Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány kuratóriumi elnöke: Rácz Sándor Alapítvány nyilvántartásba vételének bírósági határozata: PK /2010/4/I. Nyilvántartásba vétel kelte: Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet 1.oldal GYEFKA 2010

2 Az alapítás célja: Elsısorban élelmiszeripari termékek illetve gyártók körében végzett felmérések eredményeinek ingyenes hozzáférhetıségének biztosítása a táplálkozási gondokkal küzdıknek tanácsadás, problémák kezelése, megoldása folyamatosan ellenırzött élelmiszerekkel hagyományos állattartás bemutatása, kézmőves tábor, kulturális programok tartása megelızı-, egészségmegırzı program a helyes táplálkozás terjesztésére és gyakorlati kivitelezésére, életmód tanfolyamok családias szervezése lakossági tanácsadás óvodás kortól, felvilágosító elıadások, fórumok tartása felmerülı igények alapján speciális programok szervezése védett állat- és növényfajokról ismeret terjesztése, tanösvény kialakításával, társadalmi tevékenység, a települési lakosság életminıségének fejlesztésére a víz-, a föld-, a levegıszennyezés elleni fellépés civil, országos környezetvédı szervezetekkel együtt a károsító termékek kiváltására a lehetıségek ismertetése akkreditált OKJ képzést folytató vagy legjobb tanulmányi és kutatási eredményeket elérı hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjakkal a témával foglalkozó konferenciákon, nemzetközi rendezvényeken való részvételek támogatása betegségekre, allergiákra, fıbb táplálkozási gondokra orvosok által kialakított tápláléksorok, menük létrehozásával a gyógyulás támogatása civil szervezetek körében kutatás, tanulmányok készítése, felmérések végzése, kutatási eredmények publikálása az Alapítvány webes portálján Az Alapítvány által végzendı közhasznú tevékenységek (az évi CLVI. törvény 26. c) pontja alapján ) tételes felsorolása: 1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 2. tudományos tevékenység, kutatás, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4. kulturális tevékenység 5. természetvédelem, állatvédelem 6. környezetvédelem 2.oldal GYEFKA 2010

3 Az alapítvány szervezeti felépítése és mőködése. Az Alapítvány kezelı szerve a Kuratórium, tagjainak száma 5 fı. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Rácz Sándor Zoltán, a Kuratórium elnöke cím: 1039 Budapest, Hunyadi u. 4. Pintérné Brecsok Erika, született: Brecsok Erika, a Kuratórium titkára, egyben az alapító cím: 1031 Budapest, Rozália u 54. Juhász Dávid cím: 1034 Budapest, Zápor u. 10/b. Takács Attila cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u Dobos Gergely Sándor cím: 1037 Budapest, Solymárvölgyi u A Ksztv.3. -a, és a 26..f./ és m./ pontja értelmében a kuratórium tagjai valamennyien vezetı tisztségviselık. Az Alapítvány képviselıje: A Kuratórium elnöke Az alapítvány pénzforrásai, gazdálkodása, vagyonfelhasználása Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona felhasználható. Az Alapítvány nyitott, bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítványhoz késıbb csatlakozó személyek nem válnak alapítókká. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. Vagyonát állampapírokban és egyéb értékpapírokban kamatoztathatja, a befektetési szabályzatnak megfelelıen. A kitőzött célokhoz kapcsolódó cégekben tulajdonrészt szerezhet. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok útján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. Az Alapítvány Kuratóriumához kérelmet egyének és alkotómőhelyek, valamint együttesek nyújthatnak be. 3.oldal GYEFKA 2010

4 Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Tevékenysége során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdálkodási-vállalkozási tevékenységére a Ptk.62..(3), a 74/A..(1), a 74/B..(6) bekezdésében, az alapítványok gazdálkodási tevékenységérıl szóló 115/1992. (VII.23) Korm. rendeletben és más hatályos jogszabályokban elıírt rendelkezéseket kell irányadónak kell tekinteni Nyilvántartási szabályok. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni a Ksztv.18. bekezdései alapján (1) A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységébıl, illetve vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (2) A közhasznú szervezet bevételei: a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitıl vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy mőködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetésébıl származó bevétel; e) a tagdíj; f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; g) a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel. (3) A közhasznú szervezet költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. (4) A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Beszámolási szabályok. Ksztv.19.. alapján (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. (2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; 4.oldal GYEFKA 2010

5 b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. (4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. (5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhetı módon közzétenni. (6) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. Ksztv.20. értelmében a közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl eredı kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. Tevékenységet a beszámolási idıszakban bemutatkozás jeleggel, illetve tájékoztatás és az alapítvány megismertetése céljából végzett. A jövıbeni célok megvalósítása érdekében tárgyalásokat folytatott és igyekezett kapcsolatokat kiépíteni. Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült. Cél szerinti juttatások a 2010-es évben nem voltak. Alapítványunk vezetı tisztségviselıi, közremökıdıi nem részesültek semmiféle juttatásban. Az alapítvány kuratóriumi tagsága társadalmi munkában látja el az alapítványi feladatokat. Az alapítvány tagsága tagdíjat nem fizetett Az alapítvány idıszakra egyszerősített éves közhasznúsági jelentést készített, amely jelen közhasznúsági jelentés mellékletét képezi. Az alábbiakban kerül bemutatásra a beszámolási idıszakban felmerült kiadások részletezése, valamint a kiadások fedeztét biztosító bevételek bemutatása 5.oldal GYEFKA 2010

6 Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás Alapítótól Központi költségvetésbıl Helyi Önkormányzattól Egyéb kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek/folyószámla kamat 36 Ft 36 Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai Rendezvényhez vásárolt kellékek Nyomtatványok és nyomda költségek Irodaszerek Könyvviteli szolgáltatás Telefon költségek Postaköltségek Illetékek Számlavezetési díjak Kerekítési különbözetek Számlavezetı banknak fizetett kamat Ft Ft Ft Ft Ft 5 Ft Beszámolóban kimutatott összes eszköz érték Egyéb követelések Pénztár készlet Ft Ft Ft Beszámolóban kimutatott összes forrás érték Alapítói vagyon Alapítóktól kapott finanszírozási kölcsön Bankszámla egyenleg Közhasznú tevékenység eredménye Ft Ft Ft 6.oldal GYEFKA 2010

7 Az Alapítvány igen szerény pénzügyi helyzete ellenére is nagyon fontos feladatokat látott el az alakulás évében. Az Alapítvány tevékenysége mind tartalmi, mind gazdasági szempontból megfelelt a közhasznú szervezetekkel szemben elvártaknak. Az Alapítvány 2010-ben vállalkozási tevékenséget nem végzett. Az alapítványnak tevékenysége során semmilyen adókötelezettsége nem keletkezett, így az adóhatóságok felé tartozása nincs. Budapest, április Rácz Sándor a kuratórium elnöke 7.oldal GYEFKA 2010

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság

DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság A DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA az Alapító 2010. november 3-ai és 2010. november 29-ei határozatai, valamint a 2011. június 29-ei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (változtatásokkal egybefoglalt egységes szerkezetben) Módosítás Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT,amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben