Bokor Csilla előadása Szakmai Életpálya- Építés, Munkaszervezés, Munkahelyi Kommunikáció;Munkahelyi Egészség És Biztonság.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bokor Csilla előadása Szakmai Életpálya- Építés, Munkaszervezés, Munkahelyi Kommunikáció;Munkahelyi Egészség És Biztonság."

Átírás

1 1. Munka önnálóan Egyéni vállalkozás, cég 1. Egyéni vállalkozás: - létrehozó testület, helyi önkormányzat Létrehozásához szükséges: végzettséget igazoló bizonyítvány, (szakmunkás bizonyítvány, OKJ-s szakma) erkölcsi igazolvány illeték Amire utána van szükség: Adószám (létrehozásnál megkapja) bankszámla könyvelő (erősen javasolt) A felelősség a természetes személy teljes vagyonára vonatkozik. 2. Egyéni cég: - létrehozó testület, Cégbíróság Létrehozásához szükséges: ügyvédi segítséggel, (ügyvéddel) megírt alapító okirat Cégbíróságon megkapott cégjegyzékszám, -adószám bankszámla A felelősségvállalás itt is teljes, de nem a teljes vagyonra vonatkozik. Gazdasági társaságok 3. KKT, Közkereseti Társaság. - létrehozó testület, Cégbíróság A KÖZKERESETI TÁRSASÁG A közkereseti társaság (e fejezetben, a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A közkereseti társaság elnevezést vagy annak kkt. rövidítését a társaság cégnevében fel kell tüntetni

2 2 személy alapíthatja, a tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges: Az esetleges biztosítások kifizetéséért, közösen felelnek, ha csak az egyikük számláján van fedezet, de a teljes összeg a rendelkezésre áll, akkor az egész összeget leemelik a számláról. 4. Bt: Betéti Társaság. - létrehozó testület, Cégbíróság A BETÉTI TÁRSASÁG A betéti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban a törvényben meghatározott kivétellel nem felel. A betéti társaság elnevezést vagy annak bt. rövidítését a társaság cégnevében fel kell tüntetni. Ezt is két (minimum) személy alapíthatja. A megbízott vezető a felelős minden felmerülő problémáért, Ő csak a beltag lehet, a kültag, akit csendestársnak hívnak, felelősséggel nem tartozik, csak a pénzt vagy egyéb tőkét biztosítja. 5. KFT. Korlátolt Felelősségű Társaság. - létrehozó testület, Cégbíróság A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben, a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért törvényben meghatározott kivétellel a tag nem felel. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést vagy annak kft. rövidítését a társaság cégnevében fel kell tüntetni. Egy személy is alapíthat, viszont itt már kötelező alaptőkét kell biztosítani. Ez viszont lehet készpénz illetve Apport. (Az apport egy gazdasági társaság alapításakor a társaságba bevitt, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás)

3 6. Rt. Részvénytársaság. - létrehozó testület, Cégbíróság A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért törvényben meghatározott kivétellel a részvényes nem felel. Részvény: forgatható társasági jogokat megtestesítő értékpapír dematerializált részvény Fajtái törzs részvény dolgozói részvény osztalékelsőbbségi részvény szavazatelsőbbségi részvény kamatozó részvény A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) A társasági szerződésben meg kell határozni: a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét; b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig ha a törvény másképp nem rendelkezik természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok és lakcím, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén név (cégnév), székhely és cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám feltüntetésével; c) a társaság főtevékenységét és valamennyi tevékenységét; d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőkerendelkezésre bocsátásának módját és idejét; e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló, az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát);

4 g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; valamint h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír. Ha a gazdasági társaságok árbevétele a 100% akkor abból a költséggel 70% tesznek ki a következő részekben: anyag bruttó bér rezsi könyvelési banki járulék Ami ezek után marad az adózás előtti nyereség. Ha ezt leadózzuk, akkor eldönthető, hogy az Eredményt kifizeti osztalékként, vagy nyereség tartalékként visszaforgatja a cégbe. Megszüntetés: A mai Magyarországon, kétféle módon lehet vállalkozást megszüntetni. végelszámolással VA. önkéntes Cégbíróság felszámolással FA. külsős döntés Megyei bíróság A végelszámolásnál egy vezető által megbízott személy irányítja a céget (gyakran az ügyvezető) egészen a megszűnés pillanatáig, ami eltarthat akár 2, -5 évig is. Míg a felszámolásnál, a bíróság jelöl ki egy felszámoló biztost. Akinek a felelőssége a cég ingó, és ingatlan tulajdonát eladni, a lehető legjobb áron. Ha sikerül úgy megoldania, hogy a fennálló tartozása után még marad tőke, akkor azt osztalék képében, elosztják a tagok között.

5 2 Munkavállalóként Munkajog, Munka törvénykönyve évi I. törvény, hatályos január 1-től Állami alkalmazásban: - Közalkalmazotti, - Köztisztviselői, törvény érvényes Versenyszféra: Privát, nem állami munkaadó - Kormánytisztviselői, Itt nem érvényes az Mt. CSELEKVŐKÉPESSÉG Cselekvőképtelen állapot Korlátoltan cselekvőképes Teljesen cselekvőképes Év Állapot Cselekvőképtelenek a 14. életévüket még be nem <14 töltött kiskorúak, és azok a már 14. életévüket betöltött kiskorú és 18. életévüket betöltött nagykorú személyek, akiket a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. (szellemi érettsége, szellemi épsége, megfontolási és döntési készsége nem megfelelő) A gondnokság alá helyezés okai lehetnek a szellemi fogyatkozás, az elmebeli állapot, vagy kóros szenvedély. 18< minden ember cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességet törvény korlátozza vagy kizárja. Munkaszerződés, 1 nappal előtte, írásban kell megkötni a munkába állás előtt. Tartalmaznia kell: A szerződő felek összes adatát,(név, cím, adóazonosító, adószám, bankszámlaszámok) határozott, határozatlanidőre próbaidő,(mindkét fél azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja) maximum 3 hónap, ha ennél rövidebb, akkor hosszabbítható 1 hónappal. munkakör (munkaköri leírás) munkahely megnevezése munkabér (cafeteria szabályzatba foglalt keretek között, jutalom, prémium) munkaidő

6 Módosítani csak közös megegyezéssel lehet. (egyoldalúan csak a munkavállaló javára) Megszűnés. próbaidő alatt jogutód nélkül megszűnik a cég (felszámolónak kell felmondani) nyugdíjba lépéskor halálesetkor Megszüntetés: közös megegyezéssel (felmondási időre járó bér, végkielégítés kérdésében megállapodnak) próbaidő alatt (azonnali hatállyal, indoklás nélkül) rendes felmondással, mindkét fél kezdeményezheti, írásban, de a munkáltatónak indokolnia kell az okot. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja. Csak a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, képessége, vagy a munkáltató működésével kapcsolatba kell lennie o védet korban (munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt) o felmentés a felmondási idő második felére o a felmondási idő maximum 6 hónap lehet, ha ez rögzítve van a munkaszerződésben o végkielégítés, - munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnés esetén. rendkívüli (azonnali) felmondással: mindkét fél kezdeményezheti, írásban indoklással. Ennek okai: o szándékos, súlyos gondatlanság o jelentős gondatlanság o olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony megtartását lehetetlenné teszi. o okszerűségét munkakőrtől függően 15 nap vagy 1 évre visszamenőleg fogadnak el. A megszűnő munkahelyről, ha egy évnél hosszabb ideje dolgoztunk ott, akkor kérhetünk ajánlólevelet. Utasítás megtagadása: KÖTELES megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. (BÜNTETHETŐ) MEGTAGADHATJA az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

7 KÁR - vagyoni, nem vagyoni- szándékos vagy gondatlan cselekvés, amelyek között oksági kapcsolat (ok, okozati összefüggés van) A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. (Vis Major) Felelősség, kártérítés Munkáltató: Teljes kártérítés kivéve Vis Major (Jelentése: 'nagyobb erő', azaz valami előre nem látott körülmény meggátol egy kötelezettség teljesítésében és az ember kevés ahhoz, hogy elhárítsa ezt a körülményt vagy annak következményeit.) A kárt kizárólag a károsult magatartás okozta. Munkavállaló: általános elvárhatósági szabály o kártérítés mértéke maximum 4 havi távolléti díj o Vis Majoron kívüli vétkes magatartás o szándékos, súlyos magatartás (100%) o Megőrzési kötelezettséggel átvett dologért (100%) o pénztáros, értékkezelő (100%) Kaució 1 havi bér lehet o Leltár: felelősségi megállapodás, munkaszerződésben, a leltárt jegyzéken kell átvenni

8 Önéletrajz. A HR dolgozók szerint van egy standardforma, ha önéletrajzról van szó. A Time News Roman betűtípus, 12 méretű, másfeles sortávolsággal,.doc formátumban kérik, mivel így láthatóak a szerkesztés nyomai. Alapjai: fordított kronológia, személyes adatok, dátum, aláírás fénykép Motivációs levél: levélforma megszólítás címzett, (pontos megszólítás) honnan értesültünk az állásról miért én vagyok a megfelelő, jelentkezés tárgya (a munkakör pontos megnevezése) jelentkezés indoklása, szakmai tapasztalat ismertetése, rövid önértékelés, utalás személyes találkozóra dátum, elköszönés Interjú: megjelenés, pontosság, felkészülés a cégről, ha lehetőséget kapunk, kérünk rá visszakérdezés, kézfogás, NE idegeskedjünk Elévülés: polgári jog (5 év) munkajog (3 év) számvitel, adóbevallás (7 év) NAV. 2+5 év május. 20-ig január. 01- től 5 év elévülésig

9 Titoktartás: akár életünk végéig tarthat, kivéve, ha büntetőeljárásban kérdeznek és a magam védelmében Elbirtoklás: tulajdonostól, birtokjog, ingónál 10 év megszakítás nélkül Ingatlannál 15 év A bíróság vizsgálja, elbirtokolható feltéve, ha nem bűncselekmény útján került az igénylőhöz. Adathoz való hozzáférés: Lekérdezhetőségi folyamat. I. név, lakcím letiltható - magánszemély is lekérdezheti II. rendőrség, bíróság, végrehajtó, önkormányzat- eljárás indítása után kérhetik III. ügyészség IV. nemzetbiztonsági szolgálat Országos adatnyilvántartó népesség nyilvántartó név születési név neme születési neme lakcím, állandó, ideiglenes, tartózkodási engedély büntetett előélet katonaság útlevél Cégnyilvántartás: nyilvános, Nemzeti Adóhivatal, Nyugdíjfolyósító,

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz

Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz Marketing Marketing Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz Marketing fogalma A piac egészének megismerését és alakítását jelenti, a vállalkozás működése során a fogyasztó igényeit és érdekeit helyezi középpontba.

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ a betéti társaság,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. Társas vállalkozás alapítása, működtetése. A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. Társas vállalkozás alapítása, működtetése. A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok Gombosné Rása Éva Társas vállalkozás alapítása, működtetése A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok A követelménymodul száma: 0886-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. Társas vállalkozás alapítása, működtetése. A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. Társas vállalkozás alapítása, működtetése. A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok Gombosné Rása Éva Társas vállalkozás alapítása, működtetése A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok A követelménymodul száma: 0886-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben