2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai"

Átírás

1 I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Főosztály szervezeti egységei: 1. Családtámogatási Osztály - Határozattal elbírálja, megállapítás esetén folyósítja a hatáskörébe és illetékességébe tartozó nevelési ellátást, iskoláztatási támogatást, gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, valamint az anyasági támogatást, továbbá ellenőrzi a jogosultsági feltételek fennállását; jogerősen megállapított támogatási igények alapján végzi a rendszeres folyósítást; - elbírálja a nagycsaládos földgázárkedvezménnyel kapcsolatos kérelmeket, valamint részt vesz a támogatásra való jogosultság ellenőrzésével kapcsolatos feladatokban; - Vezeti a fel nem vett ellátások nyilvántartását, intézkedik az újbóli folyósításról. - Kapcsolatot tart az Egészségbiztosítási Osztály 2. munkatársaival a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás megállapításával összefüggésben. - Hatósági bizonyítványt ad ki különböző kedvezmények igénybevételéhez a családtámogatási ellátást igénylő, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) megfelelően az arra jogosult közigazgatási szerv kérésére. - Ellátja a személyesen és telefonon érdeklődő ügyfelek tájékoztatását. - Ellátja az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat. - Határozatot ad ki a jogalap nélkül felvett ellátásokról, nyilvántartást vezet a jogalap nélküli kifizetésekről, figyelemmel kíséri a megtérüléseket, intézkedik a tartozások levonásáról, végrehajtásáról. A jogalap nélkül felvett ellátások részletekben történő teljesítésével kapcsolatos döntés előkészítése. Tájékoztatja az ügyfeleket a jogalap nélkül felvett ellátások alakulásáról, megtérüléséről. Gondoskodik az elévülés, kis összegű, behajthatatlanság miatti törlésről. - Elkészíti a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya részére teljesítendő adatszolgáltatást, - Nyilvántartást vezet a kis összegű, behajthatatlan, elévült, méltányosságból elengedett tartozásokról, - Elbírálja határozattal és megállapítás esetén folyósítja a fogyatékossági támogatási ellátásokat. - Előkészíti az utaláshoz havi rendszerességgel a fogyatékossági támogatásokat és a vakok személyi járadékát. - Elbírálja, folyósítja, és évente felülvizsgálja a megváltozott munkaképességű dolgozó részére a kereset-kiegészítést és átmeneti kereset-kiegészítést. - Ellátja a gyermekgondozási támogatások számfejtése során a magán-nyugdíjpénztári tagság Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 2 felvitelével, az átlépéssel, törléssel, valamint a tagdíjak levonásával összefüggő feladatokat. - Ellátja a családtámogatási ellátások országos ütköztetésével kapcsolatos eljárási feladatokat; - Gondoskodik a havi adó- és járulékbevallás javításáról, a havi számfejtési adataival való egyezőségről. - Megállapítja és levonja a kereset kiegészítésben részesülőt terhelő személyi jövedelemadó előleget, gyermekgondozási támogatásban részesülő esetében a nyugdíjjárulékot, magánynyugdíj-pénztári tagdíjat. - Igazolást ad a jogosultak részére a tárgyévben levont személyi jövedelemadó előlegről, nyugdíjjárulékról (tagdíjról) és az azok alapjául szolgáló ellátásokról. - Kapcsolatot tart a Főosztály szervezeti egységeivel, a fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, a NAV-val és az önkormányzatokkal, illetve intézkedik az európai uniós ügyekben a vonatkozó közösségi jog szabályai alapján; - A gyermekgondozási támogatásban részesülőkről adatszolgáltatás teljesít a jogszabályban meghatározott határidőre a NAV felé. - Felülvizsgálja az elsőfokú határozatot a beérkező fellebbezések alapján, majd a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül a megfelelő mellékleteket csatolva továbbítja a másodfokú hatóság részére. - Együttműködik a másodfokú határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatnál a jogi képviselővel. - Felterjeszti a másodfokú határozatok ellen benyújtott kereseteket - Adatot szolgáltat a Kormányhivatal illetékes szervei részére, illetve intézkedik az európai uniós ügyekben a vonatkozó közösségi jogszabályai alapján, - Előkészíti és felterjeszti a gyermekgondozási segély méltányosságból történő megállapításához, valamint a jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás összegének méltányosságból történő elengedéséhez vagy mérsékléséhez szükséges iratokat a hatáskörrel rendelkező szervhez. - A fogyatékossági támogatási, emelt összegű családi pótlék igényekkel kapcsolatban szakértői vizsgálatot kezdeményez. - Közreműködik a havi és éves adóbevallások teljesítésében, ezzel kapcsolatban elvégzi a magánszemélyekhez kapcsolódó ún. M lapok javítását. - Ellátja a családtámogatási ellátások országos ütköztetésével kapcsolatos eljárási feladatokat. - Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések elintézésében. 2. Egészségbiztosítási Osztály 1. Nyilvántartási szakterület: - A Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (a továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmányok kiadása, elveszett igazolvány pótlása, igazolvány cseréje névváltozás, illetve rongálódás miatt, igazolvány lejárat figyelése, bevonása, a TAJ érvénytelenítése. - Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a TAJ-t tartalmazó okmány másodlatának kiállításával összefüggésben. - A TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása. - A bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések fogadása,

3 3 feldolgozása, adattisztítási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. - Bírság kiszabása a jogszabály keretei között a nyilvántartási szakterület hatáskörébe tartozó mulasztások esetén. - A foglalkoztatók és egyéb bejelentésre kötelezettek adatainak módosítása az érintett bejelentése alapján, valamint adattisztítási feladatok ellátása. - A külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentésének kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása. - A nyilvántartási szakterület hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése. - A nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó feladatok ellátása, különösen az ezt elősegítő informatikai rendszer alkalmazása. Az uniós koordinációs rendeletekhez, valamint az ezen rendeleteken alapuló alkalmazási szabályzatban foglalt feladatok ellátása, külföldi biztosítóval (pénztárral) történő kapcsolattartás, az ezt segítő informatikai rendszeren keresztül. - Az átmenetileg harmadik állam területén tartózkodó biztosítottak által igénybe vett, és a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatások költségeinek utalásra előkészítése. - Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti formanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások. - Európai Egészségbiztosítási Kártya, Európai Egészségbiztosítási Kártya Helyettesítő Igazolás, illetve a nemzetközi egyezmény alapján kiállított Igazolás a természetbeni ellátásokra való jogosultságról. - Az alkalmazandó jogszabályokról a munkavállalók és önálló vállalkozók részére igazolás kiadása, továbbá nyilvántartásban történő korlátozása és visszavonása. - Biztosítási, foglalkoztatási vagy helyben lakási időszakok összeszámításáról szóló igazolás kiállítása, nyilvántartásba vétele; - Külföldi biztosítási jogviszony alapján a természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése biztosított és eltartott családtag esetén. - Keresőképtelenség esetén a nyomtatványok nyilvántartásba vétele. - Költség visszatérítéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, magyar illetve külföldi hatóságok megkeresése a költség visszatérítés mértékének megállapítására, kiutalással kapcsolatos intézkedések megtétele. - Megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. - Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása, jogviszonyrendezés. - Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó képviseletre jogosultak és meghatalmazott személyek nyilvántartásának vezetése. - Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések intézésében. - Ügyfélszolgálati feladatok ellátása a központi ügyfélszolgálaton és a kistérségi ügyfélszolgálati pontokon. - Kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítése. - A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. Ellátási Gazdálkodási szakterület: - A KÖZGYÓGY 2005 programban a közgyógyellátási jogosultsággal összefüggő adatok kezelése és nyilvántartása, a Járási Hivatalok megkeresése alapján vélemény készítése a rendszeres gyógyító ellátások költségeiről. - Határozatok alapján közgyógyellátási igazolványok készítése, szükség esetén visszavonása,

4 4 cseréje. - A Járási Hivatalokkal szükség szerinti egyeztető feladatok ellátása a közgyógyellátás terén. - A méltányossági közgyógyellátási igazolványok analitikus nyilvántartása. - A Járási Hivatalok által határidőben meg nem fizetett térítések esetében intézkedések megtétele a hatályos szabályozások betartásával. - Hatósági bizonyítvány kiadása az egészségbiztosítás felé fennálló tartozásról. - Az E. Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatás biztosítása az OEP és egyéb szervek részére. - Az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése. - A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány kezelése. - A méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, és a külföldi sürgősségi gyógykezelések megtérítésének érvényesítése, utalványozása ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése. - A méltányossági közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a tartozásállomány kezelése. - A kifizetőhelyi elszámolások kezelése, utalásra előkészítése, a pénzügyi teljesítés érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése. - A Volán társaságok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok pénzügyi ellenőrzése, teljesítése. - Az Egészségbiztosítási Osztály 2. által elkészített bevallás elektronikus továbbítása a NAV részére, az adó- és járulék kötelezettségek teljesítése, az adófolyószámla ellenőrzése. - A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek, eljárási és mulasztási bírságok, valamint közgyógyellátási igazolvány jogosulatlan használata miatti fizetési kötelezettség megtérítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítása, követelésállomány kezelése, intézkedés a megtérülés iránt. - A főkönyvi számlák vezetése és a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási rend biztosítása a FORRÁS-NET program használatával. - A gazdasági műveletek kontírozása, főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez kapcsolódó számviteli rend betartása. A szakmai analitikus nyilvántartási folyamatos egyeztetése a főkönyvi könyveléssel és az eltérések rendezése. - A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása. - Az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, felügyelete. - A beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, a mérleg alátámasztását szolgáló - a főkönyvi adatokkal egyeztetett - részletező teljes körű és hiteles kimutatások biztosítása. - A gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémák jelzése az OEP felé. - A keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi Monitor Rendszer működtetése, jelentés készítése. - A keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, elbírálása, heti szolgáltatói jelentések beérkezésének nyomon követése, adatelemzés, hibák javítása. - Munkáltatói megkeresésre történő keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, állásfoglalás kiadása.

5 5 - A keresőképtelenséget ellenőrző főorvosok munkájának koordinálása. - A megtérítési tevékenységhez kapcsolódó orvosszakmai feladatok ellátása. - Üzemi baleseti határozathoz orvosszakmai vélemény adása. - Anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása, utalásra való előkészítése és továbbítása. - Üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos eljárás, elszámolások utalásra való előkészítése, rögzítése és továbbítása. - Az üzemi balesettel, hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése; - Baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, fizetési meghagyás, kárszámla kiadása. - A méltányossági, fizetési könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő előkészítése. - Adósság rendezési, csőd, felszámolási, kényszertörlési, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése az egészségbiztosítási szerv valamennyi követelése vonatkozásában. - Az ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, az irattárral, az iratanyag selejtezésével kapcsolatos teendők ellátása, a bélyegzők nyilvántartása, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - A kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások adatainak szúrópróbaszerű egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival. - Az OEP és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, adatszolgáltatás. - Tájékoztatási tevékenység keretében kimutatások elkészítése, és közreműködés a statisztikai évkönyv összeállításában. - Hatáskör hiánya miatti áttétel az intézkedésre jogosult szervhez. 3. Egészségbiztosítási Osztály 2 - A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés iránti igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való előkészítése. - A baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történő elbírálása. - A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek megtérítésével kapcsolatos fizetési meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása. - A visszaérkezett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, utazási költség kezelése, nyilvántartása. - A pénzbeli ellátások igénybevétele során hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés alapján az eljárás lefolytatása, másodfokú eljárás lefolytatásához szakmai vélemény és felterjesztés készítése. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú eljárás lefolytatása. - A táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek vezetői döntésre való előkészítése, a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások utalásra előkészítése. - A közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények alapján megállapítható betegségi és anyasági ellátások elbírálása.

6 6 - A foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a fizetésre kötelező határozat kiadása, a jogerős határozatok terhelési, törlési jegyzékkel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére történő átadása. - Ügyfélszolgálati feladatok ellátása a központi ügyfélszolgálaton. - Pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó mulasztásról hatósági döntés kiadása. - Kapcsolattartás a Családtámogatási Osztály munkatársaival a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás megállapításával összefüggésben. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások előkészítése. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, a kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. - A kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzés tartása. - A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának ellenőrzése. - A kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál átfogó, téma, cél-, utó- és záró ellenőrzések végrehajtása, az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedés megtétele, végzések, határozatok, fizetési meghagyások kibocsátása. - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány készítése. - Egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálása, döntésre előkészítése, üzemi baleseti jegyzőkönyv elkészítése. - A biztosítási jogviszony határozattal történő elismerése, törlése. - Az osztály hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése. - A NAV által biztosított nyomtatványokon a pénzbeli ellátásokból levont, magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, járulék-, és tagdíjbevallások; valamint az önellenőrzés elkészítése és az Egészségbiztosítási Osztály 1. részére történő továbbítása. - Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában; - Méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek döntésre történő előkészítése; - A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. - Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, az egészségbiztosítási osztályok, a nyugdíjmegállapítási és adategyeztetési osztályok, a családtámogatási osztályok, a rehabilitációs ellátási és szakértői osztályok, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a NAV, a magán nyugdíjpénztárak és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek, továbbá ügyfél részére. Kistérségi Ügyfélszolgálati Irodák feladatai - Szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása. - Panaszok, közérdekű bejelentések fogadása. - Egyedi méltányossági kérelmek átvétele.

7 7 - a TAJ és EU Kártya, valamint a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-igazolással összefüggő feladatok ellátása, a kötelező nyilvántartások vezetése. - A biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása. - Pénzbeli ellátással és utazásiköltség-térítéssel kapcsolatos tájékoztatás, igények átvétele. 4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály Jogi és Igazgatási terület: - A perképviselet ellátása a nyugdíjszakmai és adategyeztetési valamint megtérítési feladatokkal összefüggő ügyekben. - A Főosztály hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások fegyelmi és kárfelelősség szempontjából történő értékelése, büntető-, szabálysértési feljelentés megtétele szükségességének véleményezése, - Együttműködés a Humánpolitikai, Jogi és Perképviseleti Osztállyal munkaügyi, polgári és büntető bíróságok előtt folyó, továbbá más hatósági eljárásban. - Jogi szakvélemény adása megkeresésre. - Jogszabály, normatív utasítás-tervezetek, szabályzat-tervezetek stb. véleményezése, a szakterületi vélemények összefoglalása. - Részvétel a Főosztály irányításával és felügyeletével összefüggésben keletkezett iratok, a feladatellátást érintő körlevele, szakmai iránmutatások kidolgozásában. - Részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában. - A Főosztály szakmai, különösen nyugellátási, nyilvántartási, ellenőrzési, megtérítési, méltányossági, egészségbiztosítási, családtámogatási, rehabilitációs igazgatási, ügyviteli feladatellátásának, vezetői ellenőrzés rendjének rendszeres ellenőrzése. - A Főosztály szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra. - Az ellenőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok, az ONYF normatív utasításai, szabályzatai és az kormánymegbízotti utasítások, szabályzatok betartásának ellenőrzése. - A Főosztályvezető által- munkaterven kívül meghatározott - eseti feladatok ellátása. - A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési, esetleges kártérítési ügyek intézése, határozatok, végzések és kárszámlák kibocsátása. - A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező kereset szerzésére irányuló megállapodások megkötése. - A közérdekű bejelentések panaszok kezelése, kivizsgálása, minősítése. - Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése. - Csőd, felszámolási, kényszertörlési, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése. A hitelezői igények bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtétele. - Figyelemmel kíséri a Főosztály illetékességi területén működő cégeknél, gazdasági társaságoknál indított csőd,- végelszámolási,- felszámolási-, valamint kényszertörlési eljárásokat. Azok kezdetéről, illetve a végéről tájékoztatja a Nyugdíjbiztosítási Alap Területi elszámolási szakterületet. - A jogalap nélküli ellátás, kiutalt késedelmi kamat visszafizetésével, megtérítésével kapcsolatos

8 8 ügyintézés. - Jogszabály, normatív utasítás-tervezetek, szabályzat-tervezetek stb. véleményezése, a szakterületi vélemények összefoglalása. - Elvégzi a főosztályvezető által munkaterven kívül meghatározott eseti feladatokat. - A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az OSAP adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. - Statisztikai adatok gyűjtése, jelentések elkészítése, továbbítása az ONYF illetékes főosztályára, illetve a Kormányhivatal felé. - Statisztikai Évkönyv készítése. - A Főosztály működéséhez, a vezetői munka segítéséhez szükséges belső idősorok vezetése, elemzése, folyamatos értékelése. - A Főosztályvezető irányító munkájához szükséges külső és belső információk gyűjtése, rendszerezése, nyilvántartása. - Kapcsolattartás a Főosztály osztályaival, a közöttük lévő kapcsolat koordinálása. - Kapcsolattartás az ONYF-fel. - Kapcsolattartás a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, Járási Hivatalaival. - Kapcsolattartás a külső szervekkel (más államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel), a médiával. - Munkatervek, beszámolók elkészítése, a határidők és teljesítések figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése (vezetői, összmunkatársi stb.). - Vezetői döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése. - Rendezvények megszervezése. - Belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a belső tájékoztatás biztosítása. - Az ONYF-hez, Kormányhivatalhoz címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, továbbítása, tájékoztatók összeállítása. - A Főosztály feladatait érintő változások figyelemmel kísérése. - A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végzése. - Titkári feladatok ellátása. - Az ügyviteli koordináció. - Gépkocsi igények előkészítése - Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása. - A méltányossági nyugellátás emelésével, megállapításával és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos főosztályvezetői javaslattételi jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatok ellátása, a főosztályvezető által meghatározottak szerint. - Méltányossági nyugellátás megállapítás iránti kérelmek tárgyában javaslatok készítése, főigazgatói döntésre javasolt ügyek előterjesztése a Főosztályvezetőhöz. - ONYF Főigazgatója hatáskörébe tartozó ügyek felterjesztésének az előkészítése. - Az engedélyezést követően határozatok hozatala, a megállapított kivételes nyugellátás-emelések, egyszeri segélyek jegyzékbe foglalása, a határozatok továbbítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. - A Főosztályvezető hatáskörébe tartozó egyes nem kivételes - méltányossági ügyek döntésre történő előkészítése, és a döntésnek megfelelő határozathozatal. - Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, érkeztetése, szétosztása, fax, Főosztályt érintő e-

9 9 mail közlemények kezelése, beérkeztetése, iktatása. - A tévesen érkezett küldemények kezelése. - A Központi Szkennelő, a Dokumentum Kapu, a Hivatali Kapu rendszeren keresztül a Központi Érkeztetőkönyvbe érkező dokumentumok kezelése (érkeztetése, továbbítása). - Külső szervek és személyek részére címzett levelek, csomagok postai feladásának ellátása. - Az általános irattár kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. - Konkrét ügyekben, szakmai információkkal kapcsolatos sokszorosítási feladatok ellátása. - A szakmai nyomtatványok, tájékoztatók igényléséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása. - Ajánlott levelek nyilvántartásának vezetése. Nyilvántartási szakterület: - A nyilvántartási szakterületre érkező iratok iktatási tevékenységének ellátása. - A nyilvántartási szakterület irattárának kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. - A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás adataiból az igényelbírálási/adategyeztetési eljárásban szükséges adatok biztosítása, hiányzó adatok beszerzése. - A Tny. 96. (8) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelő kivonat kiadása a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból és a társadalombiztosítási egyéni számla rendszerből. - A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások megállapításához szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatok begyűjtése, ellenőrzése, befogadása, rendszerezése, őrzése, valamint feldolgozása. - Egységes nyilvántartás kialakítása, működtetése, fejlesztése, amely biztosítja az ellátások megállapításához szükséges adatokat. - Az e-ügyintézés biztosításához a nyilvántartásra kötelezettek bejelentő lapjának rögzítése, módosítása. - A nyilvántartásra kötelezett visszamenőleges adatszolgáltatásainak befogadása, felülvizsgálata, hibás/ hiányos adatszolgáltatás benyújtása esetén javíttatása. - Mulasztási bírság érvényesítése. - Mulasztási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelmekben, fellebbezési ügyekben döntés előkészítő munka végzése. - Okmányérvénytelenítési, okmányrögzítési feladatok ellátása. - SZAB kezelése, adatok manuális rögzítése, adattisztázási feladatok ellátása. - CD-Cégközlöny adatainak rendszeres feldolgozása, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési, törlési eljárások, székhelyváltozási, névváltozási adatok manuális rögzítése, aktualizálása a KELEN rendszerben. - Felszámolókkal/végelszámolókkal kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása. - Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása felszámoló, végelszámoló, ügyvéd, ügyvédi iroda kérésére a nyilvántartásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről. - A nyilvántartási szakterület ügyfélszolgálatának működtetése, adatközlések átvétele, szakmai felülvizsgálata, feldolgozása. Tájékoztatás az adatszolgáltatás folyamatával, a programok használatával, az E- ügyintézés menetével kapcsolatban, valamint a nyomtatvány kitöltéséhez, a számítógépes program letöltéséhez, illetve az adatok rögzítéséhez segítségnyújtás. - Együttműködés társosztályokkal, az ONYF szakmai főosztályaival. - Más közigazgatási szervtől/hatóságtól/bíróságtól hatósági ügyben érkező megkeresések esetében

10 10 belföldi jogsegély ügyekben adatszolgáltatás. - Biztosítási jogviszony megállapításáról, illetve törléséről szóló határozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. - A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás. törlés), valamint annak megtagadása tárgyában való határozathozatal. - Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben). - Kapcsolattartás a nyilvántartásra kötelezettekkel, a nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása érdekében. - Az adatbázis-példány helyreállítási feladatok ellátása. - A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. - Biztosítási idő adatok átadása a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére. Ellenőrzési szakterület: - A megváltozott munkaképességű személyek ellátásához szükséges tisztázatlan jövedelem adatok helytállóságának vizsgálata. - A nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata. - Az adategyeztetési eljárásban tisztázatlan adatok vizsgálata. - Tny. 22/A. (1)-(2) bekezdése szerinti nyugdíjnöveléshez a jogosultsági idő és a kereseti (jövedelmi) adatok vizsgálata. - A Tny. 83/B. alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. - Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához, adategyeztetési eljárások lefolytatásához a szükséges, hiányzó adatok beszerzése. - Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos eljárás lefolytatása. - A megszűnő kötelezettek (foglalkoztatók, egyéb szervek stb.) záró ellenőrzése. - A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. - A nyilvántartási szakegységekhez beérkezett szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos helyszíni ellenőrzése. - Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. - A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára vonatkozóan is) társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. - Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. - Az előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. - Visszamenőleges adatszolgáltatás dokumentumainak helyszíni ellenőrzése. - Az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek felvétele, hivatalos feljegyzések készítése, határozatok és végzések hozatala. - Az ellenőrzött szankcionálása abban az esetben, ha az idézésnek nem tesz eleget, továbbá ha az ellenőrzést akadályozza. - A mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges előkészítő eljárás

11 11 lefolytatása. - Környezettanulmány készítése. - Helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására. - Megtérítési - baleseti - ügyek vizsgálata. - Hozzátartozói nyugellátás esetén a tényállás tisztázása. - Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. - A foglalkoztatók, a biztosítottak és más ügyfelek részére tájékoztatás és felvilágosítás megadása. - Együttműködés más ellenőrzési szervekkel. Nyugdíjbiztosítási Alap területi elszámolási szakterület: - A megtérítés, jogalap nélkül felvett ellátás, mulasztási bírság, eljárási bírság, késedelmi kamat, perköltség, a január 1. előtt kiadott eljárási költségtérítés, továbbá egyéb címén fennálló követelések, kötelezettségek analitikus és főkönyvi nyilvántartása, kezelése, a lejárt határidejű követelések beszedése iránti intézkedések megtétele, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól rendszeres pénzellátásból letiltás, illetve a NAV-tól végrehajtási eljárás kezdeményezése. - Hitelezői igénybejelentésekhez adatok szolgáltatása a Jogi és Igazgatási szakterület részére. - A követelések-kötelezettségek egyeztetése, egyenlegközlők, igazolások kiadása, adatszolgáltatások teljesítése. - Méltányossági elbíráláshoz követelésről adatszolgáltatás teljesítése a méltányossági döntést előkészítő szakterület részére. - Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által havonta adott lista, vagy külön levél alapján, illetve egyéb módon dokumentáltan a megtérítendő összeg változásáról a fizetésre kötelezett kiértesítése, az analitikus nyilvántartásokban a szükséges módosítások elvégzése. - A pártfogói ügyvédi díjjal kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása. - A magánnyugdíj-pénztárból visszalépőkkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, könyvelése, bevételek-visszautalások kezelése. - A szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából kötött megállapodással összefüggő pénzforgalmi tételek könyvelése, a folyószámlák vezetése és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok elvégzése, adatszolgáltatások teljesítése, egyenlegközlők kiküldése. - A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) kialakított kapcsolatrendszerben az ellátási számla kezelése, a pénzforgalmi tevékenység lebonyolítása, kincstári egyeztetések elvégzése. - Az ellátási szektort érintően beérkező számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, nyilvántartásba vétele. - A szállítói számlák és egyéb kiadások utalása, pénzügyi és számviteli rendezése. - A hatályos jogszabályokban, ONYF normatív utasításokban, szabályzatokban, körlevelekben, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően a kifizetések és a bevételek kötelezettségvállalásának, pénzügyi ellenjegyzésének, teljesítés igazolásának, érvényesítésének, utalványozásának, valamint az utalások banki aláírásának biztosítása. - Az ellátási banki anyag számviteli nyilvántartásra alkalmas módon történő előkészítése, rendezése. - Az Egészségbiztosítási Alapot, valamint a Központi Költségvetést érintő bevételekről és kiadásokról adatszolgáltatás teljesítése ONYF Központ felé havonta.

12 12 - Az ellátási szektor főkönyvi könyvelésének a MEGAORA rendszerben történő elvégzése, az adatszolgáltatások teljesítése. - Az ellátási szektor év végi fordulónapi leltározási feladatainak ellátása. - Az ellátási szektor követeléseinek-kötelezettségeinek havonként leltározása, negyedévenként értékvesztés számítása, havonta adatszolgáltatások teljesítése ONYF Központ részére. - A leltári adatok követelés-kötelezettség jogcímei, valamint finanszírozói (Nyugdíjbiztosítási Alap, Egészségbiztosítási Alap, Központi költségvetés), továbbá időszakokra elvégzett megbontásban történő elkészítése. - A postaköltség elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása. - A bérmentesítő gép folyamatos működésének pénzügyi biztosítása - Az ellátási analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, egyeztetésének elvégzése, az egyezőség biztosítása. - Az előírt külső és belső adatszolgáltatások elkészítése, a szükséges nyilvántartások vezetése. - Az ellátási pénzügyi-számviteli szakterület feladatkörébe tartozó utasítások, tájékoztatók előkészítése. - A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásainak megtérítésére, valamint a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére kötelező jogerős határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával, behajtásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Szakmai ellenőrzés: - Szakmai ellenőrzés a főosztályvezető közvetlen irányítása mellett működik. - A Főosztály szakmai, különösen nyugellátási, nyilvántartási, ellenőrzési, megtérítési, méltányossági, egészségbiztosítási, családtámogatási, rehabilitációs igazgatási, ügyviteli feladatellátásának, vezetői ellenőrzés rendjének rendszeres ellenőrzése. - A Főosztály kockázatkezelésen alapuló szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra. - A szakmai ellenőrzések jelentéseiről, illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervekről nyilvántartást vezet. - Elvégzi a főosztályvezető által munkaterven kívül meghatározott eseti feladatokat. 5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály - A Tny-ben szabályozott saját jogú és hozzátartozói ellátások, továbbá az Ebtv-ben szabályozott baleseti járadék igények elbírálása, döntéshozatal. - A Tny. 22/A. -a szerinti nyugdíjnövelés iránti kérelmek elbírálása, döntéshozatal. - A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény hatály alá tartozó korhatár előtti ellátások elbírálása, döntéshozatal. - Tny. 96/B.- 96/D -aiban megfogalmazottaknak megfelelően adategyeztetési kérelmek elbírálása, döntéshozatal. - A Tny. 96/E -a szerint hatósági bizonyítvány kiállítása. - Az adategyeztetési eljárással összefüggő ügyekben érkezett fellebbezések vizsgálata, II. fokra történő felterjesztése. - A call center üzemeltetésének biztosítása.

13 13 - Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály szükség esetén történő megkeresése (jogosítás kérés stb.). - Tanú meghallgatási eljárás, korkedvezményes idő vizsgálatának és más jogosultsági kérdést eldöntő ellenőrzés kezdeményezése, majd főosztályvezetői jóváhagyással döntés az adategyeztetési eljárás során. - A szolgálati idő és jogosultsági idő egyéb hitelt érdemlő módon történő bizonyítása esetén a főosztályvezető jóváhagyásával döntés az adategyeztetési eljárás során. - Egyéb hitelt érdemlő módon történő bizonyítás esetén a főosztályvezető jóváhagyásával döntés a korkedvezményre jogosító szolgálati idő beszámítására december 31-ig beérkezett szolgálati idő elismerési kérelmekkel kapcsolatban bírósági ítélet alapján történő intézkedés, megismételt eljárás lefolytatása december 31-ig beérkezett rokkantsági, baleseti rokkantsági, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék iránti igényekkel kapcsolatban bírósági ítélet alapján történő intézkedés, megismételt eljárás lefolytatása. - Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. - Szakértői vizsgálat kezdeményezése. - Az osztályra érkező iktatott igényekben az elbíráláshoz szükséges adatok, igazolások, szakértői vélemények beszerzése. - A naponta érkező adatközlések értékelése, számítógépen történő rögzítése, a hiányzó adatok folyamatos bekérése, a tértivevények kezelése. - Az igények IKTAT- NYUGDMEG, NYUGDMEG-, és KELEN rendszerben történő kezelése. - Az ellátatlanság csökkentése érdekében a jogosultság megállapítása esetén folyamatos előleg iránti intézkedés megtétele. - Az ügyintézési határidő folyamatos figyelemmel kísérése és annak betartása. - Az igények elbírálását követően a jogszabályoknak megfelelően szükség esetén - hivatalból vagy kérelemre a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás), ellátások megszüntetése más ellátás egyidejű megállapítása esetén. - A fellebbezések értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés saját hatáskörben történő felülvizsgálata, módosítása, visszavonása. Amennyiben a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető a fellebbezések a szakmai álláspont közlésével másodfokú hatóság részére történő továbbítása. - A másodfokú hatóságtól visszaérkezett másodfokú döntés kézbesítéséhez kapcsolódó feladatok (az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága részére megküldendő határozatokról a konszignációs jegyzék elkészítése, döntések postázása, hirdetmény elkészítése, jogerő figyelemmel kísérése, kezelése, ügyfél értesítése a kézbesítési vélelem beálltáról) - Korhatár előtti ellátások megállapítása előtt a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály megkeresése a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megszüntetése céljából. - Öregségi nyugdíj megállapítását követően a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály tájékoztatása azon ügyekben, melyekben az ügyfél rokkantsági ellátásban részesül. - A határidőben tartott ügyek ellenőrzése, a hiányzó adatok sürgetése. - Előzményes ügyekben érkezett levelek, megkeresések intézése az eljárási utasítás szerinti határidő betartásával. - Együttműködés a Főosztály szervezeti egységeivel, Kormányhivatalok társfőosztályaival, valamint az igény elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében az egyéb intézményekkel és szervezetekkel. - A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés.

14 14 - Minden olyan egyéb feladat elvégzése, amelyet jogszabály, Kormánymegbízott vagy a Főosztály vezetője rendel el. - Teljesítménylapok napra kész vezetése. - A folyamatban lévő ügyekben a telefonon érdeklődők tájékoztatása. - A jövedelmi adatok vizsgálatára, jövedelmi adatok beszerzésére vonatkozó ellenőrzés kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. - Tanú meghallgatási eljárás, korkedvezményes idő vizsgálatának és más jogosultsági kérdést eldöntő ellenőrzés kezdeményezése. - Az igényelbírálást, adategyeztetést megelőző és követő munkafolyamatok, kiegészítő tevékenységek. - Folyamatos, szakszerű ügyfélszolgálat biztosítása, ide értve a telefonon érdeklődő ügyfelek tájékoztatását is. - Az előzmény nélküli, általános tájékoztatást kérő levelek megválaszolása. - Az általános ügyirattal kapcsolatos kezelési teendők: érkeztetés, iktatás, postázás, irattárazás, selejtezés ellátása. - Általános tájékoztatás nyújtása azokra a postai úton, faxon és a központi címére érkezett megkeresésekre, ahol a közölt adatok alapján az érintett személy adatai nem állapíthatók meg. - Határozattal lezárt ügyekben előzmény biztosítása a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére. - Soros felülvizsgálattal érintett ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. - A beérkező igények és beadványok, valamint Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött megkeresések iktatása az IKTAT- NYUGDMEG rendszerben. - KELEN dosszié nyitása az iktatást követően. - A hagyományos döntések jegyzékbe foglalása és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz történő megküldése. - A NYUGDMEG és az LN rendszerben elbírált határozatokról konszignáció készítése, határozatok küldése a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére, elektronikus és postai úton. - A kísérőjegyzékek összeállítása. - Más Kormányhivatal szakmai osztálya megkeresései alapján a jogszabályoknak, utasításoknak megfelelő intézkedések (adatok, szakhatósági állásfoglalások beszerzése, tájékoztatás, okmányok, ügyiratok továbbítása) megtétele. - Szakértői felülvizsgálattal kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása. - Előzményes ügyekben érkezett levelek, megkeresések intézése az eljárási utasítás szerinti határidő betartásával. - A lezárt, irattárba helyezett ügyekben érkezett beadványok elbírálása. - Jogerőre váró döntések határidőzése, nyilvántartása, kezelése. - Ügykezelési feladatok (postabontás, érkeztetés, előzményezés, a visszaérkező tértivevények kezelése és kiosztása, sokszorosítás) ellátása. - A döntések expediálása. - A helyi és külső nyugdíjirattár kezelése. - Ügyfélhívó rendszer beállításainak elvégzése, havi ügyfél statisztikai adatok kezelése. - Iratok, megkeresések illetékes szervezeti egységek részére történő átadása, továbbítása. - A központi szkennelőből, hivatali kapun érkező dokumentumok kezelése, érkeztetése, továbbítása

15 15 iktatókönyvekbe - Selejtezési feladatok ellátása. Központi nyomtatással összefüggő feladatok elvégzése 6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Ellátási szakterület: - A megváltozott munkaképességű személyek ellátás iránti kérelmek elbírálása. - Az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatás és kezelés, az RSZR, valamint a Poszeidon rendszerek kezelése. - Szakrendszer tesztelésében való részvétel. - Bizonyítási eljárás lefolytatása, kereseti, biztosítási időre vonatkozó adatok beszerzése, felülvizsgálatok elvégeztetése, a bizonyítási eljárás eredménye alapján döntéshozatal. - Külföldi biztosítási idő esetén igény érvényesítés kezdeményezése a külföldi partner intézménynél az NRSZH-n keresztül. - A Kormányhivatal másik szervezeti egységének megkeresésére befogadja a kérelmeket, intézkedik a szakértői vizsgálat iránt, az ügyfél berendelése iránt, majd a szakvélemény elkészültét követően továbbítja a megkereső részére. - Jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére intézkedik a komplex szakértői vizsgálat iránt és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről. - Pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező havi jövedelmi adatok vizsgálatára, jövedelmi adatok beszerzésére vonatkozó ellenőrzés kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. - A rehabilitációs kártya kezdeményezése iránti eljárás megindítása. - Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás, szüneteltetés, megszüntetés). - Időszakos felülvizsgálati eljárások lefolytatása, a vizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése határozattal. - Az állapotrosszabbodás iránti kérelmek intézése. - Megváltozott munkaképességű személyek ellátási ügyeiben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések előkészítése. - Fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján döntés módosítása, visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető a szakmai álláspont közlésével a fellebbezések továbbítása a másodfokú hatóság részére, valamint a másodfokú döntés kézbesítése. - Ügykezelési feladatok ellátása. - Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása a szakterület feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében - Havi adatszolgáltatás teljesítése - Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. - Jogalap nélküli ellátás visszakövetelése, megtérítési igény érvényesítése. - Méltányossági kérelem elbírálása. - Jogerőre váró döntések határidőzése, nyilvántartása, kezelése. - A lezárt, irattárba helyezett ügyekben érkezett beadványok elbírálása. - Ellátásban részesülő jövedelmének vizsgálata, bejelentések alapján történő intézkedések megtétele.

16 16 - Rehabilitációs ellátást megállapító jogerős határozat közlése a Foglalkoztatási Főosztállyal. - Ellátás szüneteltetése, megszüntetése iránti intézkedések megtétele. - Együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén történő intézkedés megtétele. - Az átmeneti irattár kezelése. Szakértői szakterület: - Megkeresések ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatása és kezelése, az RSZR, valamint a Poszeidon rendszerek alkalmazása. - RSZR Szakvél modul kezelése, a módosítások tesztelése. - A Szakértői vizsgálatra érkezett ügyfelek fogadása, személyes vizsgálatok lefolytatása. - Az iratalapú véleményezés elvégzése. - A szakvélemény kiadásához szükséges és a megkereső fél által megküldött, illetve a vizsgált személy által bemutatott dokumentumok értékelése, szükség esetén hiánypótlást kezdeményezése. - TAJ ellenőrzés elvégzése. - A kapacitástervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - Havonta az OEP felé a teljesítményjelentés elkészítése. - Komplex minősítés elvégzése (megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultság elbírálásához, a kiemelt ápolási díj igénylésével kapcsolatos hatósági bizonyítvány, illetve egyéb célból igényelt hatósági bizonyítvány iránti ügyekben), ezen belül: a.) az egészségi állapot, az önellátási képesség orvos szakmai szempontú vizsgálata, a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet 1. mellékletben foglaltak szerint szervrendszerenként, betegségcsoportonként megállapítja az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét, alkalmazza az együttes értékelés szabályait, véleményezi az orvosi rehabilitáció szükségességét, valamint a kizáró, korlátozó tényezőket, b.)a rehabilitációs lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy a rehabilitációhoz szükséges időtartam foglalkoztatási rehabilitációs és szociális szempontú vizsgálata. - Szakértői vélemény készítése hozzátartozói nyugellátás, rokkantsági járadék, baleseti járadék, fogyatékossági támogatás, aktív korúak ellátása, magasabb összegű családi pótlék, bányászok egészségkárosodási járadéka, bányászai dolgozók kereset-kiegészítése, hadi rokkantsági ellátások ügyben. - Szakértői vélemény készítése keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához, táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról, keresőképesség vizsgálatáról, baleseti táppénz idejének meghosszabbításáról, közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról, a közlekedőképességről. - Soron kívüli gépjármű alkalmassági vizsgálati kezdeményezése, - Szakértői vélemény kiadása a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához, a nemzeti gondozási díj megállapításához, az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásának megállapításához, a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról. - A szakértői tevékenység szakmai, etikai szabályainak, az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírásoknak a betartása. - A bírósági eljárásban született igazságügyi orvosszakértői vélemények véleményezése, a

17 17 perképviselő szakmai támogatása. - A vizsgálatokat informatikai rendszerben történő rögzítése. - Havi adatszolgáltatás teljesítése az NRSZH felé. - Az NRSZH által szervezett szakmai továbbképzéseken, értekezleteken való részvétel. Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő Nyíregyháza, április 30. Simkóné dr. Tornai Anita főosztályvezető s.k.

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 7. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály I. Általános rész 1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási

Részletesebben

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdés o) pontjára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: VEZ-19-98- 7/2011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási és

Részletesebben

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin A rehabilitációs hatósági feladatok változásai Horváth Anikó Katalin A 2011. évi CXCI törvény (Mmtv.) A rendszer átalakításának indokai: széttagolt ellátórendszer új egységes rendszer kialakítása, az egészségbiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: XVI-L-OO5/84-13/2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás...

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... Tartalomjegyzék Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása... 2 Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... 3 Baleseti táppénz idejének meghosszabbítása... 4 Közúti járművezetők egészségi

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Békéscsaba-Gyula Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tisztelt Olvasó! A nyugdíjbiztosítás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

2013. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

2013. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2013. 1 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S Z A B A D S Á G T É R 4. Tartalomjegyzék Előszó I. 5 Demográfiai

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A. (4) bekezdése alapján tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Békés megye valamennyi járási hivatalában az ügysegédeknél minden ügyet

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az elmúlt két évet meghatározó feladatok 2011. január 01-től a nők kedvezményes nyugdíja: 2011-ben országosan 49154 fő, megyei szinten 1245

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Kovács Ibolya főosztályvezető BFKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A -ban foglaltak alapján a járási hivatalok ügysegédei az alábbi feladatokban közreműködnek a kormányablak feladatainak ellátásában a járás

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdés o) pontjára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások. Családtámogatási és Szociális Iroda által ellátott feladatokról

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások. Családtámogatási és Szociális Iroda által ellátott feladatokról Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások Április 1-től a Magyar Államkincstár egyes feladatai is átkerülnek a kormányhivatalhoz Április 1-től nem csupán a megyeszékhelyen,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma: * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Kovács Ibolya igazgató Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve budapest@rszsz.nrszh.hu Megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA 2 2. AZ IGAZGATÓSÁG AZONOSÍTÓ ADATAI, MŰKÖDÉSI HELYEK 2 2.1. Azonosító adatok 2 2.2. Szervezeti egység által használt bélyegzőjének leírása,

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Megváltozott munkaképességű személyeknek a kieső jövedelem pótlása érdekében biztosított pénzbeli ellátás.

Ügytípus rövid leírása: Megváltozott munkaképességű személyeknek a kieső jövedelem pótlása érdekében biztosított pénzbeli ellátás. Ügytípus megnevezése: Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása. Ügytípus rövid leírása: Megváltozott munkaképességű személyeknek a kieső jövedelem pótlása érdekében biztosított pénzbeli

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához [ONYF. 3515276/A.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben