Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló"

Átírás

1 Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló július 25.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése. Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keretirányelvnek megfelelően. Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása A prioritások célkitűzései Indikátor megneve-zése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság Kistérségi központot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése Indikátor mértékegysége Célérték 1 Kiinduló érték ezer fő ezer fő fő 2007-ben kerül meghatározásra. Új utak hossza (négy és öt-számjegyű) km Felújított utak hossza (négy és ötszámjegyű) km Új, támogatott épített kerékpárút hossza km A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2,0 11,2 5,0 2,3 5,0 3,0 1,2 29,7 1 Kumulált érték. 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva folyó áron, 271 Ft/euro árfolyamon.

3 1.4. A prioritások ütemezése kifizetés 3 Prioritás neve, száma 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0,2 2,2 4,5 5,8 0, ,2 3 A as időszak kötelezettségvállalásaira vonatkozó kifizetés.

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszám A B 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció, komponens neve Helyi környezetvédelm i infrastruktúra és szolgáltatások Kistelepülések szennyvízkezelés e Belterületi vízrendezés Alkalmazott eljárás egyfordulós kétfordulós Támogatás formája vissza nem térítendő vissza nem térítendő Támogatás kerete 3,9 Mrd Ft Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege Támogatás maximális mértéke (%) Támogatott projektek száma Települési önkormányzatok és azok társulásai, konzorciumai millió Ft 90% 20 Önkormányzatok és intézményeik, Települési önkormányzati társulások, Központi költségvetési szervek és intézményeik, Közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyek a projektben érintett önkormányzatok és csak ezen önkormányzatok kizárólagos tulajdonában vannak Non-profit szervezetek alapítványok, egyesületek, valamint egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet, Fentiek konzorciumai millió Ft 90% 15 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül.

5 Sorszám C Konstrukció, komponens neve Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése Alkalmazott eljárás kétfordulós Támogatás formája vissza nem térítendő Támogatás kerete Kedvezményezettek köre 4 Települési önkormányzatok Települési önkormányzati társulások Megyei önkormányzatok. Megyei, illetve helyi önkormányzat(ok) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok Fentiek konzorciumai Támogatás minmax összege Támogatás maximális mértéke (%) Támogatott projektek száma millió Ft 90% D A B A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Kiemelt projektek előkészítése egyfordulós kiemelt vissza nem térítendő vissza nem térítendő Vissza nem térítendő 3,8 Mrd Ft Települési önkormányzatok, Non-profit szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet Területileg illetékes KÖVIZIG-ek, Települési önkormányzati társulások, Települési önkormányzatok Az A komponensben támogatott projektgazdák millió Ft 90% millió Ft Az A komponens keretének terhére, maximum annak 6%-a % % 2

6 Sorszám Konstrukció, komponens neve Térségi közlekedési kapcsolatok Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 5,5 Mrd Ft Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege Támogatás maximális mértéke (%) Támogatott projektek száma A B C Településeket összekötő utak Kerékpárúthálózat forgalmas útszakaszok mentén Kiemelt projektek előkészítése kiemelt egyfordulós vissza nem térítendő vissza nem térítendő Vissza nem térítendő (közúthálózat felújítása esetében), Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (közúthálózat építése esetében), Önkormányzatok ( nyilatkozik az út kezelésbe átvételéről), Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 3K, önkormányzati társulások (Magyar Közút nyilatkozik az út kezelésbe átvételéről) Önkormányzatok, önkormányzati társulások,, Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. Az A komponensben támogatott projektgazdák Minimum: projekt mérettől függően Maximum: felújítás esetén 800 millió Ft, új út esetén 1000 millió Ft millió Ft Az A komponens keretének terhére, maximum annak 6%-a % 40 80%- 85% % 40 5 A hatályos jogszabály alapján területfejlesztési szempontból leghátrányosabbnak minősített kistérségek esetében 85%.

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Indokoltság A kistelepülési önkormányzatok jelentős részében nem áll rendelkezésre kiépített szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztítási, -kezelési lehetőség, amely mind környezetvédelmi, mind gazdaságfejlesztési okokból jelentős problémát okoz, tovább mélyítve a sok szempontból hátrányos helyzetű kistelepülések problémakörét. A speciális domborzati adottságokkal rendelkező települések épített értékeit a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz esetenként veszélyeztetheti, ezért az érintett településrészeken, (településeken) a belterületi csapadékvízelvezető rendszerek megújítása, korszerűsítése ill. kiépítése indokolt. Fontos ugyanakkor, hogy az ezt szolgáló knek figyelembe kell venniük az esetleges csapadékhiány okozta károkat is, ezért előnyben kell részesíteni azokat a rendszerszemléletű beruházásokat, amelyek a teljes vízgyűjtő területet figyelembe véve a vizek mikrotérségi megtartását, az azokkal történő fenntartható gazdálkodást célozzák. A településen belüli csapadékvíz gyűjtő és elvezető hálózat valamennyi elemét figyelembe kell venni a k tervezése során Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta Az EU 6. környezetvédelmi akcióprogramjával összhangban készített Országos Hulladékgazdálkodási Terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyek megvalósításával biztosítható az ország egész területén a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a tovább nem üzemeltethető, a környezetvédelmi követelményeknek meg nem felelő települési szilárd hulladék lerakók, dögkutak és dögtemetők bezárása, lezárása és rekultivációja. A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelettel, illetve az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003 (VI.27.) FVM rendelettel, a térségi szintű komplex hulladékgazdálkodási rendszerek mellett, rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, állati hulladéktemetőket (dögkút, dögtér, üzemi lerakók). A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet október 31-ig teszi lehetővé a települési folyékony hulladék meglévő földmedrű (műszaki védelem nélküli) fogadóhelyen történő ártalmatlanítást. Ezt követően rekultiválni kell a műszakilag nem megfelelő, bezárt illetve felhagyott települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat). A régió városaiban és az ÚMVP lehatárolás alapján az 5000 főnél népesebb falvak esetében egyaránt jelentkeznek olyan kisléptékű fejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a település vonzerejének növelése céljából lokális kkel megoldhatók. Ezek az egy-egy közterületre, utcára stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, a helyi védettség alatt álló területek értékét, növelik a lakosság elégedettségi szintjét, helyi identitását és környezettudatosságát. Várhatóan számos viszonylag kis támogatási összegű projekt prognosztizálható, ezért egyfordulós, nyílt pályázati rendszer alkalmazása indokolt. A regionális jelentőségű felszíni vizek, vízfolyások, és állóvizek jó ökológiai állapotának elérése, és annak fennmaradása kiemelt jelentőségű, összhangban az EU Víz Keretirányelvével. A régióban több olyan vízfolyás is található, melyek országos szinten is kiemelkedőek a természeti értékek szempontjából (pl. Rába, Pinka) Az ökológiai állapot

8 Sorszám Konstrukció neve Indokoltság kockázatok csökkentése fenntartását, ahol szükséges, javítását, és az árvízvédelmet szolgáló k alapos ökológiai tervezés és monitorozás mellett hozzájárulnak a környezet- és életminőség javításához, illetve a vízbázisok védelméhez is. A régió országos összehasonlításban a kevésbé árvízveszélyes területek közé sorolható, ezért a konstrukció által támogatott beruházásoknak az ökológiai állapot javítására, a vízi és vízparti ökoszisztémák életfeltételeinek javítására, fenntartására kell helyezniük a hangsúlyt. A Duna menti omlásveszélyes partfalakkal kapcsolatos, az elmúlt években bekövetkezett káresemények bizonyították, hogy az utólagos stabilizációs munkák költsége az okozott közvetlen károk miatt többszöröse annak, mint a tervszerű megelőzés költsége lett volna. A beavatkozás hatásaként javul a környezetbiztonság, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, ezáltal javul az érintett területeken élők életminősége. A konstrukció kapcsolódik a Környezet tiszta város, zöld vidék elnevezésű zászlóshajó projekthez. Térségi közlekedési kapcsolatok Az A komponens kapcsán az állami közúthálózat (alsórendű utak) az elsődleges cél. Az intézkedés elsődleges célterületei (útjai) a megyei jogú városok, kistérségi központok közvetlen elérhetőségét javító utak, kiemelten az elmaradott térségekben. A tervezett forrás alapján évente átlagosan mintegy km út fejlesztésével lehet számolni, messze a kívánatos igény alatt! A meglévő hálózat korszerűsítése, a hálózati szempontból legfontosabb és műszaki állagát tekintve legkritikusabb útszakaszok korszerűsítése a célszerű. Új utak építése csak a legindokoltabb esetben támogatandó. A B komponens kapcsán a kerékpárút-hálózat forgalmas útszakaszok mentén kívánatos, ahol a forgalom nagyobb, mint 1500 egységjármű naponta. Ezek belterületi szakaszok, illetve négy és ötszámjegyű utak mellett külterületi szakaszok is lehetnek. Cél a kerékpárutak fejlesztésével a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése. A kerékpárút hálózat fejlesztésével megteremtődik a lehetősége annak, hogy az emberek a rövidebb távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral oldják meg, biztonságos és lehetőleg környezetbarát körülmények között. A megépült kerékpárutak a település termelői infrastruktúráját is bővítik, különösen ha külterületi lakott övezetek közlekedésének és a minden napos lakás-munkahely közötti hivatásforgalomnak egy jelentős részét legalább szezonálisan átvállalnák, csökkentve ezáltal a balesetek előfordulását. A fejlett közlekedési infrastruktúra fontos része tehát a megfelelően megtervezett, kialakított és kapcsolódó létesítményekkel ellátott kerékpárút-hálózat. A konstrukció kapcsolódik a Közlekedés elnevezésű zászlóshajó projekthez.

9 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció, komponens Támogatható tevékenységek 6 neve Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások A támogatás az alábbi, szennyvízkezeléssel kapcsolatos tevékenységekhez igényelhető: Természetközeli szennyvíztisztításra irányuló beruházás és amennyiben szükséges, az ehhez kapcsolódó közcsatorna hálózat kiépítése (a 174/2003. Korm. rendelet alapján) Hagyományos (mesterséges) szennyvíztisztítási eljárások és amennyiben szükséges a kapcsolódó csatornahálózat kiépítése A Kistelepülések szennyvízkezelés Belterületi vízrendezés B C D Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Szakszerű, biológiai módszereken alapuló egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések. A szennyvíz tengelyen történő szállításához szükséges járművek beszerzése azon szolgáltatók esetében, melyekben az érintett önkormányzat(ok) többségi tulajdonnal bír(nak) Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai. A program keretében csak azon önkormányzatok szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházásai támogathatók, amelyek a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet vonatkozó melléklete szerint 2000 lakos egyenérték alatti agglomerációba tartoznak, vagy agglomeráción kívüliek, azaz a Korm. rendelet agglomerációs jegyzékeiben nem szerepelnek. A csapadékvíz belterületi elvezetését ill. mikrotérségi megtartását szolgáló rendszerek kialakítása ill. rekonstrukciója a külterületi vízgazdálkodási létesítményekkel összhangban, így tavak, tározók és záportározók rekonstrukciója, építése. Települési szilárd hulladéklerakókat érintő helyi szintű rekultivációs projektek megvalósítása Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációja esetében a 8,75 mft költséghatárt meghaladó állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) rekultivációs projektek megvalósítása A települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat) érintő helyi szintű rekultivációs programok elvégzése. Közterek, parkok, települési zöldfelületek felmérése, megújítása, kialakítása, különös tekintettel a helyi védelem alatt álló területekre Védelmi infrastruktúra belterületeken: zaj-, por-, víz- és talajvédelmi fasorok, fa-és bokorsávok kialakítása különböző terület-felhasználási területek között (pl. lakóterületek és iparterületek között) Önállóan nem támogatható, de a fenti tevékenységekkel együtt, kizárólag a projektekhez kapcsoltan támogatható 6 Nem taxatív felsorolás.

10 Sorszám Konstrukció, komponens neve Támogatható tevékenységek 6 tevékenységek az elszámolható költségek maximum 50%-áig: Projekt előkészítéséhez kapcsolódó beruházások (pályázati háttérdokumentáció műszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése), amelyek nem önálló tevékenységként, hanem elszámolható költségként jelennek meg. A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét, valamint az érintett lakosság bevonását, a környezettudatosságot és helyi kötődést szolgáló tevékenységek (pl. fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, a lakossági vélemények megismerése és beépítése, stb.). A településfejlesztési tevékenységekhez, a területek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása. Településmarketing akciók. Helyi védetté nyilvánítás A Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Meder és mellékág rekonstrukció, revitalizáció, árvízvédelmi fejlesztés (vízrendszer komplex rehabilitációja, a vízi életközösségek számára optimális vízszint biztosítása a természetes vízjáráshoz igazodóan, mederkotrás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező-, be- és leeresztő műtárgyak építése és rekonstrukciója, hallépcső építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás,) Tározó építése, rekonstrukciója (töltések, műtárgyak, csatornák építése, hullámtérbővítés, birtokrendezés, partrendezés, támfalak rekonstrukciója) Ártéri gazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése (a természetes vízjáráshoz igazodó időszakos vízborításhoz szükséges műtárgyak építése), Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Holtágak rehabilitációja (a vízi és vízparti életközösségek számára optimális vízszint biztosítása a természetes vízjáráshoz igazodóan, partbiztosítás, partrendezés, műtárgyépítés, kotrás, szennyező források kizárása) Tavak rehabilitációja (a vízi és vízparti életközösségek számára optimális vízszint biztosítása a természetes vízjáráshoz igazodóan, vízszintszabályozás, partrendezés, műtárgyépítés, kotrás, szennyező források kizárása) Belvízzel való gazdálkodás (helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, mederrekonstrukció, tározás, belvízrendszer-, öblözet rehabilitációja, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, területhasználat váltás, a vizes élőhelyek karbantartása infrastrukturális feltételeinek megteremtése, birtokrendezés, szennyezőanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés) Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás (tározás, tározók rekonstrukciója, vízpótló rendszer kiépítése, meder rekonstrukció, tározó építés, vízleadó útvonal kiépítése, műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra, helyi monitoring kiépítése) Duna-menti omlásveszélyes partfalak elleni védekezés (támfalépítés, a vízelevezetés kiépítése)

11 4.3.1.A B C Településeket összekötő utak Kerékpárút-hálózat forgalmas útszakaszok mentén A kiemelt projektek előkészítésének támogatása Négy- és ötszámjegyű utak felújítása és építése. (utak építése, burkolatának és alépítményének felújítása, egységes Négy- és ötszámjegyű utak felújítása és építése. (utak építése, burkolatának és alépítményének felújítása, egységes felület kialakítása, nyomvályú megszüntetése, forgalmi sáv növekedést nem eredményező burkolatszélesítése és megerősítése) A fenti kategóriájú közutak esetében a közúti kapcsolatok folyókon keresztüli összekötését elősegítő kompkikötők, és hozzá vezető infrastruktúra Új kerékpárutak, a hozzá kapcsolódó alépítmények és kiegészítő felszerelések építése: Egy, két és három számjegyű utak menti belterületi szakaszokon Négy és ötszámjegyű utak menti bel- és külterületei szakaszokon Forgalmas belterületi szakaszok mentén A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó A komponens projektjeinek előkészítésével kapcsolatos tevékenységek támogathatóak. Sorszám Konstrukció, komponens Támogatható tevékenységek 6 neve A kiemelt projektek A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó A komponens projektjeinek előkészítésével kapcsolatos B előkészítésének tevékenységek támogathatóak. támogatása Térségi közlekedési kapcsolatok 2.4. Támogatás célja Sorszám Konstrukció neve Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások Támogatás célja A konstrukció célja az alapvetően helyi léptékben felmerülő és megoldható környezeti problémák kezelése. A konstrukció egyrészt a kistelepülések [a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet szerint 2000 lakos egyenérték alatti szennyvízkezelési és agglomeráción kívüli települések] szennyvízkezelési lehetőségét, a veszélyeztetett települések csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelését, valamint a környezettudatosság elterjesztését szolgálja. A régió településszerkezetéből adódóan magas a 2000 lakos-egyenérték (LE) terhelés alatti települések száma, ezek a kistelepülések egymástól távol és elszigetelten helyezkednek el, sok esetben különösen érzékeny vízbázison és turisták által gyakran látogatott területeken. Míg a városokban és a sűrűn lakott térségekben a csatornahálózat kiépítése nem csupán nélkülözhetetlen, hanem egyúttal gazdaságos is, addig e kistelepüléseken, illetve a ritkán lakott területeken a szennyvízkezelés módját gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból egyaránt mérlegelni kell. Mivel ezeken a területeken sem környezeti, sem gazdasági szempontból nem célszerű komplex,

12 Sorszám Konstrukció neve Támogatás célja több települést összekötő csatornarendszert és központi szennyvíztisztítást alkalmazni, így biztosítjuk a szennyvizek helyben tartását és lokális kezelését elsősorban a természet közeli szennyvíztisztítás és közműpótló berendezések, egyedi szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetés és szennyvízelhelyezés kialakításával, fejlesztésével. A régió természeti adottságai, domborzata következtében bizonyos térségekben problémákat okozhat a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék, mely a kisvízfolyások mellett vízkárokat okozhat, a síkvidéki területeken pedig a kialakuló belvíz okozhat károkat. A konstrukció keretében a csapadék- ill belvíz okozta károk mérséklése is támogatható komplex szemléletű, a vízzel való gazdálkodást-elvezetést szolgáló beruházások útján. Az EU 6. környezetvédelmi akcióprogramjával összhangban készített Országos Hulladékgazdálkodási Terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyek megvalósításával biztosítható az ország egész területén a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a tovább nem üzemeltethető, a környezetvédelmi követelményeknek meg nem felelő települési szilárd hulladék lerakók, dögkutak és dögtemetők bezárása, lezárása és rekultivációja. A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelettel, illetve az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003 (VI.27.) FVM rendelettel, a térségi szintű komplex hulladékgazdálkodási rendszerek mellett, rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, állati hulladéktemetőket (dögkút, dögtér, üzemi lerakók). A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet október 31-ig teszi lehetővé a települési folyékony hulladék meglévő földmedrű (műszaki védelem nélküli) fogadóhelyen történő ártalmatlanítást. Ezt követően rekultiválni kell a műszakilag nem megfelelő, bezárt illetve felhagyott települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat). A települések népességmegtartó erejének növeléséhez, a környezet megóvásához, a környezettudatossághoz kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazó komponens - a KEOP-hoz és az UMVP-hez kapcsolódva, és azokat kiegészítve - régióspecifikus, a helyi igényekhez és lehetőségekhez kapcsolódva, a település lakosságának megelégedettségét, a településkép javítását és a környezettudatosság elterjesztését szolgálja Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése A konstrukció célja az emberi élet és az épített környezet védelme a felszíni vizek és az omlásveszélyes partfalak okozta károktól, valamint a régió felszíni vizei ökológiai állapotának javítása. A konstrukció célja a régió felszíni vizeinek rehabilitációja a jó ökológiai állapot elérése érdekében (vízpótlás, vízminőség javítása, vízvisszatartás útján), valamint az omlásveszélyes partfalak okozta károkozás megelőzése Térségi közlekedési kapcsolatok A kistérségi központok, nagyvárosok, valamint a hátrányos helyzetű kistérségekben az elérhetőségi viszonyok javítása érdekében támogatandó a négy- és ötszámjegyű utak építése, a rossz minőségű utak felújítása. A nagy forgalommal terhelt belterületi, illetve négy- és ötszámjegyű utak menti külterületi útszakaszok mentén biztonságos kerékpározási lehetőség megteremtése.

13 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám neve Konstrukció, komponens Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások A Kistelepülések szennyvízkezelés Projekt kiválasztási szempontok Előnyt élveznek az elbírálás során: ÉTT (Érzékeny Természetvédelmi Területek) programhoz kapcsolódó területeken megvalósuló projektek; Natura 2000 hálózat által érintett területeken megvalósuló projektek, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, vagy érzékeny területeken megvalósuló projektek; a természetközeli szennyvízkezelési technológiákon alapuló projektek; a költséghatékonysági szempontokat szem előtt tartó projektek a beruházás egy lakosegyenértékre számított költségei alapján; azon modellértékű projektek, melyek céljai között szerepel a szennyvízkezelés korszerű módszereinek bemutatása (pl. tájékoztató táblákkal, szakmai csoportok fogadásával, megfelelő szakmai háttér biztosítása) B Belterületi vízrendezés Jogosultsági feltételek: A Víz Keretirányelv teljes körű figyelembe vétele A Víz Keretirányelv teljes körű figyelembe vétele A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén be kell mutatni az érintett település(rész) veszélyeztetettségét csapadékvíz okozta kártételektől. Csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a belterületi vízrendezési k eredményeként elvezetett vizeket tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káresemény-mentesen biztosított, azaz a külterületi elvezetés megoldott, vagy az ÚMVP támogatásával megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig. A szakhatósági támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezen igazolás tényét. Igazolás arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan a pályázó vagy a támogatásban részesülő partner tulajdonában van, illetve (vagy) csatolandó a tulajdonos(ok) egyetértő nyilatkozata. Értékelési szempontok: A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén törekedni kell a környezetbarát megoldásokra, a vízelvezető rendszerek hatékonyságának és esztétikai megjelenésének növénytelepítéssel elősegítésére. Ahol a talaj- és áramlásviszonyok engedik, törekedni kell a burkolás minimalizálására. A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén be kell mutatni, hogy a település rendezési terve a beépítésre szánt területek esetében figyelembe veszi a terület vízkár-veszélyeztettségét, és nagymértékű veszélyeztetettség esetén beépítésre szánt területet ilyen területen nem jelöl ki. Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyag-

14 Sorszám C Konstrukció, komponens neve Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése A környezet megóvásához D kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése A Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Projekt kiválasztási szempontok és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak. Előnyt élveznek a 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet mellékletében a kiemelten érzékeny, a fokozottan érzékeny besorolás alatt szereplő települések, a 8001/2000 (Kö.Vi.Ért.5.)KöVIM-KöM tájékoztató szerinti, távlati ivóvízbázisok által érintett települések, a 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM rendelet szerinti, ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon az erősen és közepesen veszélyeztetett települések, valamint a NATURA 2000 hálózat által érintett települések. A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó lerakók illetékes hatóság által jóváhagyott, érvényes környezetvédelmi felülvizsgálatával; A lerakó(k) rendelkezik a szükséges működési engedéllyel (felhagyásra vonatkozóan), vagy felügyelőségi kötelezéssel a felhagyásra; A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó lerakók illetékes hatóság által jóváhagyott rekultivációs tervekkel; A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó lerakók illetékes hatóság által jóváhagyott, érvényes vízjogi létesítési engedélyekkel. Előnyt élveznek azon projektek, amelyek a helyi közösség, civil szervezetek bevonásával valósulnak meg és a működtetés során is építenek ezen szervezetek együttműködésére. a. Jogosultsági feltételek A Víz Keretirányelv teljes körű figyelembe vétele, igazolás szükséges arról, hogy a projekt a Víz Keretirányelv céljait szolgálja, illetve hogy azzal nem ellentétes. A komponens szempontjából természetes partfalnak minősül a földfelszín olyan szintkülönbség-változása, ahol a szintkülönbség meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3-ad részében 60 -nál meredekebb. Nem tekinthető partfalnak a működő és a felhagyott bányafal Partfalvédelem esetében a támogatás kizárólag belterületi közterület, önkormányzati, állami vagy (műemlékeknél) egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen életveszély elhárítása céljából igényelhető. Nem nyújtható támogatás, ha a káreseményt, veszélyhelyzetet maga az önkormányzat okozta, vagy magántulajdonon fennálló közvetlen életveszély esetén azt az önkormányzat, illetve harmadik személy idézte elő. Veszélyhelyzet okozásnak minősül az is, ha az önkormányzat településrendezési terveiben, helyi építési szabályzatában a Magyar Geológiai Szolgálatnak az egyeztetési eljárás során kifejtett véleménye ellenére jelölt beépítésre alkalmasnak felszínmozgásos területet. Igazolás arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan a pályázó vagy a támogatásban részesülő partner tulajdonában van, illetve (vagy) csatolandó a tulajdonos(ok) egyetértő nyilatkozata.

15 Sorszám Konstrukció, komponens neve Térségi közlekedési kapcsolatok Projekt kiválasztási szempontok b. Értékelési szempontok Víztározó építését tartalmazó projekt esetében a létrejövő tározó turisztikai célra nem hasznosítható. (Ilyen célra a NyDOP 2. prioritása kínál pályázati lehetőséget.) Különösen az országos jelentőségű védett területeken és a NATURA-2000 hatálya alá tartozó területeken az ökológiai, élőhely-megóvási és -helyreállítási szempontok előtérbe helyezése Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyagés energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak. Előnyt élveznek a 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet mellékletében a kiemelten érzékeny, a fokozottan érzékeny besorolás alatt szereplő települések, a 8001/2000 (Kö.Vi.Ért.5.) KöVIM-KöM tájékoztató szerinti, távlati ivóvízbázisok által érintett települések, a 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM rendelet szerinti, ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon az erősen és közepesen veszélyeztetett települések, valamint a NATURA 2000 hálózat által érintett települések A B Településeket összekötő utak Kerékpárút-hálózat forgalmas útszakaszok mentén Javítsa a megyei jogú városok, vagy kistérségi központok közvetlen elérhetőségét. (a felújítandó utakat a pályázó egyeztesse a többcélú kistérségi társulásokkal). Meglévő út esetén az útburkolat állapota Meglévő út esetén a forgalom nagysága Meglévő út esetén a balesetek száma a jelenlegi útszakaszon Gazdasági jelentőség Alapellátás biztosításának elősegítése Közösségi közlekedést elősegítő szerep Elmaradott térség felzárkóztatását segíti elő Térségi összekötő szerep Új út esetében az érintett települések száma Új út esetén az elérési idő rövidülése Előnyben részesülnek a meglévő utak felújítását célzó k. Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek az útalap építésekor építési-bontási hulladékot hasznosítanak Új utak építése nem veszélyeztethet természeti oltalom alatt álló értékeket. A szakmai kritériumok közül a területfejlesztési kritériumok 60%-os, a műszaki-szakmai kritériumok 40%-os súllyal kerülnek meghatározásra. A fejlesztés indokoltságának bemutatása, A fejlesztést igénybe vevők átlagos napi száma, Egybefüggő kerékpár hálózat kialakításának elősegítése, A kerékpáros balesetek számának csökkenése,

16 Sorszám Konstrukció, komponens neve Projekt kiválasztási szempontok Kistérségen belüli és települések közötti elérhetőség javítása, Helyi és országos szakmai civil szervezet támogatása Tehermentesített közút forgalma Előnyben részesül, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vagy a Közlekedési Operatív Program kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére meghirdetett pályázati felhívás keretében támogatást elnyert projektek folytatását képező kerékpárútszakaszok

17 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Sorsz Konstrukció neve, Indikátor Célértékek 8 ám száma megnevezése Helyi környezetvédelmi infrastruktúra szolgáltatások Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése és Megvalósított szennyvíz-kezelési rendszer (db) Belvíz- és csapadékvíz károkozásától mentesített területen élő lakosság (fő) A rekultivált hulladéklerakók száma A rekultivált dögkutak száma A rekultivált iszaptavak száma Árvízvédelmi beavatkozással megvédett lakosság (ezer fő) Rehabilitált vizes élőhely (ha) Összes en 4.3. Térségi közlekedési kapcsolatok Új utak hossza (négy és öt-számjegyű) (km) Felújított utak hossza (négy és ötszámjegyű) (km) A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése (fő) Új, támogatott épített kerékpárút hossza (km) ben kerül meghatározásra Sorszám A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Térségi közlekedési kapcsolatok Konstrukció indításának időpontja Konstrukció zárásának időpontja IV. negyedév IV. negyedév IV. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév 7 "A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlőségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik." 8 Kumulált érték.

18 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció Kockázat Kockázat kezelésének szám megnevezése, száma módja Helyi környezetvédelmi 1.) Önkormányzatok részéről az önerő biztosítása 1.) Önerő alap kiegészítő támogatása infrastruktúra és 2.) Önkormányzatok idegenkedése az 2.) Előzetes tájékoztató, szolgáltatások alternatív, egyedi szennyvíztisztítási felkészítő tevékenység módszerektől Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Térségi közlekedési kapcsolatok Környezeti fenntarthatóság, negatív ökológiai hatású projektek A projektek kivitelezésének negatív környezeti hatásai. Erős súly a releváns kiválasztási kritériumoknak: pl. a Víz Keretirányelv és az ökológiai szempontok figyelembe vétele A projektkiválasztás során a megvalósítás környezeti hatásainak fokozott figyelembevétele. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) 9 Sorszám Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége (mft) A pályázó által igényelt támogatás értéke (mft) 10 A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésének időpontja Kedvezményezett neve 1 2 Kőszeg-Bozsok 8719 sz. út, 8718 sz. út, 8718 j. ök. út Bozsok , valamint 8719 j. út kmsz. közötti szakaszainak,8721. j. út Szombathely- Gyöngyösfalu , és a j. út Gyöngyösfalu kmsz. közötti szakaszainak felújítása Szeleste - Sárvár (8446), út ; Káld - Vashosszúfalu (8437) út ;8404 j. ök. út Tokorcs-Sárvár( , ) és a 8453 j. ök.út ( ) Tokorcs- Kemenesmihályfa közötti szakaszának felújítása Megjegyzés: A további, már benyújtott kiemelt projekt javaslatok értékelése - a kiemelt projekt javaslatok kiválasztási eljárásrendje szerint - folyamatban van. 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtől eltérhet.

19 j. Sümeg - Zalaegerszeg összekötő út km, km, km, km, km szakaszainak felújítása j. bekötő út km szelvények közötti szakaszának felújítása;8518. j. összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása j. Szentgotthárd- Rábafüzes ök. út , a 7454 j. ök. út Szentgotthárd átkelés ( ) és a j. út Szentgotthárd átkelés ( ) kmsz. közötti szakaszainak felújítása j. ök. út Szatta- Nagyrákos kmsz. közötti szakaszának felújítása;7416 j. ök. út Ramocsa-Bajánsenye kmsz. közötti szakaszának ;7451. j. ök. út Magyarszombatfa- Csákánydoroszló , kmsz. közötti szakaszainak felújítása j. ök. út Bük-Acsád kmsz. közötti szakaszainak felújítása; 8614 j. ök. út Tompaládony-Bük kmsz. közötti szakaszainak felújítása; 8624 j. ök. Tormásliget-Csepreg , és a 8634 j. út Sajstoskál- Bük kmsz. közötti szakaszainak felújítása

20 j. út Körmend- Nagykölked ( kmsz.) közötti szakaszainak felújítása; j. Balogunyom-Ják ök. út kmsz. közötti szakaszának felújítása; j. út Táplánszentkereszt kmsz. közötti szakaszának felújítása j. összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása j. Győr- Mosonmagyaróvár összekötő út és kmsz. közötti szakaszának felújítása j. összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása; j. összekötő út és kmsz. közötti szakaszának felújítása; j. Tét- Lébény összekötő út és kmsz. közötti szakaszának felújítása j. Letenye - Lenti összekötő út km szakasz burkolatmegerősítése (Lovászi)

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökének megbízása alapján Készítette: A Tisztább Termelés Győri Regionális Központja Győr, 2002.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával fogadta el.

Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával fogadta el. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Tát Nagyközség Készítette: Mécsvirág Kft. Budapest, 2012. Tát Nagyközség ának Képviselő-testülete 22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával fogadta el. Állapotfelmérés

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben