JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének"

Átírás

1 Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybe vételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászdózsa község közigazgatási területén élő, az Sztv 3. - ában megjelölt személyekre: a) az önkormányzat illetékességi területén élő magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik., valamint az Sztv. 32/B (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló1408/71/egk rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2 (2) Hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást kell biztosítani, ha annak hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) 1 E rendelet hatálya a (2) bekezdés tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. Hatásköri rendelkezések 3.. (1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénnyel, valamint e törvény végrehajtására kiadott Kormány rendeletekkel együtt kell alkalmazni. (2) A képviselőtestület az 1991.évi XX. törvényben, valamint az Sztv-ben megállapított népjóléti igazgatás feladataiból adódó hatásköröket a polgármesterre ruházza át. (3) 2 Jászdózsa Község Polgármestere átruházott hatáskörben az alábbi önkormányzati hatósági ügyekben dönt: - átmeneti segély, természetbeni ellátás megállapítása (Sztv. 45., 47. (1) bek. c) - lakásfenntartási támogatás megállapítása (Sztv. 38..) - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása (Gyvt. 21..) - temetési segély megállapítása. (Sztv. 46..), Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 4.. (1) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeni ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. Adatkezelés 5.. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása, megszüntetése céljából nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az Sztv ában meghatározott adatokat tartalmazza. (2) Adatok csak az Sztv ában meghatározott szervek megkeresésére szolgáltathatók. II. fejezet 1 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009.(IX. 11. ) rendeletének 1. -a. Hatályos szeptember 11-től. 2 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2010.(X. 15.) rendeletének 1. -a. Hatályos október 15-től.

3 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Támogatási formák 6.. Az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint az önkormányzat az alábbi pénzbeli és/vagy természetbeni szociális ellátásokat biztosítja. - 3 az Sztv ban meghatározott aktív korúak ellátása, - az Sztv ában meghatározott lakásfenntartási támogatást, - az Sztv ában meghatározott átmeneti segélyt, - az Sztv ában meghatározott temetési segélyt, - az Sztv. 50. (3) bekezdésében meghatározott közgyógyellátást, Rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésének eljárási szabályai 7. (1) Az Sztv.37/B (1) bekezdésének b) - c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel köteles együttműködni. (2) Jászdózsa Község Önkormányzata a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítését a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jászdózsai telephelyén biztosítja.(sztv. 37/A (1) bek.) 4 (3) A rendszeres segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles: - a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, - együttműködni a szolgálattal, a beilleszkedését segítő programban, szolgáltatásokban, képzésekben részt venni, (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőre terjed ki: - a kijelölt szervvel való kapcsolattartásra - a segélyezett szociális és mentális állapotához igazodva a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő - életmódot formáló csoportfoglalkozáson, tanácsadáson - a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre - a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére - az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba vételre, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre, a felajánlott és számára megfelelő munkahely elfogadására. (5) A beilleszkedést segítő programok típusai: 3 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos január 14-től. 4 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos január 14-től.

4 a) a foglalkoztatottság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktus kezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése. b) szinten tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése érdekében egészségügyi, szociális-mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, pszichológiai megerősítés, tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése. c) más ellátásba juttatás segítése nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerőpiaci kapcsolódásokról. d) az 55. életévet betöltöttek esetén egészséges és kiegyensúlyozott időskorra, a családi teendők ellátására való felkészítés, e) a 14 éven aluli kiskorúakat nevelők esetén a gyermekgondozási és háztartási teendők ellátására, a gyermeknevelés melletti tanulás, önmegvalósítás erősítése. (6) 5 Közfoglalkoztatásban történő részvétel mentesítési feltételei 6 7/A (1) A jegyző az aktív korúak ellátására jogosult személynek a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel mentesítési feltételeket állapíthat meg az alábbiak szerint: (2) Családi körülmények a) Az egészségi és mentális problémával küzdő családtag felügyeletének, ápolásának szükségessége, ahol egyéb szociális/egészségügyi szolgáltatások, ellátások igénybevételével a családtag ellátása nem biztosítható. b) Gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha nincs a településen olyan rokon, más családtag, aki a szülő segítségére lenne. c) Fogyatékos gyermeket nevelő szülő, amennyiben nem részesül ápolási díjban. d) Súlyos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy, amennyiben az ápolást maga végzi és nem részesül ápolási díjban. (3) Egészségi állapot 5 Hatályon kívül helyezte Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 2. (3) bekezdése. Hatálytalan január 14-től. 6 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2010.(II. 12. ) rendeletének 1. -a. Hatályos február 12-től.

5 a) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn, vagy ettől alacsonyabb. Az állapot fennállásának igazolásához szükséges az ORSZI szakvélemény. b) Állapotos (terhes) nők. Az állapot igazolásának fennállásához szükséges a nőgyógyász szakorvos szakvélemény. (4) Mentális állapot Munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzdő, de ORSZI által megállapított munkaképességcsökkenéssel nem rendelkező személyek. (5) A mentesítési feltételek megállapításához házi orvosi/szakorvosi vélemény, dokumentum szükséges, mely alátámasztja az indokoltságot. Az együttműködésre kijelölt szerv együttműködésének eljárási szabályai 8.. (1) A rendszeres szociális segély megállapításáról, és az együttműködési kötelezettségről a határozat egy példányának megküldésével kell értesíteni az együttműködésre kijelölt szervet. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv az együttműködés keretében a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megállapított jelentkezési határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a nála történő megjelenéskor nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,

6 e) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet Az együttműködési kötelezettség megszegése 9. (1) 7 Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, és a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot meg kell szüntetni annak a személynek a) aki a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségeinek írásbeli felszólításra sem tesz eleget, b) aki keresőtevékenységet folytat, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, c) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság jogellenes munkavégzés tényét ismételten jogerősen megállapították, d.) 8 e) aki a rendszeres szociális segély folyósítása alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, f) 9 Bérpótló juttatásban részesülők együttműködésének egyéb feltételei 10 9/B. (1) A bérpótló jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetét rendben tartsa. 7 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009.(IX. 11. ) rendeletének 3. -a a súlyos szövegrészt hatályon kívül helyezte. Hatályos szeptember 11-től. 8 Hatályon kívül helyezte Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 2. (5) bekezdése. Hatálytalan január 14-től. 9 Hatályon kívül helyezte Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 2. (5) bekezdése. Hatálytalan január 14-től. 10 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 1 -a. Hatályos január 14-től.

7 (2) A kérelmező vagy a jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvarának, kertjének tisztán tartásáról, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról gondoskodni. a.) Köteles az ingatlan előtti - melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozása, tisztántartása, kaszálása, hulladék és gyommentesítése (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre), hó eltakarítás és síkosság mentesítés, a hulladék gyűjtőedényzet környezetének tisztántartása. b.) Gondoskodjon az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gaztalanításáról. c.) A járdán felburjánzó gyom kiirtását végezze el, valamint a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével biztosítsa a járhatóságot. (3) Ha a kérelmező vagy a jogosult nem felel meg az egyéb feltételeknek, a jegyző öt napos határidő kitűzésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja a feltételek teljesítésére. (4) Amennyiben a jogosult nem tesz eleget a jegyzői felszólításnak a megadott határidőig, a bérpótló juttatása megszüntetésre kerül. Lakásfenntartási támogatás ( 10. (1) Jászdózsa község polgármestere normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg azon személyek részére, akik az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontjában, a (2) - (4) ; a (6) (8) bekezdéseiben és a 39. -ban meghatározott feltételeknek megfelel. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (3)A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege Ft. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden évben kétszer, március 1-től - 31-ig, valamint augusztus 1-31-ig lehet benyújtani. 11 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2011.(IX. 16. ) rendeletének 1. -a. Hatályos szeptember 16-tól.

8 (5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. (6) A kérelmezőnek a formanyomtatványon nyilatkoznia kell: a) a háztartásban együtt élők számáról, b) a lakáshasználat jogcíméről, annak a lakásnak a vonatkozásában, amelyre tekintettel a támogatást igényli. (7)A kérelmezőnek csatolni kell: a) annak a közüzemi szolgáltatónak, szolgáltatóknak a számláját, amelyikhez a támogatás átutalását kéri, b) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást, valamint vagyonnyilatkozatot. (8)A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása egy évre történik. (9) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Átmeneti segély 11..(1) Jászdózsa község polgármestere 12 a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok, illetve egyedül élő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) A kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén annak 150 %-át. (3) Az egyszeri segély minimum összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál. (4) Az átmeneti segélyiránti kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemnyilatkozatát a legutóbbi 3 hónapra vonatkozóan. (5) Krízis segélyben részesíthető kérelemre az a személy, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni, mert létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (6) Krízishelyzetbe került az a személy: a) aki kórházi fekvőbeteg ellátásban részesült hosszabb ideig, vagy több alkalommal, b) aki vagyonelleni bűncselekmény áldozata lett, (7).A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kórházi kezelés időtartamáról szóló igazolást, a b) pontban meghatározott esetben a rendőrség által kiállított okiratot a vagyonelleni bűncselekmény tényéről. 12 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2010.(X. 15.) rendeletének 3. -a. Hatályos október 15-től.

9 (8) Krízis segély megállapításánál az (2) bekezdésben előírt jövedelemhatártól 20 %-kal el lehet térni. A krízis segély ugyanazon személy részére esetenként minimum 4.000,- Ft összegben adható. (9) Különös méltánylást érdemlő esetben, ( elemi kár, váratlan haláleset, súlyos és tartós betegség, stb) annak enyhítésére egy család részére egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is nyújtható átmeneti segély, melynek mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (10) A (9) bekezdés szerinti esemény következtében benyújtott kérelmeket soron kívül el kell bírálni, és a megállapított segélyt haladéktalanul folyósítani kell. (11)..A segély megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül - a kiskorú gyermeket kivéve - több személy részére nem állapítható meg támogatás. (12) A kérelmek okait igazolni szükséges. ( rendőrségi, tűzoltói szakvélemény, orvosi igazolás stb) Temetési segély 12. (1) Jászdózsa Polgármestere kérelemre temetési segélyt nyújt a jászdózsai lakóhellyel rendelkező eltemettető személynek. (2) A temetési segély összege: ,- Ft. (3) A temetési segély a halálesettől számított 1 hónapon belül igényelhető. (4) A temetési segély igényléséhez csatolni kell az eredeti temetési számlákat, vidéki elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (6) 13 A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 %-nál. Természetben nyújtott szociális juttatások 13. (1) Pénzbeni ellátás helyett természetbeni szociális juttatás nyújtható: a) lakásfenntartási támogatás, b) átmeneti segély (2) Természetbeni ellátás különösen: élelmiszer, tüzelő-segély, közüzemi díjak átvállalása. (3) Temészetbeni ellátásként, tűzifa egy fűtési szezonban egy alkalommal adható. Közgyógyellátás 13 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009.(IX. 11. ) rendeletének 5. -a. Hatályos szeptember 11-től.

10 14. (1) A méltányossági közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra az tarthat igényt, akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat Eljárási rendelkezések az ellátások folyósítására 16. (1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, a támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni. (2) A kérelemre induló eljárások során minden esetben szükséges igazolni az erre rendszeresített formanyomtatványokon a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói személyi adatait, a családi viszonyaikat, jövedelmi helyzetét. (3) A jövedelem igazolásának módja: - önadózónál az adóbevallási ív másolatának csatolása, - munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz esetén munkáltatói igazolás, - a fizetett és kapott tartásdíjat jogerős bírói ítélet másolatával, ennek hiányában egyezség másolatával, utalt vagy postai úton küldött feladóvevénnyel, - nyugdíjasnál, nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén nyugdíjszelvénnyel és a törzsszámot igazoló okmánnyal, - családi pótlékot a folyósító szerv igazolásával, társadalombiztosítási igazgatási szerv szelvényével, - önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást, a megállapító határozat másolatának csatolása, - föld bérbeadásából származó jövedelemnél a kifizető igazolásával, vagy bérleti szerződés másolatával, - ösztöndíjat az intézmény igazolásával (4) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőnek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk a jövedelmi helyzetükről. (5) Hiányosan benyújtott kérelem esetében a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adat pótlására. Amennyiben a kérelmező e felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni, vagy az eljárást meg kell szüntetni. (6) A jövedelem számításnál a rendeletbe foglalt kivételekkel az Sztv. 4. -ában foglaltak szerint kell eljárni: 14 Hatályon kívül helyezte augusztus 31-től Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009. (IX. 11. ) rendeletének 18.. (2) bekezdése.

11 a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap, b) havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 1 év jövedelmét kell igazolni és figyelembe venni. (7) Az Sztv. hatálya alá tartozó ellátások tekintetében a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitatása esetén az Sztv. 10. (2) bekezdése szerint kell eljárni. (8) Az ellátásban részesített köteles a jogosultságát érintő viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon bejelenteni a hivatalnak. A bejelentés elmulasztása esetén a megállapító kötelezi a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére. (9).Amennyiben az érdekeltnek vagy családtagjának vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból van jövedelme, illetve kétség merül fel a nyilatkozata valódisága tekintetében, a Polgármesteri Hivatal kérheti az APEH igazolását a jövedelemalap tisztázása érdekében. (10) A pénzbeni megállapított szociális támogatásokat a Polgármesteri Hivatal folyósítja postai kifizetés vagy átutalás útján. (11) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összegét a kérelem beadásának napjától kezdődően napra kell számítani. Vegyes rendelkezések 17. (1) A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. (2) Nem nyújtható szociális ellátás Sztv.-ben meghatározott eseteket kivéve annak a személynek, aki olyan ingó vagy ingatlan vagyonnal rendelkezik, melynek hasznosításából vagy értékesítéséből szociális gondjait maga is képes lenne megoldani. Vagyon tekintetében a módosított 1993.évi III. tv.4. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. (3) A rendelet alkalmazása során az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának időpontjával változnak a szociális juttatások összegei és értékhatárai is. Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy hatályba lépés napján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell. (2) A rendelet 15. -a augusztus 31-vel hatályát veszti. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászdózsa Község Önkormányzatának 8/2007.(V. 25.) rendelete, a 17/2007.(IX. 14.)rendelete, a 5/ 2008.(II. 15.)rendelet I. fejezetének alcíme és 1-4 -a,, valamint a 12/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet I fejezete és a. Dr. Szerencsés István sk. Szabó Benedekné sk.

12 polgármester jegyző Kihirdetés napja: február 13. Szabó Benedekné sk. jegyző

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 15/2013.( XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászjákóhalma

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009.(VII.01.), 5/2011.(III.02.), 8/2011.(IV.06.), 18/2011.(VIII.31.) rendeletével módosított 4/2009.(II.25.) rendelete a szociális ellátások

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben