SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: március 1.) Siófok Város Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. -ában, 37/D (5) bekezdésében, 38. -ában, 43/B (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. -ában, ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 21. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Ezen rendelet célja, hogy meghatározza Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 2. E rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi hatásköröket Siófok Város Képviselőtestülete, illetve Siófok Város Önkormányzata 23/1995. (VIII.24.) sz. rendeletének szabályai szerint a Képviselőtestület Nemzeti Erőforrás Bizottsága 2 és a polgármester gyakorolja. A rendelet hatálya kiterjed: 3. 3 (1) Siófok város közigazgatási területén élő, lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Siófok város közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. 1 9/2006.(III.31.) sz. rendelettel módosított szöveg. A hatálybalépés időpontja a 22 (1) bek. harmadik francia bekezdése kivételével április 1. 2 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 3 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1.

2 2 (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak, a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) Az SZM. tv. szerinti, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az SZM. tv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint az Szt. 32/B. -ának (1) bekezdésében meghatározott időkorúak tekintetében az Szt. 3. -a (3) bekezdésének b.) pontjában meghatározott személyi körre, amennyiben az ellátás időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében, a Siófoki Önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra. (6) A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása a Siófok város közigazgatási területén működő bölcsődék és közoktatási intézmények szolgáltatását igénybevevő siófoki lakóhelyű természetes személyekre terjed ki. 4 II. fejezet ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 4. (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmet, ha e rendelet másként nem rendelkezik, Siófok Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztályához (továbbiakban: osztály) a jogszabályban előírt formanyomtatványon lehet benyújtani 5. A kérelemnek tartalmaznia kell az Sztv. 18. a-i./ pontjában szereplő adatokat. 6 (2) A rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás hivatalból, illetőleg civil szervezetek kezdeményezésére is indítható. 7 (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be. 8 (4) A kérelmet - ha törvény másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező 4 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 5 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 6 9/2006.(III.31.) sz. rendelettel módosított szöveg. A hatálybalépés időpontja a 22 (1) bek. harmadik francia bekezdése kivételével április /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1

3 3 lakcíme az a lakóhely, vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. 9 (5) A kérelmező kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről 10 köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 11 (6) 12 A jogosultság megállapításakor a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni. A jövedelem igazolható: a) munkabérből származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónap keresetéről szóló munkáltatói igazolással vagy bérjegyzékkel. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni; b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, illetőleg a munkaügyi kirendeltség munkanélküli ellátást megállapító határozatával; c) nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával; e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatósága által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással; f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatósága igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással; g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; h) ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával; i) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; j) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással; 9 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 10 Módosította a a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 12 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

4 4 k) amennyiben a d) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható. (7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni: - a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet; - a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt (1) Amennyiben a kérelmező a 4. (5) bekezdése 14 szerinti nyilatkozatokat megtagadja, illetve felhívásra az igazolásokat nem csatolja, a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvényben 15 meghatározott eljárásnak van helye. (2) Amennyiben kétség merül fel a kérelmező által csatolt jövedelemnyilatkozat valódisága tekintetében, vagy ha a kérelmező vagy családi jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból ered, az osztály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Igazgatóságától 16 a kérelmező, illetve családtagjai személyi jövedelemadó alapjáról igazolást kér. Az osztály jogosult megvizsgálni a kérelmező tartásra kötelezett hozzátartozója vagyoni, jövedelmi körülményeit is. 17 (3) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. 18 (4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit az osztály 19 már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető (1) Azonnali intézkedést igénylő körülmények alapján a szociális és rendkívüli gyermekvédelmi ellátás a kérelmező nyilatkozatai alapján jövedelemigazolás és környezettanulmány nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelem-igazolásokat és a környezettanulmányt 15 napon belül pótolni kell, meggyőződve a nyilatkozatok valódiságáról. (2) Amennyiben az utólag beszerzett adatok az ellátás biztosításának alapjául szolgáló nyilatkozatoknak nem felelnek meg, soron kívül intézkedni kell az Szt ában 13 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 14 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 15 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 16 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 19 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1

5 5 meghatározott intézkedések megtételéről, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetését el kell rendelni (1) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján átutalással bankszámlára. (2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás kifizetése, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (1) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell. III. fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 8. Siófok Város Önkormányzata az Szt. II. fejezetének, a Gyvt. IV. fejezetének szabályaira figyelemmel meghatározott feltételek esetén a jogosult részére - helyi lakásfenntartási támogatás; - ápolási díj; - átmeneti segély; - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; - temetési segély - óvodáztatási támogatás 22 formájában pénzbeli támogatást nyújthat. 9. (1) E rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. (2) 23 Nem nyújtható szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátás abban az esetben, ha - a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója olyan ingó- vagy ingatlanvagyonnal rendelkezik, amelynek hasznosításából vagy értékesítéséből szociális gondjait maga is képes lenne megoldani; - a kérelmező körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt, adatot közöl; - a munkanélküli kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 1 évben kevesebb, mint 200 napot működött együtt a Munkaügyi Központtal; - kérelmezőnek vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának Siófok Város Önkormányzata vagy Siófok Város Polgármesteri Hivatala felé pénz-visszafizetési kötelezettsége van. 21 A (1)-(2) bekezdéseket beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(XII.19.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: január Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

6 6 Nem minősül vagyonnak a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonát képező: - ingatlan, amelyben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója életvitelszerűen lakik; - a haszonélvezettel terhelt ingatlan; - a 10 éves vagy annál idősebb gépjármű (több gépjármű esetén egyetlen gépjármű); - azon gépjármű, amelyet a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának mozgáskorlátozottságára vagy súlyos fogyatékosságára vagy tartós betegségére tekintettel tartanak fenn. (3) Pénzbeli ellátás odaítélése esetén a jogosult kötelezhető arra, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlával igazolja 24. (4) Amennyiben a támogatott személy a felhasználásról írásbeli felszólításra sem számol el, részére további ellátás 1 évig nem biztosítható. (5) 25 Az önkormányzat saját hatáskörében megállapítható segélyezésére nem jogosult és abból három hónapra kizárható az az ellátatlan munkanélküli, aki a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadható indok nélkül visszautasítja vagy közfoglalkoztatási munkaviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. Az ellátásból történő kizárás kezdőidőpontja a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munka visszautasításának napja, illetőleg a közfoglalkoztatási munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének napja. Helyi lakásfenntartási támogatás 10. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra önálló ellátásként jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, feltéve, hogy a lakásfenntartási elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (2) Helyi lakásfenntartás elismert havi költsége az Szt. 38. (4) bekezdésében szabályozott elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség azonos az Szt. 38. (3) bekezdésében foglalt költséggel. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás eljárási szabályaira a támogatás összegének kiszámítására az Szt. 38. (6) - (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) 26 A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: - az Ör. 2. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személy jövedelemnyilatkozatát az Ör. 3. melléklete szerinti nyomtatványon jövedelemigazolásokkal együtt, 24 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 25 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 26 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

7 7 - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személy vagyonáról, - aki életvitelszerűen bérelt ingatlanban lakik, a tulajdonossal kötött bérleti szerződést, - a kérelmező és vele egy háztartásban élő személy életvitelszerű lakhatását biztosító ingatlan közüzemi számláját, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát. Időskorúak járadéka 10/A 27 Rendszeres szociális segély 10/B 28 A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására Siófok Város Önkormányzata az Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. Az együttműködési eljárás szabályai 10/C 29 (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együtt együttműködésre köteles. Az együttműködési kötelezettség kiterjed: - az együttműködési szervnél nyilvántartásba vételre - beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére - a programban foglaltak teljesítésére (2) Az együttműködésre kijelölt szerv: Siófok Város Gondozási Központjának Családsegítő Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy - kivéve az RSZS-re egészségkárosodott jogcímen jogosultat - köteles - a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából - együttműködni a Családsegítő Szolgálattal a beilleszkedést segítő program elkészítésében - a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni 27 16/2008.(V.30.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szöveg Hatálytalan: június 1-jétől 28 4/2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március /2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március 1.

8 8 - köteles a folyamatos kapcsolattartásra a Családsegítő Szolgálattal és a megállapodásban foglalt időközönként ott köteles megjelenni. (4) Siófok Város Családsegítő Szolgálata a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: a.) Figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásnak megállapításáról szóló határozatban feltüntetett határidő betartását és annak megléte esetén a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi. b.) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a jogerős határozatban foglalt határidő betartását elmulasztja, a Családsegítő Szolgálat 8 napos határidővel igazolási kérelem benyújtására szólítja fel. Amennyiben az igazolási kérelemben foglaltakkal egyetért, a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt nyilvántartásba veszi, ellenkező esetben az együtt nem működés tényéről Siófok Város Jegyzőjét 5 napon belül levélben tájékoztatja. c.) Tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/C. (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól. d.) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. e.) Folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását. f.) Legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot. g.) Jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. h.) A 4./ bekezdés f.) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. i.) Az előírt határidők be nem tartása, a megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesül aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására. - A személyes találkozásokra vonatkozó értesítést úgy kell az ügyfél részére eljuttatni, hogy azt legalább a megjelenés időpontja előtt öt nappal kézhez vegye. - A rendszeres szociális segélyre jogosult igazolási kérelme akkor fogadható el, ha abból egyértelműen megállapítható, hogy a határidőt önhibáján kívül - pl. kórházi ápolás - mulasztotta el és a cselekményt az igazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg pótolta. j.) Vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e. k.) Elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. l.) Az igazolási kérelem elutasítását követő öt napon belül a mulasztásról értesíti Siófok Város Jegyzőjét.

9 9 (5) 30 Az együttműködési kötelezettség megszegése 10/D 31 Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: - Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban feltüntetett határidő elmulasztása. - A megjelenési kötelezettség elmulasztása. - Képzésen való részvétel elmulasztása. - Előírt programban való részvétel elmulasztása. Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei 10/E 32 (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan Siófok Város Családsegítő Szolgálatánál két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni. (2) A Családsegítő Szolgálat jelzése alapján az együttműködési kötelezettség első ízben történő megszegése esetén Siófok Város Jegyzője az együttműködési kötelezettség megszegéséről határozatot hoz. A határozatban felhívja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt az együttműködés ismételt megszegésének jogkövetkezményeire. Az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt megszegése esetén Siófok Város Jegyzője az aktív korúak ellátására való jogosultságot megszünteti. Ápolási díj (1) A képviselőtestület ápolási díjat állapíthat meg 34 annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását Siófok város közigazgatási területén végzi és a családjában az egy 35 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át 36, egyedülálló esetén 150 %- át 37, és az ápolást, gondozást mást hozzátartozó nem tudja ellátni. 30 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől. 31 4/2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március /2009.(II.27.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: március /2008.(V.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 1 34 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, az állapít meg szövegrész helyébe az állapíthat meg szövegrész lép, hatályos március 1-jétől. 35 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, a gondozását végzi és az egy szövegrész helyébe az gondozását Siófok város közigazgatási területén végzi és a családjában az egy szövegrész lép, hatályos március 1-jétől. 36 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 37 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

10 10 (2) Tartósan beteg az a személy, aki a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. (3) Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege a külön jogszabályban meghatározott összeggel egyenlő, a méltányosságból megállapítható ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg %-a. (4) Az ápolási díj tovább folyósítását meg kell szüntetni, ha a helyszíni szemle, vagy a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az ápolást végző személy az ápoltat nem gondozza, ápolási kötelezettségét nem teljesíti. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az osztály legalább kétévente egyszer felülvizsgálja. (6) 39 Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a Korm. rendelet 5. melléklete szerinti, a háziorvos által kiállított igazolást és szakvéleményt, - a forgalmi engedély másolatát. Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 12. (1) Siófok Város Önkormányzata átmeneti segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosíthat azon rászorultak részére, akik alkalmanként jelentkező többletkiadásaik révén átmenetileg létfenntartásukat veszélyeztető élethelyzetbe kerültek. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítható a kiskorú törvényes képviselője részére az általa ellátott kiskorú gyermekre tekintettel, ha a kiskorú részére szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadást, ruházkodás költségét, betegséggel kapcsolatos többletkiadást 40 biztosítani nem tudja. (3) Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek 38 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 39 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 40 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet: a különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, ruházkodás szövegrész helyébe a különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadást, ruházkodás költségét, betegséggel kapcsolatos többletkiadást szövegrész lép hatályos március 1-jétől.

11 11 nevelésbe vételének megszüntetését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítható tartós létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, ha az (1) és (3) bekezdés szerinti támogatással létfenntartásuk alapvető szükségletei nem biztosíthatók. (5) 41 Az átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - átmeneti segély igénylése esetén az Ör. 5. melléklete szerinti, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén az Ör. 8. melléklete szerinti kérelemnyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát, - átmeneti segély igénylése esetén továbbá a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködés teljesítéséről, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén továbbá minden olyan igazolást, mely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását indokolja (pl. orvosi javaslat gyógyászati segédeszköz használatára, szemüveg használatára, stb.). 13. (1) A 12. (1) és (2) bekezdés szerinti átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás különösen azon rászorulók részére biztosítható, akiknek családjában az 1 főre jut jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét és - 70 évesnél magasabb életkorúak, - 3 vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok, - gyermeket egyedül nevelő szülők, - egyedül élők. (2) A 12. (4) bekezdés szerinti átmeneti segély különösen azon rászorultak részére biztosítható, akik önhibájukon kívül jövedelemmel nem rendelkeznek és családjukban az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70 %-át nem haladja meg. (3) Nem biztosítható az intézményi térítési díjon kívül átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azok részére, akik vagy akiknek családja - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, - lakásfenntartási támogatásban részesül, - rendszeres szociális segélyben és bérpótló juttatásban 42 részesül Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 42 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2009.(VI.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: június 30.

12 12 (4) 44 Átmeneti segély, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azok részére biztosítható: - akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, - egyedül élő esetén, ha jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át nem haladja meg. 14. (1) A 12. (1)-(3) bekezdés szerinti átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege a térítési díj kivételével a rászorultsághoz igazodóan az öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedhet, és a tárgyévben biztosított átmeneti segély együttes összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosát. (2) Az átmeneti segély nyugdíjas részére 45 egy naptári évre több alkalommal történő kifizetéssel egy határozatban is megállapítható. Ebben az esetben meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontjait és az alkalmanként kifizetendő összeget. (3) A 12. (4) bekezdés szerinti átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 60 %-áig terjedhet. Adott naptári évben legfeljebb 6 hónapig folyósítható. 15. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, illetve elemi kár esetén átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítható: - ha az 1 főre jutó jövedelem a 13. (4) bekezdésében meghatározott összeget meghaladja, - azok számára is, akik lakásfenntartási támogatásban és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, valamint aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülnek, 46 - az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri, illetve éves összege meghaladja a 14. (1) bekezdésében foglalt határokat. (2) A különös méltánylás gyakorlását minden esetben külön indokolni kell. 15/A 47 Temetési segély 16. (1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a elhunyt 48 személy eltemetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, különösen, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 45 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(V.30.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szöveg Hatálytalan: június 1-jétől 47 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől. 48 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 49 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

13 13 (2) Temetési segély olyan esetben nyújtható, amennyiben a temetési költség összege a városban szokásos átlagos temetés költségét a Ft-ot nem haladja meg. 50 (3) Különös méltánylás alkalmazására a 15. -ban megfogalmazott rendelkezések fennállása alapján kerülhet sor. (4) A temetési segély összege a Siófokon szokásos legolcsóbb temetés 10 %-ától 50 %-áig terjedhet. Különös méltánylást érdemlő esetben elérheti a legolcsóbb temetés díját. (5) 51 A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - az Ör. 7. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát, - a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, - az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. (6) 52 A temetési segély megállapítása iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be (1) A pénzbeli ellátásokat postai úton, vagy a lakossági folyószámlára történő utalással kell a jogosult részére kifizetni. (2) Azonnali intézkedést igénylő esetben az iroda házipénztári kifizetéséről intézkedhet. IV. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 18. A hatáskörgyakorló döntésének megfelelően pénzbeli ellátás helyett természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásként nyújtható a - helyi lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - temetési segély, - közgyógyellátás, 50 4/2009. (II. 27.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: március Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 52 Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 53 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől.

14 14 - a rendszeres szociális segélyben a R. 22/A -ban meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén. 54 Helyi lakásfenntartási támogatás 19. A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeli ellátásként kell biztosítani és a támogatás összegét a közüzemi szolgáltatók számlájára kell átutalni. Átmeneti segély A gyermekintézményekben megállapított intézményi térítési díj (1) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj kifizetéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező családjában az egy fő jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (2) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: - az Ör. 6. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - az Ör. 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, - a forgalmi engedély másolatát. (3) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj fedezetét az önkormányzat a következő mértékben biztosítja: a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 68. (3) bekezdése a) pontjában foglalt esetben 100 %-át, b) az Ör. 20. (1) bekezdésében szabályozott jövedelmi határ alatt élők esetében 50 %-át. (4) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján normatív kedvezményben részesülő gyermek után a gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjat az önkormányzat csak különösen méltányolható körülmény fennállása esetén a normatív kedvezménnyel csökkentett összeg 50 %-ában biztosítja. (5) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj fedezetére biztosított támogatást az önkormányzat a gyermekintézmények számlájára küldi meg. 54 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 55 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

15 15 (6) A gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megállapításakor alkalmazni kell az Ör. 9. -ában foglaltakat. A szociális utalvány 56 20/A. 57 (1) A szociális utalvány élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodási szer vásárlására használható fel Siófok város közigazgatási területén működő azon üzletekben, amelyekkel az önkormányzat erre megállapodást kötött. (2) A szociális utalvány felhasználására csak a támogatott személy, illetve kiskorú esetén törvényes képviselője jogosult. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal érvényes. (3) A szociális utalvány közokiratnak minősül, amelyet az önkormányzat 1.000,- Ft-os és 5.000,- Ft-os címletekben bocsát ki. Az utalvány előre sorszámozott szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. (4) Az utalvány tőszelvényből, vásárlási utalványból és ellenőrző szelvényből áll. (5) A szociális utalvány odaítélése esetén az iroda dolgozói a vásárlási utalványt és az ellenőrző szelvényt adják át aláírás ellenében a jogosultnak. (6) A felhasználást követően az önkormányzat a szociális utalványok ellenértékét az ellenőrző szelvények alapján egyenlíti ki. (7) Az utalványt minden év december 31-ig lehet felhasználni, a fel nem használt utalványokat az iroda tárgyévet követő január 31. napjáig kicseréli, illetve érvényesíti. (8) Az utalványtömbök elkészítéséről, bizonylati rendjének megszervezéséről és szabályozásáról, valamint az utalványok felhasználásával kapcsolatos egyéb ügyviteli kérdések rendezéséről a jegyző utasításban rendelkezik. 20/B. 58 Aki a szociális utalvánnyal visszaél, különösen aki a szociális utalványt másra átruházza, azt egészében vagy részben készpénzre váltja, aki a szociális utalványokra olyan árucikket vásárol, vagy szolgáltat ki, amelynek vásárlására az utalvány nem jogosít, aki az önkormányzat által más személyre részére biztosított szociális utalványt felhasználja, szabálysértést követ el és ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Temetési segély 21. Amennyiben a kérelmező a kérelem előterjesztésekor temetési számlát nem nyújtott be, mivel azt kiegyenlíteni nem tudta, a temetési segély összegét közvetlenül a szolgáltatónak kell átutalni. 56 Az elnevezést beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2009. (IX. 25.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: október /2009. (IX. 25.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: október 1.

16 16 Közgyógyellátás 22. (1) Közgyógyellátásra jogosult méltányossági alapon az a személy: - akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 59, egyedül élő esetében a havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 60, - és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. 61 (2) 62 A méltányossági alapon benyújtott közgyógyellátásra irányuló kérelemhez csatolni kell: - Korm. rendelet 9. melléklete szerinti kérelem-nyomtatványt, - havi rendszeres gyógyító ellátásokról a Korm. rendelet 10. melléklete alapján kiállított háziorvosi igazolást, - a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, - elvált vagy házastársától különélő személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját. Rendszeres szociális segély 63 22/A Rendszeres szociális segély természetbeni ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerinti védelembe vett gyermek él. A védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái, biztosításuk módja /2006. (VII. 7.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: július /2006. (VII. 7.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: július /2006. (IX. 8.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: szeptember Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 63 4/2009. (II. 27.) sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatálybalépés időpontja: március /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április 9.

17 17 Siófok város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a./ alapellátásként biztosítja: - a gyermekek napközbeni ellátását, - az étkezést, - a házi segítségnyújtást, - a családsegítést, - Idősek Klubját, - a nappali melegedőt, - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 65. b./ feladat átvállalási szerződéssel biztosítja: támogató szolgáltatást. c./ szakosított ellátást nyújt az általa fenntartott: - idősotthonban, - emelt szintű Idősek Otthonában, - Éjjeli Menedékhelyen. 24. Siófok Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását az általa fenntartott bölcsődében, óvodákban és általános iskolai napköziotthonokban, általános iskolai és középiskolai menzai ellátás keretében, valamint középiskolai diákotthonban biztosítja Siófok Város Gondozási Központja látja el a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali szociális ellátást, az időskorúak tartós ellátását, az időskorúak emelt szintű ellátását, a családsegítést, a hajléktalanok ellátását (éjjeli menedékhely, nappali melegedőt), működteti a városi konyhát. Az ellátások igénybevételének módja 26. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás az ellátást igénylő, illetve amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, törvényes képviselője kérelmére biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az annak benyújtására jogosult terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni. (2) A kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a./ szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás igénylése esetén az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást Beiktatta a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 66 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől. 67 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől.

18 18 b./ Az Idősotthon és az Emelt szintű Idősek Otthona elhelyezés igénylése esetén a kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletében meghatározott nyomtatványon kell előterjeszteni. 69 c./ bölcsődei ellátás igénylése esetén a szülő, vagy gyermeke egészségi állapotára vonatkozó háziorvosi igazolást, a munkavégzésről munkáltatójának, tanulói, hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény igazolását 70. (3) A gyermekek napközbeni ellátása kivételével az ellátás biztosítását megelőzően, ha a kérelmező lakóhellyel rendelkezik, vagyoni és szociális körülményeinek tisztázása érdekében az intézmény arra felhatalmazott dolgozója lakóhelyén környezettanulmányt készít. (4) A bölcsődei ellátás igénybevételéről és a fizetendő gondozási díjról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. (5) 71 A szakértői bizottság a házi segítségnyújtás és étkeztetés igénybevétele esetén a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet előírásai alapján jár el. 72 Az ellátások biztosítása külön eljárás nélkül 27. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az ellátás elmaradása a kérelmező életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, figyelemmel az Szt. 7. -ában foglalt szabályokra. 28. Az intézményvezető külön eljárás nélkül intézkedhet az ellátás biztosításáról ellátási formák szerint a következő esetekben: a./ Városi Konyha: ha a kérelmező létfenntartását biztosító élelmezéséről saját maga gondoskodni nem tud, - siófoki lakóhellyel rendelkezik, vagy életvitelszerűen Siófokon tartózkodik, és a kérelem benyújtását megelőző három éven belül siófoki lakóhellyel rendelkezik, vagy egyenesági rokonának siófoki lakóhelye van, - háziorvosi igazolással és negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezik. 68 Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől. 71 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan március 1-jétől /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április 9.

19 19 b./ Étkeztetés: ha a kérelmező - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, - jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, - kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi egyszeri meleg étkeztetését. c./ Házi segítségnyújtás: ha a kérelmező 74 - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, - ellátását saját erőből nem képes megoldani, - ellátásáról senki sem gondoskodik, - 4 órát meg nem haladó gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel rendelkezik. d./ Családsegítés: ha a kérelmező - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, vagy más önkormányzat által kötött megállapodás alapján az adott önkormányzat illetékességi területén rendelkezik állandó lakcímmel, kivéve az Szt. 6. -a szerinti hajléktalanokat, - életvezetési problémákkal vagy szociális gondokkal küzd. e./ Nappali szociális ellátás 75 : ha a kérelmező - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, - a 18. életévet betöltötte, - önmaga ellátására részben képes, - jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát - közösségi életvitelre alkalmas. f./ Idősotthon : ha a kérelmező 76 - siófoki állandó lakcímmel rendelkezik, életévét betöltötte, - önmagáról időlegesen otthonában gondoskodni nem tud, - közösségi életvitelre alkalmas, - napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel rendelkezik. g./ 77 h./ A gyermekek napközbeni ellátása a bölcsődei ellátás kivételével : - ha az igénybevevő körülményei a Gyvt ában foglaltaknak megfelelnek. i./ A bölcsődei ellátás esetében, ha a kérelmező - siófoki lakóhellyel rendelkezik, és - a felvételt a Gyvt. 31. és 32. alapján kéri /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Módosította a 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos március 1-jétől /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Hatályon kívül helyezte az 1/2007.(I.26.) sz. rendelet.

20 20 j./ Emelt Szintű Idősek Otthona: ha a kérelmező életévét betöltötte, - önmagáról gondoskodni otthonában nem tud, rendszeres gyógyintézeti - kezelést nem igényel, - közösségi életvitelre alkalmas, - napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel rendelkezik, - az egyszeri belépési díjat, mely 18,32 m2-es garzon esetében Ft 22,57 m2-es garzon esetében Ft 24,00 m2-es garzon esetében Ft megfizeti. k./ Éjjeli Menedékhely: ha a kérelmező - elsősorban Siófokon hajléktalanná vált személy, valamint életszerűen a városban tartózkodik és egészségügyi, fizikai veszélyeztetést nem jelent a közösség számára, életévét betöltötte, - önmaga ellátására képes, - háziorvosi igazolással és negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezik. l./ Nappali Melegedő: ha a kérelmező - Siófokon hajléktalanná vált vagy a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személy, - otthonában a mosatás, tisztálkodás, melegedés nem biztosított, életévét betöltötte, - önmaga ellátására képes, - háziorvosi igazolással és negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezik. Ellátás biztosítása külön eljárás keretében 29. (1) Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, haladéktalanul megküldi az osztálynak - a kérelmet, - a 26. (2) bekezdés alapján beszerzett okiratokat, - a 26. (3) bekezdés alapján elkészített környezettanulmányt. (2) 79 (3)-(6) /2008.(IV.9.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: április Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(IV.9.) sz. rendelet. Hatálytalan április 9-étől.

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007. (III.23.), 7/2006. (III.14.), 34/2004. (IV.21.), 6/2004. (II.16.) Ökt. rendeletével módosított

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben