10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor"

Átírás

1 Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete József, Majercsik Zoltán, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán, Vizi Zsolt. Tanácskozási joggal meghívottak: Pál Imre jegyző, Hasznos Éva, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Baginé Czékus Ilona. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés képes, mivel a 10 fő képviselőből 9 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Romanek Róbert képviselő nem jelezte. Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Vargáné Kalmár Éva testületi tagot. Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazással elfogadta Vargáné Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Napirend: Előadó: 1. Egyebek 2. Rendelet-tervezet a közterületek használatáról, a vásárokról Pál Imre és a piacokról szóló36/2005. (X.20.) rendelet módosítására jegyző 3. Rendelet-tervezet a temető fenntartásáról a temetkezési Pál Imre szolgáltatásról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására jegyző 4. Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Pál Imre helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII.13.) jegyző rendelet módosítására 5. Rendelet-tervezet a közműves ivóvízellátásról és a közműves Pál Imre szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló jegyző 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról 6. Határozati-javaslat közműdíjak támogatásáról Pollák Tibor polgármester 7. Rendelet-tervezet az intézmények és külső étkezők részére Pál Imre nyújtott szolgáltatások ellenértékéről jegyző 8. Határozati-javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Pollák Tibor szolgálati lakások bérleti díjáról polgármester 9. Javaslat a Képviselő-testület évi munkaprogramjára Pollák Tibor polgármester 10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor polgármester

2 1. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a testületi anyag elkészülte és a meghívó kiküldése után több olyan kérdés merült fel, melyben a képviselő-testületnek döntenie kell. Ezeket javasolja az egyebek napirendi pont keretében megtárgyalni. a.) Szennyvíztisztító telep üzemeltetése Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy tárgyalást folytattak Kőtelekkel a vagyonmegosztással és az üzemeltetéssel kapcsolatosan. Kőtelek csak különböző feltételekkel akarja a vagyonmegosztást. A továbbiakban gazdasági társaság formájában szeretnék működtetni a szennyvíztisztító telepet. Az üzemeltetési jogot akkor lehet megszüntetni, ha mindenki egyetért vele, de ebbe Kőtelek nem akar belemenni, így Nagykörűvel közösen peres úton próbálják ezt a lépést megtenni. Február 15. napjáig lehet lehívni az állami támogatást, és ezt figyelembe vették. Két ügyvéddel is tárgyaltak, kértek segítséget. Kőtelek többször kiküldte a számlát, hogy fizessenek, de számlákat visszaküldték. Hozzászólások. Csörögi Tibor: amíg Kőtelek el nem számol a költségekkel, addig semmit ne fizessenek nekik. Sajnos távozni a kell az ülésről, és szeretné elmondani, hogy a temető rendelet-tervezetébens szereplő drasztikus emeléssel nem ért egyet, az infláció mértékével történő emeléssel értene egyet. Vargáné Kalmár Éva: két ügyvéddel is beszéltek? Pál Imre jegyző: igen, az egyik a mi leendő ügyvédünk, ha megbízást kap, akinek díjai az előterjesztés mellékletét képezi, és megbízásról is kellene dönteni, a másikat Dr. Veres Nándor polgármester kérte fel. A szennyvíztisztító telepnek a működési engedélyt 1998-as megállapodás alapján adták ki. Új működési engedélyt csak akkor ad ki a hatóság, ha már létrehozták a gazdasági társaságot, és aki ideiglenes intézkedés keretében kapna engedélyt. A hatóságokat is megkérdezték ez ügyben ban döntött a testület arról, hogy kikéri a vagyonát. Kőtelek ezt sem teljesítette. Készült egy megállapodás is, mely meghiúsult. A vagyon kiadását Kőtelek feltételekhez köt, és olyan igényeket követel amelyek nem jogosak. A kiadásokban drasztikus emelkedések voltak, aminek nem tudják az okát. A kőteleki önkormányzat egyszer üzemeltetőnek, egyszer tulajdonosnak mondja magát. Az előterjesztés mellékletét képező i javaslat elfogadására lenne szükség. Csörögi Tibor: mindenképpen el kell számoltatni Kőtelket. Pollák Tibor polgármester: nem tudnak majd elszámolni. Delegálni szeretnének műszaki embereket, hogy mérjék fel a telep műszaki állapotát. Vargáné Kalmár Éva: ha nem számoltak el, akkor mi az alapja az előterjesztésben szereplő számadatoknak? Mi volt az elsődleges ügyvédi vélemény? Pollák Tibor polgármester: felvették a kapcsolatot az előző polgármesterrel, és az előző GESZ vezetővel. Az ügyvéd az előterjesztésben szereplőeket ajánlotta, mivel közszolgáltatásról van szó, az engedélyt csak úgy vonják vissza, ha azt újból ki tudják adni. Veres Kálmán: az ÁSZ-szak nem történt egyeztetés? Pál Imre jegyző: a i javaslatban is szerepel, hogy kérnek vizsgálatokat. Fekete József: úgy gondolja, hogy már felhatalmazták a polgármestert, hogy járjon el egy ügyben, mert ez olyan horderejű kérdés, amiről ennyi információ alapján nem nagyon lehet dönteni, ők foglalkoznak nap, mint nap ezzel az üggyel. Pál Imre jegyző: az általános felhatalmazás szeretnék feltölteni konkrét dolgokkal. És szükség lenne az ügyvédi megbízásra is. Fekete József: úgy gondolja, hogy az ügyvédi költségek elfogadhatóak. Vargáné Kalmár Éva: a i javaslat 9. pontjában foglaltakra jogosultak?

3 Pál Imre jegyző: dr. Veres Nándor ügyvédje tanácsolta. Hasznos Éva: véleménye szerint, csak a vizsgálatra kell kitérni, nem kell vádaskodni. Pál Imre jegyző: javasolja, hogy akkor a pont kerüljön törlésre, és akkor így fogadják el a i-javaslatot. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a i javaslattal az elhangzott módosítások figyelembevételével, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 107/2008. (XII.11.) sz. Kt. Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű, Hunyadfalva, Csataszög községek közös szennyvíztisztító telepének üzemeltetésének felülvizsgálatára Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közérdekű cél képviselője 1. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal vissza-(meg)vonja a Kőtelki GESZ-től az üzemeltetői jogosultságot és haladéktalanul felszólítja a szennyvíztelep átadására és december 20. napjáig a pénzügyi elszámolásra. 2. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőtelki Önkormányzatot felszólítja a korábban már bejelentett igénye alapján a megállapodás szerint a saját tulajdonba adásra. 3. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az állami szakfelügyeleteknél (állami számvevőszék) a központi ellenőrzési vizsgálat lefolytatását, a szennyvíztisztítónál az állami pénzeszközök felhasználásának törvényességi felügyeletére kiterjedően. 4. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a társult önkormányzatok részvételével Ft törzstőkével alapuló kft-t hozzon létre, alapító önkormányzatoknak egyenlő arányú hozzájárulásával, társasági szerződés minta alkalmazásával az üzemeltetői, illetve közvetlen felügyelő bizottsági feladatok ellátására. 5. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdeményezze az illetékes hatóságnál a kőtelki GESZ működési engedély visszavonását, továbbá a megalakult kft. részére az ideiglenes működési engedély beszerzését lehetőleg január hónaptól. 6. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdeményezzen elszámolási polgári pert a kőtelki GESZ és annak gesztora ellen, amennyiben ismételt felhívás ellenére 3 napon belül az elszámolást nem kezdi meg. 7. Szakértő bevezetésével vizsgálják felül az elmúlt 2 (két) év pénzügyi költségvetését annak megalapozottsága és ténylegessége szempontjából. A szakértő feladatává tenni a költségelszámolások okszerűségét és törvényességét. A számviteli szabályok betartásának ellenőrzését is kérik. 8. Szakértő bevezetésével mérjék fel a telep, valamint annak gépészeti állapotát, telep jelenlegi műszaki állapotának megvizsgálását, továbbá jelenlegi műszaki állapot kialakulásának okait, továbbá annak megállapítását milyen (rendszeresen) elmaradt, illetve hiányosan, továbbá oktalanul elvégzett karbantartási munkák voltak. 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Pál Imre jegyző helyben, 3. Képviselő-testület tagjai helyben,

4 4. Gazdasági Ellátó Szervezet Kőtelek Pollák Tibor polgármester: amennyiben a Képviselő-testület egyetért a mellékletben szereplő ügyvédi iroda megbízásával az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 108/2008. (XII.11.) sz. Kt. Ügyvédi iroda megbízása / Csörögi Tibor távozott az ülésről./ Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testület megbízza a Sipos & Moskovits Ügyvédi Irodát, hogy a Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű, Hunyadfalva, Csataszög községek közös szennyvíztisztító telepével kapcsolatos ügyekben Tiszasüly Községi Önkormányzatot képviselje az előterjesztésben meghatározott díjak és feltételek ellenében. Tiszasüly Községi Önkormányzat felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ügyvédi díjazásokat és feltételeket elfogadva keretmegbízási szerződést kössön a Sipos & Moskovits Ügyvédi Irodával. 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 17. b.) Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás átalakítása Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri aki egyetért a mellékletben szereplő i javaslattal, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 109/2008. (XII.11.) sz. Kt. Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás átalakítására Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás, mint társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését. A képviselő-testület megtartja tagságát az átalakuló társulásban. Megbízza a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban a települést képviselje, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és megállapodást aláírja. Az újonnan alakult Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás önálló jog személy. Gazdálkodása önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Újlőrincfalva Község gesztorságával. Alapító vagyona: a bíróság által nyilvántartásból törölt társadalmi szervezet záró vagyona. A képviselő-testület hozzájárul a vagyon szétosztás nélküli átviteléhez az újonnan alakult társulásba. Felelős: Pollák Tibor polgármester Határidő: november Pollák Tibor polgármester helyben

5 c.) Folyószámlahitel felvétele 2. Pál Imre jegyző helyben, 3. Képviselő-testület tagjai helyben Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri aki egyetért a mellékletben szereplő i javaslattal, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 110/2008. (XII.11.) sz. Kt. folyószámlahitel igénybevételéről d.) Civil szervezetek támogatása Tiszasüly Községi Önkormányzata Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje: február 1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri aki egyetért a mellékletben szereplő i javaslattal, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 111/2008. (XII.11.) sz. Kt. civil szervezetek támogatása Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan támogatja az alábbi helyi civil szervezeteket: - Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Vöröskereszt Szervezete Polgárőrség: Ft Elszámolás módja: a támogatott nevére kiállított hitelesített számlamásolatok bemutatása a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának. A számla kelte nem lehet korábbi a támogatást megállapító időpontjánál. Határidő: június 30.

6 e.) Gulyagyep bérleti szerződése 1. Pollák Tibor polgármester helyben, 2. Pál Imre jegyző helyben, 3. Képviselő-testület tagjai helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 5. Nyugdíjas Klub 6. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 7. Vöröskereszt Szervezete 8. Polgárőrség Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a vadásztársasággal kötött szerződés október 30-án lejárt. Hozzászólások: Vargáné Kalmár Éva: a bázisjog rendeződött? Pál Imre jegyző: legelőre nincs bázisjog. Kiegészítésként elmondja, hogy az állami támogatás mértéke ezer forint hektáronként. Fekete József: annak idején szó volt arról, hogy a polgármester nem kívánja bérbe adni a területet. Milyen elképzelései vannak? A kormányrendelet előírja, hogy hogy lehet egy földet bérbe adni. Figyelembe kell venni, hogy most mi a művelési ág, esetleg egy váltáson lehetne gondolkozni. Akkor nemcsak legelőre tudnák lehívni az állami támogatást Véleménye szerint arról kell először dönteni, hogy bérbe kívánják e adni. Ha igen akkor hirdetmény útján kell közzétenni, illetve a kormányrendelet előírja, hogy a Magyarország internetes portálon is közzé kell tenni. Veres Kálmán: ez a terület nem védett? Demjén Imre: a fele igen, Natura 2000 alá esik. Pollák Tibor polgármester: amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gulyagyepet bérbe adja, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazással az alábbi ot 112/2008. (XII.11.) sz. Kt. önkormányzat tulajdonában lévő gulyagyep bérbeadásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gulyagyepet bérbe adja. 1. Pollák Tibor polgármester 2. Pál Imre jegyző 3. Képviselő-testület tagjai Fekete József: az iskola előtti szelektív hulladékgyűjtő és környéke felháborítóan néz ki az utóbbi időben, ez nem megoldás, ha nem szállítják el időben a szemetet, akkor gondoskodni kell róla. Demjén Imre: többször szóltak, hogy vigyék el a szemetet. Fekete József: akkor a vezetőknek kell intézkedni.

7 Vargáné Kalmár Éva: ha kell, akkor szedjék össze zöld zsákokba a szemetet. Veres Kálmán: egy kérése lenne, hogy Béke út és a Fő út kereszteződésénél a járdát javítsák már ki. Fekete József: a múltkori ülésen kérte, hogy szeretné meghallgatni az alakuló ülés hangkazettáját. Azt a választ kapta hogy nincs meg a kazetta. Előkerült már? Pál Imre jegyző: az SzMSz-ben nincs rögzítve, hogy az ülésekről kötelező hanganyagot készíteni, így az őrzésükről sem kell gondoskodni, csak akkor kell a hanganyagot megőrizni ha rendelkeznének az SzMSz-ben erről.. A testületi ülésekről készült hangfelvétel csak a jegyzőkönyv-vezető munkáját segíti. Tibádné Nagy Zsuzsanna: eddig az óvodába kapták a zöld szemeteszsákokat, most azt a választ kapta, hogy meg kell vásárolni, és nekik ez nincs betervezve. Pollák Tibor polgármester: a szemétszállítás díja a zsák ára, meg kell vásárolni. 2. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: elmondja, hogy ez a rendelet 3 éve volt utoljára módosítva. A pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta az alábbi változtatásokkal javasolja elfogadásra. - az 1.számú mellékletet töröljék. - a 2.számú mellékletben szereplő földön árusítás díja 60.- Ft/m2 legyen. - a 2.számú mellékletben szereplő személy, teherautó, pótkocsi, fogatos jármű díja 50.- Ft/m2 legyen. Fekete József: volt már olyan, hogy valaki közterület használatért fizetett? Miért küldik el az almaárust a faluból? Pollák Tibor polgármester: az almaárus nem kért engedélyt és nem is fizetett. Vargáné Kalmár Éva: és akiknek van engedélye, pl.: Family Frost, Purina mennyit fizetnek? Pál Imre jegyző: nem fizetnek. Demjén Imre: ha valaki megbíznak, odaállhat és elkérheti a díjat? Pál Imre jegyző: igen. Fekete József: javasolja, hogy jelöljenek ki egy közterület felügyelőt, aki beszedi a díjakat. Vargáné Kalmár Éva: mi indokolja a piaci rendet? Miért nem lehet mindennap piaci nap? Veres Kálmán: javasolja, hogy mindennap legyen piaci nap. Pollák Tibor polgármester: a helyi kereskedők érdekeit is nézték. Veres Kálmán: véleménye szerint a rendelet 1 számú mellékletében 3., 4., 5., pont nem arányos javasol egységesen Ft/hó/db díjat. A 2. számú mellékletben a járműveknél kimaradt az utánfutó. Demjén Imre: összefoglalja a változtatásokat. 1. számú melléklet pontja egységesen Ft /hó db, 9. pontban az alkalmi árusítás és a mozgóárusítás egységesen Ft/ alkalom legyen 2. számú mellékletben a járművekhez az utánfutó is kerüljön bele, melynek díja 50.- Ft/m2. Az elárusítóhelyek egységes díja 60.- Ft/m2 legyen. A 3. számú mellékletben meghatározásra került piaci napokat hétfőtől vasárnapig határozzák meg. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, az elhangzott változtatásokkal együtt, kérem az szavazzon.

8 Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint az elhangzott változtatások figyelembe vételével megalkotta a közterületek használatáról, a vásárokról és a piacokról szóló 36/2005. (X.20.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (XII.11.) rendeletét. 3. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: a pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ismerteti a környező települések díjait. Hozzászólások: Veres Kálmán: hány évre szólnak ezek a díjak? Demjén Imre: 25 évre. Veres Kálmán: javaslom, hogy a hűtőhasználatot és a ravatalozó használati díját ne a temetkezési szolgáltató térítsen meg, a közüzemi gondnokság szedje be. Demjén Imre: ez megoldható. Fekete József: elég magasnak tartja ezeket a díjakat. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint az elhangzott változtatások figyelembe vételével megalkotta a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosításáról szóló 16/2008. (XII.11.) rendeletét. 4. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: a pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy két változatot készített el. Az A változatban van egy alapdíj háztartásonként, melyet a vízdíjjal együtt szednének be, így a zsákok ára olcsóbb lenne. Az alapdíj fedezetet nyújtana a Regio Com felé, és évi kétszeri lomtalanításra. A B tervezetben pedig a zsákok árát növelték meg. Pénzügyi Bizottságon érkezett egy olyan javaslat is, hogy egységesen 600.-Ft/hó legyen a szemétszállítás díja és akkor elvisznek minden szemetet. A pénzügyi bizottság az A változatot javasolja elfogadásra. Hozzászólások: Pál Imre jegyző: az alapdíjjal az a gondja, hogy a lakosok a vízdíjat se nagyon fizetik be, így majd az alapdíjat se. Az zsákok ára viszont olcsóbb lesz, így a költségekre majd nem lesz fedezet. A zsákok árából kellene elkülöníteni a lomtalanításra. Pollák Tibor polgármester: ő sem javasolja az alapdíj bevezetését. Vargáné Kalmár Éva: aki megveszi a zöld zsákot, az fizeti meg a lomtalanítást. Baksay Endre: figyelni kell a pályázatokat, hogy ezen a téren milyen lehetőségek vannak. Fekete József: kéri, hogy ezek a zsákok valóban zsákok legyenek, mert a minősége nagyon rossz.

9 Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, a B változat szerint kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, és 2 nem szavazással a melléklet szerint az B változat alapján megalkotta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII.13.) rendelet módosításáról szóló 17/2008. (XII.11.) rendeletét. 5. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: a pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolja a B változatot. Javaslat érkezett arra, hogy az alapdíjat különítsék el felújításokra. Azért javasolják a B változatot elfogadásra, hogy Kőtelek ne tudjunk pályázni a szennyvíztisztító kapcsán, és akkor kénytelenek lesznek a vagyonmegosztásra. Hozzászólások: Pál Imre jegyző: évről évre emelni kellett a víz- és szennyvízdíjat, csak az önkormányzat hozzájárult a díjakhoz, hogy a lakosságon könnyítsen. A pályázat benyújtásához volt szükség az emelésekre. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, a B változat szerint kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint az B változat alapján megalkotta a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 18/2008. (XII.11.) rendeletét. 6. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot, a mellékletben szereplő ot elfogadásra javasolja azzal a változtatással, hogy az önkormányzati támogatás ivóvízellátásra Ft + ÁFA/m3 legyen, a csatornahasználati díj támogatása pedig 0.- Ft legyen a rendelet alapján. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a i javaslattal az elhangzott módosítások figyelembevételével, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 113/2008. (XII.11.) sz. Kt. közműdíjak támogatásáról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság közműves ivóvízellátás díját 200.-Ft/m 3 + ÁFA összeggel, a csatornahasználati díj 0.- Ft összeggel támogatja 2009 évben. 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

10 7. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: a pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal a változtatással, hogy a rendeletbe kerüljön bele, hogy a térítési díjakat a szociális intézménynél lehet utólag szedni, viszont a gyermekétkeztetésnél előre kell beszedni. Ezt a belső ellenőrök észrevételezték. Pál Imre jegyző: elmondja, hogy szeretnék visszaállítani a melegétkeztetés, ezzel megnövelnék az adagszámokat. Vargáné Kalmár Éva: a nyersanyag norma nagyon alacsony a fizetendő díjhoz képest. Az árral nem lenne gondja, ha nyersanyag norma emelkedne. Az éves adagszámból a szociális étkeztetés adagot jelent, ha ez nem változik szolgáltató váltáson is elgondolkoznak. Nem érti, hogy a külső étkezők és a saját munkavállalók által fizetendő díj miért alacsonyabb, mint a szociális téren? Pál Imre jegyző: javasolja, hogy legyen egyforma az ár a külső étkezők, a saját munkavállalók és a szociális intézmény részére. Továbbá akkor 6 -ba kerüljön bele az alábbi szöveg, és így a paragrafusok tolódnak: (1) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólag kell megfizetni. (2) Ha személyi térítési díjat előre kell megfizetni és az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, az elhangzott változtatások figyelembevételével, szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodik szavazással megalkotta az intézmények és a külső étkezők részére nyújtott szolgáltatások ellenértékéről szóló 19/2008. (XII.11.) rendeletét. 8. Napirendi pont megtárgyalása: Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. Demjén Imre: a pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal a változtatással, hogy a komfort nélküli lakás bérleti díja 80.- Ft/m2/hó legyen. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a i javaslattal az elhangzott módosítások figyelembevételével, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 114/2008. (XII.11.) sz. Kt. Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díjáról

11 Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. napjától a Tiszasüly község belterületén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját az alábbiakban állapítja meg: 1. A havi lakbér mértéke a lakás komfortfokozata és alapterülete alapján: a.) összkomfortos lakás: b.) komfortos lakás c.) komfort nélküli lakás: Ft/ m 2 /hó 190- Ft/m 2 /hó 80.- Ft/m 2 /hó 2. A lakáshoz tartozó (udvaron belüli) nem lakás céljára szolgáló helyiség, garázs havi bérleti díja Ft 9. Napirendi pont megtárgyalása: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 5. Polgármesteri Hivatal Pénztára Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Hozzászólások: Veres Kálmán: véleménye szerint a kereskedelmi és ipari szolgáltatásokkal is foglalkozni kellene. Majercsik Zoltán: az iskola-óvoda beszámoló külön napirendi pontként szerepeljen a Művelődési Ház beszámolójától. Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a i javaslattal az elhangzott módosítások figyelembevételével, kérem az szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot 115/2008. (XII.11.) sz. Kt. a Képviselő-testület 2009 évi munkatervéről Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselőtestület 2009 évi munkatervét, a fenti javaslatok figyelembevételével. 10. Napirendi pont megtárgyalása: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pollák Tibor polgármester helyben, 3. Pál Imre jegyző helyben. Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kéri, aki elfogadja a két ülés közti tájékoztatót azt szavazzon. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi ot

12 116/2008. (XII.11.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti tájékoztatót a melléklet szerint elfogadta. 1.Pollák Tibor polgármester 2.Pál Imre jegyző helyben 3. Képviselő-testület tagjai helyben Pollák Tibor polgármester: mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. Köszöni a megjelenést. Kmf. /:Pollák Tibor:/ polgármester /:Pál Imre:/ jegyző /:Vargáné Kalmár Éva:/ jegyzőkönyv-hitelesítő

13 Tiszasüly Község Jegyzőjétől XIII. Iktatószám:176/13/2008 Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 11-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve 107/2008. (XII.11.) sz. Kt. Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű, Hunyadfalva, Csataszög községek közös szennyvíztisztító telepének üzemeltetésének felülvizsgálatára 108/2008. (XII.11.) sz. Kt. Ügyvédi iroda megbízása 109/2008. (XII.11.) sz. Kt. Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás átalakítására 110/2008. (XII.11.) sz. Kt. folyószámlahitel igénybevételéről 111/2008. (XII.11.) sz. Kt. civil szervezetek támogatása 112/2008. (XII.11.) sz. Kt. önkormányzat tulajdonában lévő gulyagyep bérbeadásáról 15/2008. (XII.11.) a közterületek használatáról, a vásárokról és a rendelet piacokról szóló 36/2005. (X.20.) rendelet módosításáról 16/2008. (XII.11.) a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról rendelet szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosításáról 17/2008. (XII.11.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékrendelet kezlési közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII.13.) rendelet módosításáról 18/2008. (XII.11.) a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelverendelet zetésről, valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról 113/2008. (XII.11.) sz. Kt. közműdíjak támogatásáról 19/2008. (XII.11.) az intézmények és a külső étkezők részére nyújtott szolgálrendelet tatások ellenértékéről 114/2008. (XII.11.) sz. Kt. Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díjáról 115/2008. (XII.11.) sz. Kt. a Képviselő-testület 2009 évi munkatervéről 116/2008. (XII.11.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról

14 Készült: 3 példányban

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11 -ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

4. Intézményi étkeztetés normatíva átadásáról szóló megállapodás Pollák Tibor Polgármester

4. Intézményi étkeztetés normatíva átadásáról szóló megállapodás Pollák Tibor Polgármester Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 9 -ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 2-9/2011. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Buzgán Mihály képviselő Jeneiné

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

~,<DJ~ Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Te1.(fax): 22-467-502,467-655

~,<DJ~ Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Te1.(fax): 22-467-502,467-655 Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Te1.(fax): 22-467-502,467-655 Meghívó Értesítem, hogy képviselőtestületünk 1999. január 26-án (kedden) 15 órakor tartja ülését. Az ülés helye:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. november 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak:burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. december 18-án megtartott rendes ülésén Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatt lévő tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. január 19-én 14 00 órától megtartott rendes üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben