Éjjeli lepkék a Kecskeméti Arborétumban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éjjeli lepkék a Kecskeméti Arborétumban"

Átírás

1 Éjjeli lepkék a Kecskeméti Arborétumban Jelige: Éjjeli pillangók 1

2 A KECSKEMÉTI ARBORÉTUM Kecskemét északnyugati részén található az ismeretterjesztés, kutatás, szabadtéri felüdülés és a környezetvédelem céljait szolgáló, 62 hektáros Arborétum, iskolámtól néhány percre, amely tulajdonképpen egy botanikus kert. A győjtemény nemcsak kellemes kirándulóhely, hanem termıhely állékonysági és meteorológiai vizsgálatok, madártani megfigyelések és a tanítás-tanulás színhelye is. Mivel az arborétum az uralkodó szél irányában (ÉNy) található, jelentıs a szélvédı, a városba érkezı levegıre gyakorolt kondicionáló hatása is. A szervezett csoportok részére szóló szakvezetés és a növényismereti foglalkozások mellett az egyéni látogatók önképzését a tanösvények növény-, rovar- és állatvilágismertetı, éghajlati és talajviszonyokat bemutató táblái segítik. Az arborétum három fı részre tagolódik: véderdısáv, tölgygyőjtemény és győjteményes rész. A központi, mintegy 25 hektáros területen elhelyezkedı győjtemény 14 ösvényén végig- sétálva mintegy 900-féle fát, cserjét fedezhetünk fel, amelyek elhelyezésére morfológiai jellemzıik, rendszertani besorolásuk, igényeik és származási helyük figyelembe vételével került sor. Megtekinthetı és bejárható a Mediterrán, az Atlantikus és a Pacifikus észak-amerikai, a Kelet-ázsiai, a Balkáni, a Pannóniai ösvény, illetve a Színes lombok, az Örökzöldek ösvénye, a Virágos fák és cserjék körútja, a Hosszútős fenyık, Ciprusok, Borókák ösvénye, a Sziktőrık és vízkedvelık, illetve a Szárazságtőrık ösvénye. Minden sétaút mentén növényismertetı táblák segítik a fák és cserjék megismerését. A győjteményes részt véderdı övezet veszi körül, amely kedvezıen befolyásolja a mikroklímát, és egyben bemutatja az Alföld fıbb erdıállomány típusait is. Jelentısebb fafajok: kocsányos tölgy, fehérnyár, kırisek, szilek, juharok. 2

3 Az erdıket, botanikus kerteket egyaránt károsító hatásokat 2 csoportra oszthatjuk. Az abiotikus károk közé tartoznak pl. aszályok, kései fagy, nyári vízkár, nyári jégkár, széltörés, széldöntés, hótörés, téli jégkár, zúzmarakár. Az erdıkben elıforduló biotikus károk: rovarok, vadak, gombák, növények által okozott károk. Mi vizsgálataink során az éjjeli lepkék által okozott károkat próbáltuk nyomon követni. Már harmadik éve járok ki iskolatársaimmal az arborétum fénycsapdájához, éjjeli lepkéket győjteni. A győjtés után a lepkéket meghatározzuk, rendszertani besorolásukat elvégezzük, vizsgáljuk, milyen károkat okozhatnak az erdık állományában, s néhány alkalommal lepkepreparátumokat is készítünk, melyeket rovardobozokba helyezünk el, s az iskolai győjteményt gyarapítjuk vele. A lepkékrıl általában Az egész világon mintegy fajuk él, Magyarországon kb lepkefaj, melybıl 1300 körüli a nagylepkék (Macrolepidoptera) száma, míg 2200 a molylepkék (Microlepidoptera) aránya. A lepkék (Lepidoptera) az ízeltlábúak törzsében a rovarok osztályának utolsóként kifejlıdött rendje. 3

4 Rendszertani besorolás Ország: Állatok (Animalia) Törzs: Ízeltlábúak (Arthropoda) Altörzs: Hatlábúak (Hexapoda) Osztály: Rovarok (Insecta) Alosztály: Szárnyas rovarok (Pterygota) Rend: Lepkék (Lepidoptera) Méretük meglehetısen változatos: a kifejlett példányok szárnyainak fesztávolsága néhány mm-tıl 30 cm-ig terjed. Testüket szırök és pikkelyek borítják. Szaporodásuk általában kétivarú. A nıstény petéit csomókban vagy egyenként a tápnövény levelének fonákjára rakja. Teljes átalakulással fejlıdnek; lárvaalakjuk neve hernyó. A hernyók szájszerve erıteljes, fogazott rágó. Általában növényi anyagokkal táplálkoznak. Sok faj hernyója egy-egy tápnövényre specializálódott. A legtöbb báb a talajban, fakéreg vagy kövek alatt alakul át. Szájszervük spirál alakban feltekeredett, ennek segítségével táplálkoznak, és szívják a beporzott virágok nektárját. Az imágók pödörnyelve csak folyadék (érett gyümölcsök, harmatcseppek, virágok nektárja, fák kicsorduló nedve stb.) felszívására alkalmas. Két pár szárnyuk különbözı alakú és mérető; egyes fajok szárnya teljesen hiányzik. A szárnyakat szırök és zsindelyszerő pikkelyek, hímpor borítják. A hosszú, karcsú vagy rövid, zömök potroh tíz szelvénybıl áll, és ezekbıl az utolsó 2 3 tartalmazza az ivarszerveket. Jellemzı a három pár ízelt láb. Az udvarlás fajonként nagyon különbözı lehet. Általában hímek repülés közben feromonokkal csábítják magukhoz a nıstényeket, amelyektıl azok valamiféle kábulatba esnek, így a hímek megakadályozhatják, hogy faképnél hagyják ıket. A körülöttük lévı növényekkel táplálkoznak, járatokat és alagutakat fúrva beléjük. 4

5 Egyes fajok nappal, mások éjszaka repülnek. A nappali lepkék többsége élénk színő, az éjszakaiak viszont többnyire barnásszürkék. A fejen található két csáp felépítése változatos. A nappali lepkék esetében bunkós csáp, míg az éjjeli fajoknál a fokozatosan elvékonyodó sörteszerő csáp a jellemzı. A hímeknél gyakori a tollas csáp. Saját kutatás Általában hetente egy mintaanyagot vizsgálunk. A győjtés után történik a minták meghatározása, rendszerezése, az adatok összesítése, és a következtetések levonása. Természetesen a határozás és az adatok rögzítése jóval idıigényesebb folyamat. Jelenleg 805 lepkefajt ismerünk az arborétum területérıl. A nyári-ıszi idıszakban begyőjtött mintából 92 lepkefajt sikerült meghatároznunk. Márciustól újra kijárunk a lepkecsapdához. Munkánkat nehezítette, hogy a lepkék nagy részének nem egységes az elnevezése, gyakran használnak szinonimákat ugyanarra a fajra a különbözı határozókönyvek. A meghatározott fajoknál vizsgáltuk, hogy milyen tápnövényt fogyaszt a hernyója, s milyen károkra lehet számítani az adott évben, s szükség lesz-e védekezésre vagy sem. A fénycsapda Az 1960-as évektıl növényvédelmi célzattal erdészeti fénycsapda hálózat mőködik országszerte. Az országban jelenleg 25 ilyen fénycsapda mőködik, ezek közül egy a kecskeméti arborétumban. A lepkeállomány felmérése, és több éven át történı nyomon követése során feltételezzük, hogy az újabb fafajok betelepítésével évrıl évre újabb lepkefajok is megjelennek. A hosszú távú vizsgálatok során nem csak az új növényfajokhoz kötıdı új lepkefajok jelenhetnek meg, hanem a globális felmelegedés hatására délrıl érkezı fajok száma is. Ezeknek nem biztos, hogy új tápnövényre van szükségük, hiszen a lepkék közt is sok az oligofág vagy polifág. Ezt szeretnénk kutatómunkánkkal is alátámasztani. 5

6 Az erdészeti fénycsapda hálózat egységesen a Jermy Tibor által kifejlesztett fénycsapdát használja. A fénycsapda felépítése nagyon egyszerő. A fénycsapda fogószerkezete egy kb. 2 m magas oszlopra szerelve tartalmazza az 1 m-es tetıt, alatta a fényforrást, egy izzót és a 60 cm átmérıjő tölcsért. A tölcsér aljához illeszkedik az ölıüveg, ebben található egy kloroformot tartalmazó fiola, amely a megölt rovarokat tárolja. Az ölıüveg alján vattacsomó van, ami megakadályozza a rovarok sérülését. A csapda egy kapcsolóóra segítségével naplemenete elıtt lép mőködésbe, s reggel virradat elıtt kapcsol ki. A fénycsapda március elsejétıl december végéig mőködik. A győjtés Arra oda kell figyelni a fénycsapda kezelıjének, hogy a rovaroknak nem szabad az ölıszerrel közvetlenül érintkeznie, mert a kloroform a rovarok zsírszövetét kioldja, és meghatározásukat lehetetlenné teszi. A csak elkábult rovarok esetében utóölést kell végezni. Ezután az anyagot szétterítik, megszárítják és szárítás után karton dobozokba teszik. Feltüntetve rajta a győjtés helyét és idejét. A begyőjtött anyaggal egyidejőleg továbbítják: a napi minimum és maximum hımérsékleti értékeket a csapadék mennyiséget és az idıjárásra vonatkozó egyéb észleléseket. Az így begyőjtött rovarok feldolgozása az Erdészeti Tudományos Intézetben történik, illetve én is ebbıl az anyagból kaptam fajokat. A feldolgozás Az Erdészeti Tudományos Intézetben a fajok elıfordulása és egyedszáma alapján következtetéseket lehet levonni a faunaelemek arányára, az erdei rovarok biodiverzitás változására, a fajok ökológiai igényére. 6

7 Nyomon követhetık az erdıben zajló változások: a rovarkárosítók által okozott károk megjelenése, intenzitása, térbeli elıfordulása elırejelzésekre ad lehetıséget. Így a tulajdonosok felkészülhetnek az esetleges gradációkra, a károk megelızésére, csökkentésére. Ebbe a munkába kapcsolódtam be júliusától 8 héten keresztül vehettünk mintát iskolatársaimmal az arborétum fénycsapdájából, hetente egyszer. Mi csak faunisztikai vizsgálatokat végeztünk. Célunk minél több éjjeli lepkefaj meghatározása volt. A fajok elıfordulása és egyedszáma alapján következtetéseket lehet levonni: a faunaelemek arányára, az erdei rovarok biodiverzitás változására, a fajok ökológiai igényére. A legáltalánosabb meghatározott fajok Erdıvédelmi szempontból 2008-ban az amerikai fehér medvelepke kártétele nem volt jelentıs ban a sok nyári csapadék gátolta a faj elszaporodását. A károkat a hernyók okozzák a levelek megrágásával. Mi a második rajzás idıszakában találtuk meg a begyőjtött lepkék között. Az araszolófajok együttes kártétele sem volt jelentıs az elmúlt évben. Az araszolók számára a hideg, esıs és késıi fagyos idık annyira kedvezıtlenek, hogy a gradáció alig vagy ki sem alakul. A begyőjtött lepkék között közönséges szürkearaszolót, feketepettyes araszolót, holdas faaraszolót, fenyırágó faaraszolót és rácsos réti araszolót sikerült meghatározunk. A bagolylepkék az araszolókhoz képest most is magasabb példányszámban jelentek meg. A bagolylepkék közül 18 fajt ismertünk meg. Többek között a Nagy sárga-főbagoly lepkét, mely az egyik leggyakoribb és legnagyobb elterjedési területő bagolylepke Európában. Hernyója nem válogat, különféle lágyszárúakkal és főfélékkel táplálkozik. 7

8 A gyapottok bagolylepke erıs károkat okozott a Duna-Tisza köze középsı és déli részén. Az augusztusi populációja a legnagyobb, akkor okozza a legnagyobb kárt. Amennyiben száraz, meleg évek lesznek, e faj kártételére is számítani lehet a jövıben. Vetési bagolylepke alacsonyabb számban fordult elı, mint tavaly, Kecskeméten 74 db-ot fogott a csapda, mi is találtunk. Hernyóik egyrészt a leveleket fogyasztják, másrészt a földközeli és föld alatti részek megrágásával okozzák a károkat. pávaszemfoltja. Esti pávaszemes szender hernyója júniustól szeptemberig táplálkozik tápnövénye, a főz, a nyár és az almafa leveleivel, majd bábként telel át. Fıismertetı jegye elülsı szárnyának csipkézettsége a belsı valamint hátulsó szárnyának két szép A hársfaszender elülsı szárnyának alapszíne a zöldessárgától a rózsaszínesig változhat. A kifejlett lepkének nincs pödörnyelve, tehát nem tud táplálkozni. Gyakori a városokban, fıleg ahol hársfákat ültettek. A fagyalszender nagyon mutatós lepke, nagy tora fekete, hosszú, keskeny elülsı szárnya barna. Hátulsó szárnyán halvány rózsaszínő csíkok vannak. Potroha fekete és rózsaszín sávos. Füstös medvelepke tápnövénye a csalán, az árvacsalán és kisebb lágyszárú növények. Repülési ideje júniustól szeptember végéig tart. A medvelepkékre jellemzıen teste sőrőn szırös. Feltőnı színezete figyelmeztetés az énekesmadarak számára. 8

9 A tavaszi lepkék közül márciusban találtunk Közönséges tavaszi araszolót, Foltos fésősbagoly, Közepes fésősbagoly lepkét, Barnasávos tavaszi-araszolót, mely a tölgyön, hárson, nyárfán kívül elıfordul kertekben, gyümölcsösökben és parkokban is. Márciustól májusig találkozhatunk vele. A hím csápjai feltőnıen fésősek. E fajok bemutatásával szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a kevésbé ismert éjjeli lepkék is lehetnek érdesek és szemet gyönyörködtetık Vizsgáltuk, hogy a meghatározott fajok milyen családba sorolhatók, s megállapítottuk, hogy a leggyakoribbak a bagolylepkék, (Noctuidae), az elıfordulásuk 65 %, növényeink károsítói között elsı helyen foglalnak helyet. 20% az araszolók (Geometridae), melynek fontos jellemzıje, hogy a legtöbb fajnak karcsú, keskeny teste és aránylag széles, színben és rajzban többé-kevésbé egyezı szárnypárja van, ami az állatoknak némi nappali pillangószerő külsıt ad. 8 % a medvelepkefélék (Artiidae), és 5% a szenderfélék (Sphingidae) családjába tartozók aránya. A szenderek könnyen megkülönböztethetık külsı jegyeik alapján, hiszen sokkal vaskosabb és nagyobb testük van mint a többi fajtól.. A többi faj egyedei még 6 család tagjait képviselik, ezek alacsonyabb számban jelennek meg. A meghatározott éjjeli lepkék családonkénti megoszlása 2008 nyár tavasz 20% 56% 8% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1% Noctuidae Geometridae Arctiidae Sphingidae Nolidae Drepanidae Notodontidae Endromidae Pyralidae Crambidae 9

10 A tápnövény szerinti elosztást is megfigyeltük, hogy leggyakrabban fogyasztott növény a főz (Salix), a nyár (Populus), és a tölgy (Quercus). 15 % körüli a nyír (Betula), és az éger (Alnus) fogyasztása. A Quercus, mint az egyik leggyakoribb tápnövény elıfordulása nem véletlen, hiszen az arborétum jelentıs részét tölgygyőjtemény alkotja. Az utóbbi idıkben újabb fenyıfajok betelepítése történt, de a hozzájuk kapcsolódó lepkefajok felfedezése a rovarcsapdában még alig észlelhetı, 2 %. A meghatározott fajok tápnövény szerinti eloszlása 17% Alnus 18% 2% 5% 15% 14% 19% 10% Betula Fagus Pinus Populus Quercus Salix Tilia A tavalyi 98 faj adatainak felvitele már megtörtént, az újabb fajok rögzítése folyamatos. Ezek után könnyen kereshetünk rendszertani besorolás (család), tápláléknövény, repülési idı, győjtési idı, élıhely alapján az adatbázisban, és reméljük, hogy így bizonyos összefüggéseket is könnyebben felismerünk. Például: Emmelia trabealis Zebrabagoly Család: Noctuidae - Bagolylepkék Táplálék: Convolvulus arvensis (mezei szulák) Calystegia sepium (sövény szulák) Győjtés idıpontja: július Élıhely: Meadows, (rét) Clearings (tisztás) Repülési idı: májustól szeptemberig 10

11 Számomra a legérdekesebb esemény egy május éjjeli fénycsapdázás utáni lepkepreparálás volt. A preparálás elıtt a frissen fogott lepkéket egy kloroformmal átitatott vattát tartalmazó ölıüvegbe tettük, majd kb. 30 perc múlva áttettük egy jól zárható dobozba, így 48 órán át tőzhetı állapotba kerülnek. A preparáláshoz házilag készített lepkefeszítıt használtunk. Fontos hogy a betőzés után a lepke szárnyai hajlítás és törésmentesen legyenek felfektetve a feszítı lapjaira. Sem beállításkor sem rögzítéskor a lepke szárnyait tővel átszúrni nem szabad. Címkézés után a kész preparátumokat rovardobozokba helyeztük, és ily módon többi diáktársainknak lehetıvé tettük, hogy ık is gyönyörködhessenek ezekben a szép éjjeli lepkékben Tavaly is nagy hangsúlyt fektettünk a lepkék családonkénti eloszlásának megfigyelésére. Az ábrán jól látható, hogy szintén bagolylepkét (Noctuidae) határoztunk meg a legtöbbet, 66 % Ezt követik az araszolók (Geometridae), 19 %-ban találhatók meg a medvelepkefélék (Artiidae), a többi faj elıfordulási aránya igen csekély. Arctiidae Crambidae Geometridae A meghatározott éjjeli lepkék családonkénti megoszlása % 7% 4% Noctuidae Nolidae 19% 66% 11

12 A es tanévben minél több lepke preparálását tőztük ki célul. Így több lepkepreparálással kapcsolatos programon is részt vettünk. Ellátogattunk Szegedi Tudományegyetem a biológiai tanszékre, Dr. Körmöczi Lászlóhoz, az ökológia tanszék vezetıjéhez. İ beavatott minket a preparálás rejtelmeibe, majd ı is preparált velünk együtt. Vele együtt használtunk elıször gyártott lepkefeszítıt, rovartőket. Majd megmutatta saját munkáit is. Tıle sajátítottunk el több technikát, amiket most is alkalmazunk iskolatársaimmal az iskolai preparálások során. Nagy élmény volt a Szabóky Csabával való találkozás, aki mind a határozásban, mind a preparálásban nagy segítséget nyújtott. Kecskeméten a Kiskunsági Nemzeti Parkban látogattuk meg. Felajánlott egy fénycsapdázási lehetıséget is, amit a közeljövıben szeretnénk megvalósítani. A preparálás fontossága mellett figyeltünk az új fajokra is, hiszen sok, eddig nem ismert lepkéket is sikerült meghatároznunk. Ilyenek voltak például: A júliusban fogott bükkfa zöldbaglyot (Earias clorana) az egyik legkülönösebb fajnak tekintjük, hiszen jellegzetes zöld színő fedıszárnya van, míg az alsó szárnya világos színő. Elıfordulhat májustól szeptemberig. Leggyakrabban fenyıt fogyaszt. A piros szender (Deilephila porcellus) nyirkos ligeterdık, lapályok és patakpartok lakója. E szenderfaj nappal is repül. Tápnövényei füzikeés galajfajok. Mi júliusban találtunk rá, májustól augusztusig repül. Egy nemzedéke van évente. Hernyóidıszaka július augusztus között van. A nagy csigalepke (Apoda limacodes) védelmére fordítottak eddig a legnagyobb gondot. Tápnövényei közé tartozik a bükk, a tölgy és a nyír. Csak júniusban és júliusban repül. Jellemzı a kissé felkunkorodó test, környezetében még nappal is remekül álcázza magát. 12

13 Mocsaras helyeken és erdıs területeken igen gyakori a fagyalbagoly, lárvájának legelterjedtebb tápnövényei a kıris és a fagyal. Jellegzetes a két folt a fedıszárnyon. İshazája Nagy-Britannia. A C-betős főbagoly (Xestia c-nigrum) a szárnyán található jellegzetes C bető alakú foltról kapta nevét. Ez igen megkönnyítette a határozási munkánkat, hiszen sokkal könnyebben felismertük ezeket a fajokat. Repülési ideje májustól októberig tart. A főgyökérrágók (Crambidae) családjába tartozó áttetszı csalánmoly (Pleuroptya ruralis) csalánfélékkel táplálkozik, legfıbb tápláléka a felfutó komló (Humulus lupulus) Májustól szeptemberig megtalálható az erdıkben és tisztásokon. Augusztusba határoztuk meg a felkiáltójeles bagolylepkét (Agrotis exclamationis). Alsó szárnya fehér színő, fedıszárnyán egy felkiáltójel alakú fekete folt látható. A bagolyfélék (Noctuidae) családjába tartozó faj. Magyarországon jelentıs károkat a szántóföldeken okoz, fıleg a káposztaféléket csipkézi ki. Számunkra újként jelentek meg a következı fajok is, melyek részletes jellemzésére most nem törekedtem július: Acentria nivosa - Törpe-vízimoly Acontia lucida - Fehér nappali-bagoly Acronicta rumicis - Sóska-bagyoly 13

14 Apoda limacodes - Nagy csigalepke Coscinia striata - Csíkos molyszövı Cucullia fraudatrix - Keleti csuklyásbagoly Deilephila porcellus - Piros szender Drymonia dodonaea - Bélyeges púposszövı Earias clorana - Főzfa-zölbagoly Hypena proboscidalis - ormányos karcsúbagoly Hypena rostralis - közönséges karcsúbagoly Isturgia arenacearia Mythimna albipuncta - Fehérpontos rétibagoly Phyllodesma tremulifolia - Nyárfalevél-pohók 2009 augusztus: Acontia lucida - Fehér nappali-bagoly Boarmia roboraria - Nagy tölgyfaaraszoló Bupalus piniaria - Fenyıaraszoló Diacrisia sannio - Vörösszélő medvelepke Euxoa tritici - Búza-földibagoly Gymnoscelis rufifasciata - Vöröscsíkos araszoló Laspeyria flexula - Csipkés zúzmóbagoly Mamestra brassicae - Káposzta-veteménybagoly Noctua janthina - Fehérgalléros sárgafőbagoly Orgyia antiqua - Rozsdabarna kisszövı Timandra amata - Piroscsíkos csipkésaraszoló Ypsolopha dentella - Fahéjszínő loncmoly 2009 szeptember: Amphipyra pyramidea - fahéjszínő foltosbagoly Polyphaenis sericata - Selyemfényő bagolylepke Xestia baja - Rózsás földibagoly 2009 októberétıl márciusáig nem határoztunk meg újabb fajokat. 14

15 2010 április: Boarmia gemmaria - ékköves araszoló Charanyca trigrammica - Háromcsíkos főbagoly Oligia strigilis - Apró dudvabagolyocska 2010 május: Bupalus piniaria Fenyıaraszoló Lithosia quadra - Négypettyes zuzmószövı Macroglossum stellatarum - Kacsafarkú szender Polypogon strigilata - Hosszúcsápú karcsúbagoly Selenia tetralunaria - Negyfoltos holdasaraszoló Tortrix viridana - Tölgyilonca A es tanévben is vizsgáltuk a fajok tápnövény szerinti elosztását. A ben meghatározott fajok tápnövény szerinti eloszlása Populus 14% Alnus 11% Salix 18% Fagus 8% Tilia 11% Quercus 21% Betula 17% Quercus Betula Tilia Salix Alnus Populus Fagus A meghatározott lepkék közül 21 % - ban, vagyis a legtöbben a tölgyet (Quercus) fogyasztják. Meghatározó a 18% - ban főzfát (Salix) fogyasztók száma. 17% - ban fogyasztanak a különbözı fajok nyírfát (Betula), 14% - ban nyárfát (Populus). 15

16 Szeretnék köszönetet mondani Szabóky Csabának az ERTI fıtechnikusának, Máté Andrásnak a KNP munkatársának és Dr. Körmöczy Lászlónak a szegedi Ökológiai Tanszék vezetıjének és Osza Gyöngyi biológia tanárnınek a munkámhoz nyújtott segítségükért. 16

17 Szakirodalom: Abafi Aigner Lajos: Magyarország lepkéi K. M. Természettudományi Társulat 1907 Michael Chinery: Lepkék Trivium Kiadó 2005 Paul Sterry & Andrew Mackay: Lepkék Panemex Kiadó 2005 Dr. Helgard Reichholf: Lepkék Mérték Kiadó 1996 Szabóky Csaba: A Kecskeméti Arborétum lepkéi Kefag Zrt Dr. Gıbölös Antal: Kecskeméti Arborétum Kefag Zrt Képek: kocsányos tölgy - Jermy Tibor nagy csigalepke - Piros szender jellemzıi Illetve fıként az általam és iskolatársaim által készített fényképeket használtam fel a pályázat elkészítéséhez.. 17

Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért. 2015/2016-os tanév október 21. VERSENYLAP

Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért. 2015/2016-os tanév október 21. VERSENYLAP Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért 2015/2016-os tanév 2015. október 21. VERSENYLAP Kedves Versenyző! Mielőtt válaszolnál a kérdésekre, figyelmesen olvasd

Részletesebben

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5.

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Összes lehetıség megtalálása: 3. Figyelem fejlesztése: 1., 2., 3.,

Részletesebben

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Magyarország madarai 7. elıadás 2011. február 23. 2011.08.12. Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Sarlósfecske alkatúak rendje Habitusuk fecskére emlékeztet, lábuk rövid kapaszkodó láb,

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

Lepidoptera ordo. Familia: Üvegszárnyú lepkék Sesiidae

Lepidoptera ordo. Familia: Üvegszárnyú lepkék Sesiidae Lepidoptera ordo Két pár, pikkelyekkel borított szárnyuk van. Szájszervüket, mely egy órarugószerően felcsavarodó, két részbıl álló henger, pödörnyelvnek nevezzük. Mőködését tekintve szívó típusú szájszerv.

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/52/2008. Tervezet a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február A Zirci

Részletesebben

Fénycsapdázás Jermy-típusú fénycsapdával három különböző mesterséges fényforrás alkalmazásával lepidoptera rend esetében

Fénycsapdázás Jermy-típusú fénycsapdával három különböző mesterséges fényforrás alkalmazásával lepidoptera rend esetében 66 Fénycsapdázás Jermy-típusú fénycsapdával három különböző mesterséges fényforrás alkalmazásával lepidoptera rend esetében Pintérné Nagy Edit intézeti munkatárs Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról

Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról 2. sz. melléklet 2009. szeptember 17. Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról Réti csík (Misgurnus fossilis) telepítés az 1. sz. Illés-tó halmegtartó képességének tesztelésére (a jobb

Részletesebben

Kukoricamoly - Ostrinia nubilalis Hbn. BISZEX csapda

Kukoricamoly - Ostrinia nubilalis Hbn. BISZEX csapda Kukoricamoly - Ostrinia nubilalis Hbn. BISZEX csapda A CSALOMON kukoricamoly "BISZEX" csapda csalétke NEM feromon, hanem táplálkozási attraktáns, emiatt a csapda nœstényeket és hímeket is fog. Foto: Bozsik

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp.

Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp. Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp. Csalogatóanyag: WW csalogató keverék. A pattanóbogarak lárvái, a drótférgek, 35 mm-es testhossznál nem nagyobbak, erœsen kitinesek, ezért keményebb vázú

Részletesebben

TILOS: Nyitvatermık, dió, aranyesı

TILOS: Nyitvatermık, dió, aranyesı Orrszarvú- és rózsabogarak tartása és tenyésztése Természetvédelem CITES Vadbefogások Tenyésztett állatok Elhelyezés Kisebb fajok (25 mm-ig): 30 x 30 x 30 cm-tıl Közepes fajok (25-40 mm-ig): 40 x 40 x

Részletesebben

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu Szılı várható növény-egészségügyi helyzete 2009-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009-01-19 A szüret Bükkalja-i borvidéken szeptember második dekádjában a Cserszegi szılıvel indult, majd a vörös fajták következtek.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Keleti gyümölcsmoly - Grapholita molesta Busck

Keleti gyümölcsmoly - Grapholita molesta Busck Keleti gyümölcsmoly - Grapholita molesta Busck www-staff.it.uts.edu.au A lepke teste 5-7 mm hosszú, szárny-fesztávolsága 9-13 mm. ElülsŒ szárnya barnásfekete, sárgásfehér rojtozattal. Tükörfoltja hamuszürke.

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 7. elıad adás Akusztikai és s optikai tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Akusztikai faanyagjellemzık Gyakorlati szerepe A hang sebessége a fábanf

Részletesebben

www.pisvojvodina.com Előrejelzőszolgálat Regionális központ Szabadka

www.pisvojvodina.com Előrejelzőszolgálat Regionális központ Szabadka www.pisvojvodina.com Előrejelzőszolgálat Regionális központ Szabadka Title Created By Published Category Pamukova (kukuruzna) sovica -Helicoverpa armigera Hajnalka Bognar-Pastor 24.9.2012 14:16

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Führer Ernı 1 - Edelényi Márton 2 - Jagodics Anikó 1 - Jereb László 2 - Horváth László 3 - Móring Andrea 3 - Pödör Zoltán 4 - Szabados

Részletesebben

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Csupor Károly Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr.habil Varga Ferenc intézetigazgató egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem 21 VÍZBEN OLDHATÓ

Részletesebben

FRONT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA. Puskás János 1

FRONT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA. Puskás János 1 FROT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLAKRA Bevezetés és irodalmi áttekintés Puskás János 1 Régóta ismert, hogy az élőlényekre hatással vannak az időjárási elemek. A rovarok életjelenségeit korábban kevés

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET PÁROLGÁS A párolgás halmazállapot-változás, amelyhez az energiát a felszín által elnyelt napsugárzási

Részletesebben

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia (ÁT)VÁLTOZÁS Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Feladat kiosztása Lapozd át a Szitakötő tavaszi számát, és keresd ki azokat a cikkeket amelyek változással, illetve átváltozással

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben Szokolovszki Zoltán 1 Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben 1. Bevezetés Közismert, hogy egy település életében, a városi ökoszisztéma mőködésében a zöldfelületnek,

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán *

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * Készítette: Palkó Csaba Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * * 1. kép Bevezetés Egyedülálló nemzeti kincsünk a Balaton. (2. kép) A tó környezetében már ritka a természetes partszakasz. Az egyik

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, április 21-tıl május 5-ig

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, április 21-tıl május 5-ig Vas megye növény-egészségügyi helyzete Tanakajd, 5. április -tıl május 5-ig Megyénkben az elmúlt két hétben háromszor mértünk kisebb mennyiségő csapadékot, összesen,5 mm-t. A napi átlag hımérséklet április

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Ökológiai modellek I. 19. lecke Bevezetés Az élıvilágban

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig Vas megye növény-egészségügyi helyzete Tanakajd, 21. május 2-tól június 4-ig Megyénkben az elmúlt két hétben összesen 43 mm csapadékot mértünk. A napi átlag hımérséklet csupán 14, C körül alakult az elmúlt

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Rejtett értékeink vetélkedısorozat I. forduló İszi forduló

Rejtett értékeink vetélkedısorozat I. forduló İszi forduló I) Feladat (39 pont) Figyeld meg ıszi túrád során milyen sokszínő az erdı! Ismerd fel az alábbi 13 növényt, egészítsd ki a nevüket és párosítsd össze a leveleket terméseikkel! A helyes megfejtést írd be

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal A gerinctelen állatok közé tartozik az ízeltlábúak

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL A légnyomás A földfelszín eltérı mértékő felmelegedése a felszín feletti légkörben légnyomás-különbségeket hoz létre.

Részletesebben

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 Iskola neve:. Csapat neve:.. Csapattagok neve:. Környezetismeret-környezetvédelem országos csapatverseny 3. évfolyam I. forduló 2014. november 19. 1. a) Fejtsétek meg a rejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

7. Az éghajlat és a természeti zónák

7. Az éghajlat és a természeti zónák 7. Az éghajlat és a természeti zónák A környezeti tényezık közül az éghajlati tényezık azok, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a talajok, a növényzet és a növényi produktivitás földrajzi eloszlására.

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Szakvélemény Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Készült Tompa Város Polgármesteri Hivatal megbízásából 2009. június Készült 2 eredeti példányban. Ez a számú példány. Tartalom 1. Elızmények

Részletesebben

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar fulopl@pmmf.hu Célkitőzés: olyan tisztán passzív szolár mintaépület létrehozása, amely

Részletesebben

Növényvédelmi állattan gyakorlatok

Növényvédelmi állattan gyakorlatok Növényvédelmi állattan gyakorlatok 5. gyakorlat Lepidoptera II. Összeállította: Nagy Antal, DE-MTK Növényvédelmi Tanszék, 2007 Familia: Tortricidae sodrómolyok Lobesia botrana tarka szőlőmoly Jell.: 6-8

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

megjelenésére rható hazánkban? 2006, 2007, 2008 Páldy Anna Budapest

megjelenésére rható hazánkban? 2006, 2007, 2008 Páldy Anna Budapest A klímav maváltozás s hatása az allergén n növények n nyek megjelenésére mi várhatv rható hazánkban? 2006, 2007, 2008 Apatini Dóra, Novák k Edit, Bobvos János, Páldy Anna Országos Környezetegészségügyigyi

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Cím: Éghajlattani tanszék honlapja oktatók Deák József Áron 3db link

Cím: Éghajlattani tanszék honlapja oktatók Deák József Áron 3db link Biogeográfia GY 02 07 Deák József Áron Követelmények: Órákon kötelezı megjelenés, max 2 DB hiányzás. Túllépése esetén, hiányzásonként -5p (100p-ból) 3db ZH lesz. Egy kivételével nem a gyak idıpontjában.

Részletesebben

A klímaváltozás káros hatásainak megelızése, elırejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban. OMSZ teljesítés Szalai Sándor SZIE

A klímaváltozás káros hatásainak megelızése, elırejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban. OMSZ teljesítés Szalai Sándor SZIE A klímaváltozás káros hatásainak megelızése, elırejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban OMSZ teljesítés Szalai Sándor SZIE ínőségi elırejelzések A lehetı legegyszerőbb modell

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Szakmai beszámoló Fóti Népmővészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Mit ad nekünk az erdı Otthon az erdıben c. IKEA pályázat

Szakmai beszámoló Fóti Népmővészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Mit ad nekünk az erdı Otthon az erdıben c. IKEA pályázat Szakmai beszámoló Fóti Népmővészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Mit ad nekünk az erdı Otthon az erdıben c. IKEA pályázat Projektünkben elsıdlegesen a figyelemfelkeltés volt a célunk. A szakközépiskolánkban

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok A vizek élővilága Ez a téma a 6. osztályos természetismeret része. A Magyar Természettudományi Múzeumban a Sokszínű élet című kiállítás egyik fejezete éppen ezzel a témával foglalkozik. Több tankönyvkiadó

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

Osztályvezetı: Czirok István.

Osztályvezetı: Czirok István. 2 MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság Regionális és Zöldövezeti Tervezı Osztály Balatonfüred Erdész köz 2. Szerz.sz.: II/5-623/2006. NAGYKANIZSA MIKLÓSFA PARKERDİ ÉS ARBORÉTUM KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

Részletesebben

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes A természetjárók kirándulásaik, túráik során szinte egész évben, fıleg tavasszal és ısszel gyakran találkoznak az erdıkben a vadon termı gombákkal, és győjtik

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu Otthon az erdıben pályázat tartalmi beszámoló

Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu Otthon az erdıben pályázat tartalmi beszámoló Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu Otthon az erdıben pályázat tartalmi beszámoló 2012. március 12.-i hét Az osztályfınökök az osztályokkal kiválasztották a saját fáikat, cserjéiket. Az 1. osztály

Részletesebben

Káposztabolhák (Phyllotreta spp.)

Káposztabolhák (Phyllotreta spp.) Káposztabolhák (Phyllotreta spp.) A kifejlett bogarak apró termet ek, 1.5-3.0 mm hosszúságúak, tojásdad alakúak, fémesen csillogó fekete, kékes, zöldes vagy bronzos szín ek. Egyes fajok szárnyfedelén 1-1

Részletesebben

Vizsgálatok bagolylepkék (Lepidoptera: Noctuidae) fogására kifejlesztett szintetikus illatanyag csalétkek hatékonyságának növelésére

Vizsgálatok bagolylepkék (Lepidoptera: Noctuidae) fogására kifejlesztett szintetikus illatanyag csalétkek hatékonyságának növelésére Vizsgálatok bagolylepkék (Lepidoptera: Noctuidae) fogására kifejlesztett szintetikus illatanyag csalétkek hatékonyságának növelésére Nagy Antal 1 Szarukán István 1 Gém Ferenc 1 Nyitrai Rita 1 Tóth Miklós

Részletesebben

A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed. Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik.

A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed. Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik. Az erdıtüzek és az idıjárás Németh Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály amirıl szó lesz A vegetációtüzek formái A vegetációtüzek keletkezésének okai Erdıtőzszezon Magyarországon Az erdıtüzeket

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

ERDÉSZET. Erdővédelem. 1. Erdészet, erdıgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog

ERDÉSZET. Erdővédelem. 1. Erdészet, erdıgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 1. Erdészet, erdıgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdıgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termıhely, fafajok 2.3. Erdıtársulások 2.4. Erdıdinamika ERDÉSZET Erdővédelem

Részletesebben

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN Szekszárdon 2016-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2016. január

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben