MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1

2 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk szervezeti struktúrája 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A fenntartói minőségpolitika intézményre vonatkozó része (ÖMIP és IMIP kapcsolata) 2.3. Óvodai nevelésünk iránya 2.4. Óvodánk nevelési elvei 2.5. Az óvoda jellemző nevelési módszerei 2.6. Küldetésnyilatkozat 2.7. Jövőképünk 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben - jogszerűség - tervezés - vezetői ellenőrzés és értékelés 3.2.Az intézményi működés belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása - A partnerek azonosítása - A partnerek igényeinek nyomon követése - Az igények megismerése - A partnerek elégedettségének mérése - Nyilvánosságra hozatal formái - Kommunikáció a partnerekkel - Intézkedési terv Emberi erőforrás - A dolgozók kiválasztása és betanítása - Humán erőforrás fejlesztése Az intézmény mérési és értékelési rendszere - A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése - A helyi nevelési program beválás vizsgálatának mérése és értékelése - Az alkalmazottak teljesítményértékelése - A teljes körű intézményi önértékelés 3.3. A minőségirányítási program felülvizsgálatának rendje, legitimációs záradék 2

3 1. Általános rész 1.1.Az intézmény rövid bemutatása Óvodánk Nagykanizsától 13 km-re fekvő faluban, Magyarszerdahelyen található. Több évtizedes múltra tekint vissza az óvodai oktatás községünkben, fős gyermekcsoportjaink voltak a 60-as, 70-es években. Az új, a mai kor elvárásainak megfelelő épületünket 1990-ben adták át. Akkor még 2 csoporttal dolgoztunk, de a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt pár éve már csak 1 vegyes csoportunk van. A dolgozói létszám is ennek következtében csökkent, jelenleg 2 óvodapedagógus, 1 dajka, 1 élelmezésvezető, 1 szakácsnő és 1 konyhalány-takarító alkotja a kollektívát. A gyermeklétszám átlagosan 25 fő, néhány évig 30 körül mozgott, jelenleg 19. A gyermekek elhelyezése igényesen berendezett csoportszobában történik, a másik csoportszobát tornateremként és pihenőként hasznosítjuk. Az épülethez tágas, csendes parkosított udvar is tartozik, ahol többféle, szabvány szerint elkészített játszószer is található. A csoportszoba felszerelése megfelelő, a fenntartó jóvoltából minden évben lehetőségünk van eszközbővítésre. Az óvodában főzőkonyha is működik, az intézményi étkeztetésen túl szociális étkeztetés is zajlik Óvodánk szervezeti struktúrája Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, fenntartó által készített munkaköri leírása, valamint a belső szabályozók határozzák meg. Az intézmény vezetőjét a megbízott helyettes, a másik óvónő, illetve az élelmezésvezető segítik. Rajtuk kívül 1 dajka, és 2 konyhai dolgozó alkotja a kollektívát. 3

4 FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖRÖK Beosztás megnevezése: Felelősség: Hatáskör: Óvodavezető Óvónő, vezető-helyettes Élelmezésvezető Dajka, konyhai személyzet - az óvoda szakszerű és törvényes működéséért - az intézményben folyó pedagógiai munkáért - takarékos gazdálkodásért - éves munkaterv megvalósításáért - egészséges, biztonságos feltételek megteremtéséért, - gazdasági javakért - heti kötelező 27 órában az óvónői feladatokat végzi - a vezető távollétében teljes felelősséggel látja el a vezetői feladatokat - A rábízott gyermekek szellemi és testi épségének maximális segítése. - Az óvoda alapdokumentumainak szellemében oktató nevelő munkáját köteles teljes felelősséggel végezni. - Hivatásából eredően szakmai alapműveltségét lehetőségekhez mérten köteles fejleszteni. - gyermekvédelmi feladatok ellátása - A rábízott vagy a munkakörében leírt feladatokért teljes körűen felel. - Vezeti az intézmény pénztárát, beszedi a térítési díjakat, gondoskodik az óvodai beszerzésekről - vezeti a rábízott analitikus nyilvántartásokat, - vezeti a bélyegző-nyilvántartást - Felelőssége minden olyan teljes körű feladat elvégzésére kiterjed, amit az SZMSZ-ben található munkaköri leírása tartalmaz - Teljes vagyoni felelősséggel tartozik a rábízott vagyontárgyakért - munkáltatói jogkör gyakorlása - az óvodában folyó munka ellenőrzése - pedagógiai munka értékelése - utalványozási és kötelezettség vállalási jogkör gyakorlója - A rábízott gyermekcsoport valamennyi tagjáért teljes felelősséggel tartozik. - Munkaterv alapján a rábízott gyermekcsoport oktató-nevelő munkáját teljes körűen elvégzi. - A nevelőtestület teljes jogú tagjaként részt vesz a nevelőtestület törvény által meghatározott döntéseinek meghozatalában és azok betartásában - A rábízott gyermekcsoportba tartozó szülőkkel kapcsolatot tart fenn.. - Közreműködik a rábízott gyermekcsoport ügyeinek intézésében Teljes anyagi felelősséggel tartozik a rábízott vagyontárgyakért, az általa kezelt készpénzért - A konyhai dolgozók feladatait koordinálja és irányítja - Hatásköre kiterjed minden olyan tevékenységre, amit az óvoda vezetője munkaköri leírásában számára kijelöl, valamint azokra az időszakos feladatokra, amelyeket a napi munka során az óvoda vezetője, helyettese, a csoportban dolgozó óvónő számára megjelölnek. 4

5 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Mindenki szereti, ha a dolgok rendben mennek, ha jól érezheti magát a környezetében. Sokan hajlandóak tenni is ezért, míg mások csak kritikát és elvárásokat fogalmaznak meg. Azonban akár az egyik, akár a másik magatartást választják, a minőség kérdésével foglalkoznak. Az óvodát így bennünket is mindenki nap mint nap értékeli, az óvodáról, mint a falu egyetlen intézményéről mindenkinek van véleménye, hiszen vagy odajár a gyermeke, vagy ott dolgozik, vagy esetleg visszaemlékezik arra az időre, amikor szülőként járt ott. Közszájon forog a jó óvoda vagy éppen az ellenkezőjének a fogalma. A beiratkozás előtt a szülők keresik a jó óvodát, óvónénit. Az óvónőkre hagyományosan jellemző a minőségre törekvés, ami eddig a jó színvonalú munkát, az eredményességet jelentette számukra. A minőség mai értelmezése a nevelésoktatás érdekeltjeinek, az intézményhasználóknak az igényeit veszi alapul. A partnereknek, az óvoda által nyújtott szolgáltatások érintettjeinek elvárásait és elégedettségét figyelembe véve. A szabad intézményválasztás következtében megváltozott a szülők helyzete: igényeiket, véleményüket kifejező intézményhasználókként jelentek meg a közoktatásban, az intézmények, a pedagógusok között válogatva, a jobb minőséget, azaz az igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat keresve. Ennek nyomán felerősödött annak a szerepe, hogy a nevelési intézmények így óvodánk is figyeljenek a szülők elvárásaira, mert a létünk függ a szülők választásától. Minőségpolitikánkat a közoktatási törvény, a fenntartó minőségirányítási programja, a környezet, és a társadalom elvárásai határozzák meg. Partnereink elvárásainak figyelembevételével nevelési elveink és céljaink érvényesítése mellett, változatos tevékenységek, programok biztosításával gazdagítjuk gyermekeink életét. Valamennyi partnerünk számára lehetővé tesszük a betekintést nevelőmunkánkba. A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a különbözőségeket. Az óvónő feladatát a szükségletek, a fejlődés törvényszerűségei, és a gyermekek egyéni fejlődésének üteme szabják meg. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén későbbi életvitele céljából hasznosak: ezen belül fontosnak tartjuk a gyermekek intenzív mozgásfejlesztését, eligazodását a rázúduló információs áradatban, személyiségének, képességeinek fejlesztését, kompetenciáinak kibontakoztatását. Ennek érdekében törekszünk az ismereteik, eszközeik folyamatos korszerűsítésére, az információáramlás zavartalan biztosítására. Nevelésünkben a játékot tekintjük legfontosabb eszközünknek. Elismerjük a család elsődleges nevelői szerepét, igényeikre, elvárásaikra reagálva, értékeink közvetítése mellett szoros együttműködésre törekszünk. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők ismerjék meg a 3-6 éves korosztály életkori sajátosságait, pl.: ne tartsák rossznak a gyermeket nagyfokú mozgékonyságáért, tapasztalatvágyáért, erős akaratáért, stb. Szeretnénk elérni, hogy a szülők az óvodában szervezett eseményekbe aktívan kapcsolódjanak be, mondják el ötleteiket, javaslataikat. Ismerjék meg az óvodai életet, az ott dolgozók munkáját. Lássanak sok jó példát a konfliktushelyzetek megoldására, az egyéni bánásmódra, a változatos, játékos tanulási módszerekre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a nevelőmunkánk eredményességét segítő intézményekkel, partnerekkel. Igyekszünk megfelelni az önkormányzat, mint fenntartó elvárásainak, vagyis: 5

6 - az óvoda jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan működjön; - garantálja a minőségi, a gyermekek fejlődését folyamatosan segítő nevelést; - rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, megtartva sokszínűségét; - minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző. Mindezek megvalósításának elengedhetetlen feltétele a jó munkahelyi légkör, amely magába foglalja valamennyi dolgozó igényeinek, elvárásainak, jogainak, kötelezettségeinek sorát A fenntartói minőségpolitika intézményre vonatkozó része (ÖMIP és IMIP kapcsolata) Önkormányzati elvárások a helyi óvoda működésével kapcsolatban Az óvoda jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjön; erősödjön a tervezés szerepe A szolgáltatást nyújtó szervezet garantálja a minőségi, a gyermekek fejlődését folyamatosan segítő nevelést; Teljes körű óvodai nevelő tevékenységet Az óvodába kerüléstől az általános iskolába való beilleszkedésig nyomon követhető legyen a gyermek előmenetele; Az óvoda rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, megtartva a sokszínűségét; Az intézményben stabil, innovatív nevelőtestület működjön; A hozzáadott pedagógiai értékek mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek (jóváhagyott nevelési program alapján) Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja Minden rászoruló gyermeknek segítségnyújtás a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz Hatékony gyermek-és ifjúságvédelem, hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós (megelőző) munkában. 6

7 Az óvodának a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai: Feladatok Nevelési program felülvizsgálata A helyi igényekből fakadó, az óvodák szakmai sokszínűségének további megőrzése,megvalósítása Kiemelt nevelési célok megvalósítása, különleges gondozást igénylő óvodásokkal való integrált foglalkozás Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése, iskolaérettség kiszűrése Óvodapedagógusi továbbképzési program, beiskolázási terv készítése Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása Sikerkritériumok, várható eredmények A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi munka. Eredmény regisztrálható. A sokszínű programok alkalmazásával, működtetésével megalapozzák és elősegítik a gyermekek továbbhaladását Biztosított az egészséges, tudatos életmód, anyanyelvi kultúra, hagyományőrzés, egyenlő esélyek az iskolakezdéshez Az óvodáskor végére elérik az iskolai munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget Humán erő minőségközpontú fejlesztése Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás megközelítése, az intézkedési terv időarányos teljesítése Gyermekek ingyenes étkeztetése Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő 2004.június 30. Folyamatos Folyamatos Folyamatos, az iskolakezdés előtt 277/1997 (XII.22) kormányrendelet szerint Igény, lehetőség szerint folyamatosan Folyamatos 7

8 Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, kapcsolódó intézményekkel, egyéb partnerekkel Óvodavezetői beszámoló A csoportlétszámok normalizálása, költséghatékony gazdálkodás Intézményi önértékelés elkészítése Biztonságos helyiségek, felszerelések, udvari játékok Óvoda iskola kapcsolata, megfelelő iskolaválasztás, óvoda iskola átmenetének megkönnyítése Naprakész információkkal rendelkeznek az érintettek a gyermekekről A mellékelt szempontsor alapján A férőhely-kihasználtság, az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma a helyi előírásoknak megfelelően hatékonyság, gazdaságosság Reális helyzetkép, fejlesztési célok kitűzése Évente 2-3 alkalommal illetve ha hibát tapasztalnak, jelentenek Minden évben február, március Folyamatos Kétévente Költségvetés tervezésekor Négyévente 8

9 2.3. Óvodai nevelésünk iránya Óvodai nevelésünk során arra törekszünk, hogy összhangban legyünk a családi neveléssel. Intézményünk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket maradéktalanul szolgálni. A gyermekek esztétikus, tiszta környezetben való, színvonalas nevelésének megvalósítása során célunk, hogy kreatív, önálló gondolkodásra képes, harmonikus személyiségű gyermekek kerüljenek ki intézményünkből Óvodánk nevelési elvei A gyermeket tisztelet, megbecsülés, elfogadás és szeretet övezze, emberi méltóságát, jogait maximálisan figyelembe véve. A csökkenő gyermeklétszámot kihasználva koncentráltabban törekszünk az egyéni differenciált fejlesztésre. A gyermekek harmonikus személyiségfejlődése érdekében továbbra is célunk a családokkal való szorosabb együttműködés Az óvoda jellemző nevelési módszerei Az óvodai nevelés általános feladata az óvodáskorú gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, ill. az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Alapvető elvünk a játékosság. A játékon keresztül tapasztalatszerzés, élmények, társas kapcsolatok, kommunikáció, játékos cselekedtetés spontán ismeretszerzés. Érzelmi alapokon nyugvó napi óvodai élet. A tevékenységekre épülő nevelési tanulási folyamat. Teljesítmény kényszertől mentes fejlesztés. Mindezekkel összhangban óvodánkban a következő területek fejlesztésére fordítunk kiemelt figyelmet: - A helyi környezeti értékek megismertetése, megszerettetése, a természet közeli nevelés megvalósítása (falusi óvoda lévén a helyi sajátosságokat, lehetőségeket kihasználva, növény- és állatvédelem, mély természetszeretet kialakítása) - Mozgásfejlesztés ( az egészséges életvitel igényének kialakítása, tartáshibák kiküszöbölése) 2.6. Küldetésnyilatkozat Mi, az óvoda dolgozói hiszünk abban, hogy - nevelőmunkánk alapja a gyermekek feltétel nélküli szeretet, elfogadása; - programunk csak a családokkal együttműködve, a kapcsolatot folyamatosan építve, erősítve valósulhat meg; - a kisgyermek önmagához mért egészséges fejlődését biztosítjuk testi-lelki szükségleteit maximálisan figyelembe a nevelés folyamán; - teljesítménykényszertől mentes fejlesztést végzünk; - esztétikus, harmonikus, tiszta környezetet biztosítunk gyermekeinknek; - a programban felvállalt kiemelt nevelési területek változatos fejlesztését megvalósítjuk. 9

10 2.7. Jövőképünk Olyan intézménnyé szeretnénk válni, - ahová a gyermekek örömmel járnak, - ahol a változatos, a gyermekek életkorának megfelelő tevékenységek által gyermekeink optimálisan fejlődnek, - ahol a szervezeti kultúra egymás elfogadásán, megértésén, tiszteletén, megbecsülésén alapszik, - ahol a szülők és az óvoda dolgozói a gyermek fejlődése érdekében partnerként együttműködnek, - ahol minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érzi magát, elismert tagja a társadalomnak, - ahol a dolgozók egyre magasabb szintűmunka elérésére törekszenek s ennek érdekében az óvoda érdekeit figyelembe véve folyamatosan képzik magukat, - ahol folyamatosan magas színvonalú munka folyik, ezáltal értékeinket, munkánkat elismerik, követendőnek tartják, - ahol számítanak munkánkra a civil szervezetek, szűkebb és tágabb környezetünk, - ahol az óvodavezetés elkötelezett a minőség iránt és megteremti a nyugodt munkakörülményekhez szükséges feltételeket, - ahol a gyermekek egyéni fejlesztéséhez szükség szerint igénybe vehetjük külső szakemberek segítségét, - ahol a fenntartó biztosítja a fejlődést, lehetőséget teremt a dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére, - ahol partnereink megelégedettséggel nyilatkoznak munkánkról. 10

11 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben Az óvodavezető minőségirányítási feladatai: A minőségpolitika meghatározása. A minőségügyre vonatkozó célkitűzések meghatározása. A minőségügyi rendszer erőforrásairól való gondoskodás. A minőségügyi szervezet létrehozása. A minőségüggyel kapcsolatos feladat és hatáskörök leírása. A minőségbiztosítási folyamat megtervezése és leírása. A minőségszabályozás irányítása. A minőségfejlesztési rendszer működtetése. Sajátos helyzetünkből adódóan ( 2 fő alkotja a nevelőtestületet) a minőségirányítási feladatok a óvónő közt oszlanak meg. - jogszerűség Az intézmény működését szabályozó dokumentumok a jogszabálynak feleljenek meg, kövessék a jogszabályi vonatkozásokat. A vezetés elkötelezi magát a jogszabályok betartására, betartatására és a dolgozók felelősségének, önigazgatási képességének fejlesztésére. Az intézmény dolgozói számára hozzáférhetők az ágazati, fenntartói, intézményi dokumentumok. Az érintettek ismerjék a külső és belső jogszabályi követelményeket. Az alkalmazottak és a közvetlen partnerek tartsák be a jogszabályban foglaltakat. Az óvoda alkalmazottai az intézményvezető tudtával, az óvoda hivatalos helyiségében megtekinthetik a működést szabályozó dokumentumokat. A külső partnerek betekinthetnek az óvoda hivatalos helyiségében az intézményvezető jelenlétében az intézmény nevelési programjába, az SZMSZ-be, a Házirendbe. A fentiek betartása és betartatása a vezetés felelőssége. 11

12 - tervezés - Célja: hogy hosszútávra meghatározza a fejlesztési stratégiát, továbbá, hogy tevékenységünk kiszámítható, egymásra épülő, ellenőrizhető legyen. Az intézményvezetés meghatározza a tervezés tartalmát és szabályozza a tervezés folyamatát. Az intézmény hosszú távú céljainak rögzítése. Stratégiai tervek - Helyi nevelési program - Intézményi minőségirányítási program - Szervezeti és működési szabályzat - Vezetői pályázat Operatív tervek - Éves munkaterv - Csoportnapló - Teljesítményértékelési terv - Minőségfejlesztési munkaterv - vezetői ellenőrzés és értékelés A vezetői ellenőrzés nélkülözhetetlen része az intézményi működésnek. Ezek az ellenőrzések adatokat szolgáltatnak az intézményünk működéséről, támpontokat adnak az óvodai értékeléshez és az intézményi munka javításához. Sorsz. Ellenőrzött tevékenység 1. Az intézmény feltételrendszere (anyagi, tárgyi, stb.) 2. Dokumentumok Nevelő munka, játék, gondozás Gyermekvédelem tervezet készítés, végrehajtás, dokumentálás Balesetmegelőzés, a megelőzés érdekében tett intézkedések Technikai dolgozók munkavégzése, munkaköri feladatok betartása Módszer Dokumentumok Dokumentumelemzés, beszámoltatás Megfigyelés Beszámoltatás, dokumentumelemzés Megfigyelés, beszámoltatás, dokumentumelemzés Megfigyelés, dokumentumok Ellenőrzést végző Gyakoriság Óvodavezető Félévente Óvodavezető, Óvodavezető helyettes Óvodavezető Folyamatos Szükség szerint, legalább évente kétszer Óvodavezető Félévente Óvodavezető, Óvodavezető helyettes Folyamatos Óvodavezető Folyamatos 12

13 Vezetői értékelés A szabályozás célja: Az eredményesség és a minőség, ezek javítása, a rendszer elemeinek, funkciójának, egészének fejlesztése. Az intézményi, a fenntartói, az ágazati irányítás által meghatározott célkitűzések összehasonlítása az intézmény működésének és pedagógiai tevékenységének eredményeivel. Sor szám Értékelés területe Felelős Határidő 1. Az feltételrendszere tárgyi, személyi) intézmény (anyagi, Óvodavezető Szükség szerint 2. Tanügy-igazgatási feladatok Óvodavezető Folyamatos 3. Pedagógiai munka Óvodavezető Nev.testületi értekezlet 4. Gyermekvédelmi tevékenység Óvodavezető, gyermekvédelmi felelős Nev.testületi értekezlet 5. Munka- és balesetvédelem Óvodavezető Nev.testületi értekezlet, folyamatos 6. Partneri kapcsolatrendszer, elégedettség Óvodavezető, és a helyettes Nev.testületi értekezlet 7. Technikai munkája dolgozók Óvodavezető, és a helyettes Nev.testületi értekezlet Az intézmény értékelése a tanévzáró értekezleten történik. Az adatok birtokában a vezető elvégzi területenként az értékelést, következtetéseket von le és feladatokat határoz meg. Az értékelésből származó feladatokat a következő nevelési év éves Munkaterve tartalmazza. Az értékelést a nevelőtestület fogadja el és a teljes dolgozói kör elé tárja. 13

14 3.2. Az intézményi működés belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása A partnerkapcsolatok irányítási tevékenység magában foglalja: - a partnerek azonosítási folyamatát, - a partnerkapcsolat sajátosságainak ismeretét, - a partnerkapcsolat fejlesztése érdekében teendő igényfelmérések rendszerének kialakítását és működtetését, - a partnerek elégedettsége mérési feladatainak irányítását, szervezését, - az igények megismerését, az elégedettség mérését, illetve az egyéb tájékoztatást segítő kommunikációs rendszer kidolgozását és működtetését A partnerek azonosítása Az intézmény folyamatos feladatának tartja partnerei azonosítását. A partnerek azonosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja azokat, mely személyekkel, csoportokkal, intézményekkel jelentős kapcsolatban van. Az intézmény partnerei a következők - a fenntartó azaz Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely községek Óvodafenntartó Társulása - az intézmény alkalmazottjai, - az intézménybe járó gyermekek, - az intézménybe járó gyermekek szülei, - intézmények, melyek fogadják az intézményből kikerülő gyermekeket, - Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaszentbalázs - további intézmények, szervek: - Nevelési Tanácsadó Nagykanizsa - Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása logopédus - Gyermekjóléti Szolgálat Nagykanizsa - Az óvoda orvosa - védőnő A partnerek igényeinek nyomon követése A partnerek igényeinek nyomon követése érdekében gondoskodni kell az igények - megismeréséről, - a megismert igények rendszerezéséről, értékeléséről, - összesítéséről, elemzéséről. 14

15 Az igények megismerése különösen az alábbiak szerint történik: Partnercsoport (partner) Igény megismerés eszköze, formája Rendszeresség Fenntartó. - Fenntartó minőségirányítási programja. - A minőségirányítási program elfogadása, illetve módosítása Az intézmény alkalmazottjai. Az intézménybe járó gyermekek. Az intézménybe járó gyermekek szülei. Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a gyermekek. További intézmények., ill. partnerek - Intézményi alkalmazotti közösség javaslatai, kérései, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdőíves igényfelmérés. - Közösségekben elhangzott igények, - Egyéni igénybejelentések. - Szülői szervezet által közölt igények, - Egyéni szülői igénybejelentések, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdőíves igényfelmérés. - A gyermeket tovább nevelő intézmény vezetőjének, valamint nevelőtestületének igényei. - Általuk jelzett szóbeli, írásbeli igények. szerint. - Szervezett formában kétévente - Szervezett formában évente - Szervezett formában kétévente - Alkalmanként. - Alkalmanként. A megismert igényekről - ha az csak szóbeli közlésből ismert - feljegyzést kell készíteni az igények dokumentálása céljából. Az igényeket azok jellege alapján csoportosítani kell: - az igénylők csoportja, valamint - az igény tartalma szerint. Kérdőíves felmérést adott területre vonatkozó igények felmérésére lehet összeállítani (pl.: nyelvtanulási igény, más, külön foglalkozásokra vonatkozó igény). A kérdőív annak jellegétől, céljától függően lehet anonim és nem anonim. A kérdőíves igényfelmérés esetében gondoskodni kell - a megfelelő kérdőívek elkészítéséről (figyelembe véve a kérdőív készítés és összeállítás általános szabályait), - a kérdőívek begyűjtéséről, - a kérdőívek kiértékeléséről, - a kiértékelést követően az összesítésről, - vizsgálni kell azt, hogy a jelzett igények: - hogyan viszonyulnak az önkormányzat minőségirányítási programjához, - hogyan illeszkednek az intézmény minőség céljaihoz, - mennyire reálisak, teljesíthetőek rövid-, közép- és hosszútávon, - milyen feladatokat kell ellátni ahhoz, hogy az igények teljesíthetőek legyenek, - teljesítése milyen költségvonzattal jár, a kiadások kifizetésére lesz-e fedezet stb. 15

16 A partnerek elégedettségének mérése A partnerek elégedettségének mérése kiemelten fontos, mivel a minőségirányítási program legfőbb célja az, hogy a partnerek elégedettek legyenek az intézmény működésével. A partnerek elégedettsége különböző módon mérhető le: Partnercsoport (partner) Fenntartó Az intézmény alkalmazottjai Az intézménybe járó gyermekek Az intézménybe járó gyermekek szülei Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a gyermekek További intézmények, szervek A partner elégedettségének mérése - Fenntartó minőségirányítási programjában foglaltak teljesítése érdekében történő elemzések, mérések, kérdőív v. megbeszélés - Kérdőíves elégedettség mérés, - Szóbeli vélemény kérés, - A nevelőtestület által megfogalmazott elégedettség, - Szóbeli vélemény kikérés. - szeretem, nem szeretem vizsgálat - Szóbeli vélemény kikérés vagy - Kérdőíves elégedettség felmérés. - rendezvények után kérdőíves felmérés alkalmanként - A gyermeket tovább nevelő intézmény vezetőjének, valamint az elsős tanítóknak a megkérdezése - A gyermekek tanulmányi eredményei. - Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli észrevételek. Rendszeresség - Évente május vége - kétévente február végéig - Szervezett formában évente jan. 30-ig - Szervezett formában kétévente jan. 30-ig - alkalmanként - Évente 1 alkalommal nov. 30-ig - legalább 3 évente Nyilvánosságra hozatal formája A minőségbiztosítási munkánkat, ezen belül a partneri elégedettségi vizsgálatok eredményeit közvetlen partnereink számára a következő formában hozzuk nyilvánosságra: - szülők > szülői értekezleten, - kollektíva > munkatársi értekezlet keretében; - fenntartó > beszámolók, ellenőrzések, napi beszélgetések alkalmával. Kommunikáció a partnerekkel A partnerekkel való kapcsolattartás rendjét szabályozza az SZMSZ és a házirend is. A partnerekkel való kommunikáció fontos azért, mert 16

17 - egyrészt általa tájékozódhat az intézmény a vele szemben megfogalmazott igényekről, valamint a tevékenységével kapcsolatos elégedettségről, - másrészt a partner képet alkothat az intézmény működéséről, tevékenységéről, elért eredményeiről, terveiről, nehézségeiről. A fenntartó és az intézmény kommunikációjának sajátosságai: - szoros, rendszeres kapcsolatot kell tartani a minőségirányítási programhoz kapcsolódva, mely kommunikáció intézmény oldaláról történő irányítása az intézményvezető feladata, - a költségvetési gazdálkodás során szoros kapcsolatot kell tartani, különös tekintettel a minőségcélok elérését célzó költségvetési tervezésre, a teljesített beszámoló és a megvalósuló célok értékelésére. A kommunikációban részt kell vennie az intézményvezetőnek, valamint a gazdasági vezetőnek, - a fenntartónak és az intézménynek szükség esetén többlépcsős tárgyalást kell tartani akkor, ha az önkormányzati minőségirányítási programban és az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott minőségcélok elérése költségvetési nehézségekbe ütközik, s megvalósításához átcsoportosításra, forrásbevonásra van szükség. Ez esetben biztosítani kell azt, hogy a kommunikáció a két fél között arra irányuljon, hogy a problémára kedvező megoldást találjanak mindkét fél számára. A gyermekekkel való kommunikáció sajátosságai: - a gyermekekkel való kapcsolattartás rendjét az intézményvezető irányítása alapján közvetlenül az óvodapedagógusok biztosítják, - az intézményvezető rendelheti el az intézménybe járó gyermekekre, egyes csoportokra kiterjedő szóbeli felméréseket, - az óvodapedagógus saját szakmai, pedagógiai tevékenységük lemérésére, támogatására önállóan is kezdeményezhet kommunikációt A gyermek szüleivel való kommunikáció sajátosságai: - a szülőkkel való kapcsolattartás a szülői szervezet révén az intézményvezető feladata, - a szülői szervezet és az intézmény kapcsolatában fontos tényezők, hogy - a szülői szervezet megkapjon minden olyan intézményi, központi jogszabályi és helyi szabályozási információt, melyek a tevékenységéhez szükségesek, - a szülői szervezet döntéseit, javaslatait az intézményvezetés figyelembe vegye, felhasználja, - a szülők a fogadóórákon szabadon teremthetnek kapcsolatot a pedagógusokkal, - a szülői értekezleteken a pedagógus tájékoztatja a szülőket a gyermekek közösségét érintő fontosabb eseményekről, tevékenységekről, s lehetőséget ad arra, hogy a szülők a gyermekekkel kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tegyenek, - nyílt napokon, illetve az óvoda rendezvényein lehetőség van a további kapcsolatteremtésre, kommunikációra, A partnerintézményekkel való kommunikáció azzal az intézménnyel, amelyekbe a gyermekek továbblépnek, a következő sajátosságokat mutatják: 17

18 - folyamatos kapcsolatot kell tartani a fogadó intézmény gyermekekkel szembeni elvárásairól, - gondoskodni kell visszajelzésekről, hogy a gyermekek mennyiben felnek meg az intézményi elvárásoknak, melyek azok a területek, melyekre a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Intézkedési terv Az intézmény elemzi a partnerek igényeire, illetve elégedettségére vonatkozó mérések eredményeit. Az elemzések alapján meghatározza: - szakmai céljait és szolgáltatásának fejlesztési irányait, módjait, - a célok megvalósítására irányuló intézkedési tervet. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli. Az értékelések eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez Emberi erőforrás A dolgozók kiválasztása, betanítása Célunk olyan munkatársak kiválasztása, akik alkalmasak az óvodánk küldetésének megvalósítására. Az eljárás megegyezik az Óvodapedagógusok felvételénél. Pedagógiai munkát segítő, és egyéb dolgozók felvételénél. A dolgozók kiválasztása és kinevezése a Közalkalmazotti törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével történik. A kiválasztásnál egyéni beszélgetést kezdeményez az óvodavezető. Feltételek A törvényben megszabott iskolai végzettség, Erkölcsi bizonyítvány, Önéletrajz, Egészségügyi alkalmasság, Egészségügyi könyv A kiválasztásnál a következő területek kerülnek vizsgálatra Tudás, Képesség, Érdeklődési terület, Személyi vonások, Fizikai erőnlét A pályázót megismertetjük az óvoda helyiségeivel, az intézmény fő szabályzó dokumentumaival, munkaköri leírásával. A felvételről a vezető dönt, majd értesíti a pályázót az eredményről. 18

19 A betanításkor a cél az új dolgozó szakszerű megismertetése az intézmény szakmai munkájával, szokásrendjével. Az új dolgozó próbaidőre kerül felvételre, melynek időtartamáról a vezető dönt. A tapasztaltak elemzése, értékelése után születik döntés a megbízásról vagy a munkaviszony megszüntetéséről. Humán erőforrás fejlesztése Célunk, hogy az óvoda nevelőközössége sikeresen meg tudja valósítani a helyi Nevelési Programot, hittel és magas szinten tudja képviselni a szakmaiságot. Továbbképzési programot a törvény szerint 5 évre készítjük, melyből évenként bontjuk le a szakvizsgára és továbbképzésre vonatkozó tervet. Azt a továbbképzési szándékot tudjuk támogatni, amely a Nevelési Program céljainak megvalósulását segíti. Támogatjuk továbbá a környezettel, annak védelmével, egészséges életmóddal, vizuális neveléssel, konfliktuskezeléssel, minőségfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzéseket, tréningeket. A továbbképzési terv megvalósításánál iránymutatók a fent említett szempontok, a finanszírozási lehetőségek, valamint a helyettesítési szabályok. Továbbképzési, önképzési lehetőségeink: - A Zala Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzések, tanfolyamok - Nagykanizsán szervezett városi továbbképzések, konferenciák 19

20 A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése Ssz. Mérés területe Mérés /értékelést végző Mérés eszköze (MIP- mellékletben) 1. Csoportszobák berendezése - Óvodapedagógusok - Kötelező és a minimum (program eszköz és specifikus) követelmények, felszerelés valamint a felszerelés jegyzék jegyzékben foglaltak - Leltári teljesülése dokumentumok Mérés ideje - Évente szeptember 15.-ig Keletkezett dokumentum Összefoglaló évente 1X 2. Az intézmény rendje és tisztasága Állagmegóvás Munkavédelmi megbízott + minden dolgozó - Tisztasági szemle jegyzőkönyv Havonta Összefoglaló évente 1X 3. Helyi nevelési program hatékonyságmérés - Célok - Család óvoda kapcsolata - Pedagógusok felkészültsége, továbbképzése - A vezetés színvonala - Személyügyi rendelkezések - Biztonságos környezet - Értékelés 4.. A munkaidő hatékony eltöltése óvodapedagógusok 20 Kérdőív (név nélkül) Óvodapedagógusok - Jelenléti ív - Munkaidő nyilvántartás 2 évente MIP- értékelés Folyamatos - Pontosan vezetett jelenléti ívek - Összegzés kéthavonta

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán

ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán A kisgyermek olyan, mint egy kis virág Bárhol is van, szépül tőle a világ (Donkó László) ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA K é s z ü l t : 2 0 0 7 TARTALOM 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Képviselő-testülete január 31-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Képviselő-testülete január 31-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Képviselő-testülete 2008. január 31-i ülésére A többször módosított, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 129. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító:

Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 02829 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben