LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK"

Átírás

1 LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról /2011. (II. 25.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról KÖRLEVELEK 1/2011. (II. 28.) LÜ körlevél a jelentéstételi kötelezettségrõl szóló 1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél módosításáról SZEMÉLYI HÍREK Elismerés Kinevezések Áthelyezések, kinevezések Áthelyezések Kinevezés és kirendelés A Legfõbb Ügyészséget érintõ kinevezés-módosítások, megbízások Kirendelések, megbízások Szolgálati viszony megszûnések Halálozások Igazolványok érvénytelenítése KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 90 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám UTASÍTÁSOK A legfõbb ügyész 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítása a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdése alapján a következõ utasítást adom: 1. A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartoznak: a fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények miatt indított büntetõügyek, a fiatalkorúak és a felnõtt korúak összefüggõ büntetõügyei (vegyes büntetõügyek), a gyermekkorúak ügyei, kivéve, ha azok kizárólag felnõtt korú ügyével állnak összefüggésben. 2. Az Ut. 4. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A fiatalkorúak ügyésze körültekintõen vizsgálja meg, hogy a nyomozó hatóság beszerezte-e) e) a szülõi felügyeleti jog megszüntetésének indokoltsága esetén, a szülõi felügyelet fennállására vonatkozó adatokat; 3. Az Ut. a következõ 7. -sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki: A fokozott felügyelet 7. A fiatalkorúak ügyésze a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozása felett minden olyan esetben fokozott felügyeletet gyakorol, amikor a fiatalkorú gyanúsított elõzetes letartóztatásának vagy ideiglenes kényszergyógykezelésének elrendelésére kerül sor. 4. Az Ut. 9. -ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) A fiatalkorúak ügyésze a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatot a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében az illetékes megyei (fõvárosi) igazságügyi szolgálatnak kézbesíti.

3 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY Az Ut ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A vádiratban a fiatalkorú törvényes képviselõjének (eseti gondnokának) és pártfogójának értesítését is indítványozni kell. 6. Az Ut ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Aszódi Javítóintézetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat közvetlenül a Legfõbb Ügyészség gyermek- és ifjúságvédelmi önálló osztálya látja el. (1) Ez az utasítás március 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ut. 5. -ának (7) bekezdése. (3) Ez az utasítás március 2-án hatályát veszti. 7. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész A legfõbb ügyész 5/2011. (II. 25.) LÜ utasítása a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdése alapján a következõ utasítást adom ki: 1. A vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következõ 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Az ügyész évente legalább egy alkalommal megvizsgálja a nyomozó hatóságok ügykönyveit és ezzel összefüggõ ügyiratait annak megállapítása érdekében, hogy bûncselekményre utaló magatartások esetében a Be. szabályai szerinti eljárás megtörtént-e.

4 92 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám 2. Az Ut a helyébe a következõ rendelkezés lép: 12. Az ügyész az eljárása során biztosítja az adatvédelemre és a minõsített adat védelmére vonatkozó szabályok megtartását. 3. Az Ut ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A minõsített adatot tartalmazó irat kézbesítése elõtt az ügyész a címzettet írásban nyilatkoztatja arról, hogy a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben írt feltételek megtartását miként tudja biztosítani. (2) Azt, hogy a nyilatkozat a valóságnak megfelel-e, az ügyész rendszerint a biztonsági vezetõ, illetõleg a nyomozó hatóság megkeresése útján ellenõrizteti. (3) Ha a címzett a nyilatkozata, vagy a (2) bekezdésben írt ellenõrzés szerint a megismerés külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem tudja biztosítani és emiatt a címzett részére az iratról minõsített adatot nem tartalmazó kivonatot kell készíteni a Be. 70/C. -a (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat érdekében az ügyész a szolgálati út betartásával megkeresi a minõsítõt. 4. Az Ut a helyébe a következõ rendelkezés lép: 18. A tanú személyi adatainak zárt kezelése esetén a vallomását tartalmazó, aláírt jegyzõkönyvet zártan kell kezelni. A nyomozás irataihoz csak az aláírást és a személyi adatokat nem tartalmazó másolat fûzhetõ be. 5. Az Ut. a következõ 37. -sal egészül ki: 37. Az ügyész a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozása felett fokozott felügyeletet gyakorol, ha a) az ügy ténybeli, jogi megítélése vagy a bûncselekmény bizonyítása bonyolult, b) a nyomozás során lényeges törvénysértést, mulasztást vagy a nyomozás eredményességét veszélyeztetõ körülményt észlelt, c) a gyanúsított személyi szabadságát elvonó kényszerintézkedés elrendelése óta hat hónap eltelt, d) a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától [Be (2) bekezdés] számított egy év eltelt, e) a nyomozás olyan bûncselekmény miatt folyik, amelyet a törvény tíz évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyeget, f) az ügyet kiemelt üggyé nyilvánították [25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 15. (1) bekezdés a) pont], továbbá, ha g) azt bármely más okból szükségesnek látja. 6. Az Ut ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Ha a nyomozás határidejének meghosszabbítása szükséges, a nyomozó szerv vezetõje a határidõ lejárta elõtt tíz nappal érkezett a cselekmény tényállását, minõsítését, a beszerzett bizonyítékokat, a meghosszabbítani kért határidõt, a tervezett eljárási cselekményeket tényszerûen tartalmazó, teljesítésük addigi elmaradásának okát is megjelölõ elõter-

5 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 93 jesztésére, az ügyész, illetõleg az ügyészség vezetõje a határidõt meghosszabbítja, vagy azt véleményes jelentésével a felettes ügyészhez felterjeszti. Ha az elõterjesztés indokolatlan, a nyomozás határidejét nem hosszabbítja meg. Amennyiben a Be ának (1) bekezdése szerinti bûncselekmény miatt folyó nyomozást a fõügyészség felügyeli, a határidõ egy éven túli meghosszabbítására a Legfõbb Ügyészség jogosult [Be (2) bekezdés elsõ mondat elsõ fordulata]. 7. Az Ut. 49-a (2) bekezdésének f)-h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (Hatáskörébe tartozik:) f) a rendõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetõeljárásra tartozó bûncselekmény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja által elkövetett bûncselekmény, amennyiben a bûncselekmény elkövetésével a rendõrség hivatásos állományú tagjai közül az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott központi szerv, illetve a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok fõosztályvezetõje, vagy ennél magasabb beosztású vezetõje, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv fõosztályvezetõje, vagy ennél magasabb beosztású vezetõje, vagy az utóbb említett két szervezeti egység kirendeltségeinek vezetõje, a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának fõosztályvezetõje, vagy ennél magasabb beosztású vezetõje, továbbá a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai közül a szolgálat fõosztályvezetõje, vagy ennél magasabb beosztású vezetõje, valamint kirendeltségének vezetõje, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai közül a központi szervének fõosztályvezetõje, vagy ennél magasabb beosztású vezetõje, középfokú vámszervének vezetõje és helyettese, a bûnügyi fõigazgatóság bûnügyi és nyomozó hatósági jogkörben eljáró középfokú szervének vezetõje, illetve annak helyettese gyanúsítható megalapozottan, vagy elkövetõként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, g) a közélet tisztasága elleni bûncselekmények [Btk (2) bek. a) pont, és (3) bek., 255/B. és 256. ], nyomozása, ha annak elkövetésével a városi, a megyei önkormányzat tagja, a városi, a megyei, a regionális és az országos illetékességû közigazgatási szerv vezetõ beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan, illetõleg elkövetõként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a bûncselekményt e személyek vonatkozásában követik el, továbbá a nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett bûncselekmények (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím) nyomozása, h) a külföldi hivatalos személy (Btk ának (3) pontja) ellen elkövetett bûncselekmények nyomozása, valamint i) az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfõbb ügyész, a büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes, vagy a Legfõbb Ügyészség illetékes fõosztályának vezetõje a hatáskörébe utal. 8. Az Ut. a következõ 59. -sal egészül ki: 59. (1) A Be ának (2) bekezdésében és 175/A. -ának (1) bekezdésében, valamint a ának (2) bekezdésében és a 192/A. -ának (1) bekezdésében foglalt határozat meghozatalára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben az illetékes vezetõ ügyész, akadályoztatása esetén a helyettese jogosult. (2) A fõügyész a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben írt jogot a büntetõ ügyekben eljáró helyettesére átruházhatja. 9. Az Ut ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

6 94 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám (2) Ha a titkosan szerzett adat a megszerzés módjától függetlenül minõsített adatnak minõsül, a büntetõeljárásban bizonyítékként történõ felhasználása során erre figyelemmel kell lenni. A gyanúsított és a védõ a titkos adatszerzésrõl készült okirat megismerésére akkor jogosult, ha az ügyész azt az iratokhoz csatolta. 10. Az Ut a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A titkos információgyûjtés eredményének a büntetõeljárásban bizonyítékként történõ felhasználásra való alkalmasságának megállapítása érdekében az ügyész a titkos információgyûjtés engedélyezését kérõ szerv kezdeményezésének az ügyészséghez érkezésétõl számított 72 órán belül fordul a nyomozási bíróhoz [Be. 206/A. (3) bekezdés]. 11. (1) Az Ut ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A tárgyalásra csak azoknak a tanúknak a megidézését kell indítványozni, akiknek a kihallgatása az ügy ténybeli és jogi megítélése szempontjából szükséges, és jelenlétük a tárgyaláson indokolt és lehetséges. A tárgyalásra idézendõk névjegyzékét a tervezett bizonyítás sorrendjében kell összeállítani. Ezt követõen kell indítványozni a tárgyalásra értesítendõket, illetõleg azt, hogy a bíróság mely tanúk vallomását és milyen okból olvassa fel. (2) Az Ut ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A tanú személyi adatainak zárt kezelése esetén a vádiratban a tanú neve sem szerepelhet, ilyenkor a vádirat bírósági példányához csatolt, zárt iratban kell a tanú idézését indítványozni. 12. Az Ut. a következõ 73/A. -sal egészül ki: 73/A. (1) Amennyiben a Be. 178/B. -ának (2) vagy (4) bekezdése szerint a külföldi ítélet érvényének elismerése indokolt, az igazságügyért felelõs miniszternél történõ kezdeményezés iránt az ügyész a Legfõbb Ügyészséghez tesz elõterjesztést. (2) Az ügyészi kezdeményezésrõl a vádiratban tájékoztatni kell a bíróságot, ha a külföldi ítélet a nemzetközi jogsegélyrõl szóló törvény szerinti elismerési eljárása a vádemelésig nem fejezõdött be. 13. Az Ut ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ha a terhelt tartózkodási helye ismeretlen, európai és nemzetközi elfogatóparancs kibocsátását kell indítványozni. Ennek tartalmára a (2) bekezdésben írtak az irányadók. Az Ut. 86/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: /A. (1) Amennyiben az ügyész a évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló, május 29-én kelt egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése, valamint a évi CXXX. törvény 36. -ában foglaltak alapján, az Európai Unió tagállamának területileg illetékes igazságügyi hatóságától közvetlenül kér eljárási jogsegélyt (86. ), továbbá, ha az Európai Unió tagállamának területileg illetékes igazságügyi hatósága közvetlenül kéri fel az ügyészt eljárási jogsegély nyújtására (83. ), a jogsegélykérelemrõl és a tett intézkedésrõl egy kiadmány felterjesztésével az ügyész a Legfõbb Ügyészségnek jelentést tesz.

7 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 95 (2) Jogsegélykérelem megküldését megelõzõen a jogsegélykérelem elõterjesztésére jogosult ügyész a felettesének írásban adott belegyezése esetén, az elõterjeszteni kívánt jogsegély ténybeli és jogi indokait tartalmazó elõterjesztéssel közvetlenül kezdeményezheti az Eurojust magyar nemzeti tagjánál koordinációs értekezlet tartását. (3) Az Eurojust magyar nemzeti tagja a koordinációs értekezletrõl és annak eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja a legfõbb ügyészt és a legfõbb ügyész büntetõjogi helyettesét. 15. Az Ut ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Amennyiben nemzetközi szerzõdés szerint a határozat kézbesítése a Legfõbb Ügyészség hatáskörébe tartozik, a határozatot rövidített formában elkészítve kell a Legfõbb Ügyészséghez felterjeszteni. Ha a határozat nem így készült, ilyen formában történõ újraszerkesztése iránt kell intézkedni. 16. Az Ut a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ cím és rendelkezés lép: Ügyészi feladatok a közlekedési bûncselekmények körében 89. (1) A közlekedési bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet) kivéve az ittas vagy bódult állapotban elkövetett jármûvezetést [Btk (1) bek.] és a jármûvezetés tiltott átengedését [Btk (1) bek.], továbbá a közlekedés körében elkövetett, de nem a Btk. XIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény esetén a nyomozás felügyelet és a vádelõkészítés körébe tartozó tevékenységet a Be ának (3) bekezdése alapján jelen utasítással kijelölt ügyészségként a fõügyészség székhelyén lévõ helyi ügyészség, a Fõvárosi Fõügyészség illetékességi területén a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség látja el. (2) Amennyiben az ügyben vádemelés indokolt, az (1) bekezdés szerinti ügyészség a vádiratot és az iratokat a vádképviselet ellátására megküldi az általános illetékességgel rendelkezõ helyi ügyészséghez. (3) A fõügyész az (1) bekezdésben meghatározott ügyészséget eseti jelleggel, a jelentõs tárgyi súlyú, vagy rendkívül bonyolult ügyben a vádképviselet ellátására is kijelölheti. (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közlekedés körében elkövetett bûncselekménynek kell tekinteni: a gondatlanságból elkövetett emberölést [Btk (4) bek.], a gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértést [Btk (6) bek.], a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést (Btk ), a segítségnyújtás elmulasztását (Btk ), a közérdekû üzem mûködésének megzavarását (Btk ), ha e bûncselekményeket a közlekedés rendjét, biztonságát sértõ, illetve veszélyeztetõ magatartással követték el. (5) Amennyiben az eljárás nem kizárólag közlekedési bûncselekmény miatt folyik, az ügy intézése akkor tartozik az (1) bekezdésben kijelölt ügyész feladatkörébe, ha az ügyben a közlekedési, vagy a közlekedéssel összefüggõ bûncselekmény(ek) meghatározó jelentõségû(ek). 17. Az Ut ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Közlekedési ügyekben az ügyész fokozott felügyeletet gyakorol akkor is, ha a nyomozó hatóság kettõnél több ember halálát okozó, vagy tömegszerencsétlenséget elõidézõ közlekedési bûncselekmény gyanúja miatt önállóan folytat nyomozást.

8 96 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám 18. A büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 3. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (2) (6) bekezdés számozása (3) (7) bekezdésre változik: (1) A bírósági eljárásban részt vevõ ügyész az ügyben elfoglalt korábbi állásponttól ideértve a fõügyészség, illetve a Legfõbb Ügyészség utasítására vagy jóváhagyásával benyújtott, továbbá közlekedési ügyben [11/2003. (ÜK. 7.] LÜ utasítás 89. -ának (1), (4) (5) bekezdése] a kijelölt ügyészség által benyújtott vádiratot is akkor térhet el, ha utóbb merülnek fel korábban nem ismert, a tényállást, a jogi minõsítést, valamint az indítványozott joghátrányt lényegesen befolyásoló körülmények. Eljárásáról közvetlen felettesének jelentést kell tennie. (2) Közlekedési ügyben a vádtól való eltérésre a tárgyalás megkezdése elõtt, valamint amennyiben arra lehetõség van a tárgyalás során egyaránt a vádiratot kiadmányozó ügyész engedélyével kerülhet sor. A vádképviseletet ellátó ügyész elõzetes engedély hiányában a vádtól való eltérésrõl a vádiratot kiadmányozó ügyésznek tesz jelentést. Ugyanez irányadó azokban az ügyekben is, amelyekben az eljáró bíróság kijelölése miatt, továbbá az ügyek bíróság által elrendelt egyesítése vagy elkülönítése következtében a vádképviseletet nem a vádiratot kiadmányozó ügyész látja el. 19. (1) Ez az utasítás a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel március 1-jén lép hatályba. (2) A április 2-án, a 10. és a július 1-jén lép hatályba. (3) Hatályát veszti az Ut ának (3) bekezdése. (4) Ez az utasítás augusztus 1-jén hatályát veszti. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész KÖRLEVELEK A legfõbb ügyész 1/2011. (II. 28.) LÜ körlevele a jelentéstételi kötelezettségrõl szóló 1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 3. -a (3) bekezdésének e) pontja alapján a következõ körlevelet adom ki: 1. A jelentéstételi kötelezettségrõl szóló 1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél (a továbbiakban: körlevél) 2. pontja a következõ c) alponttal egészül ki: (A fõügyész a legfõbb ügyész számára jelenti) c) az országgyûlési képviselõk, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, az adatvédelmi biztos, a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa, továbbá az állami vezetõk, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos [2010. évi XLIII. törvény 6. (1) és (6) bekezdés, , 38. ], valamint a közélet más vezetõ személyiségei által benyújtott kérelmek, megkeresések tartalmát. 2. A körlevél 8. pontját megelõzõ cím helyébe a következõ cím lép: Jelentéstételi kötelezettség a közérdekvédelmi (a törvényességi felügyeleti és magánjogi) tevékenység körében

9 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A körlevél 9. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Jelentést kell tenni:) a) a 2. pont c) alpontjában megjelöltek által vagy õket érintõen benyújtott törvényességi kérelmekrõl, megkeresésekrõl és az õket érintõen tett ügyészi intézkedésekrõl a legfõbb ügyésznek, valamint 4. A körlevél 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 10. A fõügyész haladéktalanul jelenti a legfõbb ügyésznek az ügyészségi alkalmazottakat ért, súlyos személyi sérüléssel vagy nagyobb anyagi kárral járó balesetet, az ügyészek személyét ért támadást, a minõsített jelzésû irat elvesztését, megrongálását vagy megsemmisülését, az ügyészségi hivatali helyiségbe történõ jogtalan behatolást, az ügyészségi hivatali helyiségben keletkezett, vagy ilyen helyiséget érintõ tûzesetet, robbanást, elemi csapást, az ügyészségi vagyon (ideértve az informatikai és a kommunikációs hálózatot, illetõleg eszközöket is) sérelmére szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal elkövetett cselekményeket. 5. A körlevél 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 11. A fõügyész a legfõbb ügyész számára tett jelentésrõl ha írásban történt, akkor a jelentés másolatának megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a Legfõbb Ügyészség illetékes fõosztálya (önálló osztálya), továbbá a 10. pontban foglaltak esetében az Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztály vezetõjét. 6. A körlevél a következõ 15. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi pont számozása pontra változik: 15. Az 5. és a pont rendelkezései a fellebbviteli fõügyészre is irányadók. 7. Ezt a körlevelet március 1-jétõl kell alkalmazni. 8. Ezt a körlevelet március 2-án visszavonom. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész SZEMÉLYI HÍREK Elismerés A legfõbb ügyész Pávó Árpádné tanácsos, legfõbb ügyészségi tisztviselõnek ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYÛRÛT adományozott.

10 98 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A legfõbb ügyész kinevezte Kinevezések dr. Sáfrán Zsuzsanna Fejér megyei fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé; Kolbányiné dr. Kol Magdolna címzetes fõügyészségi ügyész, mb. balassagyarmati városi vezetõhelyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésszé; dr. Borbély Beáta budapesti törvényességi felügyeleti ügyészségi titkárt szolgálati helyén, dr. Grósz Tamást és dr. Hintsch Krisztina budapesti VIII. kerületi ügyészségi titkárt budapesti kerületi ügyészséghez változó szolgálati helyre, dr. Lókodi Gergõt a Debreceni Városi Ügyészséghez, dr. Madarász Juditot a Karcagi Városi Ügyészséghez, dr. Szabó Dóra Veronika keszthelyi városi ügyészségi, dr. Sipos Réka fõhadnagy, debreceni katonai, és dr. Tatár Judit szegedi városi ügyészségi titkárt szolgálati helyén ügyésszé; dr. Keller Orsolya székesfehérvári, dr. Tóth Zsuzsanna berettyóújfalui városi ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén, dr. Sándor Lénárd Gergely budapesti X. és XVII. kerületi, dr. Perlaky Szilvia budapesti II. és III. kerületi ügyészségi fogalmazókat budapesti kerületi ügyészséghez változó szolgálati helyre ügyészségi titkárrá. A legfõbb ügyész áthelyezte Áthelyezések, kinevezések dr. Füzesi Mónika Marianna budapesti XIV. és XVI. kerületi vezetõhelyettes ügyészt a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészséghez és kinevezte vezetõ ügyésszé; dr. Bodnár Judit fõvárosi fõügyészségi ügyészt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségre és kinevezte csoportvezetõ ügyésszé. A legfõbb ügyész áthelyezte Áthelyezések dr. Egedi Anita Krisztina egri városi ügyészségi ügyészt a Heves Megyei Fõügyészséghez, Hegedûsné dr. Nagy Ágnes címzetes fõügyészségi ügyész, szolnoki városi vezetõ ügyészt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Garzuly Éva központi nyomozó fõügyészségi ügyészt a Nagykanizsai Városi Ügyészséghez helyi ügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Nagy Andrea salgótarjáni városi ügyészségi titkárt a Központi Nyomozó Fõügyészséghez. A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte dr. Egri Tünde Marianna kiskõrösi városi ügyészségi ügyészt a Bajai Városi Ügyészséghez.

11 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 99 A legfõbb ügyész kinevezte Kinevezés és kirendelés dr. Gerencsér Balázs Szabolcsot budapesti kerületi ügyészséghez változó szolgálati helyre ügyésszé, és egyidejûleg kirendelte a közjogi legfõbb ügyész helyettes titkárságára, legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe. A legfõbb ügyész A Legfõbb Ügyészséget érintõ kinevezés-módosítások, megbízások dr. Seereiner Imre Alfonz mb. fõosztályvezetõ ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe és megbízta a fõosztályvezetõ ügyészi feladatok ellátásával; Gyõri Györgyné dr. fõosztályvezetõ-helyettes ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra és kinevezte az Általános Magánjogi Osztályt is vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes ügyésszé; dr. Bonomi Nóra Katalin címzetes legfõbb ügyészségi fõtanácsos, legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra és kinevezte a Környezetvédelmi Osztály osztályvezetõ ügyészévé; dr. Pongrácz Gabriella fõosztályvezetõ ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe és megbízta az Engedélyezési Jogi Osztály osztályvezetõ ügyészi feladatainak ellátásával; dr. Varga Erzsébet legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe és megbízta az Általános Közigazgatási Jogi Osztály osztályvezetõ ügyészi feladatainak ellátásával; dr. Nagy Zsolt mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe és megbízta a Gazdasági Jogi Osztály osztályvezetõ ügyészi feladatainak ellátásával; dr. Bakonyi Ágnes fõosztályvezetõ-helyettes ügyészt; dr. Molnár Marianna Katalin legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt áthelyezte a Közérdekvédelmi Fõosztályra, legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Ladányi György legfõbb ügyészségi csoportvezetõ ügyészt áthelyezte a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra; dr. Szinay István legfõbb ügyészségi csoportvezetõ ügyészt áthelyezte az Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztályra legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe és megbízta az osztályvezetõ ügyészi feladatok ellátásával; dr. Soltész Edina legfõbb ügyészségi ügyészt megbízta az EUROJUST nemzeti tag helyettesi, valamint a Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztályon belül létrehozandó EUROJUST Nemzeti Koordinációs Rendszer mûködéséért felelõs EUROJUST nemzeti levelezõ tisztség ellátásával; dr. Garamvölgyi Balázs kirendelt legfõbb ügyészségi ügyészt megbízta az EUROJUST nemzeti tag asszisztense tisztség ellátásával. A legfõbb ügyész Kirendelések, megbízások dr. Széplaki-Nagy Gábor legfõbb ügyészségi ügyészt kirendelte a Kabinetirodába, dr. Kopasz Zsolt kecskeméti városi vezetõ ügyészt kirendelte a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészséghez és megbízta a büntetõ szakági fõügyészhelyettesi feladatok ellátásával, dr. Korpás Károly szolnoki városi ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt és dr. Német Zsolt kecskeméti városi ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt megbízta szolgálati helyén a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával.

12 100 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik Szolgálati viszony megszûnések dr. Ábrahám István címzetes fõügyészségi ügyész, kiskunfélegyházi városi vezetõ ügyésznek május 23. napjával, dr. Farkas Mária budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyésznek július 10. napjával, dr. Márián Ágnes hajdúböszörményi városi ügyészségi titkárnak január 27. napjával, Pávó Árpádné tanácsos, legfõbb ügyészségi tisztviselõnek március 31. napjával, Schek Ferencné legfõbb ügyészségi írnoknak március 17. napjával, Honfi György legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak február 28. napjával. Halálozások Bartha Istvánné tanácsos, ny. nyírbátori városi ügyészségi irodavezetõ életének 73. évében, Gál Istvánné ny. legfõbb ügyészségi elõadó életének 78. évében elhunyt. Az ügyészi szervezet mindkettõjüket saját halottjaként temettette el. Dr. Buzás Zoltán fõügyészségi tanácsos, ny. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész életének 90. évében elhunyt. KÖZLEMÉNYEK Igazolványok érvénytelenítése Pécsiné dr. Németh Etelka esztergomi városi ügyészségi ügyész , dr. Almási Eszter legfõbb ügyészségi ügyintézõ sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette. Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése és a 16. -ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségre büntetõjogi szakági fõügyészhelyettesi, a Szolnoki Városi Ügyészségre vezetõ ügyészi, a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészségre vezetõ ügyészi, a Kalocsai Városi Ügyészségre vezetõhelyettes ügyészi, a Gyõri Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Kisvárdai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Mátészalkai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Nyírbátori Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi,

13 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 101 a Nyíregyházi Városi Ügyészségre kettõ büntetõjogi szakági ügyészi, a Pécsi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi és a Salgótarjáni Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség büntetõjogi fõügyészhelyettesi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és a C szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. Feltétel továbbá az is, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakági ügyészi, ebbõl legalább hároméves fõügyészségi vagy vezetõi gyakorlattal rendelkezzen. A Szolnoki Városi Ügyészség vezetõ ügyészi, a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség vezetõ ügyészi és a Kalocsai Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz, és a C szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. Az álláshelyekre való kinevezés további feltétele az is, hogy a pályázók legalább hároméves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal rendelkezzenek. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek és az Üsztv a (5) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. Az Üsztv. 14/A. -ának (1) bekezdésébõl következõen az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni. A pályázat érvénytelen, ha elkésett, kellékhiányos, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt, a vagyonnyilatkozatot és a választójogot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

14 102 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A pályázatoknak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség és a Szolnoki Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.) március 16-án 13 óráig, a Kiskunfélegyházi és a Kalocsai Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.) március 21-én 13 óráig, a Gyõri Városi Ügyészség álláshelye esetében a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségre (9021 Gyõr, Szent István u. 6.) március 17-én 13 óráig, a Kisvárdai, a Mátészalkai, a Nyírbátori és a Nyíregyházi Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) március 10-én 13 óráig, a Pécsi Városi Ügyészség álláshelye esetében a Baranya Megyei Fõügyészségre (7623 Pécs, Jókai u. 26.) március 10-én 13 óráig és a Salgótarjáni Városi Ügyészség álláshelye esetében a Nógrád Megyei Fõügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) március 11-én 13 óráig kell beérkezniük. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

15 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 103 A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG cí mû kö te tét Az Ele mi ma gyar köz jog amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés 1846-ban lá tott napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafus ra tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend - szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond ( ), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szak iro dal mi munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té - net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk. A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 2499 fo rint áfá val. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: , , e-ma il: meg Meg ren de lem MEGRENDELÉS Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2499 Ft áfá val)... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí mem re: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre. Kel te zés: cég sze rû alá írás

16 104 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Dr. Bócz End re KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN cí mû köny vét A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerinttanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon bíró, ügyész, ügyvéd mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el. Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé - keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bizo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít tatású el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szédek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új ötle te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal. A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 2100 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Meg ren de lem MEGRENDELÉS Dr. Bócz End re KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 Ft áfával)... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 napon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti címre. Kel te zés: cégszerû aláírás A szerkesztésért felelõs: dr. Székely István Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: , évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 7056 Ft áfával. HU ISSN Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 5/2008. BJE jogegységi határozat... 146 Áthelyezések... 151 Szolgálati

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. október 8 12. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/41. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3609 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. de cem ber 10 14. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/50. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd 161. szám Tartalomjegyzék 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 20 24. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/34. szám T A R T A L O M Álláspályázatok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2973 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 12 16. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/46. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2169 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. április 14 18. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/16. szám T A R T A L O M Ál lás pá lyá za

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 HATÁROZATOK/4 497/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 498/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 499/2014. (XI.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 28. február 1. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/5. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. júli us 23 27. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/30. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 673 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 4 8. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/6. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 SZEMÉLYI RÉSZ /3 A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /3

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 SZEMÉLYI RÉSZ /3 A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /3 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 79/2013. (XI. 12.) OBT 80/2013. (XI. 12.) OBT 81/2013. (XI. 12.) OBT 82/2013. (XI. 12.) OBT 83/2013. (XI. 12.) OBT 84/2013. (XI. 12.) OBT 85/2013.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. július 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 825 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 11 15. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/7. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

HSZT módosítása 2009. December 10.

HSZT módosítása 2009. December 10. HSZT módosítása 2009. December 10. 190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3475 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. de cem ber 3 7. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/49. szám T A R T A L O M Ál lás pá lyá za

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6 2015/2. SZÁM 2015/2. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /2./ szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI HATÁROZATOK 6 79/2015. (II. 16) OBHE számú a Balassagyarmati Törvényszéken

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

25/2008. (XI. 18.) IRM rendelet. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról

25/2008. (XI. 18.) IRM rendelet. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról 25/2008. (XI. 18.) IRM rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. október 1 5. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/40. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 735 Ft 2008. július 18. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2008. XXV. tv. Az elektronikus információszabadságról szóló

Részletesebben

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8 Érkezett : 2016 M Á 1 2 3. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. augusztus 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 35/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet az ügyész polgári eljárásbeli

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény rszügg'u es liítvatal a.rot ányszám: v50o6 I ~.S 2011. évi... törvény Erk ze t: 2011 JúN 15. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügy i bűncselekményekkel összefüggő

Részletesebben

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. OKTÓBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM MINISZTERI UTASÍTÁS Az önkormányzati miniszter 6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítása az ÖM fejezethez

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 22., kedd 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2012. (V. 22.) BM utasítás a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben