ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat Utasítások 3/2013. (II. 28.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és mûködésérõl szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Személyi hírek Elismerés Kinevezések Áthelyezések és kinevezések Áthelyezés és megbízás Áthelyezések További kinevezés módosítások Kirendelés Kirendelések és megbízások Megbízások Szolgálati viszony megszûnések Közlemények Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Pályázati felhívás alügyészi állás betöltésére... 29

2 18 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Határozatok A Kúria Büntetõ Jogegységi Tanácsa 1/2013. BJE jogegységi határozata A Kúria Büntetõ Jogegységi Tanácsa a legfõbb ügyész által indítványozott jogegységi eljárásban Budapesten, a év február hó 11. napján megtartott ülésen meghozta a következõ jogegységi határozatot: Amennyiben a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követõen ismeretlenné válik, és a vele szemben kibocsátott elfogatóparancs nem vezetett eredményre, az eljárás a terhelt távollétében a Be. XXV. Fejezete szerinti külön eljárás szabályainak alkalmazásával akkor folytatható, ha erre az ügyész a Be (2) bekezdése alapján indítványt tesz. A bíróság a Be (4) bekezdésére figyelemmel köteles az eljárást felfüggeszteni, ha az ügyész a Be (2) bekezdésében számára meghatározott tizenöt napos határidõben akként nyilatkozik, hogy nem indítványozza az eljárásnak a vádlott távollétében történõ folytatását, vagy e határidõt elmulasztva nem nyilatkozik. A felfüggesztés oka ilyenkor a Be (1) bekezdés a) pontjára és a 188. (1) bekezdés a) pontjára is figyelemmel az, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben távollétében az eljárás ügyészi indítvány hiányában nem folytatható. Nincs azonban akadálya annak, hogy a felfüggesztést követõen az ügyész utóbb indítványt tegyen az eljárás folytatására a vádlott távollétében a Be. XXV. Fejezete szerinti külön eljárás szabályainak alkalmazásával. Miután az eljárás folytatásának akadálya az ügyész erre vonatkozó indítványának hiánya így elhárul, az eljárás felfüggesztésének egyik feltétele, és ezzel a felfüggesztés oka megszûnik. Ezért a bíróságnak az ügyészi indítvány alapján a Be (5) bekezdésére figyelemmel az eljárást folytatnia kell. Indokolás I. A legfõbb ügyész a évi CLXI. törvény (Bszi.) 33. (1) bekezdésének c) pontja szerinti felhatalmazás alapján eljárva jogegységi eljárást kezdeményezett az évi XIX. törvény (Be.) a távollévõ terhelttel szemben folyó eljárást szabályozó XXV. Fejezetén belül az 529. (2) bekezdésének értelmezése kapcsán. Indítványában arra hivatkozott, hogy e törvényi rendelkezés alkalmazásában az ítélkezési gyakorlat megosztott. A legfõbb ügyész által az indítványban ennek igazolására felhívott bírósági határozatok a következõk: 1. A Székesfehérvári Városi Bíróságon a terheltek ellen lopás bûntette miatt indult büntetõeljárás 6.B.407/2012. szám alatt. Az eljárás során a II. r. terhelt ismeretlen helyre távozott, ezért a bíróság vele szemben elfogatóparancsot bocsátott ki. Miután az elfogatóparancs nem vezetett eredményre, errõl az ügyészt tájékoztatta. A tájékoztatást követõen az ügyész akként nyilatkozott, hogy a tárgyalásnak a vádlott távollétében történõ megtartására nem tesz indítványt. Erre tekintettel a bíróság az eljárást május 31. napján kelt határozatával felfüggesztette. A felfüggesztést követõen április 12. napján az ügyész a Be (2) bekezdésére utalva indítványt tett a tárgyalásnak a II. r. vádlott távollétében történõ megtartására. Az ügyészi indítványt a városi bíróság az ügy új számra iktatását követõen a április 25. napján kelt 6.B.407/2012/2. számú végzésével elutasította. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a bíróságnak a Be (2) bekezdésén alapuló felhívására az ügyész már nyilatkozott, és a bíróság ugyanezen törvényhely (4) bekezdésére figyelemmel e nyilatkozat alapján függesztette fel az eljárást. Miután pedig a Be (5) bekezdése szerint a felfüggesztett eljárás folytatásának akkor van helye, ha a felfüggesztés oka megszûnt, és az adott ügyben ez nem állapítható meg, a korábbival ellentétes ügyészi indítvány alapján az eljárás folytatására nincs lehetõség. A Székesfehérvári Törvényszék az ügyész által bejelentett fellebbezés alapján eljárva ezt a végzést a június 19. napján kelt Bkf.246/2012/2. számú határozatával helybenhagyta.

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 19 Végzésének indokolása szerint ugyan az ügyész a korábbi nyilatkozatához nincs kötve, azonban olyan körülmény, amely az ügyész számára ne lett volna ismert a korábbi nyilatkozatának megtételekor, nem merült fel, azaz az adott ügyben a felfüggesztésre okot adó körülmények nem változtak; az eljárás folytatásának az azt megalapozó új körülmény hiányában pedig nincs helye. A legfõbb ügyész utalt arra is, hogy a Székesfehérvári Törvényszék másodfokon eljárva további két ügyben foglalt el ezzel azonos álláspontot; ugyanezen indokok alapján hagyta helyben Bkf.245/2012/2. számú végzésével a Székesfehérvári Városi Bíróság 7.B.1218/2009/44. számú, illetve Bkf.366/2012/2. számú végzésével a Dunaújvárosi Városi Bíróság 1.B.322/2011/23. számú az ügyésznek az eljárás folytatására irányuló indítványát elutasító határozatát. 2. A Pesti Központi Kerületi Bíróság elõtt lopás vétsége miatt indult büntetõeljárás során a vádlott ismeretlen helyre távozott, ezért a bíróság vele szemben elfogatóparancsot bocsátott ki. Miután annak eredménytelenségérõl a bíróság tájékoztatta, az ügyész úgy nyilatkozott, hogy nem indítványozza a tárgyalás vádlott távollétében történõ megtartását. Ezért a bíróság a november 4. napján kelt 12.B /2010/12. számú végzésével az eljárást felfüggesztette. Az ügyész április 24. napján az eljárás folytatására és a tárgyalásnak a vádlott távollétében történõ megtartására tett indítványt, ezt azonban a bíróság a június 26. napján kelt 12.B /2010/6. számú végzésével elutasította. Határozatának indokolása szerint a Be (2) bekezdése alapján akkor, ha az ismeretlen helyre távozó vádlottal szemben kibocsátott elfogatóparancs nem vezetett eredményre, az ügyésznek a bíróság errõl szóló tájékoztatásától számítottan tizenöt nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy nyilatkozzon: indítványozza-e a tárgyalásnak a vádlott távollétében történõ megtartását; e határidõn túl az ügyésznek nincs törvényes lehetõsége az ilyen indítvány megtételére. Emellett utalt arra is, hogy a felfüggesztés tartama alatt olyan új adat, amely az ügyet elõbbre vihetné, nem merült fel, a korábbiakhoz képest így nincs olyan változás, ami indokolttá tenné az eljárás folytatását a terhelt távollétében. A Fõvárosi Törvényszék az ügyészi fellebbezés alapján eljárva felülbírálta a kerületi bíróság határozatát, és azt megváltoztatva a szeptember 12. napján kelt 23.Bkf /2012/2. számú végzésével az elsõ fokon eljárt bíróságot a külön eljárás feltételeinek ismételt vizsgálatára utasította. Végzésének indokolásában kifejtette, hogy az ügyész számára a Be (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére nyitva álló tizenöt napos határidõ nem jogvesztõ; és miután a törvény az ügyész számára biztosítja a jogot ahhoz, hogy indítványozza az eljárás külön eljárási szabályok szerinti folytatását, és ezzel az áttérést az ezen szabályok szerinti eljárásra az ügyész döntésétõl teszi függõvé, az ügyésznek az eljárás felfüggesztését követõen is bármikor joga van indokolás nélkül újabb, a korábbitól eltérõ indítványt tenni. A legfõbb ügyész indítványában további két, a Fõvárosi Törvényszék által hozott, azonos álláspontot képviselõ határozatra is utalt: a Fõvárosi Törvényszék a június 27. napján kelt 22.Bkf.9509/2012/2. számú végzésével hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság 29.B /2010/18. számú, az ügyészi indítványt elkésettség okából elutasító határozatát; a szeptember 10. napján kelt 27.Bkf /2012/2. számú végzésével ugyancsak hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.B /2010/21. számú, hasonló határozatát..... A legfõbb ügyész indítványban kifejtett álláspontja a következõ: A Be. idézett rendelkezése szerint az ügyésznek csak abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy indokoltnak tartja-e a tárgyalás terhelt távollétében történõ megtartását, és amennyiben igen, erre vonatkozóan kell indítványt tennie. Az indítvány megtételére nyitva álló határidõ elmulasztásához a törvény nem fûz jogvesztõ következményt. Miután az ügyészi indítványra elõírt törvényi határidõ nem jogvesztõ, utóbb az ügyész az elévülési idõn belül bármikor indítványozhatja a tárgyalás vádlott távollétében történõ megtartását akkor is, ha korábbi álláspontja ezzel ellentétes volt és a körülményekben nem következett be változás. Ezért a Bszi. 32. (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatására és ezzel egyezõ tartalmú jogegységi határozat meghozatalára tett indítványt. II. A Bszi. 32. (1) bekezdés a) pontja szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha elvi kérdésben az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatalára van szükség.

4 20 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A törvény 33. (1) bekezdésnek c) pontja szerint pedig a jogegységi eljárást le kell folytatni, ha azt a legfõbb ügyész indítványozza. Miután a legfõbb ügyész indítványát a jogegységi tanács ülésén is fenntartotta, az eljárást a Kúria a Be ának (1) bekezdésére figyelemmel a Bszi ai alapján eljárva lefolytatta, és a jogegységi határozat meghozatalát az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek találta. III. IV. Az indítvány által érintett törvényi rendelkezések a következõk: A Be. XXV. Fejezete tartalmazza azokat a külön eljárási szabályokat, amelyek a távollévõ terhelttel szembeni eljárásra vonatkoznak. A Be (1) bekezdésére figyelemmel a bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben az erre irányuló ügyészi indítványra jár el. A Be (1) bekezdése szerint akkor, ha a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követõen válik ismeretlenné, és megalapozottan feltehetõ, hogy a vádlott megszökött vagy elrejtõzött, a bíróság a szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt indult eljárásban az eljárás felfüggesztése nélkül elfogatóparancsot bocsát ki. Amennyiben az elfogatóparancs tizenöt napon belül nem vezetett eredményre, a (2) bekezdésnek megfelelõen eljárva a bíróság errõl tájékoztatja az ügyészt, aki abban az esetben, ha indokoltnak tartja a tárgyalás vádlott távollétében történõ megtartását, illetve folytatását, a tájékoztatástól számított tizenöt napon belül erre indítványt tesz. Ugyanezen törvényhely (4) bekezdése szerint akkor, ha az ügyész nem tesz indítványt arra, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében folytassák, a tanács elnöke az eljárást felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztésére a tárgyalás elõkészítése során a Be a szerinti rendelkezések az irányadók; a Be (1) bekezdésére tekintettel a tárgyalás megkezdése után is helye van ugyanezen szabályok alapján az eljárás felfüggesztésének. A Be (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás felfüggesztésének van helye a 188. (1) bekezdés a) pontjában írt okból; ez utóbbi rendelkezés szerint pedig a terhelt ismeretlen helyen tartózkodása felfüggesztési ok, feltéve, hogy az eljárás a távollétében nem folytatható. A Be (5) bekezdése szerint a felfüggesztett eljárást folytatni kell, ha az eljárás felfüggesztésének oka megszûnt. A Kúria álláspontja e szabályok helyes értelmezése kapcsán a következõ: A Be. XXV. Fejezetében szabályozott, a távollévõ terhelttel szembeni külön eljárásra vonatkozó rendelkezések között a Be (1) bekezdése egyértelmûen rögzíti: a bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben az erre irányuló ügyészi indítványra jár el. E rendelkezésnek megfelelõen a bíróság az erre vonatkozó ügyészi indítvány alapján köteles a külön eljárást lefolytatni, ennek hiányában azonban nem járhat el az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében. Ezzel összhangban állnak a Be rendelkezései is, amelyek csupán arra az esetre tartalmaznak külön szabályokat, ha a vádlott tartózkodási helye nem a vádemelés elõtt, hanem azt követõen válik ismeretlenné. A Be (2) bekezdése szerint az elfogatóparancs eredménytelensége esetén az ügyész a bíróság errõl szóló tájékoztatásától számított tizenöt nap alatt tesz indítványt a tárgyalás vádlott távollétében történõ megtartására, illetve folytatására; a (4) bekezdés alapján pedig a bíróság köteles az eljárást felfüggeszteni, ha az ügyész nem tesz indítványt a tárgyalás vádlott távollétében történõ folytatására. Ebbõl következõen az ügyészt csak akkor kötelezi a törvény indítványtételre, ha az az eljárásnak a vádlott távollétében történõ folytatására irányul. Így az eljárást fel kell függeszteni akkor is, ha az ügyész arra tesz indítványt, hogy a bíróság ne alkalmazza a külön eljárás szabályait a terhelttel szemben, és akkor is, ha az ügyész a számára meghatározott tizenöt napos határidõn belül nem nyilatkozik. Ezek a rendelkezések azonban függetlenül attól, hogy az eljárás felfüggesztésére azért került sor, mert az ügyész úgy nyilatkozott, hogy nem indítványozza az eljárás vádlott távollétében történõ folytatását, vagy azért, mert egyáltalán nem nyilatkozott nem állítanak korlátot az ügyész számára abban, hogy utóbb indítványt tegyen az eljárás vádlott távollétében történõ folytatására. A vádemelés után a Be (1) bekezdés a) pontja szerint a bíróság az eljárást felfüggeszti a 188. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okból; ez utóbbi rendelkezés szerint abban az esetben, ha a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, akkor van helye az eljárás felfüggesztésének, ha az eljárás a távollétében nem folytatható.

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 21 Azaz a felfüggesztésnek azon túl, hogy a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, további feltétele, hogy az eljárás a távollétében ne legyen folytatható; így akkor, ha az eljárás terhelt távollétében történõ folytatásához a külön eljárási szabályok szerinti feltételek adottak, az eljárást a terhelt távollétében is folytatni kell. Ebbõl következõen akkor, ha az eljárás felfüggesztésére a Be (4) bekezdésére figyelemmel azért került sor, mert az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben az elfogatóparancs eredménytelen volt, és az ügyész nem tett indítványt az eljárásnak a terhelt távollétében történõ folytatására, az ügyész utólagos indítványa megteremti az eljárás folytatásának hiányzó törvényi feltételét. Ennek megfelelõen a felfüggesztés oka megszûnik. Ezért a Be (5) bekezdésére figyelemmel a bíróságnak ezen indítvány alapján az eljárást folytatnia kell. Az ügyész ilyen utólagos indítványát ugyanúgy nem köteles indokolni, mint a Be (2) bekezdése alapján elõterjesztettet. Az elõbbiekben kifejtettek nem jelentik azt, hogy a bíróság a késõbbiekben a Be ában megjelölt egyéb okból nem függesztheti fel ismét az eljárást. Amennyiben azonban az ismételt felfüggesztésre azért kerülne sor, mert az utóbb ismertté vált adatok szerint a terhelt huzamosabb ideig külföldön ismert helyen tartózkodik, figyelemmel kell lenni a Be (4) bekezdésében írtakra és az 532. szerinti külön eljárási szabályokra..... A fentiekre figyelemmel a Kúria az ítélkezési gyakorlat egységessége érdekében a Bszi. 37. (1) bekezdése szerinti ülésen eljárva jogegységi döntést hozott, a rendelkezõ rész szerint határozva. A jogegységi határozatot a Bszi. 42. (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi. Budapest, február 11. Dr. Kónya István s. k. a jogegységi tanács elnöke Dr. Mészár Róza s. k., elõadó bíró Dr. Katona Sándor s. k., bíró Dr. Márki Zoltán s. k., bíró a jogegységi tanács tagjai Dr. Csere Katalin s. k., bíró

6 22 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Utasítások A legfõbb ügyész 3/2013. (II. 28.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetérõl és mûködésérõl szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségrõl szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki: 1. Az ügyészség szervezetérõl és mûködésérõl szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 12. -a (1) bekezdésének s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A Fõosztály) s) figyelemmel kíséri az ügyészséget érintõ nemzetközi vonatkozású pályázatokat, pozitív vezetõi döntés esetén gondoskodik a pályázatok elkészítésérõl és a projektek megvalósításáról, 2. Az SZMSZ 21. -a (1) bekezdésének u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A Fõosztály) u) a 12. (1) bekezdésének s) pontjában foglaltak kivételével, figyelemmel kíséri az ügyészséget érintõ pályázati felhívásokat, az érintett fõosztályok vezetõivel együttmûködve vizsgálja azok megvalósíthatóságát, pozitív vezetõi döntés esetén koordinálja a pályázatok elkészítését és a projektek megvalósítását, 3. (1) Az SZMSZ 30. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A honlapon közzétenni kívánt dokumentumokat feladatkörükben a fõosztályok, illetõleg a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek (a továbbiakban együtt: érintett szervezeti egység) készítik el, s azokat közzétételi javaslattal a (4) (6) bekezdésben foglaltak kivételével elektronikus formában a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak küldik meg. (2) Az SZMSZ 30. -ának (4) (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A Kabinet egyetértése esetén a közzétételrõl az Informatikai Fõosztály gondoskodik. A sajtóhíreket a Kabinet közvetlenül küldi meg közzétételre az Informatikai Fõosztálynak. (5) A honlapról történõ törlésre irányuló javaslatot az érintett szervezeti egység a sajtóhírek és a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályhoz juttatja el, amelynek a jóváhagyása esetén a törlésrõl az Informatikai Fõosztály intézkedik. A sajtóhírek törlésére irányuló javaslatot a Kabinet közvetlenül küldi meg az Informatikai Fõosztálynak. 4. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban február 15-étõl kell alkalmazni. (2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 23 Személyi hírek Elismerés A legfõbb ügyész dr. Kerezsi Klára, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos fõmunkatársának fõtanácsos címet adományozott. Kinevezések A legfõbb ügyész kinevezte dr. Horváth Péter mb. gyõri fellebbviteli fõügyészhelyettest szolgálati helyén fellebbviteli fõügyészhelyettessé; dr. Varju Imre mb. kisvárdai járási vezetõ ügyészt szolgálati helyén vezetõ ügyésszé; dr. Nyári Roland és dr. Ritzl Pál Baranya megyei fõügyészségi ügyészeket szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésszé; dr. Kaszás Klaudia budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi fogalmazót és dr. Tóth Bernadettet fõvárosi kerületi ügyészséghez, dr. Kiss Viktória nyírbátori járási ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén alügyésszé; dr. Új Ádámot a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészséghez ügyészségi megbízottá. Áthelyezések és kinevezések A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Takács Róbert gyõri járási vezetõ ügyészt a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészséghez, és egyidejûleg kinevezte büntetõjogi szakági fõügyészhelyettessé; dr. Jerszi Veronika füzesabonyi járási ügyészségi ügyészt a Gyöngyösi Járási Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésszé.

8 24 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Áthelyezés és megbízás A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Szabó Ervin, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségen kirendeléssel szolgálatot teljesítõ mosonmagyaróvári járási ügyészségi ügyészt a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészséghez és egyidejûleg megbízta csoportvezetõ ügyészi feladatok ellátásával. Áthelyezések A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Fehér Dávid mosonmagyaróvári járási ügyészségi ügyészt július 1-jével a Központi Nyomozó Fõügyészség Gyõri Regionális Osztályához, Rétváriné dr. Ádám Éva Zala megyei fõügyészségi ügyészt a Zalaegerszegi Járási Ügyészséghez. A Baranya megyei fõügyész áthelyezte dr. Káplár Norbert siklósi járási ügyészségi ügyészt a Pécsi Járási Ügyészséghez, dr. Becker Melinda pécsi nyomozó ügyészségi fogalmazót a Komlói Járási Ügyészséghez. A Tolna megyei fõügyész áthelyezte dr. Páli Péter József szekszárdi nyomozó ügyészségi ügyészt a Szekszárdi Járási Ügyészséghez. További kinevezés módosítások A legfõbb ügyész dr. Kiss Anna fõtanácsos, mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõ kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén kinevezte ügyésszé és megbízta csoportvezetõ ügyészi feladatok ellátásával, dr. Balogh Éva Katalin szolnoki járási vezetõhelyettes ügyész kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén kinevezte közérdekvédelmi szakági csoportvezetõ ügyésszé. Kirendelés A legfõbb ügyész kirendelte dr. Sárik Eszter Katalin budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyészt az Országos Kriminológiai Intézethez.

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 25 Kirendelések és megbízások A legfõbb ügyész kirendelte dr. Eszteri Zoltán Endre szekszárdi járási ügyészségi ügyészt a Szekszárdi Nyomozó Ügyészséghez és egyidejûleg megbízta a vezetõ ügyészi; dr. Pappné Molnár Lili egri járási ügyészségi megbízottat az Egri Nyomozó Ügyészséghez és egyidejûleg megbízta az irodavezetõi feladatok ellátásával. Megbízások A legfõbb ügyész megbízta dr. Orbán György címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Veszprém megyei fõügyészhelyettest szolgálati helyén a fõügyész, dr. Almási Eszter legfõbb ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Továbbképzési Osztály osztályvezetõ ügyészi, dr. Barabás Andrea Tünde osztályvezetõ-helyettes, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos fõmunkatársát szolgálati helyén a Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya osztályvezetõi feladatainak ellátásával. Szolgálati viszony megszûnések Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik dr. Bicskey Ildikó Mária címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, mb. Veszprém megyei fõügyésznek évi február hó 11. napjával, dr. Vajda Jenõ címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, központi nyomozó fõügyészségi osztályvezetõ ügyésznek évi március hó 2. napjával, dr. Horgos Ferenc József címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, szekszárdi nyomozó ügyészségi vezetõ ügyésznek évi január hó 21. napjával, dr. Szabadvári Péterné Pest megyei fõügyészségi ügyésznek évi január hó 31. napjával, dr. Szabó Ervin Nógrád megyei fõügyészségi ügyésznek évi február hó 4. napjával, Molnár Boglárka legfõbb ügyészségi megbízottnak évi március hó 1. napjával, Szegediné Tari Irén legfõbb ügyészségi tisztviselõnek évi október hó 31. napjával, Schurmanné Bános Zsuzsanna Ilona legfõbb ügyészségi írnoknak évi november hó 30. napjával.

10 26 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Közlemények Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2012-ben 79 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el, ezzel Ft folyósításáról döntött. Az egy fõre jutó összeg az ingatlanpiaci árakhoz viszonyítottan alacsony, átlagosan Ft volt. Ez az elõzõ évhez képest Ft növekedést mutat. A évben 1,25%-kal kevesebb kölcsönkérelmet nyújtottak be, mint az azt megelõzõ évben. A 79 kérelembõl 3 elõzetes állásfoglalásra irányult. A hitelkérelmek közül egyet kellett elutasítani, ugyanis a támogatásból a kérelmezõ a meglévõ lakása mellé kívánt még egy ingatlant vásárolni. A Lakásbizottság által engedélyezett kérelmet 2 esetben utólag visszavonták. A folyósítható összeg felsõ határa 2012-ben az illetményalap változásával összefüggésben emelkedett. A lakásépítési alap évi nyitó egyenlege Ft volt. A hivatal ezt 10 millió Ft-tal egészítette ki, míg törlesztésbõl Ft, kamatjóváírásból Ft folyt be az alapba. A munkáltatói kölcsönben részesítettek száma szervezeti egységek szerinti bontásban a következõ: fõ forint átlag Legfõbb Ügyészség Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség Debreceni Fellebbviteli Fõügyészség Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség Központi Nyomozó Fõügyészség Fõvárosi Fõügyészség Baranya Megyei Fõügyészség Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség Békés Megyei Fõügyészség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség Csongrád Megyei Fõügyészség Fejér Megyei Fõügyészség Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség Heves Megyei Fõügyészség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség Nógrád Megyei Fõügyészség Pest Megyei Fõügyészség

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 27 fõ forint átlag Somogy Megyei Fõügyészség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség Tolna Megyei Fõügyészség Vas Megyei Fõügyészség Veszprém Megyei Fõügyészség Zala Megyei Fõügyészség OKRI Összesen Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfõbb ügyész pályázatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Osztályának fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi, a Vas Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti és Büntetõbírósági Ügyek Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Nógrád Megyei Fõügyészségre büntetõjogi szakági fõügyészségi ügyészi, a Központi Nyomozó Fõügyészség Debreceni Regionális Osztálya Korrupció Elleni Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Központi Nyomozó Fõügyészség Gyõri Regionális Osztálya Korrupció Elleni Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Központi Nyomozó Fõügyészség Kaposvári Regionális Osztálya Korrupció Elleni Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Központi Nyomozó Fõügyészség Szegedi Regionális Osztálya Korrupció Elleni Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Dabasi Járási Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Miskolci Járási Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Mezõkövesdi Járási Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi és a Tatabányai Járási Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Osztálya osztályvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá az A szintû nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. A kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele az is, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói

12 28 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám gyakorlattal rendelkezzen. A pályázatok elbírálásánál elõnyben részesül az, akinek gazdasági jellegû szakjogász képzettsége van. A Vas Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti és Büntetõbírósági Ügyek Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére történõ kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A Nógrád Megyei Fõügyészség fõügyészségi ügyészi álláshelyére történõ kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A Központi Nyomozó Fõügyészség Debreceni, Gyõri, Kaposvári és Szegedi Regionális Osztálya Korrupció Elleni Csoportjának fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá a C szintû nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges mûködés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellõzhetõ.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történõ elérhetõségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax szám, stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelõlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közremûködõ szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitûzött rövid határidõ alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 29 A pályázatnak (egy példányban): a Vas Megyei Fõügyészség álláshelye esetében a Vas Megyei Fõügyészségre (9700 Szombathely, Szily J. u. 7.), a Központi Nyomozó Fõügyészség Debreceni, Gyõri, Kaposvári és Szegedi Regionális Osztálya álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Fõügyészségre (1066 Budapest, Zichy J. u. 14.), a Dabasi Járási Ügyészség álláshelye esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A), a Miskolci és a Mezõkövesdi Járási Ügyészség álláshelyei esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5 7.) és a Tatabányai Járási Ügyészség álláshelye esetében a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészségre (2800 Tatabánya, Népház u. 6.) március 11-én 13 óráig, a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.) és a Nógrád Megyei Fõügyészség álláshelye esetében a Nógrád Megyei Fõügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) március 14-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Pályázati felhívás alügyészi állás betöltésére A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfõbb ügyész pályázatot hirdet a Kecskeméti Járási Ügyészségre büntetõjogi szakági alügyészi állás betöltésére. Az alügyész kinevezésének feltételeit az Üjt ának (1) (2) bekezdése, 11. -ának (4) bekezdése és 12. -a állapítja meg. Az alügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. Az alügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek (egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga) való megfelelést igazoló eredeti okiratok, vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellõzhetõ.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történõ elérhetõségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax szám, stb.).

14 30 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt; nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat; valamint hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelõlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közremûködõ szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. Az alügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitûzött rövid határidõ alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban) a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.) március 11-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a benyújtási határidõ lejártát követõ három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 31 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû könyvét A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a nemzetek felett álló jognak, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek. A megjelent kötet a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut. A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse. A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció kulisszatitkaiba, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe. A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért. A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):.... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

16 32 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám TARIFAJEGYZÉK Érvényes január 15-tõl A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként Ft + áfa. A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk: 1/1 belív ( mm) hátsó borító /2 fekvõ ( mm) álló ( mm) /4 álló ( mm) Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet): Bélyegzõk, okiratok, igazolványok stb. érvénytelenítése egységesen Egyéb közlemények, hirdetmények megkezdett kéziratoldalanként Hirdetmények, közlemények, valamint üzleti hirdetések közzétételének feltétele cégszerû aláírással ellátott megrendelés kiadóba történõ megküldése fax: ), valamint Ft + áfa díjelõleg megfizetése. Kérjük továbbá, hogy a Megrendelõ az adószámát a megrendelésen tüntesse fel. Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész állomány hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát. A kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba ütközõ hirdetéseket visszautasítson. A szerkesztésért felelõs: dr. Lajtár István. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233, évi éves elõfizetési díj: Ft, fél évre: 8910 Ft, negyedévre: 4605 Ft. HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (Online) Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizse

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 5/2008. BJE jogegységi határozat... 146 Áthelyezések... 151 Szolgálati

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. július 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl A Kormány a központi államigazgatási szervekrl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó!

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó! HELYESBÍTÉS Tisztelt Olvasó/Pályázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2012/4. számának 36. és 37. oldalán az Országos Bírósági Hivatal 1-6. szám alatti pályázatának kiírási szövege kiegészítésre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6 2015/2. SZÁM 2015/2. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /2./ szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI HATÁROZATOK 6 79/2015. (II. 16) OBHE számú a Balassagyarmati Törvényszéken

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. OKTÓBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM MINISZTERI UTASÍTÁS Az önkormányzati miniszter 6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítása az ÖM fejezethez

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd Tartalomjegyzék 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Elektronikus kaszinó esetében - az 1-4. pontokban foglaltakon felül:

Elektronikus kaszinó esetében - az 1-4. pontokban foglaltakon felül: Tájékoztató a szerencsejáték tevékenység folytatásával kapcsolatos ügyek intézésének rendjéről 1. Államigazgatási, hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 04 14 A KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA 3.000,-Ft illetékcsekk Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. október 8 12. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/41. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok. 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról... 274.

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok. 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról... 274. LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. október 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2017. szeptember 30. Tartalom Utasítások oldal 20/2017. (IX. 22.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai Hatályos - 1/2007. Büntető jogegységi határozat - kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának 1. oldal kritériumai 1/2007. Büntető jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés bűncselekménye

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 HATÁROZATOK/4 497/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 498/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 499/2014. (XI.

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 1/2016. BJE jogegységi határozat... 42. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 1/2016. BJE jogegységi határozat... 42. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. április 30. Tartalom Határozatok oldal 1/2016. BJE jogegységi határozat... 42 Utasítások 6/2016.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási 1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoport SZV.678/2007/2. európai elfogatóparancs (emberölés bőntette

Részletesebben

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket,

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket, XVIII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2006. FEBRUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelõ Bizottsága Az elmúlt év utolsó hónapjában, december 14-én

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu hatályos: 2016-04-29 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF )

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az Altering Bt. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., adószám: 29114913-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.12.09 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. május 17. 2013. 11. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3103/2013. (V. 17.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 520 3104/2013. (V. 17.)

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

Melléklet: pályázati kiírások. Javaslat. oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására

Melléklet: pályázati kiírások. Javaslat. oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE JK. 22089/2011. Melléklet: pályázati kiírások Javaslat oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására Előkészítésért felelős:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8. 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról HATÁROZATOK 15

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8. 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról HATÁROZATOK 15 2015/3. SZÁM 2015/3. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /3./ szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI UTASÍTÁSOK 8 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 202/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 SZEMÉLYI RÉSZ /3 A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /3

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 SZEMÉLYI RÉSZ /3 A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /3 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 79/2013. (XI. 12.) OBT 80/2013. (XI. 12.) OBT 81/2013. (XI. 12.) OBT 82/2013. (XI. 12.) OBT 83/2013. (XI. 12.) OBT 84/2013. (XI. 12.) OBT 85/2013.

Részletesebben

Közigazgatási változásokból fakadó problémák az elmúlt egy év tapasztalatai alapján

Közigazgatási változásokból fakadó problémák az elmúlt egy év tapasztalatai alapján Közigazgatási változásokból fakadó problémák az elmúlt egy év tapasztalatai alapján 2011. januárjától a megyei és körzeti földhivatalok a kormányhivatalok alá tagozódtak, így irányításukat funkcionális

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONNYILATKOZAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (KÜLSŐ SZAKÉRTŐ BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRE) A./ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELRE KÖTELEZETTEK KÖRE, A VAGYONNYILATKOZAT

Részletesebben

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu. Zárójelentés. a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről. Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu. Zárójelentés. a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről. Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Zárójelentés a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság Tartalomjegyzék Zárójelentés... 1 1. Előzmények... 3 2. Oktatás,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a felnőttképzési tevékenység

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pk.I.20.939/2014/2. szám A Szegedi Ítélőtábla a dr. Kun József ügyvéd (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/102.) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. Szám: 19643/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben