2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai"

Átírás

1 I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Főosztály szervezeti egységei: 1. Családtámogatási Osztály - Határozattal elbírálja, megállapítás esetén folyósítja a hatáskörébe és illetékességébe tartozó nevelési ellátást, iskoláztatási támogatást, gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, valamint az anyasági támogatást, továbbá ellenőrzi a jogosultsági feltételek fennállását; jogerősen megállapított támogatási igények alapján végzi a rendszeres folyósítást; - elbírálja a nagycsaládos földgázárkedvezménnyel kapcsolatos kérelmeket, valamint részt vesz a támogatásra való jogosultság ellenőrzésével kapcsolatos feladatokban; - Vezeti a fel nem vett ellátások nyilvántartását, intézkedik az újbóli folyósításról. - Kapcsolatot tart az Egészségbiztosítási Osztály 2. munkatársaival a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás megállapításával összefüggésben. - Hatósági bizonyítványt ad ki különböző kedvezmények igénybevételéhez a családtámogatási ellátást igénylő, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) megfelelően az arra jogosult közigazgatási szerv kérésére. - Ellátja a személyesen és telefonon érdeklődő ügyfelek tájékoztatását. - Ellátja az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat. - Határozatot ad ki a jogalap nélkül felvett ellátásokról, nyilvántartást vezet a jogalap nélküli kifizetésekről, figyelemmel kíséri a megtérüléseket, intézkedik a tartozások levonásáról, végrehajtásáról. A jogalap nélkül felvett ellátások részletekben történő teljesítésével kapcsolatos döntés előkészítése. Tájékoztatja az ügyfeleket a jogalap nélkül felvett ellátások alakulásáról, megtérüléséről. Gondoskodik az elévülés, kis összegű, behajthatatlanság miatti törlésről. - Elkészíti a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya részére teljesítendő adatszolgáltatást, - Nyilvántartást vezet a kis összegű, behajthatatlan, elévült, méltányosságból elengedett tartozásokról, - Elbírálja határozattal és megállapítás esetén folyósítja a fogyatékossági támogatási ellátásokat. - Előkészíti az utaláshoz havi rendszerességgel a fogyatékossági támogatásokat és a vakok személyi járadékát. - Elbírálja, folyósítja, és évente felülvizsgálja a megváltozott munkaképességű dolgozó részére a kereset-kiegészítést és átmeneti kereset-kiegészítést. - Ellátja a gyermekgondozási támogatások számfejtése során a magán-nyugdíjpénztári tagság Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 2 felvitelével, az átlépéssel, törléssel, valamint a tagdíjak levonásával összefüggő feladatokat. - Ellátja a családtámogatási ellátások országos ütköztetésével kapcsolatos eljárási feladatokat; - Gondoskodik a havi adó- és járulékbevallás javításáról, a havi számfejtési adataival való egyezőségről. - Megállapítja és levonja a kereset kiegészítésben részesülőt terhelő személyi jövedelemadó előleget, gyermekgondozási támogatásban részesülő esetében a nyugdíjjárulékot, magánynyugdíj-pénztári tagdíjat. - Igazolást ad a jogosultak részére a tárgyévben levont személyi jövedelemadó előlegről, nyugdíjjárulékról (tagdíjról) és az azok alapjául szolgáló ellátásokról. - Kapcsolatot tart a Főosztály szervezeti egységeivel, a fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, a NAV-val és az önkormányzatokkal, illetve intézkedik az európai uniós ügyekben a vonatkozó közösségi jog szabályai alapján; - A gyermekgondozási támogatásban részesülőkről adatszolgáltatás teljesít a jogszabályban meghatározott határidőre a NAV felé. - Felülvizsgálja az elsőfokú határozatot a beérkező fellebbezések alapján, majd a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül a megfelelő mellékleteket csatolva továbbítja a másodfokú hatóság részére. - Együttműködik a másodfokú határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatnál a jogi képviselővel. - Felterjeszti a másodfokú határozatok ellen benyújtott kereseteket - Adatot szolgáltat a Kormányhivatal illetékes szervei részére, illetve intézkedik az európai uniós ügyekben a vonatkozó közösségi jogszabályai alapján, - Előkészíti és felterjeszti a gyermekgondozási segély méltányosságból történő megállapításához, valamint a jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás összegének méltányosságból történő elengedéséhez vagy mérsékléséhez szükséges iratokat a hatáskörrel rendelkező szervhez. - A fogyatékossági támogatási, emelt összegű családi pótlék igényekkel kapcsolatban szakértői vizsgálatot kezdeményez. - Közreműködik a havi és éves adóbevallások teljesítésében, ezzel kapcsolatban elvégzi a magánszemélyekhez kapcsolódó ún. M lapok javítását. - Ellátja a családtámogatási ellátások országos ütköztetésével kapcsolatos eljárási feladatokat. - Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések elintézésében. 2. Egészségbiztosítási Osztály 1. Nyilvántartási szakterület: - A Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (a továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmányok kiadása, elveszett igazolvány pótlása, igazolvány cseréje névváltozás, illetve rongálódás miatt, igazolvány lejárat figyelése, bevonása, a TAJ érvénytelenítése. - Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a TAJ-t tartalmazó okmány másodlatának kiállításával összefüggésben. - A TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása. - A bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések fogadása,

3 3 feldolgozása, adattisztítási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. - Bírság kiszabása a jogszabály keretei között a nyilvántartási szakterület hatáskörébe tartozó mulasztások esetén. - A foglalkoztatók és egyéb bejelentésre kötelezettek adatainak módosítása az érintett bejelentése alapján, valamint adattisztítási feladatok ellátása. - A külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentésének kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása. - A nyilvántartási szakterület hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése. - A nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó feladatok ellátása, különösen az ezt elősegítő informatikai rendszer alkalmazása. Az uniós koordinációs rendeletekhez, valamint az ezen rendeleteken alapuló alkalmazási szabályzatban foglalt feladatok ellátása, külföldi biztosítóval (pénztárral) történő kapcsolattartás, az ezt segítő informatikai rendszeren keresztül. - Az átmenetileg harmadik állam területén tartózkodó biztosítottak által igénybe vett, és a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatások költségeinek utalásra előkészítése. - Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti formanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások. - Európai Egészségbiztosítási Kártya, Európai Egészségbiztosítási Kártya Helyettesítő Igazolás, illetve a nemzetközi egyezmény alapján kiállított Igazolás a természetbeni ellátásokra való jogosultságról. - Az alkalmazandó jogszabályokról a munkavállalók és önálló vállalkozók részére igazolás kiadása, továbbá nyilvántartásban történő korlátozása és visszavonása. - Biztosítási, foglalkoztatási vagy helyben lakási időszakok összeszámításáról szóló igazolás kiállítása, nyilvántartásba vétele; - Külföldi biztosítási jogviszony alapján a természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése biztosított és eltartott családtag esetén. - Keresőképtelenség esetén a nyomtatványok nyilvántartásba vétele. - Költség visszatérítéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, magyar illetve külföldi hatóságok megkeresése a költség visszatérítés mértékének megállapítására, kiutalással kapcsolatos intézkedések megtétele. - Megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. - Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása, jogviszonyrendezés. - Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó képviseletre jogosultak és meghatalmazott személyek nyilvántartásának vezetése. - Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések intézésében. - Ügyfélszolgálati feladatok ellátása a központi ügyfélszolgálaton és a kistérségi ügyfélszolgálati pontokon. - Kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítése. - A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. Ellátási Gazdálkodási szakterület: - A KÖZGYÓGY 2005 programban a közgyógyellátási jogosultsággal összefüggő adatok kezelése és nyilvántartása, a Járási Hivatalok megkeresése alapján vélemény készítése a rendszeres gyógyító ellátások költségeiről. - Határozatok alapján közgyógyellátási igazolványok készítése, szükség esetén visszavonása,

4 4 cseréje. - A Járási Hivatalokkal szükség szerinti egyeztető feladatok ellátása a közgyógyellátás terén. - A méltányossági közgyógyellátási igazolványok analitikus nyilvántartása. - A Járási Hivatalok által határidőben meg nem fizetett térítések esetében intézkedések megtétele a hatályos szabályozások betartásával. - Hatósági bizonyítvány kiadása az egészségbiztosítás felé fennálló tartozásról. - Az E. Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatás biztosítása az OEP és egyéb szervek részére. - Az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése. - A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány kezelése. - A méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, és a külföldi sürgősségi gyógykezelések megtérítésének érvényesítése, utalványozása ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése. - A méltányossági közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a tartozásállomány kezelése. - A kifizetőhelyi elszámolások kezelése, utalásra előkészítése, a pénzügyi teljesítés érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése. - A Volán társaságok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok pénzügyi ellenőrzése, teljesítése. - Az Egészségbiztosítási Osztály 2. által elkészített bevallás elektronikus továbbítása a NAV részére, az adó- és járulék kötelezettségek teljesítése, az adófolyószámla ellenőrzése. - A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek, eljárási és mulasztási bírságok, valamint közgyógyellátási igazolvány jogosulatlan használata miatti fizetési kötelezettség megtérítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítása, követelésállomány kezelése, intézkedés a megtérülés iránt. - A főkönyvi számlák vezetése és a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási rend biztosítása a FORRÁS-NET program használatával. - A gazdasági műveletek kontírozása, főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez kapcsolódó számviteli rend betartása. A szakmai analitikus nyilvántartási folyamatos egyeztetése a főkönyvi könyveléssel és az eltérések rendezése. - A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása. - Az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, felügyelete. - A beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, a mérleg alátámasztását szolgáló - a főkönyvi adatokkal egyeztetett - részletező teljes körű és hiteles kimutatások biztosítása. - A gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémák jelzése az OEP felé. - A keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi Monitor Rendszer működtetése, jelentés készítése. - A keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, elbírálása, heti szolgáltatói jelentések beérkezésének nyomon követése, adatelemzés, hibák javítása. - Munkáltatói megkeresésre történő keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, állásfoglalás kiadása.

5 5 - A keresőképtelenséget ellenőrző főorvosok munkájának koordinálása. - A megtérítési tevékenységhez kapcsolódó orvosszakmai feladatok ellátása. - Üzemi baleseti határozathoz orvosszakmai vélemény adása. - Anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása, utalásra való előkészítése és továbbítása. - Üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos eljárás, elszámolások utalásra való előkészítése, rögzítése és továbbítása. - Az üzemi balesettel, hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése; - Baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, fizetési meghagyás, kárszámla kiadása. - A méltányossági, fizetési könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő előkészítése. - Adósság rendezési, csőd, felszámolási, kényszertörlési, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése az egészségbiztosítási szerv valamennyi követelése vonatkozásában. - Az ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, az irattárral, az iratanyag selejtezésével kapcsolatos teendők ellátása, a bélyegzők nyilvántartása, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - A kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások adatainak szúrópróbaszerű egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival. - Az OEP és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, adatszolgáltatás. - Tájékoztatási tevékenység keretében kimutatások elkészítése, és közreműködés a statisztikai évkönyv összeállításában. - Hatáskör hiánya miatti áttétel az intézkedésre jogosult szervhez. 3. Egészségbiztosítási Osztály 2 - A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés iránti igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való előkészítése. - A baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történő elbírálása. - A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek megtérítésével kapcsolatos fizetési meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása. - A visszaérkezett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, utazási költség kezelése, nyilvántartása. - A pénzbeli ellátások igénybevétele során hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés alapján az eljárás lefolytatása, másodfokú eljárás lefolytatásához szakmai vélemény és felterjesztés készítése. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú eljárás lefolytatása. - A táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek vezetői döntésre való előkészítése, a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások utalásra előkészítése. - A közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények alapján megállapítható betegségi és anyasági ellátások elbírálása.

6 6 - A foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a fizetésre kötelező határozat kiadása, a jogerős határozatok terhelési, törlési jegyzékkel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére történő átadása. - Ügyfélszolgálati feladatok ellátása a központi ügyfélszolgálaton. - Pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó mulasztásról hatósági döntés kiadása. - Kapcsolattartás a Családtámogatási Osztály munkatársaival a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás megállapításával összefüggésben. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások előkészítése. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, a kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása. - A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. - A kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzés tartása. - A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának ellenőrzése. - A kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál átfogó, téma, cél-, utó- és záró ellenőrzések végrehajtása, az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedés megtétele, végzések, határozatok, fizetési meghagyások kibocsátása. - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány készítése. - Egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálása, döntésre előkészítése, üzemi baleseti jegyzőkönyv elkészítése. - A biztosítási jogviszony határozattal történő elismerése, törlése. - Az osztály hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése. - A NAV által biztosított nyomtatványokon a pénzbeli ellátásokból levont, magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, járulék-, és tagdíjbevallások; valamint az önellenőrzés elkészítése és az Egészségbiztosítási Osztály 1. részére történő továbbítása. - Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában; - Méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek döntésre történő előkészítése; - A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. - Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, az egészségbiztosítási osztályok, a nyugdíjmegállapítási és adategyeztetési osztályok, a családtámogatási osztályok, a rehabilitációs ellátási és szakértői osztályok, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a NAV, a magán nyugdíjpénztárak és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek, továbbá ügyfél részére. Kistérségi Ügyfélszolgálati Irodák feladatai - Szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása. - Panaszok, közérdekű bejelentések fogadása. - Egyedi méltányossági kérelmek átvétele.

7 7 - a TAJ és EU Kártya, valamint a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-igazolással összefüggő feladatok ellátása, a kötelező nyilvántartások vezetése. - A biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása. - Pénzbeli ellátással és utazásiköltség-térítéssel kapcsolatos tájékoztatás, igények átvétele. 4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály Jogi és Igazgatási terület: - A perképviselet ellátása a nyugdíjszakmai és adategyeztetési valamint megtérítési feladatokkal összefüggő ügyekben. - A Főosztály hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások fegyelmi és kárfelelősség szempontjából történő értékelése, büntető-, szabálysértési feljelentés megtétele szükségességének véleményezése, - Együttműködés a Humánpolitikai, Jogi és Perképviseleti Osztállyal munkaügyi, polgári és büntető bíróságok előtt folyó, továbbá más hatósági eljárásban. - Jogi szakvélemény adása megkeresésre. - Jogszabály, normatív utasítás-tervezetek, szabályzat-tervezetek stb. véleményezése, a szakterületi vélemények összefoglalása. - Részvétel a Főosztály irányításával és felügyeletével összefüggésben keletkezett iratok, a feladatellátást érintő körlevele, szakmai iránmutatások kidolgozásában. - Részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában. - A Főosztály szakmai, különösen nyugellátási, nyilvántartási, ellenőrzési, megtérítési, méltányossági, egészségbiztosítási, családtámogatási, rehabilitációs igazgatási, ügyviteli feladatellátásának, vezetői ellenőrzés rendjének rendszeres ellenőrzése. - A Főosztály szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra. - Az ellenőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok, az ONYF normatív utasításai, szabályzatai és az kormánymegbízotti utasítások, szabályzatok betartásának ellenőrzése. - A Főosztályvezető által- munkaterven kívül meghatározott - eseti feladatok ellátása. - A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési, esetleges kártérítési ügyek intézése, határozatok, végzések és kárszámlák kibocsátása. - A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező kereset szerzésére irányuló megállapodások megkötése. - A közérdekű bejelentések panaszok kezelése, kivizsgálása, minősítése. - Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése. - Csőd, felszámolási, kényszertörlési, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése. A hitelezői igények bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtétele. - Figyelemmel kíséri a Főosztály illetékességi területén működő cégeknél, gazdasági társaságoknál indított csőd,- végelszámolási,- felszámolási-, valamint kényszertörlési eljárásokat. Azok kezdetéről, illetve a végéről tájékoztatja a Nyugdíjbiztosítási Alap Területi elszámolási szakterületet. - A jogalap nélküli ellátás, kiutalt késedelmi kamat visszafizetésével, megtérítésével kapcsolatos

8 8 ügyintézés. - Jogszabály, normatív utasítás-tervezetek, szabályzat-tervezetek stb. véleményezése, a szakterületi vélemények összefoglalása. - Elvégzi a főosztályvezető által munkaterven kívül meghatározott eseti feladatokat. - A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az OSAP adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. - Statisztikai adatok gyűjtése, jelentések elkészítése, továbbítása az ONYF illetékes főosztályára, illetve a Kormányhivatal felé. - Statisztikai Évkönyv készítése. - A Főosztály működéséhez, a vezetői munka segítéséhez szükséges belső idősorok vezetése, elemzése, folyamatos értékelése. - A Főosztályvezető irányító munkájához szükséges külső és belső információk gyűjtése, rendszerezése, nyilvántartása. - Kapcsolattartás a Főosztály osztályaival, a közöttük lévő kapcsolat koordinálása. - Kapcsolattartás az ONYF-fel. - Kapcsolattartás a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, Járási Hivatalaival. - Kapcsolattartás a külső szervekkel (más államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel), a médiával. - Munkatervek, beszámolók elkészítése, a határidők és teljesítések figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése (vezetői, összmunkatársi stb.). - Vezetői döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése. - Rendezvények megszervezése. - Belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a belső tájékoztatás biztosítása. - Az ONYF-hez, Kormányhivatalhoz címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, továbbítása, tájékoztatók összeállítása. - A Főosztály feladatait érintő változások figyelemmel kísérése. - A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végzése. - Titkári feladatok ellátása. - Az ügyviteli koordináció. - Gépkocsi igények előkészítése - Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása. - A méltányossági nyugellátás emelésével, megállapításával és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos főosztályvezetői javaslattételi jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatok ellátása, a főosztályvezető által meghatározottak szerint. - Méltányossági nyugellátás megállapítás iránti kérelmek tárgyában javaslatok készítése, főigazgatói döntésre javasolt ügyek előterjesztése a Főosztályvezetőhöz. - ONYF Főigazgatója hatáskörébe tartozó ügyek felterjesztésének az előkészítése. - Az engedélyezést követően határozatok hozatala, a megállapított kivételes nyugellátás-emelések, egyszeri segélyek jegyzékbe foglalása, a határozatok továbbítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. - A Főosztályvezető hatáskörébe tartozó egyes nem kivételes - méltányossági ügyek döntésre történő előkészítése, és a döntésnek megfelelő határozathozatal. - Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, érkeztetése, szétosztása, fax, Főosztályt érintő e-

9 9 mail közlemények kezelése, beérkeztetése, iktatása. - A tévesen érkezett küldemények kezelése. - A Központi Szkennelő, a Dokumentum Kapu, a Hivatali Kapu rendszeren keresztül a Központi Érkeztetőkönyvbe érkező dokumentumok kezelése (érkeztetése, továbbítása). - Külső szervek és személyek részére címzett levelek, csomagok postai feladásának ellátása. - Az általános irattár kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. - Konkrét ügyekben, szakmai információkkal kapcsolatos sokszorosítási feladatok ellátása. - A szakmai nyomtatványok, tájékoztatók igényléséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása. - Ajánlott levelek nyilvántartásának vezetése. Nyilvántartási szakterület: - A nyilvántartási szakterületre érkező iratok iktatási tevékenységének ellátása. - A nyilvántartási szakterület irattárának kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. - A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás adataiból az igényelbírálási/adategyeztetési eljárásban szükséges adatok biztosítása, hiányzó adatok beszerzése. - A Tny. 96. (8) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelő kivonat kiadása a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból és a társadalombiztosítási egyéni számla rendszerből. - A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások megállapításához szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatok begyűjtése, ellenőrzése, befogadása, rendszerezése, őrzése, valamint feldolgozása. - Egységes nyilvántartás kialakítása, működtetése, fejlesztése, amely biztosítja az ellátások megállapításához szükséges adatokat. - Az e-ügyintézés biztosításához a nyilvántartásra kötelezettek bejelentő lapjának rögzítése, módosítása. - A nyilvántartásra kötelezett visszamenőleges adatszolgáltatásainak befogadása, felülvizsgálata, hibás/ hiányos adatszolgáltatás benyújtása esetén javíttatása. - Mulasztási bírság érvényesítése. - Mulasztási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelmekben, fellebbezési ügyekben döntés előkészítő munka végzése. - Okmányérvénytelenítési, okmányrögzítési feladatok ellátása. - SZAB kezelése, adatok manuális rögzítése, adattisztázási feladatok ellátása. - CD-Cégközlöny adatainak rendszeres feldolgozása, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési, törlési eljárások, székhelyváltozási, névváltozási adatok manuális rögzítése, aktualizálása a KELEN rendszerben. - Felszámolókkal/végelszámolókkal kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása. - Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása felszámoló, végelszámoló, ügyvéd, ügyvédi iroda kérésére a nyilvántartásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről. - A nyilvántartási szakterület ügyfélszolgálatának működtetése, adatközlések átvétele, szakmai felülvizsgálata, feldolgozása. Tájékoztatás az adatszolgáltatás folyamatával, a programok használatával, az E- ügyintézés menetével kapcsolatban, valamint a nyomtatvány kitöltéséhez, a számítógépes program letöltéséhez, illetve az adatok rögzítéséhez segítségnyújtás. - Együttműködés társosztályokkal, az ONYF szakmai főosztályaival. - Más közigazgatási szervtől/hatóságtól/bíróságtól hatósági ügyben érkező megkeresések esetében

10 10 belföldi jogsegély ügyekben adatszolgáltatás. - Biztosítási jogviszony megállapításáról, illetve törléséről szóló határozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. - A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás. törlés), valamint annak megtagadása tárgyában való határozathozatal. - Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben). - Kapcsolattartás a nyilvántartásra kötelezettekkel, a nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása érdekében. - Az adatbázis-példány helyreállítási feladatok ellátása. - A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. - Biztosítási idő adatok átadása a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére. Ellenőrzési szakterület: - A megváltozott munkaképességű személyek ellátásához szükséges tisztázatlan jövedelem adatok helytállóságának vizsgálata. - A nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata. - Az adategyeztetési eljárásban tisztázatlan adatok vizsgálata. - Tny. 22/A. (1)-(2) bekezdése szerinti nyugdíjnöveléshez a jogosultsági idő és a kereseti (jövedelmi) adatok vizsgálata. - A Tny. 83/B. alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. - Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához, adategyeztetési eljárások lefolytatásához a szükséges, hiányzó adatok beszerzése. - Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos eljárás lefolytatása. - A megszűnő kötelezettek (foglalkoztatók, egyéb szervek stb.) záró ellenőrzése. - A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. - A nyilvántartási szakegységekhez beérkezett szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos helyszíni ellenőrzése. - Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. - A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára vonatkozóan is) társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. - Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. - Az előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. - Visszamenőleges adatszolgáltatás dokumentumainak helyszíni ellenőrzése. - Az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek felvétele, hivatalos feljegyzések készítése, határozatok és végzések hozatala. - Az ellenőrzött szankcionálása abban az esetben, ha az idézésnek nem tesz eleget, továbbá ha az ellenőrzést akadályozza. - A mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges előkészítő eljárás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: VEZ-19-98- 7/2011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. oldal (66) T A R T A L O M J E G Y Z É K I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat hatálya......... 4 2. A szabályzat célja...... 4 II. FEJEZET A MÁTRA VOLÁN Zrt. MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A MÁTRA VOLÁN Zrt.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai. A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben