NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: február 27., hatályba lép: március 2-án 1

2 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység neve: Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ Gazdasági Iroda. Az Iroda működési helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Az Iroda a Nyíregyházi Főiskola központi szolgáltató szervezeti egysége, amely többek között gazdasági, pénzügyi, számviteli, kontrolling, bér és munkaügyi feladatokat lát el. Az Iroda feladatait a hatályos jogszabályok, a Főiskolai szabályzatok és jelen ügyrend keretei között önállóan látja el. Az egység nem önálló jogi személy. II. AZ IRODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az Iroda tevékenységét két csoportra válva végzi, bér és munkaügyi valamint számviteli, pénzügyi- és kontrolling tevékenységekre bontva: Bér és Munkaügyi Csoport Számviteli, Pénzügyi és Kontrolling Csoport Az Irodán belüli egységek nem önálló szervezeti egységek. A Bér- és Munkaügyi Csoport tevékenységét ügyvivő szakértő munkakörben a bér- és munkaügyi csoportvezető koordinálja. Közvetlen munkahelyi vezetője a gazdasági irodavezető. A Számviteli, Pénzügyi és Kontrolling Csoport tevékenységét ügyvivő szakértő munkakörben a számviteli pénzügyi és kontrolling csoportvezető koordinálja. Közvetlen munkahelyi vezetője a gazdasági irodavezető. Az Iroda vezetésével összefüggő feladatok előkészítésére az irodavezető javaslattévő, véleményező értekezletet hirdethet, amelyre meghívhatja az Iroda bármely munkatársát vagy külső szaktanácsadót, ha szükséges. A döntéseket a megfelelő egyeztetés és tanácskozás után az irodavezető hozza meg. Az értekezlet állandó meghívottja a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ vezetője. III. AZ IRODA FELADATAI A Nyíregyházi Főiskola hatályos Szervezeti és működési szabályzatának 41/B. (3) határozza meg a Gazdasági Iroda főbb feladatait. Az Iroda tevékenységeinek sorában található a kontroller által végzett feladatcsoport is. Főbb feladatai közé tartozik: - a Kontroll és Monitoring Gazdasági Koordinációs Bizottság valamint a Kockázatkezelő Bizottság titkári feladatainak ellátása, - az intézményi stratégiai célok, célértékek teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a meglévő elektronikus rendszerek működtetésével, kontrollok alkalmazásával, - a kockázat elemzés koordinálása, ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, az intézkedési tervek megvalósításának folyamatos nyomon követése, 2

3 - az ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének koordinálása, - a Belső kontrollrendszer működésének nyomon követése. A Bér- és Munkaügyi Csoport főbb tevékenységei: - munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása - részt vesz az intézményi költségvetés összeállításában és közreműködik a beszámoló, mérleg-jelentés elkészítésében, - biztosítja a felsőbb szervek, hatóságok részére a határidős adatszolgáltatásokat, valamint előírt beszámolókat, - a Főiskola béralap felhasználásáról nyilvántartást vezet, - gondoskodik a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazotti Törvény, továbbá a kapcsolódó egyéb törvények és jogszabályok betartásáról, - a központosított illetményszámfejtés bevezetése miatt kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár munkatársaival, - biztosítja a rendszeres személyi juttatások, változóbérek számfejtéséhez kapcsolódó alapadatok bizonylatainak, jelentéseinek határidőben történő beérkezését a Magyar Államkincstárhoz, - biztosítja a nem rendszeres juttatások, megbízási díjak és egyéb bérjellegű juttatások számfejtését és folyósítását határidőre, a hozzá kapcsolódó jelentések határidőben történő beérkezését a Kincstárhoz, - ellenőrzi a munkáltatói és egyéni járulékok és adók havonkénti bevallását és intézkedik a határidőben történő utalása érdekében - gondoskodik a Kincstári bérszámfejtő programból történő főkönyvi feladás elkészítéséről és átadásáról a Számviteli Pénzügyi és Kontrolling Csoport felé, - megszervezi a Számviteli Pénzügyi és Kontrolling Csoporttal történő egyeztetéseket, - részt vesz a költségvetési beszámoló és a költségvetés tervezésében a béralappal összefüggő kérdésekben - kötelessége naprakészen ismerni a központ feladatával kapcsolatos közalkalmazotti, adózási, társadalombiztosítási stb. törvényeket, jogszabályokat - kapcsolatot tart és egyeztetéseket végez az Igazgatási és Humánpolitikai Központ kijelölt munkatársával - a pénzgazdálkodási rendhez kapcsolódó aláírási jogköröket szabályozó utasításban foglaltakat betartja - ellátja az intézménynél érvényen lévő FEUVE-hez (Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés) kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalban a csoport számára meghatározott ellenőrzési feladatokat. A Számviteli, Pénzügyi és Kontrolling Csoport főbb tevékenységei: - részt vesz az intézményi költségvetés összeállításában és közreműködik a beszámoló elkészítésében, - közreműködik a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok szerinti gazdálkodás végrehajtásában, - végzi a Főiskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja a készpénzforgalmat, ellenőrzi a kifizetések és bevételek jogosságát, - ellátja a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat, - ellenőrzi és ellenjegyzi a főiskola számlájára érkező bevételeket illetve kiadásokat, - a gazdálkodási egységek részére jóváhagyott pénzügyi keretek felhasználásával kapcsolatos tájékoztatásban, egyeztetés bonyolításában részt vesz, - saját hatáskörű előirányzat módosítással kapcsolatos feladatok ellátása, rendezése a Magyar Államkincstár felé, a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett, 3

4 - a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással összefüggő feladatok végzése, - bevételek teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése, - kialakítja, és karbantartja a témaszámok rendszerét, a kötelezettségvállalási rendet, - irányítja az azonosítatlan bevételek és kiadások rendezését, a pénzforgalom Egységes Rovatrend Azonosítóinak rendezését, a kiadási előirányzatok és teljesítések egyeztetését főkönyvvel és a Kincstárral, - számvitel részére feladás készítése az előirányzat változásokról. - folyamatosan tájékoztatja a kancellárt és közvetlen munkahelyi vezetőjét a költségvetési kiadások bevételek alakulásáról, - a csoport dolgozóinak a munkakörük ellátásával és a munkafegyelemmel kapcsolatosan szóban vagy írásban utasítást ad, - a csoport dolgozóinak távolléte esetén megszervezi azok helyettesítését, - köteles ellátni az irányítási vonal szerinti felettes vezetők utasítása esetén a jelen munkaköri leírásban nem szereplő, de a munkakörhöz tartozó feladatokat is, - kialakítja a számviteli törvény, valamint az előírt beszámolási kötelezettség elvárásainak megfelelő nyilvántartásokat, - részt vesz az intézmény szabályzattervezeteinek kidolgozásában, - biztosítja a főiskola eszközeinek, az anyagoknak nyilvántartását, a szabályszerű eszköz, anyaggazdálkodást, - a szabályszerű leltárfelvételről gondoskodik, - részt vesz az intézmény egységeire bontott részletező nyilvántartások kódrendszereinek, témaszámainak kialakításában, - közreműködik a számlavételi egységek meghatározásában, a közvetlen és közvetett ráfordítások módszerének kidolgozásában, a kódok kialakításában, - ismeri és alkalmazza az államkincstár által használt Egységes Rovatrend Azonosítókat, - gondoskodik arról, hogy a bizonylatok kontírozása és könyvelése a mindenkor érvényes számviteli törvény, jogszabály és belső szabályzatoknak megfelelően történjen, - kontrollálja az ÁFA- törvény szerinti bevallást és előkészíti annak pénzügyi rendezését, - részt vesz az intézmény éves beszámolójának, a negyedéves mérleg-jelentéseknek, az éves szöveges beszámolójának összeállításában, - biztosítja a felsőbb szervek, hatóságok részére (EMMI, Magyar Államkincstár stb.) a határidős adatszolgáltatásokat, - ellátja az intézménynél érvényen lévő a csoport tevékenységéhez tartozó - FEUVEhez (Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés) kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalban meghatározott ellenőrzési feladatokat. IV. AZ IRODAVEZETŐ FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE A Gazdasági Iroda vezetője munkakörét tekintve ügyvivő szakértő, beosztása gazdasági irodavezető. Közvetlen munkahelyi vezetője a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ vezetője. Az Iroda vezetőjének megbízására pályázat útján kerül sor. A Szenátus rangsorolását követően három éves határozott időre az irodavezetőt a Kancellár bízza meg. A vezetői megbízás az eredeti eljárással azonos módon nyilvános pályázat alapján több alkalommal 4

5 meghosszabbítható. Az irodavezető főbb feladatai: - Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 41/B. (3) meghatározott, a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó tevékenységek irányítása és koordinálása, - kialakítja a számviteli törvény, valamint az előírt beszámolási kötelezettség elvárásainak megfelelő nyilvántartásokat, - ellenőrzi a gazdasági folyamatokat a jogszabályok és a belső szabályzatok betartása mellett, - gazdasági, pénzügyi, bérgazdálkodási, kontrolling adminisztrációs tevékenységek szakmai irányítása, ellenőrzése, koordinálása, - kidolgozza az központ munkáját érintő szabályzattervezeteket, - az irányítása alá tartozó dolgozók felett közvetlen utasítási jogkörrel rendelkezik. - elkészíti az Iroda dolgozóinak munkaköri leírásait, időnként azokat felülvizsgálja, ha szükséges átdolgozza, - szükség esetén javaslatot dolgoz ki a vezetésére bízott iroda esetleges átszervezésére, folyamatszervezési intézkedéseire vonatkozóan, - az intézmény, oktatási, funkcionális és szolgáltató egységeivel biztosítja a jó együttműködést, - biztosítja a felsőbb szervek, hatóságok részére a határidős adatszolgáltatásokat, valamint előírt beszámolókat, - a költségvetési tervezéssel és a beszámolással, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, többek között összeállítja az intézmény éves költségvetés tervezetét, valamint határidőre elkészíti az intézmény éves beszámoló-jelentését, és a negyedéves mérlegjelentéseket, és részt vesz az éves szöveges beszámoló-tervezetet összeállításában, - biztosítja a főiskola eszközeinek, forrásainak nyilvántartását, a szabályszerű gazdálkodást, - a szabályszerű leltárfelvételről gondoskodik, - részt vesz az intézmény egységeire bontott részletező nyilvántartások kódrendszereinek, témaszámainak kialakításában, - közreműködik a számlavételi egységek meghatározásában, a közvetlen és közvetett ráfordítások módszerének kidolgozásában, a kódok kialakításában, - ismeri és alkalmazza az államkincstár által használt Egységes Rovatrend Azonosítókat, - gondoskodik arról, hogy a bizonylatok kontírozása és könyvelése a mindenkor érvényes számviteli törvény, jogszabály és belső szabályzatoknak megfelelően történjen, - kontrollálja az ÁFA- törvény szerinti bevallást és előkészíti annak pénzügyi rendezését, - az előirányzati keretszámok teljesítését figyelemmel kíséri, - ellátja az intézménynél érvényen lévő FEUVE-hez (Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés) kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalban meghatározott ellenőrzési feladatokat, - minden olyan feladat elvégzése, amelyre közvetlen munkahelyi vezetője, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója utasítást ad. Valamennyi egyéb kérdésben a működés feltételeit és rendjét az SZMSZ, annak mellékletei valamint a Kollektív Szerződés határozza meg. Az Iroda munkatársai munkarendjére a Kollektív Szerződés előírásai vonatkoznak, időbeosz- 5

6 tását az irodavezető határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Gazdasági Iroda ügyrendjét a Szenátus az IHK/111-29/2015. (február 27.) számú határozatával, március 2-i hatállyal fogadta el. Nyíregyháza, február 27. a Szenátus nevében: Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor 6

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata Pécs 2015. 2015. június 25. napjától hatályos

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben