ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága

2 I. Bevezetı rendelkezések A Termék- és Üzletszabályzat (továbbiakban TÜSZ) célja, hogy mind az Ügyfél, mind az Alföld-Faktoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Társaság) érdekében határozott és egyértelmő alapját adja a kapcsolatoknak, melyben a Társaság minden, rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elısegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, védelmezni üzleti érdekeit. A Társaság és az Ügyfelei közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom. A pénzügyi szolgáltatások részletes szabályait, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket a személyre szóló szerzıdések tartalmazzák. 1. Ügyfelek azonosítása, képviselık 1.1. A Társaság az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében, az Ügyfél megbízásainak teljesítését, illetve szolgáltatás nyújtását megelızıen a pénzmosás megelızése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabályban megjelölt személyekre vonatkozóan azonosítást végez, illetve meggyızıdik az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Társaság az azonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések elıírják, valamint amelyek vizsgálata a Társaság belátása alapján a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt A Társaság a pénzmosás megelızése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelıen jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltıl nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Társaságnak a tudomásszerzéstıl számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni A Társaság az Ügyféllel történı kapcsolattartás és a különbözı szolgáltatások magasabb színvonalon történı nyújtása érdekében a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályban elıírt ügyféladatokon túl az egyedi szerzıdésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltıl, illetve azok igazolására felhívni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének a Társaság által meghatározott módon és határidıben nem tesz eleget, a Társaság jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését Az Ügyfél köteles a Társaságnak bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és becsatolni a hiteles aláírási címpéldányát. A Társaság a képviseleti jog megbízások körére vagy összeghatárra vonatkozó korlátozását nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több képviselıje van, a Társaság bármelyik képviselı bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben az Ügyfél alapító okiratában/szerzıdésében a képviselı személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Társaság az ekként feljogosított képviselı(k) bejelentését fogadja el érvényesnek. A képviselı bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha 2

3 a megválasztását, valamint aláírását, hitelt érdemlı módon igazolja. Amennyiben a képviselı megbízatása megszőnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Társaság mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezetı másként nem rendelkezik Amennyiben vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Társaság a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetve egyéb bírósági, hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult A képviselık személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelelı módon történı bejelentésébıl származó esetleges károkért a Társaságot felelısség nem terheli A Társaság jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselıket, illetve azok aláírás címpéldányait mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyféltıl a Társasághoz nem érkezik meg, illetve amíg az Ügyfél a képviseletben történt változást feltüntetı, hatályos, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, továbbá az új képviselı eredeti aláírási címpéldányát a Társasághoz nem nyújtja be. Amennyiben az Ügyféltıl származó dokumentumon aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltérıen aláíró személy aláírása van, a Társaság a dokumentumot az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelmően tisztázott, a Társaság az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebbıl eredı károkért a Társaság nem vállal felelısséget A Társaság az Ügyfél, illetve a képviselı aláírását a nála bejelentett aláírási címpéldányával való összehasonlítás útján azonosítja. A Társaság a tıle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelısséggel nem tartozik Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél Társaság képviselıjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére az ügyvezetı igazgató vagy annak megbízottja képviselıként bemutat. Egyéb esetekben írásbeli meghatalmazás szükséges A Társaság üzleti helyiségeiben dolgozó alkalmazottait ide nem értve a biztonsági szolgálat tagjait amennyiben jogszabály eltérıen nem rendelkezik vagy a körülményekbıl más nem következik (pl. belsı építési, karbantartási munkálatokban résztvevık esetében) - Társaság képviselıjének lehet tekinteni A Társaság nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Társaság képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Társaság igazolni köteles. 3

4 2. A teljesítés helye, ideje 2.1. A teljesítés helye a Társaság és az Ügyfél kapcsolatában a Társaság székhelye, illetve az a hely, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerzıdésben akként megjelölt A Társaság javára történı bármely fizetés teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a fizetés összegét a Társaság által megadott bankszámlán jóváírják Az Ügyfél javára történı bármely fizetés teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen az összeget az Ügyfél bankszámláján jóváírták. Az Ügyfél javára történt fizetés összegét a Társaság köteles az Ügyfél által megadott bankszámlára átutalni Amennyiben az Ügyfél részére elıírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy a szerzıdés másként nem rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követı elsı munkanap. A bankszünnap a fizetési határidı számítása szempontjából munkaszüneti napnak tekintendı A Társaság és az Ügyfél egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos minden felmerülı költség azt terheli, akit a fizetési kötelezettség terhel. 3. Közremőködı igénybevétele 3.1. A Társaság jogosult harmadik személy közremőködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltıl kapott megbízás teljesítése vagy a saját követelése érvényesítése érdekében szükséges. A Társaság a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közremőködı felelısségét jogszabály korlátozza, a Társaság felelıssége is ehhez igazodik. 4. Társaság felelıssége 4.1. A Társaság pénzügyi szolgáltató tevékenysége során a pénzügyi vállalkozástól elvárható gondossággal jár el a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és más, a pénzügyi intézményekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen A Társaság megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az ıt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseirıl a Társaságot értesíteni. Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a Társaságnak bizonyítani A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek a Társaságon kívül álló és el nem hárítható okból így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegő cselekmények, stb. következtek be Nem felel a Társaság a mőködésének megzavarásából eredı kárért, ideértve a karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott mőködést, valamint, ha a Társaság jelentıs ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza mőködését. 4

5 4.5. Nem felel a Társaság az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél felróható magatartása akadályozza A Társaság nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvıképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellı idıben, írásban, a cselekvıképességében idıközben beállott változásokról. 5. Kézbesítés 5.1. A Társaság az Ügyfél részére szóló szerzıdéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban együttesen: iratok) arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Amennyiben Társaság az Ügyféllel kölcsönszerzıdést köt, akkor az Ügyfél köteles gondoskodni a szerzıdés megkötésének idıpontjától kezdve a szerzıdés fennállásának tartama alatt arról, hogy folyamatosan rendelkezzen a megadott kézbesítési címen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselıvel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselı) hiányára elınyök szerzése végett az Ügyfél nem hivatkozhat Ilyen cím hiányában a Társaság az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat. A Társaság nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentıs egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más a Társaságon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredı károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredı kár az Ügyfelet terheli A Társaság az Ügyfél részére vagyoni jogot megtestesítı okmányt kizárólag annak írásbeli utasítására és csak értéklevélben küld meg postai kézbesítés útján. A kézbesítés költségei és veszélye minden esetben az Ügyfelet terhelik A Társaság az Ügyfél részére szóló iratokat köteles ajánlottan postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolati kézjeggyel ellátott példánya a Társaság birtokában van és a posta az átvételt körbélyegzıvel vagy egyéb módon igazolta vagy az elküldést postai alkalmazott kézjegyével ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja A Társaság által küldött írásos értesítéseket ellenkezı bizonyításig a postára adást követı 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni Amennyiben a Társaság valamely küldeményt tértivevényes ajánlott küldeményként szabályszerően ad postára (pl. a felmondást tartalmazó nyilatkozat), az Ügyféllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthetı nem volt, vagy arról az Ügyfél nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az elsı postai kézbesítése megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem megállapítható, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított 5. (ötödik) munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak 5

6 visszaküldte A Társaság részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amelyet a Társaság a teljesítés helyeként a szerzıdésben megjelölt. A Társaság nem felel a postai úton történı kézbesítés hibáiból eredı károkért. 6. A kapcsolattartás formája, írásbeliség 6.1. A Társaság az Ügyféllel különbözı módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következık: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat A Társaság a pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdést csak írásban köt Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerzıdéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerzıdéses ajánlatokat, közléseket és szerzıdések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni Amennyiben a Társaság és az Ügyfél közötti üzenetváltásra telefax, telex vagy útján kerül sor, a Társaság kizárja a felelısségét banktitok és/vagy üzleti titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért. A felek kizárhatják az elektronikus üzenetváltás módját egyes vagy minden üzleti- és banktitokra. 6

7 II. Új Széchenyi Hitel és Kombinált Mikrohitel Termékleírás 1. Termékleírás 1.1. Új Széchenyi Hitel A Társaság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre kerülı Új Széchenyi Hitel Program GOP 4.1. és a KMOP Hitel Program keretében rendelkezésére bocsátott refinanszírozási források, vagy saját forrásának terhére az alábbi hiteleket nyújtja. Hitel fajtája: Új Széchenyi Hitel: a GOP 4.1. és KMOP Hitel Program keretében nyújtott, forint alapú hitel Új Széchenyi Hitel beruházási hitel A hitel célja az alkalmas mikro- és kisvállalkozások beruházási igényeinek finanszírozása. Beruházás: tevékenységbıvítés, immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerősítése, továbbá új gépek, berendezések vásárlása, kapacitásbıvítés és egyéb hasonló fejlesztések. Beruházási hitel: olyan éven túli lejáratú hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Beruházás finanszírozására. Az Ügyfél a kölcsön összegét a hitelszerzıdésben meghatározott törlesztési idı alatt és, legalább 1 év, de legfeljebb 10 év alatt köteles visszafizetni. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag a hitelszerzıdésben meghatározott beruházási célra fordíthatja. A hitel törlesztésének kezdı idıpontja a hitelszerzıdés megkötésének napjához képest 2 hónappal késıbb kezdıdik, de legfeljebb 24 hónappal halasztható el. Beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén a forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30%-át. Az ilyen hitelek egésze Beruházási hitelnek tekintendı, így azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a tevékenységbıvítési hitelcél külön igazolása. Elvárt önerı: azaz a program keretén kívül esı forrás biztosítása: a Projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a, amely addigi vagy jövıbeli felhasználását az Ügyfél a hitel folyósítása elıtt köteles igazolni. Az Ügyfél jogosult tartozását elıtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné Új Széchenyi Hitel forgóeszköz finanszírozási hitel A hitel célja az alkalmas mikro-és kisvállalkozások forgóeszköz igényeinek finanszírozása. Forgóeszköz: olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök, amelyek egy termelési ciklus során jellemzıen elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az elıállított új termék részévé válik. Forgóeszköz hitel: forgóeszköz finanszírozásra szolgáló hitel, ide nem értve a folyószámlahitelt. 7

8 Az Ügyfél a kölcsön összegét a hitelszerzıdésben meghatározott törlesztési idı alatt, de legfeljebb 3 év alatt köteles visszafizetni. Elvárt önerı nem kerül meghatározásra. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag gazdasági tevékenységéhez szükséges forgóeszközök beszerzésére fordíthatja. A hitel törlesztésének kezdı idıpontja a hitelszerzıdés megkötésének napjához képest 2 hónappal késıbb kezdıdik. Az Ügyfél jogosult tartozását elıtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Társaság, valamint tekintettel arra, hogy az Új Széchenyi Hitel folyósítása az Európai Unió által finanszírozott GOP 4.1 és KMOP Hitel Program keretében történik, a Hitel Program lebonyolításában résztvevı szervezetek, különösen az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt (továbbiakban: MV Zrt.) valamint a MAG - Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: MAG Zrt.), jogosult a Kölcsönnek a Kölcsönszerzıdésben foglalt célra történı felhasználását, valamint az Adós gazdálkodását vizsgálni és ellenırizni. Az Adós köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követı 10. év végéig megırizni, és a Társaság kérésére bemutatni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a hozzá benyújtott adatokat a Társaság jogosult ellenırizni, az adatait az MV Zrt., a MAG Zrt., valamint az EU forrásainak ellenırzésére hivatott szerveknek átadni. Ennek keretében - mind a Társaság, mind az elıbbi szervezetek - jogosultak az Adós könyveibe közvetlenül betekinteni, az Adós gazdálkodását akár a helyszínen is ellenırizni, tıle adatokat kérni Kedvezményezettek köre A Társaság által nyújtott Új Széchenyi hitelt deviza belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó vehet részt. Az Új Széchenyi Hitel igénybevevıje a 800/2008/EK rendelek szerinti mikro- és kisvállalkozások lehetnek. Az Új Széchenyi Hitel Program keretében nem minısül kizáró oknak, ha az Ügyfélnek más hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hiteltartozása, illetve az Országos Mikrohitel Alapból igényelt hiteltartozása áll fenn Támogatható Projektek Az Új Széchenyi Hitel keretében az alábbi Projektek finanszírozhatók: gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások finanszírozása; meglévı üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bıvítése és/vagy fejlesztése; és/vagy gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbıvítéshez, vagy Beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelı Forgóeszközbeszerzések finanszírozását is. Tevékenység bıvítés: készletek bıvítése, új munkaerı alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bıvítése, technológiakorszerősítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), 8

9 meglévı üzleti infrastruktúra bıvítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.), új partnerrel (szállító/vevı) való együttmőködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbıvítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása Kizáró okok A Társaság nem nyújt hitelt az alábbi tevékenységet folytató vállalkozások részére: környezetszennyezéssel járó tevékenység, fegyver- és lıszergyártás (TEÁOR 2960), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9271), spekulációs célú ingatlan-, részvény- vagy üzletrész vásárlási tevékenység, kábítószer elıállítás, kereskedelem, pénzmosás, játékautomaták üzemeltetése, prostitúció elısegítése. Az Ügyfélnek a hitelkérelemében nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti kizáró okok nem állnak fenn. A Társaság a pénzügyi szolgáltatási szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a teljesítést megtagadja, ha a kedvezményezett vagy az ügyfél nyilatkozata valótlan adatokat tartalmaz Hitelkérelem elutasítása A Társaság elutasíthatja az olyan vállalkozás által benyújtott hitelkérelmet, aki a Társaságnál korábban hitelt vett igénybe és az új kérelem benyújtását megelızı 5 éven belül ki nem egyenlített hiteltartozása volt, a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, fennálló ügyletéhez kapcsolódóan garancia beváltása folyamatban van, és/vagy a hitelkérelmet benyújtó vállalkozás kapcsolt vállalkozásainál, és/vagy a képviselıjével illetve tagjaival egy háztartásban élı személyekkel, és/vagy a fedezetül felajánlott ingatlan/ingóság tulajdonosával, annak kapcsolt vállalkozásaival, és/vagy a vele egy háztartásban élı személyekkel szemben állnak fenn az elutasításra alapot adó okok Támogatásból kizártak köre A Társaság nem nyújt hitelt olyan vállalkozásnak (figyelembe véve a hiteligénylı vállalkozást, annak kapcsolt vállalkozásait, képviselıjével, tagjaival egy háztartásban élı személyeket, a fedezetül felajánlott ingatlan/ingóság tulajdonosát, vele egy háztartásban élı személyeket és kapcsolt vállalkozásait) aki csıd-, felszámolási-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll, akit a cégnyilvántartásból töröltek, illetve akivel szemben erre irányuló eljárás indult; akinek lejárt és át nem ütemezett (fizetési halasztás, részletfizetés kivételével) köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási tartozása) van; aki a Hitelszerzıdés megkötésének idején az üzletszerő mőködéshez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 9

10 akivel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetıjogi intézkedésnek lehet helye, illetve akivel szemben a bíróság büntetıjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá aki a hitelkérelem benyújtását megelızı 3 éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerzıdésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; aki az adott, illetve az azt megelızı két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesül, illetve részesülne csekély összegő (de minimis) támogatásban továbbá minden olyan esetben, amelynél a Társaság a hitel visszafizetését kockázatosnak ítéli meg A Társaság nem nyújt hitelt az alábbi célú felhasználásra I. az Ügyfél által visszaigényelhetı általános forgalmi adó finanszírozására fennálló hitel finanszírozására üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlásra a hiteligénylı vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezetı tisztségviselıitıl, vezetı állású munkavállalójától, illetve (amennyiben ez a pont alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történı, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közremőködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására. II. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/ alapján részesíthetık Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások; az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzı vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás; a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer 10

11 értelmében kiváló minıségő, közepes minıségő és gyenge minıségő A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások esetében; nehéz helyzetben lévı vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]. A Társaság hitelmőveletet kizárólag olyan Ügyfél részére végez, aki (amely) bankszámlával rendelkezik Az Új Széchenyi Hitel felhasználásának határideje Az Ügyfélnek a támogatott Projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül kell megkezdenie és a szerzıdéskötést követı 24 hónapon belül kell befejeznie, amely határidı indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. Az Ügyfél a Projekt megvalósulását annak befejezésekor hitelt érdemlıen, dokumentumokkal is alátámasztottan kötelessége igazolni a Társaság felé Kombinált Mikrohitel (KMH) A Kombinált Mikrohitel KMOP 1.3 Intézkedésbıl és KMOP /M Komponensbıl illetve GOP 4.1 Intézkedésbıl és GOP /M Komponensbıl finanszírozott program, melynek keretében 1-10 millió Ft összegő vissza nem térítendı támogatás, és (azzal párhuzamosan) 1-20 millió Ft összegő Hitel folyósítható a Kedvezményezett számára, a Pályázati Projektérték legalább 10%-nak megfelelı önerı Kedvezményezett általi biztosítása mellett. Az elvárt önerı forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás. A Kombinált Mikrohitelre az Új Széchenyi Hitelhez képest a jelen pont alatt szabályozott, speciális szabályok vonatkoznak, egyéb - jelen pontban nem szabályozott - kérdésben az Üzletszabály és ÁSZF általános szabályai irányadóak Hitel termék A KMH Hitelprogram keretében nyújtott hitel forintalapú, összege 1 millió Ft - 20 millió Ft azzal, hogy a hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegő vissza nem térítendı támogatásnak a megítélésével együtt nyújtható; a vissza nem térítendı támogatás, a hitel és a kedvezményezett által nyújtott legalább 10%-os önerı együttesen képezi a pályázati projektértéket; a vissza nem térítendı támogatás maximális mértéke a hitel összegének 100%-a lehet. A hitel futamideje maximum 120 hó, a tıketörlesztés türelmi ideje maximum 24 hó. Elvárt önerı: a pályázati projektérték legalább 10%-a, amely rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor a Kedvezményezettnek igazolnia kell. Biztosíték minden esetben szükséges. A Társaság elsısorban ingatlanfedezetet fogad el. Az Ügyfél jogosult tartozását elıtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 11

12 Elıtörlesztés A KMH Hitelprogram keretében folyósított Hitelek a Kedvezményezett által az alábbi elıtörlesztési díjak mellett törleszthetık elı: a projekt megvalósítási idıszakában az elıtörlesztéssel érintett összeg 5%-a, a projekt fenntartási idıszakában az elıtörlesztéssel érintett összeg 3%-a Kedvezményezettek köre: Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezı Mikrovállalkozások, melyek megfelelnek a 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint mikrovállalkozásnak. Az adott naptári évben a Kedvezményezett vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása egyszer részesíthetı támogatásban a KMH Hitelprogram keretében. A fenti feltételnek való megfelelés vizsgálatánál a pályázat beadásának idıpontja az irányadó, nem a támogatási döntés dátuma Támogatható Projektek Új, egyenként minimum nettó ,- Ft beszerzési értékő tárgyi eszköz beszerzése; Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,- Ft értékő hardver beszerzése; Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztéső szoftverek kivételével); Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás A Kombinált Mikrohitel az alábbi célokra nem használható fel I. A visszaigényelhetı általános forgalmi adó finanszírozására; a Hpt. 3. alapján nyújtott, illetve igénybevett pénzügyi, vagy kiegészítı pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására; üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve mőszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzése; a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozása. II. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/ alapján meghatározottak szerint. 12

13 A Kombinált Mikrohitel keretében az alábbi projektek nem támogathatók Mezıgazdasági termékek termelésére, elıállítására irányuló projektek; az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar,hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti- vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat; turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése A Kombinált Mikrohitel felhasználásának határideje A kedvezményezett a projekt megvalósítását a projekt megkezdésétıl, illetve a hitelszerzıdés hatálybalépését (ezek közül a késıbbit) követı 12 hónapon belül köteles befejezni. Az elszámolás (a záró kifizetés igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétıl számított 90 naptári nap A Kombinált Mikrohitelben részesíthetı projektek megvalósítási helye Azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek Magyarország területén, nem vidékies településen fekvı székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listája a oldalról letölthetı A Kombinált Mikrohitel vissza nem térítendı támogatásához benyújtandó dokumentumok A vissza nem térítendı támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok a hitel igénylésével együtt nyújtandók be a Társasághoz, melyet a Társaság továbbít a MAG Zrt. részére. A vissza nem térítendı támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok a oldal Pályázatok/Vállalkozásfejlesztési Program/Mikrovállalkozások fejlesztése menüpont alatt tölthetı le. 2. A hiteltermékek díjai A Társaság hiteldíjként az alábbi díjakat számíthatja fel: 2.1. Szerzıdéskötési díj A hitelszerzıdés megkötésével összefüggésben összesen legfeljebb az alábbi összegő bruttó tranzakciós díjat számítja fel: 36 hónapnál hosszabb futamidı esetén ,- Ft, 12 hónaptól 36 hónapig terjedı futamidı esetén a szerzıdött hitelösszeg 1%-a, 12 hónap alatti futamidı esetén a szerzıdött hitelösszeg 0,5%-a Ügyleti kamat Az igénybe vett kölcsön után az Ügyfél ügyleti (szerzıdéses) kamatot fizet, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat -1,5% vagy +3,5% ügyfélminısítéstıl függıen, legfeljebb 9%. Az ügyleti kamat konkrét mértékét egyedi hitelszerzıdésben történı megállapodás szerint rögzítik a felek. A kamat kiszámítása az éves kamatláb alkalmazásával napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következı képlet alapján történik: 13

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2010 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben