Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

2 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III. Protestáns teológus sza (esti épzés) IV. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) V. MA levelező sza (hittanotató alapépzéssel) VI. Szabadon választható tanegysége (szeminárium, értelmiségi tárgya, szanyelvi urzuso) 2

3 I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) I. évfolyam ÓSZB010 HÉBER NYELV 1. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor magyar (5 fő, vagy a fölött angol) N: 60 4 redit csüt. 10,00-11,30 pénte 14,00-15, as terem --- Kollovium I. Folyamatosan zh-, majd szóbeli vizsga (oll.) A lasszius (bibliai) héber nyelvtan alapjaina elsajátítása. Ez magába foglalja a héber szövege olvasási techniáját, az olvasás és nyelvtani gondolodás alapjait, valamint a nyelvtani ismereteet, ülönös teintettel a héber igeragozásra. A tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, ezért folyamatosan figyelemmel ísérjü a bibliai anyagot, ill. a nyelvtanulás is speciálisan írott anyag értelmezésére irányul majd. Hangsúlyos a morfológia, a syntaxis a nyelvgyaorlat során erül előtérbe. A sémi nyelve: sémi, a sémi nyelve felosztása, a héber nyelv helye. Rövid héber nyelvtörténet: a héber nyelv négy orszaai, a bibliai héber jellemzői, Biblián ívüli nyelvemlée. A héber írás és olvasás: az alefbét ialaulása, spirantizáció, a magánhangzó, az olvasás szabályai, acentuso. Névmáso: személyes névmáso, mutató ~, érdő ~, a vonatozó ~, a határozatlan ~. A főneve: nem, szám, személy, rendhagyó főneve. Birtoos ragozás: status absolutus és construstus, birtorago. Melléneve: a jelzős szerezet, a melléneve foozása. Prepozíció: csoportosításu, ragozásu. Kötőszó, határozószó. Számneve (tőszámneve, sorszámneve, törtszámneve). Igeragozás. Szerezeti tudnivaló: gyö, igetörzs, binján. Az erős igé ragozása, a wáw consecutivum, imperativus energicus, nun paragogicum etc. Zárthelyi dolgozato Tóth Kálmán (1998): A héber nyelvtan elemi szabályai. KRE-HTK, Bp.; Karasszon Dezső (1994): Héber gyaorlóönyv és bibliai arám nyelvtan. KRE-HTK, Bp.; az előadó által összeállított handout -o. irodalom: Elmélet nyelvtano özül: Joüon, P. Muraoa, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. Pontificio Istituto Biblico, Róma; Kautzsch, E. (szer., ): Gesenius Hebrew Grammar Oxford: Clarendon Press, Oxford. Gyaorlati nyelvtano özül: 3

4 Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. (Helbing & Lichtenhahn, Bázel); Seow, C.L.( jav. iadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville;Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Worboo. Cambridge University Press, Cambridge. H-D. Neef, Arbeitsbuch Hebräisch (UTB 2429; Mohr Siebec, ) ÚSZB030 GÖRÖG NYELV 1. Dr. Balla Péter Tantárgy előadói: 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Hétfő 10,00 12,00 2. Csütörtö 9,00-10,00 magyar N: 60 4 redit Kedd 13,30-15,00 Szerda 10,00-11, as terem --- Kollovium I. zh./teszt/szóbeli felelet Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása, a görög írásrendszer megismerése és begyaorlása, az olvasási észség megszerzése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete megszerzése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun. 1. hét: A görög írás; az olvasás gyaorlása 2. hét: a hangsúlyjele; a 2. delináció; diftongus-tövű igé praesens imperfectumi ragozása; TK I. olvasmány. 3. hét: az 1. delináció; a görög onjugáció rendszere; diftongus-tövű igé praet. imperf.; TK II. olv. 4. hét: a 3. delináció /labiáliso és gutturáliso/; az imperf. coniunctivus /act./ és a praet. imperf. mediopassivi; TK III. olv. 5. hét: praesens imperf. mediopassivi; TK. III. olv. /folytatás/; a 3. delináció; az imperf. coniunctivus /mp./ és participiumo; TK. IV. olv. 6. hét: lividá delinációja; az imperf. imperativus + az imperfecta actio ismétlése; magánhangzós /összevont tövű/ igé ragozása; TK. V. olv. 7. hét: zárthelyi dolgozat; TK. VI. olv.; a futurum. 8. hét: nazális tövűe; TK. VI. olv. /folytatás/; a szigma-tövűe; az 1. aoristos activi. 9. hét: az 1. aoristos passivi; TK. VII. olv hét: névmáso; atématius igé; a genitivus absolutus; TK. VII. olvasmány /folytatás/, memoriter. 11. hét: TK. VIII. olv. 12. hét: TK. VIII. olv. /folytatás/. 13. hét: Félévzáró zárthelyi dolgozat. 14. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség 15. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség A tanegység elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A olloviumi vizsgára állás feltétele a rövid teszte és a ét nagy zárthelyi dolgozat megírása. 4

5 Teszte Két zh., előre láthatólag a 7. és 13. héten (azaz a szorgalmi idő özepe és vége felé) Szóbeli felelete lehetősége a félév végén Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). A negyedi, átnézett iadás 2009-ben észül el. Ezen tanönyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban (Ráday u. 27., a HTK-val szemben), - vagy özvetlenül Győri István tanár úrtól a Sárospatai Ref. Theol. Aadémián. (E tanönyv bevezetője is megnevez további szairodalmat.) irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben) BTHB050 BIBLIAISMERET 1 (ÓSZÖVETSÉG) Dr. Zsengellér József Tantárgy előadója/i: Dr. Pecsu Ottó N: 45 Hétfő 9,00-11, as terem Csütörtö 13,00-14,00 magyar 3 redit Kollovium I. Zárthelyi dolgozato A bibliaismeret első félévi otatásána célja az ószövetségi Szentírás önyveine részletes, tartalmi megismertetése. Enne során a hallgató el ell hogy sajátítsá az egyes bibliai önyve tartalmi ismeretét, valamint a bibliai történeteel, eseményeel és személyeel apcsolatos legfontosabb tudnivalóat. A tantárgy részét épezi a válogatott szemelvénye szószerinti megtanulása (memoriter) is. Ezene az ismeretene az elsajátítását a félév során írandó zárthelyi dolgozatoon ellenőrizzü. Az óráon elhangzó előadásoon a bibliai önyvehez apcsolódó háttérismereteet, iegészítő információat (ortörténet, vallástörténet, irodalmi vonáso) özöljü. Mind a teológiai tudomány műveléséne, mind a lelipásztori hivatásna az alapja a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Erre a tantárgyra épül szinte minden további teológiai tárgy. - Bevezetés az Ószövetségbe: az ószövetség népéne története, Izráel vallása, önyvei, ánon- és szövegtörténet, irodalmi műfajai, régészet és Ószövetség - teremtéstörténete, őstörténet, patriarchá története, József - Izráel Egyiptomban, tízcsapás, ivonulás, pusztai vándorlás, honfoglalás - A bírá ora, harc a filiszteusoal 5

6 - Sámuel, Saul, Dávid, a irályság ialaulása - Salamon, az ország ettészaadása, az észai és déli országrész története - A prófétaság megjelenése (Sámuel, Nátán, Gád, Illés, Elizeus) - Kultuszreform és ultuszcentralizáció, bálványo (Ezéiás, Jósiás), a déli országrész buása - A babiloni fogság, a fogság prófétái, élet a fogságban; újjáépítés (Ezsdrás és Nehémiás) - Bölcsességirodalom - Apoaliptia - Deuteroanonius bibliai önyve - Zárthelyi dolgozato (tartalmi felosztás, memoritere, ifejtendő érdése) - az Ószövetség önyveine a félév menetét övető folyamatos és figyelmes olvasása - Biblia Magyarázó jegyzeteel. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Pecsu Ottó (szer.), Bibliaismereti éziönyv. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, C. Westermann G. Gloege, A Biblia titai. Budapest: Kálvin Kiadó, Bibliaisolai jegyzete in - Kiadott órai segédanyag, órai jegyzete irodalom: Dér Katalin Horváth Pál, Bibliaismeret. Budapest: Műszai Könyviadó, Herczeg Pál, Érted is, amit olvasol? Budapest: Ref. Sajtóosztály, Páozdy László Márton, Bibliaisola. Budapest: Kálvin Kiadó, BTHB060 - TEOLÓGIAI HERMENEUTIKA Dr. Zsengellér József Tantárgy előadója/i: Dr. Fabiny Tibor N: 30 Szerda 8,00-9, as terem magyar 2 redit Kollovium I. A urzus célja, hogy a hallgató megismeredjene a hermeneutia tudományána és művészeteténe, s ezen belül hangsúlyozottan a teológiai hermeneutia alapfogalmaival, iteintve anna a filozófiai és az irodalmi hermeneutiával való apcsolatára is. Régi fogalma és a szövegértelmezés modern irányzataina bemutatásán túl történeti összefüggésben ívánja feltárni a hermeneutia lényeges érdéseit, rámutatva, hogy a hermeneutia miéppen teremt ohéziót a ülönféle bibliumo, a teológia, az egyháztörténet, a művelődéstörténet és az irodalomtörténet özött, s miéppen eresi a apcsolatot a világi tudományoal, elsősorban a filozófiával és az irodalomtudománnyal. A urzus segítséget ad a Szentírás, ülönösen is anna hatástörténeténe mélyebb megismeréséhez. Tervezzü vendégelőadó meghívását is. A hallgató vizsgát teszne a urzus anyagából. A vizsgára bocsátás feltétele egy szóban tartott vagy írásban beadott referátum észítése. 6

7 A ötelező ill. ajánlott olvasmányo többsége beszerezhető ill. megrendelhető a Hermeneutiai Kutatóözpont címén (1088 Budapest, Reviczy 4. Tel honlap: Tervezett tematia: 1. A urzus és a övetelménye ismertetése. A hermeneutia fogalma és területei. A hermeneutia helye a teológia tudományai özött. Értetlenség, félreértés és megértés János evangéliumában. 2. A eresztény hermeneutia és a teológiai értelmezés programja. 3. Ihletettség és a ánon 4. A sensus litteralis, az allegoria és a tipológia és intertextualitás 5. A hatástörténet 6. Hermeneutia a eresztény óorban (A Szentírás benső hermeneutiája, az Ó-és Újszövetség apcsolata, harc a gnoszticizmussal, Irenaeus, Tertullianus, az alexandriai és az antiochiai isola, Tyconius, Jeromos, Augustinus) 7. Hermeneutia a eresztény özéporban (A négyes értelem, Szentvitori Hugo, Fiorei Joachim, Aquinoi St. Tamás, Lyrai Milós) 8. Hermeneutia a reformáció és az orthodoxia idején (Luther, Tyndale, Flacius, Kálvin, Bullinger, Cocceius) 9. Hermeneutia a felvilágosodás és a romantia idején (Semler, ill.bengel, Wesley, Jonathan Edwards, Schleiermacher) 10. A filozófiai és az irodalmi hermeneutia útja (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Hirsch, Ricoeur, ill. Iser, Jauss, Eco) 11. Barth és Bultmann vitája. 12. Ebeling és Ricoeur 13. A legújabb irányzato a hermeneutiában Tanönyve: FABINY Tibor, A eresztény hermeneutia érdései és története. I. Budapest, HKK, az eletronius úton iüldött anyago FABINY Tibor, Szótörténése. Hermeneutiai, teológai és irodalomtudományi tanulmányo. Budapest, Luther Kiadó 2009 JEANROND, Werner G., Theological Hermeneutics: Development and Significance. London: Macmillan, 1987; Hermeneutiai Füzete 1-32 (HF) HF 1. Paradigmaváltáso a Biblia értelmezésében HF 2. Ebeling: Értelmezéstörtént mint egyháztörténet HF 3. Fabiny T. Szóra bírni az írást HF 6. Ricoeur, Bibliai hermeneutia HF 7. Ebeling, Isten és szó HF 8. Ulrich Luz, Evangélium és hatástörténet (!) HF 10.Tőés István, Új hermeneutia HF 15.Baer, Két szövetség egy Biblia (!) HF 19.Ulrich Körtner, Az ihletett olvasó (!) HF 22.Oscar Cullmann, Krisztus és az idő HF 25.A sensus literalis érdései HF 29. George Hunsinger: Új teremtés hajnala (!) 7

8 Magyar Luther Könyve (MLK) MLK 2. Luther M, Előszó a Biblia önyveihez MLK 3.Wiczián D. Luther mint professzor MLK 6.Ebeling: Luther. Bevezetés a reformátor gondolodásába (!) Részlete, ijelölt, ill. választott tanulmányo: KLEMM, David, Hermeneutical Inquiry, Vol. I-II. Atlanta, Scholars Press, 1986 FABINY Tibor (szer.) A hermeneutia elmélete, Ionológia és Műértelmezés 3. Szeged, JATEPress, 1998 (1987). FABINY Tibor (szer.) A tipológiai szimbolizmus, Ionológia és Műértelmezés 4. Szeged, JATEPress, 1998 (1988). GRANT, Robert - TRACY, David: A Short History of the Interpretation of the Bible, 1985 TŐKÉS István: A bibliai hermeneutia története, Kolozsvár, 1985 FROEHLICH, Karlfried, Biblical Interpretation in the Early Church, Philadelphia, Fortress Press, 1984 FABINY, T, The Lion and the Lamb, Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature, London, Macmillan, New Yor St Martin s Press, FABINY, T.- - LUKÁCS T (szer.) Irodalomritia és bibliai hermeneutia. Budapest, HKK, MARGERIE, Bertrand de, An Introduction to the History of Exegesis, vol.1. The Gree Fathers, Petersham, Mass, St.Bede s Publications, 1993 YOUNG, Frances, Biblical Exegesis and The Formation of Christian Culture, Cambridge, Cambridge University Press, BURROWS, Mar S. - ROREM, Paul (szer.), Biblical Hermeneutics in Historical Perspective. Studies in Honour of Karlfried Froehlich on His Sixtieth Birthday. Grand Rapids, W. B.Eerdmans, 1991 MULLER, Richard A. THOMPSON, John L. (szer). Biblical Interpretation in the Era of the Reformation, Essays Presented to David C. Steinmetz in Honor of His Sixtieth Birthday, Grand Rapids, W.B.Eerdmans, 1996 FREI, Hans, The Eclipse of Biblical Narrative. A Study in Eighteenth and Nineteenth century Hermeneutics, New Have, Yale UP, 1974 HARRISVILLE, Roy SUNDBERG, The Bible in Modern Culture: Baruch Spinoza to Brevard Childs, Grand Prapids, W.B. Eerdmans, 1995 BURNETT, Richard E., Karl Barth s Theological Exegesis. The Hermeneutical Principles of the Römerbrief Period, Grand rapids, W.B. Eerdmans, DAVIES, Ellen- HAYS, Richard B., (szer.) The Art of Reading Scripture Grand Rapids, William B. Eerdmans, BRECK, John, The Power of the Word in the Worshipping Church, St. Vladimir Seminary Press, New Yor, 1986 WATSON, Francis, The Open Text. New Directions for Biblical Studies? London, SCM, Ltd, WEBSTER, John, Holy Scripture, A Dogmatic Setch, Cambridge, Cambrdige UP, WEDER, Hans, Neutestamentliche Hermeneuti. Zürich, 1984 Kéziönyve: Brown, R (szer), Hermeneutia Jeromos Bibliaommentár III. Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 2003, old. Dér Katalin: A Biblia olvasása. Kairosz, (!) DÉR Katalin HORVÁTH Pál Bibliaismeret, Műszai Kiadó, PECSUK Ottó (szer.) Bibliaismereti éziönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, BARTON, John (ed.) The Cambridge Companion to Biblical Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 COGGINS, R.J. - MOULDEN, J.L., A Dictionary of Biblical Interpretation. London, SCM Press, 1990 KANNENGIESSER, Charles, Handboo of Patristic Exegesis I-II, Leiden, Brill,

9 McKIM, Donald (szer.) Major Biblical Interpreters, Leicester, Intervarsity Press, 1998 DOER010 HITVALLÁSISMERET 1. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc N: 30 Kedd 8,00-9, as terem --- Hétfő 14,00-16,00 magyar 2 redit Kollovium I. szóbeli A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne a tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. Hit és hitvallás. HK Isten ijelentése és a Szentírás. HH I-II Az egyetlen vigasztalás és a HK néhány jellegzetessége. HK 1-5 Az ember nyomorúsága, az eredendő bűn és szabad aarat érdése. HK 6-9, 11-14, HH VIII- IX A szabadító személye. HK 15-19, HH XI A Szentháromság Isten HK 25, HH III A teremtő, mindenható Atya, a látható és láthatatlan világ HK 26, HH XI A gondviselő Isten HK 27-28, HH VI Krisztus hármas tiszte a mien HK Krisztus útja a megaláztatástól a felmagasztalásig HK 35-37, 40-46, 49, 52 A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár,

10 Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, Doedrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, DOER012 TEOLÓGIAI ENCIKLOPÉDIA Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc N: 15 Hétfő 8,00-8, as terem --- Hétfő 14, 00-16,00 magyar 2 redit Kollovium I. szóbeli A teológiai diszciplíná és segédtudományai rendszeréne ismerete, teológia történet rövid átteintése. A tantárgy további célja a hallgató tudományos munára való felészítése, az ehhez szüséges elméleti és gyaorlati ismerete, jártasságo elsajátítása. Témaörö: 1.1. A teológia tudománya, feladata. A teológiai isolá történeti átteintése (A Budapesti Ref. Teológia és a KRE HTK rövid története) 1.2. A teológia szatárgyaina bemutatása: a bibliai tudományo 1.3. A rendszeres teológia tárgyai 1.4. Az egyháztörténet és segédtudományai 1.5. A gyaorlati teológia és szatárgyai 2.1. A teológiatörténet vázlatosan: a eresztyén óor és a patrisztius irodalom 2.2 Teológia a Középorban 2.3. Reformáció, a protestáns ortodoxia és a pietizmus 2.4. Teológia a Felvilágosodás ora óta 3.1. A teológia és az egyházi szolgálato személyi feltételei (Vocatio interna és externa) egy választott témában gépelt formában önyv- és cijegyzéet ell benyújtani A félév során el ell sajátítani a tudományos munához szüséges alapismereteet is (pl. önyvtárhasználat, szaérteezés elészítéséne módja) Felhasználandó anyag: Az előadásoon túl A. McGrath, Bevezetés a eresztény teológiába, Bp. Osiris o. irodalom: Karner Károly, Bevezetés a theológiába, Bp Dr. Kocsis Elemér, Bevezetés a theológiába, Debrecen 1979 (ill. a ésőbbi iadáso) 10

11 S.C. Guthrie, Jr., Christian Doctrine, Atlanta 1968.p Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie, Zürich 1962-Berlin GYKG067 - EKKLEZIASZTIKA Dr. Nagy István Dr. Literáty Zoltán N: 30 Pénte 10,00-11, as terem redit Gyaorlati jegy I. A hallgató teintélyes része erősen szeularizált háttérből érezi és nincs ellő ismeretü a Magyar Református Egyház életéről. A stúdium célja, hogy leíró tájéoztatást adjon egyházun életéről. Az eléziasztia a gyaorlati teológia örébe tartozi és megülönböztetendő az eléziológiától, amely rendszeres teológiai tárgy. A hallgatóna szüséges, hogy alapvető egyházi ismereteet elsajátítsana, mert csa így lehetséges a gyüleezetben végzett szolgálat eredményességére legalább ísérletet tenni. Meghatározó témaörö 1. A Magyar Református Egyház szervezeti felépítéséne története 2. A Magyar Református Egyház felépítése (a jelen bemutatása) 3. Az Újszövetség tanítása az egyházról 4. Egyházun igehirdetési gyaorlata 5. Egyházun diaóniája 6. Egyházun missziója 7. A sáramentumo iszolgáltatása egyházun gyaorlatában 8. A presbitérium munája 9. A gyüleezeti énelés helyzete 10. Kiscsoporto műödése a gyüleezetben 11. Egyház és isolaügy 12. A lelipásztor helyzete a gyüleezetben Zárthelyi dolgozatot írna és saját gyüleezeteiről egy ismertetőt Nagy István: A magyar református eléziasztia nagy vonalaban Budapest 2003 Imre Lajos: Eléziasztia Feete Károly: A gyüleezetépítés szolgálatában Budapest 2000 Douglass: Új reformáció Budapest

12 GYKG033 HOMILETIKA I. Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 15 Csüt. 9,00-9, as terem redit Kollovium I. A lelész szaos hallgató egyi legfontosabb feladata lesz az igehirdetés. Enne elméletét tartalmazza a homiletia. Az első félévben pratius homiletiával foglalozna, amelyne eretében megismeri a hallgató a prédiáció észítéséne szabályait és a felészülés folyamatát. Erre az átcsoportosításra azért van szüség, mert a hallgató arácsonyor már legációba menne, és prédiálniu ell. E stúdium segít abban, hogy elsajátítsá az alapvető ismereteet. Végigvesszü a prédiációra észülés alapszabályait so példával szemléltetve. Alapvető témaörö: 1. A észülés fontossága 2. A textus iválasztása 3. A bibliafordítás fontossága 4. Meditáció 5. Alapvető exegetiai szabályo 6. Alapvető hermeneutiai szabályo 7. A prédiáció felépítése 8. A prédiáció formába öntése 9. A prédiáció a szószéen 10. Alapvető formai és tartalmi ritériumo Nagy István: Homiletia Budapest 2006 Nagy István: Hogyan észüljün a prédiációra? Nagyőrös 2004 Ravasz László: A gyüleezeti istentisztelet elmélete Pápa 1915 irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet)debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly : Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata

13 GYKG065 BESZÉDTECHNIKA Dr. Egeresi László Sándor Pálóczi Horváth Eszter N: 30 Kedd 15,00-16, as terem --- magyar 1 redit I. Gyaorlati jegy Szóbeli vizsga A beszédtechnia gyaorlati tantárgy: a hallgató fejlődését gyaorlato segíti. Célja a tiszta, helyes magyar beszéd elsajátítása; hiszen az, hogy miént ommuniálun, egész személyiségünet meghatározza, adott szamánban a beszéddel épviseljü önmagunat. A beszédtechnia alalmazható tanáro, szónoo (előadó), lelésze, jogászo, pszichológuso, ommuniációs szembere, színésze épzésében. Mindeni részesül egyfajta alapépzésben (ezt nevezzü a beszédtechnia alapjaina), majd pl. a leendő tanáro a tanári beszédet, a ommuniációs hallgató a bemondói beszédet, az előadó a szónoi beszédet gyaorolhatjá. A beszédtechnia ommuniációs gyaorlato alapjai. Tematia: 1. A beszédszerve műödéséről. A légzésről. A hangadásról. 2. A iejtésről. A hangsúlyról, a hanglejtésről. A ritmusról. 3. A beszédstílusról. 4. Gyaori beszédhibáin. 5. Az előadói magatartás. 6. Szó hang gesztus. A bemondó beszéde. MRT Deme László: Szónoo, előadó éziönyve. Kossuth Kiadó, Bp., Deme László Köves Béla (szer.): A magyar nyelvhelyesség. Tanönyviadó, Bp., Elefi László Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Suemimpex Kiadó, Idegen szava és ifejezése szótára. Szer.: Baos Ferenc. Aadémiai Kiadó, Bp., Magyar Nyelvhelyességi Lexion. Szer.: Balázs Géza, Corvina, Bp., Mit is jelent? Sárözi Mátyás szótára. Szer.: Sárözi Mátyás, Osiris, Bp., Montágh Imre: Tiszta beszéd. Beszédtechniai gyaorlato, Holnap, Bp., Uő: Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás, Holnap, Bp., Uő: Mondjam vagy mutassam? Szó hang gesztus, Holnap, Bp., Uő: Mondd i szépen, Holnap, Bp., Uő: Gyaori beszédhibáin a gyermeorban, Nemzeti Tanönyviadó, Bp., Nyelvművelés. Szer.: Fábián Pál Lőrincze Lajos, Nemzeti Tanönyviadó, Bp., Nyelvművelő éziszótár. Szer.: Grétsy László Kemény Gábor, Tinta, Szabó G. Zoltán Szörényi László: Kis magyar retoria. Bevezetés az irodalmi retoriába, Helion, Bp.,

14 Szóláso 5000 magyar állandósult szóapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára, Szer.: Bárdos Vilmos Kiss Gábor, Tinta, HIMG068 EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENETÖRTÉNET 1. Dr. Papp Anette Tantárgy előadója/i: Dr. Papp Anette N: 30 hétfő 14,00-15, as terem hétfő 14,30-16 magyar 1 redit Kollovium I. írásbeli és szóbeli vizsga Az éneesönyv részletes, gyaorlatias ismerete. Egyházi éne: Az éneesönyv ijelölt éneeine megtanulása legalább egy versszaal ívülről (az éneet jó ritmussal, tiszta intonációval, jó frazeálással sajátítsa el, szüség szerint a dallamot tudja más szövegre alalmazni). Az éneesönyvből ijelölt egyes énere vonatozó alapvető történeti, stiláris, teológiai és funcionális (liturgiai) ismerete elsajátítása. Zenetörténet: mivel az egyházi énelés legfőbb mértée a Szentírás, ismerje meg, mit tanít a Biblia az énelésről; illetve mit tanítana reformátor elein az énelésről ismerje meg, melye Csomasz Tóth Kálmán szerint a helyes egyházi éne ismertetőjegyei ismerje meg református múltun éneesönyveit, azona anyagát, szerezetét, szeresztési elveit 30 népéne felmondása memoriter, 20 népéne felmondása ottából. A szóbeli vizsga feltétele az énee hibátlan felmondása és a sieres írásbeli (zárthelyi) vizsga. Csomasz Tóth Kálmán-Papp Géza: A magyar egyházi népéne vázlatos története. IAH Bulletin Újabb iadása: Hagyomány és haladás. Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Dobszay László: Az egyházzene tiszta eszméje. Magyar Egyházzene I (1993/1994),

15 Kálvin János: Előszó a Zsoltárohoz. Zsoltár I/4. (1994) 2-3. vö.: Kálvin János: A eresztyénene... in: Goudimel, Claude: Zsoltáro Közreadja: Bólya József. Budapest Luther Márton: A muzsia dicsérete. Zsoltár I/3. (1994) 2-3. irodalom: Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! - Tudnivaló éneeinről. Kálvi Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A protestáns egyházi népéne a XVII-XVIII. században. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Dobszay László: A magyar népéne I. Veszprém Dobszay László: A magyar egyházzenetörténet forrásai. Budapest, [Egyházzenei füzete I/8. Kiadja: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisola Egyházzenei Tanszée és a Magyar Egyházzenei Társaság] LSVL010 LATIN NYELV 1. Dr. Kendeffy Gábor Murányi Yvett N: 30 Kedd 10,30-12, as terem --- az órá után magyar 2 redit Gyaorlati jegy I. zh A tantárgy szamai tartalma, elsajátításána célja: A latin nyelv alapjaina elsajátítása a Ferenczi Monostori önyv első 5 lecéje alapján. 1. hét: Bevezetés a latin nyelvbe 2. hét: F-M: I/1 3. hét: F-M: I/1 4. hét: F-M: I/2 5. hét: F-M: I/2 6. hét: F-M: I/3 7. hét: F-M: I/3 8. hét: F-M: I/4 9. hét: F-M: I/4 10. hét: F-M: I/5 11. hét: F-M: I/5 12. hét: zh 13. hét: Gyaorlati jegye lezárása 15

16 órai muna zárthelyi Ferenczi Attila Monostori Martina: Latin nyelvönyv. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest irodalom: Györösy Alajos: Latin magyar éziszótár. Aadémiai Könyviadó, Budapest Finály Henri: A latin nyelv szótára. Magyar Eletronius Könyvtár Nagy Ferenc Kováts Gyula Péter Gyula: Latin nyelvtan a özépisolá számára. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest 16

17 II. évfolyam ÓSZB012 HÉBER NYELV 3. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Magyar (5 fő, vagy a fölött angol) N: 30 3 redit Csüt. 14,00-15, ös terem ÓSZB011 Héber nyelv 2. III. Gyaorlati jegy ZH.- A lasszius (bibliai) héber nyelvtan elsajátított alapjaina az átismétlése és begyaorlása. Ez magába foglalja az olvasási, ragozási és egyéb nyelvtani ismerete átismétlését és számon érését, továbbá begyaorlását. Bibliai szövege(e)n gyaorolju a tanultaat. Minden nyelvi ismeret annyit ér, amennyire használni lehet a gyaorlatban. Cél: otthonosan bánni a bibliai szöveggel. Új anyagént jelentezi a mondattan alapjaina megtanulása. Az I. és II. szemeszter anyagána átismétlése ét nagy bloban, ezeből zh. Ezzel egyidejűleg az olvasás gyaorlása véletlenszerűen választott bibliai szövegeen. Zárthelyi dolgozato Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart; Davidson, B. (1848): The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. S. Bagster & Sons, London, valamint a standard héber szótára (Gesenius, BDB, HALOT utóbbi CD formátumban is megvásárolható). Bibelwors használata didatiai megfontolásból nem javasolt! Mondattano (Davidson, Brocelmann, Williams, Michel, Joüon-Muraoa, Walte & O Connor). ÓSZB014 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Karasszon István Tantárgy előadója/i: Dr. Karasszon István N: 30 Kedd 10,00-11, ös terem BTHB050 Bibliaismeret 1 magyar 3 redit III. Kollovium szóbeli 17

18 Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, R. G. Kratz, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, 2000; T. Römer/J-D. Macchi/C. Nihan (éds.), Introduction à l Ancien Testament, Genève: Labor et Fides, 2004; J.J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press, 2004; H-C. Schmitt, Arbeitsbuch zum Alten Testament, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, ÚSZB032 GÖRÖG NYELV 3. Dr. Balla Péter Tantárgy előadói: 1. Dr. Balla Péter és 2. Dr. Pap Ferenc N: 30 Csüt. 10,00-11, ös terem ÚSZB031 Görög nyelv 2. Előadó fogadóórái: 1. Hétfő 10,00 12,00 2. Csütörtö 9,00-10,00 magyar 3 redit III. Gyaorlati jegy gyaorlat övetelményei, zh./ teszt/ szóbeli felelet A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése. A 2Kor 5-7 olvasása, nyelvi elemzése, a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, ismereténe elmélyítése, újabb ismerete elsajátítása (mi mindent lehet ifejezni a ülönböző eseteel, igei acióal, igeneveel, stb.). Újabb memoritere. A 2Kor 5-7 nyelvi elemzésével párhuzamosan a nyelvtan módszeres ismétlése és rövid teszte: 1. hét: főnévragozás, névmáso, 2-5. hét: melléneve, prepozíció, igeragozás, hét: mondattan, a további hete során mód van szóbeli feletere, valamint sor erül írásbeli zárthelyi dolgozatora. Az utolsó ét héten jegylezáró felelete. 18

19 A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. (Lásd SzMSz!) A szóbeli feleletere a gyaorlati jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó ét hetében erül sor. előre szótárazás a öv. órai anyaghoz teszte, zh- a jegylezáró felelethez mindeni hozza magával a ézzel írott iszótárazását a tanegység tárgyleírásában megadott újszövetségi fejezetene ez a jegy megszerzéséne feltétele Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). A negyedi, átnézett iadás 2009-ben észül el. irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben) J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983 Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965) David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988 Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is. Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög-magyar éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007), valamint az internetről letölthető Görög nyelvi jelensége (Balla Péter önálló weblapján, Karo, HTK, Tanszée, Újszövetségi Tanszé) ÚSZB034 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Balla Péter Dr. Balla Péter Dr. Pap Ferenc N: 30 Kedd 8,30 10, ös terem BTHB051 Bibliaismeret 2. 19

20 Előadó fogadóórái: Hétfő 10,00 12,00 magyar 3 redit III. Kollovium Szóbeli vizsga Az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a szövegtörténetről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. 1. hét: A görög nyelv története: Chrys Caragounis professzor önyve alapján. 2. hét: A Bevezetéstan tárgyöre, főbb problémái, alapművei a múltban és a jelenben. 3. hét: Bevezetés a Kánontörténetbe. 4. hét: Az eretneség szerepe a ánon ialaulásában. Az Ószövetség jelentősége az újszövetségi ánon ialaulásában. 5. hét: Kánoni teintély nyomai az Újszövetségben. 6. hét: A anonizálás történeténe főbb állomásai, problémái, valamint hermeneutiai alapelve hét: A ánon ialaulásána oai. A ánonnal apcsolatos főbb óegyházi forráso, valamint hermeneutiai alapelve 2. (folytatás). 8. hét: Szövegtörténet. A tudomány történeténe főbb állomásai. A főbb ézirato. A szövegvariánso összehasonlításána szempontjai. 9. hét: A Nestle-Aland 26. vagy 27. iadású és az USB 3. vagy 4. görög Úsz-iadás ritiai apparátusána használata (ez a vallástanár-szaoso számára nincs). A szinoptius érdés. 10. hét: Máté evangéliuma ülönleges bevezetéstana (felosztás/tartalom, szerzőség, eletezési hely, eletezési idő, címzette, az egyes irato jellegzetességei, a bevezetéstan szempontjából fontos tartalmi része ismerete). 11. hét: Már evangéliuma. 12. hét: Luács evangéliuma. 13. hét: János evangéliuma. 14. hét: Az Apostolo cseleedeteiről írott önyv. 15. hét: Összefoglalás Referátum (önálló jelentezés alapján) Rendelezésre álló tanulmányi segédanyago Kötelező önyve (vizsgaanyag): Balla Péter: Az újszövetségi irato története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, A önyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban: Ráday u. 27. (a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: KIA, Bruce M. Metzger Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege: Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás. Budapest: Harmat Kiadó, A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása, önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! 20

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Karasszon Dezső emlékének l xz TARTALOM Előszó... 15 Előszó a második kiadáshoz...

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat 2010. 08. 20 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében 2011. szeptember 10. KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai A szóval és tettel változatos formában történő keresztyén igehirdetés egyik kitüntetett módja a prédikáció. A prédikáció azzal az igénnyel lép

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar Tatai István Az Egyház és Izrael Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában PhD disszertáció Témavezető professzor: Dr. habil. Szűcs

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Kurta József Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Az Újszövetségben található közel 250 ószövetségi idézet és hozzávetőlegesen tízszer annyi utalás az akkor még rugalmas ószövetségi

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Részletesebben