2013. évi... törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi... törvény"

Átírás

1 turf nysz ni :- `! X108 3 rjezatt: 201, évi... törvény Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvénynek a magyar állampapírok után járó kamat kamatadó-mentessé tételéhez szükséges módosításáról 1. A Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény adómentes jövedelmekről szóló 1. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 7. Egyéb indokkal adómentes: 7.1. a magánszemély által örökség, hagyomány vagy meghagyás címén megszerzett vagyo - ni érték ide nem értve az örökösök által az örökölt jog érvényesítése révén megszerzett jövedelmet azzal, hogy az ilyen módon megszerzett bevételből a jövedelem megállapítása során levonható a jognak az illeték megállapítása során figyelembe vett része, a magánszemél y által más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerz ődés révén megszerzett vagyoni érték, valamint a nyugdíjban részesül ő magánszemély által központi költségveté - si szervvel vagy helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerz ődés révén megszerzett vagyoni érték, továbbá a szövetkezet nyugdíjas tagjának a saját szövetkeze - tével kötött életjáradéki szerződés keretében a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezet i üzletrésze átruházásából származó jövedelme, feltéve, hogy annak összege évente az átalaku - lás befejezésekor lezárt névérték egytized részét, de legfeljebb havonta a 10 ezer forintot ne m haladja meg; 7.2. a magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott (fizetett) vagyoni érték ; nem alkalmazható e rendelkezés, ha a juttatás (a fizetés) a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre (vagyoni érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal összefüggésben történik (így különösen nem adó - mentes a magánszemély által, hálapénz címén megszerzett vagyoni érték) ; 7.3. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a kedvezményezett részére kifizetett őszszeg ; 7.4. a valuta, a deviza forintra, a forint devizára, valutára, valamint a devizának, a valutána k más devizára, valutára való átváltásakor keletkezett árfolyamnyereség, feltéve, hogy az átváltás nem üzletszerű tevékenység keretében történik; 7.5. az január Hét megelőzően kibocsátott kötvény, vagyonjegy kamata, osztaléka; 7.6. a legalább tizennégy éve Magyarország területén bejelentett állandó lakóhellye l rendelelkező magánszemély által jegyzett, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott állampapír kamata, hozama ; 7.7. a házassági vagyonközösség megsz űntetése következtében ingónak, ingatlannak, jognak vagy értékpapírnak a házastárs által történő megváltásából származó jövedelem ; 7.8. a donornak juttatott vagyoni érték, költségtérítés (költségátalány), a szerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés megtérítése, az egészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az étkezési utalvány formájában biztosított donorétkeztetést is ) és a gyógyszernek emberen való kipróbálása, illetve a gyógyszerré nyilvánítási eljárás sorá n azon magánszemély részére juttatott vagyoni érték, akin a gyógyszert (a szert) kipróbálták ; e rendelkezés alkalmazásában donor az, aki saját vért, anyatejet, b őrt, szervet, sejtet ad, vagy enged át; 7.9. a magánszemély számára államháztartási forrásból, pályázat útján biztosított ingyene s vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását, valamint az internethasználathoz szükséges

2 számítógép beszerzésére jogosító évi 50 ezer forintot meg nem haladó összeg ű utalvány biztosítását) ; a központi költségvetésről szóló törvény, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetéséről szóló törvény, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény alapjá n az állami költségvetés terhére elengedett, vagy átvállalt kötelezettség összege, amennyiben a magánszemély a kötelezettség alapján korábban nem számolt el bevételt ; a magánszemély az ilyen kötelezettség alapján rendelkezésére álló forrásból teljesített kiadás alapján az elengedéstől, illetve átvállalástól kezd ődően költséget nem számolhat el ; az általános forgalmi adóról szóló törvényben szabályozott módon az adólevonásra jo - gosult adóalany által az adó fizetésére kötelezett adóalany helyett megfizetett, az adó fizetésé - re kötelezett adóalany adóbevallásában szerepeltetend ő, az ügylet után fizetendő általános forgalmi adó ; a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat ; a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet alapján nyújtott, a hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás ; az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvény rendelkezései szerint a munkavállaló részére nyújtott kedvezmény ; a kedvezmény összegét a munkavállaló, vagy ha a munkavállaló által megszerzett részesedés a hagyaték tárgyát képezte örököse az értékpapír megszerzésére fordított érték részeként veszi figyelembe ; A Nemzeti Főldalapról szóló törvény, valamint a term őföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásáról szóló kormányrendelet alapján kötött életjáradéki szerződésb ől származó jövedelem az elengedett követelés akkor, ha az a) a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgálta - tója, valamint a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával részben vagy egészben elengedett követelés (akko r is, ha az elengedés egyezség keretében történik), feltéve, hogy a magánszemély kötelezet t (adós) és a vele közös háztartásban él ő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap átlagában nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét ; b) hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészít ő szolgáltatásból származó forintot meg nem haladó követelése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak az adott szolgáltatásból szárma - zó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megsz űnik; a nyugdíj-előtakarékossági számla szerint a tulajdonos követelését növel ő jóváírás, ha az a) a befektetési eszközzel végzett ügylet nyeresége, b) a befektetési eszköz hozama, kivéve az osztalékból származó jövedelmet ; az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott feln őttképzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben résztvevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyer t forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatá s (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), feln őttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás jogszabály alapján hitelintézetnél elhelyezett gyámhatósági betét kamata, a gyámhatóság döntése, kötelezése alapján befektetési szolgáltatónál elhelyezett értékpapír kamatjövedelemnek minősülő hozama;

3 7.20. a szociálisan rászorult magánszemély hiteladós vagy ha a lakóingatlan nem a hitel - adós tulajdonában van a zálogkötelezett lakhatásának biztosítása érdekébe n a) a Magyar Állam által a hiteladós vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van a zálogkötelezett lakása megvásárlásával összefüggésben törvény rendelkezése alapjá n elengedett, megszűnt kötelezettség, valamint az előbbi ügyletben keletkezett, a magánszemélyt megillető, ingatlan értékesítéséb ől származó jövedelem; b) az a) pontban említett hiteladósnak vagy zálogkötelezettnek (illetve vele közös háztartásban él ő hozzátartozójának) lakás bérletéhez helyi önkormányzat vagy a Nemzeti Eszközkeze - lő Zrt. által megállapított kedvezményes bérleti díj formájában juttatott bevétel ; c) az a) pontban említett hiteladósnak vagy zálogkötelezettnek mint volt tulajdonosnak törvény alapján a lakás visszavásárlására biztosított vételi opciós jog formájában juttatott be - vétel ; d) a c) pontban említett opciós jog érvényesítésekor a magánszemély által megszerzett jövedelem; lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsön (ideértve a deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerz ődésből származó követelést is> adósa által teljesített, törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztés miatt megszűnő kötelezettség; a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésb ől származó követelés feltéve, hog y a) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban él ő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megel őző három hónap átlagában nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegé - nek négyszeresét, b) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le vag y c) a követelést a hitelintézet hagyatéki hitelezőként engedi el azzal, hogy az a) b) pont szerinti rendelkezés nem alkalmazható, ha az elengedés nem független felek között történik ; az az összeg, amelyet az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet szerint a hátralékos adós magánszemély javára a hitelintézet elenged, feltéve, hogy a magánszemély a késedelmes jelzáloghitellel terhelt átruházott ingatlanának a vonatkozó adásvételi szerz ődés szerinti vételárát teljes egészében hátraléka törlesztésére fordítja a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai részére járó egyenruházati ellátmány terhére, az egyenruházati ellátmány éves összegének legfeljebb 15 százalékáig terjedő összegben adott pénzbeli juttatás ; a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti lakhatási támogatás." 2. E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a rá következ ő napon hatályát veszti.

4 Indokolás Általános indokolá s Magyarország magas államadóssági szintje mellett különösen érdekelt abban, hogy adósságát minél magasabb arányban finanszírozzák belföldr ől, lehetőleg magánszemélyek. Minél magasabb arányban vesznek részt a belföldi magánszemélyek az állam adósságána k finanszírozásában, annál sikeresebben lehet csökkenteni Magyarország küls ő pénzügyi köröktől és idegen országok kormányaitól való függ őségét. A magyar emberek érdeke szintén az, hogy minél kisebb kockázatú, de minél magasabb hozamú befektetéseket találjanak megtakarításuknak. A magyar állam és a magyar emberek érdeke találkozik. A törvény azt a célt szolgálja, hogy az állampapírok után járó kama t kamatadó-mentessé tételével ösztönözze a magyarországi magánszemélyeket a miné l nagyobb arányú állampapír vásárlásra, hozzájárulva ezzel a magyar emberek egyre nagyobb fokú pénzügyi biztonságához, valamint a magyar állam külföldtől való függőségének fokozatos csökkentéséhez. Részletes indokolás Az 1. -hoz Az általános indoklásban lefektetett jogpolitikai célok eléréséhez szükséges a Személy i jövedelemről szóló törvény adómentes jövedelmekről szóló mellékletének kiegészítése. A 2. -hoz A várt célok mihamarabbi megvalósulásához a törvényt a lehető leghamarabb hatályba kell léptetni.

5 országgyűlési képviselő Képviselői önálló indítvány Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Mellékelten Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján - benyújtom a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvénynek a magyar állampapírok után járó kamat kamatadó-mentessé tételéhez szükséges módosításáról szól ó törvényjavaslatot. A törvényjavaslat indokolását csatolom. Budapest, április 26. Vbl rjános orszá_ ési képviselő Jobbik Magyarországért Mozgalom

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekrıl 1. A szociális és más ellátások

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatály: 2011. január 1. 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről 1. A szociális és más ellátások közül

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

T/7028. számú. törvényjavaslat

T/7028. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7028. számú törvényjavaslat az adózást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi törvény az adózást

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról *

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * a l'1vatai a -crn nyszámj 18 ' ojá 0 ` 1 Érkezett : 2012 OV" 2 6 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény 1. oldal az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében

Részletesebben

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1.) S :l4n watais trc mányszám : 1_0 Q érkezett: 2012.;Ujj1. 2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Az illetékekről

Részletesebben

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4.

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. Ankét írásos anyag GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Személyi jövedelemadó és az eva 2010. évre vonatkozó fontosabb változásai

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 A 2014. évtől érvényes változások 2014.10.12. 2 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai Családi kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott

Részletesebben

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE EBBEN A RÉSZBEN ADÓNEMENKÉNT TÁRGYALJUK A VÁLTOZÁSOKAT ÉS A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATÁBAN VISSZATÉRŐEN PROBLÉMÁT JELENTŐ KÉRDÉSEKET. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ,

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlan és a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 173 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben