Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló"

Átírás

1 Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló július 25.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése. Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keretirányelvnek megfelelően. Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása A prioritások célkitűzései Indikátor megneve-zése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság Kistérségi központot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése Indikátor mértékegysége Célérték 1 Kiinduló érték ezer fő ezer fő fő 2007-ben kerül meghatározásra. Új utak hossza (négy és öt-számjegyű) km Felújított utak hossza (négy és ötszámjegyű) km Új, támogatott épített kerékpárút hossza km A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2,0 11,2 5,0 2,3 5,0 3,0 1,2 29,7 1 Kumulált érték. 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva folyó áron, 271 Ft/euro árfolyamon.

3 1.4. A prioritások ütemezése kifizetés 3 Prioritás neve, száma 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0,2 2,2 4,5 5,8 0, ,2 3 A as időszak kötelezettségvállalásaira vonatkozó kifizetés.

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszám A B 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció, komponens neve Helyi környezetvédelm i infrastruktúra és szolgáltatások Kistelepülések szennyvízkezelés e Belterületi vízrendezés Alkalmazott eljárás egyfordulós kétfordulós Támogatás formája vissza nem térítendő vissza nem térítendő Támogatás kerete 3,9 Mrd Ft Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege Támogatás maximális mértéke (%) Támogatott projektek száma Települési önkormányzatok és azok társulásai, konzorciumai millió Ft 90% 20 Önkormányzatok és intézményeik, Települési önkormányzati társulások, Központi költségvetési szervek és intézményeik, Közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyek a projektben érintett önkormányzatok és csak ezen önkormányzatok kizárólagos tulajdonában vannak Non-profit szervezetek alapítványok, egyesületek, valamint egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet, Fentiek konzorciumai millió Ft 90% 15 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül.

5 Sorszám C Konstrukció, komponens neve Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése Alkalmazott eljárás kétfordulós Támogatás formája vissza nem térítendő Támogatás kerete Kedvezményezettek köre 4 Települési önkormányzatok Települési önkormányzati társulások Megyei önkormányzatok. Megyei, illetve helyi önkormányzat(ok) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok Fentiek konzorciumai Támogatás minmax összege Támogatás maximális mértéke (%) Támogatott projektek száma millió Ft 90% D A B A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Kiemelt projektek előkészítése egyfordulós kiemelt vissza nem térítendő vissza nem térítendő Vissza nem térítendő 3,8 Mrd Ft Települési önkormányzatok, Non-profit szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet Területileg illetékes KÖVIZIG-ek, Települési önkormányzati társulások, Települési önkormányzatok Az A komponensben támogatott projektgazdák millió Ft 90% millió Ft Az A komponens keretének terhére, maximum annak 6%-a % % 2

6 Sorszám Konstrukció, komponens neve Térségi közlekedési kapcsolatok Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 5,5 Mrd Ft Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege Támogatás maximális mértéke (%) Támogatott projektek száma A B C Településeket összekötő utak Kerékpárúthálózat forgalmas útszakaszok mentén Kiemelt projektek előkészítése kiemelt egyfordulós vissza nem térítendő vissza nem térítendő Vissza nem térítendő (közúthálózat felújítása esetében), Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (közúthálózat építése esetében), Önkormányzatok ( nyilatkozik az út kezelésbe átvételéről), Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 3K, önkormányzati társulások (Magyar Közút nyilatkozik az út kezelésbe átvételéről) Önkormányzatok, önkormányzati társulások,, Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. Az A komponensben támogatott projektgazdák Minimum: projekt mérettől függően Maximum: felújítás esetén 800 millió Ft, új út esetén 1000 millió Ft millió Ft Az A komponens keretének terhére, maximum annak 6%-a % 40 80%- 85% % 40 5 A hatályos jogszabály alapján területfejlesztési szempontból leghátrányosabbnak minősített kistérségek esetében 85%.

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Indokoltság A kistelepülési önkormányzatok jelentős részében nem áll rendelkezésre kiépített szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztítási, -kezelési lehetőség, amely mind környezetvédelmi, mind gazdaságfejlesztési okokból jelentős problémát okoz, tovább mélyítve a sok szempontból hátrányos helyzetű kistelepülések problémakörét. A speciális domborzati adottságokkal rendelkező települések épített értékeit a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz esetenként veszélyeztetheti, ezért az érintett településrészeken, (településeken) a belterületi csapadékvízelvezető rendszerek megújítása, korszerűsítése ill. kiépítése indokolt. Fontos ugyanakkor, hogy az ezt szolgáló knek figyelembe kell venniük az esetleges csapadékhiány okozta károkat is, ezért előnyben kell részesíteni azokat a rendszerszemléletű beruházásokat, amelyek a teljes vízgyűjtő területet figyelembe véve a vizek mikrotérségi megtartását, az azokkal történő fenntartható gazdálkodást célozzák. A településen belüli csapadékvíz gyűjtő és elvezető hálózat valamennyi elemét figyelembe kell venni a k tervezése során Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta Az EU 6. környezetvédelmi akcióprogramjával összhangban készített Országos Hulladékgazdálkodási Terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyek megvalósításával biztosítható az ország egész területén a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a tovább nem üzemeltethető, a környezetvédelmi követelményeknek meg nem felelő települési szilárd hulladék lerakók, dögkutak és dögtemetők bezárása, lezárása és rekultivációja. A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelettel, illetve az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003 (VI.27.) FVM rendelettel, a térségi szintű komplex hulladékgazdálkodási rendszerek mellett, rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, állati hulladéktemetőket (dögkút, dögtér, üzemi lerakók). A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet október 31-ig teszi lehetővé a települési folyékony hulladék meglévő földmedrű (műszaki védelem nélküli) fogadóhelyen történő ártalmatlanítást. Ezt követően rekultiválni kell a műszakilag nem megfelelő, bezárt illetve felhagyott települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat). A régió városaiban és az ÚMVP lehatárolás alapján az 5000 főnél népesebb falvak esetében egyaránt jelentkeznek olyan kisléptékű fejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a település vonzerejének növelése céljából lokális kkel megoldhatók. Ezek az egy-egy közterületre, utcára stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, a helyi védettség alatt álló területek értékét, növelik a lakosság elégedettségi szintjét, helyi identitását és környezettudatosságát. Várhatóan számos viszonylag kis támogatási összegű projekt prognosztizálható, ezért egyfordulós, nyílt pályázati rendszer alkalmazása indokolt. A regionális jelentőségű felszíni vizek, vízfolyások, és állóvizek jó ökológiai állapotának elérése, és annak fennmaradása kiemelt jelentőségű, összhangban az EU Víz Keretirányelvével. A régióban több olyan vízfolyás is található, melyek országos szinten is kiemelkedőek a természeti értékek szempontjából (pl. Rába, Pinka) Az ökológiai állapot

8 Sorszám Konstrukció neve Indokoltság kockázatok csökkentése fenntartását, ahol szükséges, javítását, és az árvízvédelmet szolgáló k alapos ökológiai tervezés és monitorozás mellett hozzájárulnak a környezet- és életminőség javításához, illetve a vízbázisok védelméhez is. A régió országos összehasonlításban a kevésbé árvízveszélyes területek közé sorolható, ezért a konstrukció által támogatott beruházásoknak az ökológiai állapot javítására, a vízi és vízparti ökoszisztémák életfeltételeinek javítására, fenntartására kell helyezniük a hangsúlyt. A Duna menti omlásveszélyes partfalakkal kapcsolatos, az elmúlt években bekövetkezett káresemények bizonyították, hogy az utólagos stabilizációs munkák költsége az okozott közvetlen károk miatt többszöröse annak, mint a tervszerű megelőzés költsége lett volna. A beavatkozás hatásaként javul a környezetbiztonság, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, ezáltal javul az érintett területeken élők életminősége. A konstrukció kapcsolódik a Környezet tiszta város, zöld vidék elnevezésű zászlóshajó projekthez. Térségi közlekedési kapcsolatok Az A komponens kapcsán az állami közúthálózat (alsórendű utak) az elsődleges cél. Az intézkedés elsődleges célterületei (útjai) a megyei jogú városok, kistérségi központok közvetlen elérhetőségét javító utak, kiemelten az elmaradott térségekben. A tervezett forrás alapján évente átlagosan mintegy km út fejlesztésével lehet számolni, messze a kívánatos igény alatt! A meglévő hálózat korszerűsítése, a hálózati szempontból legfontosabb és műszaki állagát tekintve legkritikusabb útszakaszok korszerűsítése a célszerű. Új utak építése csak a legindokoltabb esetben támogatandó. A B komponens kapcsán a kerékpárút-hálózat forgalmas útszakaszok mentén kívánatos, ahol a forgalom nagyobb, mint 1500 egységjármű naponta. Ezek belterületi szakaszok, illetve négy és ötszámjegyű utak mellett külterületi szakaszok is lehetnek. Cél a kerékpárutak fejlesztésével a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése. A kerékpárút hálózat fejlesztésével megteremtődik a lehetősége annak, hogy az emberek a rövidebb távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral oldják meg, biztonságos és lehetőleg környezetbarát körülmények között. A megépült kerékpárutak a település termelői infrastruktúráját is bővítik, különösen ha külterületi lakott övezetek közlekedésének és a minden napos lakás-munkahely közötti hivatásforgalomnak egy jelentős részét legalább szezonálisan átvállalnák, csökkentve ezáltal a balesetek előfordulását. A fejlett közlekedési infrastruktúra fontos része tehát a megfelelően megtervezett, kialakított és kapcsolódó létesítményekkel ellátott kerékpárút-hálózat. A konstrukció kapcsolódik a Közlekedés elnevezésű zászlóshajó projekthez.

9 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció, komponens Támogatható tevékenységek 6 neve Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások A támogatás az alábbi, szennyvízkezeléssel kapcsolatos tevékenységekhez igényelhető: Természetközeli szennyvíztisztításra irányuló beruházás és amennyiben szükséges, az ehhez kapcsolódó közcsatorna hálózat kiépítése (a 174/2003. Korm. rendelet alapján) Hagyományos (mesterséges) szennyvíztisztítási eljárások és amennyiben szükséges a kapcsolódó csatornahálózat kiépítése A Kistelepülések szennyvízkezelés Belterületi vízrendezés B C D Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Szakszerű, biológiai módszereken alapuló egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések. A szennyvíz tengelyen történő szállításához szükséges járművek beszerzése azon szolgáltatók esetében, melyekben az érintett önkormányzat(ok) többségi tulajdonnal bír(nak) Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai. A program keretében csak azon önkormányzatok szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházásai támogathatók, amelyek a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet vonatkozó melléklete szerint 2000 lakos egyenérték alatti agglomerációba tartoznak, vagy agglomeráción kívüliek, azaz a Korm. rendelet agglomerációs jegyzékeiben nem szerepelnek. A csapadékvíz belterületi elvezetését ill. mikrotérségi megtartását szolgáló rendszerek kialakítása ill. rekonstrukciója a külterületi vízgazdálkodási létesítményekkel összhangban, így tavak, tározók és záportározók rekonstrukciója, építése. Települési szilárd hulladéklerakókat érintő helyi szintű rekultivációs projektek megvalósítása Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációja esetében a 8,75 mft költséghatárt meghaladó állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) rekultivációs projektek megvalósítása A települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat) érintő helyi szintű rekultivációs programok elvégzése. Közterek, parkok, települési zöldfelületek felmérése, megújítása, kialakítása, különös tekintettel a helyi védelem alatt álló területekre Védelmi infrastruktúra belterületeken: zaj-, por-, víz- és talajvédelmi fasorok, fa-és bokorsávok kialakítása különböző terület-felhasználási területek között (pl. lakóterületek és iparterületek között) Önállóan nem támogatható, de a fenti tevékenységekkel együtt, kizárólag a projektekhez kapcsoltan támogatható 6 Nem taxatív felsorolás.

10 Sorszám Konstrukció, komponens neve Támogatható tevékenységek 6 tevékenységek az elszámolható költségek maximum 50%-áig: Projekt előkészítéséhez kapcsolódó beruházások (pályázati háttérdokumentáció műszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése), amelyek nem önálló tevékenységként, hanem elszámolható költségként jelennek meg. A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét, valamint az érintett lakosság bevonását, a környezettudatosságot és helyi kötődést szolgáló tevékenységek (pl. fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, a lakossági vélemények megismerése és beépítése, stb.). A településfejlesztési tevékenységekhez, a területek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása. Településmarketing akciók. Helyi védetté nyilvánítás A Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Meder és mellékág rekonstrukció, revitalizáció, árvízvédelmi fejlesztés (vízrendszer komplex rehabilitációja, a vízi életközösségek számára optimális vízszint biztosítása a természetes vízjáráshoz igazodóan, mederkotrás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező-, be- és leeresztő műtárgyak építése és rekonstrukciója, hallépcső építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás,) Tározó építése, rekonstrukciója (töltések, műtárgyak, csatornák építése, hullámtérbővítés, birtokrendezés, partrendezés, támfalak rekonstrukciója) Ártéri gazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése (a természetes vízjáráshoz igazodó időszakos vízborításhoz szükséges műtárgyak építése), Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Holtágak rehabilitációja (a vízi és vízparti életközösségek számára optimális vízszint biztosítása a természetes vízjáráshoz igazodóan, partbiztosítás, partrendezés, műtárgyépítés, kotrás, szennyező források kizárása) Tavak rehabilitációja (a vízi és vízparti életközösségek számára optimális vízszint biztosítása a természetes vízjáráshoz igazodóan, vízszintszabályozás, partrendezés, műtárgyépítés, kotrás, szennyező források kizárása) Belvízzel való gazdálkodás (helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, mederrekonstrukció, tározás, belvízrendszer-, öblözet rehabilitációja, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, területhasználat váltás, a vizes élőhelyek karbantartása infrastrukturális feltételeinek megteremtése, birtokrendezés, szennyezőanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés) Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás (tározás, tározók rekonstrukciója, vízpótló rendszer kiépítése, meder rekonstrukció, tározó építés, vízleadó útvonal kiépítése, műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra, helyi monitoring kiépítése) Duna-menti omlásveszélyes partfalak elleni védekezés (támfalépítés, a vízelevezetés kiépítése)

11 4.3.1.A B C Településeket összekötő utak Kerékpárút-hálózat forgalmas útszakaszok mentén A kiemelt projektek előkészítésének támogatása Négy- és ötszámjegyű utak felújítása és építése. (utak építése, burkolatának és alépítményének felújítása, egységes Négy- és ötszámjegyű utak felújítása és építése. (utak építése, burkolatának és alépítményének felújítása, egységes felület kialakítása, nyomvályú megszüntetése, forgalmi sáv növekedést nem eredményező burkolatszélesítése és megerősítése) A fenti kategóriájú közutak esetében a közúti kapcsolatok folyókon keresztüli összekötését elősegítő kompkikötők, és hozzá vezető infrastruktúra Új kerékpárutak, a hozzá kapcsolódó alépítmények és kiegészítő felszerelések építése: Egy, két és három számjegyű utak menti belterületi szakaszokon Négy és ötszámjegyű utak menti bel- és külterületei szakaszokon Forgalmas belterületi szakaszok mentén A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó A komponens projektjeinek előkészítésével kapcsolatos tevékenységek támogathatóak. Sorszám Konstrukció, komponens Támogatható tevékenységek 6 neve A kiemelt projektek A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó A komponens projektjeinek előkészítésével kapcsolatos B előkészítésének tevékenységek támogathatóak. támogatása Térségi közlekedési kapcsolatok 2.4. Támogatás célja Sorszám Konstrukció neve Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások Támogatás célja A konstrukció célja az alapvetően helyi léptékben felmerülő és megoldható környezeti problémák kezelése. A konstrukció egyrészt a kistelepülések [a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet szerint 2000 lakos egyenérték alatti szennyvízkezelési és agglomeráción kívüli települések] szennyvízkezelési lehetőségét, a veszélyeztetett települések csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelését, valamint a környezettudatosság elterjesztését szolgálja. A régió településszerkezetéből adódóan magas a 2000 lakos-egyenérték (LE) terhelés alatti települések száma, ezek a kistelepülések egymástól távol és elszigetelten helyezkednek el, sok esetben különösen érzékeny vízbázison és turisták által gyakran látogatott területeken. Míg a városokban és a sűrűn lakott térségekben a csatornahálózat kiépítése nem csupán nélkülözhetetlen, hanem egyúttal gazdaságos is, addig e kistelepüléseken, illetve a ritkán lakott területeken a szennyvízkezelés módját gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból egyaránt mérlegelni kell. Mivel ezeken a területeken sem környezeti, sem gazdasági szempontból nem célszerű komplex,

12 Sorszám Konstrukció neve Támogatás célja több települést összekötő csatornarendszert és központi szennyvíztisztítást alkalmazni, így biztosítjuk a szennyvizek helyben tartását és lokális kezelését elsősorban a természet közeli szennyvíztisztítás és közműpótló berendezések, egyedi szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetés és szennyvízelhelyezés kialakításával, fejlesztésével. A régió természeti adottságai, domborzata következtében bizonyos térségekben problémákat okozhat a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék, mely a kisvízfolyások mellett vízkárokat okozhat, a síkvidéki területeken pedig a kialakuló belvíz okozhat károkat. A konstrukció keretében a csapadék- ill belvíz okozta károk mérséklése is támogatható komplex szemléletű, a vízzel való gazdálkodást-elvezetést szolgáló beruházások útján. Az EU 6. környezetvédelmi akcióprogramjával összhangban készített Országos Hulladékgazdálkodási Terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyek megvalósításával biztosítható az ország egész területén a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a tovább nem üzemeltethető, a környezetvédelmi követelményeknek meg nem felelő települési szilárd hulladék lerakók, dögkutak és dögtemetők bezárása, lezárása és rekultivációja. A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelettel, illetve az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003 (VI.27.) FVM rendelettel, a térségi szintű komplex hulladékgazdálkodási rendszerek mellett, rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, állati hulladéktemetőket (dögkút, dögtér, üzemi lerakók). A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet október 31-ig teszi lehetővé a települési folyékony hulladék meglévő földmedrű (műszaki védelem nélküli) fogadóhelyen történő ártalmatlanítást. Ezt követően rekultiválni kell a műszakilag nem megfelelő, bezárt illetve felhagyott települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat). A települések népességmegtartó erejének növeléséhez, a környezet megóvásához, a környezettudatossághoz kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazó komponens - a KEOP-hoz és az UMVP-hez kapcsolódva, és azokat kiegészítve - régióspecifikus, a helyi igényekhez és lehetőségekhez kapcsolódva, a település lakosságának megelégedettségét, a településkép javítását és a környezettudatosság elterjesztését szolgálja Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése A konstrukció célja az emberi élet és az épített környezet védelme a felszíni vizek és az omlásveszélyes partfalak okozta károktól, valamint a régió felszíni vizei ökológiai állapotának javítása. A konstrukció célja a régió felszíni vizeinek rehabilitációja a jó ökológiai állapot elérése érdekében (vízpótlás, vízminőség javítása, vízvisszatartás útján), valamint az omlásveszélyes partfalak okozta károkozás megelőzése Térségi közlekedési kapcsolatok A kistérségi központok, nagyvárosok, valamint a hátrányos helyzetű kistérségekben az elérhetőségi viszonyok javítása érdekében támogatandó a négy- és ötszámjegyű utak építése, a rossz minőségű utak felújítása. A nagy forgalommal terhelt belterületi, illetve négy- és ötszámjegyű utak menti külterületi útszakaszok mentén biztonságos kerékpározási lehetőség megteremtése.

13 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám neve Konstrukció, komponens Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások A Kistelepülések szennyvízkezelés Projekt kiválasztási szempontok Előnyt élveznek az elbírálás során: ÉTT (Érzékeny Természetvédelmi Területek) programhoz kapcsolódó területeken megvalósuló projektek; Natura 2000 hálózat által érintett területeken megvalósuló projektek, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, vagy érzékeny területeken megvalósuló projektek; a természetközeli szennyvízkezelési technológiákon alapuló projektek; a költséghatékonysági szempontokat szem előtt tartó projektek a beruházás egy lakosegyenértékre számított költségei alapján; azon modellértékű projektek, melyek céljai között szerepel a szennyvízkezelés korszerű módszereinek bemutatása (pl. tájékoztató táblákkal, szakmai csoportok fogadásával, megfelelő szakmai háttér biztosítása) B Belterületi vízrendezés Jogosultsági feltételek: A Víz Keretirányelv teljes körű figyelembe vétele A Víz Keretirányelv teljes körű figyelembe vétele A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén be kell mutatni az érintett település(rész) veszélyeztetettségét csapadékvíz okozta kártételektől. Csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a belterületi vízrendezési k eredményeként elvezetett vizeket tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káresemény-mentesen biztosított, azaz a külterületi elvezetés megoldott, vagy az ÚMVP támogatásával megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig. A szakhatósági támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezen igazolás tényét. Igazolás arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan a pályázó vagy a támogatásban részesülő partner tulajdonában van, illetve (vagy) csatolandó a tulajdonos(ok) egyetértő nyilatkozata. Értékelési szempontok: A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén törekedni kell a környezetbarát megoldásokra, a vízelvezető rendszerek hatékonyságának és esztétikai megjelenésének növénytelepítéssel elősegítésére. Ahol a talaj- és áramlásviszonyok engedik, törekedni kell a burkolás minimalizálására. A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén be kell mutatni, hogy a település rendezési terve a beépítésre szánt területek esetében figyelembe veszi a terület vízkár-veszélyeztettségét, és nagymértékű veszélyeztetettség esetén beépítésre szánt területet ilyen területen nem jelöl ki. Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyag-

14 Sorszám C Konstrukció, komponens neve Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése A környezet megóvásához D kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése A Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Projekt kiválasztási szempontok és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak. Előnyt élveznek a 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet mellékletében a kiemelten érzékeny, a fokozottan érzékeny besorolás alatt szereplő települések, a 8001/2000 (Kö.Vi.Ért.5.)KöVIM-KöM tájékoztató szerinti, távlati ivóvízbázisok által érintett települések, a 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM rendelet szerinti, ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon az erősen és közepesen veszélyeztetett települések, valamint a NATURA 2000 hálózat által érintett települések. A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó lerakók illetékes hatóság által jóváhagyott, érvényes környezetvédelmi felülvizsgálatával; A lerakó(k) rendelkezik a szükséges működési engedéllyel (felhagyásra vonatkozóan), vagy felügyelőségi kötelezéssel a felhagyásra; A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó lerakók illetékes hatóság által jóváhagyott rekultivációs tervekkel; A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó lerakók illetékes hatóság által jóváhagyott, érvényes vízjogi létesítési engedélyekkel. Előnyt élveznek azon projektek, amelyek a helyi közösség, civil szervezetek bevonásával valósulnak meg és a működtetés során is építenek ezen szervezetek együttműködésére. a. Jogosultsági feltételek A Víz Keretirányelv teljes körű figyelembe vétele, igazolás szükséges arról, hogy a projekt a Víz Keretirányelv céljait szolgálja, illetve hogy azzal nem ellentétes. A komponens szempontjából természetes partfalnak minősül a földfelszín olyan szintkülönbség-változása, ahol a szintkülönbség meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3-ad részében 60 -nál meredekebb. Nem tekinthető partfalnak a működő és a felhagyott bányafal Partfalvédelem esetében a támogatás kizárólag belterületi közterület, önkormányzati, állami vagy (műemlékeknél) egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen életveszély elhárítása céljából igényelhető. Nem nyújtható támogatás, ha a káreseményt, veszélyhelyzetet maga az önkormányzat okozta, vagy magántulajdonon fennálló közvetlen életveszély esetén azt az önkormányzat, illetve harmadik személy idézte elő. Veszélyhelyzet okozásnak minősül az is, ha az önkormányzat településrendezési terveiben, helyi építési szabályzatában a Magyar Geológiai Szolgálatnak az egyeztetési eljárás során kifejtett véleménye ellenére jelölt beépítésre alkalmasnak felszínmozgásos területet. Igazolás arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan a pályázó vagy a támogatásban részesülő partner tulajdonában van, illetve (vagy) csatolandó a tulajdonos(ok) egyetértő nyilatkozata.

15 Sorszám Konstrukció, komponens neve Térségi közlekedési kapcsolatok Projekt kiválasztási szempontok b. Értékelési szempontok Víztározó építését tartalmazó projekt esetében a létrejövő tározó turisztikai célra nem hasznosítható. (Ilyen célra a NyDOP 2. prioritása kínál pályázati lehetőséget.) Különösen az országos jelentőségű védett területeken és a NATURA-2000 hatálya alá tartozó területeken az ökológiai, élőhely-megóvási és -helyreállítási szempontok előtérbe helyezése Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyagés energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak. Előnyt élveznek a 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet mellékletében a kiemelten érzékeny, a fokozottan érzékeny besorolás alatt szereplő települések, a 8001/2000 (Kö.Vi.Ért.5.) KöVIM-KöM tájékoztató szerinti, távlati ivóvízbázisok által érintett települések, a 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM rendelet szerinti, ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon az erősen és közepesen veszélyeztetett települések, valamint a NATURA 2000 hálózat által érintett települések A B Településeket összekötő utak Kerékpárút-hálózat forgalmas útszakaszok mentén Javítsa a megyei jogú városok, vagy kistérségi központok közvetlen elérhetőségét. (a felújítandó utakat a pályázó egyeztesse a többcélú kistérségi társulásokkal). Meglévő út esetén az útburkolat állapota Meglévő út esetén a forgalom nagysága Meglévő út esetén a balesetek száma a jelenlegi útszakaszon Gazdasági jelentőség Alapellátás biztosításának elősegítése Közösségi közlekedést elősegítő szerep Elmaradott térség felzárkóztatását segíti elő Térségi összekötő szerep Új út esetében az érintett települések száma Új út esetén az elérési idő rövidülése Előnyben részesülnek a meglévő utak felújítását célzó k. Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek az útalap építésekor építési-bontási hulladékot hasznosítanak Új utak építése nem veszélyeztethet természeti oltalom alatt álló értékeket. A szakmai kritériumok közül a területfejlesztési kritériumok 60%-os, a műszaki-szakmai kritériumok 40%-os súllyal kerülnek meghatározásra. A fejlesztés indokoltságának bemutatása, A fejlesztést igénybe vevők átlagos napi száma, Egybefüggő kerékpár hálózat kialakításának elősegítése, A kerékpáros balesetek számának csökkenése,

16 Sorszám Konstrukció, komponens neve Projekt kiválasztási szempontok Kistérségen belüli és települések közötti elérhetőség javítása, Helyi és országos szakmai civil szervezet támogatása Tehermentesített közút forgalma Előnyben részesül, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vagy a Közlekedési Operatív Program kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére meghirdetett pályázati felhívás keretében támogatást elnyert projektek folytatását képező kerékpárútszakaszok

17 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Sorsz Konstrukció neve, Indikátor Célértékek 8 ám száma megnevezése Helyi környezetvédelmi infrastruktúra szolgáltatások Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése és Megvalósított szennyvíz-kezelési rendszer (db) Belvíz- és csapadékvíz károkozásától mentesített területen élő lakosság (fő) A rekultivált hulladéklerakók száma A rekultivált dögkutak száma A rekultivált iszaptavak száma Árvízvédelmi beavatkozással megvédett lakosság (ezer fő) Rehabilitált vizes élőhely (ha) Összes en 4.3. Térségi közlekedési kapcsolatok Új utak hossza (négy és öt-számjegyű) (km) Felújított utak hossza (négy és ötszámjegyű) (km) A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése (fő) Új, támogatott épített kerékpárút hossza (km) ben kerül meghatározásra Sorszám A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Térségi közlekedési kapcsolatok Konstrukció indításának időpontja Konstrukció zárásának időpontja IV. negyedév IV. negyedév IV. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév 7 "A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlőségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik." 8 Kumulált érték.

18 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció Kockázat Kockázat kezelésének szám megnevezése, száma módja Helyi környezetvédelmi 1.) Önkormányzatok részéről az önerő biztosítása 1.) Önerő alap kiegészítő támogatása infrastruktúra és 2.) Önkormányzatok idegenkedése az 2.) Előzetes tájékoztató, szolgáltatások alternatív, egyedi szennyvíztisztítási felkészítő tevékenység módszerektől Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése Térségi közlekedési kapcsolatok Környezeti fenntarthatóság, negatív ökológiai hatású projektek A projektek kivitelezésének negatív környezeti hatásai. Erős súly a releváns kiválasztási kritériumoknak: pl. a Víz Keretirányelv és az ökológiai szempontok figyelembe vétele A projektkiválasztás során a megvalósítás környezeti hatásainak fokozott figyelembevétele. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) 9 Sorszám Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége (mft) A pályázó által igényelt támogatás értéke (mft) 10 A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésének időpontja Kedvezményezett neve 1 2 Kőszeg-Bozsok 8719 sz. út, 8718 sz. út, 8718 j. ök. út Bozsok , valamint 8719 j. út kmsz. közötti szakaszainak,8721. j. út Szombathely- Gyöngyösfalu , és a j. út Gyöngyösfalu kmsz. közötti szakaszainak felújítása Szeleste - Sárvár (8446), út ; Káld - Vashosszúfalu (8437) út ;8404 j. ök. út Tokorcs-Sárvár( , ) és a 8453 j. ök.út ( ) Tokorcs- Kemenesmihályfa közötti szakaszának felújítása Megjegyzés: A további, már benyújtott kiemelt projekt javaslatok értékelése - a kiemelt projekt javaslatok kiválasztási eljárásrendje szerint - folyamatban van. 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtől eltérhet.

19 j. Sümeg - Zalaegerszeg összekötő út km, km, km, km, km szakaszainak felújítása j. bekötő út km szelvények közötti szakaszának felújítása;8518. j. összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása j. Szentgotthárd- Rábafüzes ök. út , a 7454 j. ök. út Szentgotthárd átkelés ( ) és a j. út Szentgotthárd átkelés ( ) kmsz. közötti szakaszainak felújítása j. ök. út Szatta- Nagyrákos kmsz. közötti szakaszának felújítása;7416 j. ök. út Ramocsa-Bajánsenye kmsz. közötti szakaszának ;7451. j. ök. út Magyarszombatfa- Csákánydoroszló , kmsz. közötti szakaszainak felújítása j. ök. út Bük-Acsád kmsz. közötti szakaszainak felújítása; 8614 j. ök. út Tompaládony-Bük kmsz. közötti szakaszainak felújítása; 8624 j. ök. Tormásliget-Csepreg , és a 8634 j. út Sajstoskál- Bük kmsz. közötti szakaszainak felújítása

20 j. út Körmend- Nagykölked ( kmsz.) közötti szakaszainak felújítása; j. Balogunyom-Ják ök. út kmsz. közötti szakaszának felújítása; j. út Táplánszentkereszt kmsz. közötti szakaszának felújítása j. összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása j. Győr- Mosonmagyaróvár összekötő út és kmsz. közötti szakaszának felújítása j. összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása; j. összekötő út és kmsz. közötti szakaszának felújítása; j. Tét- Lébény összekötő út és kmsz. közötti szakaszának felújítása j. Letenye - Lenti összekötő út km szakasz burkolatmegerősítése (Lovászi)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv Észak-alföldi Operatív Program 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Tárgy: A DAOP 2.5.1. /E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázati kiírásra a pályázat beadásának

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP )

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP ) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-15) A pályázatok benyújtása a területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletben foglaltak szerint lehetséges. Támogatás célja

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. múltja Az Ügynökséget, közhasznú társaságként 1997-ben alapította a Közép- Dunántúli Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

TERVEZET. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Iktatószám: KvVM/KJKF/1879/2007 TERVEZET a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, 2007. október VEZETŐI

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben