JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének"

Átírás

1 Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybe vételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászdózsa község közigazgatási területén élő, az Sztv 3. - ában megjelölt személyekre: a) az önkormányzat illetékességi területén élő magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik., valamint az Sztv. 32/B (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló1408/71/egk rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2 (2) Hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást kell biztosítani, ha annak hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (3) 1 E rendelet hatálya a (2) bekezdés tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. Hatásköri rendelkezések 3.. (1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénnyel, valamint e törvény végrehajtására kiadott Kormány rendeletekkel együtt kell alkalmazni. (2) A képviselőtestület az 1991.évi XX. törvényben, valamint az Sztv-ben megállapított népjóléti igazgatás feladataiból adódó hatásköröket a polgármesterre ruházza át. (3) 2 Jászdózsa Község Polgármestere átruházott hatáskörben az alábbi önkormányzati hatósági ügyekben dönt: - átmeneti segély, természetbeni ellátás megállapítása (Sztv. 45., 47. (1) bek. c) - lakásfenntartási támogatás megállapítása (Sztv. 38..) - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása (Gyvt. 21..) - temetési segély megállapítása. (Sztv. 46..), Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 4.. (1) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeni ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. Adatkezelés 5.. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása, megszüntetése céljából nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az Sztv ában meghatározott adatokat tartalmazza. (2) Adatok csak az Sztv ában meghatározott szervek megkeresésére szolgáltathatók. II. fejezet 1 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009.(IX. 11. ) rendeletének 1. -a. Hatályos szeptember 11-től. 2 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2010.(X. 15.) rendeletének 1. -a. Hatályos október 15-től.

3 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Támogatási formák 6.. Az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint az önkormányzat az alábbi pénzbeli és/vagy természetbeni szociális ellátásokat biztosítja. - 3 az Sztv ban meghatározott aktív korúak ellátása, - az Sztv ában meghatározott lakásfenntartási támogatást, - az Sztv ában meghatározott átmeneti segélyt, - az Sztv ában meghatározott temetési segélyt, - az Sztv. 50. (3) bekezdésében meghatározott közgyógyellátást, Rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésének eljárási szabályai 7. (1) Az Sztv.37/B (1) bekezdésének b) - c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel köteles együttműködni. (2) Jászdózsa Község Önkormányzata a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítését a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jászdózsai telephelyén biztosítja.(sztv. 37/A (1) bek.) 4 (3) A rendszeres segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles: - a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, - együttműködni a szolgálattal, a beilleszkedését segítő programban, szolgáltatásokban, képzésekben részt venni, (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőre terjed ki: - a kijelölt szervvel való kapcsolattartásra - a segélyezett szociális és mentális állapotához igazodva a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő - életmódot formáló csoportfoglalkozáson, tanácsadáson - a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre - a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére - az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba vételre, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre, a felajánlott és számára megfelelő munkahely elfogadására. (5) A beilleszkedést segítő programok típusai: 3 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos január 14-től. 4 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos január 14-től.

4 a) a foglalkoztatottság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktus kezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése. b) szinten tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése érdekében egészségügyi, szociális-mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, pszichológiai megerősítés, tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése. c) más ellátásba juttatás segítése nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerőpiaci kapcsolódásokról. d) az 55. életévet betöltöttek esetén egészséges és kiegyensúlyozott időskorra, a családi teendők ellátására való felkészítés, e) a 14 éven aluli kiskorúakat nevelők esetén a gyermekgondozási és háztartási teendők ellátására, a gyermeknevelés melletti tanulás, önmegvalósítás erősítése. (6) 5 Közfoglalkoztatásban történő részvétel mentesítési feltételei 6 7/A (1) A jegyző az aktív korúak ellátására jogosult személynek a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel mentesítési feltételeket állapíthat meg az alábbiak szerint: (2) Családi körülmények a) Az egészségi és mentális problémával küzdő családtag felügyeletének, ápolásának szükségessége, ahol egyéb szociális/egészségügyi szolgáltatások, ellátások igénybevételével a családtag ellátása nem biztosítható. b) Gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha nincs a településen olyan rokon, más családtag, aki a szülő segítségére lenne. c) Fogyatékos gyermeket nevelő szülő, amennyiben nem részesül ápolási díjban. d) Súlyos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy, amennyiben az ápolást maga végzi és nem részesül ápolási díjban. (3) Egészségi állapot 5 Hatályon kívül helyezte Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 2. (3) bekezdése. Hatálytalan január 14-től. 6 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2010.(II. 12. ) rendeletének 1. -a. Hatályos február 12-től.

5 a) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn, vagy ettől alacsonyabb. Az állapot fennállásának igazolásához szükséges az ORSZI szakvélemény. b) Állapotos (terhes) nők. Az állapot igazolásának fennállásához szükséges a nőgyógyász szakorvos szakvélemény. (4) Mentális állapot Munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzdő, de ORSZI által megállapított munkaképességcsökkenéssel nem rendelkező személyek. (5) A mentesítési feltételek megállapításához házi orvosi/szakorvosi vélemény, dokumentum szükséges, mely alátámasztja az indokoltságot. Az együttműködésre kijelölt szerv együttműködésének eljárási szabályai 8.. (1) A rendszeres szociális segély megállapításáról, és az együttműködési kötelezettségről a határozat egy példányának megküldésével kell értesíteni az együttműködésre kijelölt szervet. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv az együttműködés keretében a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megállapított jelentkezési határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a nála történő megjelenéskor nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,

6 e) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet Az együttműködési kötelezettség megszegése 9. (1) 7 Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, és a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot meg kell szüntetni annak a személynek a) aki a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségeinek írásbeli felszólításra sem tesz eleget, b) aki keresőtevékenységet folytat, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, c) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság jogellenes munkavégzés tényét ismételten jogerősen megállapították, d.) 8 e) aki a rendszeres szociális segély folyósítása alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, f) 9 Bérpótló juttatásban részesülők együttműködésének egyéb feltételei 10 9/B. (1) A bérpótló jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetét rendben tartsa. 7 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009.(IX. 11. ) rendeletének 3. -a a súlyos szövegrészt hatályon kívül helyezte. Hatályos szeptember 11-től. 8 Hatályon kívül helyezte Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 2. (5) bekezdése. Hatálytalan január 14-től. 9 Hatályon kívül helyezte Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 2. (5) bekezdése. Hatálytalan január 14-től. 10 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2011.(I. 14. ) rendelet 1 -a. Hatályos január 14-től.

7 (2) A kérelmező vagy a jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvarának, kertjének tisztán tartásáról, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról gondoskodni. a.) Köteles az ingatlan előtti - melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozása, tisztántartása, kaszálása, hulladék és gyommentesítése (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre), hó eltakarítás és síkosság mentesítés, a hulladék gyűjtőedényzet környezetének tisztántartása. b.) Gondoskodjon az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gaztalanításáról. c.) A járdán felburjánzó gyom kiirtását végezze el, valamint a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével biztosítsa a járhatóságot. (3) Ha a kérelmező vagy a jogosult nem felel meg az egyéb feltételeknek, a jegyző öt napos határidő kitűzésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja a feltételek teljesítésére. (4) Amennyiben a jogosult nem tesz eleget a jegyzői felszólításnak a megadott határidőig, a bérpótló juttatása megszüntetésre kerül. Lakásfenntartási támogatás ( 10. (1) Jászdózsa község polgármestere normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg azon személyek részére, akik az Sztv. 38. (1) bekezdés a) pontjában, a (2) - (4) ; a (6) (8) bekezdéseiben és a 39. -ban meghatározott feltételeknek megfelel. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (3)A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege Ft. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden évben kétszer, március 1-től - 31-ig, valamint augusztus 1-31-ig lehet benyújtani. 11 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2011.(IX. 16. ) rendeletének 1. -a. Hatályos szeptember 16-tól.

8 (5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. (6) A kérelmezőnek a formanyomtatványon nyilatkoznia kell: a) a háztartásban együtt élők számáról, b) a lakáshasználat jogcíméről, annak a lakásnak a vonatkozásában, amelyre tekintettel a támogatást igényli. (7)A kérelmezőnek csatolni kell: a) annak a közüzemi szolgáltatónak, szolgáltatóknak a számláját, amelyikhez a támogatás átutalását kéri, b) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást, valamint vagyonnyilatkozatot. (8)A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása egy évre történik. (9) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Átmeneti segély 11..(1) Jászdózsa község polgármestere 12 a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok, illetve egyedül élő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) A kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén annak 150 %-át. (3) Az egyszeri segély minimum összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál. (4) Az átmeneti segélyiránti kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemnyilatkozatát a legutóbbi 3 hónapra vonatkozóan. (5) Krízis segélyben részesíthető kérelemre az a személy, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni, mert létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (6) Krízishelyzetbe került az a személy: a) aki kórházi fekvőbeteg ellátásban részesült hosszabb ideig, vagy több alkalommal, b) aki vagyonelleni bűncselekmény áldozata lett, (7).A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kórházi kezelés időtartamáról szóló igazolást, a b) pontban meghatározott esetben a rendőrség által kiállított okiratot a vagyonelleni bűncselekmény tényéről. 12 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2010.(X. 15.) rendeletének 3. -a. Hatályos október 15-től.

9 (8) Krízis segély megállapításánál az (2) bekezdésben előírt jövedelemhatártól 20 %-kal el lehet térni. A krízis segély ugyanazon személy részére esetenként minimum 4.000,- Ft összegben adható. (9) Különös méltánylást érdemlő esetben, ( elemi kár, váratlan haláleset, súlyos és tartós betegség, stb) annak enyhítésére egy család részére egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is nyújtható átmeneti segély, melynek mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (10) A (9) bekezdés szerinti esemény következtében benyújtott kérelmeket soron kívül el kell bírálni, és a megállapított segélyt haladéktalanul folyósítani kell. (11)..A segély megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül - a kiskorú gyermeket kivéve - több személy részére nem állapítható meg támogatás. (12) A kérelmek okait igazolni szükséges. ( rendőrségi, tűzoltói szakvélemény, orvosi igazolás stb) Temetési segély 12. (1) Jászdózsa Polgármestere kérelemre temetési segélyt nyújt a jászdózsai lakóhellyel rendelkező eltemettető személynek. (2) A temetési segély összege: ,- Ft. (3) A temetési segély a halálesettől számított 1 hónapon belül igényelhető. (4) A temetési segély igényléséhez csatolni kell az eredeti temetési számlákat, vidéki elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (6) 13 A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 %-nál. Természetben nyújtott szociális juttatások 13. (1) Pénzbeni ellátás helyett természetbeni szociális juttatás nyújtható: a) lakásfenntartási támogatás, b) átmeneti segély (2) Természetbeni ellátás különösen: élelmiszer, tüzelő-segély, közüzemi díjak átvállalása. (3) Temészetbeni ellátásként, tűzifa egy fűtési szezonban egy alkalommal adható. Közgyógyellátás 13 Megállapította Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009.(IX. 11. ) rendeletének 5. -a. Hatályos szeptember 11-től.

10 14. (1) A méltányossági közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra az tarthat igényt, akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat Eljárási rendelkezések az ellátások folyósítására 16. (1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, a támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni. (2) A kérelemre induló eljárások során minden esetben szükséges igazolni az erre rendszeresített formanyomtatványokon a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói személyi adatait, a családi viszonyaikat, jövedelmi helyzetét. (3) A jövedelem igazolásának módja: - önadózónál az adóbevallási ív másolatának csatolása, - munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz esetén munkáltatói igazolás, - a fizetett és kapott tartásdíjat jogerős bírói ítélet másolatával, ennek hiányában egyezség másolatával, utalt vagy postai úton küldött feladóvevénnyel, - nyugdíjasnál, nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén nyugdíjszelvénnyel és a törzsszámot igazoló okmánnyal, - családi pótlékot a folyósító szerv igazolásával, társadalombiztosítási igazgatási szerv szelvényével, - önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást, a megállapító határozat másolatának csatolása, - föld bérbeadásából származó jövedelemnél a kifizető igazolásával, vagy bérleti szerződés másolatával, - ösztöndíjat az intézmény igazolásával (4) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőnek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk a jövedelmi helyzetükről. (5) Hiányosan benyújtott kérelem esetében a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adat pótlására. Amennyiben a kérelmező e felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni, vagy az eljárást meg kell szüntetni. (6) A jövedelem számításnál a rendeletbe foglalt kivételekkel az Sztv. 4. -ában foglaltak szerint kell eljárni: 14 Hatályon kívül helyezte augusztus 31-től Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2009. (IX. 11. ) rendeletének 18.. (2) bekezdése.

11 a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap, b) havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 1 év jövedelmét kell igazolni és figyelembe venni. (7) Az Sztv. hatálya alá tartozó ellátások tekintetében a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitatása esetén az Sztv. 10. (2) bekezdése szerint kell eljárni. (8) Az ellátásban részesített köteles a jogosultságát érintő viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon bejelenteni a hivatalnak. A bejelentés elmulasztása esetén a megállapító kötelezi a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére. (9).Amennyiben az érdekeltnek vagy családtagjának vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból van jövedelme, illetve kétség merül fel a nyilatkozata valódisága tekintetében, a Polgármesteri Hivatal kérheti az APEH igazolását a jövedelemalap tisztázása érdekében. (10) A pénzbeni megállapított szociális támogatásokat a Polgármesteri Hivatal folyósítja postai kifizetés vagy átutalás útján. (11) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összegét a kérelem beadásának napjától kezdődően napra kell számítani. Vegyes rendelkezések 17. (1) A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. (2) Nem nyújtható szociális ellátás Sztv.-ben meghatározott eseteket kivéve annak a személynek, aki olyan ingó vagy ingatlan vagyonnal rendelkezik, melynek hasznosításából vagy értékesítéséből szociális gondjait maga is képes lenne megoldani. Vagyon tekintetében a módosított 1993.évi III. tv.4. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. (3) A rendelet alkalmazása során az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának időpontjával változnak a szociális juttatások összegei és értékhatárai is. Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy hatályba lépés napján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell. (2) A rendelet 15. -a augusztus 31-vel hatályát veszti. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászdózsa Község Önkormányzatának 8/2007.(V. 25.) rendelete, a 17/2007.(IX. 14.)rendelete, a 5/ 2008.(II. 15.)rendelet I. fejezetének alcíme és 1-4 -a,, valamint a 12/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet I fejezete és a. Dr. Szerencsés István sk. Szabó Benedekné sk.

12 polgármester jegyző Kihirdetés napja: február 13. Szabó Benedekné sk. jegyző

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben