Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév 1

2 Tartalomjegyzé I. Lelész sza II. Protestáns teológus sza (esti) III. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) IV. MA levelező sza (hittanotató alapépzéssel) V. Szabadon választható tanegysége 1. Szemináriumo 2. Értelmiségi tanegysége 3. Szanyelvi urzuso 4. Idegen nyelvi blo 2

3 I. Lelész sza I. évfolyam: ÓSZB011 HÉBER NYELV 2. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor N: 60 4 redit Csütörtö 10,00-11,30 Pénte 10,00-11, as terem ÓSZB010 Héber nyelv 1. II. Kollovium A héber nyelvtan morfológiájána másodi nagy bloja. Megszerzendő ismerete: az igeragozás 2. és 3. nagy csoportjána megismerése, valamint az igealao felismeréséne begyaorlása. Emellett minden olyan gyö megtanulása, ami legalább x100 előfordul a Héber Bibliában. Ezzel egy bázisszóincs épül i az előző szemeszter lexiális anyagával együtt. Zárthelyi dolgozato (min. 4), olvasásból órai felelés folyamatosan, valamint órai teljesítménnyel lehetőség van jelese szerzésére. Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve irodalom: ÚSZB031 GÖRÖG NYELV 2. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Előzetes es egyeztetés alapján 2. Pénte 13,30-14,30, valamint előzetes egyeztetés alapján N: 60 4 redit 1. Kedd 13,30-15,00 2. Szerda 10,00-11, as terem ÚSZB030 Görög nyelv 1. II. Kollovium 3

4 gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása. Az olvasási észség fejlesztése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete elmélyítése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun hét: Varga Zsigmond TK olvasmányai és nyelvtani anyaga a 10. olvasmányig. Nyelvtani táblázato, memoritere. 7. hét: I. zárthelyi dolgozat hét: Varga Zsigmond TK olvasmányaiból válogatás és nyelvtani anyag a 11. olvasmánytól. Nyelvtani táblázato, memoritere hét: ismétlés 13. vagy 14. hét: II. zárthelyi dolgozat. 15. hét: szóbeli feleletere lehetőség A tanegység elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A olloviumi vizsgára állás feltétele a rövid teszte és a ét nagy zárthelyi dolgozat megírása. Zh- a szorgalmi idő özepén és végén Szóbeli feleletere lehetőség a félév végén Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben) BTHB051 BIBLIAISMERET 2. Dr. Zsengellér József Dr. Pecsu Ottó es egyeztetés alapján: N: 45 3 redit Hétfő 9,00-11, as terem BTHB050 Bibliaismeret 1. Kollovium 4

5 II. A bibliaismeret másodi félévi otatásána célja az újszövetségi Szentírás önyveine részletes, tartalmi megismertetése. Enne során a hallgatóna el ell sajátítaniu az egyes bibliai önyve tartalmi ismeretét, valamint a bibliai történeteel, témáal, eseményeel és személyeel apcsolatos legfontosabb tudnivalóat. A tantárgy részét épezi a válogatott szemelvénye szó szerinti megtanulása (memoriter) is. Ezene az ismeretene az elsajátítását a félév során, minden órán az előző óra anyagából megírandó zárthelyi dolgozatoon ellenőrizzü. Az óráon elhangzó előadásoon a bibliai önyvehez apcsolódó háttérismereteet, iegészítő információat (ortörténet, vallástörténet, irodalmi vonáso) is özöljü, az ún. Bibliaismereti éziönyv alapján. Mind a teológiai tudomány műveléséne, mind a lelipásztori hivatásna az alapja a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Fontosságát mutatja, hogy erre a tantárgyra épül szinte minden további teológiai tárgy. Bevezetés az Újszövetségbe, az intertestamentális or és Jézus születéséne ora (rövid ortörténet), szinoptius evangéliumo: Már, szinoptius evangéliumo: Máté, szinoptius evangéliumo: Luács és az Apostolo Cseleedetei, János evangéliuma és a jánosi levele, bevezetés Pál leveleihez, a Római levél, a orinthusi levelezés, Pál egyéb levelei, a Zsidóhoz írt levél és az egyetemes (atolius) levele, a Jelenése önyve, orai extraanonius irato (aporifo, apostoli atyá) Zárthelyi dolgozato (tartalmi érdése, memoritere, ifejtendő érdése); az Újszövetség önyveine a félév menetét övető folyamatos és figyelmes olvasása, órai ativitás Biblia Magyarázó jegyzeteel. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, 1996; Pecsu Ottó (szer.), Bibliaismereti éziönyv. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, 2004; C. Westermann G. Gloege, A Biblia titai. Budapest: Kálvin Kiadó, 1997; Burján Tamás-Pecsu Ottó (szer.), Bibliai iránytű. Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, 2010; iadott órai segédanyag, órai jegyzete irodalom: Dér Katalin Horváth Pál, Bibliaismeret. Budapest: Műszai Könyviadó, 1999, Herczeg Pál, Érted is, amit olvasol? Budapest: Ref. Sajtóosztály, 1991, Szathmáry Sándor, Bibliaismeret 2. Budapest: Ref. Sajtóosztály, DOER011 HITVALLÁSISMERET 2. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc 2 redit Kedd 8,00-9, as terem DOER010 Hitvallásismeret 1. II. Kollovium 5

6 A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne az alapvető tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. 1. A Szentléle és az egyház. HK HH XVII-XVIII 2. Isten egyelmi iválasztása és a megigazulás, megszentelődés. HK HH X.XV-XVI 3. A Sáramentumo: a szent eresztség. HK HH XIX.XX 4. Az úri szent vacsora. HK HH XXI. 5. A ulcso hatalma HK A bűnbánat és megtérés HK Isten törvénye. HK HH XII. 8. A Tízparancsolat: Az első őtábla parancsolatai HK A másodi őtábla parancsolatai HK Az imádozásról HK 116. HH XXIII.-XXVII. 11. A hitvalláso ülönleges összefüggései A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó. Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás ázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár, Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, Dordrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, FILR030 BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA Dr. Pethő Sándor Dr. Pethő Sándor N: 15 Pénte 9,00-9, as terem --- 6

7 1 redit II. Kollovium Szóbeli vizsga A tantárgy proedeutiai jellegű. Elsődleges célja, hogy a hallgatót megismertesse a nyugati filozófiai gondolodás alapategóriáival, történeténe fontosabb oraszaaival. A urzus során a hallgató elsajátíthatjá a filozófiai gondolodás alapelemeit, megismeredhetne a filozófia fontosabb területeivel, beteintést nyerhetne az e területeen megfogalmazódott problémába, illetve a velü apcsolatos érdésere adott meghatározó jellegű válaszora. Az óráon való atív részvétel, részvétel a forrásirodalom feldolgozásában. Kötelező: A. Azenbacher: Bevezetés a filozófiába. Budapest, , , o. Nigel Warburton, A filozófia világa, Budapest,1993. Kötelező forrásirodalom: A Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény), (szer. Steiger Kornél), Budapest, 1992 egészében, ülönös teintettel az alábbi részere: old. Héraleitosz B old. Platón, Phaidón, 95b-107b old. Arisztotelész, Politia III,1,6,7. fejezet old. Augustinus, Vallomáso, VII,5, 10-11;8, old. Anzelm, Proslogion, 2. fejezet old. Th. Hobbes, Leviatán, (részlete) old. J.J. Rousseau, A társadalmi szerződésről (részlet) old. G.W.Fr. Hegel, A filozófiai tudományo encilopédiájána alapvonalai (részlet) old. K. Marx, Tézise Feuerbachról H. Bergson, Bevezetés a metafiziába (részlet) K. Jaspers, Bevezetés a filozófiába (részlet) irodalom: A hallgatói érdelődésne megfelelően az órán erül iadásra. GYKG034 HOMILETIKA II. Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 15 Csütörtö 9,00-9, as terem GYKG033 Homiletia I. 1 redit II. Kollovium 7

8 A stúdium célja, hogy a hallgató megismeredjene a legnagyobb prédiátoro műveivel, és prédiációirodalom lassziusaina példáiból tanuljana. A nagy igehirdető prédiációiból válogatun, amelyeet ismertetün, és megbeszéljü a tanulságoat. Ilyen módon segítséget apna a hallgató, hogy magu is minél jobb igehirdetéseet észítsene. Az alábbi igehirdető prédiációiból válogatun: - Walter Lüthi - Robertson - Spurgeon - Ravasz László - Joó Sándor - Gyöössy Endre - Szabó Imre. A hallgató prédiációs öteteet tanulmányozna megadott szemponto szerint. A félév során egy önálló prédiációt ell mindenine elészítenie. irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet) Debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly: Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata 1992 Prédiációs ötete GYKG020 - LITURGIKA Dr. Nagy István Dr. Nagy István 2 redit Csütörtö 14,00-15, as terem --- II. Kollovium A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendjéne történetét, elvi alapjait és mai gyaorlatát ismeri meg a hallgató 8

9 A református egyház liturgiai szabályaina megismerése, és a ülönböző ágendá átteintése. A leendő lelipásztoro liturguso is leszne, így eze az ismerete nélülözhetetlenee. Témaörö: 1. A liturgia neve, feladata, helye a gyaorlati teológiában 2. Istentisztelet az Ószövetségben 3. Istentisztelet az Újszövetségben 4. Az istentisztelet alapérdései 5. A liturgus 6. Az istentisztelet ideje 7. Az istentisztelet helye és a felszerelési tárgya 8. Az istentisztelet elemei 9. Az istentisztelet fajtái 10. Sáramentumos istentisztelet 11. Istentiszteleti rendtartás (sorrend) A hallgató a félév során ülönböző típusú istentiszteleti formáat látogatna, és erről rövid referátumot írna. Nagy István: Liturgia Budapest 2005 Pásztor János: Liturgia Komarno 2002 irodalom: A lelész mint, avagy mintalelész Debrecen 1940 Apostoli atyá (szer. Vanyó László) Budapest 1980 Bodonhelyi József: Liturgia Budapest 1966 Boross Géza: A liturgia vázlata Czeglédy Sándor: Liturgia Debrecen 1959 Istentiszteleti rendtartás Budapest 2004 Kálvin: Institutio Kozma Zsolt: Liturgia Kolozsvár 2000 MORE Törvényönyve Nagy Ágena Budapest 1927 Nagy István: A azuáliá homiletiuma Budapest 2004 Nagy István: Az Újszövetség ulcsfogalmai Nagyőrös 1999 Pásztor János: Kis Ágenda Komarno 2004 Ravasz: A gyüleezteti igehirdetés elmélete Pápa 1915 Szénási Sándor: Ünnepein Budapest 1997 Szőnyi György: Liturgia Sárospata é.n. Tanulmányo az evangélium szerint reformált eresztyén gyüleezet istentiszteletéről (szer. Bartha Tibor) Budapest 1977 GYKG069 - RETORIKA Dr. Horváth Erzsébet Dr. Literáty Zoltán Szerda 8,00-9, as terem --- 9

10 2 redit II. Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat, órai muna A beszéd, a hatás, az értéelés és értelmezés folyamatána ismerete. A retorius (intencionális) beszédhez szüséges gondolodásmód ialaítása, ehhez szüséges olvasmányo ismerete. A homiletia és a retoria özötti apcsolat elemzése. Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat, órai muna irodalom: HIMG069 EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENETÖRTÉNET 2. Dr. Papp Anette Tantárgy előadója/i: Dr. Papp Anette Hétfő 14,00-15, as terem --- Hétfő 12,00-14,00;15,30-16,30 1 redit II. Kollovium írásbeli és szóbeli vizsga Az éneesönyv részletes, gyaorlatias ismerete. Egyházi éne: Az éneesönyv ijelölt éneeine megtanulása legalább egy versszaal ívülről (az éneet jó ritmussal, tiszta intonációval, jó frazeálással sajátítsa el, szüség szerint a dallamot tudja más szövegre alalmazni). Az éneesönyvből ijelölt egyes énere vonatozó alapvető történeti, stiláris, teológiai és funcionális (liturgiai) ismerete elsajátítása. Zenetörténet: ismerje meg református múltun éneesönyveit, azona anyagát, szerezetét, szeresztési elveit szerezzen alapvető ismereteet a 16. századi német orálról ismerje meg éneesönyvün humanista metrius éneeit mélyítse el a genfi zsoltárról szerzett ismereteit szerezzen alapvető ismereteet a század illetve európai egyházzene történetéről 10

11 30 népéne felmondása memoriter, 20 népéne felmondása ottából. A szóbeli vizsga feltétele az énee hibátlan felmondása és a sieres írásbeli (zárthelyi) vizsga. Csomasz Tóth Kálmán:Egyházi művelődésün a zenetudomány türében. Theologiai Szemle 4 (1961) Újabb iadása: Hagyomány és haladás. Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Szilvás-Ujfalvi Imre helye a zenetörténetben, in: A Ráday Gyűjtemény évönyve II (1981), Csomasz Tóth Kálmán: Szenci Molnár Albert és a zenei írásbeliség. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A négyszáz éves genfi zsoltár tanulságai. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Ecsedi Zsuzsanna: Éneesönyvün néhány Luther-éneérõl. Magyar Egyházzene VI. (1998/1999), Csomasz Tóth Kálmán: Isolai éneotatás, in: Magyarország zenetörténete II, Szeresztette Bárdos Kornél. Aadémiai Kiadó Budapest 1990, irodalom: Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! - Tudnivaló éneeinről. Kálvi Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A protestáns egyházi népéne a XVII-XVIII. században. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Csomasz Tóth Kálmán-Papp Géza: A egyházi népéne vázlatos története. IAH Bulletin Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Die Melodien des Lutherliedes in Ungarn. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 10 (1968), Dobszay László: A népéne I. Veszprém Dobszay László: A egyházzenetörténet forrásai. Budapest, [Egyházzenei füzete I/8. Kiadja: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisola Egyházzenei Tanszée és a Magyar Egyházzenei Társaság] Dürr, Alfred: Das protestantische Kirchenlied im 16. und 17. Jahrhundert: Text-, musi- und theologiegeschichtliche Probleme. Wiesbaden, Harrasowitz, Ecsedi Zsuzsanna: Luther-énee a evangélius éneesönyveben. Egyházzene-dotori disszertáció, III. MTA Támogatott Kutatóhelye Irodája Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Hahn, Gerald Henys, Jürgen (Hrsg.): Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch, Band 3: Liederunde. Göttingen (ab 2000 in Einzelheften) Herbst, Wolfgang (Hrsg.): Wer ist wer im Gesangbuch? 2., durchgesehene und atualisierte Auflage, Vandenhoec & Ruprecht, Göttingen 2001 Jenny, Marus: Luther, Zwingli, Kalvin in ihren Liedern. Zürich, Theologischer Verlag Mahrenholz, Christhard Söhngen, Osar Schliße, Otto (Hrsg.): Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch, Band 3: Liederunde. Göttingen Moser, Hans Joachim: Die Melodien der Lutherlieder, Welt des Gesangbuchs, Heft 4., Hamburg und Leipzig, Rößler, Martin: Liedmacher im Gesangbuch. Liedgeschichte in Lebensbildern. Calwer Verlag Stuttgart Varjas Béla: A reformáció éneirodalma, in: A irodalom története 1600-ig. A irodalom története I. Szeresztette: Klaniczay Tibor, Budapest 1964, Zahn, Johannes: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, 6 Bände, Gütersloh,

12 LSVL011 LATIN NYELV 2. Dr. Kendeffy Gábor Dr. Kendeffy Gábor Pénte 9,00-10,00 2 redit Hétfő 16,00-17,30 (1.csoport)* Kedd 10,00-11,30 (2.csoport)* 123-as terem LSVL010 Latin nyelv 1. II. (*Az 1. csoport: Baán Márton Botond Korsós Tamás; a 2. csoport: Lugosi Lili Weiner Zoltán) A latin nyelv alapjaina elsajátítása a Ferenczi Monostori önyv alapján. 1. hét: F-M: I/3 2. hét: F-M: I/3 3. hét: F-M: I/4 4. hét: F-M: I/4 5. hét: F-M: I/5 6. hét: F-M: I/5 7. hét: F-M: I/6 8. hét: F-M: I/6 9. hét: F-M: I/6 10. hét: F-M: II/1 11. hét: F-M: I/1 12. hét: zh 13. hét: e lezárása új anyag megtanulása, házi feladat óráról órára órai muna zárthelyi Ferenczi Attila Monostori Martina: Latin nyelvönyv. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest irodalom: Szabadi István: Latin nyelvtan (református teológiai hallgató számára). Sárospata, 2002 Györösy Alajos: Latin éziszótár. Aadémiai Könyviadó, Budapest Finály Henri: A latin nyelv szótára. Magyar Eletronius Könyvtár Nagy Ferenc Kováts Gyula Péter Gyula: Latin nyelvtan a özépisolá számára. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest 12

13 II. évfolyam: ÓSZB001 ÓSZÖVETSÉGI SZIGORLAT (HÉBER NYELV, ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS, BIBLIAISMERET) Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István N: 0 0 redit ÓSZB015 Ószövetségi bevezetés 2. IV. Szigorlat irodalom: ÓSZB013 HÉBER NYELV 4. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor 3 redit Csütörtö 14,00-15, ös terem ÓSZB012 Héber nyelv 3. IV. Bibliai szövegeel ismeredés Zárthelyi dolgozato (min. 4), olvasásból órai felelés folyamatosan, valamint órai teljesítménnyel lehetőség van jelese szerzésére. BHS 13

14 Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve Vance: Ruth. Practical Worboo (2006, pdf-ban mindeni megapja) irodalom: HALOT, BDB, ThWAT, IDB, THAT ÓSZB015 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István Kedd 10,00-11, ös terem ÓSZB014 Ószövetségi bevezetés 1. 2 redit IV. Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, irodalom: ÚSZB033 GÖRÖG NYELV 4. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Előzetes es egyeztetés alapján 3 redit Csütörtö 10,00-11, ös terem ÚSZB032 Görög nyelv 3. 14

15 2. Pénte 13,30-14,30, valamint előzetes egyeztetés alapján IV. gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése hét: Római levél 1-3. fejezeténe olvasása, fordítása, nyelvtani elemzése, és a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, táblázato ismétlése. Újabb memoritere, mondattani részlete. 11. hét: összefoglalás 12. hét: félévzáró zárthelyi dolgozat hét: szóbeli felelete, gya.jegye 15. hét: szóbeli felelete, gya.jegye javítási lehetősége A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A szóbeli feleletere a gya.jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó három hetében erül sor. előre szótárazás a öv. órai anyaghoz Zh Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). Az internetről letölthető Görög nyelvi jelensége (Balla Péter önálló weblapján: irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben) J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983 Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965) 15

16 David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988 Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is. Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög- éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007). ÚSZB035 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Előzetes es egyeztetés alapján 2. Pénte 13,30-14,30, valamint előzetes egyeztetés alapján 2 redit Kedd 8,30-10, ös terem ÚSZB034 Újszövetségi bevezetés 1. IV. Kollovium Szóbeli vizsga A tárgy feladata az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. Különleges (speciális) bevezetéstan az Újszövetség önyveihez a Római levéltől a Jelenése önyvéig. Pál élete, Pál levelei. Újszövetségi aporif irodalom. Hermeneutiai szemponto. A főbb utatói nézete, alternatívá megismerése. Egyéni mérlegelési észség ialaítása. Referátum (önálló jelentezés alapján) Balla Péter: Az újszövetségi irato és anonius gyűjteményü ialaulásána története (2005) átdolgozott, másodi iadása: Az újszövetségi irato története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, A önyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban: Ráday u. 27. (a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: KIA, Bruce M. Metzger Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege: Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás. Budapest: Harmat Kiadó, A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása, önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez 16

17 természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! (Az első félévben elészített ilyen füzet a 2. félévben is használható aár a bevezetéstanilag fontos szaaszora utalásoal iegészítve!) irodalom: Achtemeier, Paul J. - Green, Joel B. - Thompson, Marianne Meye: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology. 2001, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company Benyi György: Az Újszövetségi Szentírás eletezés- és utatástörténete. Másodi ötet: Introductio specialis, 1995, Szeged: JATEPress Broer, Ingo: Einleitung in das Neue Testament. 2 vols, vol. 1: 1998, vol. 2: 2001, Würzburg: Echter Verlag Brown, Raymond E.: An Introduction to the New Testament. 1997, New Yor: Doubleday Burett, Delbert: An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. 2002, Cambridge: Cambridge University Press Carson, D. A. - Moo, Douglas J. - Morris, Leon: An Introduction to the New Testament. 1992, Leicester: Inter-Varsity Press (IVP), and Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House Carson, D. A. - Moo, Douglas J.: An Introduction to the New Testament. Second edition. 2005, Grand Rapids, Mich.: Zondervan (enne fordítása ötelező tananyag) Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction. 1984, London: SCM Press Conzelmann, Hans - Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. (UTB 52) 1988: 9. iadás, 2000: 13., újból átdolgozott iadás, 2004: átnézett iadás, Tübingen: Mohr Siebec desilva, David A.: An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 2004, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, Leicester: Apollos Ehrman, Bart D.: The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings (third edn, orig.: 2000), New Yor - Oxford: Oxford University Press Guthrie, Donald: New Testament Introduction. (Third Edition, revised, in one volume.) 1970, Leicester: Inter-Varsity Press Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. 1983: 21. iadás, ezzel azonos szövegű iadás: Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989; Heidelberg: Quelle & Meyer (Angol ford. H. C. Kee által, Introduction to the New Testament. 1975, Nashville: Abingdon Press.) Marshall, I. Howard - Travis, Stephen - Paul, Ian: Exploring the New Testament. Vol. 2: A Guide to the Letters and Revelation. 2002, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Mauerhofer, Erich: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 2 Bände (David Gysel átdolgozásában) 1995, Stuttgart: Hänssler Moffatt, James: An Introduction to the Literature of the New Testament. (Third and revised edition.) 1918, Edinburgh: T & T Clar Nagy István: Az Újszövetség önyveine ismertetése. 1995, Nagyőrös: KRE TFK Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. 1979, Budapest: Evangélius Teológiai Aadémia Roloff, Jürgen: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 1977, Berlin: EVA, 1984, Neues Testament címmel 1999-ben jelent meg a 7., teljesen átdolgozott iadás. Roloff, Jürgen: Einführung in das Neue Testament. 1995, Stuttgart: Philipp Reclam Schene, Hans-Martin - Fischer, Karl Martin: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. I.: Die Briefe des Paulus und Schriften des Paulinismus, 1978, II.: Die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften, 1979, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament. (UTB 1830) 1996: 2. iadás, 2002: átdolgozott, 4. iadás, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht Schweizer, Eduard: Theologische Einleitung in das Neue Testament. 1989, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht (Angol ford. O. C. Dean által, A Theological Introduction to the New Testament. 1991, Nashville: Abingdon Press; a ford. megjelent 2004-ben a Kálvin Kiadónál.) Theissen, Gerd: Das Neue Testament. 2002, 2004: átnézett, 2. iadás, München: C. H. Bec (Angol ford. John Bowden által, Fortress Introduction to the New Testament. 2003, Minneapolis: Fortress Press.) Varga, Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés. Debrecen: Református Theologiai Aadémia: 1979, LUX: 2000 (új iadás, szer. Szathmáry Sándor) 17

18 Vielhauer, Philipp: Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Aporyphen und die Apostolischen Väter. 1975, átnézett iadás: 1978, ugyanez újra nyomtatva ben, Berlin - New Yor: Walter de Gruyter Wolde, G. (ed.): Einleitung ins Neue Testament: Aus Schleiermacher s hand-schriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen. 1845, Berlin: bei G. Reimer Zahn, Theodor B.: Introduction to the New Testament. 3 vols. (transl. from the third German edition by J. M. Trout, et al.) 1909, Edinburgh: T & T Clar Valamint: Vanyó László (szer.): Óeresztény író c. sorozat első négy ötete (Szent István Társulat), ill. Cseri Kálmán: Pál apostol. Peter Wic: Pál: A eresztyénség tanítója. (mindettő: Kálvin Kiadó). Az Aporif irodalomhoz megado ajánlott szairodalmat a bevezetésani tanönyvem (Az újszövetségi irato története) utolsó fejezetében. BTHB062 IZRAEL VALLÁSTÖRTÉNETE Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József 2 redit Csütörtö 8,00-9, ös terem --- IV. Kollovium A urzus során a hallgató megismeredne az óori Izrael vallásával, anna bibliai és Biblián ívüli szöveges forrásaival és tárgyi emléeivel. Az összehasonlító és elemző bemutatás révén teljes omplexitásába és történeti változásaiba nyerhetne beteintést. Az izraeli vallás elemeine és gyaorlatána bemutatásával a bibliai szöveg jobb megértésére juthatna el a hallgató. Történeti orszao és vallástörténeti változáso A jahvizmus előzményei: Szíro-palesztinai valláso A jahvizmus születése : monolatria-henoteizmus-monoteizus Klasszius jahvizmus a irályság idején: Izrael és Júda vallásai Fogság utáni vallásosság Jehud és Samerin provinciában Hellenisztius-római ori izraeli vallásosság Áldozato Ünnepe Templomo Papság Karasszon István: Az óizraeli vallás, Budapest Xeravits Géza: Tanulmányo az óori Izraeli ultuszáról (Simeon önyve 2.) Pápa-Budapest irodalom: Mircea Eliade: Vallási hiedelme és eszmé története I. Budapest

19 Ziony Zevit: Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches, London 2001 Patric D. Miller: Religion of Ancient Israel, Louisville Kent Rainer Albertz: Religionsgeschichte Israels in altesttamentlichen Zeit I-II. Göttingen BTHB055 BIBLIAI KORTÖRTÉNET 2. Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József Szerda 10,00-11, ös terem BTHB054 Bibliai ortörténet 1. 2 redit IV. Kollovium A tanegység célja megismertetni a hallgatóal Izrael történeténe hellenisztius és római ori történelmét. Azt a özeget, melyben az ószövetségi ánon ialault, illetve amelyben az Újszövetség eseményei játszódta. Enne során beteintést nyerhetne a hellenisztius birodalma, és a római birodalom műödésébe, szellemi özegébe. Részletesen vizsgálhatjá a zsidóságon belül ialauló vallási irányvonala eredőit és üzdelmeit. A orabeli szövege megismerésével összehasonlíthatjá a bibliai és nem bibliai szerző szociológiai és politiai hátterét. A helleniszius or nagypolitiai eseményei A hellenizmus és judaizmus találozásána politiai hatásai A maabeus felelés és a hamóneus irályság A Római birodalom és Izrael Heródes és utódai A eresztyénség megjelenése Az 1. zsidó háború és hatása zsidóra és eresztyénere A Bar-Kochba felelés Zárthelyi dolgozat az első három témaörből Karasszon István (1991) Izrael története (jegyzet) Budapest H. Jagersma (1991) Izrael története 2. Budapest irodalom: H.H. Ben-Sasson (1969) A History of the Jewish People, London J. Allerhand (1987) A zsidóság története, Budapest E. Fergusson (1999) A ereszténység bölcsője Budapest, Osiris S. Schwartz (2001) Imperialism and Jewish Society, 200 B:C:E: to 640 C:E. Princeton E.Haag (2003) Das Hellenistische Zeitalter Stuttgart, Kohlhammer 19

20 DOER014 - DOGMATÖRTÉNET Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc Hétfő 8,00-9, ös terem DOER013 Dogmatia prolegomena 2 redit IV. Kollovium A dogmatörténet átfogó megismertetése a hallgatóal. Az előadáso során a hallgató megismeredne a dogmá ialaulását befolyásoló filozófiai és történeti háttérrel, a nagy hitvitáal, a ülönböző teológiai irányzato jellegzetességeivel és problémáival. 1. A hitvallás, a tan és a hagyományozódás problémája az ősegyházban. A neoplatonizmus. Az apostoli atyá, apologétá. (T.Lane, 8-16,18-21; McGrath 29-39; J.Hill ; ) 2. Keleti és nyugati orai egyházatyá. Trinitástani és risztológia vitá. Eretnesége és egyetemes zsinato (T.Lane 16-18, 21-28, 29-33, 38-40; McGrath 39-42, , ; ; J.Hill Hitvallásain c. önyv függelée). 3. Augustinus (T.Lane 45-50; McGrath 42-44, , , ; J.Hill 70-84) 4. A eleti hagyomány és épvita (T. Lane ; J.Hill ) 5. ZH (A fentie + Kálvin o.) 6. A özépori teológia (T.Lane 91-98, ; McGrath 46-54, 59-68, ; J.Hill ) 7. A reformáció teológiai irányai (T.Lane , ; McGrath 69-79, J.Hill ) 8. A protestáns ortodoxia (T.Lane ; McGrath 80-83, ; J.Hill ). 9. A felvilágosodás és a teológia (T. Lane ; McGrath ; J.Hill , ) 10. A neo-ortodoxia és belső vitái (T. Lane ; McGrath ; J.Hill ). 11. Néhány XX. századi teológiai irányzat (T.Lane ; McGrath ; J.Hill , , ). 12. Másodi ZH. (A fentie + Kálvin ) 2 zárthelyi dolgozat eretében számadás az átvett anyagról T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiábam, Budapest, 1995 J.Hill, A eresztény gondolodás története, Atheneum (Budapest ) Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 irodalom: T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiába, Budapest, 1995 M.E.Osterhaven: Az egyház hite. Történelmi fejlődés ref. Szempontból, Budapest, 1995 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 Adolf von Harnac, Dogmatörténet, Szentendre, Bernhard Lohse, A short History of Christian Doctrine, Philadelphia, J.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines,New Yor,

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III.

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4 A homiletikatörténeti kutatások problémái 1 tut Szetey Szabolcs Doktori Iskolánk ez évi konferenciájának mélyén és alapmotívumai között célkitűzésként a kutatásmódszertan feszítő kérdése húzódik meg. Minden

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

I. szemeszter. II. szemeszter

I. szemeszter. II. szemeszter JOGÁSZ LEVELEZŐ TAGOZAT KREDITRENDSZERŰ MINTATANTERVE I. szemeszter Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat 2010. 08. 20 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Szerkesztő: SzécSi JózSef

Szerkesztő: SzécSi JózSef Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2013 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2012 megjelenését:

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Literáty Zoltán: HOMILETIKA ÉS RETORIKA Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik homiletikatörténeti áttekintés Témavezető Dr. Nagy István Társtémavezetők

Részletesebben

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai A szóval és tettel változatos formában történő keresztyén igehirdetés egyik kitüntetett módja a prédikáció. A prédikáció azzal az igénnyel lép

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Részletesebben

TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN. Doktori disszertáció

TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN. Doktori disszertáció Az Egyház és Izrael TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN Doktori disszertáció Ez a könyv a MISSZIOLÓGIAI TANULMÁNYOK sorozat 5. számú kiadványaként

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben) 2014 2015 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend Tanegységleírások 71 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar Tatai István Az Egyház és Izrael Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában PhD disszertáció Témavezető professzor: Dr. habil. Szűcs

Részletesebben