Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon"

Átírás

1 Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Készítette: Klecsány Anikó szaktanácsadó 1

2 Hallom: elfelejtem. Látom: emlékezem. Cselekszem: megértem. (kínai közmondás) A fent említett közmondást idézve világossá válik a drámapedagógia létjogosultsága a hagyományos oktatási rendszerben, hiszen a gyerek aktívan jelen van, maga irányítja, befolyásolja a helyzetet, A drámapedagógia a gyermeket nem passzív befogadóként, hanem aktív résztvevőként, jelentésadóként, jelentésteremtőként értelmezi, aki közvetlen környezetéről már az iskolába lépés előtt is számottevő ismerettel, tanulási tapasztalattal rendelkezik, élmények alapján tevékenykedik, cselekvéseiben és az újonnan érkező információk feldolgozásában, elsősorban képzeletére és érzékszerveire támaszkodik. Kihasználja a gyerek saját erőforrásait így képesek összefüggést teremteni az ismerős és ismeretlen dolgok között, ami a tanuláshoz elengedhetetlen kiindulópont. Könnyű azt is belátni, hogy minél támogatóbb, elfogadóbb, nyitottabb a gyerek környezete, ő annál szabadabb és bátrabb. megengedi magának, hogy új viselkedésformákkal kísérletezzen, új érzelmeket fejezzen ki, saját gondolatait közvetítse a megszégyenítés lehetősége nélkül. A dráma figyelembe veszi a meglévő nyelvi szintet, tapasztalatokat, motivációkat és érdeklődést, azonnali visszajelzést biztosít, bevonja az intellektust és az érzelmeket is. A drámajáték alapvetően játék, a játék a tanulás eszköze, mely segítségével fejlődnek az egyén ismeretei, készségei és képességei. A tanuláson keresztül fejlődik a játszó. A fejlődés lényege az alkalmazkodás, az adaptáció. Az adaptív viselkedés, pedig nélkülözhetetlen a mindennapi életben maradáshoz. 2

3 Gavin Bolton nevéhez fűződik a dramatikus tevékenységi formák osztályozása. A drámapedagógiát módszerként határozza meg, ezért nem használja a drámapedagógia kifejezést. Az A típusúak a gyakorlatok, melyek célja a készségfejlesztés. Rövid, lezárt, szabályok által meghatározott játékok, melyek többször megismételhetők. Formája lehet csoportos, páros, vagy egyéni. Ide tartoznak a közvetlen tapasztalatszerzésre, a dramatikus készségfejlesztésre irányuló gyakorlatok, a helyzetgyakorlatok, a játékok, és egyéb művészeti formanyelvek bevonása. Jellemző rá, hogy nem kötődik erőteljes érzelmekhez, de nagyfokú koncentrációt és erőfeszítést igényel a játszóktól. Fejlesztik a tanuláshoz szükséges készségeket és képességeket, alkalmazásuk közben alakul az énkép, önismeret, kifejezőkészség és kreativitás. A B típus, a dramatikus játék, mely előre meghatározott kontextusban, helyszínen, időben játszódik, ahol a történés adott, de a kimenetel, a befejezés a játszóktól függ. Ebből következik, hogy nincsenek megadott szabályok, nem megismételhető, az itt és most keretein belül zajlik. Meghatározó momentuma, a mintha élmény, mely segítségével bárki, bármi bőrébe belebújhat a játszó. A gyakorlatokkal szemben, nincs időbeli korlátozása, nem törekszik lezártságra. Nagyfokú szabadságot nyújt az egyéni kreativitás kibontakozásához, nem igényli az érzelmek és koncentráció magas szintjét, noha ez gyakran megjelenik. Lehetővé teszi a gyerekek számára, érzéseik, félelmeik, szorongásaik, agressziójuk feldolgozását. Megtanulnak beszélni saját érzéseikről, átélik és megértik a másik problémáját. A C típus, maga a színház, melynek produktuma a közönség számára készült előadás, ezért nélkülözhetetlen eleme a néző. "D" típus: A megértés megváltoztatása a fenti három típus folyamatos ötvözésére, egymásba olvasztására épül; célja, hogy a résztvevők a feldolgozni kívánt témát személyes szinten megtapasztalják, ugyanakkor ráébredjenek az abban rejlő általános emberi jelentéstartalmakra. A tevékenység formai oldalának megszerkesztésén keresztül, színházi konvenciók segítségével halad előre, ugyanakkor a tanulók érzelmi-gondolati jelenlétére épít. 3

4 Tehát maga a drámapedagógia kifogyhatatlan lehetőséget tartogat számunkra, ha fogékonyak, vagyunk valami új kipróbálására. Ennek nagyon sok formája létezik, én most a teljesség igénye nélkül néhány példán keresztül szeretném bizonyítani létjogosultságát a különböző tanórákon. Drámapedagógia alkalmazásának lehetőségei a tanítási órákon: Szabadon választható tantárgy 1. osztályban Tapasztalatom szerint az iskolába lépő gyerekek komoly elvárások elé néznek és nagyon sok esetben, ezeknek képtelenek megfelelni. Ennek okai természetesen nagyon sokrétűek és összetettek, lehetnek: beilleszkedési nehézségek, hiperaktivitás, figyelemzavar, agresszív magatartás, alulszocializáltság, iskolaéretlenség, megértési és tanulási nehézségek, részképesség- zavarok, és mindezek gyakran együttesen jelentkeznek. Ezek okán a gyerekek sikerélmények nélkül, motiválatlanul végzik tanulmányaikat, és természetesen a kudarcokkal teli mindennapok peremhelyzetbe szorítják őket, lemaradnak, lemorzsolódnak. Az iskolai teljesítmény szempontjából fontos készségek és képességek kialakításának és fejélesztésének igen nagy szerepet kell, hogy tulajdonítsunk, hiszen erre tudunk alapozni ezek nélkül az eredményes ismeretelsajátítás, iskolai előmenetel lehetetlenné válik. Maga a tanulási környezet is különbözik a hagyományostól, hiszen oldott környezetben, teljesen más térben zajlik a tanulás. A gyerekeket nem külső szabályok motiválják, hanem a játék öröme. Tanulmányaim során fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a gyógypedagógia és a drámapedagógia szemléletében igen sok közös vonás fellelhető. Például, a cselekvésből kiinduló tevékenység, a játék szerepe a tanításban, a folyamatjelleg, az egyéni képességek figyelembe vétele, a fokozatosság elve. A főszerep, nem az intellektusé, hanem a percepcióé, az emócióé, mozgáskommunikációé, ezért a drámapedagógia eszköztárát, módszerét a fejlesztő munkám során folyamatosan használom, és tapasztalom jótékony hatását a mindennapokban. És ami talán számomra a legfontosabb, az elfogadó, bizalmas légkör, a játék közben való tanulás, a megnyilatkozás bátorsága, a másikat elfogadó, segítő légkör. 4

5 Foglalkozási terv A pedagógus neve: Klecsány Anikó Tantárgy: Dráma és tánc Osztály: 1. osztály Az óra cél- és feladatrendszere: Kommunikációs játékok, beszéd nélküli gyakorlatok folytatása közben: egyensúly beszédprodukció, taktilis percepció auditív percepció koncentrációs képesség, egymásra figyelés, csoportkohézió, szabálytudat, kreativitás, testséma Időkeret 3 perc Az óra menete Bevezető rész: Esőerdő című játék Módszerek irányítás, Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák Eszközök gyakorlat csoportmunka székek Fejlesztési terület A használt térforma és a játéksorrend tudatos ismétlése a szabálytudat és a koncentráció rituális szintű rögzítését szolgálja 7 perc Befejezetlen mondat: A legjobb dolog, ami velem történt A legrosszabb dolog, ami velem történt megbeszélés csoportmunka 5 Élmények megosztása, problémák megbeszélése a csoportkohézió és társismeret fejlesztését szolgálja

6 7 perc Fő rész: Robinson gyakorlat egyéni újságpapír A koncentrációt, és kudarctűrést egyensúlyt és térérzékelést fejleszti 10 perc Ismerem felismerem gyakorlat egyéni, csoportos kendő Taktilis percepciót fejleszti, miközben erős koncentrációt is igényel. 7 perc Külvilág zajai magyarázat gyakorlat egyéni Auditív percepciót fejleszti, miközben kifejezőkészségük is fejlődik. 5 perc Én és a testem magyarázat gyakorlat páros Figyelmet, testsémát fejleszt, miközben lazítanak. 3 perc Befejező rész: Magvak magyarázat gyakorlat egyéni Kreativitást fejleszt, miközben izomtónusukat is szabályozzák 2 perc Értékelés, vélemények meghallgatása megbeszélés egyéni Kifejezőkészségüket fejleszti 6

7 Kötelezően választható tantárgy 5. osztályban 5. évfolyamon a személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés áll a fókuszban. Gyakran okoz problémát, a 4. és 5. évfolyam közötti átmenet. Az állandóság, az egységes szabályrendszer megváltozik, hiszen több pedagógus, másfajta elvárásainak kell megfelelnie a tanulóknak. Az életkori sajátosságokból fakadóan, a gyerekek nem találják helyüket, ezek gyakran nyílt, vagy rejtett konfliktusokhoz vezetnek. Ezek feldolgozásában segít a drámapedagógia, hiszen megtanít a szabályok követésére, az együttműködésre, a toleranciára, az egymásra figyelő empátiás viszonyulásra, eközben fejlődik a problémamegoldó képesség és a konfliktuskezelés hatékonysága. A csoportban folyó, közösségért végzett tevékenység, az együttes örömök szorosabbá fűzik a gyerekek kapcsolatait. Eszköztára alkalmas a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a családi szocializációban mutatkozó hiányosságok pótlására, társas készségek fejlesztésére. A dramatikus játékok lehetővé teszik a gyerekek számára, érzéseik, félelmeik, szorongásaik, agressziójuk feldolgozását. Megtanulnak beszélni saját érzéseikről, átélik és megértik a másik problémáját. Mindezek könnyebbé teszik az alsó és felső tagozat közötti átmenetet, az adaptív viselkedés elsajátítását. 7

8 Foglalkozási terv A pedagógus neve: Klecsány Anikó Tantárgy: Dráma és tánc Osztály: 5. osztály Az óra cél- és feladatrendszere: Kommunikációs játékok, beszéd nélküli gyakorlatok folytatása közben: beszédprodukció, koncentrációs képesség, egymásra figyelés, csoportkohézió, szabálytudat, kreativitás, és érzelmi intelligencia játékos fejlesztése Időkeret 3 perc 7 perc Az óra menete Bevezető rész: Esőerdő című játék Befejezetlen mondat: A legjobb dolog, ami velem történt A legrosszabb dolog, ami velem történt Módszerek irányítás, gyakorlat megbeszélés Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák csoportmunka csoportmunka Eszközök székek Fejlesztési terület A használt térforma és a játéksorrend tudatos ismétlése a szabálytudat és a koncentráció rituális szintű rögzítését szolgálja Élmények megosztása, problémák megbeszélése a csoportkohézió és társismeret fejlesztését szolgálja 8

9 5perc Fő rész: Puff! című játék (nehezített változat) gyakorlat egyéni A koncentráció, és kudarctűrés fejlesztését célozza, mindamellett, hogy a térérzékelést is fejleszti. 2 perc Légzőgyakorlat, hangerőgyakorlattal összekötve (Nem 3, nem 6 ) gyakorlat egyéni, csoportos Helyesejtés, artikuláció, hangerő és helyes légzés fejlesztése. 3 perc A légzőgyakorlat szövege, megadott instrukcióval: elkeseredve dühösen kedvesen, a másikat megérintve magyarázat gyakorlat egyéni A második variáció az érzelmek szabályozását szolgálja. 5 perc Tükörjáték magyarázat gyakorlat páros Figyelmet, utánzókészséget fejleszt, miközben párokban együttműködnek. 10 perc Szobor és szobrász magyarázat gyakorlat páros cédulák Kreativitás fejlesztése, testnyelv értelmezése 5 perc Kacsintós gyilkos gyakorlat csoportos Testnyelv értelmezése, figyelem fejlesztése 5 perc Befejező rész: Hoztam neked ajándékot! drámajáték csoportos Társismeret fejlesztése, kreativitás fejlesztésére szolgál, egy-egy kedves gesztus a másik felé 9

10 Osztályfőnöki órákon: Napjainkban sok tanuló küzd szociális és viselkedési problémával. Gyakran fordulnak elő kötődési nehézségek, nem ismerik az együttműködés formáit, nem alakult ki a tolerancia, az empátia. Rosszul tűrik a frusztrációs helyzeteket, konfliktuskezelési technikáik szegényesek. így nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szociális kompetenciák fejlesztésére, a. kommunikációs, a döntési, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességeinek a fejlesztésére. Kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az énkép és az önismeret fejlesztése. Nagyon fontos a gyerekek pozitív elfogadása, megerősítése, a személyközi kapcsolatok sokszínűsége. Mindezen területek fejlesztésére nagyon alkalmasak az osztályfőnöki órák. Most egy 8. osztályban tartott foglalkozást szeretnék bemutatni. Foglalkozási terv A pedagógus neve: Klecsány Anikó Tantárgy: osztályfőnöki óra Osztály: 8. osztály Az óra témája: Ismerem, elfogadom! Az óra cél- és feladatrendszere: egymásra figyelés, csoportkohézió, ön- és társismeret szabálytudat, kreativitás, bizalom, nonverbális kommunikáció, szóbeli kifejezőkészség, és érzelmi intelligencia játékos fejlesztése 10

11 Időkere t 2 perc 3 perc 1perc Az óra menete Bevezető rész: Légzőgyakorlat egyénileg irányítással Mimetikus játék Egy napom Fő rész: Módszerek irányítás, gyakorlat instruálás, játék Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák egyéni és Téma ismertetése magyarázat egyéni csoportmunka egyéni munka Eszközök székek körben Fejlesztési terület Koncentráció, egymásra figyelés Érzelmek kifejezése Nonverbális kommunikáció 1 perc Kendők választása irányítás egyéni kendők 10 perc 1 perc 10 perc Ismerem, felismerem Csukott szemmel érintéssel Csukott szemmel hangról Páralkotás (séta a térben) Vakvezetés Vak vezet világtalant vállfogással (cserével) magyarázat gyakorlat magyarázat, utasítás játék csoportos egyéni kendők gyakorlat pármunka kendők auditív percepció taktilis percepció társismeret bizalom (kiszolgáltatotts ág érzésének megtapasztaltatá sa) 5 perc 3 perc Film bemutatása https://www.youtube.com/ watch?v=10grpeq BfRc Befejezetlen mondat. Én azt gondolom, azt érzem, hogy magyarázat, instrukció magyarázat gyakorlat egyéni egyéni interaktív tábla laptop pendrive együttműködés érzelmi intelligencia, emóciók szóbeli kifejezőkészség, emóciók 5 perc Beszélgetés irányított kérdések segítségével egyéni érzelmi intelligencia, kifejezőkészség 11

12 2 perc Amit ma hazaviszek magammal (kendők visszarakásával) 1 perc Reflexió gyakorlat egyéni kendők csoportkohézió beszélgetés, értékelés egyéni csoportkohézió, ön-és társismeret 12

13 Magyar irodalom órákon Mint már említettem, nagyon fontos, hogy a gyerekek nyílt, elfogadó és megengedő környezetben fejlődhessenek. Az ismeretszerzés változatos módon, lehetőleg cselekedtetve, saját tapasztalataikat felhasználva, gondolkodtatásra, problémamegoldásra ösztönözve történjen. A gyerekek bátran elmondhassák véleményüket, vitát kezdeményezhessenek. Ennek egyik hatékony formája, a tanítási dráma, mely lehetővé teszi, hogy a gyerekek a mintha helyzet segítségével belebújhassanak mások bőrébe, átélhessék mások problémáit, saját értékrendjüknek megfelelő megoldásokat válasszanak, és általános jelentéstartalmakat fedezzenek fel. Kitűnő terepe lehet ennek a módszernek a magyar irodalom óra, ahol a tanítási dráma módszerével szépirodalmi szövegek, történetek segítségével állítunk egy-egy problémát a foglalkozás fókuszába. Dráma óra Csoport: 4. osztály Tér: Csoportos mozgásra is elegendő teret biztosító osztályterem Időtartam: 2 óra Tanulási terület: Család, az összetartozás élménye Téma: Fekete István: Vuk című regény részletének alapján a családi összetartozás, önfeláldozás fontossága Fókusz: Hogyan éljük meg, ha meghal egy közeli hozzátartozónk? Történetváz: Karak, Iny és Vuk arra lesz figyelmes, hogy vadászok érkeznek. Vuk inti az öreget, hogy lapuljanak, de ő nem hisz benne, hogy rejtve maradhatnak és menekülni kezd. Karakot meglövik, de még visszamegy rejtekhelyükre és ott hal meg. 13

14 Bemelegítő játék: Puff! Beszélgetés a történet bevezetéséhez: Körben leültetem a gyerekeket és elmondom, hogy egy jól ismert történet részletét fogják a mai órán feldolgozni. A bemelegítő játék lehetőséget nyújt arra, hogy szóba kerüljön a vadász, mint szereplő. Kontextus építés: 1. Tanári narráció Felolvasom a történetet, úgy hogy a gyerekek képzeletében megjelenjen az erdő, a szereplők és maga a szituáció. 2. A tér megteremtése A gyerekek zenét fognak hallani. Arra kérem őket, hunyják be a szemüket és képzeljék azt, hogy ők rókák és az erdőben élnek. Milyen képeket láttak? Hol a lakóhelyük? Milyen az erdő? Milyen állatok élnek még ott? Stb. 3. Mímes játék Arra kérem őket, álljanak fel és mozogjanak úgy, mintha rókák lennének! Folyamatosan instruálom őket: Jól érzed magad, boldog vagy! Hirtelen neszeket hallasz, szimatolsz! Ijedten menedéket keresel! Korog a gyomrod, éhes vagy! Hirtelen puskalövést hallasz a távolban! Meglátsz egy egeret, el akarod kapni! 4. Csoportalakítás: 4 csoport alakítása a főfogalom megtalálásával Mindenki húz egy papírlapot és megkeresi a családját. 1. puska, lőszer, kopó, kürt 2. fa, bokor, virág, fű, bozót 3. szőrzet, vörös, ragadozó, farok 4. boldog, fél, szomorú, mérges 14

15 Feldolgozás: 1. Kiscsoportos improvizáció: A rókák meghallják a vadászok közeledtét. Mit tesznek és mondanak a veszély fenyegetésében. 2. Gyűlés: Megkérem a csoportokat, gyűjtsenek össze érveket, hogyan tudnák Karakot meggyőzni, hogy maradjon. 3. Tanár a szerepben: A tanár, mint Karak vitatkozik a csoportokkal, próbálja meggyőzni őket arról, hogy helyesen cselekszik. 4. Tanári narráció: Nem sikerül Karakot meggyőzni és kiront a rejtekhelyről. 5. Belső hang: A gyerekek kaput tartva, mintha a kijárat lenne, egymással szemben állnak és Karak kilép a rejtekhelyről. Közben mindenki elmondja, mire gondolt az öreg, miközben a menekülést választotta. 6. Mímes játék Hogyan fogadják a sebesült állatot? 7. Gondolatkövetés: Újra zene szól, körben ülnek és behunyják a szemüket. Akit megérintek, mond egy mondatot, amivel elbúcsúzik. 15

16 Egyéb tanórákon való felhasználás Az emlékezet és figyelem fejlesztő, kommunikációs, szókincsfejlesztő gyakorlatok jól használhatók a matematika, magyar nyelv, idegen nyelv és természetismeret órán is. Az óra bevezetésére, ráhangolódására, egyes ismeretek bevésésére, gyakorlására is alkalmasak. Itt csak egy- két példát említenék, de mindenki saját kreativitásához, csoportjához mérten sokféleképpen és sok gyakorlatot fel tud használni. Mit rajzoltam? A játszók egymás mögé állnak. A játékvezető az utolsó játékosnak megmutat egy egyszerű rajzot. Ezt kell az előtte álló hátára rajzolnia, majd az továbbadja a következőnek. A legelöl álló egy lapra lerajzolja a hátára rajzoltakat. Hasonlítsuk össze az eredetivel! (betűtanítás, számok írása, formadifferenciálás.) Forrás:ismeretlen Azonnal mondd! A játékosnak bekötjük a szemét. Kezébe adunk egy tárgyat, és azonnal, gondolkodás nélkül el kell mindent mondania a tárgyról. ( gyümölcsök, zöldségek, mértani testek differenciálása) Forrás: (Debreczeni,p.33.) Francia szembekötősdi A gyerekek kézen fogva körben állnak és körbesétálnak, amíg a középen álló játékos, aki becsukta a szemét, botjával a földre koppant. A kör megáll, és mindenki csöndben marad. A becsukott szemű játékos a botot kinyújtja valaki felé, aki megfogja a bot végét, és válaszol a vak kérdésére. Természetesen olyan kérdéseket tesz fel, amire hosszan kell válaszolnia, hogy a hang után kitalálhassa, ki fogja a bot másik végét. Hármat találhat. Ha talál, a másik játékos áll be középre, hanem, újra ő marad benn. 16

17 (szorzótábla, vagy bármilyen számon kérendő ismeret, akár a tanár is lehet középen) Forrás: (Boyd) Irányítótorony A párok egyik tagja csukott szemmel megy (ő a repülőgép), míg a másik (az irányítótorony) szavakkal, szöveges utasításokkal vezeti, irányítja végig az akadályokkal teli kifutópályán. Játszhatjuk több párossal, ebben az esetben a nekik szóló információ kiválasztására is figyelni kell. ( irányok differenciálása) Forrás: ismeretlen Kulcsos játék A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll csukott szemmel, a többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a csörgést, abba az irányba mutat, ahonnan hallotta. Ha az irányt eltalálta, akkor megadhat egy betűt és a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt, míg a kulcs körbeér, öt tárgyat kell mondania a megadott betűvel. Ha nem sikerül, ő áll a kör közepére. (tárgy helyett, színeket, foglalkozásokat, zöldséget, idegen szavakat, költőket stb. gyűjthetünk) Forrás: (Kaposi, p.36.) A kalóz kincse A játékosok körben ülnek, középen a kalóz (csukott szemmel). A kalóz előtt néhány aprópénz van. Valaki odalopakodik nesztelenül, csendben, és megpróbálja megszerezniészrevétlenül- a kalóz kincsét. Ha sikerül neki, vagyis nem fogja meg a kalóz, akkor ő lesz a kalóz - ellenkező esetben más próbálkozhat. (a megszerzett pénzeket összeszámoltathatjuk, lehet játékpénz is, így már akár tízezres számkörben is számlálhatunk) Forrás: (Kaposi, p.37.) 17

18 Levegőbe rajzolás A gyerekek betűket, formákat rajzolnak a levegőbe és a másiknak ki kell találnia, mit rajzoltak. (betűtanítás) Forrás: (Englbrecht, Artur- Weigert, Hans p.117.) Mutasd be! A gyerekek bármilyen tárgyat kiválasztanak maguknak a teremben. Aztán mindenki bemutatja ezt a tárgyat, amilyen pontosan tudja. A cél, hogy a többiek kitalálják. (szóbeli szövegalkotás, pontos fogalom használat) Forrás: ismeretlen Vándorló ritmus A gyerekek körben állnak, majd sétálni kezdenek. Séta közben arra kell törekedniük, hogy minél hamarabb kialakuljon egy közös ritmus, amire mindenki egyszerre tud lépni. Ha ez sikerült, elkezdenek hangosan számolni egytől-tízig. A számolást többször megismétlik, előbb együtt fennhangon, majd némán, magukban. Mikor már némán számolnak, tapsoljanak az egyes számnál, a következő körben a kettes számnál, aztán a hármas számnál, és így tovább egészen tízig. Ha mindig egyszerre tapsolnak, akkor sikeres lesz a gyakorlat. (nagyobb számkörben, vagy visszafelé számlálásnál is használható) Forrás: (Fort Krisztina- Kaposi József- Nyári Arnold- Perényi Balázs- Uray Péter, p.13.) Szólánc A gyerekek körben állnak, kiválasztanak öt színt, és együtt- többször is elismételve megjegyzik a sorrendjüket (piros, kék, sárga, fehér, lila). Ha közösen rögzítették a sorozatot, akkor határozottan egy másik játékosra nézve, adogassák egymásnak a színek neveit, amilyen gyorsan csak tudják. Fontos, hogy elég hangosan mondják a szavakat, ugyanis mindenkinek követnie kell, hogy éppen hol tart a színsor, és tudnia kell folytatni is. 18

19 (memoriterekkel, megtanulandó szabályokkal is játszható) Forrás: (Fort Krisztina- Kaposi József- Nyári Arnold- Perényi Balázs- Uray Péter, p.33.) Zsipp - Zsupp Körben állunk. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. s azt mondja, hogy zsipp, akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja zsupp, akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondania. Ha zsipp zsupp-ot mond, akkor mindenki helyet cserél, senki nem maradhat addigi szomszédja mellett, majd folytatódik a játék, csak a szomszédok változtak. Aki téveszt, vagy nem tudja szomszédja nevét, esetleg sokat gondolkodik rajta, maga áll be a körbe játékmesternek. (irányok differenciálása) Forrás:(Kaposi, p. 10.) Bumm Körben ülünk és sorban elkezdünk számolni. Az első játékos egyet, a második kettőt mond és így tovább. Akire a hetes vagy annak többszöröse jut (vagy olyan szám, amelynek második számjegye hetes), annak a szám helyett bumm- ot kell mondania. Például: 12, 13, bumm, 15, 16, bumm, stb. Aki téved, az kiesik. Tévesztésnek számít az is, ha nem rögtön vágja a rá a számot a játékos. Tévesztés után elölről kell kezdeni. (A játék más szorzótáblákkal is játszható.) Forrás: (Kaposi, p. 27.) Tilos a sz! A gyerekek körben állnak. A hét napjait kell sorolniuk, egymás után úgy, hogy a szerdát és a szombatot nem mondhatják, mivel tartalmaz sz hangot. (Helyette tapsolhatnak, dobbanthatnak, vagy bármilyen más jelet használhatnak. Lehet kieséses alapon is játszani. (Játszhatjuk a hónapok neveivel is.) Forrás: (Fort Krisztina- Kaposi József- Nyári Arnold- Perényi Balázs- Uray Péter, p.32.) 19

20 Adok- kapok Körben áll a társaság. Megegyezünk egy rövid szövegbe ( Például: fekete, fehér, igen, nem), majd memorizáljuk, begyakoroljuk azt. A játék menete: a kezdő játékos mondja az első mondatot valamelyik társának. Ő nyugtázza az üzenetet, majd a második mondatot mondja egy általa kiválasztott résztvevőnek ( egyedül visszaadni tilos az üzenetet), a harmadik mondattal adja tovább a stafétát. A negyedik mondat után újra az első következik, s így tovább. Hiba esetén újra indul a játék( de játszhatunk kiesésre is). A játék alapváltozata kétirányú figyelemosztást igényel: az üzenet vételére- adására és a soron következő mondatra kell figyelni. Változatok: Te voltál? Nem én voltam. Akkor ki tette? Nem tudom. Négynél több mondattal játszunk Sorokba bontott verssel Forrás: (Kaposi, p. 28.) Puff! A gyerekek körben állnak. A kör közepén áll egy játékos, ő fog lőni. kezével pisztolyt formál és rálő valakire a körben állók közül, és azt mondja: Puff!. Akire rálőtt, az leguggol, ha nem teszi, lelőtték. A két szomszédja, pedig, szintén egymásra lő. Aki később lő, kiesik. Addig játsszuk, míg ketten maradnak. Ők párbajozni fognak. Egymásnak háttal állva, elindulnak a teremben, miközben a középen álló szavakat mond, amiben van egy kakukktojás is. Ha meghallják a kakukktojást, egymásra lőnek, az nyer, aki előbb lőtt. (Játszható a szorzótáblával is, lövés helyett, egy-egy szorzatot mond a középen álló, aki később mondja az eredményt az kiesik.) Forrás: ismeretlen Gyereksor Tíz gyerek sorban áll. A játékosnak meg kell jegyeznie a sorrendjüket. Tapsra elkezdenek össze- vissza mozogni. A játékos feladata visszaállítani őket az eredeti sorrendbe. Nehezíthető a gyakorlat azzal,hogy a mozgásokra is figyelni kell. (pl.: Mit csinált Peti?) 20

21 Forrás: (Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó, p-65.) Ha elmegyek hozzád A gyerekek körben ülnek és a következő mondatot egészítik ki: Ha elmegyek hozzád, viszek neked. Tetszőleges szavakkal mindenki kiegészíti, úgy, hogy előzőleg elhangzottakhoz hozzáteszi a sajátját. Forrás: (Szűcsné Pintér Rozália, p.9.) Rabló és pandúr Kijelölünk egy nagyobb területet, ez lesz a számítógép monitorja. Kiválasztunk egy rablót, és egy rendőrt és két őket irányító gyereket, akik a monitor szélén állva irányítják a két számítógépes figurát. A rendőrnek el kell kapnia a rablót, az őt irányító gyerek utasításainak segítségével.(természetesen az irányító nem léphet a képernyőre ) A játékosok csak az instrukciókat hajthatják végre, és természetesen mozgásuk is gépies. A vezényszavak a következők: előre, stop, hátra, stop, jobbra, stop, balra, stop. Nagyon hasznos és szórakoztató, de nehéz játék. Forrás: ismeretlen Tőled azt szeretném kérdezni A játékhoz, egy nagy pamutgombolyag szükséges. A fenti kérdéssel elindítjuk a játékot, általában a vezető kérdez először. A kérdéssel egy időben a fonalat is odagurítjuk a válaszadónak, de a végét fogja. Majd a kérdezett kérdez, és gurít. A játék végére egy komoly hálót kapunk. Ha vége, vissza is gombolyíthatjuk a fonalat, bár kicsit időigényes. (Tartalom elmondására, szóbeli házi feladatok ellenőrzésére is használható) Forrás: (Előd N. : Drámajátékok 3. p.21.) Tulajdonság és szó A gyerekek körben ülnek. A játékvezető megnevez egy tárgyat, élőlényt, természeti jelenséget, stb. Mindenkinek egy jelzővel kell illetni a megadott szót. Aki nem tud válaszolni, az kiesik, vagy zálogot ad. Forrás: ismeretlen 21

22 Mit visz a kis hajó? Egyszerű szókincsfejlesztő játék, ahol mi magunk adhatjuk meg a szempontokat. Például adott hangot kérhetünk, alkothatunk kategóriákat, al,- és főfogalmakat. (Milyen játékokat visz? Mit visz a kis hajó az állatkertbe, az iskolatáskába stb.) Aki nem tud válaszolni, az lemarad a hajóról. Forrás: ismeretlen 22

23 A foglalkozásokon felhasznált gyakorlatok leírása Robinson A földre hullahopp karikákat rakunk, egymástól kisebb nagyobb távolságra. Ezek lesznek a szigetek. A szigetlakók egy lábon ugrálnak, egyik szigetről a másikra. Minden szigetet meg kell látogatniuk, és egy szigeten csak egy Robinson lakhat. A szigeten megpihenhetnek, lábat cserélhetnek. Cél, hogy ne essenek a vízbe. Forrás: ismeretlen Vakvezetés Több változata ismeretes. A pár egyik tagja behunyt szemmel jár, míg a másik játékos mögötte haladva a vak vállára helyezett kezével irányítja a közös mozgást. Páron belüli szerepcserével folytatódik a játék. A párok tagjai a terem szemközti falai előtt helyezkednek el. Az egyik sorban állók behunyt szemmel, egyenletes tempóban indulnak a másik oldal felé. A többiek feladata: meg kell fogni társukat a fal előtt. Forrás: (Kaposi, p.19.) Ismerem? Felismerem? A játszók körben állnak. Egy gyerek a kör közepén bekötött szemmel. A körben állók menetirányban elindulnak. A középen álló jelzésére megállnak. A kitaláló rámutat valakire, aki odamegy hozzá, és a kitaláló kezét a saját arcára teszi. Csak az arc érintésével, tapintásával kell felismernie társát. Másik változata, az, hogy hangról kell felismernie társát. Forrás: (Kaposi, p.22.) Külvilág zajai A játszók csukott szemmel ülnek. meghallgatják és lokalizálják a külvilág zajait. Forrás: ismeretlen 23

24 Tükörjáték A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy kinyújtott karjuk összeérjen. Egyikük az irányító, aki elmozdulhat, fintort vághat, gesztikulálhat. A társa feladata: mintha ő lenne a tükör, utána csinálni, a lehető legpontosabban az összes mozdulatot. A fokozatosság elvét betartva előbb lassú mozdulatokat tükrözzünk, később gyorsabbakat. Forrás: (Kaposi p.32.) A gyilkos A gyerekek körben ülnek. A játék vezetője jelöli ki a gyilkost. Mindenki becsukja a szemét, az lesz a gyilkos, akit megérint a vezető. A gyilkos kacsintással végzi a dolgát. Akire rákacsint, az ötig számol magában és kijelenti: Meghaltam. Mindenkinek van egy gyanúsítási lehetősége. (felemelt kézzel, csendben jelez, majd addig vár, míg lesz még egy jelentkező) A játékvezető hangosan számol háromig, és ekkor rá kell mutatni a gyanúsítottra. Ha mindketten egy irányba mutatnak, vége a játéknak, ha nem, akkor megy tovább a játék. Mindaddig tart, még a gyilkos le nem lepleződik. A játék alatt végig tartani kell a szemkontaktust. Egy másik változat, talán könnyebb is, a játékosok sétálnak a térben. Forrás: (Kaposi, p.38.) Puff! A gyerekek körben állnak. A kör közepén áll egy játékos, ő fog lőni. kezével pisztolyt formál és rálő valakire a körben állók közül, és azt mondja: Puff!. Akire rálőtt, az leguggol, ha nem teszi, lelőtték. A két szomszédja, pedig, szintén egymásra lő. Aki később lő, kiesik. Addig játsszuk, míg ketten maradnak. Ők párbajozni fognak. Egymásnak háttal állva, elindulnak a teremben, miközben a középen álló szavakat mond, amiben van egy kakukktojás is. Ha meghallják a kakukktojást, egymásra lőnek, az nyer, aki előbb lőtt. Forrás: ismeretlen 24

25 Magvak A játszók magvak, akik lassan kikelnek a földből, növekszenek, terebélyesednek, hatalmas fává nőnek. Szél kerekedik, eső esik, vihar tépkedi őket. Végül vége lesz a viharnak és a fák boldogan élvezik a csendet. Forrás: (Debreczeni, p.19.) Esőerdő Körben ülnek a játékosok. A játékvezető összedörzsöli a tenyerét és a mellette lévő utánozza, lassan mindenki átveszi a mozdulatot (szitál az eső). Majd csettint az ujjaival (esik). Ütögeti a combjait (szakad). A vihar kerekedik, talpaival a padlón kopog. Ugyanezt visszafelé is megcsinálja, míg el nem áll az eső. ha kellően gyakorlott a csoport, csukott szemmel még izgalmasabb. Forrás: ismeretlen Én és a testem A gyerekek csukott szemmel, ellazulva fekszenek a földön. A játékvezető testrészeket nevez meg, amit a gyerekek kissé megmozdítanak, vagy rágondolnak ( bal láb, száj, has) Forrás: (Englbrecht, Artur- Weigert, Hans p.128.) Kötött mondatkezdések Minden foglalkozás kezdő mozzanata lehet a befejezetlen mondat: A legjobb dolog ami velem történt Itt még a nem szívesen beszélő gyerekek is megszólalnak. Természetesen, ha nem szeretne, passzolhat. Játszható úgy is, hogy egy kalapba annyi befejezetlen mondatot írunk, ahányan vagyunk. Ezek érzéseket, vágyakat, célokat fogalmazzanak meg. ( attól félek, azért aggódom, annak örülnék stb.) Ez a változat az ön,- és társismeret fejlesztését is szolgálja. Forrás: (Kaposi, p.57.) 25

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Összeállította: Bubernik Eszter

Összeállította: Bubernik Eszter Drámajátékok Összeállította: Bubernik Eszter 1 Gabnai Katalin a Drámajátékok Bevezetés a drámapedagógia című könyvében szereplő megfogalmazás szerint drámajáték minden olyan játékos emberi megnyilvánulás,

Részletesebben

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Demény Piroska Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani sajátosságait,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZÓFORGATÓ NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS TEHETSÉGMŰHELY

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZÓFORGATÓ NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS TEHETSÉGMŰHELY SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZÓFORGATÓ NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS TEHETSÉGMŰHELY Műhelyvezető: Koppányiné Langó Zsuzsanna Szarvas, 2011.

Részletesebben

SzövegértéS, SzövegalkotáS

SzövegértéS, SzövegalkotáS SzövegértéS, SzövegalkotáS FÜggöNy mögött varázsláda játékok tára C a kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési operatív Program.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal.

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal. Erőszakmentes Kommunikáció és konfliktuskezelés Az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) dr. Marshall B Rosenberg nevéhez fűződik. Munkánk során folyamatosan használjuk Marshall Rosenberg: A szavak ablakok

Részletesebben

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK Készítette: Kántorné Nagy Éva

Részletesebben

Modul. Sebıkné Bencsik Elvira és Szabó Ferenc (Idıpontja: 2010. május 20 2010. június 03.) 1. Bevezetés

Modul. Sebıkné Bencsik Elvira és Szabó Ferenc (Idıpontja: 2010. május 20 2010. június 03.) 1. Bevezetés Modul Cím: Mővészeti nevelés drámamodul keretében az ötödik osztályban Készítette: Sebıkné Bencsik Elvira és Szabó Ferenc (Idıpontja: 2010. május 20 2010. június 03.) 1. Bevezetés A mővészeti alkotás az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BEDŐNÉ FATÉR TÍMEA VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓT FEJLESZTŐ JÁTÉKOK Parola Cél: írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése, az énazonosság-tudat

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi. kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 5-7 éves korig

TÁMOP 3.2.4. A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi. kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 5-7 éves korig A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek JÁTÉKTÁR a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek OKTATÁSI SEGÉDANYAG a Generátor programban résztvevő csoportvezetők, nevelők és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Adramatikus gyakorlat fogalmat Gavin Bolton angol drámapedagógus vezette be a

Adramatikus gyakorlat fogalmat Gavin Bolton angol drámapedagógus vezette be a Iskolakultúra 2006/11 Dramatikus gyakorlatok az idegennyelv-tanításban A szerepjáték, dramatikus gyakorlat, drámajáték az idegen nyelv tanításában is jól ismert fogalmak Az alábbiakban csak a dramatikus

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

1.1.1.2.Felismerő játék. 1.1.1.3./ A játékbolt kirakatában. 1.1.1.4. Fűzd össze! 1.1.1.5.Pók játék. 1.1.1.6.Mozdulat staféta.

1.1.1.2.Felismerő játék. 1.1.1.3./ A játékbolt kirakatában. 1.1.1.4. Fűzd össze! 1.1.1.5.Pók játék. 1.1.1.6.Mozdulat staféta. 1.1. Játékgyűjtemény EGYEB / Játgyujt98.doc (Vissza a tartalomjegyzékhez: Gyűjtemény) Szerkesztetlen anyag, bizonyos játékok mindkét helyen szerepelhetnek. A játékok részben Hegedűs Miklóstól származnak.

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 DRÁMA 2 Bevezetés Elöljáróban a dráma modulokhoz Csak olyan játékokat játszunk, melyekhez a csoportnak

Részletesebben

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0066 AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI A jó iskola - az óvoda folytatásaként - játszva tanítja a gyermekeket, cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulását, figyelembe

Részletesebben

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Régi-új gondolatok gyermekeink irodalmi nevelésérôl I. rész (Lerchné dr.

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Régi-új gondolatok gyermekeink irodalmi nevelésérôl I. rész (Lerchné dr. MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK Régi-új gondolatok gyermekeink irodalmi nevelésérôl I. rész (Lerchné dr. Egri Zsuzsanna) Három láb és 12 gombóc, avagy Luca-napi hagyományôrzés játékosan (Horváth Emôke

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben