Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA"

Átírás

1 Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai Egyházi Törvénykönyv II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 2011.évi CXC. törvény nemzeti köznevelésről Rendeletek: 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és módosításai 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőség irányításáról és minőségfejlesztéséről 255/2009. (XI:20.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) kormányrendelet módosításáról 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet 2

3 AZ ÓVODA ADATAI Az intézmény neve: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Címe: 4087 Hajdúdorog Szív u. 3. Az intézmény OM azonosító: A fenntartó: Hajdúdorogi Egyházmegye Címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5. Az alapító: Dr. Keresztes Szilárd Hajdúdorogi megyéspüspök Címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5. Az alapítás ideje: augusztus 1. Az intézmény működési területe: Hajdúdorog Város területe Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda Az óvodai csoportok száma: 5 Az óvoda vezetője: Kiss Péterné Címe: 4087 Hajdúdorog Zöld u

4 T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezető: I. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, ALAPELVEINK... 6 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Hitre nevelés erősítése Egészséges életmód alakítása Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 12 IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Az óvoda kapcsolatai. 17 V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI, ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI. 19 A játék. 19 Művészeti tevékenységek Verselés-mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc.. 25 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése. 32 Munka jellegű tevékenységek. 34 A tevékenységekben megvalósuló tanulás.. 36 VI. A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE. 37 VII. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE 38 VIII. KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI NEVELÉS IX. ÜNNEPEK HAGYOMÁNYOK AZ ÓVODÁBAN.. 47 X. GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN 48 XI. AZ ÓVODAI DOKUMENTÁCIÓK. 51 A nevelési program végrehajtásához szükséges a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke ZÁRADÉK 52 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

5 Bevezető Az óvodahálózat és az óvoda nevelőmunkájának fejlődését, a közoktatás - politika alakulása határozza meg. Ennek megfelelően változik az óvoda feladatrendszere, a nevelés értelmezése, szerepe. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, a gyermekeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával. A magyar közoktatásban bekövetkezett társadalmi változások maguk után vonták az óvodai nevelés tartalmának változásait, amelyek nem hagyták érintetlenül a dokumentumok tartalmát sem: ben adták ki az Óvodai Nevelés Programját, mely az 1971-es továbbfejlesztett változata volt - 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet rendelkezett Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról ben az óvodák megalkották helyi nevelési programjaikat, melyet től az induló kiscsoportok vezettek be elsőnek. - Az óvodai nevelés alapprogramjának módosításáról a 255/2009. (IX.20.) szóló kormányrendelet. - Az óvodai nevelés alapprogramjának módosításáról a 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelet. Programunk összeállításánál irányt mutatott: - Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által kiadott segédanyag a katolikus óvodák helyi nevelési programjához - Tevékenység Központú Óvodai Nevelési Program - Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközével A minősített óvodai programok elemzése során felhasználtuk azon elemeket, amelyek nevelői egyéniségünkhöz a legközelebb állnak, és amelyeket a ránk bízott gyermekek nevelésében hatékonyabbnak tartunk. Az elmúlt években többször módosították a közoktatási törvényt, így volt ez 2003-ban, amikor az Óvodai nevelés alapprogramját kellett igazítania törvényi kerethez ben megtörtént az óvodák helyi nevelési programjának felülvizsgálata és az óvodák minőségirányítási programjának kidolgozása től kompetencia alapú területek és az azokhoz kapcsolódó óvodai programcsomagok épültek be a közoktatás vérkeringésébe, amelyet az óvodánk is kipróbált Május 27.-től. - ez lehetőséget biztosít programunk továbbfejlesztéséhez. 5

6 I. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA Óvodánk a város középpontjában, a Görögkatolikus Templommal szemben helyezkedik el. Épülete eredetileg az 1972-ben bölcsődének készült. Később az alacsony gyermeklétszám, a hely kihasználtsága szükségessé tette az épület óvodai célokra történő átalakítását Szeptemberében a nevelési évet e falak között mint az Egyesített Napközi Otthonos Óvoda tagintézménye kezdhettük meg. Városunkban 1990-ben alakult meg a Görögkatolikus Általános Iskola, majd az azt követő évben megkezdte működését a Görögkatolikus Gimnázium is. Városi szinten felmerült az igény az egyházi óvoda létrehozására, biztosítván ezzel a keresztény nevelés felmenő rendszerét Augusztus 1- én óvodánk egyházi fenntartás alá került, s ezzel megalakult a Görögkatolikus Óvoda. Óvodánk küldetése a gyermek felé Elsődlegesnek tartjuk a keresztény erkölcsön alapuló gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört. A gyermekeket egyéni képességeik szerint differenciáltan neveljük, fejlesztjük. A szülőnek és a pedagógusnak a menyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell kifúrkésznie és a megvalósulásában segítenie. II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, ALAPELVEINK 1. Katolikus gyermekképünk: Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú befogadó. Ennek megfelelően törekszünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas szinvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Semmiféle előítélet kibontakozásának nem adunk helyet. A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális egyéniség. Ennek megfelelően érzelmileg gazdag környezetben, jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, önzetlen, segítőkész, együtt érző. Tisztelettel szemléli a szeretet megnyilvánulásait. Képes az örömöt, és a boldogságot adó hit befogadására. A vallási neveléssel a keresztény értékek megismertetése, mint alapvető jóság, figyelmesség, szabályokhoz való alkalmazkodás, megbocsátani tudás jellemzi. 2. Katolikus óvodaképünk: Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges szintere a család. A katolikus óvoda a katolikus köznevelési redszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda funkciói: óvóvédő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő funkció, melynek megvalósulása során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korban) való átlépés belső pszichikus feltételei. 6

7 Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője. Óvodánk esztétikus melegséget sugárzó biztonságos környezetével, szeretetteljes mindenkit maximálisan elfogadó családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad játék eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatás szeretete, a gyermekek és a szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Olyan óvoda, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, minden dolgozó egyaránt jól érzi magát, ahol: - A gyermek személyiségének alakításában a keresztény pedagógia jelen van. - A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. - Ahol a gyermekközpontúság érvényesül. - A sokszínű óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermekek sokoldalú személyiség fejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását. - Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés kiegészítőjeként, s korrekciójaként segíti a gyermekek személyiségének sokirányú fejlődését. - A gyermek személyisége elsősorban a mással nem helyettesíthető játéktevékenységben fejlődik. - A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében biztosítjuk a személyi, tárgyi feltételeket. - A tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak közvetítésével segítjük a gyermek önmagához viszonyított fejlődését. - A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (továbbiakban migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését az interkultúrális nevelésben alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. Az óvodáskor végére a gyermek, különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszó és csoporttárs. 3. Jövőképünk: Legyen az óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet: biztonságot, vidámságot adó béke szigete. Töltse be a Mennyei Atya oltalma napjainkat, melyeket öröm, boldogság, önfeledt játék jellemez. Mindezek hitében elkötelezett, szakmailag kiváló, mindig megújjulni képes óvodapedagógusok irányításával valósuljon meg. 4. Alapelveink: - A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. - A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése. - A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet megbecsülés és bizalom övezi. - Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vétele. - Az óvoda inklúzív befogadó szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakozására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét. 7

8 - Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására. - Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. - Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 1. Hitre nevelés erősítése 2. Egészséges életmód alakítása 3. Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 4. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Céljaink: 1. Az óvodások egészséges, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 2. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi képesség kialakítása. 3. Katolikus nevelési célunk a gyermekeket képessé tenni a hit befogadására. 4. Természettisztelő, élettisztelő magatartási szokások alapozása. 5. Pozitív attitűdök kialakítása az élő és élettelen természet, a társadalmi környezet iránt. 6. Szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése. 7. A különbözőség elfogadása. 8. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, és az esélyegyenlőség biztosítása. 9. Probléma érzékeny és probléma megoldásra is képes gyermekek nevelése. 10. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a szabad játék elsődlegességének biztosítása. Feladataink: 1. Egészséges, esztétikus óvodai környezet megteremtése és alakítása óvodánkban, amelyben alapvető feladat óvodásaink egyénenként változó testi-lelki szükségleteinek kielégítése. 2. A tanulási képességek és kompetenciák célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten közvetetten felkészítsük a zökkenőmentes iskolakezdéshez, az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre. 3. Olyan óvodai környezet, légkör teremtése, amelyben a gyermek a Jézusi szeretet legalapvetőbb megnyilvánulásait tapasztalja és gyakorolja. /jóság, figyelmesség, szabályokhoz való alkalmazkodás, a megbocsátani tudás képessége/. 8

9 3.1 Hitre nevelés erősítése Célunk: - A katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása - Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben - A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése, és kiegészítése, valamint közvetítése a gyermek által a családba - A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során - A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsájtás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése - A katolikus vallási élet eszközei Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete - A teremtett világra való rácsodálkozás képességeinek kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb) Feladatunk: - A meghitt családias légkör kialakítása - A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve megfelelő szemléltető eszközök biztosítása - A tevékenységből adódó lehetőségek kiaknázása a keresztény személyiség kibontakozása érdekében - A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve válasszuk ki az Ószövetségi és Újszövetségi történeteket 3-4 éves korban: - Bensőséges, családias légkör kialakítása stb. - Az erkölcsi beszélgetéseken a bizalom, egymás szeretete, az összetartozás élménye erősödjön - Az ünnepeken részt vesznek illetve bekapcsolódnak - Beszélgessenek az Isten jóságáról, Jézus szeretetéről - Templomlátogatás - Az étkezés előtti-utáni imák megismertetése - Elalvás előtti imák megismertetése 4-5 éves korban: - A családias légkör megtartása, az új gyerekek befogadása, szeretete - Az erkölcsi beszélgetések során ismerkednek saját testükkel, érzékszerveikkel - Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása: együttérzés, megbocsátani tudás, igazmondás Ószövetségi történet megismertetése - Beszélgetés a Teremtő Istenről, Jézus életéről, tanításairól - Az ünnepek méltó megünneplésébe kapcsolódjanak be a gyerekek, az előkészülettől, az ünneplésig - Templomlátogatás 9

10 5-6-7 éves korban: - Erkölcsi beszélgetések során bővebb ismeretek szerzése érzékszerveikről, testrészeikről - Az erkölcsi tulajdonságok erősítése /vigasztalás, ajándékozás, egymás munkájának tiszteletben tartása, megbecsülése, a barátság/ - Az Ószövetségből 2-3 történeten az Újszövetségből 3-4 történeten keresztül a Teremtő Isten jóságának és Jézus szeretetének megéreztetése - Az ünnepek méltó előkészítése, megünneplése - Templomlátogatás 3.2 Az egészséges életmód alakítása Az óvodai egészségnevelés célja, hogy minden tevékenységével szolgálja a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, harmoniáját. Az óvodáskorban kiemelt jelentőségú az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása. Ezen belül feladat: - A gyermek gondozása, testi szükségleteinek mozgásigényének kielégítése. - A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. - A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. - A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. - Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szokásainak alakítása. - A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet. - A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos magatartás alakítása. - Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi- lelki nevelési feladatok ellátása. - A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségtudatos szokásrendszerének kialakítása. A fejlődésükhöz szükséges tárgyi és személyi feltétel rendszer biztosításával. 10

11 3.3 Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés A keresztény nevelés eleve feltételezi a közösséget, a szereteten alapuló társas kapcsolatot, a katolikus óvoda arculatából adódóan, és az óvodáskorú gyermekek élettani sajátosságaira építve, az egész napot át kell hatnia a keresztény lelkiségnek. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában az érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör vegye körül. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. Feladat: - A teremtő Isten gondoskodásának megélése - Gyermek gyermek, gyermek felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt felnőtt kapcsolatának pozitív attitűdje - Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása a gyermeki jellem alakítása - A türelem, szociális érzékenység formálása - Az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése - A bizalom, szeretet, fétés, félelem kifejezése - Az önfegyelem, fegyelem, udvariasság elsajátaittatása - A szokás és normarendszer megalapozás - A szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és tisztelete - A kiemelt figyelmet igényló (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó szeretete, szükség esetén segítése megfelelő szakemberek közreműködésével - A természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése - A természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás, mindezek megbecsülésére nevelés - A hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlásával - A hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása - Az egyházi világi ünnepek megélése A befogadás rendszere: - A gyermek egész későbbi óvodai életére kihat a befogadás minősége. A befogadás körültekintést, és gyöngédséget igényel. Ennek érdekében több fokozatban ismerkednek szüleikkel a gyerekek pl. nyílt nap keretében, családlátogatások alkalmával stb. 11

12 3.4 Anyanyelvi -, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása: Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek a természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására. A gyermeki kérdések támogatására, és a válaszok igénylésére szükséges fordítani. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységet. Célunk: - A gyermekek beszédkészségének gondozása, fejlesztése. - Oldott derűs légkör teremtése, melyben a gyermekek közlési vágya, kapcsolatteremtő beszédkészsége fejlődik és fejleszthető - Óvodáskor végére: a gyermek érthetően, folyamatosan kommunikáljon, beszéljen. - Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használjon, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkosson, tisztán ejtse a magán és mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megértse mások beszédét. - Az egyéni érdeklődésére, fejlődési ütemének megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása. Feladatunk: - Szókincsbővítés - Helyes kiejtés, beszédritmus kialakítása - Beszédfegyelem kialakítása - Tiszta, érthető, folyamatos a mondanivaló árnyalt megfogalmazásával, nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása - Beszédmegértés fejlesztése - Beszédszervek edzése - A beszédhibák korrekciója - A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása Az anyanyelvi nevelés megvalósítása gyakorlatunkban: - Felmérjük, megismerjük a családok anyanyelvi kultúráltságát, szociokúlturális hátterét, életvezetési szokásaikat - Az anyanyelvi nevelés fejlesztési feladatait a gyermek egyéni képességeinek figyelembevételével határozzuk meg - Hátrányos halmozottan hátrányos gyermekek figyelembe vétele - Személyes példával hatunk a gyermekek, a szülők, a munkatársunk beszédkultúrájára - Közös élmények biztosítása - Nyugodt, derűs szeretetteljes légkör biztosítása 12

13 - Hangsúlyt fektetünk a szabad önkifejezésre - Természetes körülmények között fejlesztjük a beszédet, a kommunikációs készséget - Anyanyelvi játékok beépítése a mindennapi életbe - Közös könyvnézegetés, beszélgetések, verselés, mesélés, mondókázás, éneklés - Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységet. - Tervezetten és spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, rendszerezése - Gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori élményekre építve. - Tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kreativitás fejlesztése. - Az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1 Személyi feltételek A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, munkatársakhoz, családokhoz, a gyermek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket a keresztény értékeket képviselve életük a gyermekek számára követendő mintává, modellé válik. Az óvodánkban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek között. A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. Az óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek a jelenléte állandó és folyamatos, a nevelés egész időtartamában. Meghatározó szerepet tölt be a nevelésben a pedagógus személyisége. - A pedagógus gyermekszeretete. - A gyermekekre való figyelése, a gyermek meghallgatása. - Problémaérzékenysége. - Együttműködésre való képessége. - Ítéletmentes nevelése. - Empatikus készsége. - A különbözőség elfogadásának hajlama. - A gyermek szeretete. - A direkt nevelői hatások helyett, az indirekt módszert alkalmazó. - Segítő, bátorító, együttműködő pedagógus. - Játékos, humoros, vidám egyéniség. - A gyermekeket aktivitásra serkentő, biztató. - A konstruktív magatartást megerősítő, ösztönző. - Önmagával szemben is igényes, fejlődésre képes, önkritikus személyiség. - Mintaadó, példamutató. 13

14 4.2 Tárgyi feltételek Óvodánk a város középpontjában helyezkedik el, a Görögkatolikus Templommal szemben. Környezetünk viszonylag nyugodtabb, a nagyobb forgalomtól távolabb vagyunk. Óvodánk mintegy 3241 m 2 -nyi területen fekszik, az óvoda épülete 774,5 m 2 alapterületű. Öt csoportszobánk van, melyek a jelenlegi gyermeklétszámhoz képest szűkösek. Területük átlagosan 47 m 2. Minden csoportszobához külön öltözőszoba van, mely szekrénnyel, polcokkal jól felszerelt. Minden csoportnak külön vizes blokkja van. A kiszolgáló helyiségekhez tartozik a tágas melegítő-mosogató konyha, orvosi szoba és két szertár. Külön terem áll rendelkezésünkre a speciális tevékenységek folytatására, illetve 2011-től a sószoba is megépült. Az épülethez tartozik továbbá a vezetői, adminisztrátori iroda, felnőtt öltözők és a dajka szoba. Az épület berendezése megfelelő. A bútorzat esztétikus, törekvéseink közé tartozik, hogy feleljen meg a gyermek változó testméretének. Az épülethez 3165,5 m 2 -nyi udvarrész veszi körül, melyet természetbarát, a követelményeknek megfelelő és a változó testméretekhez alkalmazkodó udvari játékokkal igyekszünk felszerelni. Óvodánk udvarán található városunk egyik nevezetes természetvédelmi kincse, a közel 110 éves Kocsányos tölgy. Az óvoda játékkészlete megfelelő, folyamatosan bővítjük. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon a gyermekek biztonságára, figyelemmel helyezzük el. Megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk a munkatársaknak, szülőknek egyaránt. A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak. 4.3 Az óvodai élet megszervezése A csoportszervezésnél figyelembe vesszük a helyi lehetőségeket, adottságokat. Az óvodai csoportok összetételének kialakításakor előnyösnek tartjuk az azonos életkort, feladatunk ugyanakkor a részben osztott csoportok optimális működtetése, hiszen az óvodába bekerülő gyermekek életkori megoszlása évenként más és más. Napirend, heti rend A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Az óvodai nevelés tervezését valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített nem kötelező feljegyzések dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történhet és a gyermekneveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 14

15 Heti rend Egy-egy környezeti téma vagy ünnepkör köré csoportosítva, komplexen dolgozza fel az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket a tevékenységi formákba ágyazva, figyelembe véve a spontán gyermeki megnyilvánulásokat is. Napirend: Időtartam: Tevékenység: ig - Gyülekezés - Játék, szabadon választott tevékenységek, tervezett, differenciált tevékenységek. - Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, lelki percek - Mindennapos mozgás teremben vagy szabadban - Testápolási teendők, előkészület a tízóraihoz - Étkezés előtti ima ig - Tízórai - Étkezés utáni ima - Testápolási teendők - Közös ima heti egy alkalommal az óvoda lelkész, dolgozók és gyerekek részvételével - Sószoba használata csoportbontással heti két alkalommal - Tevékenységbe ágyazott a gyerekek egyéni képességeihez igazodó műveltség tartalmak közvetítése, tevékenységbe megvalósuló tanulás: Vers, mese Énekzene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése - Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján (logopédia, gyógytestnevelés, néptánc) - Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és szervezett formában - Testápolási teendők - Előkészület az ebédhez (naposi munka a középső csoportban félévtől választható, nagycsoportban kötelező) - Étkezés előtti ima ig - Ebéd - Étkezés utáni ima - Testápolási teendők (fogmosás, készülődés a pihenéshez) - Pihenés elcsendesedés, ima, altatás mesével, altató ig énekkel 15

16 ig - Ébredés - Teremrendezés - Testápolási teendők - Frissítő mozgás - Testápolási teendők - Étkezés előtti ima - Uzsonna - Étkezés utáni ima - Testápolási teendők - Játék, időjárástól függően csoportszobában, szabadban - Egyéni és mikro csoportos tevékenységek, játékok, párhuzamosan végezhető tevékenységek a szülő érkezéséig Nyári napi rend Idő Tevékenység 7-12 Párhuzamos tevékenységek: játék a szabadban, tízórai, napozás, egyébszabadon választott tevékenységek, óvónő által választott tevékenységek Előkészület az ebédhez Ebéd Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni szükséglethez igazodó ébredés Párhuzamos tevékenységek: mosdóhasználat, uzsonna, játék a szabadban, óvónő által kezdeményezett tevékenység. A tevékenységek szervezeti formái Tervezetten szervezett tevékenység Hitre nevelés Mozgás Mozgásos játék (mindennapos mozgás) Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos tevékenységek szervezése Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalmú tapasztalatok 16

17 4.4 Az óvoda kapcsolatai A fenntartó és az óvoda kapcsolata A fenntartónkkal való kapcsolatunk alapja, hogy részesei lehetünk küldetésének megvalósításában. Fenntartónk biztosítja a feltételeket, melyeket a törvény ír elő, illetve amit a körülmények lehetővé tesznek. Család és óvoda kapcsolata Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot az az, a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Célunk: - A személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt, az óvodai nevelés és a családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében. Feladatunk: - Kapcsolattartás során tudatosuljon az együttnevelés fontossága. - Megnyerni a szülőket a helyi programunk nevelési célkitűzéseinek. - Hagyományok kialakítása, bővítése. - Lehetőséget adni a szülőknek az aktív párbeszédre. - Emberi szakmai tudásunkkal maximális segítséget nyújtani a szülők nevelőmunkájához. - Reális tájékoztatást adni a gyermekekről, segítő szándékkal mindig a gyermek érdekeit képviselve. - Segítséget nyújtani a szülőknek, hogy elfogadja a gyermekét olyannak amilyen. Törekednünk kell a szülők személyiségének tiszteletben tartására, különbözőségük elfogadására. Elfogadtatni azt az elvet, hogy a gyermeknevelés kiemelten fontos színtere a család, az óvoda, mint nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítését szolgálja. A kapcsolattartás formái: - Ünnepek előtt lelki előkészület - Évnyitó és évzáró Szent Liturgia - Családlátogatás - Nyílt napok - Ünnepek - Fogadóórák - Faliújságon kifüggesztett információk - Szülői értekezletek - Szülői közösség - Óvodai rendezvények 17

18 - Közös programok (pl. családi nap, munkadélelőttök, kirándulás) - Csoportújság - Internetes kapcsolattartás (honlap) Az óvoda és az iskola (társintézményeink) A nevelés folyamatosságának megvalósulása szempontjából nagyon fontos, az iskolával való kapcsolattartás. E kapcsolat kétoldalú, melynek alapja a nyitottság. Az egyházi iskolával való szoros együttműködésre, összehangolt munkára nagy szükség van, hiszen nevelőmunkánk egymásra épülő folyamatot alkot. A cél, hogy az iskola megismerje azt a szándékot, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek megfelelő neveléssel legyenek képesek az iskolai élet megkezdésére. Fontos, hogy az átmenet minél zökkenőmentesebb, legyen. Az együttműködés formái: - Az iskolai tanítókkal az emberi és szakmai kapcsolatok ápolása, érdeklődés egymás munkája, problémái, eredményei iránt. - Óvoda Iskola átmenet projekt. - (Szakmai konzultációk, munkaközösségi csoportok létrehozása, kölcsönös látogatások, tapasztalatszerzések). - Egymás rendezvényein, ünnepein való megjelenés. Az óvoda külső kapcsolatai: Kapcsolataink az óvodai élet során: - Egyházközség - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet - Gyermekorvos - Védőnő - Bölcsőde - Városi Könyvtár - Művelődési Ház - Pedagógiai Szakszolgálat: logopédus, gyógytornász, pszichológus - Kormányhivatal 18

19 V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A játék A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége az óvodai nevelés leghatékonyabb módszere. A játék a szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon hosszantartón és lehetőleg zavartalanul kell beteljesülnie. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A játék sokoldalúan fejleszti a gyermeket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, ismeri fel önmaga lehetőségeit és korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási tevékenységének első formái, fejlődik emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul szabálytudata. Fejlesztőhatással van a játék a nagy és finommozgásokra, a figyelemre, a megfigyelő készségekre is. Célunk: 1. A szabad játék minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai, pszichológiai szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása érdekében az együttműködés kiszélesítésével. 2. A szabadjáték elsődlegességének biztosítása, testileg, lelkileg egészséges személyiség kibontakoztatására, örömteljes óvodai élet. 3. A szabad játék minél optimálisabb szintű kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, játéktámogató magatartással, reflektív attitűddel, a szülők szemlélet formálásával. A katolikus óvoda és az óvodapedagógus feladata: Megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőséget biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus - szerepjátékokhoz, konstruáló, szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. Fontos a szabadjáték érvényesülése. A játék által keresztény értékekre fogékony kreatív, társaihoz alkalmazkodni tudó, aktív, feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése. A HH, HHH gyermekekre fordított kellő figyelem, a beilleszkedés támogatása a játékban. Hiteles kommunikáció, érvek a szülőknek a szabad játék fontosságáról. 19

20 A játékfajták legjellemzőbb megjelenési formái: Gyakorló funkció játék: Amelyben a kisgyermek az ismétlések révén különböző képességeit gyakorolja. Alapvető meghatározója a mozgás, a tárgyakkal végzett manipuláció, az ismétlés az utánzás. A gyakorlójáték lehet mozgásos, manipulációs és verbális. 1. Mozgásos gyakorlójáték: A gyermek a játékos mozgást ugyanabban a formában ismételgeti. Játék közben ismerkedik a saját testével, testi képességeivel. A gyakori ismétléssel bizonyos mozgásokat begyakorolnak. Jó lehetőséget ad a 3-4 éves gyerekek nagymozgásának fejlődésére. 2. A manipulációs gyakorlójáték: E tevékenység közben a gyermekek megismerkednek az őket körülvevő világgal, annak tárgyaival az anyagok tulajdonságaival, felületével, színével, formájával. Nagy jelentősége van a gyermek szem-kéz koordinációjának fejlesztésében, a testséma fejlesztésben éves korban a fűzés, tépés, stb. a kéz finommotorikáját fejleszti. 3. A verbális gyakorlójáték: Egy-egy szótagot, szót, vagy dallamot, mondókát, verstöredéket, dalrészletet, felnőttől átvett szófordulatokat ritmikusan ismételgetnek. Nagy örömet találnak halandzsa szövegek kitalálásában is. Ha ezeket meghallgatjuk és buzdítjuk is őket újak kitalálására a gyermek később is bátran fog megnyilvánulni. A ritmusérzék fejlesztésében és a beszédfejlesztésben nagy jelentősége van. A gyakorlójátékok verbális lehetőségei akkor érvényesülnek, ha a gyermek mozgását, tevékenységét beszéddel kíséri. A gyermek verbális kifejezőképessége a játék során spontán, a gyermekből áradó beszéd által fejlődik a legjobban. Ilyenkor hagyjuk a gyereket beszélni. 2-4 éves korban a legjellemzőbb a gyakorlójáték, de bizonyos szinten minden életkorban megtaláljuk. 4. Építő és konstruáló játék: E tevékenység közben a gyermekek különböző játékszerekből összeraknak, létrehoznak valamit. Eleinte spontán építkeznek, de később az átgondolt, elrendezett meghatározott céllal végzett építés dominál. Az építés, konstruálás közben az alkotás örömét éli át a gyermek, fejlődik kreativitása. Megtanulja a rész és egész viszonyát, meg tanul szerkeszteni, tervezni. A modellből való építés közben fejlődik megfigyelőképessége, gondolkodása. Építés közben matematikai ismereteket is szereznek a gyermekek pl./szimmetrikus alakzatok felismerése, hosszabb-rövidebb létrehozása, a téri kifejezések megismerése/. A konstruálás elősegíti a szem-kéz koordináció fejlődését, a finommotorika fejlődését, a percepció fejlesztését, a verbális fejlesztést. 5. Szerepjáték: A szerepjátékban a gyermek tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, érzelmeit, pozitív és negatív élményeit fejezi ki. Környezetük jelenségeit sajátos módon újra alkotják. Ez a játék tükrözi a gyermek egész eddigi életét, személyiségét, tehát nagyon sok egyedi vonás van benne. A szerepjáték a gyermek legintimebb tevékenysége, ezért az óvónőknek figyelemmel kell kísérniük és tiszteletben kell tartaniuk. Itt az óvónő szerepe más, mint a többi játéknál. Hagynia kell, hogy a konfliktusokat a gyerekek maguk oldják meg, csak szükség esetén kapcsolódjon be. Játékban csak akkor vegyen részt, ha játszótárs tud maradni, de az fontos, hogy biztosítsa a megfelelő feltételeket. A szerepjátéknak nagy jelentősége van a gyermek egész személyiségének fejlődésében, elsősorban szociális területen. A gyermek a szociális tanulással a felnőtt mintáját sajátítja el, tanulja meg az erkölcsi értékét, a társadalmi együttélés szabályait. Gyakorolja a társakkal való együttműködést, átéli az alá-és fölé rendeltségi viszonyokat. Fejlődik képzelete, szervezőképessége, empátiája, alkalmazkodóképessége, kommunikációs képessége. 20

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. március Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető gondolatok... 4 2.

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben