TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában"

Átírás

1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénynek a Ptk. 57. /2/ bekezdésében megjelölt szabályai, és a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. tv. közhasznú társaságokra vonatkozó rendelkezései alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Cívis Ház Zrt., a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Debreceni Egyetem az február 19-én megkötött és november 20., illetve december 12., december 17., február 27. és március 23. napján módosított társasági szerződésük alapján hoztak létre május 12. napjáig közhasznú társaságként működött, de ezen naptól a tagok módosították és egységes szerkezetbe foglalták a Társasági szerződést annak érdekében, hogy ezen naptól e társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön. A tagok július 14-én, illetve szeptember 14-én, továbbá február 11-én, szeptember 1-jén, október 12-én ismét módosították a társasági szerződésüket és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvényben foglaltakra tekintettel január 31., március 29., illetve május 30. napján újra módosították társasági szerződésüket. A közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá válás célja: Debrecen város településfejlesztésének, épített és természeti környezete védelmének, a közművelődési és a tudományos tevékenység támogatásának, mint önkormányzati feladatoknak ellátása érdekében fejlesztési ügynökségként területi tervezési, projektgenerálási, pályázatkiírási és projektmenedzsment tevékenység folytatása, Hajdú-Bihar megye és az Észak-Alföldi Régió vállalkozásainak Európai Uniós információkkal való ellátása, tudományos és innovációs tevékenységek támogatása, és gyakorlati alkalmazásának elősegítése a Hajdú-Bihar megyei és az Észak-Alföldi Régió vállalkozásai irányában, arra is tekintettel, hogy a közhasznú társaság, mint jogi személy július 1-től nem létezik a magyar jog szabályai szerint és a tagok a korlátolt felelősségű társasággá válással biztosították a január 31-i Társasági szerződés módosítással a közhasznú, nonprofit jelleg fenntartása mellett a korábbi célok teljesülését. A társaság évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi táblázatban megjelölt közfeladatokhoz, jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan és az alábbi TEÁOR számok szerint végzi: A Társaság közhasznú tevékenységei 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Közfeladat megnevezése Jogszabályhely TEÁOR 08 szám Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3) évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. (2) a) b) ,

2 3. Kulturális tevékenység 4. Információs és kommunikációs tevékenység 5. Környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység 6. Euro-atlanti integráció elősegítése, határon átnyúló együttműködés 7. Településfejlesztési tevékenység 8. Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok Településfejlesztés gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) , , 8230, 6399, 5819, , 7022, , A társaság neve, székhelye: 1.1. A társaság cégneve: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. elnevezése 1.2. A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Piac u A társaság tagjainak neve és adatai: 2.1. tag neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Adószáma: Törzskönyvi azonosító szám: A tag képviselője: Kósa Lajos polgármester 2.2. tag neve: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Adószáma: Cégjegyzékszám: A tag képviselője: Kováts Ákos Pál vezérigazgató 2

3 2.3. tag neve: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Nyilvántartásba vételi száma, kelte: Pk.61322/1994/4, Adószám: A tag képviselője: Miklóssy Ferenc elnök 2.4. tag neve: Debreceni Egyetem Székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Adószáma: képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Intézményi azonosító: FI A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre: 3.1. Főtevékenység (nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység): Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységi körök: Hangfelvétel készítése, kiadása Máshova nem sorolt egyéb információszolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység PR kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás Utazásközvetítés Utazásszervezés Egyéb foglalás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Telefoninformáció Oktatást kiegészítő tevékenység 3

4 A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A társaság működésének időtartama: A társaság időtartama: határozatlan 4.2. A közhasznú társaságra vonatkozó általános szabályok: A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Tagok tudomásul veszik, hogy képesítéshez kötött tevékenységet ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. A társaság tagjai kijelentik, hogy ha valamely jogszabály gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 5. A társaság törzstőkéje: A társaság törzstőkéje Ft, azaz Tízmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll. 6. Az egyes tagok törzsbetétei, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje: Az egyes tagok törzsbetétei a következők: Debrecen Megyei Jogú Város tag törzsbetétje Ft, azaz Ötmillió-egyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll. Cívis Ház zrt. tag törzsbetétje Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tag törzsbetétje Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll. Debreceni Egyetem tag törzsbetétje Ft, azaz Egymillió-négyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll. Tagok rögzítik, hogy ha a tag a jelen társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidő kitűzésével teljesítésre felhívja. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági viszony megszűnését eredményezi. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a tag tagsági viszonya a határidő lejártát követő napon 4

5 megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője írásban köteles a tagot értesíteni azzal, hogy a társaságnak kárt okozó a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 7. A nyereség felosztásának tilalma A társaságnak a Gt. 4. (3) bekezdése szerinti tevékenységéből származó nyeresége a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. 8. A taggyűlés: A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlés ülései nyilvánosak. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a következő kérdésekben történő döntés: A taggyűlés egyhangú szavazattal dönt: a./ éves üzleti terv elfogadásáról, b./ a nonprofit működéssel összefüggő jelentés elfogadásáról, c./ tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek megállapításáról, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításáról. d./ hitelfelvétel éves szinten összesen Ft értékhatár felett, kivéve az évben belüli likviditási hitelt e./ hitelszerződés módosítása f./ garancia- vagy kezességvállalás, éves szinten Ft felett g./ tartozásátvállalás és követelés elengedés, éves szinten Ft értékhatár felett h./ értékpapír vásárlás (kivéve éven belüli likvidcélú), i./ pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötése j./ ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés k./ követelés engedményezés évente Ft felett l./ más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása, m./ vagyonértékesítés Ft értékhatár felett, n./ követelésvásárlás. A taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel dönt: a./ a társasági szerződés módosításáról, b./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározásáról, c./ az ügyvezető megválasztásáról és visszahívásáról, d./ üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról, e./ az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, A taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt: a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntésről, b./ pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről, 5

6 c./ üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről, d./ a tag kizárásának kezdeményezéséről, e./ az ügyvezető díjazásának, egyéb juttatásának megállapításáról, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogok gyakorlásáról, f./ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, g./ a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, h./ olyan szerződés megkötésének a jóváhagyásáról, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk b) pont / köt, i./ a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről, j./ elővásárlási jog gyakorlásáról a társaság által, k./ az elővásárlásra jogosult személy kijelöléséről, l./ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, m./ a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározásáról, n./ törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárásáról, o./ a törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelöléséről, p./ törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról, q./ törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról, r./ a Gt. 63. (1) bekezdése b.) pontjában meghatározott kérdésről, s./ a Gt (1) bekezdésében meghatározott kérdésről, t./ a Gt (2) bekezdésében meghatározott kérdésről, u./ mindazon ügyekről, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 9. A taggyűlés működésére vonatkozó szabályok: 1. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére. A taggyűlésre a tagokat a napirend pontos, annak tárgyát részletesen meghatározó megjelölés közlésével kell meghívni. A meghívók ajánlott küldeményként történő postára adása vagy személyes úton történő átadása, és a taggyűlés időpontja között legalább 15 napnak kell eltelni. 2. A taggyűlés nem szabályszerű összehívása esetén határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. 3. A taggyűlést a tagokat képviselő személyek közül egyszerű szótöbbséggel megválasztott levezető elnök vezeti. 4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A szavazati jog mértéke: a már befizetett törzsbetétek minden Ft-ja 1 szavazatra jogosít. 5. Ha a gazdasági társaság tagja törvény vagy a társasági szerződés rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történő 6

7 határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. 6. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés időpontja előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal. 7. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása - leghamarabb az eredeti időpontot követő 3 nap múlva - az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor is határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 1/3-a képviselve van. 8. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. A taggyűlés határozatait az érintettekkel írásban közli, míg a határozat, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés egy-egy példányát székhelyén kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza. 9. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A tagok minden, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben taggyűlés tartása nélkül is, írásban határozhatnak. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az ügyvezető írásban ajánlott levélben vagy -ben köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre és az váltások vagy levélváltások alapján történő vitára, egyeztetésre a tagoknak 7 nap álljon rendelkezésre. A tagok a határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban vagy -ben szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét és azt írásban, valamint -ben közli a tagokkal, továbbá rögzíti a szavazást megelőző váltásokban olvasható tagi álláspontokat oly módon, hogy azok utólag is ellenőrizhető formában is rendelkezésre álljanak a tagok számára. A taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra egyébként a taggyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. 10. Az ügyvezető A társaságnak egy ügyvezetője van. A társaság ügyvezetőjévé tagok Dancs Lászlót (szül.: Ratovci (Nagyrát, Szovjetunió), , 4200 Hajdúszoboszló, Liszt Ferenc u. 31. szám. alatti lakos) választják 5 évre, tehát megbízatása október 31. napjától október 30. napjáig tart. Az 7

8 ügyvezető a feladatait a Gt (1) bekezdésére tekintettel ezen időtartam alatt munkaviszonyban végzi el. Az ügyvezető kijelenti, hogy az ügyvezetésre vonatkozó megbízást elfogadja. Az ügyvezető az ügyvezetés körében önállóan jogosult eljárni. Az ügyvezető kijelenti, hogy más gazdasági társaságban nem tölt be vezető tisztséget. Amennyiben később más társaságban is vállalna vezető tisztséget, úgy azt előzetesen köteles a társaság tudomására hozni. Dancs László kijelenti, hogy személyében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 5. (1), illetve (3) bekezdésében, továbbá (5), (6), (7) és (10) bekezdésében megjelölt akadálya, a 23. (1), (2), (3) bekezdéseiben, valamint a 25. (1), (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn. Az ügyvezető az 5 év elteltével újraválasztható és a taggyűlés által bármikor visszahívható. Kijelenti továbbá Dancs László ügyvezető, hogy személyében nem állnak fenn a Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) 37. (2) bekezdés b) pontja szerinti, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjére vonatkozó azon összeférhetetlenségi okok, amelyek e törvény 38. (3) és 39. (1) bekezdéseiben vannak meghatározva. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. A társaságot teljes körűen az ügyvezető önállóan képviseli. Képviseleti jogosultságot az ügyvezető a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügycsoportok tekintetében a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető köteles a évi CLXXV. törvény szabályai szerint nyilvántartást vezetni a taggyűlés döntéseiről az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak tára elnevezésű dokumentumban, amelyből megállapítható minden egyes taggyűlési határozat tartalma, időpontja, hatálya, illetve a határozatban foglalt taggyűlési döntést támogatók és ellenzők számaránya és ezen személyek neve. A taggyűlési határozatokat a jelenlévőkkel is írásban közli a taggyűlés, míg a távollévőkkel ajánlott postai küldeményben. Az ügyvezető köteles a évi CLXXV. törvény szabályai szerint nyilvántartást vezetni a társaság közhasznú tevékenységét és gazdálkodását érintő döntéséről az Euro- Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői döntéseinek tára elnevezésű dokumentumban, amelyből megállapítható minden egyes ügyvezetői döntés tartalma, időpontja, hatálya. Az Ft-ot meghaladó anyagi következményekkel járó, a társaság közhasznú tevékenységét és gazdálkodását érintő ügyvezetői döntéseket a jelenlévőkkel is írásban közli az ügyvezető, míg a távollévőkkel -en, illetve szükség szerint ajánlott postai küldeményben. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba (taggyűlési előterjesztések, levelezések, vélemények, tanulmányok, stb.), jegyzőkönyvekbe bármely személy munkaidőben, személyazonosságának igazolása és dokumentálása mellett bármikor betekinthet. Az iratbetekintés időpontját előzetesen telefonon vagy egyéb módon egyeztetni kell a társaság erre illetékes munkavállalójával. 8

9 A társaság működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságáról az ügyvezető akként köteles gondoskodni, hogy minden naptári évet követő május 31. napjáig gondoskodik a saját honlapján (www.euroregiohaz.hu) történő tájékoztató megjelentetéséről, amely tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala alkalmas a évi CLXXV. törvényben foglalt nyilvánossági követelmény teljesítésére. 11. Felügyelő Bizottság 1. A felügyelő bizottság (továbbiakban: felügyelő szerv is) a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet írásban, faxon vagy -en, amelyre a vezető tisztségviselőknek, illetve a vezető állású munkavállalóknak 8 napon belül írásban, faxon vagy -en kell válaszolniuk. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. 2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 3. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. 4. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő, a bizottság elnökét - saját tagjai közül - maga választja meg. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Papp Viktor felügyelő bizottsági tag megbízatásának kezdő időpontja február 01, Vancsa Mária felügyelő bizottsági tag megbízatásának kezdő időpontja május 30. és mindkét felügyelő bizottsági tag megbízatásának utolsó napja január 31., míg Dr. Benkő Orsolya felügyelő bizottsági tag megbízatásának kezdő időpontja október 08. napja és megbízatásának utolsó napja: január 31. Felügyelő bizottság tagjai: 9

10 1. Név: Vancsa Mária Anyja neve: Nagy Ágnes Lakcíme: 4027 Debrecen, Csigekert u. 21/A. 2. Név: Papp Viktor Anyja neve: Nagy Erika Lakcíme: 4030 Debrecen, Sőrés u. 29/A. Ideiglenes lakcíme: 4029 Debrecen, Csengő u. 3. fsz. 2.a. 3. Név: Dr. Benkő Orsolya Anyja neve: Kardos Zsuzsanna Márta Lakcíme: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 6. 3/13. A felügyelő bizottság tagja köteles részt venni a felügyelő bizottság ülésen és jogosult az összehívását kezdeményezni. A felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a évi IV. tv-ben megjelölt, valamint a évi CLXXV. törvényben megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. 5. A felügyelő bizottság a Gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt hatásköri és működési szabályokon túl a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerint az alábbi hatásköri és működési szabályok szerint működik: A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 7. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 12. Könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálójának megbízása április 1. napjától április 1. napjáig tart. A társaság könyvvizsgálója: 10

11 GÁMA AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Bekecs u. 16., cégjegyzékszám: , adószám: ) Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Név: Dr. Pappné Dr. Ruszki Mariann Anyja neve: Ács Mária Címe: 4025 Debrecen, Piac u em. 19. Könyvvizsgálói engedély száma: A könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a évi IV. tv-ben megjelölt, valamint a évi CLXXV. törvényben megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 13. A cégjegyzés módja A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság iratain a társaság képviseletére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt - a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - saját névaláírásával önállóan látja el. 14. Az üzletrész átruházása: 1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (135. ) kivéve - szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják vagy feltételhez köthetik. 2. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a ban, valamint a 120. (3) bekezdésében foglalt eseteket. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre - ha azt a társasági szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza - elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik a ban megjelölt beleegyezés esetére is. 3. A tag megszűnésével az üzletrésze akkor száll át jogutódjára, ha a taggyűlés a megszűnés időpontjától számított 30 napon belül nem zárja ki az átszállást, ezen időpont elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a taggyűlés kizárta az üzletrész tulajdonjogának a jogutódra történő átszállását, haladéktalanul intézkedik egyúttal az üzletrésznek a tagok, vagy a társaság által történő megváltásáról is, mégpedig a társaság könyvvizsgálója által a tagsági jogviszony megszűnése napjára megállapított üzletrészérték alapulvételével. 15. Nyereség felosztása: 11

12 A nonprofit jogállás fennállása alatt a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles a létesítő okiratában meghatározott nonprofit tevékenységre fordítani. 16. A társaság megszűnése: A közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont az Euro-atlanti integráció elősegítésére kell fordítani. A társaság közhasznú jogállása megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni, közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeinek időarányosan eleget tenni. 17. Összeférhetetlenségi szabályok: A vezető szerv (taggyűlés, ügyvezető) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezető, FEB elnök, FEB tag) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12

13 é é é á á ő ó ó á é í á ő é á ő á ö ő é á üá á á é é á á é é é üí á ö ő é é ó á é ö ö é é é á üí á á é á é é ó é é é ö é é áí á á á ő é ő ó ó í á áőá á ő é ó á é ö ó íüá á á á ö ö ö ó á ö é ó í á ö é ő ö ó íüá é í é ó

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági szerződése 2008. 05.16. 1 AZ EUROFORMAZIONE KÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. november 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból: 202/2014. (X. 31.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból: 202/2014. (X. 31. K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból: 202/2014. (X. 31.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október

Részletesebben

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 1.) A Társaság elnevezése Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben