SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: március 1.) Siófok Város Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. -ában, 37/D (5) bekezdésében, 38. -ában, 43/B (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. -ában, ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 21. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Ezen rendelet célja, hogy meghatározza Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 2. E rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi hatásköröket Siófok Város Képviselőtestülete, illetve Siófok Város Önkormányzata 23/1995. (VIII.24.) sz. rendeletének szabályai szerint a Képviselőtestület Nemzeti Erőforrás Bizottsága 2 és a polgármester gyakorolja. A rendelet hatálya kiterjed: 3. 3 (1) Siófok város közigazgatási területén élő, lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Siófok város közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. 1 9/2006.(III.31.) sz. rendelettel módosított szöveg. A hatálybalépés időpontja a 22 (1) bek. harmadik francia bekezdése kivételével április 1. 2 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 3 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1.

2 2 (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak, a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) Az SZM. tv. szerinti, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az SZM. tv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint az Szt. 32/B. -ának (1) bekezdésében meghatározott időkorúak tekintetében az Szt. 3. -a (3) bekezdésének b.) pontjában meghatározott személyi körre, amennyiben az ellátás időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében, a Siófoki Önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra. (6) A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása a Siófok város közigazgatási területén működő bölcsődék és közoktatási intézmények szolgáltatását igénybevevő siófoki lakóhelyű természetes személyekre terjed ki. 4 II. fejezet ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 4. (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmet, ha e rendelet másként nem rendelkezik, Siófok Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztályához (továbbiakban: osztály) a jogszabályban előírt formanyomtatványon lehet benyújtani 5. A kérelemnek tartalmaznia kell az Sztv. 18. a-i./ pontjában szereplő adatokat. 6 (2) A rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás hivatalból, illetőleg civil szervezetek kezdeményezésére is indítható. 7 (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be. 8 (4) A kérelmet - ha törvény másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező 4 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 5 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 6 9/2006.(III.31.) sz. rendelettel módosított szöveg. A hatálybalépés időpontja a 22 (1) bek. harmadik francia bekezdése kivételével április /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1

3 3 lakcíme az a lakóhely, vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. 9 (5) A kérelmező kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről 10 köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 11 (6) 12 A jogosultság megállapításakor a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni. A jövedelem igazolható: a) munkabérből származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónap keresetéről szóló munkáltatói igazolással vagy bérjegyzékkel. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni; b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, illetőleg a munkaügyi kirendeltség munkanélküli ellátást megállapító határozatával; c) nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával; e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatósága által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással; f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatósága igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással; g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; h) ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával; i) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; j) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással; 9 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 10 Módosította a a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 12 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

4 4 k) amennyiben a d) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható. (7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni: - a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet; - a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt (1) Amennyiben a kérelmező a 4. (5) bekezdése 14 szerinti nyilatkozatokat megtagadja, illetve felhívásra az igazolásokat nem csatolja, a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvényben 15 meghatározott eljárásnak van helye. (2) Amennyiben kétség merül fel a kérelmező által csatolt jövedelemnyilatkozat valódisága tekintetében, vagy ha a kérelmező vagy családi jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból ered, az osztály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatóságától 16 a kérelmező, illetve családtagjai személyi jövedelemadó alapjáról igazolást kér. Az osztály jogosult megvizsgálni a kérelmező tartásra kötelezett hozzátartozója vagyoni, jövedelmi körülményeit is. 17 (3) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. 18 (4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit az osztály 19 már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető (1) Azonnali intézkedést igénylő körülmények alapján a szociális és rendkívüli gyermekvédelmi ellátás a kérelmező nyilatkozatai alapján jövedelemigazolás és környezettanulmány nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelem-igazolásokat és a környezettanulmányt 15 napon belül pótolni kell, meggyőződve a nyilatkozatok valódiságáról. (2) Amennyiben az utólag beszerzett adatok az ellátás biztosításának alapjául szolgáló nyilatkozatoknak nem felelnek meg, soron kívül intézkedni kell az Szt ában 13 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 14 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 15 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 16 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 19 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1

5 5 meghatározott intézkedések megtételéről, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetését el kell rendelni (1) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján átutalással bankszámlára. (2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás kifizetése, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (1) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell. III. fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 8. Siófok Város Önkormányzata az Szt. II. fejezetének, a Gyvt. IV. fejezetének szabályaira figyelemmel meghatározott feltételek esetén a jogosult részére - helyi lakásfenntartási támogatás; - ápolási díj; - átmeneti segély; - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; - temetési segély - óvodáztatási támogatás 22 formájában pénzbeli támogatást nyújthat. 9. (1) E rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. (2) 23 Nem nyújtható szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátás abban az esetben, ha - a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója olyan ingó- vagy ingatlanvagyonnal rendelkezik, amelynek hasznosításából vagy értékesítéséből szociális gondjait maga is képes lenne megoldani; - a kérelmező körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt, adatot közöl; - a munkanélküli kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 1 évben kevesebb, mint 200 napot működött együtt a Munkaügyi Központtal; - kérelmezőnek vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának Siófok Város Önkormányzata vagy Siófok Város Polgármesteri Hivatala felé pénz-visszafizetési kötelezettsége van. 21 A (1)-(2) bekezdéseket beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(XII.19.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: január Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

6 6 Nem minősül vagyonnak a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonát képező: - ingatlan, amelyben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója életvitelszerűen lakik; - a haszonélvezettel terhelt ingatlan; - a 10 éves vagy annál idősebb gépjármű (több gépjármű esetén egyetlen gépjármű); - azon gépjármű, amelyet a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának mozgáskorlátozottságára vagy súlyos fogyatékosságára vagy tartós betegségére tekintettel tartanak fenn. (3) Pénzbeli ellátás odaítélése esetén a jogosult kötelezhető arra, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlával igazolja 24. (4) Amennyiben a támogatott személy a felhasználásról írásbeli felszólításra sem számol el, részére további ellátás 1 évig nem biztosítható. (5) 25 Az önkormányzat saját hatáskörében megállapítható segélyezésére nem jogosult és abból három hónapra kizárható az az ellátatlan munkanélküli, aki a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadható indok nélkül visszautasítja vagy közfoglalkoztatási munkaviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. Az ellátásból történő kizárás kezdőidőpontja a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munka visszautasításának napja, illetőleg a közfoglalkoztatási munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének napja. Helyi lakásfenntartási támogatás 10. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra önálló ellátásként jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, feltéve, hogy a lakásfenntartási elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (2) Helyi lakásfenntartás elismert havi költsége az Szt. 38. (4) bekezdésében szabályozott elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség azonos az Szt. 38. (3) bekezdésében foglalt költséggel. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás eljárási szabályaira a támogatás összegének kiszámítására az Szt. 38. (6) - (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) 26 A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: - az Ör. 2. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személy jövedelemnyilatkozatát az Ör. 3. melléklete szerinti nyomtatványon jövedelemigazolásokkal együtt, 24 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 25 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 26 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

7 7 - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személy vagyonáról, - aki életvitelszerűen bérelt ingatlanban lakik, a tulajdonossal kötött bérleti szerződést, - a kérelmező és vele egy háztartásban élő személy életvitelszerű lakhatását biztosító ingatlan közüzemi számláját, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát. Időskorúak járadéka 10/A 27 Rendszeres szociális segély 10/B 28 A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására Siófok Város Önkormányzata az Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. Az együttműködési eljárás szabályai 10/C 29 (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együtt együttműködésre köteles. Az együttműködési kötelezettség kiterjed: - az együttműködési szervnél nyilvántartásba vételre - beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére - a programban foglaltak teljesítésére (2) Az együttműködésre kijelölt szerv: Siófok Város Gondozási Központjának Családsegítő Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy - kivéve az RSZS-re egészségkárosodott jogcímen jogosultat - köteles - a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából - együttműködni a Családsegítő Szolgálattal a beilleszkedést segítő program elkészítésében - a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni 27 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szöveg Hatálytalan: június 1-jétől 28 4/2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március /2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március 1.

8 8 - köteles a folyamatos kapcsolattartásra a Családsegítő Szolgálattal és a megállapodásban foglalt időközönként ott köteles megjelenni. (4) Siófok Város Családsegítő Szolgálata a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: a.) Figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásnak megállapításáról szóló határozatban feltüntetett határidő betartását és annak megléte esetén a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi. b.) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a jogerős határozatban foglalt határidő betartását elmulasztja, a Családsegítő Szolgálat 8 napos határidővel igazolási kérelem benyújtására szólítja fel. Amennyiben az igazolási kérelemben foglaltakkal egyetért, a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt nyilvántartásba veszi, ellenkező esetben az együtt nem működés tényéről Siófok Város Jegyzőjét 5 napon belül levélben tájékoztatja. c.) Tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/C. (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól. d.) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. e.) Folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását. f.) Legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot. g.) Jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. h.) A 4./ bekezdés f.) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. i.) Az előírt határidők be nem tartása, a megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesül aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására. - A személyes találkozásokra vonatkozó értesítést úgy kell az ügyfél részére eljuttatni, hogy azt legalább a megjelenés időpontja előtt öt nappal kézhez vegye. - A rendszeres szociális segélyre jogosult igazolási kérelme akkor fogadható el, ha abból egyértelműen megállapítható, hogy a határidőt önhibáján kívül - pl. kórházi ápolás - mulasztotta el és a cselekményt az igazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg pótolta. j.) Vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e. k.) Elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. l.) Az igazolási kérelem elutasítását követő öt napon belül a mulasztásról értesíti Siófok Város Jegyzőjét.

9 9 (5) 30 Az együttműködési kötelezettség megszegése 10/D 31 Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: - Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban feltüntetett határidő elmulasztása. - A megjelenési kötelezettség elmulasztása. - Képzésen való részvétel elmulasztása. - Előírt programban való részvétel elmulasztása. Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei 10/E 32 (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan Siófok Város Családsegítő Szolgálatánál két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni. (2) A Családsegítő Szolgálat jelzése alapján az együttműködési kötelezettség első ízben történő megszegése esetén Siófok Város Jegyzője az együttműködési kötelezettség megszegéséről határozatot hoz. A határozatban felhívja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt az együttműködés ismételt megszegésének jogkövetkezményeire. Az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt megszegése esetén Siófok Város Jegyzője az aktív korúak ellátására való jogosultságot megszünteti. Ápolási díj (1) A képviselőtestület ápolási díjat állapíthat meg 34 annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását Siófok város közigazgatási területén végzi és a családjában az egy 35 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át 36, egyedülálló esetén 150 %- át 37, és az ápolást, gondozást mást hozzátartozó nem tudja ellátni. 30 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől. 31 4/2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március /2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 34 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, az állapít meg szövegrész helyébe az állapíthat meg szövegrész lép, hatályos március 1-jétől. 35 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, a gondozását végzi és az egy szövegrész helyébe az gondozását Siófok város közigazgatási területén végzi és a családjában az egy szövegrész lép, hatályos március 1-jétől. 36 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 37 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

10 10 (2) Tartósan beteg az a személy, aki a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. (3) Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege a külön jogszabályban meghatározott összeggel egyenlő, a méltányosságból megállapítható ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg %-a. (4) Az ápolási díj tovább folyósítását meg kell szüntetni, ha a helyszíni szemle, vagy a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az ápolást végző személy az ápoltat nem gondozza, ápolási kötelezettségét nem teljesíti. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az osztály legalább kétévente egyszer felülvizsgálja. (6) 39 Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a Korm. rendelet 5. melléklete szerinti, a háziorvos által kiállított igazolást és szakvéleményt, - a forgalmi engedély másolatát. Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 12. (1) Siófok Város Önkormányzata átmeneti segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosíthat azon rászorultak részére, akik alkalmanként jelentkező többletkiadásaik révén átmenetileg létfenntartásukat veszélyeztető élethelyzetbe kerültek. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítható a kiskorú törvényes képviselője részére az általa ellátott kiskorú gyermekre tekintettel, ha a kiskorú részére szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadást, ruházkodás költségét, betegséggel kapcsolatos többletkiadást 40 biztosítani nem tudja. (3) Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek 38 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 39 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 40 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet: a különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, ruházkodás szövegrész helyébe a különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadást, ruházkodás költségét, betegséggel kapcsolatos többletkiadást szövegrész lép hatályos március 1-jétől.

11 11 nevelésbe vételének megszüntetését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítható tartós létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, ha az (1) és (3) bekezdés szerinti támogatással létfenntartásuk alapvető szükségletei nem biztosíthatók. (5) 41 Az átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - átmeneti segély igénylése esetén az Ör. 5. melléklete szerinti, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén az Ör. 8. melléklete szerinti kérelemnyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát, - átmeneti segély igénylése esetén továbbá a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködés teljesítéséről, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén továbbá minden olyan igazolást, mely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását indokolja (pl. orvosi javaslat gyógyászati segédeszköz használatára, szemüveg használatára, stb.). 13. (1) A 12. (1) és (2) bekezdés szerinti átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás különösen azon rászorulók részére biztosítható, akiknek családjában az 1 főre jut jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét és - 70 évesnél magasabb életkorúak, - 3 vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok, - gyermeket egyedül nevelő szülők, - egyedül élők. (2) A 12. (4) bekezdés szerinti átmeneti segély különösen azon rászorultak részére biztosítható, akik önhibájukon kívül jövedelemmel nem rendelkeznek és családjukban az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70 %-át nem haladja meg. (3) Nem biztosítható az intézményi térítési díjon kívül átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azok részére, akik vagy akiknek családja - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, - lakásfenntartási támogatásban részesül, - rendszeres szociális segélyben és bérpótló juttatásban 42 részesül Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 42 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2009.(VI.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 30.

12 12 (4) 44 Átmeneti segély, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azok részére biztosítható: - akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, - egyedül élő esetén, ha jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át nem haladja meg. 14. (1) A 12. (1)-(3) bekezdés szerinti átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege a térítési díj kivételével a rászorultsághoz igazodóan az öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedhet, és a tárgyévben biztosított átmeneti segély együttes összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosát. (2) Az átmeneti segély nyugdíjas részére 45 egy naptári évre több alkalommal történő kifizetéssel egy határozatban is megállapítható. Ebben az esetben meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontjait és az alkalmanként kifizetendő összeget. (3) A 12. (4) bekezdés szerinti átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 60 %-áig terjedhet. Adott naptári évben legfeljebb 6 hónapig folyósítható. 15. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, illetve elemi kár esetén átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítható: - ha az 1 főre jutó jövedelem a 13. (4) bekezdésében meghatározott összeget meghaladja, - azok számára is, akik lakásfenntartási támogatásban és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, valamint aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülnek, 46 - az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri, illetve éves összege meghaladja a 14. (1) bekezdésében foglalt határokat. (2) A különös méltánylás gyakorlását minden esetben külön indokolni kell. 15/A 47 Temetési segély 16. (1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a elhunyt 48 személy eltemetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, különösen, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 45 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szöveg Hatálytalan: június 1-jétől 47 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől. 48 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 49 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

13 13 (2) Temetési segély olyan esetben nyújtható, amennyiben a temetési költség összege a városban szokásos átlagos temetés költségét a Ft-ot nem haladja meg. 50 (3) Különös méltánylás alkalmazására a 15. -ban megfogalmazott rendelkezések fennállása alapján kerülhet sor. (4) A temetési segély összege a Siófokon szokásos legolcsóbb temetés 10 %-ától 50 %-áig terjedhet. Különös méltánylást érdemlő esetben elérheti a legolcsóbb temetés díját. (5) 51 A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - az Ör. 7. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát, - a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, - az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. (6) 52 A temetési segély megállapítása iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be (1) A pénzbeli ellátásokat postai úton, vagy a lakossági folyószámlára történő utalással kell a jogosult részére kifizetni. (2) Azonnali intézkedést igénylő esetben az iroda házipénztári kifizetéséről intézkedhet. IV. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 18. A hatáskörgyakorló döntésének megfelelően pénzbeli ellátás helyett természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásként nyújtható a - helyi lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - temetési segély, - közgyógyellátás, 50 4/2009. (II. 27.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: március Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 52 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 53 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől.

14 14 - a rendszeres szociális segélyben a R. 22/A -ban meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén. 54 Helyi lakásfenntartási támogatás 19. A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeli ellátásként kell biztosítani és a támogatás összegét a közüzemi szolgáltatók számlájára kell átutalni. Átmeneti segély A gyermekintézményekben megállapított intézményi térítési díj (1) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj kifizetéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező családjában az egy fő jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (2) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - az Ör. 6. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát. (3) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj fedezetét az önkormányzat a következő mértékben biztosítja: a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 68. (3) bekezdése a) pontjában foglalt esetben 100 %-át, b) az Ör. 20. (1) bekezdésében szabályozott jövedelmi határ alatt élők esetében 50 %-át. (4) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján normatív kedvezményben részesülő gyermek után a gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjat az önkormányzat csak különösen méltányolható körülmény fennállása esetén a normatív kedvezménnyel csökkentett összeg 50 %-ában biztosítja. (5) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj fedezetére biztosított támogatást az önkormányzat a gyermekintézmények számlájára küldi meg. 54 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 55 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

15 15 (6) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megállapításakor alkalmazni kell az Ör. 9. -ában foglaltakat. A szociális utalvány 56 20/A. 57 (1) A szociális utalvány élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodási szer vásárlására használható fel Siófok város közigazgatási területén működő azon üzletekben, amelyekkel az önkormányzat erre megállapodást kötött. (2) A szociális utalvány felhasználására csak a támogatott személy, illetve kiskorú esetén törvényes képviselője jogosult. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal érvényes. (3) A szociális utalvány közokiratnak minősül, amelyet az önkormányzat 1.000,- Ft-os és 5.000,- Ft-os címletekben bocsát ki. Az utalvány előre sorszámozott szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. (4) Az utalvány tőszelvényből, vásárlási utalványból és ellenőrző szelvényből áll. (5) A szociális utalvány odaítélése esetén az iroda dolgozói a vásárlási utalványt és az ellenőrző szelvényt adják át aláírás ellenében a jogosultnak. (6) A felhasználást követően az önkormányzat a szociális utalványok ellenértékét az ellenőrző szelvények alapján egyenlíti ki. (7) Az utalványt minden év december 31-ig lehet felhasználni, a fel nem használt utalványokat az iroda tárgyévet követő január 31. napjáig kicseréli, illetve érvényesíti. (8) Az utalványtömbök elkészítéséről, bizonylati rendjének megszervezéséről és szabályozásáról, valamint az utalványok felhasználásával kapcsolatos egyéb ügyviteli kérdések rendezéséről a jegyző utasításban rendelkezik. 20/B. 58 Aki a szociális utalvánnyal visszaél, különösen aki a szociális utalványt másra átruházza, azt egészében vagy részben készpénzre váltja, aki a szociális utalványokra olyan árucikket vásárol, vagy szolgáltat ki, amelynek vásárlására az utalvány nem jogosít, aki az önkormányzat által más személyre részére biztosított szociális utalványt felhasználja, szabálysértést követ el és ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Temetési segély 21. Amennyiben a kérelmező a kérelem előterjesztésekor temetési számlát nem nyújtott be, mivel azt kiegyenlíteni nem tudta, a temetési segély összegét közvetlenül a szolgáltatónak kell átutalni. 56 Az elnevezést beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2009. (IX. 25.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: október /2009. (IX. 25.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: október 1.

16 16 Közgyógyellátás 22. (1) Közgyógyellátásra jogosult méltányossági alapon az a személy: - akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 59, egyedül élő esetében a havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 60, - és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. 61 (2) 62 A méltányossági alapon benyújtott közgyógyellátásra irányuló kérelemhez csatolni kell: - Korm. rendelet 9. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - havi rendszeres gyógyító ellátásokról a Korm. rendelet 10. melléklete alapján kiállított háziorvosi igazolást, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját. Rendszeres szociális segély 63 22/A Rendszeres szociális segély természetbeni ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerinti védelembe vett gyermek él. A védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái, biztosításuk módja /2006. (VII. 7.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: július /2006. (VII. 7.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: július /2006. (IX. 8.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: szeptember Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 63 4/2009. (II. 27.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: március /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április 9.

17 17 Siófok város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a./ alapellátásként biztosítja: - a gyermekek napközbeni ellátását, - az étkezést, - a házi segítségnyújtást, - a családsegítést, - Idősek Klubját, - a nappali melegedőt, - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 65. b./ feladat átvállalási szerződéssel biztosítja: támogató szolgáltatást. c./ szakosított ellátást nyújt az általa fenntartott: - idősotthonban, - emelt szintű Idősek Otthonában, - Éjjeli Menedékhelyen. 24. Siófok Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását az általa fenntartott bölcsődében, óvodákban és általános iskolai napköziotthonokban, általános iskolai és középiskolai menzai ellátás keretében, valamint középiskolai diákotthonban biztosítja Siófok Város Gondozási Központja látja el a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali szociális ellátást, az időskorúak tartós ellátását, az időskorúak emelt szintű ellátását, a családsegítést, a hajléktalanok ellátását (éjjeli menedékhely, nappali melegedőt), működteti a városi konyhát. Az ellátások igénybevételének módja 26. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás az ellátást igénylő, illetve amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, törvényes képviselője kérelmére biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az annak benyújtására jogosult terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni. (2) A kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a./ szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás igénylése esetén az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 66 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől. 67 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

18 18 b./ Az Idősotthon és az Emelt szintű Idősek Otthona elhelyezés igénylése esetén a kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjeszteni. 69 c./ bölcsődei ellátás igénylése esetén a szülő, vagy gyermeke egészségi állapotára vonatkozó háziorvosi igazolást, a munkavégzésről munkáltatójának, tanulói, hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény igazolását 70. (3) A gyermekek napközbeni ellátása kivételével az ellátás biztosítását megelőzően, ha a kérelmező lakóhellyel rendelkezik, vagyoni és szociális körülményeinek tisztázása érdekében az intézmény arra felhatalmazott dolgozója lakóhelyén környezettanulmányt készít. (4) A bölcsődei ellátás igénybevételéről és a fizetendő gondozási díjról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. (5) 71 A szakértői bizottság a házi segítségnyújtás és étkeztetés igénybevétele esetén a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet előírásai alapján jár el. 72 Az ellátások biztosítása külön eljárás nélkül 27. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az ellátás elmaradása a kérelmező életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, figyelemmel az Szt. 7. -ában foglalt szabályokra. 28. Az intézményvezető külön eljárás nélkül intézkedhet az ellátás biztosításáról ellátási formák szerint a következő esetekben: a./ Városi Konyha: ha a kérelmező létfenntartását biztosító élelmezéséről saját maga gondoskodni nem tud, - siófoki lakóhellyel rendelkezik, vagy életvitelszerűen Siófokon tartózkodik, és a kérelem benyújtását megelőző három éven belül siófoki lakóhellyel rendelkezik, vagy egyenesági rokonának siófoki lakóhelye van, - háziorvosi igazolással és negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezik. 68 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 71 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április 9.

19 19 b./ Étkeztetés: ha a kérelmező - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, - jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, - kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi egyszeri meleg étkeztetését. c./ Házi segítségnyújtás: ha a kérelmező 74 - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, - ellátását saját erőből nem képes megoldani, - ellátásáról senki sem gondoskodik, - 4 órát meg nem haladó gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel rendelkezik. d./ Családsegítés: ha a kérelmező - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, vagy más önkormányzat által kötött megállapodás alapján az adott önkormányzat illetékességi területén rendelkezik állandó lakcímmel, kivéve az Szt. 6. -a szerinti hajléktalanokat, - életvezetési problémákkal vagy szociális gondokkal küzd. e./ Nappali szociális ellátás 75 : ha a kérelmező - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, - a 18. életévet betöltötte, - önmaga ellátására részben képes, - jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát - közösségi életvitelre alkalmas. f./ Idősotthon : ha a kérelmező 76 - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, életévét betöltötte, - önmagáról időlegesen otthonában gondoskodni nem tud, - közösségi életvitelre alkalmas, - napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel rendelkezik. g./ 77 h./ A gyermekek napközbeni ellátása a bölcsődei ellátás kivételével : - ha az igénybevevő körülményei a Gyvt ában foglaltaknak megfelelnek. i./ A bölcsődei ellátás esetében, ha a kérelmező - siófoki lakóhellyel rendelkezik, és - a felvételt a Gyvt. 31. és 32. alapján kéri /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Hatályon kívül helyezte az 1/2007.(I.26.) sz. rendelet.

20 20 j./ Emelt Szintű Idősek Otthona: ha a kérelmező életévét betöltötte, - önmagáról gondoskodni otthonában nem tud, rendszeres gyógyintézeti - kezelést nem igényel, - közösségi életvitelre alkalmas, - napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel rendelkezik, - az egyszeri belépési díjat, mely 18,32 m2-es garzon esetében Ft 22,57 m2-es garzon esetében Ft 24,00 m2-es garzon esetében Ft megfizeti. k./ Éjjeli Menedékhely: ha a kérelmező - elsősorban Siófokon hajléktalanná vált személy, valamint életszerűen a városban tartózkodik és egészségügyi, fizikai veszélyeztetést nem jelent a közösség számára, életévét betöltötte, - önmaga ellátására képes, - háziorvosi igazolással és negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezik. l./ Nappali Melegedő: ha a kérelmező - Siófokon hajléktalanná vált vagy a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személy, - otthonában a mosatás, tisztálkodás, melegedés nem biztosított, életévét betöltötte, - önmaga ellátására képes, - háziorvosi igazolással és negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezik. Ellátás biztosítása külön eljárás keretében 29. (1) Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, haladéktalanul megküldi az osztálynak - a kérelmet, - a 26. (2) bekezdés alapján beszerzett okiratokat, - a 26. (3) bekezdés alapján elkészített környezettanulmányt. (2) 79 (3)-(6) /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(IV.9.) sz. rendelet. Hatálytalan április 9-étől.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 5/1993. (VI. 25.)Kt. számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben