LITURGIKUS ÉNEKTÁR hittanárok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LITURGIKUS ÉNEKTÁR hittanárok részére"

Átírás

1 LITURGIKUS ÉNEKTÁR hittanárok részére Szerkesztette és gitárkísérettel ellátta: Laczó Zoltán Vince

2 ELSZÓ A gitár különösen a fiatalok körében rendkívüli evangelizációs ervel rendelkez hangszer, nem véletlen tehát, hogy az 1970-es évektl sorra alakultak hazánkban az ifjúsági énekkarok, melyeknek meghatározó hangszere lett. Ez létrehozott egy sajátos zenekultúrát, melyben egyelre békésen megférnek egymás mellett a meglehetsen változó színvonalú énekek. Gitározni nemcsak templomban lehet, hanem táborokban és hittanórán, közösségi összejöveteleken is. A folyamat mellékterméke, hogy számos lelkipásztor és hitoktató is tud bizonyos szinten gitározni. Több fórumon megállapítást nyert, hogy a hitoktatás, a hittananyag adekvát része a Katolikus Egyház liturgikus énekkincsének tanítása is. Ez alatt természetesen a gregorián és a több évszázados népénekek értendk. Az énektanítás fontosságát az is indokolja, hogy egyre idsebb és mindinkább fogyatkozik az a nemzedék, akik még 1950 eltt, kántortanítók irányításával tanulták meg egyházi énekeinket. Nem mindegy tehát, hogy az elkövetkez években lesznek-e templomainkban énekelni szeret és tudó, az énekeket ismer hívek. A katolikus egyházi iskolákban képzett énektanár segít felkészülni a tanulóknak a liturgia méltó ünneplésére. Plébániákon is van kántor, ám neki más az idbeosztása, mint a hittanárnak és sok esetben nincs is szakmailag felkészülve arra, hogy a fiataloknak énekeket tanítson. Az önkormányzati iskolákban ahol a hittanárok dönt többsége dolgozik azonban semmilyen segítség nem áll rendelkezésre a liturgikus énekek megismertetése terén. Ezt jelenleg a hittanárok egy része úgy hidalja át, hogy az általa ismert angolszász stílusjegyekben bvelked gitáros énekeket tanítja meg a gyerekeknek, illetve diákmisén is ezeket éneklik. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor ahhoz fog vezetni, hogy hagyományos énekeink lassan kiszorulnak a templomból, és feledésbe merülnek, ami semmiképpen nem lenne kívánatos. Ezért határoztam el, hogy hittanárok részére összeállítok egy gyjteményt, melybl meg tudják tanítani legismertebb és legfontosabb énekeinket. Gregoriánnal csak a miseordinárium kötelez tételei, az Úr imája és néhány parafrázis kapcsán foglalkoztam, a többi ének a magyar strófikus népénekkincs darabjait öleli fel, különös tekintettel a magyar népi gyjtés énekekre. Elhatározásom valóra váltásában megersített, hogy vannak olyan énekek, melynek szerzje Tinódi Lantos Sebestyén, tehát valószín, hogy számos népénekünk még az orgona széleskör elterjedése eltt eredeti formájában is lantkísérettel szólalt meg. A harmonizálás szempontjából figyelembe kellett vennem a hangszer speciális lehetségeit és a gitározó hitoktatók általános tudásszintjét. Sajnos jelenleg nem áll rendelkezésre olyan hivatalos orgonakönyv, melynek kíséreteit egy az egyben adoptálni lehetett volna. Általában Harmat Artúr: Szent vagy Uram cím gyjteményében található kíséretekbl indultam ki, de legtöbb esetben radikálisan egyszersítenem kellett. A hangnemek szempontjából is kompromisszumokra kényszerültem, de minden indokolt esetben feltüntetem az eredeti hangnemet, és a capodaster, azaz CAPO segítségével az énekek visszahelyezhetk eredeti hangfekvésükbe. CAPO I. CAPO II. CAPO III. Általában a klasszikus négyszólamú szerkesztés szellemében, az els fekvésben lefogható gitárakkordok lehetségeit figyelembe véve, a legegyszerbb módon, de lehetleg minél színesebben igyekeztem megharmonizálni az énekeket. Számos plébánián mködik ifjúsági kórus, itt lehetséges a gitár, az orgona (esetleg szintetizátor) és egyéb más hangszerek együttes használata a diákmise liturgiájában. Ehhez segítséget nyújt a kötetet kiegészít Orgonakönyv, illetve az ehhez kapcsolódó, Zenekari szólamkották gyjteménye. A közös éneklés szempontjából fontos, hogy a népénekek mindig egyszólamban hangozzanak el. A gitárkíséretet ne ritmizáljuk túl, korona esetén elég egy plusz negyedet beiktatni a játékba. Az ELJÁTÉK jelölését csak akkor kell figyelembe venni, ha orgonával, vagy zenekarral játszunk együtt, a 9-es akkordok legtöbbször az azonos nev hármashangzattal behelyettesíthetek. Remélem, hogy az itt szerepl klasszikus szemlélet harmonizálás elsajátítása segítségére lesz gitárosainknak abban is, hogy Egyházunk si liturgikus énekkincséhez és a magyar népzenéhez szorosabb szállal kötd énekeket komponáljanak az elkövetkez években. Laczó Zoltán Vince

3 ALAPVET ZENEELMÉLETI TUDNIVALÓK A gitár hangjait violinkulcsban jegyezzük le, de egy oktávval (nyolc hanggal) feljebb, mint ahol a valóságban megszólal. Ez a lejegyzési mód az énekdallamokra nem vonatkozik. Hangnemnek nevezzük azt a dó, vagy lá -sort, aminek az alaphangja megegyezik a zenedarab záróhangjával. Például a dé hangra záródó, dó sorral szolmizálható ének A dúr és moll hangnemeken kívül egyéb (modális) hangnemek is léteznek, ezek különösen a gregorián énekekre és zsoltártónusokra jellemzk. A gitáron nem minden hangnemben lehet könnyen játszani. Az általunk használt hangnemek: g-moll: F-dúr: d-moll: D-dúrban van, a fisz hangra záródó, lá -sorral szolmizálható ének fisz-mollban van. C-dúr: a-moll: Itt tehát: Dé -dúrban dé a dó, fisz -mollban fisz a lá. Minden dúr hangnemnek van párhuzamos mollja, ami három hanggal egy kis terccel lejjebb indul, mint a dúr hangnem alaphangja. A dúr hangnemeket nagybetvel, a mollokat kisbetvel írjuk. A gyakorlatban a moll sorban elforduló szó hangot legtöbbször szi -re módosítjuk. Ezt mesterséges vezethangnak G-dúr: e-moll: hívjuk.

4 D-dúr: h-moll: Szkített: Bvített: A-dúr: fisz-moll: E-dúr: cisz-moll: hármashangzatokat. Az akkordokat mindig az alaphangjukról nevezzük el. Leggyakrabban a dúr (dó-mi-szó: tehát a terce nagy) és moll (lá-dómi: tehát a terce kicsi) hármasokat használjuk. Léteznek még kvárt felépítés akkordok is, ez számunkra most annyiban fontos, hogy a klasszikus zenében ismert négyhármas késleltetés a gitárkíséreteknél is gyakori. Ezt az akkordjelzések rendszerében így jelöljük: Két hang távolságát hangköznek nevezzük. A hangok távolságokra lehetnek egymástól. (A szekundok, tercek, szextek, szeptimek lehetnek kicsik, vagy nagyok, a prím, a kvárt, a kvint és az oktáv tiszta hangközök. A bvített kvárt, vagy szkített kvint speciális hangköz, ezt tritónusznak nevezzük.) Három, vagy annál több különböz hang együtthangzása az akkord. Elvileg három szomszédos hang is lehetne akkord, de ez általában nem ad jó hangzást, ezért a szekund építkezés akkordok rendszere gyakorlatilag nem használatos. Leggyakoribbak a tercépítkezés akkordok. Ezen belül ismerünk Dúr: Moll: Az akkordjelzések rendszere lényegileg különbözik a barokk zene basso countino lejegyzési módjától és nem egységes. Én a Liszt Ferenc Zenemvészeti Egyetem Jazz Tanszakán elfogadott akkordjelzési metódust használom, ezt tekintem mérvadónak. A klasszikus zenében az akkordok fordításokban is megjelenhetnek. A gitárkíséretben legtöbbször az akkord fogásmódja eleve adott, ezzel együtt a fordítása is. Ha mégis lényeges, hogy milyen hang legyen a basszusban, akkor azt így jelöljük: Természetesen a /-jelet követ hangnév nem akkordot, csupán egyetlen hangot (itt alsó gé -t) jelöl. Az akkordok írásánál a hangnemektl eltéren a moll akkordokat nem kell kisbetvel írni.

5 A leggyakrabban használt gitárakkordok fogástáblázata - els fekvés - Dúr hármasok: C D E F F# G A Bb H Cmaj7 Az akkordjelzések rendszerében a szeptim (7-es) mindig kicsi. A (dúr, vagy moll) hármashangzathoz adott nagy szeptimet maj7 (major7 = nagy7) jelöléssel különböztetjük meg. A következ Cmaj7 akkord erre példa, de ilyen akkord (sem dúr, sem moll formában) énekgyjteményünkben nem szerepel.

6 Dúr szeptimek: Dúr-szeptimakkordnak nevezzük azt a négyeshangzatot, ahol a dúr hármashangzat egy kis szeptimmel, azaz az alaphangtól számított hetedik hanggal bvül ki. C7 C#7 D7 E7 F7 F#7 G7 A7 Bb7 H7 A következ négyeshangzat a dúr hatos. Ez nem azonos a klasszikus összhangzattanban használt szextfordítású hármashangzattal, hanem az alaphármashoz adott nagy szextet jelöli. (dó-mi-szó-lá) Ilyen akkord a klasszikus összhangzattanban nincs, mert az els fokú dúr hatos megegyezik a hatodik fokú moll szeptim kvintszext fordításával. Pl: E6 = C#m7

7 Dúr hatosok: C6 D6 E6 F6 F#6 G6 A6 Ha a hármashangzathoz az alaphangtól számítva a skála kilencedik hangját Bb6 H6 is hozzárendeljük, akkor 9-es akkordot kapunk. Ez, alap esetben a szeptim C(7)9 akkord ötöshangzattá bvülését jelenti. (dó-mi-szó-ta-ré) Ezt a klasszikus összhangzattan nónakkordnak nevezi. Ha nem akarjuk, hogy öt különböz hang szóljon egyszerre, akkor az alaphármashoz elég egy kilencest hozzáadni, de ezt add9-ként kell jelölni. Gyjteményünkben az összes kilences akkord add9-es, ezért az énekek akkordkíséreténél a két különböz, nónával bvített akkordot nem különböztettem meg. (C9=Cadd9)

8 Dúr add9-esek: C9 D9 E9 F9 F#9 G9 A9 B9 H9 Csus4 Dsus4 A sus4 akkordok sem dúrnak, sem mollnak nem tekinthetk, hiszen az alaphangjukhoz képest egy tiszta kvártot, illetve egy tiszta kvintet tartalmaznak. (dó-fá-szó) Általában átmen, színez akkordként használatosak. Esus4 Fsus4 F#sus4 Gsus4 Asus4 Bbsus4 Hsus4

9 A bvített hármas: Itt két dúrterc épül egymásra. Gyakorlatilag az akkordban szerepl bármelyik hangot tekinthetjük alaphangnak. Ilyen akkord énekgyjteményünkben nem szerepel. Jelölése: 5+ F5+, A5+, C#5+ Moll hármasok: Cm Dm Em Fm F#m Gm Am Bbm Hm Moll szeptimek: Cm7 Dm7 Em7 Moll szeptimakkordoknál a dúrokhoz hasonlóan az alaphármasokhoz adott hetedik hang mindig kis szeptim lesz. (lá-dó-mi-szó)

10 Fm7 F#m7 Gm7 Am7 Bbm7 Hm7 Moll hatosok: Cm6 Dm6 Em6 Fm6 F#m6 A moll hatosok ugyanúgy épülnek fel, mint a dúr hatosok, csak az alaphármasuk moll. (lá-dó-mi-fi,) Ezt az akkordot a klasszikus összhangzattan szkített szeptim mollhármasként értelmezi. Gm6 Am6 Bbm6 Hm6 Moll add9-esek: A dúrhoz hasonlóan, alapveten a moll kilences (klasszikusan: moll-nónakkord) is ötöshangzat, de a gyjteményünkben szerepl moll kilenceseket szintén add9-ként kell értelmezni. (Cm9=Cmadd9)

11 Cm9 Dm9 Em9 Fm9 F#m9 Gm9 Am9 Bbm9 Nagyon nehezen lefogható, csakúgy, mint a fél hanggal feljebb lév Hm9. Helyettük a sima mollhármasok alkalmazását javaslom. A esetek többségében a 9-es akkord behelyettesíthet az azonos nev hármashangzattal, kivéve, ha hangsúlyos helyen álló dallamhang az akkord 9-es (nóna) hangja. Fdim,Hdim,G#dim,Ddim F#dim,Cdim,Adim,D#dim Gdim,C#dim,Bbdim,Edim A szkített akkord bármelyik hangját tekinthetjük alaphangnak. A szkített akkord más, gyakran használatos jelölése: (pl.) C Vigyázat! Csak a 0 -val jelölt, zeng üreshúrokat kell pengetni. A vízszintes vonallal jelölt, alsó E és A üreshúr nem tartozik az akkordhoz, ilyenkor vigyázni kell, hogy a játék során ezek ne szólaljanak meg.

12 Példák a pengetés technikájára. A gitár pengetése történhet hüvelykujjal, hüvelyk és mutatóujjal, vagy pengetvel. Legzeneibb persze, ha nem sikálunk, hanem felbontva játsszuk az akkordokat, de ez sokszor nem elég hangos és sr akkordváltás esetén nehezen megvalósítható. Legalapvetbb pengetésmód, ha minden negyedhangra egy negyedet pengetünk: Színesíthetjük a játékot nyolcadok beiktatásával: le le le le le le fel A következ pengetésmódot csak akkor alkalmazzuk, ha legalább két negyedértékig ugyanaz az akkord szerepel: le le fel fel le fel A szentmise általános énekrendje: A II. Vatikáni zsinat Liturgikus Konstitúciója alapján, a MKPK 1967-es, Musicam Sacram instrukciója nyomán. 1. Introitus Gregorián ének, és/vagy népének bevonulási versszakkal. 2. Kyrie Uram irgalmazz Lehet latin nyelv, vagy többszólamú, esetleg zenekaros misekompozíció is. A szövegnek szó szerint egyeznie kell a liturgiában elírt szöveggel. Ugyanez vonatkozik az ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei) egyéb tételeire is. 3. Gloria Dicsség a magasságban Istennek Ádventi és nagyböjti idszakban, valamint hétköznapokon nem énekeljük. 4. Olvasmányközi énekek. Csak zsoltár lehet, mert ez a liturgia szerves része. Nagyböjtben nem éneklünk Alleluját, bizonyos ünnepeken még énekelhet az ide vonatkozó szekvencia is. 5. Credo Hiszek egy Istenben Közös ima, vagy közös gregorián ének. Nagyon indokolt esetben lehet többszólamú misekompozíció ide vonatkozó tétele. 7. Felajánlási ének. Népének felajánlási versszaka, esetleg többszólamú kompozíció. 8. Sanctus (Benedictus) Szent vagy Az ordinárium tétele. 9. Agnus Dei Isten Báránya Az ordinárium tétele. 10.Communio Áldozási, szentségi énekek, esetleg kiegészítve többszólamú kompozíciókkal. 11.Kivonulási ének Általában Mária-ének, nagyobb ünnepeken énekelhet Te Deum, Pápai himnusz, Magyar himnusz és Szózat is. Mi indokolja gyjteményünk énekeinek megtanulását? Az itt felsorolt énekek egyházunk és a magyar zene hagyományos értékeinek fontos tárházát alkotják. Minden ünnepkörnek megvannak a saját énekei, amelyek nem szólnak sem többrl, sem kevesebbrl, mint amit az adott ünnep liturgiája megkíván. Az énekek nyelvezete általában egy régebbi magyar nyelvet idéz, ez valóban nem a mai fiatalság nyelve, de azzal mindenki csak gazdagodik, mveltségben gyarapodik, ha megismerkedik eleink szókincsével, kifejezési gyakorlatával, amely minden esetben bibliai alapokon és egyházunk több évszázados hagyományán nyugszik. Zenei szempontból az énekek általában a gregoriánumra és a magyar népzenére épülnek. Nem tartalmaznak bonyolult ritmusokat, bonyolult formákat, könnyen megjegyezhetek. Hangterjedelmük sohasem haladja

13 meg az átlagember hangterjedelmét, sohasem kell túl magas vagy túl mély hangokat énekelnünk. Az énekek mindig egyszólamúak, tehát nem okozhat gondot a közös éneklésbe való bekapcsolódás. A hívek cselekv részvétele a mai liturgiában deklaráltan alapvet fontosságú. Ennek nagyon fontos mozzanata a közös ima, amely elhangozhat prózában is, de a liturgiát sokkal szebbé, méltóbbá teszi, ha közös énekkel is kiegészül. Tartalom: Az Úr imája... 3 A szentmise állandó részei (ordinárium)... 4 A szentmise kezdénekei felajánlási versszakkal évközi idre... 6 Énekek az Atyáról, és a Fiúról bevonulási, vagy felajánlási énekként is énekelhetk az ének szövegének megfelelen Énekek az Eucharisztiáról szentáldozás (communio), szentségimádás alkalmával, valamint Úrnapján énekelhetk Énekek Szz Máriáról a szentmise végén és Mária-ünnepek alkalmával énekelhetk A fontosabb Mária-ünnepek énekei A karácsonyi idszak énekei Ádvent Karácsony Szilveszter, Újév, Vízkereszt A húsvéti idszak énekei Nagyböjt Húsvét...79 Krisztus mennybemenetele...84 Pünkösd...85 Egyéb ünnepek énekei az Úr évközi ünnepeire, szentek emléknapjaira, a hívek közösségi ünnepeire Szentháromság vasárnapja...89 Jézus Krisztus évközi ünnepei...92 Szentek emléknapjaira...97 Augusztus 20. ünnepi énekei A hív közösség ünnepi alkalmai Gyász Himnuszok a szentmise végén Függelék Az Úr angyala köszönté Zsoltártónusok és Alleluják Alapvet zeneelméleti tudnivalók A leggyakrabban használt gitárakkordok fogástáblázata A szentmise általános énekrendje Betrendes mutató: Az énekek kezdsora: Énekl Egyház sorszám: Hozsanna sorszám: Oldalszám: A fényes nap A keresztfához megyek A kis Jézus megszületett 53 A Szent Keresztnek dicséretérl A Szentkenet által A szép szz Mária Adj irgalmat, adj nyugalmat Ah, hol vagy magyarok tündökl csillaga Áldj meg minket Jézus Áldjad, ember e nagy jódat Áldjon meg minket örök Atyaisten

14 Áldozattal járul hozzád Áldozzunk hív keresztények Áldunk téged, ó angyali kenyér Áll a gyötrött Istenanya Angyaloknak Királynéja Angyaloknak nagyságos Asszonya Ave Maria Az esztend fordulóján Az Ige megtestesült Az isteni Gyermeket Az Úr angyala köszönté Az Úristent magasztalom Benned bízik Isten Boldogasszony Anyánk Boldogasszony, édes Boldogságos Krisztus Anyja Buzgó szívvel ünnepeljünk Bnbánóknak menedéke Bnös lelkek tisztulásra Bnös néped sírva kiált Christus vincit Csendes éj, drága szent éj 51 Csordapásztorok Dicsérjétek az Urat Dicsség a magasságban Gloria (ordinárium) Dicsség mennyben az Istennek Dicsség, szent áldás, tisztesség E világot satyánk elveszté Ébredj, ember, mély álmodból Édes Jézus Édes Urunk, nézz ránk Égbl szállott szent kenyér Egek ékessége Egybegyltünk, ó nagy Isten Élk, holtak szent Istene Eltted Jézusom, leborulok Ez nagy szentség valóban Fel nagy örömre Felvitetett magas mennyországba Fényességes ez a mai nap Fényességes mennybéli nagy Isten Föltámadt Krisztus e napon Föltekintünk a szegénység ködfelhin át Futva jöttem elibéd Galileai férfiak Gyászba borult Isten csillagvára 95 67/B 75 Gyzelemrl énekeljen Eucharisztikus himn /B 29 Gyzhetetlen én Kszálom Ha az Úr nem rzi házad Hamvazkodjál hív lélek Harmatozzatok, égi magasok Hazádnak rendületlenül Szózat 122 Hogy dicsérhessünk Hogyha hozzád járulunk Hol szent Péter sírba téve Pápai himnusz Hozzád sóhajt Igaz hitnek plántálója Imádlak, nagy Istenség In dulci jubilo - Az angyal énekel Isten Báránya Agnus Dei (ordinárium) Isten hozta hív nyájához Isten, áldd meg a magyart Magyar himnusz Isten, hazánkért Istengyermek, kit irgalmad Itt jelen vagyon Jaj énnékem, jaj szomorú fejemnek János áll a part felett Jézus Krisztus, az Atya igéje

15 Jézus szíve, legtisztább szív Jézus, megváltó Istenünk Jézus, világ Megváltója Jézusomnak szívén Jó ügyet védtél Jöjj el Lélek Jöjj, Szentlélek Istenünk Jöjj, Szentlélek Úristen Kegyes szemmel nézz ránk Kegyességgel hívsz, ó Jézus Keresztények, sírjatok Két oszlopa igazságnak Kezddik az ének Ki ragyogni látod élted csillagát Kihez az Úr elküldé szent angyalát Királyi zászló jár ell Könyörülj, Istenem, én bnös lelkemen Krisztus feltámada Krisztus feltámadott Krisztus Jézus nagyanyjának Krisztus Jézus született Krisztus teste és szent vére Krisztus Urunknak áldott születésén Krisztus virágunk Krisztus, te fénye Leborulva áldlak Lelkem tiszta lánggal ég Magasztalja lelkem Magyar hazánk, te jó anya Magyarok fénye Mária kis hajlékában Mária, Mária /B 33 Máriát dicsérje lelkünk Máriát dicsérni Megadja most Isten Megszületett már a mennyei Király Megváltó Királyunk Ments meg engem, Uram Mennyegzs köntösbe Mennybe ment Krisztus e napon Mennybl az angyal Mennynek Királyné Asszonya Mennyországnak Királynéja Mi Atyánk Az Úr imája Pater Noster Midn a Szz magzatát Mintha köztünk Jézus járna Most az Úr Krisztusnak Most lett a kenyér Nagy öröm van ma az égben Nagy örömmel, énekléssel Ne hagyj elesnem, felséges Isten Ne szállj perbe énvelem Nyújtsd ki mennybl Ó add, Jézusom Ó áldott, szent Istenem Ó dicsséges Asszonyság Ó dicsséges, ó ékességes Ó fényességes szép Hajnal Ó ifjak, lányok, gyermekek Ó Jézus, emlékezni rád Ó Jézus, Jézus Ó jöjj, ó jöjj el Emmánuel Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözít 6 46 Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt Ó Mária, drága név Ó Sion, templomod Ó szentséges, ó kegyelmes Ó szép Jézus, ez újesztendben

16 Ó Teremtnk, hallgass minket Ó, édes Jézus, ég és föld dicsséges Királya Ó, gyönyör szép titokzatos éj Oltalmad alá futunk Örök Mindenható Örülj, vigadj tisztaságban Örvendetes napunk támadt Örvendezzünk, jertek Örvendjetek angyalok Pange lingua Pannóniában ntt Pásztorok, pásztorok Serkenj lelkem mély álmodból Szállj szívünkbe, nagy Isten Szent Benedekhez Szent Erzsébet asszony életérl Szent Gellért püspök Szent Imre herceg Szent Magdolna elmene Szent Miklós püspök Szent vagy, szent vagy Sanctus (ordinárium) Szent vagy, Uram Szentháromságnak életem, halálom Szentlélek Isten, szállj reánk Szép kelet, szép nap Szeretettel jönnek hozzád Szeretlek, szép Jézus Sziklahit László Szívem, Uram ne fuvalkodott fel Szívünk, lelkünk most kitárjuk Szívünk, lelkünk összeszedjük Születésén Istennek Szz Mária e világra nékünk Te vagy földi éltünk Téged vár a népek lelki sötétsége Téged, Isten dicsérünk Te Deum /A 90 Tekints reánk, Mindenható Teremt lélek, jöjj közénk! Úr Jézus, legszebb életút Úr Krisztus feltámadott Uralkodsz, ó Uram Uram hiszlek és reméllek Uram, irgalmazz Kyrie (ordinárium) Uram, Jézus, légy velünk Üdvössége lett e háznak Üdvözlégy Felség Üdvözlégy kegyes szent László király Üdvözlégy Mária, kegyelemmel 40 Üdvözlégy Mária, tengernek Üdvözlégy nagy Király /b 94 Üdvözlégy Oltáriszentség Üdvözlégy, édes Jézusunk Üdvözlégy, Krisztusnak Üdvözlégy, ó drágalátos Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt Világmegváltó Krisztusunk Virágszombatnak estéjén 78 Zálogát adtad, ó Jézus Zeng a harang Zengj szívem dalt Zengje a szívünk Köszönet Dr. Áment Lukács egyházzenész, bencés szerzetes atyának, valamint Luty Johanna és Rólik Imre kántoroknak a gyjtemény létrejöttéhez nyújtott önzetlen és áldozatos segítségükért.

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez 1 Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez (Zsolt 42,9b) Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában (Reménység Szigete, 1106

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara

A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara Összeállította Dr. Czár György Imre kántor karnagy Z 1 X Z 2 X A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

Énekek Jézus Szívérõl

Énekek Jézus Szívérõl Énekek Jézus Szívérõl ÉNEKEK JÉZUS SZÍVÉRÕL A nép ajkán élõ énekek gyûjteménye Jézus Szíve Család Országos vezetõsége Székesfehérvár, 2008 A borítón a balatonfûzfõi templom színes ablakának festménye,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december 1 Kertvárosi Krónika 2006. december KARÁCSONY ÜNNEPE Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, - így "ajánlja

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben