MANÓFALVA WALDORF ÓVODA Minőségirányítási program intézményi szabályzata 2009/3. számú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MANÓFALVA WALDORF ÓVODA Minőségirányítási program intézményi szabályzata 2009/3. számú"

Átírás

1 MANÓFALVA WALDORF ÓVODA Minőségirányítási program intézményi szabályzata 2009/3. számú Budapest, Gödöllői u OM azonosító: 2OOO59 1

2 Készítette: Nemoda Katalin óvodavezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Törvényi háttér A közoktatás minőségfejlesztési tevékenységének tartalmi elemeit és folyamatát két jogszabály: - a 3/2002.(II. 15) OM rendelet, évi LXXIX törvény a közoktatásról, legutóbbi módosítása, a évi LXI törvény határozza meg. Kt. 40 (10) pont A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában (MIP) kell meghatározni. A Manófalva Waldorf Óvoda minőségirányítási programja a közoktatást szabályozó törvények, rendeletek és a HOP ismeretében, azokkal összhangban készült el. A program óvodánk hosszú távra meghatározott minőségi elveit, intézményünk minőségpolitikáját, minőségfejlesztési rendszerét tartalmazza. 1.2 Hatályosság Az IMIP hatálya kiterjed az intézmény teljes alkalmazotti körére. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2OO4. június 28- án keltezett Minőségirányítási Programja. 1.3 Érvényessége A jóváhagyástól számított öt évig érvényes. 2

3 1.4 Az alkalmazotti közösség jóváhagyása Az intézmény minőségirányítási programját az intézmény vezetője készíti el, az alkalmazotti közösség nevelőtestületi konferencia keretén belül megvitatja és hagyja azt jóvá. 1.5 Egyeztetés a Szülői székkel A program jóváhagyása előtt ki kell kérni a Szülői szék véleményét és azt írásban rögzíteni kell. 3

4 HELYZETKÉP 2.1 Óvodánk bemutatása Óvodánkat szülői és pedagógiai kezdeményezés hívta életre, a Waldorf - pedagógia céljainak megismertetésére, ismeretterjesztésre, illetve a pedagógiai elvek gyakorlati megvalósítására. Intézményünk szeptemberétől kezdte meg működését Budapest XIV. kerületének családiházas övezetében egy bérelt épületben, melyet az óvoda fenntartója a Kapu Waldorf Alapítvány bocsátott a rendelkezésünkre. Óvodánk egy, vegyes korosztályú, 25 fős csoporttal működik két szakképzett Waldorf-óvodapedagógus irányításával. Gyermekeink elsősorban a XIV. kerületből érkeznek, de más kerületekből is fogadunk gyermekeket. Intézményünk minden olyan gyermek számára nyitva áll, akinek szülei az itt ápolt nevelési stílust kívánják gyermekeik számára, és részt akarnak venni annak hordozásában. Közösségünk a családok aktív közreműködésével teremti meg az érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Az óvodaépület, a kert, a megfelelő tárgyi környezet biztosítása is közös célunk, feladatunk. Együtt készülünk az ünnepekre, családi kirándulásokra, nyári táborokra. Óvodánk a családi nevelést kiegészítő intézmény, ahol testi és lelki értelemben vett érzelmi biztonságban alapozódik meg a gyermek érése. Az óvodai élethez szorosan kapcsolódik az intézményben működő Aprók Háza amit az óvoda előszobájának is tekintünk -, ahol 2 és fél éves kortól fogadjuk a gyermekeket minden héten egy délután. Itt lehetőség van a gyermekeknek a szülőkkel együtt megtapasztalni az óvodai életből egy kis ízelítőt, ahol már egy kicsit egyedül is próbálgathatják szárnyaikat. 4

5 3. ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA 3.1 Jövőképünk, küldetésünk Óvodánkat olyan helynek fogjuk fel, ahol kicsik és nagyok fejlődnek, fejlődhetnek. A ránk bízott gyerekek egészségére, boldogságára, jólétére irányuló minden törekvésünk és fáradozásunk háttere Rudolf Steiner-nek antropozófus irányultságú embertana a spirituálisan megalapozott nevelésművészet értelmében. Ez individuálisan alakított jelleget kap az együttműködött személyiségek által. Mint alapítványi intézmény elkötelezve érezzük magunkat a törvényes előírásoknak és irányelveknek, a Manófalva Waldorf- óvoda hatókörébe tartozó családok akaratának, valamint a Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége által ápolt impulzusnak. Intézményünket szeretnénk Rudolf Steiner szociális impulzusának figyelembevételével folyamatosan továbbfejleszteni, oly módon, hogy kiemelt elsőbbséget élvez az önigazgatás, a mindenkori kölcsönös iniciativ erők fejlesztése és támogatása, a kommunikáció átláthatósága, valamint a nyílt és bizalomteljes együttműködés minden résztvevő között a belső és külső kapcsolatokban egyaránt. Munkánkkal szeretnénk aktívan szolgálni a gyermekek védelmét, mint olyat, azáltal, hogy ügyelünk a koruknak megfelelő élet- és fejlődési körülményekre, és ezt emeljük a pedagógiai hétköznapok kialakításának alapjává. 3.2 Minőségcéljaink Célunk a gyermek belső világának védelme, ápolása és erősítése annak érdekében, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg alkotó gyerekeket neveljünk. 5

6 Tiszteljük a gyermek méltóságát, előkészítsük egészséges életvitelét. Nem szabályokat és tilalmakat akarunk megvalósítani, hanem a gyerekek és felnőttek művészi erőkkel áthatott együttélését. Pedagógiai fejlesztő munkánkban nevelői vezérstílusként a példakép és utánzás alapelvét kívánjuk érvényesíteni. Segíteni kívánjuk, hogy a gyerek a benne működő természetes erőket szabadon tudja fejleszteni: érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben. A "kevesebb sokszor több" elvét kívánjuk érvényesíteni, például a játékszerkínálatban. Így próbáljuk növelni a gyermek fantáziáját és az alakító tevékenységek belső aktivitását. A nap szervezésével lehetőséget akarunk adni, arra hogy a gyermek érzékeit és cselekvési lehetőségeit kihasználva, jó szokásokra tegyen szert az akarat nevelésével, erősítésével és nem megtörésével. Lehetővé akarjuk tenni, hogy a gyerekek az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átélhessék és utánozhassák, hogy így kerüljön felszínre az átélés és cselekvés összefüggésében az értelmi képesség és felfogó erő. Célunk, hogy a gyerek a nevelőt tekintse példaképül, erkölcsi minőséget juttasson átélésbe és a tevékenykedésekbe; így kerüljön kapcsolatba az erkölcsiséggel anélkül, hogy az, mint szabály vagy külső előírás nyomasztóan hasson, s ugyanakkor hatástalan maradjon. Fel akarjuk ébreszteni a gyerek lassan tudatossá váló érzékenységét szociális környezetén belüli felelőssége iránt, és el akarjuk érni, hogy megtanuljon az előforduló feszültségeken felülkerekedni. 6

7 4. SZERVEZETI STRUKTÚRÁNK 4.1 Az óvodánk működésének szervezeti felépítése Az óvoda fenntartója a Kapu Waldorf Alapítvány, amely elsősorban az intézmény gazdasági működését biztosítja. Az óvodában folyó pedagógiai munka, illetve az óvodai gyakorlati feladatok ellátása a két óvodapedagógus feladata, akik azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, minden tekintetben egymásnak egyenrangú társai. Ők alkotják a nevelőtestületet. Az egyik óvónő látja el az óvodavezetői feladatokat, ami elsősorban külső képviseleti és adminisztrációs teendőkből áll. Az óvoda szervezeti felépítésének szerves része a szülői közösség, amelynek tagja minden szülő. A szülői közösség szervezeti egysége a Szülői szék, a mely három tagból áll. Az intézményben a nevelőmunka és az intézmény működésének segítése érdekében Óvodaszék működik, amelynek tagjai a pedagógusok, a szülői szék két tagja, valamint a fenntartó képviselője. 4.2 Vevők azonosítása Belső vevők: - gyerekek - szülők, nagyszülők - pedagógusok - fenntartó Külső vevők: - Waldorf Szövetség - Waldorf Ház /pedagógiai intézet/ - Waldorf óvónők közössége - minisztériumok - Budapest Zugló Önkormányzata 7

8 - kerületi általános iskolák - Waldorf iskolák - szakmai szervezete 4.3 Szervezeti céljaink A csoport munkáját folyamatosan és egy időben két óvónő lássa el. Követelmény, hogy mindkét óvónő rendelkezzen megfelelő szakmai végzettséggel - felsőfokú pedagógiai és a Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége által elismert elméleti és gyakorlati képesítéssel. Ennek hiányában törekedjen ennek megszerzésére, illetve a csoportvezető óvónő mellet legalább egy évig gazdasszonyi tevékenységet lásson el. A két óvónő közösen alakítsa a csoport arculatát. Partnerként tekintsünk a szülőkre, és egyfajta együttműködést ajánljunk fel nekik, ami természetesen a gyermekekre irányul, és a gyermekek javát keresi. 8

9 5. ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 5.1 A vezetés elkötelezettsége A közoktatásról szóló törvény 40 (11) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a vezetési feladatokat a minőségirányítási program részeként kell értelmezni. Az 58 (1) bekezdésben megtalálható az intézményvezetők felelősségi köre. Ennek értelmében a vezető feladatai: Pedagógia, tanügy igazgatási feladatok: - Jogszabályoknak való megfelelés - HOP céljainak, megvalósulásának nyomon követése - Dokumentáció ellenőrzése, vezetése - Statisztikai adatkezelés - Intézmény képviselete - Gyermekek felvétele - Kapcsolattartás a külső vevőkkel Munkáltatói feladatok: - A személyi feltételek biztosítása érdekében intézkedés a fenntartó felé - Munkavégzés, munkaidő betartásának ellenőrzése Gazdálkodás: - Költségvetés tervezése a fenntartóval közösen - Szabadságolások előirányozása - Házipénztár kezelése - Eszköznyilvántartás, leltározás - Karbantartás megszervezése Egyéb feladatok: - Munkavédelmi előírások betartatása - Balesetmegelőzés - Kockázatbecslési terv elkészítése - Orvosi vizsgálatok megszervezése - Vagyonvédelmi előírások betartatása 9

10 5.1.1 Stratégiai tervezés A minőségirányítási programban döntő és meghatározó szerepe van a tudatos tervezésnek, a stratégiai tervrendszer kidolgozásának. A tervező munkával szemben támasztott követelmények: - A tervezésben érvényesülnie kell a tartalom és a forma egységének. - A távlati és szakaszos tervezésnek egységet kell alkotni. - A tervezésnek helyes logikát kell tükröznie, és konkrétnak kell lenni. Dokumentumok Felülvizsgálatának gyakorisága Stratégiai dokumentumok: Alapító okirat Házirend SZMSZ HOP IMIP Évente, törvényi módosítás, változás esetén Munkaterv Ügyintézési dokumentumok: Évente Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Jegyzőkönyvek Értesítése, határozatok Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok: Évente Személyi anyagok Munkaköri leírások A gazdálkodás folyamatát szabályzó dokumentumok: Tervezetek /szabadság, költségvetés/ Védelmi jellegű szabályzatok Változás esetén Évente Törvényi változás esetén Fontos e dokumentumok nyilvánosságra hozatala, a hozzáférhetőség biztosítása! 10

11 5.1.2 Ellenőrzés Az ellenőrzés alapvetően azt vizsgálja, hogy az intézmény működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, az ezen alapuló szabályozásnak. Az ellenőrzés több szinten működik: - Fenntartói - Intézményi (belső) ellenőrzési szint Az intézményi minőségirányítási program természeténél fogva a belső ellenőrzés rendjét szabályozza. Az ellenőrzés célja: - Számba vegye az intézményben zajló folyamatok, tevékenységek eredményeit - Feltárja azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek a megismerést követően javíthatók. Az ellenőrzéssel támasztott követelmények: - Konkrétság - Objektivitás - Folyamatosság - Tervszerűség Ellenőrzési terület Módszer Gyakoriság Szakmai pedagógiai Nevelőmunka eredményessége Dokumentáció: csoportnapló, személyiséglapok vezetése Törvényes működés Munkavédelmi, balesetvédelmi tűzvédelmi, közegészségügyi Helyszíni megfigyelés, egyéni beszélgetés, önértékelés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés, megfigyelés Helyszíni megfigyelés Folyamatos Évente Évente két alkalommal 11

12 5.1.3 Értékelés A tényeket, információkat az ellenőrzés tárja fel. Az értékelés során ezekhez a tényekhez értékeket rendelünk. Célja: Szembesítés, az elért eredmények összevetése a kitűzött célokkal. Feladata: Az értékelés vagy megerősítést hordoz magában - megerősíti az eddig végzett tevékenység helyességét - vagy hiányosságokat, hibákat tár fel, korrekció, fejlesztés szükségességére utalva. Az értékelés területei Tárgyi feltételek fejlesztése Személyi feltételek, képzések változásainak értékelése Gazdálkodás: költségvetéssel kapcsolatos értékelés Törvényes működés Pedagógiai munka belső értékelése: Gyakorisága Évente Évente Évente Évente Egyéni értékelés az óvónő rendszeres visszatekintést végez: mérlegeli, végiggondolja, hogy elképzelései milyen formában váltak valóra. Belső értékelés a két óvónő között az értékelés több szintre vonatkozik: a napra, az adott ünnepkörre, a gyerekek egyéni fejlődésére. Partnerek elégedettsége: Folyamatos Szülői igényfelmérés - kérdőív és személyes beszélgetések formájában. (Ld. 1. számú melléklet) Évente Vezetői munka értékelése Évente A vezető feladata: Az értékelés a tanévzáró konferencián válik nyilvánossá, melyet a nevelőtestület minden tagja aláírásával igazol. Az értékelésből származó meghatározott további feladatokat a következő nevelési év munkatervébe beépíti. 12

13 Az értékelést a fenntartónak megküldi. 5.2 Pedagógiai tevékenység A HOP beválás vizsgálat szabályozása Célja: A program törvényességi vizsgálata, eredményes, hatékony területeinek megerősítése ill. szükséges módosítások folyamatának szabályozása. Feladatok: A program törvényi megfeleltetése. A programban meghatározott alapelvek, célok, feladatok összehangolásának vizsgálata. A feladatok teljesíthetőségének, érthetőségének vizsgálata A gyerekekre vonatkozó éves nevelési folyamat ellenőrzési, értékelési, mérési, fejlesztési rendszere Célja: A tervezett fejlesztés elősegítése, eredményességének a feltárása. Gyermekmegfigyelés: A Waldorf pedagógiai program sajátosságából adódóan a gyermekek teljesítményének és fejlődésének hagyományos értelemben vett mérését nem végezzük. Már az óvodába való felvételkor a szülőktől részletes leírást kérünk, amelyből a terhesség időszakától kezdve a születésen át az óvodába lépésig nyomon követhetjük a gyerek testi, lelki és szellemi fejlődését, megismerhetjük szokásait, rokon- és ellenszenveit, félelmeit és örömeit. (Ld.: 2. számú melléklet) Ennek a korosztálynak a legfontosabb tanulási formája a tapasztalatszerzés. Ebben a folyamatban, a tevékenységekben érezzük, megfigyeljük a gyerekeket. Folyamatosan követjük a gyerekek fejlődési szintjét, problémáit, lehetőségeit az óvodaérettség és az iskolaérettség között. Ezekről a tapasztalatokról folyamatos feljegyzéseket készítünk, beszélgetünk, amibe a szülőket is bevonjuk. A gyerekeket direkt módon nem fejlesztjük, hiszen nem tudjuk ki Ő, vagy ki akar lenni. A felkínált tevékenységeken keresztül fejlődnek, amelyeket tudatosan elemzünk, értékelünk. 13

14 Nevelési célok, részfeladatok, tevékenységek A gyermekek életkorának megfelelő, helyes életritmus, életvitel, igényének kialakítása az egészséges testi fejlődés érdekében Hozzárendelt sikerkritériumok Az óvodáskor végére a gyermekek 90%- ban önállóan végzik a személyük körüli teendőket, igényükké válik az egészséges életvitel Az ellenőrzés periódusai Óvodába lépéskor Minden tanév végén Az óvodáskor végén Az ellenőrzést végző személyek Óvodapedagógus ok, szülők Mérési módszere Folyamato megfigyel feljegyzés egyéni fej naplóba Szabad játék játék közben élje át az alkotás örömét, fejlődjön kreativitása a játék alkalmával fejezze ki tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, érzelmeit, élményeit gyakorolja a társakkal való együttműködést alkalmazza a kommunikációs képességeit Az óvodáskor végére 80%-ban érjék el Tanév elején, tanév végén Óvodapedagógus ok Folyamato megfigyel feljegyzés egyéni fej naplóba Háztartási, kerti unkák, kézművesség szívesen kapcsolódjon be az óvónő által végzett háztartási és kerti munkákba leehetőségük legyen különböző kézműves technikák megismerésére: szövés, varrás, hímzés, nemezelés érzéki tapasztalatok szerzése a tevékenységeken keresztül Mese, bábozás az ünnepekhez kapcsolódó mesehallgatás segítse elő az Az óvodáskor végére 80%-ban érjék el. A gyerekek a nagycsoportos év végére készítsék el a vizsgamunkájuka t Az óvodáskor végére a gyerekek 90%-a képessé váljon a Tanév végén Az ünnepkörök végén Óvodapedagógus ok Óvodapedagógus ok Megfigyel Elkészült Szabad já alkalmával művészeti tevékenys 14

15 élményfeldolgozást segítse a világban való eligazodásukat, elégítse ki világmagyarázati igényüket érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit fejlessze az eredeti népmesék szókincse, illetve képei segítsék a belső képek kialakítását fejlessze a gyerek mesélőkedvét, amelyben megnyilatkozik belső titkairól a bábozás segítse a mesék, élmények képi feldolgozását bábozás közben alakuljon a társakkal való együttműködésük, segítse egy közös képi nyelv kialakítását bonyolultabb mesék befogadására, feldolgozására Az óvodáskor végére a gyermekek 80%- a váljon képessé érzelmei kifejezésére Az óvodáskor végére a gyerekek 80%-a törekedjen a társakkal való együttműködésr e során Zene-ének-vers a zene éltetően hasson a gyerek fejlődésére a hangszerek segítsék a különböző minőségek érzékelését képessé váljon átélni a ritmizált beszéddel és énekkel kifejezett belső világ hangulatát Az óvodáskor végére a gyerekek 90%-a a szavakon kívül is ki tudja fejezni magát, érzelmeit Folyamatos Óvodapedagógus ok Folyamato megfigyel Ritmikus játék, euritmia a ritmikus játék segítse elő saját test- és térérzékelésük elmélyítését, a ritmikus mozgások átélését, mozgásformák harmonizálását, és a meseelemek megelevenítését. az euritmia segítségével képessé váljon szép, A gyerekek 80%- a váljon képessé a mozgáson keresztül a szabad önkifejezésre Folyamatos Óvodapedagógus ok Folyamato megfigyel 15

16 harmonikus mozgás előhívására a séták, a természetes játékos mozgások során fejlődjön állóképességük, testi ügyességük, kedvezően hasson egészséges fizikai testük kialakulására Képalkotás, formázás rajzolás, festés, gyurmázás, gyapjúképkészítés alkotó és formáló készségüket fejlessze szerezzenek tapasztalatokat a különböző minőségekről a festés során bátran alkalmazzák a három színt, tudják használni az ecsetet, és élvezzék a vizes alap előnyeit ismerjék a gyapjú felhasználását A nagycsoport végére a gyerekek 100%-a ismerje az alkalmazott technikákat, tudjon vizes alapra három színnel festeni Folyamatos Óvodapedagógus ok Elkészült elemezése Anyanyelvi nevelés a környezetében beszélt anyanyelvét minél biztosabban tanulja meg gátlások nélkül, folyamatosan és érthetően tudjanak társalogni, eseményeket, történeteket elmondani Az óvodáskor végére 80%-ban érjék el Folyamatos Óvodapedagógus ok Egyéni és csoportos beszélget beszélget 16

17 5.3 Teljesítményértékelés Célja : Segítse, bátorítsa a vezető és a pedagógusok munkáját, lehetőséget adjon a problémák megfogalmazására, korrigálására. Továbbá: a teljesítmény fejlesztése egyéni fejlesztési ütem megfogalmazása, a munkatársak fejlesztése rendszeres visszajelzés fejlődési lehetőségek megfogalmazása kölcsönös elvárások tisztázása konkrét események (teendők, felelősök, időpontok) meghatározása A teljesítményértékelés szabályozása Eljárásrend Ki? Kit? Hogyan? Mikor? Hol rögzíti? Vezető Pedagógus Pedagógust Vezetőt Önértékelési szempontok alapján Teljesítményértékelé s három szintje alapján Teljesítményértékelé s három szintje alapján Évente egyszer, nevelési év végén Személyi dosszié Az eljárásrend végén a felek egy értékelő beszélgetés keretében egyeztetik az álláspontokat. 17

18 5.3.2 A teljesítményértékelés három szintje a./ Alapvető elvárások: Pedagógiai tevékenységek: - havi terv teljesítése - tervező-, szervezőmunka teljesítése - gyermekmegfigyelés Pedagógiai magatartás, kommunikáció: - pontos munkakezdés - esztétikus megjelenés - empatikus, barátságos személyiség - jó kommunikációkészség Pedagógiai feltételteremtés: - eszközök biztosítása Kapcsolatépítés és kapcsolattartás: - szülők tájékoztatása - munkatárssal való jó kapcsolat, együttműködés Pedagógiai adminisztráció: - egyéni fejlődési lap, csoportnapló vezetése Önellenőrzés és önértékelés: - az időszak végén - átfogó évente egyszer, tanév végén b./ Speciális (helyi) igények kielégítése: Pedagógiai tevékenységek: - külön programok szervezése, azokon való részvétel Pedagógiai magatartás, kommunikáció: - nyílt és bizalomteljes magatartás Pedagógiai feltételteremtés:- többletmunka vállalása a feltételek minőségi javítása érdekében Kapcsolatépítés, kapcsolattartás: - konferenciamunkák társintézményekkel Értékelés: - belső értékelés (óvónő-óvónő között) c./ Értéktöbblet létrehozása: Pedagógiai tevékenységek: - pedagógiai előadások szervezése szülőknek, külső érdeklődőknek - a játszóház munkájának nyomon követése, segítése Pedagógus magatartás, kommunikáció: - nyitottság, segítőkészség a külvilág felé 18

19 Pedagógiai feltételteremtés: - továbbképzéseken való részvétel - szakmai napok szervezése - hospitálási rendszerben való részvétel Kapcsolatépítés, kapcsolattartás: - szakmai szervezetekkel - iskolákkal - a Magyar Waldorf Szövetséggel Önellenőrzés, önértékelés: - önnevelés, önképzés Önértékelési szempontsor a./ Óvodapedagógusoknak Értékelés módja: 3 teljesítem 2 részben teljesítem 1 nem teljesítem 0 nem megítélhető Tevékenységek Melyik szint? Az adott időszakra, ünnepkörre komplex módon felkészülök. Követem a programban meghatározott napi, heti, havi ritmust. Megfelelően biztosítom, beszerzem az adott időszakhoz szükséges eszközöket. Az adminisztrációs munkákat napra készen vezetem (csoportnapló, gyermekek személyi lapja). Rendszeres visszatekintést végzek az adott időszakra, értékelem a munkámat. Az időszak végén megosztom társammal gyermek-megfigyelési tapasztalataimat. Szülői körön, fogadó órákon tájékoztatom a szülőket az eltelt időszak eseményeiről, a csoport 19

20 életéről, felmerülő nevelési kérdésekről. Részt vállalok az óvodán kívüli programokban, munkákban. Többletmunkával (eszközkészítés, szervezés) segítem társamat az ő időszakában. Részt veszek az óvoda külső képviseletében. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartok fenn más Waldorf intézményekkel. Folyamatosan képzem magam. A továbbképzéseken hallottakat megosztom társammal. b./ Óvodavezetőnek Értékelési területek: - tanügyigazgatás - működési feladatok - gazdálkodás Értékelés módja: 3 teljesítem 2 részben teljesítem 1 nem teljesítem 0 nem megítélhető Tevékenységek Melyik terület? Napra készen követem a jogszabályokat. A dokumentumokat folyamatosan ellenőrzöm, napra készen vezetem. A határidőket betartom, pontos, korrekt adatokat szolgáltatok. Folyamatos kapcsolatot tartok fenn a külső vevőkkel. Folyamatosan ellenőrzöm az óvoda törvényes és szakszerű működésének rendjét. 20

21 A HOP célkitűzéseit figyelembe véve vezetem és segítem az óvoda munkáját. Lehetőség szerint mindent megteszek a szükséges erőforrások megteremtésére, illetve ennek érdekében intézkedéseket teszek a fenntartó felé. Folyamatosan követem az intézmény gazdálkodását. A költségvetési tervezet elkészítésében aktívan részt veszek. Folyamatosan képzem magam. Tevékenyen részt vállalok az óvoda menedzselésében Minősítés A teljesítményértékelés eredményét, a minősítés a maximális pontszámok a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján történik, a következő módon: % Kiválóan alkalmas % Alkalmas % Kevésbé alkalmas 30 alatt Alkalmatlan Budapest, 2009, szeptember 3. 21

22 1. számú Melléklet KÉRDŐIV AZ ÓVODÁRÓL SZÜLŐKNEK Kedves Szülők! Ez a kérdőív óvodánk Minőségirányítási Programjának része és azért készült, hogy minden tanév végén felmérjük az óvodával kapcsolatos igényeiket, pozitív és negatív tapasztalataikat. A válaszaikat feldolgozzuk, értékeljük, és az eredményeket beépítjük a pedagógiai munkánkba, felhasználjuk a következő év munkatervének az elkészítésekor. Ezzel is biztosítva a minőséget! A kitöltött kérdőívek anonimek és nem nyilvánosak. A véleményekről egy összegzést készítünk, melyhez mindenki hozzáférhet. 1. Mit tartasz az óvoda legfontosabb feladatának? 2.Ismered-e, olvastad-e az óvoda pedagógiai programját, ha nem miért? 3.Elégedett vagy-e általánosságban az óvodával, az óvoda légkörével? 4.Mi az erőssége szerinted az óvodának? 5.Mi a gyengesége, mi a fejlesztésre váró terület meglátásod szerint? 6.Mit vársz el az óvónőktől? Elégedett vagy-e bánásmódjukkal, nevelési módszereikkel? (pozitív, negatív dolgok) 7.Ha problémád van meg tudod-e beszélni velük? 8.Kértél-e és kaptál-e segítséget nevelési kérdésekben? Mire lenne igényed? 9.Tájékozódsz-e eléggé gyermeked óvodai életéről, részt vettél-e rendszeresen a szülői köröken, fogadó órákon? 10. Hogyan fejlődik gyermeked, amióta óvodába jár? Miben a legjobban és miben a legkevésbé? 22

23 11. Mely óvodai közös programot tartottad legjobbnak az elmúlt év során? Segítettél-e valamelyik megszervezésében, lebonyolításában? Van még ötleted a bővítésre? 12. Milyen érzésekkel készülsz a szülői körökre? Mennyire vagy elégedett az ott hallottakkal? Aktív közreműködője, vagy inkább csendes hallgatója vagy ezeknek az esteknek? Megosztod- e véleményedet, ötleteidet a közösséggel? Ha kell, min változtassunk a jövőben? 13. Van-e igényed előadásokra meghívott előadókkal, szánnál-e rá plusz időt? Te miről hallanál szívesen? 14. Otthon érzed-e magad a szülői közösségben? Mi az, ami nehéz, vagy nehéz volt a beilleszkedésben? Kiktől várnál vagy vártál volna több segítséget és konkrétan mit? 15. Tettél-e valamit az elmúlt évben a közösségi élet fellendítéséért? 16. Minden óvodával kapcsolatos információ időben eljut hozzád? Jónak tartod-e az e- mailben való tájékoztatást? 17. Egyéb megjegyezni való, ötlet, javaslat óvodánkkal kapcsolatban! Válaszaikat köszönjük! 23

24 2. számú Melléklet FELVÉTELI ANAMNÉZIS l. A gyermek személyi adatai A gyermek neve, születési helye és ideje (év, hó, nap), lakhelye. Szüleinek neve, születési ideje*, foglalkozása*, telefonszáma (otthon, munkahelyen ill. mobil), napi munkaidő-beosztása. Testvéreinek neme, születési éve. (A * -gal jelölt kérdésekre nem kötelező válaszolni!) 2. Gyermekvárás, szülés, csecsemőévek Milyen volt a gyermekjövetelének híre (tervezett vagy váratlan volt-e a fogantatás; egyéb körülmények)? Hogyan fogadta családja érkezésének hírét (férj, nagyszülők, testvérek)? Hány hónapig hordta őt édesanyja? Milyen volt az áldott állapot, voltak-e rendellenességek? Milyenek voltak születési körülményei (az édesapa jelen volt-e, otthoni vagy hagyományos kórházi szülés volt-e; milyen kapcsolat volt a szülésben segédkezőkkel, kórházi személyzettel)? Voltak-e rendellenességek születésének folyamatában (elhúzódó szülés, fogó, vákuum, császármetszés, koraszülés, más események) Édesanyjával maradt-e vagy újszülött osztályra került? Meddig táplálta édesanyja anyatejjel, kapott-e tápszert; mikor tértek át a szokásos étkezésre? 24

25 Hogyan telt első időszaka (sírós vagy nyugodt stb. volt-e a baba; átaludta-e nyugodtan az éj szakát)? Fejlődésének melyek voltak a főbb szakaszai (mikor bújt ki az első foga; hány hónaposan állt fel először; mikor mondta ki az első szót)? Első 12 hónapjára visszagondolva, milyen kép jut róla eszükbe szüleinek? 1. A kisgyermekkor Kivel töltötte a gyermek első 3 évét és miért (édesanyja, nagyszülő, nem családtag)? Mikor lett szobatiszta, hogyan zajlott le az átszokás? Milyen kisgyermekkori betegségeket esett át (azok ideje, lefolyása)? Milyen jelenlegi egészségi állapota? Járt-e bölcsödébe (ha igen, miért, hány éves kortól, milyen volt a beszoktatás, hogy érezte magát)? Mikor mondta ki az én ill. az enyém szót? Milyen lakásban élt ebben az időszakban (lakótelep, kertes ház stb.)? Hányan és kik laktak egy fedél alatt (milyen volt a kapcsolatok minősége)? Ha vannak testvérei, hogyan illeszkedett be közéjük? Ha körülötte voltak a testvéreken kívül más kisgyermekek is, szívesen kapcsolódott-e hozzájuk vagy inkább elmélyedni szeretett? Járt-e már korábban óvodába (ha igen, hány éves kortól, milyen volt a beszoktatás, hogy érezte magát: szívesen járt, közömbös volt vagy muszájként élte meg; milyen volt kapcsolata a társakkal és az óvónőkkel)? Milyen a közösséghez való viszonya (visszahúzódó, átlagos, vezéregyéniség stb.)? Vannak-e állandó játszótársai (ha igen, milyen velük a viszonya)? Mit játszik legszívesebben, mivel szeret otthon játszani (építőkocka, baba, autó; rajzolni, festeni, barkácsolni szeret stb.)? Mik a kedves/kedvenc játéktárgyai? A nyugodtabb vagy a mozgalmasabb játékokat részesíti-e előnyben? Mik az alapvető jellemvonásai (szeret-e középpontban lenni; könnyen vagy nehezen teremt-e kapcsolatot; szeret-e beszélni vagy szívesebben hallgat)? Milyenek az alvási szokásai (alszik-e délután, mikor alszik el este; milyen álma van; kivel alszik közös szobában)? Mely szülői tevékenységekbe kapcsolódik be szívesen, melyektől húzódozik? Néz-e tévét (ha igen, szereti-e, mik a kedvenc műsorai, mennyi időt tölt a tévé/videó előtt)? Vannak-e számítógépes játékai (ha igen, mennyit játszik velük)? Mik a kedvenc ételei (milyen ételeket részesít előnyben)? Hogyan telik egy átlagos napja (ébredéstől lefekvésig)? 25

26 Hogyan zajlik esti lefekvése (szoktak-e mesélni neki este/napközben, könyvből/emlékezetből/kitalált történeteket)? Változtak-e lakás- és életkörülményei ezen időszak alatt? Hogyan jellemezhető családja (otthonülős, kirándulós, nagy baráti társasággal rendelkező, programokra nyitott, sportos stb.). Milyen a kapcsolata a természettel (vannak-e körülötte növények, állatok; szeret-e kertészkedni, virágápolásban segédkezni)? Milyen a kapcsolata a környezeti tárgyakkal (vigyáz rájuk, félti őket stb.) Milyen tilalmakat fogalmaztak meg számára ebben az időszakban, hogyan reagált azokra? 26

27 4. A gyermek alkata Hogyan viselkedik a gyermek kisebb, nagyobb gyerekekkel, felnőttekkel? Hogyan viseli, ha szülei hosszabb időre magára hagyják? Milyen az alaptermészete (lobbanékony, hevesen reagál, dühössé válik, elszánt, szívesen birkózik nehézségekkel, vezérkedésre hajlamos; csendes, visszahúzódó, félénk, együtt érző, segítőkész, alkalmazkodó, idegenkedő, szomorkodásra hajló; vidám, nyüzsgő, nyughatatlan, minden lében kanál; rövid ideig van türelme a dolgokhoz, igényli a változatosságot; sok barátja van, társasági ember; nyugodt, kiegyensúlyozott; nehéz kihozni a sodrából, ragaszkodik a megszokott dolgokhoz, lassú mozgású; szereti a hasát, szívesen csipeget az étkezések között is stb.)? Milyen a haja, szeme színe? Milyen testalkatú (vékony, gömbölyded, átlagos felépítésű; alacsony, közepes vagy nyúlánk stb.)? Milyenek érzékszervei, testi egészsége (szemüveges, lisztérzékeny stb.)? 5. A jelentkezés indoklása Honnan ismerik a szülők Waldorf-pedagógiát, milyen szempontok alapján döntöttek a jelentkezésről; közös elhatározás volt-e ez? Milyen elképzeléseik, elvárásaik vannak az. óvodával kapcsolatban? Mit szeretnének még a gyermekükről elmondani; milyen, a jelenlegi időszakra vonatkozó megjegyzéseket; kiegészítéseket, tájékoztatást kívánnak hozzáfűzni? Dátum, a szülők aláírása, + gyermek fényképe csatolva 27

Gyöngyharmat Waldorf Óvoda

Gyöngyharmat Waldorf Óvoda Gyöngyharmat Waldorf Óvoda 2097 Pilisborosjenő Fő út 41. Kedves Szülők! Szeretnénk a óvodai jelentkezési lapok kitöltése és az elköteleződés előtt lehetőséget adni az óvodával és a Waldorf pedagógiával

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 51-3/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009.

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Készítette: Szmolenszki Mátyásné óvodavezető - 1 - TARTALOM 1. Bevezetés 2. Az óvoda minőségpolitikája Az óvoda jövőképe Az óvoda minőségpolitikai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben