LITURGIKUS ÉNEKTÁR hittanárok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LITURGIKUS ÉNEKTÁR hittanárok részére"

Átírás

1 LITURGIKUS ÉNEKTÁR hittanárok részére Szerkesztette és gitárkísérettel ellátta: Laczó Zoltán Vince

2 ELSZÓ A gitár különösen a fiatalok körében rendkívüli evangelizációs ervel rendelkez hangszer, nem véletlen tehát, hogy az 1970-es évektl sorra alakultak hazánkban az ifjúsági énekkarok, melyeknek meghatározó hangszere lett. Ez létrehozott egy sajátos zenekultúrát, melyben egyelre békésen megférnek egymás mellett a meglehetsen változó színvonalú énekek. Gitározni nemcsak templomban lehet, hanem táborokban és hittanórán, közösségi összejöveteleken is. A folyamat mellékterméke, hogy számos lelkipásztor és hitoktató is tud bizonyos szinten gitározni. Több fórumon megállapítást nyert, hogy a hitoktatás, a hittananyag adekvát része a Katolikus Egyház liturgikus énekkincsének tanítása is. Ez alatt természetesen a gregorián és a több évszázados népénekek értendk. Az énektanítás fontosságát az is indokolja, hogy egyre idsebb és mindinkább fogyatkozik az a nemzedék, akik még 1950 eltt, kántortanítók irányításával tanulták meg egyházi énekeinket. Nem mindegy tehát, hogy az elkövetkez években lesznek-e templomainkban énekelni szeret és tudó, az énekeket ismer hívek. A katolikus egyházi iskolákban képzett énektanár segít felkészülni a tanulóknak a liturgia méltó ünneplésére. Plébániákon is van kántor, ám neki más az idbeosztása, mint a hittanárnak és sok esetben nincs is szakmailag felkészülve arra, hogy a fiataloknak énekeket tanítson. Az önkormányzati iskolákban ahol a hittanárok dönt többsége dolgozik azonban semmilyen segítség nem áll rendelkezésre a liturgikus énekek megismertetése terén. Ezt jelenleg a hittanárok egy része úgy hidalja át, hogy az általa ismert angolszász stílusjegyekben bvelked gitáros énekeket tanítja meg a gyerekeknek, illetve diákmisén is ezeket éneklik. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor ahhoz fog vezetni, hogy hagyományos énekeink lassan kiszorulnak a templomból, és feledésbe merülnek, ami semmiképpen nem lenne kívánatos. Ezért határoztam el, hogy hittanárok részére összeállítok egy gyjteményt, melybl meg tudják tanítani legismertebb és legfontosabb énekeinket. Gregoriánnal csak a miseordinárium kötelez tételei, az Úr imája és néhány parafrázis kapcsán foglalkoztam, a többi ének a magyar strófikus népénekkincs darabjait öleli fel, különös tekintettel a magyar népi gyjtés énekekre. Elhatározásom valóra váltásában megersített, hogy vannak olyan énekek, melynek szerzje Tinódi Lantos Sebestyén, tehát valószín, hogy számos népénekünk még az orgona széleskör elterjedése eltt eredeti formájában is lantkísérettel szólalt meg. A harmonizálás szempontjából figyelembe kellett vennem a hangszer speciális lehetségeit és a gitározó hitoktatók általános tudásszintjét. Sajnos jelenleg nem áll rendelkezésre olyan hivatalos orgonakönyv, melynek kíséreteit egy az egyben adoptálni lehetett volna. Általában Harmat Artúr: Szent vagy Uram cím gyjteményében található kíséretekbl indultam ki, de legtöbb esetben radikálisan egyszersítenem kellett. A hangnemek szempontjából is kompromisszumokra kényszerültem, de minden indokolt esetben feltüntetem az eredeti hangnemet, és a capodaster, azaz CAPO segítségével az énekek visszahelyezhetk eredeti hangfekvésükbe. CAPO I. CAPO II. CAPO III. Általában a klasszikus négyszólamú szerkesztés szellemében, az els fekvésben lefogható gitárakkordok lehetségeit figyelembe véve, a legegyszerbb módon, de lehetleg minél színesebben igyekeztem megharmonizálni az énekeket. Számos plébánián mködik ifjúsági kórus, itt lehetséges a gitár, az orgona (esetleg szintetizátor) és egyéb más hangszerek együttes használata a diákmise liturgiájában. Ehhez segítséget nyújt a kötetet kiegészít Orgonakönyv, illetve az ehhez kapcsolódó, Zenekari szólamkották gyjteménye. A közös éneklés szempontjából fontos, hogy a népénekek mindig egyszólamban hangozzanak el. A gitárkíséretet ne ritmizáljuk túl, korona esetén elég egy plusz negyedet beiktatni a játékba. Az ELJÁTÉK jelölését csak akkor kell figyelembe venni, ha orgonával, vagy zenekarral játszunk együtt, a 9-es akkordok legtöbbször az azonos nev hármashangzattal behelyettesíthetek. Remélem, hogy az itt szerepl klasszikus szemlélet harmonizálás elsajátítása segítségére lesz gitárosainknak abban is, hogy Egyházunk si liturgikus énekkincséhez és a magyar népzenéhez szorosabb szállal kötd énekeket komponáljanak az elkövetkez években. Laczó Zoltán Vince

3 ALAPVET ZENEELMÉLETI TUDNIVALÓK A gitár hangjait violinkulcsban jegyezzük le, de egy oktávval (nyolc hanggal) feljebb, mint ahol a valóságban megszólal. Ez a lejegyzési mód az énekdallamokra nem vonatkozik. Hangnemnek nevezzük azt a dó, vagy lá -sort, aminek az alaphangja megegyezik a zenedarab záróhangjával. Például a dé hangra záródó, dó sorral szolmizálható ének A dúr és moll hangnemeken kívül egyéb (modális) hangnemek is léteznek, ezek különösen a gregorián énekekre és zsoltártónusokra jellemzk. A gitáron nem minden hangnemben lehet könnyen játszani. Az általunk használt hangnemek: g-moll: F-dúr: d-moll: D-dúrban van, a fisz hangra záródó, lá -sorral szolmizálható ének fisz-mollban van. C-dúr: a-moll: Itt tehát: Dé -dúrban dé a dó, fisz -mollban fisz a lá. Minden dúr hangnemnek van párhuzamos mollja, ami három hanggal egy kis terccel lejjebb indul, mint a dúr hangnem alaphangja. A dúr hangnemeket nagybetvel, a mollokat kisbetvel írjuk. A gyakorlatban a moll sorban elforduló szó hangot legtöbbször szi -re módosítjuk. Ezt mesterséges vezethangnak G-dúr: e-moll: hívjuk.

4 D-dúr: h-moll: Szkített: Bvített: A-dúr: fisz-moll: E-dúr: cisz-moll: hármashangzatokat. Az akkordokat mindig az alaphangjukról nevezzük el. Leggyakrabban a dúr (dó-mi-szó: tehát a terce nagy) és moll (lá-dómi: tehát a terce kicsi) hármasokat használjuk. Léteznek még kvárt felépítés akkordok is, ez számunkra most annyiban fontos, hogy a klasszikus zenében ismert négyhármas késleltetés a gitárkíséreteknél is gyakori. Ezt az akkordjelzések rendszerében így jelöljük: Két hang távolságát hangköznek nevezzük. A hangok távolságokra lehetnek egymástól. (A szekundok, tercek, szextek, szeptimek lehetnek kicsik, vagy nagyok, a prím, a kvárt, a kvint és az oktáv tiszta hangközök. A bvített kvárt, vagy szkített kvint speciális hangköz, ezt tritónusznak nevezzük.) Három, vagy annál több különböz hang együtthangzása az akkord. Elvileg három szomszédos hang is lehetne akkord, de ez általában nem ad jó hangzást, ezért a szekund építkezés akkordok rendszere gyakorlatilag nem használatos. Leggyakoribbak a tercépítkezés akkordok. Ezen belül ismerünk Dúr: Moll: Az akkordjelzések rendszere lényegileg különbözik a barokk zene basso countino lejegyzési módjától és nem egységes. Én a Liszt Ferenc Zenemvészeti Egyetem Jazz Tanszakán elfogadott akkordjelzési metódust használom, ezt tekintem mérvadónak. A klasszikus zenében az akkordok fordításokban is megjelenhetnek. A gitárkíséretben legtöbbször az akkord fogásmódja eleve adott, ezzel együtt a fordítása is. Ha mégis lényeges, hogy milyen hang legyen a basszusban, akkor azt így jelöljük: Természetesen a /-jelet követ hangnév nem akkordot, csupán egyetlen hangot (itt alsó gé -t) jelöl. Az akkordok írásánál a hangnemektl eltéren a moll akkordokat nem kell kisbetvel írni.

5 A leggyakrabban használt gitárakkordok fogástáblázata - els fekvés - Dúr hármasok: C D E F F# G A Bb H Cmaj7 Az akkordjelzések rendszerében a szeptim (7-es) mindig kicsi. A (dúr, vagy moll) hármashangzathoz adott nagy szeptimet maj7 (major7 = nagy7) jelöléssel különböztetjük meg. A következ Cmaj7 akkord erre példa, de ilyen akkord (sem dúr, sem moll formában) énekgyjteményünkben nem szerepel.

6 Dúr szeptimek: Dúr-szeptimakkordnak nevezzük azt a négyeshangzatot, ahol a dúr hármashangzat egy kis szeptimmel, azaz az alaphangtól számított hetedik hanggal bvül ki. C7 C#7 D7 E7 F7 F#7 G7 A7 Bb7 H7 A következ négyeshangzat a dúr hatos. Ez nem azonos a klasszikus összhangzattanban használt szextfordítású hármashangzattal, hanem az alaphármashoz adott nagy szextet jelöli. (dó-mi-szó-lá) Ilyen akkord a klasszikus összhangzattanban nincs, mert az els fokú dúr hatos megegyezik a hatodik fokú moll szeptim kvintszext fordításával. Pl: E6 = C#m7

7 Dúr hatosok: C6 D6 E6 F6 F#6 G6 A6 Ha a hármashangzathoz az alaphangtól számítva a skála kilencedik hangját Bb6 H6 is hozzárendeljük, akkor 9-es akkordot kapunk. Ez, alap esetben a szeptim C(7)9 akkord ötöshangzattá bvülését jelenti. (dó-mi-szó-ta-ré) Ezt a klasszikus összhangzattan nónakkordnak nevezi. Ha nem akarjuk, hogy öt különböz hang szóljon egyszerre, akkor az alaphármashoz elég egy kilencest hozzáadni, de ezt add9-ként kell jelölni. Gyjteményünkben az összes kilences akkord add9-es, ezért az énekek akkordkíséreténél a két különböz, nónával bvített akkordot nem különböztettem meg. (C9=Cadd9)

8 Dúr add9-esek: C9 D9 E9 F9 F#9 G9 A9 B9 H9 Csus4 Dsus4 A sus4 akkordok sem dúrnak, sem mollnak nem tekinthetk, hiszen az alaphangjukhoz képest egy tiszta kvártot, illetve egy tiszta kvintet tartalmaznak. (dó-fá-szó) Általában átmen, színez akkordként használatosak. Esus4 Fsus4 F#sus4 Gsus4 Asus4 Bbsus4 Hsus4

9 A bvített hármas: Itt két dúrterc épül egymásra. Gyakorlatilag az akkordban szerepl bármelyik hangot tekinthetjük alaphangnak. Ilyen akkord énekgyjteményünkben nem szerepel. Jelölése: 5+ F5+, A5+, C#5+ Moll hármasok: Cm Dm Em Fm F#m Gm Am Bbm Hm Moll szeptimek: Cm7 Dm7 Em7 Moll szeptimakkordoknál a dúrokhoz hasonlóan az alaphármasokhoz adott hetedik hang mindig kis szeptim lesz. (lá-dó-mi-szó)

10 Fm7 F#m7 Gm7 Am7 Bbm7 Hm7 Moll hatosok: Cm6 Dm6 Em6 Fm6 F#m6 A moll hatosok ugyanúgy épülnek fel, mint a dúr hatosok, csak az alaphármasuk moll. (lá-dó-mi-fi,) Ezt az akkordot a klasszikus összhangzattan szkített szeptim mollhármasként értelmezi. Gm6 Am6 Bbm6 Hm6 Moll add9-esek: A dúrhoz hasonlóan, alapveten a moll kilences (klasszikusan: moll-nónakkord) is ötöshangzat, de a gyjteményünkben szerepl moll kilenceseket szintén add9-ként kell értelmezni. (Cm9=Cmadd9)

11 Cm9 Dm9 Em9 Fm9 F#m9 Gm9 Am9 Bbm9 Nagyon nehezen lefogható, csakúgy, mint a fél hanggal feljebb lév Hm9. Helyettük a sima mollhármasok alkalmazását javaslom. A esetek többségében a 9-es akkord behelyettesíthet az azonos nev hármashangzattal, kivéve, ha hangsúlyos helyen álló dallamhang az akkord 9-es (nóna) hangja. Fdim,Hdim,G#dim,Ddim F#dim,Cdim,Adim,D#dim Gdim,C#dim,Bbdim,Edim A szkített akkord bármelyik hangját tekinthetjük alaphangnak. A szkített akkord más, gyakran használatos jelölése: (pl.) C Vigyázat! Csak a 0 -val jelölt, zeng üreshúrokat kell pengetni. A vízszintes vonallal jelölt, alsó E és A üreshúr nem tartozik az akkordhoz, ilyenkor vigyázni kell, hogy a játék során ezek ne szólaljanak meg.

12 Példák a pengetés technikájára. A gitár pengetése történhet hüvelykujjal, hüvelyk és mutatóujjal, vagy pengetvel. Legzeneibb persze, ha nem sikálunk, hanem felbontva játsszuk az akkordokat, de ez sokszor nem elég hangos és sr akkordváltás esetén nehezen megvalósítható. Legalapvetbb pengetésmód, ha minden negyedhangra egy negyedet pengetünk: Színesíthetjük a játékot nyolcadok beiktatásával: le le le le le le fel A következ pengetésmódot csak akkor alkalmazzuk, ha legalább két negyedértékig ugyanaz az akkord szerepel: le le fel fel le fel A szentmise általános énekrendje: A II. Vatikáni zsinat Liturgikus Konstitúciója alapján, a MKPK 1967-es, Musicam Sacram instrukciója nyomán. 1. Introitus Gregorián ének, és/vagy népének bevonulási versszakkal. 2. Kyrie Uram irgalmazz Lehet latin nyelv, vagy többszólamú, esetleg zenekaros misekompozíció is. A szövegnek szó szerint egyeznie kell a liturgiában elírt szöveggel. Ugyanez vonatkozik az ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei) egyéb tételeire is. 3. Gloria Dicsség a magasságban Istennek Ádventi és nagyböjti idszakban, valamint hétköznapokon nem énekeljük. 4. Olvasmányközi énekek. Csak zsoltár lehet, mert ez a liturgia szerves része. Nagyböjtben nem éneklünk Alleluját, bizonyos ünnepeken még énekelhet az ide vonatkozó szekvencia is. 5. Credo Hiszek egy Istenben Közös ima, vagy közös gregorián ének. Nagyon indokolt esetben lehet többszólamú misekompozíció ide vonatkozó tétele. 7. Felajánlási ének. Népének felajánlási versszaka, esetleg többszólamú kompozíció. 8. Sanctus (Benedictus) Szent vagy Az ordinárium tétele. 9. Agnus Dei Isten Báránya Az ordinárium tétele. 10.Communio Áldozási, szentségi énekek, esetleg kiegészítve többszólamú kompozíciókkal. 11.Kivonulási ének Általában Mária-ének, nagyobb ünnepeken énekelhet Te Deum, Pápai himnusz, Magyar himnusz és Szózat is. Mi indokolja gyjteményünk énekeinek megtanulását? Az itt felsorolt énekek egyházunk és a magyar zene hagyományos értékeinek fontos tárházát alkotják. Minden ünnepkörnek megvannak a saját énekei, amelyek nem szólnak sem többrl, sem kevesebbrl, mint amit az adott ünnep liturgiája megkíván. Az énekek nyelvezete általában egy régebbi magyar nyelvet idéz, ez valóban nem a mai fiatalság nyelve, de azzal mindenki csak gazdagodik, mveltségben gyarapodik, ha megismerkedik eleink szókincsével, kifejezési gyakorlatával, amely minden esetben bibliai alapokon és egyházunk több évszázados hagyományán nyugszik. Zenei szempontból az énekek általában a gregoriánumra és a magyar népzenére épülnek. Nem tartalmaznak bonyolult ritmusokat, bonyolult formákat, könnyen megjegyezhetek. Hangterjedelmük sohasem haladja

13 meg az átlagember hangterjedelmét, sohasem kell túl magas vagy túl mély hangokat énekelnünk. Az énekek mindig egyszólamúak, tehát nem okozhat gondot a közös éneklésbe való bekapcsolódás. A hívek cselekv részvétele a mai liturgiában deklaráltan alapvet fontosságú. Ennek nagyon fontos mozzanata a közös ima, amely elhangozhat prózában is, de a liturgiát sokkal szebbé, méltóbbá teszi, ha közös énekkel is kiegészül. Tartalom: Az Úr imája... 3 A szentmise állandó részei (ordinárium)... 4 A szentmise kezdénekei felajánlási versszakkal évközi idre... 6 Énekek az Atyáról, és a Fiúról bevonulási, vagy felajánlási énekként is énekelhetk az ének szövegének megfelelen Énekek az Eucharisztiáról szentáldozás (communio), szentségimádás alkalmával, valamint Úrnapján énekelhetk Énekek Szz Máriáról a szentmise végén és Mária-ünnepek alkalmával énekelhetk A fontosabb Mária-ünnepek énekei A karácsonyi idszak énekei Ádvent Karácsony Szilveszter, Újév, Vízkereszt A húsvéti idszak énekei Nagyböjt Húsvét...79 Krisztus mennybemenetele...84 Pünkösd...85 Egyéb ünnepek énekei az Úr évközi ünnepeire, szentek emléknapjaira, a hívek közösségi ünnepeire Szentháromság vasárnapja...89 Jézus Krisztus évközi ünnepei...92 Szentek emléknapjaira...97 Augusztus 20. ünnepi énekei A hív közösség ünnepi alkalmai Gyász Himnuszok a szentmise végén Függelék Az Úr angyala köszönté Zsoltártónusok és Alleluják Alapvet zeneelméleti tudnivalók A leggyakrabban használt gitárakkordok fogástáblázata A szentmise általános énekrendje Betrendes mutató: Az énekek kezdsora: Énekl Egyház sorszám: Hozsanna sorszám: Oldalszám: A fényes nap A keresztfához megyek A kis Jézus megszületett 53 A Szent Keresztnek dicséretérl A Szentkenet által A szép szz Mária Adj irgalmat, adj nyugalmat Ah, hol vagy magyarok tündökl csillaga Áldj meg minket Jézus Áldjad, ember e nagy jódat Áldjon meg minket örök Atyaisten

14 Áldozattal járul hozzád Áldozzunk hív keresztények Áldunk téged, ó angyali kenyér Áll a gyötrött Istenanya Angyaloknak Királynéja Angyaloknak nagyságos Asszonya Ave Maria Az esztend fordulóján Az Ige megtestesült Az isteni Gyermeket Az Úr angyala köszönté Az Úristent magasztalom Benned bízik Isten Boldogasszony Anyánk Boldogasszony, édes Boldogságos Krisztus Anyja Buzgó szívvel ünnepeljünk Bnbánóknak menedéke Bnös lelkek tisztulásra Bnös néped sírva kiált Christus vincit Csendes éj, drága szent éj 51 Csordapásztorok Dicsérjétek az Urat Dicsség a magasságban Gloria (ordinárium) Dicsség mennyben az Istennek Dicsség, szent áldás, tisztesség E világot satyánk elveszté Ébredj, ember, mély álmodból Édes Jézus Édes Urunk, nézz ránk Égbl szállott szent kenyér Egek ékessége Egybegyltünk, ó nagy Isten Élk, holtak szent Istene Eltted Jézusom, leborulok Ez nagy szentség valóban Fel nagy örömre Felvitetett magas mennyországba Fényességes ez a mai nap Fényességes mennybéli nagy Isten Föltámadt Krisztus e napon Föltekintünk a szegénység ködfelhin át Futva jöttem elibéd Galileai férfiak Gyászba borult Isten csillagvára 95 67/B 75 Gyzelemrl énekeljen Eucharisztikus himn /B 29 Gyzhetetlen én Kszálom Ha az Úr nem rzi házad Hamvazkodjál hív lélek Harmatozzatok, égi magasok Hazádnak rendületlenül Szózat 122 Hogy dicsérhessünk Hogyha hozzád járulunk Hol szent Péter sírba téve Pápai himnusz Hozzád sóhajt Igaz hitnek plántálója Imádlak, nagy Istenség In dulci jubilo - Az angyal énekel Isten Báránya Agnus Dei (ordinárium) Isten hozta hív nyájához Isten, áldd meg a magyart Magyar himnusz Isten, hazánkért Istengyermek, kit irgalmad Itt jelen vagyon Jaj énnékem, jaj szomorú fejemnek János áll a part felett Jézus Krisztus, az Atya igéje

15 Jézus szíve, legtisztább szív Jézus, megváltó Istenünk Jézus, világ Megváltója Jézusomnak szívén Jó ügyet védtél Jöjj el Lélek Jöjj, Szentlélek Istenünk Jöjj, Szentlélek Úristen Kegyes szemmel nézz ránk Kegyességgel hívsz, ó Jézus Keresztények, sírjatok Két oszlopa igazságnak Kezddik az ének Ki ragyogni látod élted csillagát Kihez az Úr elküldé szent angyalát Királyi zászló jár ell Könyörülj, Istenem, én bnös lelkemen Krisztus feltámada Krisztus feltámadott Krisztus Jézus nagyanyjának Krisztus Jézus született Krisztus teste és szent vére Krisztus Urunknak áldott születésén Krisztus virágunk Krisztus, te fénye Leborulva áldlak Lelkem tiszta lánggal ég Magasztalja lelkem Magyar hazánk, te jó anya Magyarok fénye Mária kis hajlékában Mária, Mária /B 33 Máriát dicsérje lelkünk Máriát dicsérni Megadja most Isten Megszületett már a mennyei Király Megváltó Királyunk Ments meg engem, Uram Mennyegzs köntösbe Mennybe ment Krisztus e napon Mennybl az angyal Mennynek Királyné Asszonya Mennyországnak Királynéja Mi Atyánk Az Úr imája Pater Noster Midn a Szz magzatát Mintha köztünk Jézus járna Most az Úr Krisztusnak Most lett a kenyér Nagy öröm van ma az égben Nagy örömmel, énekléssel Ne hagyj elesnem, felséges Isten Ne szállj perbe énvelem Nyújtsd ki mennybl Ó add, Jézusom Ó áldott, szent Istenem Ó dicsséges Asszonyság Ó dicsséges, ó ékességes Ó fényességes szép Hajnal Ó ifjak, lányok, gyermekek Ó Jézus, emlékezni rád Ó Jézus, Jézus Ó jöjj, ó jöjj el Emmánuel Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözít 6 46 Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt Ó Mária, drága név Ó Sion, templomod Ó szentséges, ó kegyelmes Ó szép Jézus, ez újesztendben

16 Ó Teremtnk, hallgass minket Ó, édes Jézus, ég és föld dicsséges Királya Ó, gyönyör szép titokzatos éj Oltalmad alá futunk Örök Mindenható Örülj, vigadj tisztaságban Örvendetes napunk támadt Örvendezzünk, jertek Örvendjetek angyalok Pange lingua Pannóniában ntt Pásztorok, pásztorok Serkenj lelkem mély álmodból Szállj szívünkbe, nagy Isten Szent Benedekhez Szent Erzsébet asszony életérl Szent Gellért püspök Szent Imre herceg Szent Magdolna elmene Szent Miklós püspök Szent vagy, szent vagy Sanctus (ordinárium) Szent vagy, Uram Szentháromságnak életem, halálom Szentlélek Isten, szállj reánk Szép kelet, szép nap Szeretettel jönnek hozzád Szeretlek, szép Jézus Sziklahit László Szívem, Uram ne fuvalkodott fel Szívünk, lelkünk most kitárjuk Szívünk, lelkünk összeszedjük Születésén Istennek Szz Mária e világra nékünk Te vagy földi éltünk Téged vár a népek lelki sötétsége Téged, Isten dicsérünk Te Deum /A 90 Tekints reánk, Mindenható Teremt lélek, jöjj közénk! Úr Jézus, legszebb életút Úr Krisztus feltámadott Uralkodsz, ó Uram Uram hiszlek és reméllek Uram, irgalmazz Kyrie (ordinárium) Uram, Jézus, légy velünk Üdvössége lett e háznak Üdvözlégy Felség Üdvözlégy kegyes szent László király Üdvözlégy Mária, kegyelemmel 40 Üdvözlégy Mária, tengernek Üdvözlégy nagy Király /b 94 Üdvözlégy Oltáriszentség Üdvözlégy, édes Jézusunk Üdvözlégy, Krisztusnak Üdvözlégy, ó drágalátos Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt Világmegváltó Krisztusunk Virágszombatnak estéjén 78 Zálogát adtad, ó Jézus Zeng a harang Zengj szívem dalt Zengje a szívünk Köszönet Dr. Áment Lukács egyházzenész, bencés szerzetes atyának, valamint Luty Johanna és Rólik Imre kántoroknak a gyjtemény létrejöttéhez nyújtott önzetlen és áldozatos segítségükért.

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben Minden kor zenéjét meghatározták azok az instrumentumok, amin a zenét megszólaltatták, vagy amin a zeneszerz otthon kipróbálhatta új alkotását. A középkorban,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há)

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) MINDEN GYEREKNEK VAN NEVE. NEKED MI A NEVED? A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) BIZTOSAN ELŐFORDULT MÁR, HOGY NEM A NEVEDEN HÍVTAK,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) Egyházmegyei Eucharisz tikus Kongresszus Vác 2013. Május 10 11. Ének és imakönyv a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született.

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született. CSENDES ÉJ Mindennek álma mély Nincs fent más csak a drága Szent pár Várja, gyermeke alszik-e már: Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei alleluját, Szertehirdeti drága

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet Dicsérjük együtt az Urat Ifjúsági énekesfüzet Kiadja a Hám János Római Katolikus Líceum és a Szentlélek Plébánia, a Szatmári Egyházmegye fennállásának 200 éves jubileumára Szatmárnémeti 2003 1 A SZENTMISE

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 16. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése. A követelménymodul megnevezése: Lakatos Ágnes Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok II. - Négyeshangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok II. - Négyeshangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Márkus Tibor Akkordok II. - Négyeshangzatok A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 AKKORDOK II. -

Részletesebben

BOJTÁR LÁSZLÓ SZERZEMÉNYEINEK JEGYZÉKE: 1: 1943. Ave Maria/szólóénekre és harmóniumra/ 2. 1945.09. g-moll prelúdium /harmóniumra/ 3. 10.

BOJTÁR LÁSZLÓ SZERZEMÉNYEINEK JEGYZÉKE: 1: 1943. Ave Maria/szólóénekre és harmóniumra/ 2. 1945.09. g-moll prelúdium /harmóniumra/ 3. 10. BOJTÁR LÁSZLÓ SZERZEMÉNYEINEK JEGYZÉKE: 1: 1943. Ave Maria/szólóénekre és harmóniumra/ 2. 1945.09. g-moll prelúdium /harmóniumra/ 3. 10. G-dúr postlúdium/harmóniumra/ 4. 11. d-moll postlúdium/harmóniumra/

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok I. - Hármashangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok I. - Hármashangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Márkus Tibor Akkordok I. - Hármashangzatok A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AKKORDOK I. - HÁRMASHANGZATOK

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Tudom, Benned van egyedül békesség, de lázad, lobog a szívem még.

Tudom, Benned van egyedül békesség, de lázad, lobog a szívem még. 301. Lelkemben szól maj7 6/2 (2x) 6 6/2 6 6/2 maj7 6/2 D Lelkemben szól, a csöndemen át, látom kezét, hallom szavát. e h 7 e h 7 sak úgy lázad, lobog a szívem még, a kérdés egyedül miért és miért. maj7

Részletesebben

Az 1967-es (ma is érvényes) római instrukció (MUSICAM SACRAM) kivonata

Az 1967-es (ma is érvényes) római instrukció (MUSICAM SACRAM) kivonata Az 1967-es (ma is érvényes) római instrukció (MUSICAM SACRAM) kivonata A II. vatikáni zsinat liturgikus rendelkezéseinek végrehajtására alakított bizottság 1967-ben bocsátotta ki VI. Pál pápa jóváhagyása

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

IV. Az akkordok 1. Akkordok képzése és az alapvet funkciók

IV. Az akkordok 1. Akkordok képzése és az alapvet funkciók IV. Az akkordok 1. Akkordok képzése és az alapvet funkciók Akkordnak nevezzük, ha három vagy annál több különböz hang szól együtt. A legalapvetbb akkordok a hármashangzatok. A legtöbb akkordnál alaphelyzetben

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Antal Ilona hitoktató. HITTANFÜZETE 3.osztály iskolai hittan. A füzet hátuljára ragasszuk be még év elején

Antal Ilona hitoktató. HITTANFÜZETE 3.osztály iskolai hittan. A füzet hátuljára ragasszuk be még év elején Antal Ilona hitoktató HITTANFÜZETE 3.osztály iskolai hittan A füzet hátuljára ragasszuk be még év elején 1. Advent karácsony összefoglaló képet - félbehajtva 2. Nagyböjt húsvét képet - félbehajtva 3. A

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete Tartalomjegyzék A föld, amelyre lábad lép 22. A mélyből Hozzád száll szavam 54. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 12. A Nap felkelésétől, míg leszáll 41. A sár lehúz 171. A szeleknek lengő szárnyán 108.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Gitárkisérettel ellátott verzió

Gitárkisérettel ellátott verzió itárkisérettel ellátott verzió 2008 Énekesfüzet - akkordokkal Tartalomjegyzék: 1-9. Egyházi gitáros énekek 1-6. Miseénekek 1. Uram irgalmazz (Kyrie) 2. Dicsıség (loria) 3. Alleluja 4. Felajánlás (Offertorium)

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Miért áll oly nagy becsben Wolfgang Amadeus Mozart utolsó befejezett egyházi

Miért áll oly nagy becsben Wolfgang Amadeus Mozart utolsó befejezett egyházi Hollós Máté: MOZART: AVE VERUM CORPUS ÉREMMÛVÉSZET A ZENÉBEN Miért áll oly nagy becsben Wolfgang Amadeus Mozart utolsó befejezett egyházi mûve, a 618-as Köchel-jegyzék számú Ave verum Corpus motetta, amelyet

Részletesebben

Mondj, szívem dalt (Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről) válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II.

Mondj, szívem dalt (Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről) válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II. Mondj, szívem dalt (Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről) válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II. Tell my heart s song Hymns for the Hungarian saints and the Virgin Mary Selections from the

Részletesebben

2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár. Gitáros misék énekei. Tartalom. 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár

2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár. Gitáros misék énekei. Tartalom. 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár 2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár Gitáros misék énekei Tartalom 1. Adoramus te Christe.... 3 2. A Föld és az Ég... 3 3. Áldjátok

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Az új Római Misekönyv Általános Rendelkezései a misén való zenei szolgálatról

Az új Római Misekönyv Általános Rendelkezései a misén való zenei szolgálatról Az új Római Misekönyv Általános Rendelkezései a misén való zenei szolgálatról A Római Misekönyv Általános Rendelkezései (RMÁR) a Misekönyv azon fejezete, amely a szentmise megfelelő bemutatásának szabályait

Részletesebben

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH GYÓNTATÁS: Vasárnap tíz órától tíz óra 25-ig KERESZTELÉS: Egy hónapi elõzetes bejelentés után HÁZASSÁG: Hat hónapi elõzetes bejelentés

Részletesebben

V-TONE GUITAR PACK 2

V-TONE GUITAR PACK 2 2 TARTALOM A GITÁR FŐBB JELLEMZŐI... 4 BEVEZETÉS... 4 A GITÁR RÉSZEI... 4 A VIBRATO KAR BEHELYEZÉSE... 4 ÉRINTŐLAP-DIAGRAM... 4 BALKEZES POZÍCIÓ... 4 TESTHELYZET... 5 A GITÁR TARTÁSA... 5 PENGETŐK... 5

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Klasszikus összhangzattan

Klasszikus összhangzattan Klasszikus összhangzattan Segédkönyv Ligeti, György Klasszikus összhangzattan: Segédkönyv Ligeti, György Publication date 2014 Szerzői jog 2014 Editio Musica Budapest Tartalom Előszó... iv 1. I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

P. Beller Tilmann Alois Lugitsch MÁRIA MUSICAL Válogatás a musical legkedvesebb dalaiból énekhangra / kórusra, gitárra és dallamhangszerekre

P. Beller Tilmann Alois Lugitsch MÁRIA MUSICAL Válogatás a musical legkedvesebb dalaiból énekhangra / kórusra, gitárra és dallamhangszerekre P. Beller Tilmann Alois Lugitsch MÁRIA MUSICAL Válogatás a musical legkedvesebb dalaiból énekhangra / kórusra, gitárra és dallamhangszerekre Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2009 Szöveg: Pater

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben