Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

2 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár sza (nem redites épzés) IV. Protestáns teológus sza (esti épzés) V. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) VI. MA levelező sza (hittanotató alapépzéssel) VII. Szabadon választható tanegysége (szeminárium, értelmiségi tárgya, szanyelvi urzuso)

3 I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) I. évfolyam: ÓSZB011 HÉBER NYELV 2. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Otatás nyelve: magyar N: redit K 10,00-11,30 Cs 10,00-11, ös terem ÓSZB010 Héber nyelv 1. II. Gyaorlati jegy A lasszius (bibliai) héber nyelvtan alapjaina elsajátítása. Ez magába foglalja a héber szövege olvasási techniáját, az olvasás és nyelvtani gondolodás alapjait, valamint a nyelvtani ismereteet, ülönös teintettel a héber igeragozásra. A tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, ezért folyamatosan figyelemmel ísérjü a bibliai anyagot, ill. a nyelvtanulás is speciálisan írott anyag értelmezésére irányul majd. A héber igeragozás megismerése. Gutturális igé (primae, mediae, tertiae gutturáliso). A gyenge igé ragozása (pe-csoport, ayin-csoport, lámed-csoport). Többszörösen rendhagyó igé. Gyölistá, gyaorlato, ismétlése. Zárthelyi dolgozato Tóth Kálmán (1998): A héber nyelvtan elemi szabályai. KRE-HTK, Bp.; Karasszon Dezső (1994): Héber gyaorlóönyv és bibliai arám nyelvtan. KRE-HTK, Bp.; Az előadó által összeállított handout -o. irodalom: Elmélet nyelvtano özül: Joüon, P. Muraoa, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. PIB, Róma; Kautzsch, E. (szer., ): Gesenius Hebrew Grammar Oxford: Clarendon Press, Oxford. Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Helbing & Lichtenhahn, Bázel; Gyaorlati nyelvtano özül: Seow, C.L.( jav. iadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville; Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Worboo. CUP, Cambridge.

4 ÚSZB031 GÖRÖG NYELV 2. Dr. Balla Péter Tantárgy előadói: 1. Dr. Balla Péter 2.Patai András Dávid 1. H hétfői órája után Otatás nyelve: magyar N: redit K 1. Sz 9,00-10,30 2. H 10,00-11, ös terem ÚSZB030 Görög nyelv 1. II. Gyaorlati jegy gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli/ Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása. Az olvasási észség fejlesztése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete elmélyítése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun hét: Varga Zsigmond TK olvasmányai és nyelvtani anyaga a 10. olvasmányig. Nyelvtani táblázato, memoritere. 7. hét: zárthelyi dolgozat hét: Varga Zsigmond TK olvasmányaiból válogatás és nyelvtani anyag a 11. olvasmánytól. Nyelvtani táblázato, memoritere. 12. hét: Félévzáró zárthelyi dolgozat hét: szóbeli felelete, gya.jegye 15. hét: szóbeli felelete, gya.jegye javítási lehetősége A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A szóbeli feleletere a gya.jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó három hetében erül sor. Minden héten egy teszt Zh. előre láthatólag a 7. és 12. héten (azaz a szorgalmi idő özepe és vége felé) Szóbeli felelete, a gya. jegye megszerzése a félév végén Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). Ezen tanönyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban (Ráday u. 27., a HTK-val szemben), vagy özvetlenül Győri István tanár úrtól a Sárospatai Ref. Theol. Aadémián. (E tanönyv bevezetője is megnevez további szairodalmat.) irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965)

5 Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben) BTHB051 BIBLIAISMERET 2. Dr. Herczeg Pál Dr. Herczeg Pál N: 0+45 Sz Sz ös terem BTHB050 Bibliaismeret 1. Sz Otatás nyelve: magyar 3 redit II. gyaorlati jegy zárthelyi dolgozato Feladata az újszövetségi Szentírás önyveine a részletes tartalmi ismertetése. Enne során az egyes bibliai önyve felosztásával, s a benne szereplő történeteel, eseményeel és személyeel ismeredne beható módon a hallgató. A stúdium részét épezi válogatott szemelvénye szószerinti elsajátítása is. A teológia műveléséne bázisa a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Kánon, inspiráció, teintély, egyház és ánon, az újszövetségi irato rövid eletezéstörténete, a szent szöveg, a bibliaolvasás módszertana Az intertestamentális or és Jézus születéséne ora (rövid átteintés) Szinoptius evangéliumo János evangéliuma (iteintéssel a jánosi iratora) Apostolo Cseleedetei Pál apostol levelei Zsidóhoz írt levél Egyetemes (atolius) levele Jelenése önyve Egyéb Biblián ívüli, az újszövetségi orból származó irato rövid ismertetése Zh- memoritere az újszövetségi önyve alapos és önálló feldolgozása Herczeg Pál (1991): Érted is, amit olvasol? Ref. Sajtóosztály, Budapest. Bibliaismereti éziönyv (2004). Kálvin Kiadó, Budapest. C. Westermann G. Gloege (1997): A Biblia titai. Kálvin Kiadó, Budapest. Továbbá: a rendelezésre álló magyar és idegen nyelvű magyarázatos Bibliá Kiadott segédanyag, órai jegyzete irodalom: Preuss-Berger (1985): Bibelunde des ATs. Heidelberg.

6 DOER011 - HITVALLÁSISMERET II. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc N: 30+0 L: 0+0 H 8,00-9, ös terem DOER010 Hitvallásismeret I. Hétfő 14,0-16,00 Otatás nyelve: magyar 2 redit II. v szóbeli A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne az alapvető tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. 1. A Szentléle és az egyház. HK HH XVII-XVIII 2. Isten egyelmi iválasztása és a megigazulás, megszentelődés. HK HH X.XV-XVI 3. A Sáramentumo: a szent eresztség. HK HH XIX.XX 4. Az úri szent vacsora. HK HH XXI. 5. A ulcso hatalma HK A bűnbánat és megtérés HK Isten törvénye. HK HH XII. 8. A Tízparancsolat: Az első őtábla parancsolatai HK A másodi őtábla parancsolatai HK Az imádozásról HK 116. HH XXIII.XXVII. 11. A hitvalláso ülönleges összefüggései A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó. Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár, Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, 2000.

7 Dordrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, FILR030 BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA Dr. Pethő Sándor Dr. Pethő Sándor N: 15+0 K 14,00-14, ös terem ---- Előadó fogadóórái: edd Otatás nyelve: magyar 1 redit II. Kollovium A tantárgy propedeutiai jellegű, alapozó tárgy. Elsődleges célja, hogy a hallgatóat a filozófia alapategóriáival megismertesse, és ezáltal filozófiatörténeti és vallásfilozófiai tanulmányaiat megalapozza, és ezen a módon szisztematius teológiai tanulmányai elmélyítését is elősegítse. A hallgató a urzus során megismeredne a nyugati filozófiai gondolodás alapategóriáival, a filozófia ülönböző ágaival, rövid átteintést nyerne anna történetéről, meghatározó alajaina munásságáról. Az óráon való atív részvétel. Az órá látogatása a TVSZ-ben előírta szerint történi. Kötelező irodalom: N. Warburton, A filozófia világa. Budapest,1993. A.Anzenbacher, Bevezetés a filozófiába. Budapest,1994. Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény), szer. Steiger Kornél. Budapest, irodalom: George Berley, Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről Budapest, René Descartes Elméledése az első filozófiáról, Budapest, Martin Heidegger, Lét és idő. Budapest,1989. David Hume, Tanulmány az emberi értelemről XI. rész. Budapest, Immanuel Kant (1996): A gyaorlati ész ritiája. (ford. Berényi Gábor) Budapest, John Loce,Érteezés az emberi értelemről. Budapest, John Stuart Mill, Haszonelvűség.Budapest, Blaise Pascal,Gondolato. Budapest, Karl Popper, Tény, érté, ideológia. Budapest,1976. Bertrand Russel,A filozófia alapproblémái Kossuth, Budapest, Jean Paul Sartre (1991): Egzisztencializmus. Budapest,1991.

8 Ludwig Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódáso Atlantisz, Budapest, irodalom: A urzus során az egyes témához a hallgatói érdelődésne megfelelően erül iadásra. GYKG 034 HOMILETIKA II. Dr. Nagy István Tantárgy előadója/i: Dr. Nagy István N: 15+0 Cs 9,00-9, ös terem GYKG033 Homiletia I. Otatás nyelve: magyar 1 redit II. ollovium A stúdium célja, hogy a hallgató megismeredjene a legnagyobb prédiátoro műveivel, és prédiációirodalom lassziusaina példáiból tanuljana. A nagy igehirdető prédiációiból válogatun, amelyeet ismertetün, és megbeszéljü a tanulságoat. Ilyen módon segítséget apna a hallgató, hogy magu is minél jobb igehirdetéseet észítsene. Az alábbi igehirdető prédiációiból válogatun: - Walter Lüthi - Robertson - Spurgeon - Ravasz László - Joó Sándor - Gyöössy Endre - Szabó Imre. A hallgató prédiációs öteteet tanulmányozna megadott szemponto szerint. irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet) Debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly : Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata 1992 Prédiációs ötete

9 GYKG 020 LITURGIKA Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 30+0 Cs 14,00-15, ös terem Otatás nyelve: magyar 2 redit II. ollovium A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendjéne történetét, elvi alapjait és mai gyaorlatát ismeri meg a hallgató A magyar református egyház liturgiai szabályaina megismerése, és a ülönböző ágendá átteintése. A leendő lelipásztoro liturguso is leszne, így eze az ismerete nélülözhetetlenee. Témaörö: 1. A liturgia neve, feladata, helye a gyaorlati teológiában 2. Istentisztelet az Ószövetségben 3. Istentisztelet az Újszövetségben 4. Az istentisztelet alapérdései 5. A liturgus 6. Az istentisztelet ideje 7. Az istentisztelet helye és a felszerelési tárgya 8. Az istentisztelet elemei 9. Az istentisztelet fajtái 10. Sáramentumos istentisztelet 11. Istentiszteleti rendtartás (sorrend) A hallgató a félév során ülönböző típusú istentiszteleti formáat látogatna, és erről rövid referátumot írna. Nagy István: Liturgia Budapest 2005 Pásztor János: Liturgia Komarno 2002 irodalom: A lelész mint, avagy mintalelész Debrecen 1940 Apostoli atyá (szer. Vanyó László) Budapest 1980 Bodonhelyi József: Liturgia Budapest 1966 Boross Géza: A liturgia vázlata Czeglédy Sándor: Liturgia Debrecen 1959 Istentiszteleti rendtartás Budapest 2004 Kálvin: Institutio Kozma Zsolt: Liturgia Kolozsvár 2000 MORE Törvényönyve Nagy Ágena Budapest 1927

10 Nagy István: A azuáliá homiletiuma Budapest 2004 Nagy István: Az Újszövetség ulcsfogalmai Nagyőrös 1999 Pásztor János: Kis Ágenda Komarno 2004 Ravasz: A gyüleezteti igehirdetés elmélete Pápa 1915 Szénási Sándor: Ünnepein Budapest 1997 Szőnyi György: Liturgia Sárospata é.n. Tanulmányo az evangélium szerint reformált eresztyén gyüleezet istentiszteletéről (szer. Bartha Tibor) Budapest 1977 GYKG069 - RETORIKA Dr. Nagy István Literáty Zoltán N: 0+30 Pénte 8:00-9: ös terem nincs Otatás nyelve: magyar 1 redit II. Gyaorlati jegy Órai muna, zárthelyi dolgozat A tantárgy szamai tartalma elsajátításána célja A retoriai minimum elsajátítása elengedhetetlenül fontos minden beszélni hívatott ember számára. Már a lasszius orban is az otatás egyi ötelező tantárgya volt. A retoria nem homiletia, de a beszéd jelenti mindettőnél azt a özös mezőt, ahol a retoria a homiletia segítségére siethet. A retoria otatás nem egyszerűen előadásmód otatást, vagy beszédtechniát jelent. A retoria a beszéd tudománya és művészete. Magába foglalja egészen a ezdetetől, a retoriai helyzet ialaulásától ezdve az elmondásig, sőt a hatásig a beszéd útját. Cél tehát, hogy a retoriai rendszer egészét megismerjé a hallgató, ismerjé anna feladatait, s az ő gondolodásmódju is rendszereződjön egy beszédre való felészülés apcsán. A tantárgy programja, megszerzendő ismerete, elsajátítandó észsége és ompetenciá Retoriatörténet. Retoria ma. A retoria rendszeréne ismerete. Szövegértelmezés és szövegalotás a retoriai ritériumo alapján. irodalom: Aczél Petra: Retoria, a szóból épült gondolat Adami-Jászó-Aczél: Retoria Arisztotelész: Retoria Feete Károly: Retoria Griffin, Em: Meggyőztél Herreniusna ajánlott retoria Pratanis&Aaronson: Rábeszélőgép Wacha Imre: A orszerű retoria alapjai Az előadás mindeni számára látogatható!

11 HIMG061 EGYHÁZI ÉNEK 2. Vizi István Vizi István Hétfő Otatás nyelve: magyar N: redit Hétfő Csomasz Tóth Kálmán és Máté János terem - II. Kollovium szóbeli A gyüleezeti éneesönyv anyagána megismerése, elsajátítása, az éneehez apcsolódó himnológiai tudnivaló, valamint az egyházi énelés és egyházi zene történeténe, jelentősebb zeneművene megismerése. A tárgy segítséget nyújt a leendő lelésze és vallástanáro munájához, felészüléséhez. Énee: Elmélet: A Zsoltáro önyve. Zsoltáro és zsoltárparafráziso. Az Újszövetség tanítása az énelésről. Böjt, virágvasárnap, nagyhét, és a hozzáju apcsolódó énee. Bach: János-passió (zenehallgatás). A feltámadás evangéliuma húsvéti éneeinben. Református Gyüleezeti Éneesönyv Kölcsönérhető ill. lemásolható zenei CD- irodalom: Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! (tudnivaló éneeinről) LSVL011 - LATIN NYELV 2. Murányi Yvett Murányi Yvett N: 0+30 P 10,00-11, ös terem LSVSL010 Latin nyelv 1. Szerda redit II. Gyaorlati jegy

12 Otatás nyelve: magyar zh A tantárgy szamai tartalma, elsajátításána célja: A latin nyelv alatanána elsajátítása a Ferenczi Monostori önyv I/5. II/3. lecéi alapján. 1. hét: F-M: I/5. 2. hét: F-M: I/5. 3. hét: F-M: I/6. 4. hét: F-M: I/6. 5. hét: F-M: II/1. 6. hét: F-M: II/1. 7. hét: F-M: II/2. 8. hét: F-M: II/2. 9. hét: F-M: II/ hét: F-M: II/ hét: zh 12. hét: Gyaorlati jegye lezárása órai muna zh Ferenczi Attila Monostori Martina: Latin nyelvönyv. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest irodalom: Györösy Alajos: Latin magyar éziszótár. Aadémiai Könyviadó, Budapest Finály Henri: A latin nyelv szótára. MEK Nagy Ferenc Kováts Gyula Péter Gyula: Latin nyelvtan a özépisolá számára. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest II. évfolyam: ÓSZB013 HÉBER NYELV 4. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Otatás nyelve: magyar N: redit K 14,00-15, es terem ÓSZB012 Héber nyelv 3. IV. Gyaorlati jegy

13 A lasszius (bibliai) héber nyelvtan elsajátított alapjaina az átismétlése és begyaorlása. Ez magába foglalja az olvasási, ragozási és egyéb nyelvtani ismerete átismétlését és számon érését, továbbá begyaorlását. Bibliai szövege(e)n gyaorolju a tanultaat. Minden nyelvi ismeret annyit ér, amennyire használni lehet a gyaorlatban. Cél: otthonosan bánni a bibliai szöveggel. Biblia szöveg teljes nyelvtani elemzése és fordítása. Zárthelyi dolgozato Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart; Davidson, B. (1848): The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. S. Bagster & Sons, London, valamint a standard héber szótára (Gesenius, BDB, HALOT utóbbi CD formátumban is megvásárolható). Bibelwors használata didatiai megfontolásból nem javasolt! irodalom: ÓSZB015 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István N: 30+0 K 10,00-11, es terem ÓSZB014 Ószövetségi bevezetés 1. Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. Kollovium Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, irodalom:

14 ÚSZB033 GÖRÖG NYELV 4. Dr. Balla Péter Dr. Balla Péter N: 30+0 Cs 10,00-11, es terem ÚSZB032 Görög nyelv 3. Előadó fogadóórái: H Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. Gyaorlati jegy gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli/ A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése hét: Mt 12, 2Kor 3-4, Zsid 1-2 fejezete olvasása, fordítása, nyelvtani elemzése, és a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, táblázato ismétlése. Újabb memoritere, mondattani részlete. 11. hét: összefoglalás 12. hét: félévzáró zárthelyi dolgozat hét: szóbeli felelete, gya.jegye 15. hét: szóbeli felelete, gya.jegye javítási lehetősége A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A szóbeli feleletere a gya.jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó három hetében erül sor. előre szótárazás a öv. órai anyaghoz Zh. Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben)

15 J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983 Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965) David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988 Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is. Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög-magyar éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007). ÚSZB035 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Balla Péter Dr. Balla Péter N: 30+0 K es terem ÚSZB034 Újszövetségi bevezetés 1. H Otatás nyelve: Magyar 2 redit K IV. Kollovium A tárgy feladata az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. Különleges (speciális) bevezetéstan az Úsz önyveihez a Római levéltől a Jelenése önyvéig. Pál élete, Pál levelei. Újszövetségi aporif irodalom. Hermeneutiai szemponto. A főbb utatói nézete, alternatívá megismerése. Egyéni mérlegelési észség ialaítása. Referátum (önálló jelentezés alapján) Rendelezésre álló tanulmányi segédanyago Kötelező önyve (vizsgaanyag): Az ÚSz minden önyvéne tartalmi ismerete (minden fejezetről legalább egy szabadon választott mondanivaló, valamint a bevezetéstanilag fontos tartalmi részlete ismerete). A bevezetéstani alternatívá (érve és tézise) ismerete. Budai Gergely Herczeg Pál, Az Újszövetség története. (Bp.: Kálvin Kiadó, 1980, utánnyomásoal)

16 Balla Péter: Az újszövetségi irato és anonius gyűjteményü ialaulásána története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: KRE HTK, (másodi iadás: 2008, elérhető a Ráday Könyvesházban, Ráday u. 27., a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Bp.: KIA, A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása (lásd feljebb is!), önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! irodalom - Bevezetéstano több nyelven: Achtemeier, Paul J. - Green, Joel B. - Thompson, Marianne Meye: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology. 2001, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company Benyi György: Az Újszövetségi Szentírás eletezés- és utatástörténete. Másodi ötet: Introductio specialis, 1995, Szeged: JATEPress Broer, Ingo: Einleitung in das Neue Testament. 2 vols, vol. 1: 1998, vol. 2: 2001, Würzburg: Echter Verlag Brown, Raymond E.: An Introduction to the New Testament. 1997, New Yor: Doubleday Burett, Delbert: An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. 2002, Cambridge: Cambridge University Press Carson, D. A. - Moo, Douglas J. - Morris, Leon: An Introduction to the New Testament. 1992, Leicester: Inter-Varsity Press (IVP), and Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House Carson, D. A. - Moo, Douglas J.: An Introduction to the New Testament. Second edition. 2005, Grand Rapids, Mich.: Zondervan (enne magyar fordítása ötelező tananyag) Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction. 1984, London: SCM Press Conzelmann, Hans - Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. (UTB 52) 1988: 9. iadás, 2000: 13., újból átdolgozott iadás, 2004: átnézett iadás, Tübingen: Mohr Siebec desilva, David A.: An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 2004, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, Leicester: Apollos Ehrman, Bart D.: The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings (third edn, orig.: 2000), New Yor - Oxford: Oxford University Press Guthrie, Donald: New Testament Introduction. (Third Edition, revised, in one volume.) 1970, Leicester: Inter-Varsity Press Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. 1983: 21. iadás, ezzel azonos szövegű iadás: Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989; Heidelberg: Quelle & Meyer (Angol ford. H. C. Kee által, Introduction to the New Testament. 1975, Nashville: Abingdon Press.) Marshall, I. Howard - Travis, Stephen - Paul, Ian: Exploring the New Testament. Vol. 2: A Guide to the Letters and Revelation. 2002, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Mauerhofer, Erich: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 2 Bände (David Gysel átdolgozásában) 1995, Stuttgart: Hänssler Moffatt, James: An Introduction to the Literature of the New Testament. (Third and revised edition.) 1918, Edinburgh: T & T Clar Nagy István: Az Újszövetség önyveine ismertetése. 1995, Nagyőrös: KRE TFK Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. 1979, Budapest: Evangélius Teológiai Aadémia Roloff, Jürgen: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 1977, Berlin: EVA, 1984, Neues Testament címmel 1999-ben jelent meg a 7., teljesen átdolgozott iadás. Roloff, Jürgen: Einführung in das Neue Testament. 1995, Stuttgart: Philipp Reclam Schene, Hans-Martin - Fischer, Karl Martin: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. I.: Die Briefe des Paulus und Schriften des Paulinismus, 1978, II.: Die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften, 1979, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament. (UTB 1830) 1996: 2. iadás, 2002: átdolgozott, 4. iadás, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht

17 Schweizer, Eduard: Theologische Einleitung in das Neue Testament. 1989, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht (Angol ford. O. C. Dean által, A Theological Introduction to the New Testament. 1991, Nashville: Abingdon Press; a magyar ford. megjelent 2004-ben a Kálvin Kiadónál.) Theissen, Gerd: Das Neue Testament. 2002, 2004: átnézett, 2. iadás, München: C. H. Bec (Angol ford. John Bowden által, Fortress Introduction to the New Testament. 2003, Minneapolis: Fortress Press.) Varga, Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés. Debrecen: Református Theologiai Aadémia: 1979, LUX: 2000 (új iadás, szer. Szathmáry Sándor) Vielhauer, Philipp: Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Aporyphen und die Apostolischen Väter. 1975, átnézett iadás: 1978, ugyanez újra nyomtatva ben, Berlin - New Yor: Walter de Gruyter Wolde, G. (ed.): Einleitung ins Neue Testament: Aus Schleiermacher s hand-schriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen. 1845, Berlin: bei G. Reimer Zahn, Theodor B.: Introduction to the New Testament. 3 vols. (transl. from the third German edition by J. M. Trout, et al.) 1909, Edinburgh: T & T Clar Valamint: Vanyó László (szer.): Óeresztény író c. sorozat első négy ötete (Szent István Társulat), ill. Cseri Kálmán: Pál apostol. Peter Wic: Pál: A eresztyénség tanítója. (mindettő: Kálvin Kiadó). BTHB055 BIBLIAI KORTÖRTÉNET 2. Dr. Herczeg Pál Kovács Csongor N: 30+0 Cs es terem BTHB54 Bibliai ortörténet 1. megbeszélés szerint Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. ollovium szóbeli vizsga a megadott témaörö alapján A Bibliai ortörténet 2 urzus az előző félév előadássorozatához apcsolódva Izrael és Júda történelmi, gazdasági és ulturális életét és örnyezetét mutatja be a babiloni fogság orától. A babiloni fogság, visszatérés, az ország újjáépítése, a berendezedés problémái A perzsa ori zsidóság A hellenista or, a Diadochoso osztozodása és Palesztina A Ptolemaioszo ora A Szeleuida onflitus Maabeus-felelés; a Hasmóneus dianasztia Nagy Heródes és ora Qumrán Jézus orána vallási özösségei, pártjai Jeruzsálem eleste, a Bar-Kochba felelés A szairodalom vonatozó és ijelölt részeine feldolgozása

18 J. Bright ( ): Izráel története. Budapest. H. Jagersma (1991): Izráel története az ószövetségi orban. Budapest. Karasszon István (1991): Izrael története. Budapest. Maabeuso I. önyve; Josephus Flavius: A zsidó háború.; A zsidó története. irodalom: J. D. Amuszin (1986): A Holt-tengeri teercse és a qumráni özösség. Budapest. M. Burrows (1961): A holttengeri teercse. Budapest. M. D. Coogan (1974): Life in the Diaspora...BA 37, H. Donner (1984, 1986): Geschichte des Voles Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen I- II. Göttingen. R. Ghirshmann: Az óori Irán. Budapest, H. J. Gnila (2001): A Názáreti Jézus. Üzenet és történelem. Szent István Társulat, Budapest. Komoróczy Géza (1992): A babiloni fogság. In: Bezárózás a nemzeti hagyományba Budapest S. Safrai (1978): Das jüdische Vol im Zeitalter des Zweiten Tempels. Neuirchen. P. Schäfer: The Hellenistic and Maccabaean Periods. In: I&JH, G. Widengren: The Persian Period. In: I&JH, DOER014 - DOGMA- ÉS TEOLÓGIATÖRTÉNET Dr. Szűcs Ferenc Dr. Kodácsy Tamás N: 30+0 L: 0+0 H 10,00-11, es terem DOER013 Dogmatia prolegomena H Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. v szóbeli A dogmatörténet átfogó megismertetése a hallgatóal. Az előadáso során a hallgató megismeredne a dogmá ialaulását befolyásoló filozófiai és történeti háttérrel, a nagy hitvitáal, a ülönböző teológiai irányzato jellegzetességeivel és problémáival. Tematia: 1. A hitvallás, a tan és a hagyományozódás problémája az ősegyházban. A neoplatonizmus. Az apostoli atyá, apologétá. (T.Lane, 8-16,18-21; McGrath 29-39; Osterhaven ) 2. Keleti és nyugati orai egyházatyá. Trinitástani és risztológia vitá. Eretnesége és egyetemes zsinato (T.Lane 16-18, 21-28, 29-33, 38-40; McGrath 39-42, , ; Osterhaven 66-75; Hitvallásain c. önyv függelée). 3. Augustinus (T.Lane 45-50; McGrath 42-44, , , ; Osterhaven 91-96) 4. A eleti hagyomány és épvita (T. Lane 60-76) 5. ZH (A fentie + Kálvin o.) 6. A özépori teológia (T.Lane 91-98, ; McGrath 46-54, 59-68, ) 7. A reformáció teológiai irányai (T.Lane , ; McGrath 69-79, Ostehaven ) 8. A protestáns ortodoxia (T.Lane ; McGrath 80-83, ; Osterhaven ).

19 9. A felvilágosodás és a teológia (T. Lane ; McGrath ) 10. A neo-ortodoxia és belső vitái (T. Lane ; McGrath ). 11. Néhány XX. századi teológiai irányzat (T.Lane ; McGrath ). 12. Másodi ZH. (A fentie + Kálvin ) 2 zárthelyi dolgozat eretében számadás az átvett anyagról T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiábam, Budapest, 1995 M.E.Osterhaven: Az egyház hite. Történelmi fejlődés ref. szempontból, Budapest, 1995 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 irodalom: T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiába, Budapest, 1995 M.E.Osterhaven: Az egyház hite. Történelmi fejlődés ref. Szempontból, Budapest, 1995 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 Adolf von Harnac, Dogmatörténet, Szentendre, Bernhard Lohse, A short History of Christian Doctrine, Philadelphia, J.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines,New Yor, Karlmann Beyschlag, Grundniss der Dogmengeschichte I-III, Darmstadt, Vanyó László, Bevezetés az óeresztyén or dogmatörténetébe, Budapest, 1998 Juraj Pavic Tomislav Zdeno Tense, Patrológia, 1997 ETRR052 EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET 3 Dr. Horváth Erzsébet Dr. Horváth Erzsébet N: 30+0 Sz es terem ETRR050 Egyetemes egyháztörténet 1. Cs Otatás nyelve: magyar 2 redit ollovium 3. szóbeli Vizsgálja Hogyan engedelmesedett az egyház Urána, valamint miéppen hirdette és élte meg hűséggel az általa hirdetett evangéliumot. A orabeli forráso felhasználásával utatómunára és anna iértéelésére ösztönöz, több oldalról is megvilágítva a orabeli eseményeet. A reformáció ora: Kálvin János A XV.-XVI. századi egyházi és társadalmi viszonya, és szellemi irányzatai Kálvin ifjúora, megtérése, reformátorrá válása Kálvin első genfi tartózodása Confessio De Foy szerepe, Kálvin harcai a városvezetéssel, teológiai vitái Az új egyházszervezet, istentiszteleti rendtartás, egyházfegyelem megteremtése, exilium Strassbourg

20 Újra Genfben 1541-től Ordonances Ecclaesiastiques Az egyház feladata, szolgálatai Consensus Tigurinus, sáramentumo a reformátoronál Az Institutio iadásai, és reformátori tanai Egyház és állam apcsolata Tridenti Zsinat és határozataina cáfolata Kálvin és Servet, részlete Sütő: Csillag a máglyán című drámájából Kálvin teológiájána, munájána jelentősége, hatása az egyházi és társadalmi életre Forráselemzés Révész I., A reformáció, Debrecen, Warga L., A eresztyén egyház történelme, Sárospata, Colijn, Jos, Egyháztörténelem. Sárospata, Cadier, J., Kálvin: Egy ember Isten igájában, Budapest, McGrath, A., Kálvin, Bp. Osiris, Theodor Béza, Kálvin János élete, Kálvin Kiadó, Budapest, W. v Spijer, Kálvin élete és teológiája, Kálvin Kiadó, Budapest, 2003 irodalom: Adriányi Gábor, Az egyháztörténet éziönyve, München, Gergely J., A pápaság története, Bp Kossuth Révész I., Kálvin élete és a álvinizmus, Debrecen, 1909 Pruzsinszy P., Kálvin János, Pápa, 1909 Sebestyén J., A álvinizmus és a ultúra, Bp Szénási S., Kálvin emberi arca, Bp Tamó K., Egyháztörténelmi olvasmányo, Debrecen, Szántó K., A reformáció története, in: A atolius egyház története, Bp Gánóczy Sándor-Stefan Scheld, Kálvin hermeneutiája, Kálvin Kiadó, Bp O. Chadwic, A reformáció, Bp. Osiris, Már Ferenc, A genfi főisola, Prot. Sz Bartó György, Kálvin, mint nevelő, Prot. Sz Gyöössy Endre, A leligondozó Kálvin, Bp Révész I., A reformáció, Debrecen, Warga L., A eresztyén egyház történelme, Sárospata, Cadier, J., Kálvin: Egy ember Isten igájában, Bp McGrath, A., Kálvin, Bp. Osiris, Theodor Béza, Kálvin János élete, Kálvin Kiadó, Bp ETRR055 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNET 2 Dr. Ladányi Sándor Dr. Ladányi Sándor N: 30+0 L: 0+0 Pénte 8,00-9, es terem ETRR054 Magyar egyháztörténet 1. Cs redit v

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Karasszon Dezső emlékének l xz TARTALOM Előszó... 15 Előszó a második kiadáshoz...

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai A szóval és tettel változatos formában történő keresztyén igehirdetés egyik kitüntetett módja a prédikáció. A prédikáció azzal az igénnyel lép

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar Tatai István Az Egyház és Izrael Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában PhD disszertáció Témavezető professzor: Dr. habil. Szűcs

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve PPEK 201 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve Adriányi Gábor Az egyháztörténet kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

A világvallások közelebbről

A világvallások közelebbről MESTERHÁZY BALÁZS A világvallások közelebbről Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2011 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta PETRI GÁBOR SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Minden

Részletesebben

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez 1 Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez (Zsolt 42,9b) Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában (Reménység Szigete, 1106

Részletesebben