ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről április

2 MELLEKLETEK 1. számú Kimutatás 2. a évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzéséről (8 oldal) 2. számú Időskorúak Otthona intézmény Közbenső jegyzőkönyve és mellékletei ( oldal) 3. számú Egyesített Népjóléti Intézmény Közbenső jegyzőkönyve és mellékletei ( oldal) 4. számú II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény Közbenső jegyzőkönyve és mellékletei ( oldal) 5. számú Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Közbenső jegyzőkönyve és mellékletei (2+21 oldal) 6. számú Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közbenső jegyzőkönyve és mellékletei (2+23 oldal) 7. számú Polgármesteri Hivatal adatlapja (6-8. jogcím, 2 oldal) 8. számú Fenntartói összesítő tábla a évi normatív közoktatási hozzájárulások ellenőrzéséhez (4 oldal) 9. számú Fenntartói tábla a évi normatív szociális hozzájárulások ellenőrzéséhez (2 oldal) 10. számú Tokaj Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának 31. számú űrlapja (5 oldal) 11. számú Tokaj Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának 50. számú űrlapja (1 oldal) RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Gyvt. Közokt.tv. Kvtv. Szakképzési törvény Szoctv. Szórövidítések ÁSZ Önkormányzat Polgármesteri hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alkotott évi XXXI. törvény a közoktatásról alkotott évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról alkotott évi III. törvény Állami Számvevőszék Tokaj Város Önkormányzata Tokaj Város Önkormányzat polgármesteri hivatala

3 Állami Számvevőszék 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ellenőrzési Iroda V /2008. Témaszám: 904 SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó, elszámolásának ellenőrzéséről Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A. (1) bekezdése, valamint a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (1) bekezdése, valamint az Állami Számvevőszék V /2008. számú programja alapján törvényességi, szabályszerűségi szempontok szerint ellenőrzést végeztünk a évi zárszámadás ellenőrzéséhez kapcsolódóan. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a költségvetési törvény és a normatív hozzájárulással támogatott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok összhangja, a normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó részesedés szabályszerű elszámolásának feltételei biztosítottak voltak-e; a normatív hozzájárulásokat a költségvetési törvényben és a feladatellátásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése alapján igényelték-e a helyi Önkormányzatok, az elszámolást a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették-e el, azok adattartalma megalapozott és megbízható volt-e; az átengedett személyi jövedelemadót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően vették-e igénybe a helyi Önkormányzatok és az elszámolásuk megalapozott volt-e. A vizsgált időszak: a év A vizsgálatot végezte: Jakubcsák Jenő számvevő tanácsos Klinga László számvevő tanácsos Szihalminé Kovács Zsuzsa számvevő tanácsos

4 BEVEZETÉS Az Önkormányzat lakosságszáma január l-jén 4303 fő volt. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében meghatározott jogcímeken az Önkormányzat költségvetéséhez közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül Ft normatív hozzájárulást biztosított. A költségvetési törvény 4. számú melléklete szerinti megosztásnak megfelelően az Önkormányzatot Ft átengedett személyi jövedelemadó illette meg. A normatív hozzájárulás igénybejelentését és év végi elszámolását, illetve az ehhez szükséges alapadatok bekérését a Polgármesteri hivatal a Kvtv. és a vonatkozó ágazati jogszabályok figyelembevételével szervezte meg. Az Önkormányzat az 1/2007. (I. 31.) PM-ÖTM együttes rendeletben meghatározott támogatást vette figyelembe az igénylés és az elszámolás során. A normatív hozzájárulások igénylése és elszámolásának szabályszerűsége a következő szervezeti egységeknél került ellenőrzésre: Polgármesteri hivatal, Időskorúak Otthona, Egyesített Népjóléti Intézmény, II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁ- NAK SZABÁLYSZERŰSÉGE 1.1. Lakosságszámhoz kötött támogatások A Polgármesteri hivatal a Kvtv-ben és az abban hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően vette igénybe és számolta el az igazgatási és településüzemeltetési feladatok után, továbbá a lakosságszám alapján járó normatív hozzájárulásokat. A Kvtv. 3. számú melléklet alábbi jogcímei l.a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok; l.b) Tömegközlekedési feladatok; 2.a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok; 2.b) Építésügyi igazgatási feladatok; 5) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok; 7.a) Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település feladatai; 9) Pénzbeli szociális juttatások; 10) Lakáshoz jutás feladatai; utáni normatív hozzájárulásokat az Önkormányzat az 1/2007. (I. 31.) PM-ÖTM együttes rendeletben meghatározott összegekkel jogos igénybevétel alapján megkapta.

5 A 8. Üdülőhelyi feladatok jogcímen az Önkormányzat Ft normatív hozzájárulást igényelt. A tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adót az Önkormányzat az ugyanezen a néven rendszeresített adóbeszedési számlájára rendelte el. A befizetésekről vezették az előírt nyilvántartást. A normatív hozzájárulást az előírásoknak megfelelően számolták el, a vizsgálat eltérést nem tárt fel Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulások Szociális jogcímek A 11) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai jogcímen belül az Önkormányzat a 11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások alapfeladatai (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás), ll.c) Szociális étkeztetés ll.d) Házi segítségnyújtás, 11.ea) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ll.j) Időskorúak nappali ellátása, 12.ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, 12. be) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben, 12. c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátást jogcímeken vett igénybe és számolt el normatív hozzájárulást. A feladatokat ellátó Egyesített Népjóléti Intézmény és az Időskorúak Otthona valamennyi tevékenységre vonatkozóan rendelkezett a 188/1999. (XII. 16.) szerinti működési engedéllyel, alapító okirata tartalmazta mindazokat a feladatokat, melyre a normatív hozzájárulást igénybe vették. Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról alkotott és többször módosított 24/2003. (XI. 26.) számú rendeletében meghatározta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fajtáit, rendelkezett azok igénybevételéről, a házi segítségnyújtásra és a nappali ellátásra vonatkozó szabályokról, továbbá a Szoctv. 62. (2) bekezdésének megfelelően szabályozta a szociális rászorultság feltételeit. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjait a többször módosított 9/1993. (VI. 02.) számú rendeletben rögzítették. A Társulási megállapodás alapján kistérségi szinten ellátott családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában rendelkeztek a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával arról, hogy a megállapodás törvényes. A ll.ab.l) Családsegítés jogcímen az Önkormányzat fő lakosságszám után vett igénybe és számolt el Ft normatív hozzájárulást. A családsegítés feladatot Tokaj város és a Társulás kilenc településének közigazgatási területére az 51740/2005. számon kiadott működési engedély alapján az Egyesített Népjóléti Intézmény látta el. A működési engedély területi hatálya valamennyi, a közös feladatellátásban résztvevő tag önkormányzat közigazgatási területére kiterjed. Az ÁSZ ellenőrzés eltérést nem tárt fel. A 11.ab.2) Gyermekjóléti szolgáltatás jogcímen az Önkormányzat 9598 fő lakosságszám és a törvényi előírásnak megfelelően megállapított fajlagos öszszeg figyelembevételével jogszerűen vett igénybe Ft normatív hozzájárulást. A feladatot ellátó Egyesített Népjóléti Intézmény 7966/2006. számon kiadott működési engedélye a közös feladatellátásban résztvevő Tokaj város és nyolc társult település közigazgatási területére terjed ki. Az ÁSZ ellenőrzés eltérést nem tárt fel.

6 A ll.c) Szociális étkeztetést biztosító Egyesített Népjóléti Intézmény e tevékenységét a /2003. számon kiadott működési engedély alapján látta el, az Önkormányzat 100 fő után Ft normatív hozzájárulást számolt el. Az étkeztetést az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működtette az intézmény, a rászorultság feltételeit a Szoctv. előírásaival összhangban lévő Önkormányzati rendelet alapján megvizsgálták. Az étkezőkről vezetett igénybevételi napló tartalmában nem felelt meg az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4. számú mellékletében előírtaknak, mert az étkezők tényleges száma helyett az előzetes igényfelmérés adatait tartalmazta. Fenti hiányosság miatt a nyilvántartásból nem volt megállapítható a naponta étkezők száma. Az elszámolás során az ellátottak számának megállapításakor nem tartották be a Kvtv. előírásait, mert azt nem az étkezésben részesülők naponta összesített számának alapulvételével számították. Az intézményben vezettek az ellátottak számának naponkénti összesítését tartalmazó nyilvántartást, mely szerint az éves ellátotti létszám fő, az ÁSZ megállapítása szerint az igénybevételi feltételeknek megfelelő mutató 92 fő, az eltérés -8 fő, ami Ft jogtalan normatív hozzájárulás igénybevételt eredményezett. A ll.d) (1) Házi segítségnyújtás jogcímen 24 fő ellátott alapulvételével Ft hozzájárulást számolt el az Önkormányzat. A szociális alapellátást biztosító Egyesített Népjóléti Intézmény Tokaj város közigazgatási területére vonatkozóan a /2006. számú működési engedéllyel rendelkezett. A házi segítségnyújtásban részesülő személyekre vonatkozóan egyéni gondozási tervet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 27. -ban előírtak ellenére nem készítettek. Az ellátottakról vezették a 29/1993. (II. 17.) sz. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti gondozási naplót, melyből megállapítható volt a naponta ellátottak száma. A házi segítségnyújtás mutatószámát szabálytalanul a működési engedélyben szereplő 24 fő engedélyezett létszámmal egyezően és nem a Kvtv. előírása szerint - a naponta ténylegesen ellátásban részesülők létszámából éves szintre összesített gondozási napokat 251-el elosztva - állapították meg. A gondozási napló alapján összesített ellátottak száma 1734 fő. Az ÁSZ ellenőrzés megállapítása szerint az igénybevételi feltételeknek megfelelő mutató 7 fő, az eltérés -17 fő, a jogtalanul igényjjeyjej^njpjrm^ összege T~ Ft. A 11.ea) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímen az Önkormányzat 214 fő ellátása után Ft normatív hozzájárulást vett igénybe és számolt el. A tevékenység ellátására az Egyesített Népjóléti Intézmény /2006. számon Tokaj város és a társult települések ellátási területre kapott működési engedélyt, ezen a jogcímen a évben is normatív hozzájárulásban részesültek. Az Önkormányzat és a társult települések együttes lakosságszáma meghaladta az igénybevételi feltételként meghatározott főt. Az ellátottak mutatószámát a Kvtv. előírásai szerint állapították meg, több ellátottat szolgáló jelzőkészülék esetén a halmozódásokat kiszűrték. Az ÁSZ vizsgálat által megállapított mutatószám az Önkormányzat elszámolása szerinti mutatószámmal megegyező. A ll.j) Időskorúak nappali ellátása jogcímen az Önkormányzat 20 fő ellátásával számolt el, amely alapján Ft normatív hozzájárulást vett igénybe. Az Egyesített Népjóléti Intézmény az /2005. számú működési engedély alapján az időskorúak nappali ellátását 20 fő férőhelyen biztosíthatja

7 az intézmény székhelyén (telephellyel nem rendelkeztek). Az intézményben az ellátottakról az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót vezették, a nyilvántartásban tagként csak azokat szerepeltették, akiket a vonatkozó Önkormányzati rendelet előírásai szerint felvettek és akiknek a tagsága nem szűnt meg. A mutatószám meghatározása során nem tartották be a Kvtv. előírásait, mert elszámoláskor az ellátottak számát nem a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével állapították meg. Az igénylés alapját a működési engedélyben rögzített 20 fő férőhely képezte. Az ÁSZ ellenőrzés - 1 fő eltérést tárt fel, ami Ft jogtalan normatív hozzájárulás igénybevétel eredményezett. A 12.aca) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása feladatot szabályozta az Önkormányzat 9/1993. (VI. 2.) számú rendelete, valamint a B- A-Z Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély, az engedélyezett létszám 20 fő. A fizetendő térítési díjakat a 9/1993. (VI. 2.) számú rendeletet módosító 24/2006. (XII. 13.), valamint a 12/2007. (VIII. 29.) számú rendeletek tartalmazták. A demens betegekre vonatkozóan rendelkeztek a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével. A gondozási napok száma a 29/1993. (II. 17.) számú kormányrendelet 4. számú melléklete szerint vezetett nyilvántartásból megállapítható volt. A évben új belépőnek minősülő gondozott nem volt. Az ellátottak mutatószámát a költségvetési törvényben előírtaknak megfelelően állapították meg. Az Önkormányzat a 18 gondozott után jogos igénybevétel alapján számolt el Ft-ot. A 12 be) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben. Az Önkormányzat a 9/1993. (VI. 2.) számú rendeletében szabályozta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit és azok igénybevételének feltételeit. A fizetendő térítési díjakat a 9/1993. (VI. 2.) számú rendeletet módosító 24/2006. (XII. 13.), valamint a 12/2007. (VIII. 29.) számú rendeletek tartalmazták. Az intézmény rendelkezett a 188/1999.(XII. 16.) számú kormányrendeletben előírt működési engedéllyel. Az engedélyezett összes férőhelyek száma 150 fő volt, ebből az átlagos elhelyezést biztosító férőhelyek száma 106 fő, és az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosító férőhelyek száma 44 fő volt. Az átlagos szintű ellátás esetén az Időskorúak Otthona éves átlagban betartotta a működési engedélyben engedélyezett férőhelyszámot (engedélyezett létszám a demens betegek nélkül 86 fő, ténylétszám 83 fő). Az ellátottak felvétele az Önkormányzat rendeletében meghatározottaknak megfelelően történt. Az intézményben a 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezették, amelyből megállapítható volt a gondozási napok száma. A gondozási napok számának meghatározásakor figyelnem kívül hagyták a demens betegek gondozási napjait. Az ellátottak mutató számát a költségvetési törvény előírásainak megfelelően állapították meg. A vizsgálat által megállapított mutatószám megegyezett az Önkormányzati mutatószámmal. A 12 cac) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás feladatát az Önkormányzat az Időskorúak Otthona intézményében látta el. Az intézmény telephellyel nem rendelkezik. Az emelt színvonalú bentlakásos ellátásra vonatkozó előírásokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételé-

8 ről szóló a 9/1993. (VI. 2.) számú rendeletében szabályozta az Önkormányzat. A fizetendő térítési díjakat a 9/1993. (VI. 2.) számú rendeletet módosító 24/2006. (XII. 13.), valamint a 12/2007. (VIII. 29.) számú rendeletek tartalmazták. Az intézmény működési engedéllyel rendelkezett, amelyben az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosító férőhelyek száma 44 főben határozták meg, az engedélyezett férőhely számot az intézmény nem lépte túl. A megállapodás alapján egyszeri hozzájárulásra, illetve térítési díj pótlék megfizetésére kötelezett ellátottak gondozási napjait minden esetben az emelt színvonalú bentlakásos ellátás jogcímen vették figyelembe. Az igénybe vett normatív hozzájárulás fajlagos összegét a személyi térítési díjak átlagának megfelelően, a költségvetési törvény 3. számú melléklet előírásai szerint állapították meg. Az Önkormányzat a 9/1993. (VI. 2.) számú rendeletében szabályozta a fizetendő egyszeri hozzájárulások és a személyi térítési díj pótlék összegét, melyet a Szoctv. 117/B. (1) bekezdésének megfelelően állapítottak meg. Az intézményben a 29/1993. (II. 17.) számú kormányrendelet 4. számú melléklete szerint vezetett nyilvántartás alapján meghatározható volt az emelt szintű ellátásban részesülők gondozási napjainak száma. Az elszámolás során a 12. ab) jogcím szerinti súlyos demens betegek gondozási napjait figyelmen kívül hagyták. Az emelt színvonalú bentlakásos ellátás jogcím elszámolása során az Önkormányzat 37 fő mutatószámot szerepeltett, amely megegyezett az ellenőrzés által megállapított mutatószámmal Közoktatási jogcímek Tokaj Város Önkormányzata közoktatási feladatot ellátó intézményei OM azonosítóval rendelkeztek, alapító okirataik tartalmazták az igényjogosultságot megalapozó feladatokat. A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevétele és elszámolása a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra épült. Óvodai nevelés A óvodai nevelés jogcímen az Önkormányzat 125 fő ellátott után Ft, a (l)-(4) óvodai nevelés jogcímen 164 fő ellátott után Ft normatív hozzájárulást vett igénybe és számolt el. A feladat ellátói a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési és Oktatási Intézmény és tagintézményei voltak, amely a 2007/2008. nevelési évtől intézményfenntartó társulás keretében látja el tevékenységét. A felvételi és mulasztási naplóban valamenynyi gyermek születési dátuma szerepet, és ebből megállapítható volt, hogy a felvett gyermekek életkora a kijelölt határok között volt. A statisztikai létszámhoz szabályosan adták hozzá azoknak a gyerekeknek a számát akik a harmadik életévüket a közoktatási statisztikai létszámmérés időpontját követően töltötték be, ezért október 1-je és december 31. között kapcsolódtak be az óvodai nevelésbe. A normatív hozzájárulás igénylése során nem vették figyelembe a Közokt.tv-nek az óvodai csoportok szervezésére vonatkozó előírásait. A maximális csoportlétszámot meghaladó gyermeklétszám a 2006/2007. nevelési évben 5 fő volt, melyre OKÉV engedélyt nem kértek. A maximális csoportlétszámot meghaladó gyermeklétszám után a normatív hozzájárulást a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok lo.c) pontjában foglaltak ellenére az Önkormányzat elszámolta és igénybe vette. A 2007/2008. nevelési évben a maximális csoportlétszámok túllépésére OKÉV engedéllyel rendelkeztek. Az ÁSZ

9 ellenőrzés a óvodai nevelés jogcímen -5 fő eltérést tárt fel, amely után jogtalanul vett igénybe az Önkormányzat Ft normatív hozzájárulást. Iskolai oktatás A iskolai oktatás 1-4 évfolyamon jogcímen az Önkormányzat 150 fő, a iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 224 fő, a (5)-(10) iskolai oktatás 1-8. évfolyamon jogcímen 505 fő tanuló ellátásával számolt el. A feladat ellátója a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési és Oktatási Intézmény volt, amely a 2007/2008. tanévtől intézményfenntartó társulás keretében látja el tevékenységét. A hozzájárulást csak olyan tanulók után vették igénybe akik tanulói azonosító számmal rendelkeztek, és az iskolával tanulói jogviszonyban álltak. A közoktatási statisztikai jelentéseket a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében előírt tanügyi nyilvántartások alapján készítették el, és a tanügyi nyilvántartások adatait vették figyelembe a tanulólétszám megállapításakor. Az ÁSZ vizsgálat által megállapított mutatószám az Önkormányzat elszámolása szerinti mutatószámmal megegyező. A a) Iskolai oktatás évfolyamon (szakmai elméleti nélkül) jogcímen azokat a tanulókat vették figyelembe akik az iskolával tanulói jogviszonyban álltak. Azoknak a tanulóknak a létszámát akik saját döntésük alapján magántanulók a normatív állami hozzájárulás igénylésekor figyelmen kívül hagyták. Az Önkormányzat az általa fenntartott gimnázium és szakközépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv ának (4) bekezdésében, illetve ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola évfolyamára járó tanulók után vette igénybe. Az Önkormányzat mutatószámként 1137 főt számolt, mellyel ellentétben az ÁSZ 1136 főt állapított meg, az eltérés -1 fő volt. Az eltérést az okozta, hogy az Önkormányzat a maximális osztálylétszámot meghaladó gyermeklétszám után a normatív hozzájárulást a Kvtv. 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontjában előírtak ellenére igénybe vette és elszámolta. A jogosulatlanul igénybevett normatív hozzájárulás Ft. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2006/2007. tanévben 628 tanulót számolt el a tényleges 627 fővel szemben. A maximális osztálylétszámot meghaladó gyereklétszám a 9/A. osztályban egy fő volt, melyre OKÉV engedéllyel nem rendelkeztek. A 9/D, 10/B, 10/C, 10/E osztályok esetében a maximális osztálylétszámot túllépték, azonban az érintett osztályok ban oktatott képzési formák évfolyamonként nem haladták meg a kettőt, annak engedélyezéséről a Képviselő-testület döntött. A Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) jogcímen - egy esettől eltekintve - az Önkormányzat a Közokt. tv. és a Szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez vette igénybe. Az Önkormányzat ezen a jogcímen 258 főt számolt el mutatószámként. Az ellenőrzés a jogcímre az igénybevételi feltételeknek megfelelően 261 főt állapított meg, az eltérés +3 fő volt, ami téves adatszolgáltatásból adódott. Az Önkormányzatot pótlólagosan Ft normatív hozzájárulás illeti meg. 8

10 A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola a 2006/2007. tanévben a 13.G.osztályban két főt, a 13.H.osztályban egy főt figyelmen kívül hagyott a statisztikai adatszolgáltatás során. Ennek oka, hogy a tanulók október l-jén a tanügyi nyilvántartásban szerepeltek, de október 8-án kiiratkoztak és az intézmény - tévesen - a statisztikában figyelmen kívül hagyta a tanulókat. A (11)-(15) iskolai oktatás a szakiskolában és középiskolában évfolyamon és a szakképzés elméleti képzés 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás keretében, 11. évfolyamon szakiskolában jogcímeken az Önkormányzat 1115 fő tanuló ellátásával számolt el. A feladat ellátói a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, valamint a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A hozzájárulást csak olyan tanulók után vették igénybe akik tanulói azonosító számmal rendelkeztek. A közoktatási statisztikai jelentéseket a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében előírt tanügyi nyilvántartások alapján készítették el, és a tanügyi nyilvántartások adatait vették figyelembe a tanulólétszám megállapításakor. Az ÁSZ vizsgálat által megállapított mutatószám az Önkormányzat elszámolása szerinti mutatószámmal megegyező. A (16-20) alap-hozzájárulás a középiskolában, valamint a szakképzés elméleti képzéshez szeptember l-jétől augusztus 31-ig jogcímen az Önkormányzat a képzésben részt vevő tanulók után a 2007/2008. nevelési évre 241 főt számolt el mutatószámként. Az ellenőrzés a jogcímre az igénybevételi feltételeknek megfelelően 236 főt állapított meg, az eltérés -5 fő volt, amely Ft jogtalan normatív hozzájárulás igénybevételt eredményezett. A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskolában négy fő, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban egy fő tandíjat fizető tanulót a 2007/2008. nevelési évben a szakmai elméleti képzés létszám számításánál nem hagytak figyelmen kívül (-5 fő) Szakmai gyakorlati képzés jogcímen a feladat ellátója a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola és a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium volt. Az igénylésnél és elszámolásnál a Szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendelkezéseiben foglalt szakmai előírásokat figyelembe vették. A második és további szakképesítés megszerzéséért oktatott tanulókat figyelmen kívül hagyták. A szakmai gyakorlati képzésnél a tanulók normatíva jogcímekhez történő besorolása a képzés helye, a képzési idő hossza és az évfolyamonkénti differenciálás szerint megfelelő volt. A tanulói jogviszony szünetelése esetén normatív hozzájárulást nem igényeltek. A b) (1),(2) Szakmai gyakorlati képzés, az első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet jogcímen a hozzájárulás 140%-át vette igénybe az Önkormányzat az első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben szakmai gyakorlati képzésben résztvevő tanulók után, az OKJ szerinti egy évesnél hosszabb képzési időt figyelembe véve. Az Önkormányzat a b) (1) jogcímen 55 főt számolt el mutatószámként, mellyel ellentétben az ÁSZ 58 főt állapított meg a 2006/2007. tanévben, az eltérés +3 fő volt, a pótlólagosan járó normatív hozzájárulás Ft. A b) (2) jogcímen a 2007/2008 tanévben a 42 fő került elszámolásra, mellyel ellentétben az ellenőrzés 40 főt állapított meg, így az eltérés -2 fő, a jogtalanul igénybevett normatív hozzájárulás Ft.

11 A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola 2006/2007. tanévben az iskolai szakképzés szakmai elméleti oktatás jogcímén tévesen szolgáltatott adatot, ezért annak kihatása (+3 fő) a gyakorlati képzésben is megjelent. Az intézményben két fő tandíjat fizető tanulót a 2007/2008. nevelési évben a szakmai gyakorlati képzés létszám számításánál nem hagytak figyelmen kívül (-2 fő). A a) (2) egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira jogcímen az iskolai tanműhelyben szakmai gyakorlati képzésben résztvevő tanulók után számolta el Önkormányzat a normatív hozzájárulást. Az Önkormányzat által elszámolt 61 fő helyett az ÁSZ 60 főt állapított meg a 2007/2008. tanévben. A - 1 fő mutatószám után jogtalanul vett igénybe az Önkormányzat Ft összegű normatív hozzájárulást. " "~~ A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban egy fő tandíjat fizető tanulót a 2007/2008. nevelési évben a szakmai gyakorlati képzés létszám számításánál figyelembe vettek. A c) (2) záró évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet jogcímen a hozzájárulás 60%-át vette igénybe az Önkormányzat az utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ahol az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. Az Önkormányzat által elszámolt 46 fő helyett 44 fő felelt meg az igénylési feltételeknek a 2007/2008. nevelési évben, az eltérés -2 ^vo^a^íalan normatív hozzájárűlaslgénybevétel 44 SÜÖTtT A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola két fő tandíjat fizető tanulót a 2007/2008. nevelési évben a szakmai gyakorlati képzés létszám számításánál figyelembe vettek. A d) (2) Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez jogcímen az Önkormányzat a hozzájárulás 20%-át vette igénybe - két esettől eltekintve - a tanulószerződés alapján nem az Önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után. Az Önkormányzat a 2007/2008 tanévben 92 főt számolt el, mellyel ellentétben az ÁSZ 90 főt állapított meg az eltérés -2 fő volt. Az Önkormányzat a normatív hozzájárulást Szakképzési törvény ában előírtak ellenére azon tanulók után is igénybe vette, akik tanulószerződéssel nem rendelkeztek. A -2 fő mutatószám után jogtalanul vettjgényjbg_az_ Önkormányzat Ft normatív hozzájárulást. A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola 2007/2008. tanévben két fő tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló után is igénybe vette az alap hozzájárulás 20%-át. A 2006/2007 tanévben a (1) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán, a)(l), C) (1), d) (1) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon jogcímeken, valamint a 2007/2008. tanévben a (2) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán jogcímeknél az Önkormányzat mutatószámaihoz képest az ellenőrzés eltérést nem állapított meg. 10

12 16.2. Alapfokú művészetoktatás Az alapfokú művészeti oktatás feladatát ellátó II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény alapító okirata tartalmazza a feladatot, az intézmény rendelkezik OM azonosítóval. Az iskola évi minősítési eljárását lefolytatták, elnyerték a kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet. A tanulói létszám meghatározásakor betartották a Közokt. tv. 1. számú melléklet második részében előírtakat. Egy tanulóként vették számításba azokat a gyerekeket, akik részére a legalább heti 4 tanórai foglalkozást biztosították, azoknak a tanulóknak a számát akik heti 4 tanórai foglalkozásnál kevesebbet biztosítottak elosztották kettővel. A csoportos művészetoktatásnál betartották a Közokt.tv. 3. számú mellékletében meghatározott létszámhatárokat, a heti 4 tanórai foglalkozás együttes idejét biztosították. A (1) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág csoportos főtanszakos zeneoktatás jogcímen a 2006/2007. tanévben 103 fő után Ft normatív hozzájárulást igényelt és számolt el. A 2007/2008. tanévben a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág csoportos főtanszakos zeneoktatás (2),(3) jogcímein a tanulók létszáma alapján és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 9. (4) bekezdésében előírt foglalkoztatási időtartam figyelembe vételével igényelték a normatív hozzájárulást. A hozzájárulást olyan tanulók után igényelték, akik tanulói azonosító számmal rendelkeztek. Az intézmény a normatív hozzájárulás 100%- át vette igénybe, mivel a közoktatás minőségbiztosításáról és a minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. -ban meghatározott előminősítési eljárásban megfelelt az előírt követelményeknek. A létszám meghatározásakor a Közokt. tv. 1. számú melléklet második részében előírt módon vették figyelembe a tanulókat. A tanulókat azon a jogcímen vették figyelembe, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, továbbá a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítottak. A csoportos foglalkozások szervezéséhez a Közokt. tv. 3. számú melléklet I. pont g) pontja szerinti létszám határokat figyelembe vették. Az Önkormányzat a Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág csoportos főtanszakos zeneoktatás jogcímen 103 főt számolt el mutatószámként, ezzel szemben az ÁSZ 101 főt állapított meg, az eltérés -2 fő volt, mert a térítési díjat az előírtnál alacsonyabb összegben határozták meg. A jogtalanul igénybevett normatív hozzájárulás Ft. A II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény a Közokt. tv (2) bekezdésének előírását figyelmen kívül hagyva két fő (2005/2006 tanítási évben kezdő) térítési díját a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulást - a művészeti ág esetében 20%-ánál - alacsonyabb összegben határozta meg, így a normatív hozzájárulás igénybevételére nem volt jogosult. A 2006/2007 tanévben a (1), a 2007/2008. tanévben a (3) jogcímeken a normatív hozzájárulást az alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán - a kivételek figyelembevétele mellett - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után vették igénybe. 11

13 A Kollégiumi, externótusi nevelés, ellátás jogcímen a 2006/2007. tanévben 474 fő, a 2007/2008. tanévben 434 fő ellátott után Ft normatív hozzájárulást igényelt és számolt el. Az ellátottak a kollégiumi elhelyezésért díjat nem fizettek, a hozzájárulást olyan tanulók után igényelték, akik tanulói azonosító számmal rendelkeztek. A kollégiumi törzskönyvet vezették és minden tanév kezdetén megnyitották. Az ellenőrzés megállapításai szerint az igénybevételi feltételeknek a 2006/2007. tanévben 477 fő, a 2007/2008. tanévben 431 fő felelt meg. Az eltérés az előző tanévben +3 fő, az idei tanévben -3 fő, az eltérést az alábbi intézmény elszámolása okozta: A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola a statisztikai jelentést a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében előírt kollégiumi törzskönyv adatai alapján készítette el, azonban a létszám adatokat a statisztikai jelentés készítés időpontjának állapota szerint, és nem az október 1-jei állapotnak megfelelően határozták meg. A statisztikai állapot szabálytalan felmérése a 2006/2007. tanévben +3 fő, a 2007/2008. tanévben -3 fő eltérést eredményezett. A (1) jogcímen feltárt +3 fő mutatószám után pótlólagosan járó normatív hozzájárulás Ft, a (2) jogcímen feltárt -3 fő eltérésjjtán_ Ft normatív_ho^ájárul_ást vett jogosulatlanul igénybe az Önkormányzat. A Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában jogcímen a feladatot ellátó intézmények a normatív hozzájárulás igénybevétele alapját képező feladatokat a Kvtv-ben, valamint az abban hivatkozott ágazati jogszabályokban előírt követelmények szerint végezték. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését végző óvoda és iskolák nevelési programját a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai irányelvében foglaltak figyelembevételével készítették és fogadták el. A feladatot ellátó intézmények határidőben megküldték az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság részére azon gyermekek nevét akiknek a felülvizsgálata a következő nevelési esedékes a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 20. (4) bekezdés előírása szerint. A gyógypedagógiai ellátás az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye, illetve felülvizsgálati jegyzőkönyve alapján történt. A normatív hozzájárulást a d) (9) jogcím kivételével az Önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után vette igénybe. A d) (9) a többi gyermekkel, tanulóval együtt oktatott beszedés enyhe értelmi fogyatékos gyermek jogcímen azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után igényeltek normatív hozzájárulást akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, illetve akiket a többi tanulóval együtt egy iskolai osztályban neveltek és oktattak. Az Önkormányzat ezen a jogcímen 18 főt számolt el mutatószámként a 2007/2008. tanévben, figyelmen kívül hagyva a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontjában előírtakat, mert olyan gyermekeket is figyelembe vettek, akik nem rendelkeztek érvényes szakértői bizottsági szakvéleménnyel. Az ellen- 12

14 őrzés az igénybevételnek megfelelően 16 főt állapított meg, a-z eltérés -2 fő volt, a jogosulatlanul igénybevett normatív hozzájárulás Tt. A II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény két általános iskolai 5. osztályos tanulót, integráltan a többi gyermekkel, tanulóval együtt oktatott, azonban a gyermekek nem rendelkeztek a rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével. A a) Általános iskolai napközis foglalkozás jogcímen a hozzájárulást olyan tanulók után vették igénybe, akik rendelkeztek tanulói azonosító számmal. Az intézmény OM azonosítóval rendelkezett, az alapító okiratában a napközis foglalkozás szerepelt. A napközis foglalkozások rendjét a tantárgyfelosztás alapján készített órarendek tartalmazták. Az iskolában a napközis foglalkozás minimális napi időszakát a Közokt. tv. 53. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határozták meg. A napközis foglalkozásokon részt vett tanulókról vezették a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében előírt foglalkozási naplót. Az első négy évfolyamon biztosították a 4,5 órát, az ötödik-nyolcadik évfolyamon a 3 órát. A napközis foglalkozási naplókból helytelenül állapították meg - a január december 31. közötti időszakban - a résztvevők napi és éves szinten összesített létszámát. A jogcím elszámolásakor az Önkormányzati az éves szinten összesített napok számát napban állapította meg, ami 153,73 mutatószámnak felelt meg, ezzel szemben az ellenőrzés az éves szinten összesített napok számát ban határozta meg mely 153 mutatószámnak felelt meg. Fenntartói szinten a számított mutatók különbözete -1 volt, ami Ft jogtalan normatív hozzájárulás igénybevételt eredményezett. A 16.6.a3) 2003/2004. tanévben indított kis létszámú fejlesztő, felzárkóztató oktatás jogcímen a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján szervezett kis létszámú iskolai oktatás után igényeltek hozzájárulást. A nevelési tanácsadó szakvéleménye valamennyi tanuló esetében rendelkezésre állt. A feladatellátás a feladatot ellátó II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény alapítói okiratában nem szerepelt, a tanulók nevelése és oktatása nemaz Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott program alkalmazásával történt. Az ÁSZ vizsgálat által megállapított -12 fő mutatószám után joqtalanul vett igénybe az Önkormányzat Ft normatív hozzájárulást. A Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás jogcímen az ÁSZ eltérést nem tárt fel. Az intézmények OM azonosítóval rendelkeztek, az alapító okirataikban szerepelt a nyelvi előkészítő oktatási feladat ellátását. Az intézmények pedagógiai programja tartalmazták a nyelvi előkészítő iskolai oktatásra vonatkozó előírásokat. A hozzájárulások igénybevétele és elszámolása a közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra épült. A 16.9 Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez jogcímen hozzájárulást a költségvetési törvény 3. számú melléklete, valamint a 15.1.; jogcímeknél figyelembe vett együttes gyermek- és tanulólétszám után igényelték. Az Önkormányzat 1925 fő után Ft összegű hozzájárulást vett igénybe. Az ellenőrzéssel megállapított jogszerűen figyelembe vehető létszám 1922 fő. Az alapadatok eltérése miatt a jogszerűen meg- 13

15 állapított mutatószám -3 fővel kevesebb, az Önkormányzat 1442 Ft hozzájárulást jogtalanul vett igénybe. A óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók ellátása jogcímen az Önkormányzat intézményeibe bejáró óvodások, általános iskolások, nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő gyermekek/tanulók után a 2006/2007. tanévben 987 fő, a 2007/2008. tanévben 836 fő alapulvételével Ft normatív hozzájárulást vett igénybe. Az igényjogosultság megállapításánál betartották azt az előírást, hogy a kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén a kollégium székhelyén oktatásban részt vevők után a hozzájárulás nem igényelhető. Az ellenőrzés megállapítása szerint az igénybevételi feltételeknek megfelelő gyermek/tanulói létszám a 2006/2007. tanévben 955 fő, a 2007/2008. tanévben 800 fő volt. Az eltérés a 2006/2007. tanévben -32 fő, a 2007/2008. tanévben -36 fő volt, a jogtalan normatív hozzájárulás Ft. Az eltérést az okozta, hogy: A II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési és Oktatási Intézmény az elszámolásban pontatlan statisztikai adatszolgáltatás miatt a 2006/2007. tanév vonatkozásában az óvodás bejáró gyerekek számát 18 főben állapította meg, az ellenőrzés megál-"*" lapítása 19 fő volt. Az általános iskolai 5-8. évfolyamra bejáró gyerekek létszámaként 68 főt szerepeltetett, az ellenőrzés megállapítása 73 fő volt. Az intézményi szinten számított létszám eltérés a 2006/2007. tanévben +6 fő volt. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2006/2007. tanévi elszámolásában 368 főt jelentetett meg, az ellenőrzés 370 főt állapított meg, eltérés fő. A 2007/2008. tanévi elszámolásban 371 főt szerepeltettek, az ellenőrzés főnél állapított meg igényjogosultságot, az eltérés + 2 fő. Az eltéréseket az intézménynél az október 1-jei statisztikai létszámok téves megállapítása okozta. A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola egyes osztályainak esetében - a jogszabályi előírásokkal ellentétben - a bejáró gyerekek létszámát az osztály létszám és a kollégisták létszámának különbözeteként határozták meg. így az igényjogosultság alapját képező létszám számításakor - szabálytalanul - figyelembe vették azoknak a létszámát is akiknek lakhelye Tokaj város közigazgatási területén volt. Az elszámolásban az ellenőrzés a 2006/2007. tanévben - 40 fő, a 2007/2008. tanévben - 38 fő eltérést állapított meg. A óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés jogcímen az Önkormányzat összesen 469 fő után vett igénybe Ft normatív hozzájárulást. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak azt a gyermeket, tanulót vették figyelembe, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezést az intézmény által szervezett keretek között biztosították és a Gyvt (5) bekezdés a)-d) pontja alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj kedvezményre, vagy ingyenes étkezésre volt jogosult. A hozzájárulást egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen igényelték. A hozzájárulás igénybevétele és elszámolása a hozzájárulást megalapozó okmányokra (térítési díj kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat, határozat), analitikus nyilvántartásokra (élelmezési nyilvántartás) épült. A kedvezményes étkezésben résztvevők naponta összesített létszámát óvodánál 220 nappal, iskolánál 185 nappal, kollégiumnál 200 nappal elosztva határozták meg a mutatószámot. Az ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat elszámolásában az 50%-os kedvezményben részesülő étkezők létszámát össze- 14

16 vontán a három vagy több gyermekes családban élő gyermekeknek járó támogatás jogcímen mutatták ki. A szervezett, kedvezményes étkeztetést biztosító három intézménynél végzett ellenőrzés - a jogcímek közötti átrendezésen túl - a kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetésnél - 12 fő, az iskolásoknál - 4 fő mutatószám eltérést állapított meg, a jogtalanul igénybevett normatív hozzájárulá_s_88(3 QQQ Ft Az eltérést az alábbi szabálytalanságok eredményezték: A Tokaji Ferenc Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium elszámolásában az éves élelmezési napok száma az igényjogosultak létszámának és a Kvtv. szerinti élelmezési napok számának szorzataként állapították meg. Az elszámolás során flgyelmbe vették a hiányzó tanulók, kollégisták élelmezési napjait. Az elszámolásban az ellenőrzés a kollégistáknál - 12 fő, az iskolásoknál -4 fő eltérést állapított meg. A 17.2 b) általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátása - az 1/13 és az 1/14 évfolyamon - jogcím elszámolásakor az Önkormányzat 1861 mutatószámot szerepeltetett az elszámolásában, míg az igénybevétel feltételének 1856 felelt meg. A eltérés -5 mutatószám, amit az okozott, hogy a tandíjat fizető tanulókat is beszámították az elszámolás során. A feltárt eltérés Ft jogtalan normatív hozzájárulás igénybevételt eredményezett. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 684 mutatószámot szerepeltetett az elszámolásában, az igénybevételi feltételeknek megfelelő 683 mutatószám helyett. A -1 eltérést az okozta, hogy a létszám meghatározásánál az előírások figyelmen kívül hagyásával a tandíjat fizető tanulót nem vonták le a tényleges létszámból. A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola 672 mutatószámot szerepeltetett az elszámolásában, az igénybevételi feltételeknek megfelelő 668 mutatószám helyett. A -4 eltérést az okozta, hogy a létszám meghatározásánál nem vonták le a tanulói létszámból a 4 fő tandíjat fizető tanulót. A a) tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcím szerinti hozzájárulást olyan nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után vették igénybe, akik a Tpr. 8. -ának (4) bekezdése alapján az ingyenes tankönyv ellátására jogosultak (tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, három vagy több gyermekes családban élő tanulók). A költségvetési törvény 3. számú mellékletének megfelelően a hozzájárulást egy tanuló után egy jogcímen igényelték. A hozzájárulással történő elszámolás a tanévi nyitó tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történt. A hozzájárulás igénybevétele és az elszámolást megalapozó az ingyenes tankönyv ellátásra való jogosultságot alátámasztó határozat, irat alapján történt al tartósan beteg tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcím elszámolásakor az Önkormányzat mutatószáma 39 volt, amely megegyezett az ellenőrzés által megállapított mutatószámmal a2 sajátos nevelési igényű tanulók ingyenes tankönyv ellátása jogcím elszámolásakor az Önkormányzat 19 mutatószámot szerepeltetett. Az ellenőrzés eltérést nem állapított meg. 15

17 17.2 a4 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes tankönyv ellátása jogcím elszámolásakor az Önkormányzat 485 mutatószámot szerepeltetett. Az ellenőrzés eltérést nem állapított meg a6 három vagy több gyermekes családban élő tanulók ingyenes tankönyv ellátása jogcímnél az Önkormányzat és az ellenőrzés által számított mutatószám egyaránt volt. 18. Helyi közművelődési és Közgyűjteményi feladatok ellátása jogcímen Ft hozzájárulást számoltak el. Az Önkormányzat elszámolásában az 1/2007. (I. 31.) PM-ÖTM együttes rendeletében meghatározott hozzájárulást szerepeltette. A évi normatív hozzájárulások igénybevételével kapcsolatosan a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága az Önkormányzatnál helyszíni ellenőrzést nem végzett. A években az ÁSZ nem ellenőrizte az Önkormányzatnál a normatív hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását. 2. AZ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS SZA- BÁLYSZERŰSÉGE A lakóhelyen maradó SZJA 8%-a Ft volt, melyet az Önkormányzat december 31-ig megkapott. Az Önkormányzat a költségvetési törvény 4. számú melléklet B/III./ 4. pontja alapján a jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe vehető értékhatár a térségi feladatokat finanszírozó normatívák tényleges mutatószámának csökkenése miatt változott. Az Önkormányzat 2497 mutatószám figyelembevételével számolt el a költségvetési beszámoló 50. űrlapján, az ÁSZ vizsgálat szerint 2496 a figyelembe vehető mutatószám, mivel az alapfokú művészetoktatás mutatószáma 1 fővel csökkent, ezért az Önkormányzatnak Ft további befizetési kötelezettsége keletkezett. II. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK A Polgármesteri hivatal a Kvtv-ben és az abban hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően vette igénybe és számolta el az igazgatási és településüzemeltetési feladatok után, valamint a lakosságszám alapján járó normatív hozzájárulásokat. A szociális, gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények rendelkeztek a normatív hozzájárulás alapját képező feladatra vonatkozó működési engedéllyel és vezették a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat. A közoktatási feladatot ellátó intézmények OM azonosítóval rendelkeztek, alapító okiratai tartalmazták az igényjogosultságot megalapozó feladatokat. Az igényjogosultságot és annak változását megalapozó egyedi dokumentumok - egy jogcím kivételével - hiánytalanul rendelkezésre álltak. A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevétele és elszámolása a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt 16

18 megalapozó előírt tanügyi okmányokra épült, de az intézményi statisztikák pontatlanok voltak. Az Önkormányzat az elszámolásban 24 jogcímmel számolt el. Az ellenőrzés ebből 13 jogcímnél tárt fel eltérést. Az Önkormányzat által megállapított mutatószámok eltéréseit az alábbiak okozták: A ll.c) Szociális étkeztetés jogcímnél az elszámolás során az ellátottak számának megállapításakor nem tartották be a Kvtv. előírásait, mert azt nem az étkezésben részesülők naponta összesített számának alapulvételével számították. A ll.d) (1) Házi segítségnyújtás jogcím mutatószámát szabálytalanul a működési engedélyben szereplő engedélyezett létszámmal egyezően és nem a Kvtv. előírása szerint - a naponta ténylegesen ellátásban részesülők létszámából éves szintre összesített gondozási napokat 251-el elosztva - állapították meg. A ll.j) Időskorúak nappali ellátása jogcímen a mutatószám meghatározása során nem tartották be a Kvtv. előírásait, mert elszámoláskor az ellátottak számát nem a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével állapították meg. A óvodai nevelés jogcímen a normatív hozzájárulás igénylése során nem vették figyelembe a Közokt.tv-nek az óvodai csoportok szervezésére vonatkozó előírásait. A maximális csoportlétszámot meghaladó gyermeklétszámra vonatkozóan nem kértek OKÉV engedélyt. A a) Iskolai oktatás évfolyamon a maximális osztálylétszámot meghaladó gyermeklétszám után a normatív hozzájárulást a Kvtv. 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontjában előírtak ellenére igénybe vette és elszámolta, OKÉV engedéllyel nem rendelkezett. A Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) jogcím igénylése során nem vették figyelembe az október l-jén a tanügyi nyilvántartásban szerepelő, a statisztika készítésének időpontjáig kiiratkozott tanulókat. A (19-20) Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez jogcímnél az igényjogosultságot megalapozó mutatószám számításakor nem hagyták figyelmen kívül a tandíjat fizető tanulókat. A b) (1),(2) Szakmai gyakorlati képzés, az első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet jogcímen a hozzájárulás 140%-át vette igénybe, az elszámolás során egy intézményben két fő tandíjat fizető tanulót a 2007/2008. nevelési évben a szakmai gyakorlati képzés létszám számításánál nem hagytak figyelmen kívül. A a) (2) és c) (2) Szakmai gyakorlati képzés jogcímeken belül a a) (2) egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira jogcím elszámolása során két fő tandíjat fizető tanulót a 2007/2008. nevelési évben a szakmai gyakorlati képzés létszám számításánál figyelembe vettek. 17

19 A d) Tanulószerződéssel nem Önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez jogcímen az Önkormányzat tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló után is igénybe vette az alap hozzájárulás 20%-át. A (1) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág csoportos főtanszakos zeneoktatás jogcímen a térítési díját a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulást - a művészeti ág esetében 20%-ánál - alacsonyabb összegben határozta meg, így a normatív hozzájárulás igénybevételére nem volt jogosult. A Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás jogcímen a statisztikai állapot szabálytalan felmérése okozott eltérést. A d) (9) a többi gyermekkel, tanulóval együtt oktatott beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyermek jogcím igénylésekor figyelmen kívül hagyva a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontjában előírtakat, két gyermek nem rendelkezett a rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével. A a) Általános iskolai napközis foglalkozás jogcím elszámolásakor az összesített napok számát tévesen határozták meg. A 16.6.a3) 2003/2004. tanévben indított kis létszámú fejlesztő, felzárkóztató oktatás jogcímen a feladatellátás az intézmény alapítói okiratában nem szerepelt, a tanulók nevelése és oktatása nemaz Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott program alkalmazásával történt. A óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók ellátása jogcímen a mutatószám meghatározása során nem tartották be a Kvtv. előírásait. A óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés jogcímen egy intézményben figyelmen kívül hagyták a hiányzó tanulók, kollégisták élelmezési napjait. A évi gazdálkodásról készített beszámolójelentés 31. számú űrlapján Ft pótlólagos járandóságot állapított meg a Polgármesteri hivatal. Az Önkormányzat elszámolásán túlmenően az ÁSZ ellenőrzés ^Ftjogtalan igénybevételt, és Ft pótlólagos járandóságötrézek^redőjeként Ft jogtalan igénybevételt tárt fel. A feltárt eltérés az Önkormányzat által elszámolt normatív hozzájárulás 0,53%-a volt. Jogcímcsoportonként a hibák aránya az 5%-ot nem haladta meg, mely alapján - a 2%-os lényegességi küszöb figyelembevételével - az Önkormányzat 31. űrlapjának elszámolása megalapozott és megbízható volt. Az Önkormányzat a költségvetési törvény 4. számú melléklet B/III./ 4. pontja alapján 2497 mutatószámot határozott meg és Ft-tal számolt el. Az ellenőrzött feltételeknek 2496 mutatószám felelt meg. Következménye, hogy az ÁSZ ellenőrzés által feltárt -1 eltérés miatt az Önkormányzatnak Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. 18

20 A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a polgármesternek a munka színvonalának javítása érdekében l. kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadását követő 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ellenőrzési Irodája részére. a jegyzőnek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 1. Hívja fel az intézmények vezetőinek a figyelmét, hogy normatív hozzájárulás - a Kvtv. 3. számú mellékletében rögzített igénybevételi feltételek betartása mellett - az ágazati törvényekben és ezek végrehajtási rendeleteiben meghatározott szakmai szabályoknak megfelelő feladat ellátás esetén vehető igénybe. Ezt az elvet a Kvtv. 3. számú melléklete a szociális ágazatra vonatkozóan az egyes jogcímeknél, a közoktatási ágazat tekintetében pedig a Kiegészítő szabályok 10.c) pontjában rögzíti. 2. Biztosítsa a közoktatási intézményekben a Közokt.tv. 3. számú melléklet Létszámhatárok részben meghatározott maximális csoport és osztálylétszámok betartását, figyelemmel a Közokt.tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3) és 7) pontjaiban foglaltakra. Szükség esetén gondoskodjon az Oktatási Hivatal engedélyének határidőben történő megkéréséről a Közokt.tv. 95/A. (9) bekezdésében foglaltak alapján. Miskolc, április 3. jínkubcsák Jenő számvevő tanácsos KlingdXászlc?" számvevíőj tanácsos Szihalminé Kovács Zsuzsa számvevő tanácsos 19

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 1 A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és tandíj fizetési szabályzata Általános rendelkezések 2 A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám 25703 - a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni, - a III.3.b) alpont alatti

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben