MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1

2 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk szervezeti struktúrája 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A fenntartói minőségpolitika intézményre vonatkozó része (ÖMIP és IMIP kapcsolata) 2.3. Óvodai nevelésünk iránya 2.4. Óvodánk nevelési elvei 2.5. Az óvoda jellemző nevelési módszerei 2.6. Küldetésnyilatkozat 2.7. Jövőképünk 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben - jogszerűség - tervezés - vezetői ellenőrzés és értékelés 3.2.Az intézményi működés belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása - A partnerek azonosítása - A partnerek igényeinek nyomon követése - Az igények megismerése - A partnerek elégedettségének mérése - Nyilvánosságra hozatal formái - Kommunikáció a partnerekkel - Intézkedési terv Emberi erőforrás - A dolgozók kiválasztása és betanítása - Humán erőforrás fejlesztése Az intézmény mérési és értékelési rendszere - A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése - A helyi nevelési program beválás vizsgálatának mérése és értékelése - Az alkalmazottak teljesítményértékelése - A teljes körű intézményi önértékelés 3.3. A minőségirányítási program felülvizsgálatának rendje, legitimációs záradék 2

3 1. Általános rész 1.1.Az intézmény rövid bemutatása Óvodánk Nagykanizsától 13 km-re fekvő faluban, Magyarszerdahelyen található. Több évtizedes múltra tekint vissza az óvodai oktatás községünkben, fős gyermekcsoportjaink voltak a 60-as, 70-es években. Az új, a mai kor elvárásainak megfelelő épületünket 1990-ben adták át. Akkor még 2 csoporttal dolgoztunk, de a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt pár éve már csak 1 vegyes csoportunk van. A dolgozói létszám is ennek következtében csökkent, jelenleg 2 óvodapedagógus, 1 dajka, 1 élelmezésvezető, 1 szakácsnő és 1 konyhalány-takarító alkotja a kollektívát. A gyermeklétszám átlagosan 25 fő, néhány évig 30 körül mozgott, jelenleg 19. A gyermekek elhelyezése igényesen berendezett csoportszobában történik, a másik csoportszobát tornateremként és pihenőként hasznosítjuk. Az épülethez tágas, csendes parkosított udvar is tartozik, ahol többféle, szabvány szerint elkészített játszószer is található. A csoportszoba felszerelése megfelelő, a fenntartó jóvoltából minden évben lehetőségünk van eszközbővítésre. Az óvodában főzőkonyha is működik, az intézményi étkeztetésen túl szociális étkeztetés is zajlik Óvodánk szervezeti struktúrája Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, fenntartó által készített munkaköri leírása, valamint a belső szabályozók határozzák meg. Az intézmény vezetőjét a megbízott helyettes, a másik óvónő, illetve az élelmezésvezető segítik. Rajtuk kívül 1 dajka, és 2 konyhai dolgozó alkotja a kollektívát. 3

4 FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖRÖK Beosztás megnevezése: Felelősség: Hatáskör: Óvodavezető Óvónő, vezető-helyettes Élelmezésvezető Dajka, konyhai személyzet - az óvoda szakszerű és törvényes működéséért - az intézményben folyó pedagógiai munkáért - takarékos gazdálkodásért - éves munkaterv megvalósításáért - egészséges, biztonságos feltételek megteremtéséért, - gazdasági javakért - heti kötelező 27 órában az óvónői feladatokat végzi - a vezető távollétében teljes felelősséggel látja el a vezetői feladatokat - A rábízott gyermekek szellemi és testi épségének maximális segítése. - Az óvoda alapdokumentumainak szellemében oktató nevelő munkáját köteles teljes felelősséggel végezni. - Hivatásából eredően szakmai alapműveltségét lehetőségekhez mérten köteles fejleszteni. - gyermekvédelmi feladatok ellátása - A rábízott vagy a munkakörében leírt feladatokért teljes körűen felel. - Vezeti az intézmény pénztárát, beszedi a térítési díjakat, gondoskodik az óvodai beszerzésekről - vezeti a rábízott analitikus nyilvántartásokat, - vezeti a bélyegző-nyilvántartást - Felelőssége minden olyan teljes körű feladat elvégzésére kiterjed, amit az SZMSZ-ben található munkaköri leírása tartalmaz - Teljes vagyoni felelősséggel tartozik a rábízott vagyontárgyakért - munkáltatói jogkör gyakorlása - az óvodában folyó munka ellenőrzése - pedagógiai munka értékelése - utalványozási és kötelezettség vállalási jogkör gyakorlója - A rábízott gyermekcsoport valamennyi tagjáért teljes felelősséggel tartozik. - Munkaterv alapján a rábízott gyermekcsoport oktató-nevelő munkáját teljes körűen elvégzi. - A nevelőtestület teljes jogú tagjaként részt vesz a nevelőtestület törvény által meghatározott döntéseinek meghozatalában és azok betartásában - A rábízott gyermekcsoportba tartozó szülőkkel kapcsolatot tart fenn.. - Közreműködik a rábízott gyermekcsoport ügyeinek intézésében Teljes anyagi felelősséggel tartozik a rábízott vagyontárgyakért, az általa kezelt készpénzért - A konyhai dolgozók feladatait koordinálja és irányítja - Hatásköre kiterjed minden olyan tevékenységre, amit az óvoda vezetője munkaköri leírásában számára kijelöl, valamint azokra az időszakos feladatokra, amelyeket a napi munka során az óvoda vezetője, helyettese, a csoportban dolgozó óvónő számára megjelölnek. 4

5 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Mindenki szereti, ha a dolgok rendben mennek, ha jól érezheti magát a környezetében. Sokan hajlandóak tenni is ezért, míg mások csak kritikát és elvárásokat fogalmaznak meg. Azonban akár az egyik, akár a másik magatartást választják, a minőség kérdésével foglalkoznak. Az óvodát így bennünket is mindenki nap mint nap értékeli, az óvodáról, mint a falu egyetlen intézményéről mindenkinek van véleménye, hiszen vagy odajár a gyermeke, vagy ott dolgozik, vagy esetleg visszaemlékezik arra az időre, amikor szülőként járt ott. Közszájon forog a jó óvoda vagy éppen az ellenkezőjének a fogalma. A beiratkozás előtt a szülők keresik a jó óvodát, óvónénit. Az óvónőkre hagyományosan jellemző a minőségre törekvés, ami eddig a jó színvonalú munkát, az eredményességet jelentette számukra. A minőség mai értelmezése a nevelésoktatás érdekeltjeinek, az intézményhasználóknak az igényeit veszi alapul. A partnereknek, az óvoda által nyújtott szolgáltatások érintettjeinek elvárásait és elégedettségét figyelembe véve. A szabad intézményválasztás következtében megváltozott a szülők helyzete: igényeiket, véleményüket kifejező intézményhasználókként jelentek meg a közoktatásban, az intézmények, a pedagógusok között válogatva, a jobb minőséget, azaz az igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat keresve. Ennek nyomán felerősödött annak a szerepe, hogy a nevelési intézmények így óvodánk is figyeljenek a szülők elvárásaira, mert a létünk függ a szülők választásától. Minőségpolitikánkat a közoktatási törvény, a fenntartó minőségirányítási programja, a környezet, és a társadalom elvárásai határozzák meg. Partnereink elvárásainak figyelembevételével nevelési elveink és céljaink érvényesítése mellett, változatos tevékenységek, programok biztosításával gazdagítjuk gyermekeink életét. Valamennyi partnerünk számára lehetővé tesszük a betekintést nevelőmunkánkba. A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a különbözőségeket. Az óvónő feladatát a szükségletek, a fejlődés törvényszerűségei, és a gyermekek egyéni fejlődésének üteme szabják meg. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén későbbi életvitele céljából hasznosak: ezen belül fontosnak tartjuk a gyermekek intenzív mozgásfejlesztését, eligazodását a rázúduló információs áradatban, személyiségének, képességeinek fejlesztését, kompetenciáinak kibontakoztatását. Ennek érdekében törekszünk az ismereteik, eszközeik folyamatos korszerűsítésére, az információáramlás zavartalan biztosítására. Nevelésünkben a játékot tekintjük legfontosabb eszközünknek. Elismerjük a család elsődleges nevelői szerepét, igényeikre, elvárásaikra reagálva, értékeink közvetítése mellett szoros együttműködésre törekszünk. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők ismerjék meg a 3-6 éves korosztály életkori sajátosságait, pl.: ne tartsák rossznak a gyermeket nagyfokú mozgékonyságáért, tapasztalatvágyáért, erős akaratáért, stb. Szeretnénk elérni, hogy a szülők az óvodában szervezett eseményekbe aktívan kapcsolódjanak be, mondják el ötleteiket, javaslataikat. Ismerjék meg az óvodai életet, az ott dolgozók munkáját. Lássanak sok jó példát a konfliktushelyzetek megoldására, az egyéni bánásmódra, a változatos, játékos tanulási módszerekre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a nevelőmunkánk eredményességét segítő intézményekkel, partnerekkel. Igyekszünk megfelelni az önkormányzat, mint fenntartó elvárásainak, vagyis: 5

6 - az óvoda jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan működjön; - garantálja a minőségi, a gyermekek fejlődését folyamatosan segítő nevelést; - rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, megtartva sokszínűségét; - minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző. Mindezek megvalósításának elengedhetetlen feltétele a jó munkahelyi légkör, amely magába foglalja valamennyi dolgozó igényeinek, elvárásainak, jogainak, kötelezettségeinek sorát A fenntartói minőségpolitika intézményre vonatkozó része (ÖMIP és IMIP kapcsolata) Önkormányzati elvárások a helyi óvoda működésével kapcsolatban Az óvoda jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjön; erősödjön a tervezés szerepe A szolgáltatást nyújtó szervezet garantálja a minőségi, a gyermekek fejlődését folyamatosan segítő nevelést; Teljes körű óvodai nevelő tevékenységet Az óvodába kerüléstől az általános iskolába való beilleszkedésig nyomon követhető legyen a gyermek előmenetele; Az óvoda rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, megtartva a sokszínűségét; Az intézményben stabil, innovatív nevelőtestület működjön; A hozzáadott pedagógiai értékek mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek (jóváhagyott nevelési program alapján) Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja Minden rászoruló gyermeknek segítségnyújtás a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz Hatékony gyermek-és ifjúságvédelem, hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós (megelőző) munkában. 6

7 Az óvodának a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai: Feladatok Nevelési program felülvizsgálata A helyi igényekből fakadó, az óvodák szakmai sokszínűségének további megőrzése,megvalósítása Kiemelt nevelési célok megvalósítása, különleges gondozást igénylő óvodásokkal való integrált foglalkozás Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése, iskolaérettség kiszűrése Óvodapedagógusi továbbképzési program, beiskolázási terv készítése Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása Sikerkritériumok, várható eredmények A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi munka. Eredmény regisztrálható. A sokszínű programok alkalmazásával, működtetésével megalapozzák és elősegítik a gyermekek továbbhaladását Biztosított az egészséges, tudatos életmód, anyanyelvi kultúra, hagyományőrzés, egyenlő esélyek az iskolakezdéshez Az óvodáskor végére elérik az iskolai munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget Humán erő minőségközpontú fejlesztése Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás megközelítése, az intézkedési terv időarányos teljesítése Gyermekek ingyenes étkeztetése Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő 2004.június 30. Folyamatos Folyamatos Folyamatos, az iskolakezdés előtt 277/1997 (XII.22) kormányrendelet szerint Igény, lehetőség szerint folyamatosan Folyamatos 7

8 Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, kapcsolódó intézményekkel, egyéb partnerekkel Óvodavezetői beszámoló A csoportlétszámok normalizálása, költséghatékony gazdálkodás Intézményi önértékelés elkészítése Biztonságos helyiségek, felszerelések, udvari játékok Óvoda iskola kapcsolata, megfelelő iskolaválasztás, óvoda iskola átmenetének megkönnyítése Naprakész információkkal rendelkeznek az érintettek a gyermekekről A mellékelt szempontsor alapján A férőhely-kihasználtság, az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma a helyi előírásoknak megfelelően hatékonyság, gazdaságosság Reális helyzetkép, fejlesztési célok kitűzése Évente 2-3 alkalommal illetve ha hibát tapasztalnak, jelentenek Minden évben február, március Folyamatos Kétévente Költségvetés tervezésekor Négyévente 8

9 2.3. Óvodai nevelésünk iránya Óvodai nevelésünk során arra törekszünk, hogy összhangban legyünk a családi neveléssel. Intézményünk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket maradéktalanul szolgálni. A gyermekek esztétikus, tiszta környezetben való, színvonalas nevelésének megvalósítása során célunk, hogy kreatív, önálló gondolkodásra képes, harmonikus személyiségű gyermekek kerüljenek ki intézményünkből Óvodánk nevelési elvei A gyermeket tisztelet, megbecsülés, elfogadás és szeretet övezze, emberi méltóságát, jogait maximálisan figyelembe véve. A csökkenő gyermeklétszámot kihasználva koncentráltabban törekszünk az egyéni differenciált fejlesztésre. A gyermekek harmonikus személyiségfejlődése érdekében továbbra is célunk a családokkal való szorosabb együttműködés Az óvoda jellemző nevelési módszerei Az óvodai nevelés általános feladata az óvodáskorú gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, ill. az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Alapvető elvünk a játékosság. A játékon keresztül tapasztalatszerzés, élmények, társas kapcsolatok, kommunikáció, játékos cselekedtetés spontán ismeretszerzés. Érzelmi alapokon nyugvó napi óvodai élet. A tevékenységekre épülő nevelési tanulási folyamat. Teljesítmény kényszertől mentes fejlesztés. Mindezekkel összhangban óvodánkban a következő területek fejlesztésére fordítunk kiemelt figyelmet: - A helyi környezeti értékek megismertetése, megszerettetése, a természet közeli nevelés megvalósítása (falusi óvoda lévén a helyi sajátosságokat, lehetőségeket kihasználva, növény- és állatvédelem, mély természetszeretet kialakítása) - Mozgásfejlesztés ( az egészséges életvitel igényének kialakítása, tartáshibák kiküszöbölése) 2.6. Küldetésnyilatkozat Mi, az óvoda dolgozói hiszünk abban, hogy - nevelőmunkánk alapja a gyermekek feltétel nélküli szeretet, elfogadása; - programunk csak a családokkal együttműködve, a kapcsolatot folyamatosan építve, erősítve valósulhat meg; - a kisgyermek önmagához mért egészséges fejlődését biztosítjuk testi-lelki szükségleteit maximálisan figyelembe a nevelés folyamán; - teljesítménykényszertől mentes fejlesztést végzünk; - esztétikus, harmonikus, tiszta környezetet biztosítunk gyermekeinknek; - a programban felvállalt kiemelt nevelési területek változatos fejlesztését megvalósítjuk. 9

10 2.7. Jövőképünk Olyan intézménnyé szeretnénk válni, - ahová a gyermekek örömmel járnak, - ahol a változatos, a gyermekek életkorának megfelelő tevékenységek által gyermekeink optimálisan fejlődnek, - ahol a szervezeti kultúra egymás elfogadásán, megértésén, tiszteletén, megbecsülésén alapszik, - ahol a szülők és az óvoda dolgozói a gyermek fejlődése érdekében partnerként együttműködnek, - ahol minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érzi magát, elismert tagja a társadalomnak, - ahol a dolgozók egyre magasabb szintűmunka elérésére törekszenek s ennek érdekében az óvoda érdekeit figyelembe véve folyamatosan képzik magukat, - ahol folyamatosan magas színvonalú munka folyik, ezáltal értékeinket, munkánkat elismerik, követendőnek tartják, - ahol számítanak munkánkra a civil szervezetek, szűkebb és tágabb környezetünk, - ahol az óvodavezetés elkötelezett a minőség iránt és megteremti a nyugodt munkakörülményekhez szükséges feltételeket, - ahol a gyermekek egyéni fejlesztéséhez szükség szerint igénybe vehetjük külső szakemberek segítségét, - ahol a fenntartó biztosítja a fejlődést, lehetőséget teremt a dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére, - ahol partnereink megelégedettséggel nyilatkoznak munkánkról. 10

11 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben Az óvodavezető minőségirányítási feladatai: A minőségpolitika meghatározása. A minőségügyre vonatkozó célkitűzések meghatározása. A minőségügyi rendszer erőforrásairól való gondoskodás. A minőségügyi szervezet létrehozása. A minőségüggyel kapcsolatos feladat és hatáskörök leírása. A minőségbiztosítási folyamat megtervezése és leírása. A minőségszabályozás irányítása. A minőségfejlesztési rendszer működtetése. Sajátos helyzetünkből adódóan ( 2 fő alkotja a nevelőtestületet) a minőségirányítási feladatok a óvónő közt oszlanak meg. - jogszerűség Az intézmény működését szabályozó dokumentumok a jogszabálynak feleljenek meg, kövessék a jogszabályi vonatkozásokat. A vezetés elkötelezi magát a jogszabályok betartására, betartatására és a dolgozók felelősségének, önigazgatási képességének fejlesztésére. Az intézmény dolgozói számára hozzáférhetők az ágazati, fenntartói, intézményi dokumentumok. Az érintettek ismerjék a külső és belső jogszabályi követelményeket. Az alkalmazottak és a közvetlen partnerek tartsák be a jogszabályban foglaltakat. Az óvoda alkalmazottai az intézményvezető tudtával, az óvoda hivatalos helyiségében megtekinthetik a működést szabályozó dokumentumokat. A külső partnerek betekinthetnek az óvoda hivatalos helyiségében az intézményvezető jelenlétében az intézmény nevelési programjába, az SZMSZ-be, a Házirendbe. A fentiek betartása és betartatása a vezetés felelőssége. 11

12 - tervezés - Célja: hogy hosszútávra meghatározza a fejlesztési stratégiát, továbbá, hogy tevékenységünk kiszámítható, egymásra épülő, ellenőrizhető legyen. Az intézményvezetés meghatározza a tervezés tartalmát és szabályozza a tervezés folyamatát. Az intézmény hosszú távú céljainak rögzítése. Stratégiai tervek - Helyi nevelési program - Intézményi minőségirányítási program - Szervezeti és működési szabályzat - Vezetői pályázat Operatív tervek - Éves munkaterv - Csoportnapló - Teljesítményértékelési terv - Minőségfejlesztési munkaterv - vezetői ellenőrzés és értékelés A vezetői ellenőrzés nélkülözhetetlen része az intézményi működésnek. Ezek az ellenőrzések adatokat szolgáltatnak az intézményünk működéséről, támpontokat adnak az óvodai értékeléshez és az intézményi munka javításához. Sorsz. Ellenőrzött tevékenység 1. Az intézmény feltételrendszere (anyagi, tárgyi, stb.) 2. Dokumentumok Nevelő munka, játék, gondozás Gyermekvédelem tervezet készítés, végrehajtás, dokumentálás Balesetmegelőzés, a megelőzés érdekében tett intézkedések Technikai dolgozók munkavégzése, munkaköri feladatok betartása Módszer Dokumentumok Dokumentumelemzés, beszámoltatás Megfigyelés Beszámoltatás, dokumentumelemzés Megfigyelés, beszámoltatás, dokumentumelemzés Megfigyelés, dokumentumok Ellenőrzést végző Gyakoriság Óvodavezető Félévente Óvodavezető, Óvodavezető helyettes Óvodavezető Folyamatos Szükség szerint, legalább évente kétszer Óvodavezető Félévente Óvodavezető, Óvodavezető helyettes Folyamatos Óvodavezető Folyamatos 12

13 Vezetői értékelés A szabályozás célja: Az eredményesség és a minőség, ezek javítása, a rendszer elemeinek, funkciójának, egészének fejlesztése. Az intézményi, a fenntartói, az ágazati irányítás által meghatározott célkitűzések összehasonlítása az intézmény működésének és pedagógiai tevékenységének eredményeivel. Sor szám Értékelés területe Felelős Határidő 1. Az feltételrendszere tárgyi, személyi) intézmény (anyagi, Óvodavezető Szükség szerint 2. Tanügy-igazgatási feladatok Óvodavezető Folyamatos 3. Pedagógiai munka Óvodavezető Nev.testületi értekezlet 4. Gyermekvédelmi tevékenység Óvodavezető, gyermekvédelmi felelős Nev.testületi értekezlet 5. Munka- és balesetvédelem Óvodavezető Nev.testületi értekezlet, folyamatos 6. Partneri kapcsolatrendszer, elégedettség Óvodavezető, és a helyettes Nev.testületi értekezlet 7. Technikai munkája dolgozók Óvodavezető, és a helyettes Nev.testületi értekezlet Az intézmény értékelése a tanévzáró értekezleten történik. Az adatok birtokában a vezető elvégzi területenként az értékelést, következtetéseket von le és feladatokat határoz meg. Az értékelésből származó feladatokat a következő nevelési év éves Munkaterve tartalmazza. Az értékelést a nevelőtestület fogadja el és a teljes dolgozói kör elé tárja. 13

14 3.2. Az intézményi működés belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása A partnerkapcsolatok irányítási tevékenység magában foglalja: - a partnerek azonosítási folyamatát, - a partnerkapcsolat sajátosságainak ismeretét, - a partnerkapcsolat fejlesztése érdekében teendő igényfelmérések rendszerének kialakítását és működtetését, - a partnerek elégedettsége mérési feladatainak irányítását, szervezését, - az igények megismerését, az elégedettség mérését, illetve az egyéb tájékoztatást segítő kommunikációs rendszer kidolgozását és működtetését A partnerek azonosítása Az intézmény folyamatos feladatának tartja partnerei azonosítását. A partnerek azonosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja azokat, mely személyekkel, csoportokkal, intézményekkel jelentős kapcsolatban van. Az intézmény partnerei a következők - a fenntartó azaz Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely községek Óvodafenntartó Társulása - az intézmény alkalmazottjai, - az intézménybe járó gyermekek, - az intézménybe járó gyermekek szülei, - intézmények, melyek fogadják az intézményből kikerülő gyermekeket, - Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaszentbalázs - további intézmények, szervek: - Nevelési Tanácsadó Nagykanizsa - Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása logopédus - Gyermekjóléti Szolgálat Nagykanizsa - Az óvoda orvosa - védőnő A partnerek igényeinek nyomon követése A partnerek igényeinek nyomon követése érdekében gondoskodni kell az igények - megismeréséről, - a megismert igények rendszerezéséről, értékeléséről, - összesítéséről, elemzéséről. 14

15 Az igények megismerése különösen az alábbiak szerint történik: Partnercsoport (partner) Igény megismerés eszköze, formája Rendszeresség Fenntartó. - Fenntartó minőségirányítási programja. - A minőségirányítási program elfogadása, illetve módosítása Az intézmény alkalmazottjai. Az intézménybe járó gyermekek. Az intézménybe járó gyermekek szülei. Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a gyermekek. További intézmények., ill. partnerek - Intézményi alkalmazotti közösség javaslatai, kérései, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdőíves igényfelmérés. - Közösségekben elhangzott igények, - Egyéni igénybejelentések. - Szülői szervezet által közölt igények, - Egyéni szülői igénybejelentések, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdőíves igényfelmérés. - A gyermeket tovább nevelő intézmény vezetőjének, valamint nevelőtestületének igényei. - Általuk jelzett szóbeli, írásbeli igények. szerint. - Szervezett formában kétévente - Szervezett formában évente - Szervezett formában kétévente - Alkalmanként. - Alkalmanként. A megismert igényekről - ha az csak szóbeli közlésből ismert - feljegyzést kell készíteni az igények dokumentálása céljából. Az igényeket azok jellege alapján csoportosítani kell: - az igénylők csoportja, valamint - az igény tartalma szerint. Kérdőíves felmérést adott területre vonatkozó igények felmérésére lehet összeállítani (pl.: nyelvtanulási igény, más, külön foglalkozásokra vonatkozó igény). A kérdőív annak jellegétől, céljától függően lehet anonim és nem anonim. A kérdőíves igényfelmérés esetében gondoskodni kell - a megfelelő kérdőívek elkészítéséről (figyelembe véve a kérdőív készítés és összeállítás általános szabályait), - a kérdőívek begyűjtéséről, - a kérdőívek kiértékeléséről, - a kiértékelést követően az összesítésről, - vizsgálni kell azt, hogy a jelzett igények: - hogyan viszonyulnak az önkormányzat minőségirányítási programjához, - hogyan illeszkednek az intézmény minőség céljaihoz, - mennyire reálisak, teljesíthetőek rövid-, közép- és hosszútávon, - milyen feladatokat kell ellátni ahhoz, hogy az igények teljesíthetőek legyenek, - teljesítése milyen költségvonzattal jár, a kiadások kifizetésére lesz-e fedezet stb. 15

16 A partnerek elégedettségének mérése A partnerek elégedettségének mérése kiemelten fontos, mivel a minőségirányítási program legfőbb célja az, hogy a partnerek elégedettek legyenek az intézmény működésével. A partnerek elégedettsége különböző módon mérhető le: Partnercsoport (partner) Fenntartó Az intézmény alkalmazottjai Az intézménybe járó gyermekek Az intézménybe járó gyermekek szülei Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a gyermekek További intézmények, szervek A partner elégedettségének mérése - Fenntartó minőségirányítási programjában foglaltak teljesítése érdekében történő elemzések, mérések, kérdőív v. megbeszélés - Kérdőíves elégedettség mérés, - Szóbeli vélemény kérés, - A nevelőtestület által megfogalmazott elégedettség, - Szóbeli vélemény kikérés. - szeretem, nem szeretem vizsgálat - Szóbeli vélemény kikérés vagy - Kérdőíves elégedettség felmérés. - rendezvények után kérdőíves felmérés alkalmanként - A gyermeket tovább nevelő intézmény vezetőjének, valamint az elsős tanítóknak a megkérdezése - A gyermekek tanulmányi eredményei. - Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli észrevételek. Rendszeresség - Évente május vége - kétévente február végéig - Szervezett formában évente jan. 30-ig - Szervezett formában kétévente jan. 30-ig - alkalmanként - Évente 1 alkalommal nov. 30-ig - legalább 3 évente Nyilvánosságra hozatal formája A minőségbiztosítási munkánkat, ezen belül a partneri elégedettségi vizsgálatok eredményeit közvetlen partnereink számára a következő formában hozzuk nyilvánosságra: - szülők > szülői értekezleten, - kollektíva > munkatársi értekezlet keretében; - fenntartó > beszámolók, ellenőrzések, napi beszélgetések alkalmával. Kommunikáció a partnerekkel A partnerekkel való kapcsolattartás rendjét szabályozza az SZMSZ és a házirend is. A partnerekkel való kommunikáció fontos azért, mert 16

17 - egyrészt általa tájékozódhat az intézmény a vele szemben megfogalmazott igényekről, valamint a tevékenységével kapcsolatos elégedettségről, - másrészt a partner képet alkothat az intézmény működéséről, tevékenységéről, elért eredményeiről, terveiről, nehézségeiről. A fenntartó és az intézmény kommunikációjának sajátosságai: - szoros, rendszeres kapcsolatot kell tartani a minőségirányítási programhoz kapcsolódva, mely kommunikáció intézmény oldaláról történő irányítása az intézményvezető feladata, - a költségvetési gazdálkodás során szoros kapcsolatot kell tartani, különös tekintettel a minőségcélok elérését célzó költségvetési tervezésre, a teljesített beszámoló és a megvalósuló célok értékelésére. A kommunikációban részt kell vennie az intézményvezetőnek, valamint a gazdasági vezetőnek, - a fenntartónak és az intézménynek szükség esetén többlépcsős tárgyalást kell tartani akkor, ha az önkormányzati minőségirányítási programban és az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott minőségcélok elérése költségvetési nehézségekbe ütközik, s megvalósításához átcsoportosításra, forrásbevonásra van szükség. Ez esetben biztosítani kell azt, hogy a kommunikáció a két fél között arra irányuljon, hogy a problémára kedvező megoldást találjanak mindkét fél számára. A gyermekekkel való kommunikáció sajátosságai: - a gyermekekkel való kapcsolattartás rendjét az intézményvezető irányítása alapján közvetlenül az óvodapedagógusok biztosítják, - az intézményvezető rendelheti el az intézménybe járó gyermekekre, egyes csoportokra kiterjedő szóbeli felméréseket, - az óvodapedagógus saját szakmai, pedagógiai tevékenységük lemérésére, támogatására önállóan is kezdeményezhet kommunikációt A gyermek szüleivel való kommunikáció sajátosságai: - a szülőkkel való kapcsolattartás a szülői szervezet révén az intézményvezető feladata, - a szülői szervezet és az intézmény kapcsolatában fontos tényezők, hogy - a szülői szervezet megkapjon minden olyan intézményi, központi jogszabályi és helyi szabályozási információt, melyek a tevékenységéhez szükségesek, - a szülői szervezet döntéseit, javaslatait az intézményvezetés figyelembe vegye, felhasználja, - a szülők a fogadóórákon szabadon teremthetnek kapcsolatot a pedagógusokkal, - a szülői értekezleteken a pedagógus tájékoztatja a szülőket a gyermekek közösségét érintő fontosabb eseményekről, tevékenységekről, s lehetőséget ad arra, hogy a szülők a gyermekekkel kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tegyenek, - nyílt napokon, illetve az óvoda rendezvényein lehetőség van a további kapcsolatteremtésre, kommunikációra, A partnerintézményekkel való kommunikáció azzal az intézménnyel, amelyekbe a gyermekek továbblépnek, a következő sajátosságokat mutatják: 17

18 - folyamatos kapcsolatot kell tartani a fogadó intézmény gyermekekkel szembeni elvárásairól, - gondoskodni kell visszajelzésekről, hogy a gyermekek mennyiben felnek meg az intézményi elvárásoknak, melyek azok a területek, melyekre a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Intézkedési terv Az intézmény elemzi a partnerek igényeire, illetve elégedettségére vonatkozó mérések eredményeit. Az elemzések alapján meghatározza: - szakmai céljait és szolgáltatásának fejlesztési irányait, módjait, - a célok megvalósítására irányuló intézkedési tervet. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli. Az értékelések eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez Emberi erőforrás A dolgozók kiválasztása, betanítása Célunk olyan munkatársak kiválasztása, akik alkalmasak az óvodánk küldetésének megvalósítására. Az eljárás megegyezik az Óvodapedagógusok felvételénél. Pedagógiai munkát segítő, és egyéb dolgozók felvételénél. A dolgozók kiválasztása és kinevezése a Közalkalmazotti törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével történik. A kiválasztásnál egyéni beszélgetést kezdeményez az óvodavezető. Feltételek A törvényben megszabott iskolai végzettség, Erkölcsi bizonyítvány, Önéletrajz, Egészségügyi alkalmasság, Egészségügyi könyv A kiválasztásnál a következő területek kerülnek vizsgálatra Tudás, Képesség, Érdeklődési terület, Személyi vonások, Fizikai erőnlét A pályázót megismertetjük az óvoda helyiségeivel, az intézmény fő szabályzó dokumentumaival, munkaköri leírásával. A felvételről a vezető dönt, majd értesíti a pályázót az eredményről. 18

19 A betanításkor a cél az új dolgozó szakszerű megismertetése az intézmény szakmai munkájával, szokásrendjével. Az új dolgozó próbaidőre kerül felvételre, melynek időtartamáról a vezető dönt. A tapasztaltak elemzése, értékelése után születik döntés a megbízásról vagy a munkaviszony megszüntetéséről. Humán erőforrás fejlesztése Célunk, hogy az óvoda nevelőközössége sikeresen meg tudja valósítani a helyi Nevelési Programot, hittel és magas szinten tudja képviselni a szakmaiságot. Továbbképzési programot a törvény szerint 5 évre készítjük, melyből évenként bontjuk le a szakvizsgára és továbbképzésre vonatkozó tervet. Azt a továbbképzési szándékot tudjuk támogatni, amely a Nevelési Program céljainak megvalósulását segíti. Támogatjuk továbbá a környezettel, annak védelmével, egészséges életmóddal, vizuális neveléssel, konfliktuskezeléssel, minőségfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzéseket, tréningeket. A továbbképzési terv megvalósításánál iránymutatók a fent említett szempontok, a finanszírozási lehetőségek, valamint a helyettesítési szabályok. Továbbképzési, önképzési lehetőségeink: - A Zala Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzések, tanfolyamok - Nagykanizsán szervezett városi továbbképzések, konferenciák 19

20 A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése Ssz. Mérés területe Mérés /értékelést végző Mérés eszköze (MIP- mellékletben) 1. Csoportszobák berendezése - Óvodapedagógusok - Kötelező és a minimum (program eszköz és specifikus) követelmények, felszerelés valamint a felszerelés jegyzék jegyzékben foglaltak - Leltári teljesülése dokumentumok Mérés ideje - Évente szeptember 15.-ig Keletkezett dokumentum Összefoglaló évente 1X 2. Az intézmény rendje és tisztasága Állagmegóvás Munkavédelmi megbízott + minden dolgozó - Tisztasági szemle jegyzőkönyv Havonta Összefoglaló évente 1X 3. Helyi nevelési program hatékonyságmérés - Célok - Család óvoda kapcsolata - Pedagógusok felkészültsége, továbbképzése - A vezetés színvonala - Személyügyi rendelkezések - Biztonságos környezet - Értékelés 4.. A munkaidő hatékony eltöltése óvodapedagógusok 20 Kérdőív (név nélkül) Óvodapedagógusok - Jelenléti ív - Munkaidő nyilvántartás 2 évente MIP- értékelés Folyamatos - Pontosan vezetett jelenléti ívek - Összegzés kéthavonta

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán

ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán A kisgyermek olyan, mint egy kis virág Bárhol is van, szépül tőle a világ (Donkó László) ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA K é s z ü l t : 2 0 0 7 TARTALOM 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2.

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.Törvényi vonatkozások...4. 2. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése...5

Tartalomjegyzék. 1.Törvényi vonatkozások...4. 2. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése...5 OM:027924 Tartalomjegyzék 1.Törvényi vonatkozások...4 2. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése...5 3. Az intézmény bemutatása...5 5. A minőségirányítási program

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben