén a teljesítésigazolásban foglalt számlázható összegnek az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban történ haladéktalan rögzítése. (4) Ha az építipari kivitelezési tevékenységet több fvállalkozó kivitelez végzi, az építési mszaki ellenr összehangolja a felels mszaki vezetk tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fvállalkozó kivitelezk felels mszaki vezeti által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtet és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak. (5) Az építési mszaki ellenr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerzdés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményrl köteles az építtett haladéktalanul értesíteni. (6) Az építési mszaki ellenr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerzdés tartalmazza: a) az építtet nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetségét, b) az építési mszaki ellenr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetségét, c) építteti fedezetkezel közremködése esetén az építteti fedezetkezel megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetségét, d) az építipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és befejezési idpontját, e) az építési mszaki ellenrnek az építési szerzdés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, f) az építési mszaki ellenr díját, fizetési módját, határidejét, g) az építési mszaki ellenrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelsségén kívüli további feladatait és felelsségét. Az építteti fedezetkezelés és az építteti fedezetkezel 17. (1) Az építteti fedezetkezel az építtet és a fvállalkozó kivitelez között létrejött építési szerzdés mindkét fél általi teljesítését segíti el. (2) Az építipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelez által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építteti fedezetkezel mködik közre a)

12 b) a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elér vagy azt meghaladó - (3) bekezdés szerint számított - érték építipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti építési beruházás, építipari kivitelezési tevékenység értéke a) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Épbír.) szerint számított építményérték vagy b) az Épbír. hatálya alá nem tartozó építménykör esetén az építési tevékenység végzésére vonatkozó fvállalkozói építési szerzdésben megállapított, általános forgalmi adó nélkül számított kivitelezési érték, amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtet által, összefügg vagy egymáshoz kapcsolódó földterületen azonos rendeltetés és a rendeltetésében egymáshoz szorosan kacsolódó új építmények vagy meglév építményen végzett építipari kivitelezési tevékenység értékét. (4) Az építteti fedezetkezeli feladatokat a) b) a (2) bekezdés b) pontja esetében - az építtet és fvállalkozó kivitelez választása szerint - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vagy fizetési számla vezetésére jogosult pénzforgalmi szolgáltató látja el. (5) Ha az építipari kivitelezési tevékenység az államháztartás központi alrendszereibl biztosított forrás felhasználásával valósul meg, az építteti fedezetkezel a feladatait a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonásával látja el. Az építteti fedezetkezel feladatellátásába bevonásra kerül szervezet nem vezetheti a fedezetkezeli számlát, nem mködtetheti az alvállalkozói nyilvántartást, és nem kerülhet rendelkezése alá a fvállalkozó kivitelez által nyújtott biztosíték. (6) Az építtet köteles az építteti fedezetkezelvel írásban fedezetkezeli szerzdést kötni. (7) Az építteti fedezetkezel kötelez közremködése az építési szerzdés hatálybalépésétl - a (8) bekezdés és a 20. (6) bekezdés szerinti eset kivételével - az építipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követ elszámolás lezárásáig terjed. (8) A fedezetkezeli szerzdés megsznik, a) ha a fvállalkozó kivitelez - több fvállalkozó kivitelez esetén, valamennyi fvállalkozó kivitelez - vagy az építtet aa) az építipari kivitelezésre vonatkozó építési szerzdést felmondja, ab) az építteti fedezetkezel a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét - legfeljebb a fedezetkezeli számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette és ac) az építteti fedezetkezel a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtet és a fvállalkozó kivitelez felé elszámolt, vagy b) a 17. (4) bekezdés b) pont szerinti esetben, ha az építteti fedezetkezel a hatvan napon túl lejárt követelése miatt vagy a fedezet - fedezetkezeli szerzdésben meghatározott idn túli - rendelkezése alá helyezésének hiánya miatt ba) felmondja a fedezetkezeli szerzdést, bb) a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét - legfeljebb a fedezetkezeli számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette, és bc) az építteti fedezetkezel a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtet és a fvállalkozó kivitelez felé elszámolt. (9) A (4) bekezdés a) pont szerinti esetben a fedezetkezeli szerzdés tartalmazza: a) az építtet nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetségét, b) az építteti fedezetkezel megnevezését, törzskönyvi nyilvántartási számát, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetségét, c) az építtet által - az építési beruházás rendeltetéséhez igazodóan - alkalmazott vagy megbízott építési mszaki ellenr megnevezését, nyilvántartás számát és névjegyzéki jelét, d) az építési beruházás meghatározását, helyét, a beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható kezd és befejezési idpontját, a kivitelezés szakaszolása esetén a szakaszok meghatározását, e) az építteti fedezetkezelnek az építési szerzdés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait és jogait, f) a fedezetkezeli számlaszámot, valamint az építtet részérl annak igazolását, hogy a fedezetkezeli számla felett biztosította az építteti fedezetkezel rendelkezési jogát, g) a fvállalkozó kivitelez által nyújtott - az építési szerzdésben meghatározott - biztosítékok mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási lehetségét,

13 h) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét és megfizetésének biztosítékait, i) a fedezetkezelési díj nem fizetése esetén felszámítandó késedelmi kamat mértékét, j) az építteti fedezetkezel jogszabályi elíráson túlmen feladatait és felelsségét, k) l) az építtet által adott nyilatkozatot, melyben az építtet kijelenti, hogy az e rendeletben meghatározottak szerint elfogadja az építési mszaki ellenr által kiadott teljesítésigazolást és az ez alapján - számla, vagy számlával azonos tekintet alá es számviteli bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) ellenében - a fvállalkozónak (alvállalkozónak) történ pénzügyi teljesítést, m) az építteti fedezetkezel által okozott kár megtérítésének szabályait, n) annak szabályait, hogy nem megfelelen dokumentált teljesítés vagy jogszabályba ütköz számviteli bizonylat benyújtása esetén az építteti fedezetkezel nem köteles a teljesítést elfogadni, és az építtet ebbl származó káráért az építteti fedezetkezel nem felel, o) az építteti fedezetkezel és az építtet közötti adatszolgáltatás és elszámolás szabályait, ideértve az építési mszaki ellenrrel való együttmködési kötelezettségbl származó szabályokat is, p) az építtet által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását, q) a szerzdés hatályát, r) az építtet által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre bocsátásának ütemét, s) a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök elfogadhatóságára vonatkozó szabályokat, minsítését, számszersítését, értékét, t) az államháztartás központi alrendszereibl biztosított forrás felhasználása esetén a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezését. (10) A (4) bekezdés b) pont szerinti esetben a fedezetkezeli szerzdés tartalmazza a (9) bekezdés a) és c)-t) pontjában foglaltakon túlmenen az építteti fedezetkezel megnevezését, cégjegyzékszámát (a Kincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, fizetési számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetségét. (11) Az építtet az építési szerzdést a szerzdés hatályának beálltát követ öt munkanapon belül, az építési szerzdés módosítását a módosítás megtörténtét követ öt munkanapon belül megküldi az építteti fedezetkezel részére. (12) (13) Az építteti fedezetkezelés díját az építtet köteles megfizetni. (14) Az építteti fedezetkezel a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szerint felel. (15) Az építteti fedezetkezel köteles megrizni a tevékenysége körében tudomására jutott védett adatot, valamint köteles gondoskodni a személyes adatok védelmérl. (16) Az építteti fedezetkezelre vonatkozó rendelkezéseket a) - a Kbt a és 144. (1) bekezdése kivételével - a Kbt a szerinti építési koncesszióra, b) a Kbt. 29. (1) bekezdés hatálya alá tartozó esetben, c) a köz- és magánszféra együttmködése keretében megvalósuló azon építési beruházás esetén, amelynek tárgya az építmény kivitelezésén túlmenen annak üzemeltetése is, vagy d) az olyan kiegészít építési beruházásnak minsül pótmunka megrendelése esetén, amely fedezetkezelés hatálya alá nem tartozó építési beruházáshoz kapcsolódik nem kell alkalmazni. 17/A. (1) A 17. (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az építteti fedezetkezelés havi alapdíját - az ugyanazon közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházás fedezetkezelési feladataira együttesen - az építési beruházás értéke alapján a 7. melléklet szerint kell megállapítani. (2) Az építteti fedezetkezelés díja az (1) bekezdéstl eltér egyéb esetben a fedezetkezelési szerzdésben meghatározott összeg. (3) Az építési szerzdésben vállalt kötelezettségek nem szerzdés szerinti teljesítésébl származó, az építteti fedezetkezelt érint többletköltségek díját a fedezetkezeli szerzdésben kell rögzíteni. 17/B. A 17. (5) bekezdése szerinti szervezet az általa nyújtott támogatás vagy biztosított költségvetési forrás elkülönítésére a Kincstárnál építteti fedezetbiztosítási számlát nyit. 17/C. (1) A 17. (2) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás esetén a fvállalkozó kivitelez által a Kbt (4) bekezdése szerinti, az építtet fizetési számlája terhére benyújtott beszedési megbízás teljesítéséhez a szerzdésszer teljesítés e rendelet szerinti igazolása és a beszedési megbízással teljesíthet összegrl szóló fedezetkezeli igazolás szükséges. (2) Az építtetnek a Kbt. 99. (1) bekezdése szerinti beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulásban, felhatalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell az (1) bekezdésben megjelölt okiratok becsatolásának kötelezettségére.

14 (3) A fvállalkozó kivitelez az építtet fizetési számlája terhére az (1) bekezdés szerinti beszedési megbízást a rendelkezésre álló fedezet hiányáról kiadott fedezetkezeli igazolással nyújthatja be. 18. (1) Az építtet köteles gondoskodni arról, hogy az építipari kivitelezési tevékenység szerzdés szerinti ellenértékének megfelel - a fedezet forrásaként figyelembe vehet - fedezet az építési szerzdés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. (2) Az építipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját er, hitel vagy pénzkölcsön, pályázati támogatás, valamint költségvetési elirányzat lehet. Az építési szerzdésben a hitel vagy pénzkölcsön összegét hitelvagy kölcsönszerzdéssel, illetve a pályázati támogatás összegét támogatási döntéssel szükséges igazolni. (3) A fedezetkezeli számlát az építtetnek legkésbb az építési szerzdés hatályának beálltáig kell megnyitnia. Az építtet köteles az építési szerzdésben meghatározott kivitelezési szakasz kivitelezésének megkezdése idpontjáig a teljesítés (részteljesítés) szerzdés szerinti ellenértékének fedezetét - ami a fedezetkezeli számlára történ befizetés vagy olyan pénzügyi eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidre történ kifizethetségét - az építteti fedezetkezel kizárólagos rendelkezése alá helyezni. A fvállalkozó kivitelez köteles - ha az építtetvel az építési szerzdésben rögzítve kikötötték - az általa vállalt biztosíték összege felett az építteti fedezetkezel kizárólagos rendelkezését biztosítani. (4) A (3) bekezdés szerinti, az építipari kivitelezési tevékenység ellenértékének határidre történ kifizethetségét biztosító pénzügyi eszköz a) az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapír, b) a tke és hozamgarantált átruházható értékpapír, c) olyan pénzügyi eszköz, amely esetében a hitelezési kockázat kezelésérl és tkekövetelményérl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti kockázati súly 0%, d) az építipari kivitelezés megvalósítására biztosított költségvetési elirányzat, e) uniós vagy hazai forrásból származó pályázati támogatási szerzdés, f) hitel- vagy kölcsönszerzdés alapján adott kivitelezési szakaszra meghatározott, visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeg, g) hitelintézet által nyújtott garancia, vagy h) biztosítási szerzdés alapján kiállított - készfizet kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény lehet. (4a) Az európai uniós vagy költségvetési forrásból történ támogatás esetén a támogatás folyósítása a fedezetkezeli számlára akkor történhet, ha a) a támogatási finanszírozásának módja szállítói finanszírozás, b) a támogatás számlák kifizetéséhez kapcsolódik vagy c) elleg folyósítására kerül sor. (4b) A (4a) bekezdés a) pontja esetén a szállító kifizetése a fedezetkezeli számla közbeiktatásával, az építteti fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezések szerint történik. (4c) Az építteti fedezetkezel a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülését a (4) bekezdésben felsorolt pénzügyi eszközök tekintetében az általa közzétettek szerint vizsgálja. Az ellenérték fedezetének építteti fedezetkezel rendelkezése alá helyezését a) a (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési elirányzat, és a (4) bekezdés e) pontja szerinti hazai forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésbb az építési szerzdés szerinti fizetési határnapot megelz 30. napig az építteti fedezetbiztosítási számlára történ utalással, b) a (4) bekezdés e) pontja szerinti uniós forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésbb a számlán szerepl fizetési határidt megelz 30. napig a fedezetkezeli számlára utalással kell teljesíteni. (5) A fedezetkezeli számlán elkülönítetten kell elhelyezni a) az építtetnek az építipari kivitelezési tevékenység fedezetének befizetéssel biztosított részét, b) a kiviteleznek az általa nyújtott teljesítési biztosíték befizetéssel teljesített összegét. (6) Ha az építtet nem helyezi az elírt határidre a fvállalkozó kivitelez teljesítésének vagy részteljesítésének szerzdés szerint fedezetét az építteti fedezetkezel rendelkezése alá és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység folytatását nem állította le, a fvállalkozó kivitelez jogosult a kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha az építtet a felfüggesztés idtartama leteltéig sem biztosítja a soron következ kivitelezi teljesítés fedezetét, a fvállalkozó kivitelez jogosult az építtetvel kötött építési szerzdést felmondani, vagy a teljesítési határidt a felfüggesztés idtartamával meghosszabbítani a munkavégzés felfüggesztése miatt felmerült költségeinek építtet általi megtérítése mellett. (7) A fvállalkozó kivitelez a teljesítési biztosítékot a) a 17. (2) bekezdés a) pont szerinti esetében

15 aa) a fedezetkezeli számlára történ befizetéssel, ab) a bankgarancia biztosításnak alapján a fedezetkezeli számlára történ utalás megjelölésével, vagy ac) a biztosítási szerzdés alapján kiállított - készfizet kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynek a fedezetkezeli számlára történ utalás megjelölésével, ad) az építtet által - az aa)-ac) alponttól eltéren - meghatározott biztosítéknak a fedezetkezeli számlára történ utalás megjelölésével, b) a 17. (2) bekezdés b) pont szerinti esetben az építési szerzdésben meghatározott biztosítéknak a fedezetkezeli számlára történ utalás megjelölésével teljesítheti. (8) Az építteti fedezetkezel a fedezetkezeli számláról kizárólag a) a fedezetkezeli szerzdésben meghatározott fvállalkozó kivitelezi fizetési számlára, engedményezés esetén a fvállalkozó kivitelez által megjelölt fizetési számlára, b) annak az alvállalkozó kiviteleznek a fizetési számlájára, akinek a fedezetkezel a 20. (5) és (6) bekezdése szerint visszatartott összeget köteles kifizetni, engedményezés esetén az alvállalkozó kivitelez által megjelölt fizetési számlára, c) az építtet fizetési számlájára vagy d) az építteti fedezetkezel fizetési számlájára teljesíthet kifizetést. 19. (1) Építteti fedezetkezel közremködése esetén az alvállalkozó kivitelezk nyilvántartása elektronikus formában, a fvállalkozó kivitelez építési naplójának részét képez alvállalkozói nyilvántartásban történik. Az építteti fedezetkezel az alvállalkozó kivitelez védelmét szolgáló, 20. (4) bekezdése szerinti visszatartást kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban szerepl alvállalkozó kivitelez javára gyakorolja. (1a) Az építésügyért felels miniszter által biztosított elektronikus alvállalkozói nyilvántartó szoftvert az építteti fedezetkezel internetes formában üzemelteti. Ennek keretében megnyitja a szerzdés szerinti építipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói nyilvántartást és rögzíti az építtet és a fvállalkozó kivitelez között létrejött építési szerzdés adatait. Alvállalkozói szerzdés megkötése esetén, az alvállalkozó kivitelez köteles a másik szerzd fél által megadott kód felhasználásával a szerzdésének adatait az alvállalkozói nyilvántartásban rögzíteni. (2) A vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez a vele szerzdéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelez esedékes számlája kiegyenlítésébl - az (5) bekezdés kivételével - köteles visszatartani a) az alvállalkozó kivitelez teljesítésében részt vev további alvállalkozó kivitelez által - a teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelel összeg, b) az alvállalkozó kivitelez teljesítésében részt vev további alvállalkozó kivitelez által - amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétl számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felels mszaki vezet által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerzdésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelel összeg kifizetését. (3) A (2) bekezdés szerinti visszatartás mértéke legfeljebb a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelezvel szerzdött alvállalkozó kivitelezi teljesítés - a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - ellenértékének összegéig terjed. Ha az alvállalkozó kivitelez teljesítésének (részteljesítésének) szerzdés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vev - az alvállalkozó kivitelezvel szerzdött - további alvállalkozók teljesítésének összege meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét. (4) A (2) bekezdésben elírt, a vállalkozói láncolatban megjelen minden vállalkozó kivitelezre egyaránt vonatkozó kifizetésbl történ visszatartás következtében, a 20. (4) bekezdése szerinti kifizetésbl történ visszatartás miatt a fvállalkozó kivitelez javára keletkez - a visszatartás mértékével azonos, építtetvel szembeni - követelés átszállását eredményezi annak a) az alvállalkozó kiviteleznek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére határidre ki nem fizetett követelése áll fenn, b) a vállalkozó kiviteleznek a részére, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartalmát vitató alvállalkozó nem igazolja a harminc napos felfüggesztés idtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy c) a vállalkozó kiviteleznek vagy alvállalkozó kiviteleznek a részére, akinek a javára - a harminc napos felfüggesztés idtartama alatt megindított vitarendezési eljárás esetén - a jogers döntés, vagy közvetíti eljárás esetén egyezség születik.

16 (5) Ha a vállalkozó kivitelez benyújtott számlája kifizetésébl azért nem lehet a (2) bekezdés szerinti visszatartást teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult, akkor mindannak a vállalkozó kiviteleznek, akinek a szerzdésben vállalt kivitelezési tevékenysége megvalósításában a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó kivitelez részt vett, nem kell visszatartania a kifizetésbl azt a ki nem egyenlített alvállalkozói követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó számlájának kifizetésébl sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani. (6) A vállalkozó kivitelez ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a (4) bekezdés szerinti követelésátszállás folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó kivitelez kivitelezési tevékenységében részt vev minden alvállalkozó kiviteleznek közvetlenül kell a követelését a felszámolási eljárás alá vont vállalkozó kivitelezvel szemben érvényesítenie. Az építteti fedezetkezel feladata 20. (1) Az építteti fedezetkezel vezeti a fedezetkezeli számlát, kezeli a fedezetkezeli számlán tartott összeget, tájékoztatja az építtett és a fvállalkozó kivitelezt a fedezetkezeli szerzdés alapján rendelkezése alá helyezett fedezet mértékének változásáról. (2) Az építteti fedezetkezel a teljesítésigazolásban megjelölt összegrl kiállított számla alapján, a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetbl a fvállalkozó kivitelez részére köteles - a (4) és (6) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - fizetési határidn belül kifizetni. (3) Az építteti fedezetkezel az építipari kivitelezési tevékenység fedezetével - a (4)-(6) bekezdés szerinti eset összegének kivételével - az építtet és a fvállalkozó kivitelez felé az építipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követ öt munkanapon belül számol el. (4) Az építteti fedezetkezel - az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján - a fvállalkozó kivitelez esedékes számlája kiegyenlítésébl köteles a) visszatartani a fvállalkozó teljesítésében részt vev alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek megfelel összeg kifizetését, és a visszatartásról haladéktalanul köteles értesíteni azt az alvállalkozót, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatta, vagy b) harminc napra felfüggeszteni a fvállalkozó teljesítésében részt vev alvállalkozó kivitelez - ha a teljesítésigazolás kézhez vételétl számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felels mszaki vezet által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - által megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerzdésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelel összeg kifizetését. (5) Az építteti fedezetkezel a) a (4) bekezdés a) pontja szerint visszatartott összeget haladéktalanul kifizeti a teljesítésigazolással elismert, de határidre ki nem egyenlített követelés jogosultjának, ha az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett a fedezetkezel írásbeli felszólítására két munkanapon belül nem igazolja a kifizetést, b) az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelez részére a visszatartott összeget kifizeti, ha az alvállalkozó nem igazolja a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés idtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik. (6) Amennyiben a (4) bekezdés b) pontja szerinti vita eldöntése érdekében közvetíti, bírósági vagy választottbírósági eljárás indul, akkor az építteti fedezetkezel a (4) bekezdés b) pontja szerinti összeget a döntésig visszatartja és a jogers döntésnek, illetve közvetíti eljárás esetén az egyezségnek megfelelen a visszatartott összeget - az alvállalkozó által az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelez nevére kiállított számla ellenében - kifizeti. Az építteti fedezetkezel által visszatartott összeg kifizetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti. (7) Ha az alvállalkozó a bírósági vagy választottbírósági eljárás megindításának igazolására nyitva álló határid alatt - ezen eljárások megindítása helyett - külön törvényben meghatározott közvetíti eljárást megindító nyilatkozatot (a felek és a közvetít által aláírt szerzdést) juttat el az építteti fedezetkezelnek, az építteti fedezetkezel a kifizetés felfüggesztésének megszüntetésérl a (8) bekezdés szerint intézkedik. (8) A (7) bekezdés szerinti esetben, ha a felfüggesztés kezd napjától számított hatvan napon belül a) a közvetíti eljárás aa) megállapodással fejezdik be, ab) megállapodás nélkül vagy nem fejezdik be és az alvállalkozó - a befejezés idpontját a közvetítnek az eljárás eredménytelen befejezésérl készített feljegyzésével igazoltan - az eljárás befejezését vagy a határid lejártát követ nyolc napon belül bírósági vagy választottbírósági eljárás megindítását nem igazolja,

17 az építteti fedezetkezel a kifizetés felfüggesztésének megszüntetésérl intézkedik; b) a közvetíti eljárás megállapodás nélkül vagy nem fejezdik be és az alvállalkozó - a befejezés idpontját a közvetítnek az eljárás eredménytelen befejezésérl készített feljegyzésével igazoltan - az eljárás befejezését vagy a határid lejártát követ nyolc napon belül bírósági vagy választottbírósági eljárás megindítását igazolja, az építteti fedezetkezel a (6) bekezdés szerint jár el. (9) A külön törvényben meghatározott közvetíti eljárást megindító nyilatkozatban (ideértve a felek és a közvetít által aláírt megbízási szerzdést) a felek és a közvetít megállapodhatnak abban, hogy a közvetíti eljárásban a vita kimenetelében érdekelt egyéb személyek is részt vegyenek. (10) Az építteti fedezetkezel a (4) bekezdés szerinti fvállalkozó kivitelezvel szembeni kifizetésbl történ visszatartási kötelezettségét a fvállalkozó kivitelez által nyújtott - a visszatartandó összegnek megfelel mérték, a visszatartás célját szolgáló - bankgarancia elfogadásával is teljesítheti. 20/A. (1) Az építteti fedezetkezel köteles a fvállalkozó kivitelez által megjelölt ellenértéket, de legfeljebb a részére járó, az adott teljesítési szakasz szerzdésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelel összeget a fedezetbl harminc napra elkülöníteni, ha a fvállalkozó kivitelez a teljesítésigazolás kézhezvételétl számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a kiadott teljesítésigazolás tartalmát. (2) Az építteti fedezetkezel az összeg elkülönítését a) megszünteti, ha a fvállalkozó kivitelez nem igazolja az elkülönítés idtartama alatt a teljesítési igazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy b) a döntésig fenntartja és a jogers döntésnek, vagy közvetíti eljárás esetén az egyezségnek megfelelen kifizeti, ha a fvállalkozó kivitelez az (1) bekezdés szerinti vita eldöntése érdekében harminc napon belül igazolta közvetíti, bírósági vagy választott bírósági eljárást megindítását. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerint elkülönítetten kezelt összeg kifizetése vagy az elkülönítés megszüntetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti. (4) Az építteti fedezetkezel hatósági intézkedés megtétele céljából megkeresi az építési beruházás vagy az építipari kivitelezés helye szerint illetékes építésfelügyeleti hatóságot, ha az építtet a fedezetkezelési szerzdésben rögzített határidt követ harminc nap elteltével sem biztosítja részére a kivitelezési szakasz szerzdés szerinti ellenértékének megfelel fedezet feletti rendelkezési jogot. A megkeresésnek tartalmaznia kell az építtet nevét, lakcímét vagy székhelyét, az építésügyi hatósági engedély számát, az építteti fedezetkezel megnevezését és székhelyét. 21. (1) Az építteti fedezetkezel a fvállalkozó kivitelez által nyújtott teljesítési biztosítékot az építési szerzdésben meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, az építtet kezdeményezésére és az építési mszaki ellenr igazolása alapján az építési szerzdésben meghatározott kiadások kiegyenlítésére használja fel. Ha az építtet az építési szerzdésben rögzített feltételek hiányában kezdeményezi a fvállalkozó kivitelez által nyújtott teljesítési biztosíték felhasználását, vagy az építtet által lehívott teljesítési biztosíték építési szerzdésben meghatározott célra történ felhasználásához az építési mszaki ellenr nem adja ki az igazolást, az építteti fedezetkezel nem teljesíthet kifizetést az építtet részére a teljesítési biztosíték terhére. (1a) Ha az építteti fedezetkezel az (1) bekezdés szerint nem teljesíthet kifizetést az építtet részére a teljesítési biztosíték terhére, az építteti fedezetkezel a közremködése keretében egyeztetést folytat az építtetvel és a fvállalkozó kivitelezvel. Az építteti fedezetkezel a létrejött megállapodásának megfelelen intézkedik a fedezetkezeli számlán lév teljesítési biztosíték felhasználásáról. (2) Az építteti fedezetkezel az alvállalkozói nyilvántartás mködtetése keretében a) tájékoztatja az építtett és a fvállalkozó kivitelezt a felelsségi körükbe tartozó nyilvántartás-kitöltési kötelezettségrl, b) egyéni kódot biztosít az építtet és a fvállalkozó kivitelez részére az alvállalkozói nyilvántartásba történ belépéshez, c) d) figyelemmel kíséri a fvállalkozó kivitelez nyilvántartás-kitöltési kötelezettségének teljesítését, e) figyelemmel kíséri az alvállalkozói teljesítések határidben történ kifizetését, f) haladéktalanul értesítési az alvállalkozói nyilvántartásban szerepl összes alvállalkozó kivitelezt, ha a fvállalkozó kivitelez a 18. (6) bekezdés szerinti esetben fa) a kivitelezési tevékenység felfüggesztésére, fb) a szerzdés felmondására válik jogosulttá, g) haladéktalanul értesíti az alvállalkozói nyilvántartásban szerepl összes alvállalkozó kivitelezt, ha az f) pont szerinti állapot fennállását az építtet a fedezet biztosításával megszüntette,

18 h) haladéktalanul értesítési az alvállalkozói nyilvántartásban szerepl összes alvállalkozó kivitelezt, ha a fedezetkezeli szerzdés a 17. (8) bekezdés szerint megsznik. (3) Az építteti fedezetkezel az elektronikus alvállalkozói nyilvántartást a fedezetkezeli szerzdés megkötésétl legkésbb közremködésének 17. (7) vagy (8) bekezdése, vagy 20. (6) bekezdése szerinti befejezését követ harminc napig mködteti. 21/A. (1) Az építteti fedezetkezel kötelezettségeként a 20. (4) bekezdésében meghatározott, kifizetésbl történ visszatartás szabályait a (2) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni, ha a) a fvállalkozó kivitelez elleg kifizetésében nem részesül, b) az építtet és a fvállalkozó kivitelez a kivitelezési tevékenységnek, továbbá az ehhez kapcsolódó ellenérték kifizetésének a szakaszolt teljesítésében állapodott meg és c) az építési munkaterület átadását-átvételét követ els szakasz kivitelezési munkáinak kifizetend ellenértéke nem haladja meg a fvállalkozó kivitelez által elvállalt teljes kivitelezési tevékenység ellenértékének 15%-át. (2) Az építteti fedezetkezel az alvállalkozói teljesítések kifizetésének vizsgálata nélkül köteles a fvállalkozó kivitelez által az építési munkaterület átadását-átvételét követ els kivitelezési szakasz teljesítésérl benyújtott - a teljesítésigazolásnak megfelel és a teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díjának 15%-át meg nem haladó - számla ellenértékét teljes mértékben kiegyenlíteni az építtet által rendelkezése alá helyezett összegbl. IV. Fejezet A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 22. (1) Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenység - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és részletezettség kivitelezési dokumentáció alapján végezhet. Memlék esetén az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi érdekbl egyedileg meghatározott tartalmú részlettervek készítését írhatja el. (2) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelmények teljesítését a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenérték mszaki megoldás alkalmazásával lehet igazolni. (3) A kivitelezési dokumentáció tartalma az építési engedélyezési vagy bejelentési dokumentációból, költségvetési kiírásból és - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - biztonsági és egészségvédelmi tervbl áll a) a legfeljebb az alábbi jellemzj építményt, építményrészt érint építipari kivitelezési tevékenység esetén: aa) 300 m 2 összes szintterület, ab) három beépített építményszint (alápincézett, földszint + tettér-beépítés), ac) 1000 m 3 bruttó térfogat, ad) 7,5 m-es építménymagasság és ae) az af) alpont kivételével 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret, vagy af) 6,6 m-es falköz, oszlopköz méret elregyártott födémszerkezet, vagy b) a bejelentéshez kötött építményt, építési tevékenységet érint építipari kivitelezési tevékenység esetén, vagy c) polgári lteret, d) hírközlési építményt, e) nem közhasználatú parkot, játszóteret, sportpályát, f) kerítést, vagy g) támfalakat, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t, érint építipari kivitelezési tevékenység esetén. (4) A kivitelezési dokumentáció tartalma a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti a jogszabályban meghatározott védelemmel érintett memléki területen álló meglév építmény homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, födémére vagy tetzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, mtárgy létesítése, valamint az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során. (5) Az építési vagy bejelentési dokumentáción és a költségvetési kiíráson túlmenen a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha aa) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, ab) az aa) alpontban foglaltak kivételével a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz,

19 ac) elregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb, ad) a tetszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lév megtámasztás nélküli áthidalás meghaladja a 6,0 m-t, b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kw-nál nagyobb htermel berendezés kerül beépítésre, c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kw-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele, d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott meghatározottak szerint. (6) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjed kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely az építk, szerelk, gyártók számára a gyártmányterv elkészítéséhez, a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály szerinti ajánlatkérési mszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését a) a (3) bekezdés b)-g) pont és a (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmény, b) a (3) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott mértéket meghaladó építmény, c) közhasználatú épület, d) a 10. (1) bekezdésben meghatározott építmény, e) üzemeléstechnológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) tervet igényl épület építipari kivitelezési tevékenysége esetében. (7) A kivitelezési dokumentáció tartalma - az Étv. 38. (2) bekezdésében foglaltak kivételével - nem térhet el a jogers építésügyi hatósági engedélyben, illetve memlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mszaki dokumentációban foglaltaktól, illetve a bejelentéshez mellékelt dokumentáció tartalmától. Ennek betartásáért a tervez felel. 23. (1) A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó, az Étv ában elírt terveknek és a kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állniuk. (2) A kivitelezési dokumentációt magyar nyelven kell összeállítani. A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képez építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtet nevét megnevezését, valamint a tervez nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervez nevét, megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervez saját kez aláírását. (3) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell: a) az építmény megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát, b) az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként, c) a tervez nevét, megnevezését, eredeti aláírását, jogosultságának (névjegyzéki bejegyzésének) számát, és d) a tervezés dátumát. V. Fejezet ÉPÍTÉSI NAPLÓ Az építési napló 24. (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építipari kivitelezési tevékenység végzésérl építési naplót kell vezetni. (2) Az építési napló az építipari kivitelezési tevékenység megkezdésétl annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely idrendben tartalmazza a szerzdés tárgya szerinti építipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelents tényeket. (3) Az építteti fedezetkezel közremködése esetén elektronikus adathordozón az építési napló részét képezi az építési napló lezárásakor az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített alvállalkozó kivitelezk 27. (9) bekezdése szerinti adatai. (4) Az építipari kivitelezési tevékenység résztvevi egymást az építési naplóba történ bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érint veszélyhelyzetekrl, tényekrl és körülményekrl, amelyek az építési szerzdésen alapuló kötelezettségeik szerzdésszer teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

20 (5) Az építipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési szerzdésben meghatározott idközönként, de legalább 10 naponként a) a fvállalkozó kivitelez által vezetett építési naplót az építtet, építtet megbízása alapján az építési mszaki ellenr vagy a beruházáslebonyolító, b) az alvállalkozó kivitelez által vezetett építési naplót a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez ellenrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti. (6) Az építtet az építipari kivitelezési tevékenység befejezését követen az építési naplót megrzi, illetve ha nem azonos az építtet az ingatlan tulajdonosával, az építmény használatbavételi engedélyét (bejelentését) követen abba - az építmény jókarbantartási munkálatainak elvégzéséhez - az építmény tulajdonosának betekintést biztosít. (7) Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építipari kivitelezési tevékenység befejezését követen le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befejezésekor az építtetnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kiviteleznek a munka befejezését követen tíz évig meg kell riznie. Az építési napló vezetésének szabályai 25. (1) Az építési naplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni. (2) Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. Az építési napló els példánya a fvállalkozó kivitelezt, másodpéldánya az építtett illeti meg. (3) Ha az alvállalkozó kivitelez vezeti az építési naplót, az építési napló els példánya az alvállalkozó kivitelezt, másodpéldánya a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelezt illeti meg. A naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni. (4) Az építési naplót az építipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhet helyen kell rizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihet el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. (5) Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor errl jegyzkönyvet kell felvenni és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni. (6) A vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez, ha a köztük megkötött szerzdésben errl állapodtak meg, az alvállalkozói építési napló vezetését átvállalhatja. Az errl szóló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni. 26. (1) Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet a) az építtet, a beruházáslebonyolító, b) az építési mszaki ellenr, a tervezi mvezet, c) a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez, illetve az alvállalkozó kivitelez, d) a felels mszaki vezet, e) a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint az ellenrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóság, f) a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. (2) Az építtet, illetve az építtet megbízása alapján az építési mszaki ellenr a fvállalkozó kiviteleznek vagy a felels mszaki vezetjének az építipari kivitelezési tevékenység végzésével kapcsolatban az építési naplóban utasítást adhat. (3) Az alvállalkozó kivitelez által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fvállalkozó) kivitelez, illetve annak felels mszaki vezetje adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatosan. (4) Az építési naplóba bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja. (5) Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet a) az építésügyi (létesítési, memlék esetén az örökségvédelmi) hatóság, b) az ellenrzésre jogszabályban feljogosított más hatóság, c) a helyszíni ellenrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, d) az építés helye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) és ennek területi szervei, e) az építteti fedezetkezel. (6) Az építési napló mellékletei: a) a jogers építésügyi hatósági (memlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció, b) az ellenrz hatóságok által készített okiratok,

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatályos:2011.01.01 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. a (1) bekezdésének

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Hatályos: 2014.01.02 2014.06.30 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Építési Fórum. Építési Fórum. Építésfelügyeleti hatóság. Építésfelügyeleti hatóság

Építési Fórum. Építési Fórum. Építésfelügyeleti hatóság. Építésfelügyeleti hatóság Építési Fórum Építési Fórum Az építésfelügyeleti hatóság a szakszerűtlenség és jogszerűtlenség ellen Horváth Krisztina Ágnes KEM KH Építésügyi Hivatala hivatalvezető 1. Építésfelügyeleti hatóságok 2. Építésfelügyelet

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA)

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt 2015. évi feladat alapú pályázat Benyújtó tagozat neve: A munkában résztvevők: Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) Babos Rezső- faanyagvédelmi

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

TERVELLENÕRI SZABÁLYZATA (TT-TSZ) Ideiglenes hatályú 2010-11-30

TERVELLENÕRI SZABÁLYZATA (TT-TSZ) Ideiglenes hatályú 2010-11-30 MMK TERVELLENÕRI SZABÁLYZATA (TT-TSZ) Ideiglenes hatályú 2010-11-30 Készült az MMK megbízásából, az MMK Tervellenõrzési Szabályzat 2008. MMK Állásfoglalása a független tervellenõrzésrõl 2009 dokumentum

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

T/9369. számú. törvényjavaslat. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/9369. számú. törvényjavaslat. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9369. számú törvényjavaslat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének idpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Lakossági energiamegtakarítást eredményez nyílászáró cserére/nyílászáró utólagos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

HATÁROZAT. Az engedély hatálya

HATÁROZAT. Az engedély hatálya PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/84-5/2013. Tárgy: Szilvás külterület 021 helyrajzi számú földrészleten építendő kompaktortároló, szociális konténer,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló általános jogi környezetének megismerése. 1 Az építőipari jogszabályok Jelenleg Magyarországon

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Építési beruházáshoz tartozó követelmények

Építési beruházáshoz tartozó követelmények Építési beruházáshoz tartozó követelmények Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján A rendelet hatálya kiterjed: a) az építőipari kivitelezési tevékenység

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról 1. lap 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról A légiközlekedésrôl szóló 1995. évi XCVII. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A Szeged, 2005. Kiegészít jelleg tevékenységek szabályozása 1 A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a személyi

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. Az Országgylés 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban él magyarokról - a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt,

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 9237/2008-SZMM A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Budapest, 2008.

Részletesebben