7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)"

Átírás

1 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése = A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara jelentése... a(z)... évre = Kolozsvár = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) Hivatkozások 1/ A vidékről általános összefoglalót olvashatunk például: BARITIU, Gh.: Istoria regimentulu alu II. románescu gráni{iaru Transilvanu.(Brassó, 1874.), SCHWICKEL, J. H.: Geschichte dér österreichischen Militargrenze. (Wien-Teschen, 1883.), JANCSÓ Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. I. (Bp., 1896.) , OTROPA, V.: Districtul Násáudului. Archiva Some aná (Násáud) : 5-6., MARTIAN, J.: Tara Násáudului inainte de instaurarea regimentului de grániceri. (Násáud, /1933./), GÖLNER, C.: Regimentele gránicere ti din Transilvania (Buc., 1973.), OTROPA, V.: Districtul grániceresc násáudean.(cluj-napoca, 1975.), BINDER Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmuskori falusi és városi együttéléséből. (Bük., 1982.) , TRÓCSÁNYI Zsolt: Új etnikai kép, új uradalmi rendszer ( ).In: Erdély története. II. Szerk.: MAKKAI László 84

2 -SZÁSZ Zoltán. (Bp., 1987.) ,GYÉMÁNT, L: Die rumanische Grenzenvölkerung aus Siebenbürgen Stellung und Streben. In: The Austrian Military Bordér. Its Political and Cultural Impact (Ia i, 1994.). A megye határának változására pedig lásd: HAJDÚ-MOHAROS József: Regionális áttekintés: 25 régi megyétől 16 mai megyéig. In: VOFKORI László: Erdély közigazgatási és etnikai földrajza. (Vörösberény, 1996.) / CSERNÁTONY Gyula: Besztercze-Naszódmegye. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 20. Magyarország VII. (Bp., 1901.) / BEKE György: Búvópatakok. Barangolások Beszterce- Naszód megyében. (Bük., 1980.) 94. 4/ PÁLFFY Endre: George Co$buc élete, költészete (Bp., 1973.) / A vidék erdőiről lásd például: DEMETRESCU- GARBOVI, St.: Pádurile gránicere ti din judetul Násáud. Revista Pádurilor , , OTROPA, V.: Pádurile din districtele gránicere ti románe ti din Transilvania.Terra Nostra (Buc.) , ANDRON, Fr.: Cu privire la istoricul pádurilor din judetul Bistrita-Násáud. File de istorie Bistrita 4: , SZÁSZ Zoltán: Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás korában. In: Erdély története. III. Szerk.: SZÁSZ Zoltán. (Bp., 1987.) , OROSZI Sándor: A naszódvidéki erdők állami kezelése. Agrártörténeti Szemle : , RÖSLER, R.: Zűr Forstgeschichte Rumániens. Ein zusammenfassender Überblick. News of Forest History 28. (Wien, 1999.) 43. 6/ KŐVÁRY László: Erdélyország statistikája. I. (Kvár., 1897.) / PUSKÁS Ferenc: A naszódvidéki erdőségek kezelése, használata és értékesítése hajdan és most. EL

3 8/ BENIGNI, J. H.: Statistische Skizze dér Siebenbürgischen Militár-Grenze. (Hermannstadt, 1816.) 35. 9/ Lásd 7/ / Lásd 7/ és LÓNYAY Menyhért: Az államvagyonról hódolatteljes előterjesztése Ő császári és apostoli királyi Felségéhez. (Buda, 1869.) / A megállapodásra az erdészeti szaksajtóban lásd: A naszódvidéki erdők községi birtokká lettek EL / OL. K / Lásd 7/ A hangszerfatermelés a későbbiekben is jelentős volt. Ezzel a termékkel a besztercei erdőigazgatóság az évi párizsi világkiállításon is szerepelt. Lásd: évi párisi nemzetközi kiállítás. A Magyar Korona Országai erdészeti kiállításának részletes katalógusa (Bp., 1900.) / KKIKJ / OL. K (418.) 16/ Uo kötet, kötet és kötet. Erdőfelügyelői jelentések: 1882., 1883., év. Kolozsvári erdőfelügyelőség. 17/ KKIKJ / OL. K / Uo /C / Uo /a-l / Uo /c-l / Uo / Uo /a Az erdőtörvény életbe léptetése utáni korszakban a községek már éltek a kitermelhető fakészletek nyilvános áruba bocsátásának lehetőségével. Lásd például az Erdészeti Lapokban megjelent faeladási hirdetményeket: az évben XI. füzet IX., XII. füzet XV., az évben a IV. füzet VIII., XI. füzet X-XI. hirdetési oldalát. 24/ Uo /C / EL Itt hadd jegyezzük meg, hogy a 86

4 miniszteri biztos kinevezését, ténykedését a románok a hírhedtté vált, évi Memorandum-ban kifogásolták. Lásd: KEMÉNY G. Gábor (összeáll.): Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon. I. (Bp., 1952.) / OL. K /a-3341.( ) 27/ Uo /a / Lásd: Szabályzat a Besztercze-Naszód vm. hatósága alá tartozó községek által eszközlendő faeladásoknál vagy más erdei haszonvételek kibérlésénél követendő eljárás iránt és Szabályzat a beszterczei-vidéki és jádi erdőgondnokságok kerületéhez tartozó községek erdejének kihasználása alá kerülő rendes évi vágások, fatermékek értékesítése tárgyában In: SCRIDON Leó (összegyűjt.): Besztercze-Naszód vármegye érvényben levő szabályrendeleteinek gyűjteménye, kiegészítve a törvényhatósági és a közigazgatási bizottság szabályaival, közérdekű határozataival, valamint a vármegye alispánjainak általános érvényű rendelkezéseivel. (Beszterce, 1913.) / Bánffy kormánybiztosságának idejéből lásd például az Erdészeti Lapokban megjelent faeladási hirdetményeket. Az évben III. füzet VIII-IX., VII. fűzet IV., VIII. füzet VII., az évben I. füzet IV., VIII-IX., X., IV. füzet VII-X., XI. füzet III-IV. és az évi IV. füzet III. (hirdetési) oldalait, ahol maga Bánffy volt a hirdetmény aláírója, mert a közösen kezelt erdők faeladásáról volt szó. 30/ Lásd 7/ / OL. K (66.519/1890. Bánffy levele.) 32/ A törvényjavaslat megjelent: EL / OL. K (19.850/1890.) 34/ Uo. (55.071/1890.) és (58.371/1890.) 35/ Laitner Elek EL / OL. K (61.560/1890.) 37/ Bánffy egyébként 1890-ben a vármegyei főispánság- 87

5 ról is lemondott, és csak két év múlva tért vissza - most már az országos - politikai életbe. Lásd: Losonczi báró Bánffy Dezső emlékezete EL és Báró Bánffy Dezső ( ) ME , továbbá EL / Lásd 7/ / Az erdőgondnokságok évi területadatai megtalálhatók: BEDŐ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása. IV. (Bp., 1896.) / Itt hadd jegyezzük meg, hogy sem az erdőgondnokságokhoz, sem a Naszód-vidéki községekhez tartozó erdő- és legelőterületek nem határozhatók meg egyértelműen és kőbe vésetten. Ezért - a Puskás Ferenc-féle kimutatáson kívül - ebbe a kérdésbe nem mennénk bele részletesebben, mert maguk a kortársak, sőt a tulajdonosok sem tudták a pontos adatokat. Lásd: VENCZEL József: A volt határőrezredek vagyonának sorsa. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Besztercén szeptember hó 5-7. napján tartott tizennyolcadik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: BÍRÓ Vencel (Kvár., 1944.) lábjegyzetben. 41/ OL. K (55.071/1890.) 42/ Uo Az épületre kiírt pályázat nyerteseiről, Aigner Sándorról és Hübner Jenőről lásd: Budapesti Építészeti Szemle 1899: V. fűzet első belső borító. 43/ OL. K (55.071/1890.) 44/ Az egyesítés utáni helyzetre lásd: A földmívelésügyi ministerium évi költségvetése EL / Az erdőgondnokok, illetve a központi tiszti személyzet név szerinti felsorolásához lásd az Erdészeti Zsebnaptár évenként megjelenő név- és címjegyzékét. Az alkalmazottaktól megköveteltekre pedig lásd például az Erdészeti Lapokban megjelent álláshirdetéseket. Az évi VII. fűzet VIII., az évi III. füzet IX-X., 88

6 az évi IV füzet II-III., az évi XI. füzet III-IV az évi XXIII. füzet XIV-XV. és az évi XI-XII. füzet XIII- XIV. (hirdetési) oldalait. 46/ Lásd OROSZI Sándor: Kallivoda Andor ( ). In: Magyar agrártörténeti életrajzok. I-P. Szerk.: FÜR Lajos - PINTÉR János (Bp.,1988.) / Lásd 28/. Az idézett mű oldalain a nyugdíj szabályzat, míg az állam által kezelt erdők és kopárterületek őrzésénél alkalmazott erdőőrök és erdőlegények szolgálati és fegyelmi szabályzata az oldalakon olvasható. 48/ A törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek olvashatók az Erdészeti Lapok évi évfolyamának oldalain. A teljes, a Naszód-vidéki erdőkre vonatkozó jogszabálygyűjtemény megtalálható: OL. K A/ / OL. K / Uo /a / A kimutatás községi összerdőterületet tartalmazó adatainak forrása: A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája (Bp., 1897.) I és 594. A községek saját használatra kihasított erdőinek adatai pedig a 39/ jegyzet alatt említett műből valók. 52/ OL. K A/ A vármegyére vonatkozó kataszteri kiigazítási adatokat lásd: Besztercze-Naszód vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme művelési áganként és osztályonként az évi V.t.-czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazítás után (Bp., 1914.). 53/ FEKETE Lajos: A magyarországi erdők jövedelmezőségi viszonyai a XIX. század utolsó évtizedében. Erdészeti Kísérletek / VENCZEL József: A volt határőrezredek vagyonának sorsa. Klny. Erdélyi Múzeum-Egyesület évi besztercei vándorgyűlésének emlékkönyvéből. (Kvár., 1944.)

7 55/ OL. K kötet (üzemterv) és kötet (időszaki gazdasági beszámoló). 56/ Uo kötet. A Naszód-vidékre vonatkozóan további üzemtervek találhatók még: OL. K /a-469. Ciblesfalva, Radnalajosfalva, Nagyrebra, Szentjózsef, Kisilva ideiglenes tervei; /a Borgótiha, Pojén; Uo. K kötet. Kissajó; kötet. Marosborgó üzemtervei és üzemátvizsgálási munkálatai. 57/ Uo A szaksajtóban is tudósítottak róla. Lásd: B.fEDŐ] A.[lbert]: A fapiaczról. EL / OL. K / Az árverési hirdetmény megjelent az Erdészeti Lapokban is: évi VI. füzet IV. hirdetési oldal. 60/ OL. K / FM. jel / Az időszakra lásd például az Erdészeti Lapokban megjelent faeladási hirdetményeket. - A közösen kezelt erdőkre az évben X. füzet XIV., az évben XI. füzet III-IV., az évben VI. füzet X-XI., az évben XXI. füzet XII-XIV., az évben XX. füzet X-XI., az évben VIII. füzet XII-XIV., XI. füzet VI-VIII., XII. fűzet X-XII., az évben IX-X. füzet X-XII., az évben IX-X. füzet VII., XV-XVI. füzet VIII. hirdetési oldalai. - A községek saját használatára kihasított erdőkre az évben VIII. füzet III-IV., XII. füzet III-IV., az évben II. füzet IV-V., V. füzet VII-VIII., VII. füzet XV-XVI., XV. fűzet X., XVIII. fűzet XI., az évben X. füzet VIII., XVII. fűzet IV-V., XVIII. füzet VII., XIX. füzet XII., az évben V. füzet VII- VIII., XIV. fűzet III-IV., XX. fűzet VIII-IX., az évi XIX-XX. füzet XVII-XVIII. hirdetési oldalai. - Az iskola- és ösztöndíjalapok erdőire az évben III. füzet III., az évben X. füzet VI-VII., az évben IX-X. fűzet IX., XI. fűzet XII-XIII., XVIII., az 90

8 1904. évben III. füzet IX., az évben XVIII. füzet IV-V. hirdetési oldalai. - Egyházi testület erdejére vonatkozóan az évi XXI-XXII. füzet V. hirdetési oldala. 63/ OL. K /a és az évi párisi nemzetközi kiállítás. A Magyar Korona Országai erdészeti kiállításának részletes katalógusa (Bp., 1900.) / EL és KKIKJ / A körrendelet olvasható pl. EL A besztercei árverési hirdetés kommentálására pedig lásd: Új nagy fenyőerdő-kitermelés ME / OL. K (47.703/1890.) és (66.519/1890.) 67/ Lásd 7/917. és / OL. K A/ / Az alapokról, azok működéséről lásd: Instrumentulu fundafionalei pentru institutele de ínvátiementu $i educatiune de in Districtulu Náseudului (Cluj, 1872.), A nadszódvidéki központi iskola- és ösztöndíj-alapok alapszabályai és szabályzatai (Bp., 1895.), MERITIU Vazul: Bukovina herczegség, Mármaros- és Besztercze- Naszód megyék határvidékének (vagyis a Radnai havasok) földrajzi leírása. (Kvár., 1904.) 51., HUSZÁR Antal: A magyarországi románok (Bp., 1907.) , URECHE, L.: The Frontier Funds from Násáud. In: The Austrian Military Bordér. Its Political and Cultural Impact (Ia$i, 1994.) / OL. K A/ A felzeten. Arra nincsen adatunk, hogy az február 25-én elküldött jóváhagyás érdemben befolyásolta volna az éppen menekülés előtt álló erdőigazgatóság utolsó hónapjainak gazdálkodását. 71/ KKIKJ / KKIKJ / OL. K A/ (1906-A/ ) 91

9 74/ Uo. (1905-A/ ) 75/ Uo. (1905-A/ Naszód, július 5-én kelt levél.) 76/ KKIKJ / OL. K A/ (1906-A/ és 3945.) 78/ KKIKJ / OL. K A/ (1906-A/ ) 80/ Uo. (1906-A/ és /1918.) 81/ A vasút építésével kapcsolatos felhívások megjelentek az Erdészeti Lapok évi évfolyamában is. Lásd VII. füzet X-XII., VIII. füzet IV-V., IX. fűzet IV., XIV. füzet III-IV., XV. füzet III. hirdetési oldalait. A műtanrendőri bejárásról pedig: SPENGEL Sándor: Az ilva- és les-völgyi vasút. EL / SZÁSZ Zoltán: Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás korában. In: Erdély története. III. Szerk.: SZÁSZ Zoltán (Bp., 1987.) / OL. K A/ (1910-A/ ) 84/ Uo. (1909-A/3-335.) 85/ Uo. (1910-A/ ) 86/ Uo. (1913-A/ és 1917-A/3-402.) 87/ Uo. (1917-A/ ) 88/ Uo. (37.608/1918. és /1918.) 89/ Lásd pl. EL évi XIX-XX. füzet XI. hirdetési oldal. 90/ OL. K A/ ( , , , /1918.) 91/ Uo. (39.180/1918.) 92/ KKIKJ / OL. K A/ (1916-A/ és /1918.) 94/ Erről szól például a Bányászati és Kohászati Lapok évi évfolyamának tudósítása: Az izavölgyi vasút. Már évek óta húzódik az izavölgyi vasút kiépítésének kérdése. Az engedélyesek nem kapták meg az idén a 92

10 koncessziót. Egy konzorcium most Máramarosszigetről kiinduló, az egyre forgalmasabbá váló Iza-völgyén, az állami és törvényhatósági út felhasználásával, közúti jellegű villamos vasutat szándékozik építeni. (117.). 95/ KKIKJ / THURN-RUMBACH István: Erdélyi szarvasok és medvék nyomában... (Bp., 1941.) / OL. K (66.519/1890. Bánffy levele.) 98/ KKIKJ / OL. K kötet évi erdőgondnoksági jelentések, besztercei erdőigazgatóság kötet évi tevékenységi jelentések, besztercei erdőigazgatóság. És végül: /a A tevékenységi jelentésekhez tartozó táblázatos kimutatások ugyanott: kötet (1893. évi), kötet (1894. évi), kötet (1895. évi) és kötet (1897. évi). Mind a vetéssel, mind az ültetéssel kapcsolatos tapasztalatokat, kísérleteket Bodor Gyula foglalta össze. Lásd: BODOR Gyula: Észleletek a luczvetés és ültetés körül. EL ÍOO/OL. K kötet. Kosna üzemterve. Itt azonban feltétlenül utalunk arra, hogy azóta erről a vágástakarításról, erdőápolásról - gyakran: sikertelenségéről - sokkal többet tudunk. Lásd Barthos Gyula tanulmányát (BARTHOS Gyula: Erdészüdv, vadászüdv! - Erdészettörténeti Közlemények LIV. - /Bp., 2002./ 695.) ÍOI/BODOR Gy.[ula]: Erdőtűz. EL /Lásd: BODOR Gy[ula]: Kisebbszerű megfigyelések az Aranyos-Besztercze-völgy luczosaiban. EL Uő. A szél épít és rombol. EL Uő. Hótörés a besztercze-naszódi luczosokban. EL /Lásd 100/ Barthos könyve /EL XIX-XX. füzet XIV-XVI. hirdetési oldal. 105/Lásd 7/

11 loó/ol. K /C (9374/1882.) 107/Uo. K (66.519/1890. Bánffy levele.) 108/Uo /BODOR Gyula: A havasi fenyő, törpe fenyő és tiszafa tenyészete az Ünő-Omoluj hegységben. EL /Lásd 28/ /1903. alisp. A volt naszódvidéki községek tulajdonában levő s az évi XIX. te. alapján a besztercei m. kir. erdőigazgatóság kezelése alá tartozó havasi legelők használata czéljából szükséges marhahajtó utak (csapások). 111/Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: A magyar kormány havasgazdálkodási tervének erdőgazdasági vonatkozásai ( ). Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XVII. (Bp., 1989.) és Uő A magyar kormány havasgazdálkodási programjának gazdaságpolitikai háttere ( ). Agrártörténeti Szemle : /RUBINEK Gyula (szerk.): Magyarországi gazdacímtár. (Bp., 1911.) /OL. K A/ ( /1911.) 114/Lásd 2/ /FM. jel /KKIKJ /Lásd 2/ /Lásd 2/ 245. és /Lásd 8/ /OL. K A/ (1907-A/ és /1911.). A vadászterület bérleti feltételeinek a meghirdetésére lásd az 1900.évi példát: EL VIII. füzet XII. hirdetési oldal. Észak-Erdély visszakerülése után pedig: A Naszódi Vadásztársaság alapszabálya (Beszterce, 1943.). 121/Lásd 96/

12 122/A társulat működéséről rövid összefoglaló olvasható: HORTHY Jenő: Egy élet sportja. Vadászat - lóverseny - falka. (Bp., é.n.) /Vadászlap /Lásd 109/ /BARTHA Ábel: Óriás fenyő. EL /OL. K Mutatókönyv (Sz-Z.) Vegyes ügyek. Természeti emlékek /1914. A hozzá tartozó irat nincsen meg. 127/Lásd 2/ 243. A fürdőügyekre vonatkozó iratok pedig megtalálhatók pl.: OL. K /OL. K (55.071/1890.) 129/KKIKJ /OL. K / /KKIKJ /KKIKJ /OL. K (55.071/1890.) 134/PUSKÁS Ferenc: Az erdőkárosítások mérséklésének módja a volt naszódvidéki erdőségekben. EL /Lásd 28/ /1904. keb. Szabályzat a Beszterce-N aszód vármegye területén az évi XXXI. te ában körülírt faeladási igazolványok kötelező használatáról és az igazolványok kiállítása körüli eljárásról , 7518/1897. alisp. A volt naszódvidéki községi erdők vágásaiban létesítendő utak és a Magura-Iszuluj és Túriak határrészekben létesítendő sorompók tárgyában. Végül pedig a károkozás nagyságának megállapítására szolgáló, évi érték- és árszabályzat az idézett kötet oldalain található. 136/Lásd pl. 130/919. és FM. jelentés /GÁBOR Sándor: Vidéki levél. Mikép[p] lehetne a községi erdőknél mutatkozó erdőkárok nagy számát csökkenteni? EL

13 138/OL. K / , továbbá ifj. Riedl Gyula (sz ) visszaemlékezése. 139/A két világháború közötti történetre lásd: OL. K és nyomtatásban is megjelent belőle néhány fejezet. Lásd Venczel József 40/ szám alatt idézett művének oldalait. 140/OL. K B/l /A szükséges szabályzatok a Regna Erdőkitermelő Szövetkezet, Beszterce kiadásában, nyomtatásban is megjelentek: Szolgálati utasítás a borgóbesztercei gőzüzemre berendezett 760 mm nyomtávú erdei iparvasút személyzete részére (Beszterce, 1943.), Szolgálati utasítás a domb-hátfürdői iparvágányon végzendő feladatokról (Beszterce, 1943.), Szolgálati utasítás a kisilvai gőzfűrészüzemre berendezett 760 mm nyomtávú erdei iparvasút személyzete részére (Beszterce, 1943.), Szolgálati utasítás a bánffytelep-fiádvölgyi gőzüzemre berendezett 760 mm nyomtávú erdei iparvasút személyzete részére (Beszterce, 1943.) és Szolgálati utasítás a Regna Erdőkitermelő Szövetkezet (Beszterce) felsőborgói állomásából kiágazó iparvágányon végzendő tolatási szolgálata részére (Beszterce, 1943.). 142/A szervezeti beosztás megjelent az Erdészeti Lapok évi évfolyamának 752. oldalán. 143/OL. K A/ /GÁL István: Erdei utakon Csíksomlyótól az Alpokig és vissza. Erdészettörténeti Közlemények XXXV. (Bp., 1998.) /Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: Kincstári erdőgazdálkodás és állami erdőkezelés a XIX-XX. század fordulóján, erdélyi példák alapján. Akadémiai doktori értekezés. (Bp., 1994.) 96

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

2010. május 15. (SZOMBAT) STADION. Ebédszünet VÁROSI PÁLYA. 3. pálya idő 4. pálya C1 SZEKSZÁRD - C2 KAPOSVÁR 0-3 10.00 D1 EGER - D2 TATA 1-2

2010. május 15. (SZOMBAT) STADION. Ebédszünet VÁROSI PÁLYA. 3. pálya idő 4. pálya C1 SZEKSZÁRD - C2 KAPOSVÁR 0-3 10.00 D1 EGER - D2 TATA 1-2 2010. május 15. (SZOMBAT) STADION A csoport B csoport 1. pálya idő 2. pálya A1 FONYÓD - A2 NAGYKŐRÖS 1-3 10.00 B1 NYÍREGYHÁZA - B2 GYŐR 0-5 A4 SZOMBATH - A5KAZINCBARC 12-1 10.40 B4 TOLNA - B5 PÜSPÜKL 2-1

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2005 2013 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Bűncselekmények 2005 2007 2009 2011 2013 Összesen 436 522 426 914 394 034 451 371 377 829 Személy

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel! E K Pm B m T R E E V S? M m? V m m m? I E m! K m! E 2 4 0S V ( 4 5m K P Z S F m x m 15 S Vm (3m m V ) 158 K 110V 12m 14 M 46M K 6 1Ö K 40 1E ExB m 5 F P ( 1m 5 ) 1 S 1 D W O m ( ) F m A T R Km A Vm A J

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m.

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. I/A.sz. kút műszaki adatai Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. Csövezés: 0.00 47,00 m-ig DN 340 0,00 80,00 m-ig DN 225 55,00 66,00 m-ig 70,00 74,00

Részletesebben

Lakhatási lehetőségeket összesítő jegyzet BMSZKI

Lakhatási lehetőségeket összesítő jegyzet BMSZKI Lakhatási lehetőségeket összesítő jegyzet BMSZKI Tartalom: 1. Támogatott lakhatás 2. Piaci alapú lakhatási formák 3. Munkásszállók 4. Ingatlan közvetítő 5. Internetes ingatlankeresők 6. Albérletkereső

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

MÉDIA- AJÁNLÓ 2015 FELHAGYNI A REKLÁMOZÁSSAL, HOGY PÉNZT SPÓROLJ, OLYAN, MINT MEGÁLLÍTANI AZ ÓRÁT, HOGY IDŐT SPÓROLJ. (HENRY FORD)

MÉDIA- AJÁNLÓ 2015 FELHAGYNI A REKLÁMOZÁSSAL, HOGY PÉNZT SPÓROLJ, OLYAN, MINT MEGÁLLÍTANI AZ ÓRÁT, HOGY IDŐT SPÓROLJ. (HENRY FORD) Modern Media Group Zrt. MÉDIA- AJÁNLÓ 2015 FELHAGYNI A REKLÁMOZÁSSAL, HOGY PÉNZT SPÓROLJ, OLYAN, MINT MEGÁLLÍTANI AZ ÓRÁT, HOGY IDŐT SPÓROLJ. (HENRY FORD) BUDAPEST ÚJ, INGYENES TERJESZTÉSŰ HETILAPJA 2015.

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Tartalomjegyzék I. RÉSZ Az építésügyi vizsga-követelményekhez tartozó jogszabályok jegyzéke...

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

Illek Vince utca. Attila utca 6 6/A 8 8/A. Deák Ferenc utca (72195) (72182) Mentőállomás. Speciális Általános Iskola (72183/1) 70171 (72203)

Illek Vince utca. Attila utca 6 6/A 8 8/A. Deák Ferenc utca (72195) (72182) Mentőállomás. Speciális Általános Iskola (72183/1) 70171 (72203) 73896 utatószámok, jellemzők: eépítési mód: eépítettség terepszint felett: pítménymagasság: Szintterületi mutató: Zöldfelület: 56/ ttila utca 70148 3 2 L2/-IV-3 Kisvárosias lakóterület egengedett Tervezett

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen Duna House Barométer 02. szám 2011 július + kitekintés: Debrecen Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Július Érdeklődés a kerületek iránt Kitekintés: Debreceni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~":c,. MEGHÍVÓ

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~:c,. MEGHÍVÓ euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése [Vonalf..od] T~lajdo.nosi Gazdasr/flJ~R6~le 1 rületlha 1 ~tn(ísítasí,, '... : ;~~j B1zottsag..... 1- " '. {." (. 7... t ~-...1 ' :. i. n J (/',... :.,.._, _,._,_,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében.

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 14 III. FEJEZET VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK... 30 IV. FEJEZET TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 2013 Budapest, 2014 Szerzők: Csikász Éva Dr. Boda Péter Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Dr. Lőrincz Zsuzsanna

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

A kormányzati infokommunikáció új útjai

A kormányzati infokommunikáció új útjai A kormányzati infokommunikáció új útjai Bancsics Ferenc fejlesztési igazgató 2012.10.10. Állami szerepek az infokommunikációban: Szabályozói Szponzor Működtető Szolgáltatás igénybe vevő Szolgáltató 2 2010.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Hajdu László http://hajdu15.hu/~hajduhu/news.php?item.27 Oldal 1/6

Hajdu László http://hajdu15.hu/~hajduhu/news.php?item.27 Oldal 1/6 Oldal 1/6 Jegyzőkönyv 2009.07.03. Hajdu László, 2009 dec 13 v - 15:33:18 Amely készült 2009. július 3-án 9.00-kor a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége rendes ülésén a Budapest Főváros

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás

A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás figyelembevétele. Természetesen a hivatásos állományok jogviszonyának munkaköralapra történő helyezése lehetséges, ahogyan azzal már mindhárom hivatásrend kísérletezett is. A MAR-rendszer bevezetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelõk írásbeli vizsgáihoz

dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelõk írásbeli vizsgáihoz dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelõk írásbeli vizsgáihoz Szerzõk: dr. Gyulai László, 2008 Illés Ivánné dr., 2008 Paróczai Péterné

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

(Az előadás a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Kéziratának tervezete felhasználásával készült. Készítette az ÖKO Zrt. által vezetett konzorcium)

(Az előadás a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Kéziratának tervezete felhasználásával készült. Készítette az ÖKO Zrt. által vezetett konzorcium) Állami közfeladatok a mezőgazdasági vízgazdálkodásban Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató, ÖKO Zrt. Debrecen, 2009. augusztus 26. Debrecen, 2009. augusztus 26. (Az előadás a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8 Érkezett : 2016 M Á 1 2 3. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Ü ű ű Ö Á Á Ú Á Ü Ü ű ű Ü ű Ü Ü ű ű Ü ű ű Ü Ü ű Ü Ü ű Ü ű ű Ö ű ű Ü ű ű ű ű ű ű É Ü Ü ű Ü ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ő Ö Ü É ű Á Á É Á Ü Á Ü Ü Ü ű Ö É É Ú É Ú Ü É Ü Ü ű Ő ű Ü Á Ú Ü Ü É É Ü ű Ö ű Ó Ü

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2006 2014 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2015 Regisztált bűncselekmények 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen 425 941 426

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Budapest KRUPP DÉLI ABC I.KRISZTINA 1013 Budapest KRISZTINA KRT. 37. Budapest CBA HORVÁTH-KERT 1013 Budapest ALAGÚT U. 5. Budapest CBA-BUDAVÁR 1014 Budapest TÁRNOK U. 22-24.

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

A projekt programjának és állásának ismertetése

A projekt programjának és állásának ismertetése A projekt programjának és állásának ismertetése 2013. október Vázlat A projektről Az eddigi tevékenységek A terveze6 programok 1. A projektről Az áldozatsegítésről Pályáza3 felhívás Konzorciumi partnerek

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6.

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Tisztelt Géptervező és Termékfejlesztő Kolléga! Örömmel tudatjuk, hogy a meghívottak és a rendezvényről tudomást szerzők

Részletesebben