ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága

2 I. Bevezetı rendelkezések A Termék- és Üzletszabályzat (továbbiakban TÜSZ) célja, hogy mind az Ügyfél, mind az Alföld-Faktoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Társaság) érdekében határozott és egyértelmő alapját adja a kapcsolatoknak, melyben a Társaság minden, rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elısegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, védelmezni üzleti érdekeit. A Társaság és az Ügyfelei közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom. A pénzügyi szolgáltatások részletes szabályait, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket a személyre szóló szerzıdések tartalmazzák. 1. Ügyfelek azonosítása, képviselık 1.1. A Társaság az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében, az Ügyfél megbízásainak teljesítését, illetve szolgáltatás nyújtását megelızıen a pénzmosás megelızése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabályban megjelölt személyekre vonatkozóan azonosítást végez, illetve meggyızıdik az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Társaság az azonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések elıírják, valamint amelyek vizsgálata a Társaság belátása alapján a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt A Társaság a pénzmosás megelızése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelıen jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltıl nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Társaságnak a tudomásszerzéstıl számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni A Társaság az Ügyféllel történı kapcsolattartás és a különbözı szolgáltatások magasabb színvonalon történı nyújtása érdekében a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályban elıírt ügyféladatokon túl az egyedi szerzıdésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltıl, illetve azok igazolására felhívni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének a Társaság által meghatározott módon és határidıben nem tesz eleget, a Társaság jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését Az Ügyfél köteles a Társaságnak bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és becsatolni a hiteles aláírási címpéldányát. A Társaság a képviseleti jog megbízások körére vagy összeghatárra vonatkozó korlátozását nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több képviselıje van, a Társaság bármelyik képviselı bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben az Ügyfél alapító okiratában/szerzıdésében a képviselı személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Társaság az ekként feljogosított képviselı(k) bejelentését fogadja el érvényesnek. A képviselı bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha 2

3 a megválasztását, valamint aláírását, hitelt érdemlı módon igazolja. Amennyiben a képviselı megbízatása megszőnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Társaság mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezetı másként nem rendelkezik Amennyiben vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Társaság a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetve egyéb bírósági, hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult A képviselık személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelelı módon történı bejelentésébıl származó esetleges károkért a Társaságot felelısség nem terheli A Társaság jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselıket, illetve azok aláírás címpéldányait mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyféltıl a Társasághoz nem érkezik meg, illetve amíg az Ügyfél a képviseletben történt változást feltüntetı, hatályos, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, továbbá az új képviselı eredeti aláírási címpéldányát a Társasághoz nem nyújtja be. Amennyiben az Ügyféltıl származó dokumentumon aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltérıen aláíró személy aláírása van, a Társaság a dokumentumot az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelmően tisztázott, a Társaság az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebbıl eredı károkért a Társaság nem vállal felelısséget A Társaság az Ügyfél, illetve a képviselı aláírását a nála bejelentett aláírási címpéldányával való összehasonlítás útján azonosítja. A Társaság a tıle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelısséggel nem tartozik Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél Társaság képviselıjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére az ügyvezetı igazgató vagy annak megbízottja képviselıként bemutat. Egyéb esetekben írásbeli meghatalmazás szükséges A Társaság üzleti helyiségeiben dolgozó alkalmazottait ide nem értve a biztonsági szolgálat tagjait amennyiben jogszabály eltérıen nem rendelkezik vagy a körülményekbıl más nem következik (pl. belsı építési, karbantartási munkálatokban résztvevık esetében) - Társaság képviselıjének lehet tekinteni A Társaság nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Társaság képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Társaság igazolni köteles. 3

4 2. A teljesítés helye, ideje 2.1. A teljesítés helye a Társaság és az Ügyfél kapcsolatában a Társaság székhelye, illetve az a hely, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerzıdésben akként megjelölt A Társaság javára történı bármely fizetés teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a fizetés összegét a Társaság által megadott bankszámlán jóváírják Az Ügyfél javára történı bármely fizetés teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen az összeget az Ügyfél bankszámláján jóváírták. Az Ügyfél javára történt fizetés összegét a Társaság köteles az Ügyfél által megadott bankszámlára átutalni Amennyiben az Ügyfél részére elıírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy a szerzıdés másként nem rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követı elsı munkanap. A bankszünnap a fizetési határidı számítása szempontjából munkaszüneti napnak tekintendı A Társaság és az Ügyfél egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos minden felmerülı költség azt terheli, akit a fizetési kötelezettség terhel. 3. Közremőködı igénybevétele 3.1. A Társaság jogosult harmadik személy közremőködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltıl kapott megbízás teljesítése vagy a saját követelése érvényesítése érdekében szükséges. A Társaság a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közremőködı felelısségét jogszabály korlátozza, a Társaság felelıssége is ehhez igazodik. 4. Társaság felelıssége 4.1. A Társaság pénzügyi szolgáltató tevékenysége során a pénzügyi vállalkozástól elvárható gondossággal jár el a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és más, a pénzügyi intézményekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen A Társaság megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az ıt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseirıl a Társaságot értesíteni. Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a Társaságnak bizonyítani A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek a Társaságon kívül álló és el nem hárítható okból így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegő cselekmények, stb. következtek be Nem felel a Társaság a mőködésének megzavarásából eredı kárért, ideértve a karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott mőködést, valamint, ha a Társaság jelentıs ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza mőködését. 4

5 4.5. Nem felel a Társaság az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél felróható magatartása akadályozza A Társaság nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvıképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellı idıben, írásban, a cselekvıképességében idıközben beállott változásokról. 5. Kézbesítés 5.1. A Társaság az Ügyfél részére szóló szerzıdéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban együttesen: iratok) arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Amennyiben Társaság az Ügyféllel kölcsönszerzıdést köt, akkor az Ügyfél köteles gondoskodni a szerzıdés megkötésének idıpontjától kezdve a szerzıdés fennállásának tartama alatt arról, hogy folyamatosan rendelkezzen a megadott kézbesítési címen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselıvel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselı) hiányára elınyök szerzése végett az Ügyfél nem hivatkozhat Ilyen cím hiányában a Társaság az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat. A Társaság nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentıs egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más a Társaságon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredı károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredı kár az Ügyfelet terheli A Társaság az Ügyfél részére vagyoni jogot megtestesítı okmányt kizárólag annak írásbeli utasítására és csak értéklevélben küld meg postai kézbesítés útján. A kézbesítés költségei és veszélye minden esetben az Ügyfelet terhelik A Társaság az Ügyfél részére szóló iratokat köteles ajánlottan postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolati kézjeggyel ellátott példánya a Társaság birtokában van és a posta az átvételt körbélyegzıvel vagy egyéb módon igazolta vagy az elküldést postai alkalmazott kézjegyével ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja A Társaság által küldött írásos értesítéseket ellenkezı bizonyításig a postára adást követı 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni Amennyiben a Társaság valamely küldeményt tértivevényes ajánlott küldeményként szabályszerően ad postára (pl. a felmondást tartalmazó nyilatkozat), az Ügyféllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthetı nem volt, vagy arról az Ügyfél nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az elsı postai kézbesítése megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem megállapítható, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított 5. (ötödik) munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak 5

6 visszaküldte A Társaság részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amelyet a Társaság a teljesítés helyeként a szerzıdésben megjelölt. A Társaság nem felel a postai úton történı kézbesítés hibáiból eredı károkért. 6. A kapcsolattartás formája, írásbeliség 6.1. A Társaság az Ügyféllel különbözı módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következık: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat A Társaság a pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzıdést csak írásban köt Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerzıdéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerzıdéses ajánlatokat, közléseket és szerzıdések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni Amennyiben a Társaság és az Ügyfél közötti üzenetváltásra telefax, telex vagy útján kerül sor, a Társaság kizárja a felelısségét banktitok és/vagy üzleti titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért. A felek kizárhatják az elektronikus üzenetváltás módját egyes vagy minden üzleti- és banktitokra. 6

7 II. Új Széchenyi Hitel és Kombinált Mikrohitel Termékleírás 1. Termékleírás 1.1. Új Széchenyi Hitel A Társaság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre kerülı Új Széchenyi Hitel Program GOP 4.1. és a KMOP Hitel Program keretében rendelkezésére bocsátott refinanszírozási források, vagy saját forrásának terhére az alábbi hiteleket nyújtja. Hitel fajtája: Új Széchenyi Hitel: a GOP 4.1. és KMOP Hitel Program keretében nyújtott, forint alapú hitel Új Széchenyi Hitel beruházási hitel A hitel célja az alkalmas mikro- és kisvállalkozások beruházási igényeinek finanszírozása. Beruházás: tevékenységbıvítés, immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerősítése, továbbá új gépek, berendezések vásárlása, kapacitásbıvítés és egyéb hasonló fejlesztések. Beruházási hitel: olyan éven túli lejáratú hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Beruházás finanszírozására. Az Ügyfél a kölcsön összegét a hitelszerzıdésben meghatározott törlesztési idı alatt és, legalább 1 év, de legfeljebb 10 év alatt köteles visszafizetni. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag a hitelszerzıdésben meghatározott beruházási célra fordíthatja. A hitel törlesztésének kezdı idıpontja a hitelszerzıdés megkötésének napjához képest 2 hónappal késıbb kezdıdik, de legfeljebb 24 hónappal halasztható el. Beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén a forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30%-át. Az ilyen hitelek egésze Beruházási hitelnek tekintendı, így azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a tevékenységbıvítési hitelcél külön igazolása. Elvárt önerı: azaz a program keretén kívül esı forrás biztosítása: a Projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a, amely addigi vagy jövıbeli felhasználását az Ügyfél a hitel folyósítása elıtt köteles igazolni. Az Ügyfél jogosult tartozását elıtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné Új Széchenyi Hitel forgóeszköz finanszírozási hitel A hitel célja az alkalmas mikro-és kisvállalkozások forgóeszköz igényeinek finanszírozása. Forgóeszköz: olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök, amelyek egy termelési ciklus során jellemzıen elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az elıállított új termék részévé válik. Forgóeszköz hitel: forgóeszköz finanszírozásra szolgáló hitel, ide nem értve a folyószámlahitelt. 7

8 Az Ügyfél a kölcsön összegét a hitelszerzıdésben meghatározott törlesztési idı alatt, de legfeljebb 3 év alatt köteles visszafizetni. Elvárt önerı nem kerül meghatározásra. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag gazdasági tevékenységéhez szükséges forgóeszközök beszerzésére fordíthatja. A hitel törlesztésének kezdı idıpontja a hitelszerzıdés megkötésének napjához képest 2 hónappal késıbb kezdıdik. Az Ügyfél jogosult tartozását elıtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Társaság, valamint tekintettel arra, hogy az Új Széchenyi Hitel folyósítása az Európai Unió által finanszírozott GOP 4.1 és KMOP Hitel Program keretében történik, a Hitel Program lebonyolításában résztvevı szervezetek, különösen az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt (továbbiakban: MV Zrt.) valamint a MAG - Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: MAG Zrt.), jogosult a Kölcsönnek a Kölcsönszerzıdésben foglalt célra történı felhasználását, valamint az Adós gazdálkodását vizsgálni és ellenırizni. Az Adós köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követı 10. év végéig megırizni, és a Társaság kérésére bemutatni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a hozzá benyújtott adatokat a Társaság jogosult ellenırizni, az adatait az MV Zrt., a MAG Zrt., valamint az EU forrásainak ellenırzésére hivatott szerveknek átadni. Ennek keretében - mind a Társaság, mind az elıbbi szervezetek - jogosultak az Adós könyveibe közvetlenül betekinteni, az Adós gazdálkodását akár a helyszínen is ellenırizni, tıle adatokat kérni Kedvezményezettek köre A Társaság által nyújtott Új Széchenyi hitelt deviza belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó vehet részt. Az Új Széchenyi Hitel igénybevevıje a 800/2008/EK rendelek szerinti mikro- és kisvállalkozások lehetnek. Az Új Széchenyi Hitel Program keretében nem minısül kizáró oknak, ha az Ügyfélnek más hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hiteltartozása, illetve az Országos Mikrohitel Alapból igényelt hiteltartozása áll fenn Támogatható Projektek Az Új Széchenyi Hitel keretében az alábbi Projektek finanszírozhatók: gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások finanszírozása; meglévı üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bıvítése és/vagy fejlesztése; és/vagy gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbıvítéshez, vagy Beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelı Forgóeszközbeszerzések finanszírozását is. Tevékenység bıvítés: készletek bıvítése, új munkaerı alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bıvítése, technológiakorszerősítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), 8

9 meglévı üzleti infrastruktúra bıvítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.), új partnerrel (szállító/vevı) való együttmőködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbıvítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása Kizáró okok A Társaság nem nyújt hitelt az alábbi tevékenységet folytató vállalkozások részére: környezetszennyezéssel járó tevékenység, fegyver- és lıszergyártás (TEÁOR 2960), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9271), spekulációs célú ingatlan-, részvény- vagy üzletrész vásárlási tevékenység, kábítószer elıállítás, kereskedelem, pénzmosás, játékautomaták üzemeltetése, prostitúció elısegítése. Az Ügyfélnek a hitelkérelemében nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti kizáró okok nem állnak fenn. A Társaság a pénzügyi szolgáltatási szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a teljesítést megtagadja, ha a kedvezményezett vagy az ügyfél nyilatkozata valótlan adatokat tartalmaz Hitelkérelem elutasítása A Társaság elutasíthatja az olyan vállalkozás által benyújtott hitelkérelmet, aki a Társaságnál korábban hitelt vett igénybe és az új kérelem benyújtását megelızı 5 éven belül ki nem egyenlített hiteltartozása volt, a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, fennálló ügyletéhez kapcsolódóan garancia beváltása folyamatban van, és/vagy a hitelkérelmet benyújtó vállalkozás kapcsolt vállalkozásainál, és/vagy a képviselıjével illetve tagjaival egy háztartásban élı személyekkel, és/vagy a fedezetül felajánlott ingatlan/ingóság tulajdonosával, annak kapcsolt vállalkozásaival, és/vagy a vele egy háztartásban élı személyekkel szemben állnak fenn az elutasításra alapot adó okok Támogatásból kizártak köre A Társaság nem nyújt hitelt olyan vállalkozásnak (figyelembe véve a hiteligénylı vállalkozást, annak kapcsolt vállalkozásait, képviselıjével, tagjaival egy háztartásban élı személyeket, a fedezetül felajánlott ingatlan/ingóság tulajdonosát, vele egy háztartásban élı személyeket és kapcsolt vállalkozásait) aki csıd-, felszámolási-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll, akit a cégnyilvántartásból töröltek, illetve akivel szemben erre irányuló eljárás indult; akinek lejárt és át nem ütemezett (fizetési halasztás, részletfizetés kivételével) köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási tartozása) van; aki a Hitelszerzıdés megkötésének idején az üzletszerő mőködéshez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 9

10 akivel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetıjogi intézkedésnek lehet helye, illetve akivel szemben a bíróság büntetıjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá aki a hitelkérelem benyújtását megelızı 3 éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerzıdésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; aki az adott, illetve az azt megelızı két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesül, illetve részesülne csekély összegő (de minimis) támogatásban továbbá minden olyan esetben, amelynél a Társaság a hitel visszafizetését kockázatosnak ítéli meg A Társaság nem nyújt hitelt az alábbi célú felhasználásra I. az Ügyfél által visszaigényelhetı általános forgalmi adó finanszírozására fennálló hitel finanszírozására üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlásra a hiteligénylı vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezetı tisztségviselıitıl, vezetı állású munkavállalójától, illetve (amennyiben ez a pont alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történı, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közremőködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására. II. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/ alapján részesíthetık Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások; az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzı vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás; a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer 10

11 értelmében kiváló minıségő, közepes minıségő és gyenge minıségő A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások esetében; nehéz helyzetben lévı vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]. A Társaság hitelmőveletet kizárólag olyan Ügyfél részére végez, aki (amely) bankszámlával rendelkezik Az Új Széchenyi Hitel felhasználásának határideje Az Ügyfélnek a támogatott Projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül kell megkezdenie és a szerzıdéskötést követı 24 hónapon belül kell befejeznie, amely határidı indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. Az Ügyfél a Projekt megvalósulását annak befejezésekor hitelt érdemlıen, dokumentumokkal is alátámasztottan kötelessége igazolni a Társaság felé Kombinált Mikrohitel (KMH) A Kombinált Mikrohitel KMOP 1.3 Intézkedésbıl és KMOP /M Komponensbıl illetve GOP 4.1 Intézkedésbıl és GOP /M Komponensbıl finanszírozott program, melynek keretében 1-10 millió Ft összegő vissza nem térítendı támogatás, és (azzal párhuzamosan) 1-20 millió Ft összegő Hitel folyósítható a Kedvezményezett számára, a Pályázati Projektérték legalább 10%-nak megfelelı önerı Kedvezményezett általi biztosítása mellett. Az elvárt önerı forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás. A Kombinált Mikrohitelre az Új Széchenyi Hitelhez képest a jelen pont alatt szabályozott, speciális szabályok vonatkoznak, egyéb - jelen pontban nem szabályozott - kérdésben az Üzletszabály és ÁSZF általános szabályai irányadóak Hitel termék A KMH Hitelprogram keretében nyújtott hitel forintalapú, összege 1 millió Ft - 20 millió Ft azzal, hogy a hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegő vissza nem térítendı támogatásnak a megítélésével együtt nyújtható; a vissza nem térítendı támogatás, a hitel és a kedvezményezett által nyújtott legalább 10%-os önerı együttesen képezi a pályázati projektértéket; a vissza nem térítendı támogatás maximális mértéke a hitel összegének 100%-a lehet. A hitel futamideje maximum 120 hó, a tıketörlesztés türelmi ideje maximum 24 hó. Elvárt önerı: a pályázati projektérték legalább 10%-a, amely rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor a Kedvezményezettnek igazolnia kell. Biztosíték minden esetben szükséges. A Társaság elsısorban ingatlanfedezetet fogad el. Az Ügyfél jogosult tartozását elıtörleszteni anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 11

12 Elıtörlesztés A KMH Hitelprogram keretében folyósított Hitelek a Kedvezményezett által az alábbi elıtörlesztési díjak mellett törleszthetık elı: a projekt megvalósítási idıszakában az elıtörlesztéssel érintett összeg 5%-a, a projekt fenntartási idıszakában az elıtörlesztéssel érintett összeg 3%-a Kedvezményezettek köre: Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezı Mikrovállalkozások, melyek megfelelnek a 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint mikrovállalkozásnak. Az adott naptári évben a Kedvezményezett vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása egyszer részesíthetı támogatásban a KMH Hitelprogram keretében. A fenti feltételnek való megfelelés vizsgálatánál a pályázat beadásának idıpontja az irányadó, nem a támogatási döntés dátuma Támogatható Projektek Új, egyenként minimum nettó ,- Ft beszerzési értékő tárgyi eszköz beszerzése; Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,- Ft értékő hardver beszerzése; Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztéső szoftverek kivételével); Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás A Kombinált Mikrohitel az alábbi célokra nem használható fel I. A visszaigényelhetı általános forgalmi adó finanszírozására; a Hpt. 3. alapján nyújtott, illetve igénybevett pénzügyi, vagy kiegészítı pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására; üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve mőszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzése; a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozása. II. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/ alapján meghatározottak szerint. 12

13 A Kombinált Mikrohitel keretében az alábbi projektek nem támogathatók Mezıgazdasági termékek termelésére, elıállítására irányuló projektek; az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar,hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti- vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat; turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése A Kombinált Mikrohitel felhasználásának határideje A kedvezményezett a projekt megvalósítását a projekt megkezdésétıl, illetve a hitelszerzıdés hatálybalépését (ezek közül a késıbbit) követı 12 hónapon belül köteles befejezni. Az elszámolás (a záró kifizetés igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétıl számított 90 naptári nap A Kombinált Mikrohitelben részesíthetı projektek megvalósítási helye Azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek Magyarország területén, nem vidékies településen fekvı székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listája a oldalról letölthetı A Kombinált Mikrohitel vissza nem térítendı támogatásához benyújtandó dokumentumok A vissza nem térítendı támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok a hitel igénylésével együtt nyújtandók be a Társasághoz, melyet a Társaság továbbít a MAG Zrt. részére. A vissza nem térítendı támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok a oldal Pályázatok/Vállalkozásfejlesztési Program/Mikrovállalkozások fejlesztése menüpont alatt tölthetı le. 2. A hiteltermékek díjai A Társaság hiteldíjként az alábbi díjakat számíthatja fel: 2.1. Szerzıdéskötési díj A hitelszerzıdés megkötésével összefüggésben összesen legfeljebb az alábbi összegő bruttó tranzakciós díjat számítja fel: 36 hónapnál hosszabb futamidı esetén ,- Ft, 12 hónaptól 36 hónapig terjedı futamidı esetén a szerzıdött hitelösszeg 1%-a, 12 hónap alatti futamidı esetén a szerzıdött hitelösszeg 0,5%-a Ügyleti kamat Az igénybe vett kölcsön után az Ügyfél ügyleti (szerzıdéses) kamatot fizet, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat -1,5% vagy +3,5% ügyfélminısítéstıl függıen, legfeljebb 9%. Az ügyleti kamat konkrét mértékét egyedi hitelszerzıdésben történı megállapodás szerint rögzítik a felek. A kamat kiszámítása az éves kamatláb alkalmazásával napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következı képlet alapján történik: 13

14 kölcsön összege * kamatláb % * napok száma naptári napokban * 100 Elszámolási napként a hitelszerzıdés alapján keletkezett havi rendszeres fizetési kötelezettség tıke, kamat teljesítésérésére a hitelszerzıdésben meghatározott napot, illetve amennyiben e nap nem banki napra esik, akkor az azt követı elsı üzleti napot kell meghatározni Fel nem számított költségek A Társaság a Kombinált Mikrohitel keretében nyújtott kölcsön során nem számít fel: hitelbírálati díjat, folyósítási jutalékot, kezelési költséget, rendelkezésre tartási díjat, szerzıdésmódosítási díjat Egyéb költségek A szerzıdéskötési díj nem foglalja magában a következı az Ügyfél által viselt költségeket: a szerzıdéskötés során felmerülı közjegyzıi költséget, a jelzálog bejegyzési költséget; a késedelmi kamatot, monitoring költséget (a késedelemmel kapcsolatosan a Társaság által felszámított bármely költség, felszólítás költsége, stb.) végrehajtási költséget (ügyvédi költség, behajtási közremőködı költsége, stb.) 2.5. Közjegyzıi költség és jelzálog bejegyzési költség A Társaság a hitelszerzıdést közjegyzıi okiratba foglaltatja. A közjegyzıi eljárás költsége illetve az esetleges jelzálogjog bejegyzésének költségei az Ügyfelet terhelik. A Társaság a hitelkérelem elbírálása során tájékoztatja az Ügyfelet a várható költségek nagyságáról A késedelmi kamat A hiteldíj tartozás késedelmes teljesítése esetén a késedelem idıszakára az Ügyfél a tartozás után késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdı napja a hiteldíj fizetés esedékességének a napja. A Társaság a késedelmi kamatot a hiteldíj tartozás kiegyenlítésének napjáig számítja fel. A hitelszerzıdés futamidejének lejárta illetıleg a Társaság részérıl történı felmondása esetén a fennálló teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik. A késedelmi kamat számításának kezdı idıpontja a hitel lejáratának, illetıleg a felmondásának napja. A lejárt tıketartozás késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat + 6%. A kamat számítása megegyezik az ügyleti kamat számítási módjával Monitoring költség A Társaságnak az Ügyfél késedelmével kapcsolatos és szükséges intézkedésével összefüggı valamennyi költségének megtérítése az Ügyfelet terheli. 14

15 2.8. Végrehajtási költségek Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti szerzıdéses kötelezettségét és a szerzıdés felmondása után a Társaság a fennálló követelés behajtásra kényszerül, úgy a behajtás során felmerülı minden költség, különösen az ügyvédi költség, behajtási közremőködı költsége, bírósági végrehajtó költsége az Ügyfelet terheli. Amennyiben a Társaság ezeket a költségeket megelılegezi, úgy jogosult azokat az Ügyfél felé tovább terhelni. 15

16 III. Új Széchenyi Hitel és Kombinált Mikrohitel Eljárásrend 1. A hitelnyújtás elıkészítése 1.1. Elızetes tárgyalás A Társasághoz hitelnyújtási igénnyel forduló Ügyféllel a Társaság a Kombinált Mikrohitel esetében honlapról letölthetı Elızetes minısítés igénylı lap és az Elızetes minısítés igénylı laphoz készítendı üzleti terv Társaságunkhoz történı eljuttatását és elızetes minısítését követıen személyes tárgyaláson (ami lehet akár telefonon keresztül, akár formájában történı tárgyalás) méri fel a hitelnyújtási igényt, tisztáz minden az Ügyfél személyére, hiteligényére, ennek biztosítékaira vonatkozó olyan kérdést, amely annak eldöntéséhez szükséges, hogy az Ügyfél kérelme a Társaság szempontjából teljesíthetı-e. Amennyiben a hiteligény elızetesen megalapozottnak tekinthetı, a Társaság az Ügyfelet tájékoztatja a hitelkérelem benyújtásához szükséges tudnivalókról, ellátja a szükséges információval, valamint tájékoztatja a kérelem várható elbírálási idejérıl, az ügyfelet terhelı, várható költségekrıl, díjakról, a fizetési feltételekrıl és az esetleges szankciókról Hitelnyújtási kérelem A Társaság hitel-és pénzkölcsön nyújtási tevékenységét az Ügyfél által benyújtott kérelem alapján kezdi meg. A hitelnyújtási kérelmet a Társaság által rendszeresített, értelemszerően kitöltött formanyomtatványon kell benyújtani. A benyújtott formanyomtatványt (cégszerően) alá kell írni, és mellékelni kell hozzá a nyomtatványban megjelölt mellékleteket a megadott formában (eredeti, hitelesített másolat, másolat, stb.) egy-egy példányban. A mellékletek tekintetében a Társaság az eredeti okiratoktól csak kivételesen, indokolt esetben tekint el. A hiteligénylınek többek között nyilatkoznia kell a következırıl: az általa, vagy bármely kapcsolt vállalkozása által a folyamatban lévı, és az azt megelızı két pénzügyi évben esetlegesen igénybevett csekély összegő (de minimis) támogatások összegérıl, a hitelcélról, illetve a Projekt megvalósítási helyérıl; a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) kevesebb, mint 50%-át tette ki mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ); Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitelkérelem benyújtásakor felhatalmazza a Társaságot a hitelügylethez kapcsolódó banktitok/üzleti titok átadására az MV Zrt. számára A hitelkérelem érkeztetése, befogadása A hitelnyújtási hitelkérelmeket postán, kézbesítıvel, illetve az Ügyfél által személyesen lehet benyújtani. A Társaság a kérelmek átvételkor elvégzi a szükséges alaki vizsgálatot (aláírás, dátum, bélyegzı, stb.), az elızetes formai vizsgálatot, ellenırzi a szükséges mellékletek meglétét. A hiányos kérelem átvételekor az ügyfelet hiánypótlásra hívja fel. 16

17 1.4. Elızetes tartalmi vizsgálat A Társaság az elızetes tartalmi vizsgálat keretében ellenırzi, hogy a kérelem, illetve mellékletei megfelelıen vannak-e kitöltve és tartalmazzák-e azokat az alapvetı adatokat, amelyek az elbíráláshoz szükségesek, elıírtak. Az Ügyfelet az általa szolgáltatott információk valódiságáért felelısség terheli. Alaki vagy tartalmi szempontból hiányos kérelem esetén a Társaság az Ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, egyben tájékoztatja, hogy kérelmét csak a hiányzó információk beérkezése után tudja döntésre elıkészíteni és a bírálati idı is ezen idıponttól számítandó Hitelkérelem, hitelbírálat A Hitelkérelmet a Társaság az Ügyfél pénzügyi, jogi és gazdasági helyzetének, a Hitelkérelemben meghatározott hitelcél, illetve annak megvalósíthatóságának, valamint az Ügyfél által felajánlott biztosítékok értékének és érvényesíthetıségének elemzése alapján bírálja el. A Társaság az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat idırıl idıre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerő és szükséges. A Hitelkérelem Társaság által történı átvétele nem jelenti az Ügyfél hitelmőveletre vonatkozó ajánlatának elfogadását. A befogadott kérelmeket a Társaság érkezési sorrendben bírálja el. 2. A Hitelszerzıdés megkötése 2.1. A Hitelszerzıdés megkötésének és módosításának érvényességéhez a szerzıdésírásba foglalása szükséges A Társaság a hitelmővelet végzését felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, vagy az Ügyfél a hitel igénybevételére nem köteles, amennyiben a Hitelszerzıdés megkötése után akár a Társaság, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a Hitelszerzıdés teljesítése a Társaságtól, illetve az Ügyféltıl már nem várható el A Társaság a hitelt a Hitelszerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen az Ügyfél rendelkezésére tartja, és a Kölcsönt az Ügyfél által a Hitelszerzıdésben megjelölt bankszámlára folyósítja A Társaság a hitelmővelet végzését a Hitelszerzıdésben megjelölt feltételek teljesüléséhez kötheti. Amennyiben a Társaság által meghatározott feltételek a Hitelszerzıdésben meghatározott határidı leteltéig nem teljesülnek, a Társaság a hitelmővelet végzését megtagadja A Társaság az Ügyfél rendelkezésre tartási idıszak lejártát követı igénybevételeit visszautasíthatja. 3. A Hitelszerzıdés teljesítése 3.1. Az Ügyfélnek a támogatott Projektet a II. Új Széchenyi Hitel és Kombinált Mikrohitel Termékleírás fejezet Az Új Széchenyi Hitel felhasználásának határideje illetve A Kombinált Mikrohitel felhasználásának határideje pontban foglaltaknak 17

18 megfelelıen köteles megvalósítani. Az Ügyfél a Projekt megvalósulását annak befejezésekor hitelt érdemlıen, dokumentumokkal is alátámasztottan kötelessége igazolni a Társaság felé Az Ügyfél a Hitelszerzıdés fennállása alatt legalább az alábbi tájékoztatást közteles nyújtani a Társaságnak: megadja a hitelképesség vizsgálathoz, továbbá az adott hitelmővelethez kapcsolódó kockázatok kezeléséhez szükséges tájékoztatást és adatokat; rendelkezésre bocsátja a biztosítékul lekötött vagyonelemek lényeges adatait, azok változásait, valamint ezen vagyonelemekre vonatkozó okiratokat; a biztosítási díj fizetésének teljesítését a bankszámla kivonatok másolatának megküldésével, illetve bemutatásával igazolja; tájékoztatást nyújt minden olyan peres-, peren kívüli, végrehajtási és hatósági eljárásról, intézkedésrıl és vizsgálatról, az Ügyfél bármely vagyontárgyát érintı káreseményrıl, továbbá minden olyan egyéb lényeges körülményrıl, amely az Ügyfél Hitelszerzıdésben vállalt kötelezettségének teljesíthetıségét, vagy egyébként fizetıképességét érintheti; tájékoztatást ad a címében (székhelyében, telephelyében), vagy elérhetıségében, továbbá az azonosításához szükséges adataiban (pl. KSH szám, adószám, cégjegyzékszám) bekövetkezett változásokról; a Társaság kérésére minden olyan további információt rendelkezésre bocsát, amelyre a Társaságnak a hatályos jogszabályok alapján fennálló, illetve az adott hitelmővelethez kapcsolódó kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlen szüksége van. A Társaság a hitelszerzıdésben további tájékoztatási kötelezettséget is elıírhat az Ügyfél részére. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének az egyes események bekövetkeztét követı haladéktalanul köteles eleget tenni. A Társaság a Hitelszerzıdés fennállása alatt ellenırizheti, hogy az Ügyfél a Kölcsönt a szerzıdésben meghatározott célra fordítja-e. Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy Társaság erre felhatalmazott képviselıje az Ügyfélnél a helyszíni ellenırzést elvégezhesse. A helyszíni ellenırzés során az Ügyfél köteles a Társasággal együttmőködni, könyveibe, valamint pénzügyi nyilvántartásába a Társaság képviselıjének betekintést engedni, illetve a képviselı által kért okmányokat a Társaság rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az Ügyfél a Társaság által végzett hitelmőveletbıl fakadó kötelezettségei teljesítéséhez a költségvetés alrendszereitıl, illetve bármely más olyan szervezettıl vesz támogatást igénybe, amellyel szemben a Társaságnak adatszolgáltatási kötelezettsége áll fent, illetve az adott hitelmővelethez harmadik fél a Társaságnak forrást (refinanszírozás) biztosít, úgy a Társaság az Ügyfél által szolgáltatott adatokat a támogatást, vagy refinanszírozást nyújtó rendelkezésére bocsáthatja. Az Ügyfél köteles a támogatást, vagy a refinanszírozást nyújtó szervezet képviselıjének az ellenırzés elvégzését lehetıvé tenni. Az Ügyfél felhatalmazza a Társaságot arra, hogy az Ügyfélre vonatkozóan az illetékes adóhatóságnál, biztosítónál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervezetnél, illetıleg az Ügyféllel kapcsolatban álló pénzügyi intézménynél az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges információt szerezzen be. Az Ügyfél a Társaság fenti jogainak gyakorlása érdekében felhatalmazást ad a fenti adatokat kezelı intézményeknek, mint titokgazdának arra, hogy a Társaság részére az általa e célból kért információkat kiszolgáltassák. 18

19 4. Fizetések teljesítése 4.1. Az Ügyfél a Hitelszerzıdés alapján lehívott Kölcsön folyósításának és törlesztésének idıpontja, valamint az Ügyfél fennálló tartozása tekintetében a Társaság e célra szolgáló nyilvántartását és nyilatkozatait irányadónak és hitelesnek fogadja el A Társaság forint alapú kölcsönt nyújt. A Társaság az Ügyféllel szemben fennálló követelését forintban tartja nyilván. Az Ügyfél köteles a Hitelszerzıdésben meghatározott teljesítési idıpont(ok)ban fizetési kötelezettségének eleget tenni. Az Ügyfél, illetve a Társaság fizetési kötelezettsége abban az idıpontban minısül teljesítettnek, amikor a számlavezetı bank az esedékes összeget a Társaság, illetve az Ügyfél bankszámláján jóváírja Amennyiben az Ügyfél törlesztése a teljes esedékes tartozását nem fedezné, a Társaság a hatályos jogszabályok eltérı rendelkezése hiányában az Ügyfél törlesztését a következı sorrendben számolja el: elsıdlegesen a felmerült költségekre, a késedelmi kamatra, az ügyleti kamatra, és csak a maradványt fordítja a tıke törlesztésére. Amennyiben az Ügyfél egyszerre több jogcímen is tartozik, és teljesítése nem fedezi valamennyi tartozását, a Társaság jogosult a törlesztést saját rendelkezése szerint az Ügyfél bármely tartozására elszámolni Az Ügyfél fizetési kötelezettségének teljesítése során köteles a Hitelszerzıdés számára hivatkozni és gondoskodni arról, hogy a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos összes okmány tartalmazza a hitelmővelet azonosításhoz szükséges adatokat Az Ügyfél a Kölcsönt lejárat elıtt is jogosult elıtörlesztés útján bármikor visszafizetni. Az Ügyfél elıtörlesztési szándékáról köteles legalább 10 munkanappal a Társaságot elızetesen értesíteni. Részösszeg elıtörlesztése esetén, amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg az esetlegesen meg nem fizetett költségek, díjak, késedelmi kamat, kamat, majd a soron következı törlesztı részletek összegét csökkenti. A Társaság a kölcsön elıtörlesztése esetén Új Széchenyi Hitel és Kombinált Mikrohitel Termékleírás Elıtörlesztés pontjában felsoroltak kivételével nem számít fel díjat A Társaság a Hitelszerzıdésbıl eredı lejárt, vagy jövıben esedékessé váló követelését az Ügyfél hozzájárulása nélkül harmadik személyre engedményezheti. Az engedményezésrıl az Ügyfelet a Társaság illetve az engedményes haladéktalanul értesíti. 5. A Hitelszerzıdés megszőnése 5.1. A Hitelszerzıdés megszőnik az Ügyfél Hitelszerzıdésben foglalt valamennyi kötelezettségének szerzıdésszerő teljesítésével Amennyiben az Ügyfél jogi, pénzügyi, illetve vagyoni helyzetének változása, az Ügyfél szerzıdésszegı magatartása, illetve az Ügyfél érdekkörébe tartozó lényeges külsı körülmény miatt a Társaság a követelése megtérülését veszélyeztetve látja, a Társaság a Magyarország Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelıen jogosult a Hitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani, illetve a még igénybe nem vett szolgáltatás teljesítését megtagadni. 19

20 Az Ügyfél érdekkörébe tartozó külsı körülménynek kell tekinteni az Ügyfél kereskedelmi partnereinek, tulajdonosainak, illetve az Ügyfél kötelezettségei teljesítéséért helytállást vállalt személyek jogi-, pénzügyi-, piaci helyzetében vagy gazdálkodásában bekövetkezett olyan változást is, amely az Ügyfél Társasággal szemben fennálló kötelezettségének teljesítését veszélyeztetheti Az Ügyfél körülményeiben beállott lényeges változásnak minısül, és ezáltal a Társaság jogosulttá válik azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlására, amennyiben olyan tények jutnak a tudomására, amely alapján a Társaság követelése megtérülését veszélyeztetve látja, így különösen, ha az Ügyfél önmaga ellen csıdeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményez, illetve felszámolási, végrehajtási, vagy cégtörlési eljárást kezdeményeznek ellene; a biztosítéki szerzıdésekben foglalt igényérvényesítési feltételek bekövetkeznek; az Ügyfél vagyonára, vagy a Társaság javára biztosítékul lekötött vagyontárgyra bírósági, vagy más hatósági végrehajtás indul, vagy a Társaság biztosítékául szolgáló vagyontárgyra más jogosult a bírósági végrehajtás mellızésével kielégítési jogát gyakorolja Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen, és ezáltal a Társaság jogosulttá válik azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlására, amennyiben az Ügyfél a Hitelszerzıdésbıl fakadó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy teljesítését megszünteti; a Kölcsön Hitelszerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlenné válik, vagy azt az Ügyfél a Hitelszerzıdésben meghatározott céltól eltérıen használja; az Ügyfél a Társaságot valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtéveszti, vagy olyan magatartást tanúsít, illetve olyan nyilatkozatot tesz, amely alkalmas a Társaság megtévesztésére vagy tévedésben tartására az adott Hitelszerzıdésre vonatkozóan; az Ügyfél a számára elıírt együttmőködési, tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Kölcsön céljának megvalósulásával, vagy a biztosítékokkal kapcsolatos vizsgálatot-, vagy a Társaság által a jelen Üzletszabályzat alapján elıírt intézkedéseket akadályozza, azok teljesítésében nem mőködik közre; az Ügyfél a Társaság követelései biztosítékául szolgáló fedezetet elvonja, vagy azt a Társaság elızetes hozzájárulása nélkül elidegeníti az Ügyfél a csökkent értékő, vagy felhasznált biztosítékot nem pótolja, vagy egészíti ki; az Ügyfél a biztosítékban bekövetkezett káresemények miatt a Társaság által az Ügyfél helyreállítási kötelezettsége teljesítése céljából átadott biztosítási összeget e céltól eltérıen használja fel; az Ügyfél vezetı tisztségviselıjével, egyéb cégjegyzésre jogosult alkalmazottjával szemben a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVI. és XVII. fejezetében meghatározott bőncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetıleg külföldön olyan vagyon elleni vagy gazdasági bőncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendı, az illetékes hatóság vádat emelt; a cég képviseletére, továbbá tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult személyek körében keletkezett vita, avagy az Ügyfél elérhetıségének elnehezülése vagy ellehetetlenülése miatt az Ügyfél érdekkörében mőködési zavarok keletkeznek. 20

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Corrigia Tízes Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel A program keretében a pályázatnyertes Kedvezményezettek kedvezményes HITELBEN és VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesülhetnek. Hiteltermék Kedvezményezettjei:

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista

Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro- és kisvállalkozók részére nyújtott vállalkozói hitelek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4.1. Pénzügyi

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista

Jelen Kondíciós Lista a január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista Jelen Kondíciós Lista a 2012. január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro- és kisvállalkozók részére nyújtott vállalkozói hitelek kamatáról,

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

KO MBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM

KO MBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatónk kizárólag a kedvezményezetteknek szóló Kombinált Mikrohitel (a továbbiakban: KMH) visszatérítendő támogatás azaz mikrohitel részéhez kapcsolódik. A konstrukció vissza

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos 2012. december 20-tól

Hirdetmény. Hatályos 2012. december 20-tól Hirdetmény Hatályos 2012. december 20-tól Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro-, kis-és középvállalkozások részére nyújtott vállalkozói hitelek általános feltételeiről, kamat, díj- és költségtételeiről

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési tól Kókai Miklós hitel menedzser 1 A Mikrohitel Programok célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2011. december 15. Hatályos: 2012. január 1-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 01-tıl befogadott hitelkérelmek

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM 1. ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 1.1. A mikrohitel célja a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges

Részletesebben

OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM

OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM PROGRAM LEÍRÁS SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. V1_02 2007. JÚNIUS 1 A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) alapvetı céljai közé tartozik a térség vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM. GOP-2011-2.1.1/M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez. Termékleírás

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM. GOP-2011-2.1.1/M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v1.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v1.00) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2011. március 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ Érvényes: 2008. július 1-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie,

Részletesebben

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ / KONSTRUKCIÓ LEÍRÁS

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ / KONSTRUKCIÓ LEÍRÁS 1. ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 1.1. A mikrohitel célja a hazai mikrovállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. április 1. A Hirdetmény közzététele: 2012. április 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. március 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2012. március 08. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitel

Új Magyarország mikrohitel Új Magyarország mikrohitel ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS 2006. DECEMBER PARTNEREINK: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT AZ EURÓPAI MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT TAGJA 1 A HELYI MIKROHITEL

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL május 1-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2013. május 1-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel ( 2013. május 01. után folyósított hitelek ) Kamat

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Szőkéné Hajduk Andrea Irodavezető A Új Széchenyi Mikrohitel Program célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem,

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben