A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA"

Átírás

1 A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv és irodalom Történelem 50 - Földrajz 50 - Matematika Fizika 50 - Kémia 50 - Biológia 50 - Összesen MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI A magyar nyelv és irodalom felzárkóztató program célja, hogy: ismertessük meg a hallgatókkal nemzeti irodalmunk és a világirodalom kiemelkedő alkotásait, fejlesszük tovább az értő és kifejező, a néma és hangos olvasás készségét és képességét, alakítsuk ki tanulóinkban a szóbeli és írásbeli kifejezőképességet, olyan anyanyelvi alapműveltség biztosítása, amellyel kiküszöbölhet' az iskolán kívüli tényezők okozta nyelvi hátrányok. A magyar nyelv és irodalom modul tananyagterve A modul óraszáma: 125 óra

2 A modul témabontása megnevezése A téma óraszáma Bevezetés, tájékozódás 2 Anyanyelvünk a magyar nyelv 5 Népköltészet vallás 5 Petőfi: János Vitéz, Arany: Toldi, 8 Fazekas: Ludas Matyi Irodalmi olvasmányainkból 5 Kommunikációs kapcsolat felvétele, 8 tartása Az írásbeli kifejezési készség 8 fejlesztése Műköltészet 10 Jelszavaink valának: Haza és 8 haladás" Világirodalom 10 Az egyén és a család életében 8 szükséges nyomtatványok megismerése Ady. József Attila. Radnóti költészete 10 Nagy elbeszélők: Móra, Mikszáth. 6 Tamási Áron Mai magvar költészet 6 Ifjúsági irodalom 6 Színház és filmművészet 10 Beszédművelés, helyesírás 10 Összesen 125 BEVEZETÉS, TÁJÉKOZÓDÁS ( 2 óra ) Ismerkedés a hallgatókkal. Tájékozódás meglévő tudásukról. A magyar nyelv és irodalom felzárkóztató modul anyagának megismertetése. ANYANYELVÜNK A MAGYAR NYELV ( 5óra ) A magyar ABC A betűrend gyakorlati alkalmazása Tagolatlan szöveg mondatokra bontása A beszéd és az írás szerepe

3 Levélírás volt osztálytársnak Beszámoló a tanulók magánolvasmányairól Ismerjék a hallgatók a magyar ábécét. Tudják alkalmazni a betűrendet a gyakorlatban is (telefonkönyv és könyvtárhasználat, stb.). Legyenek képesek magánolvasmányaikról szóban és írásban beszámolni. NÉPKÖLTÉSZET VALLÁS (5 óra ) Mondókák, kiszámolok, találós kérdések Mesék, mondák Meserészlet dramatizálása Az olvasási készség felmérése Történetek a Bibliából A szólások, közmondások helyes értelmezése, jelentésének, tartalmának megvilágítása átélt vagy elképzelt helyzet elmondásával. A szerepjáték gyakorlása PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ ARANY JÁNOS: TOLDI FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI (8 óra ) Petőfi Sándor: János vitéz A cselekmény szerkezeti tagolása idézetek alapján Fazekas Mihály: Lúdas Matyi Riport az édesanyjához hazatérő Matyival Arany János: Toldi A főhős jellemének változása a történet során Tudják elmondani a cselekményt tömörítéssel, valamint feleleveníteni a könyv nélkül tanult részleteket. Használják és értsék a művekben szereplő régies és népnyelvi kifejezéseket. Kezeljék biztonsággal a szinonima szótárt.

4 IRODALMI OLVASMÁNYAINKBÓL (5 óra) Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk A regény eseménye A grund" jelképes szerepe az einstand" törvények embertelen tartalma Gárdonyi Géza: Egri csillagok A hazaszeretet megnyilatkozása a műben Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig A barátság és az emberi kapcsolatok rajza a regényben A szavak elválasztása A tulajdonnevek helyesírása A j" hang kétféle jelölése Tudjanak számot adni az olvasott regények eseményeiről. Tegyenek szert megfelelő gyakorlatra a szavak elválasztása körében. Tudják pontosan leírni a történelmi személyiségek neveit (Kossuth Lajos, Széchenyi István) KOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLATOK FELVÉTELE, TARTÁSA (8 óra ) Köszönés, tegezés, magázás Megszólítás, udvariassági fordulatok Bemutatkozás Társalgás Szituációs játékok A felszólalás, hozzászólás Ismerjék és alkalmazzák az emberi együttélés alapvető udvariassági fordulatait. Legyenek képesek mondanivalójukat, véleményüket hozzászólás formájában megfogalmazni. AZ ÍRÁSBELI KIFEJEZÉSI KÉSZSÉG FEJLESZÉSE (8 óra ) Mondatszerkesztés és mondatvariálás a mindennapi élet helyzetei alapján. A magánhangzók időtartamának megkülönböztetése szóban és írásban A magyar helyesírás alapelvei. A helyesírási szótár használata. Pénzesutalvány, feladóvevény, ajánlott levél-nyomtatvány kitöltése.

5 Tanulják meg a helyesírási szótár használatát. Legyenek jártasak a mindennapi élet eseményeivel összefüggő írásbeli dolgok intézésében. MŰKÖLTÉSZET (10 óra) Petőfi Sándor, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály versei Feldolgozásra javasolt művek: Petőfi Sándor: A Tisza Az Alföld Pató Pál úr A nép nevében Föltámadott a tenger Szeptember végén Arany János: Családi kör A fülemile A walesi bárdok Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram A Reményhez Tudják felidézni a tanult verstani ismereteket. Értsék ezek szerepét a tartalom és forma egységében. Legyenek tisztában a kifejező és szép versmondás alapkövetelményeivel. Legyenek rendszeres nézői a Vers mindenkinek" című televíziós műsornak. JELSZAVAINK VALÁNAK: HAZA ÉS HALADÁS" ( 8 óra ) Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat A szókincs nem köznyelvi rétegeibe tartozó szavak jelentésének értelmezése a szövegkörnyezet alapján Egyes igealakok helyes ejtése és írása Tudják értelmezni a hallgatók, mit jelent a költők számára a haza. Képesek legyenek aktualizálni a reformok értelmezését. Készítsenek felelettervet közös vázlat alapján a Himnusz és a Szózat összehasonlításáról. Ismerjék a leggyakrabban használt igealakok kijelentő és felszólító módja közötti különbséget. Pl.: látja lássa.

6 VILÁGIRODALOM (10 óra ) Saint-Exupery: A kis herceg Dickens: Twist Olivér Mark Twain: Koldus és királyfi Deofoe: Robinson Tanácsok, kérések, felszólítások meghatározott helyzetekben a mondatszerkesztésnek és a felszólító módú igealakok írásának gyakorlására. Az igekötők szerepe az ige jelentésének módosításában. Az igekötők egybeírásának és különírásának esetei. A hallgatók a közlő-kifejező tevékenységükben jussanak el olyan fokra hogy önállóan megtalálják a mondanivalójuk kifejezéséhez legmegfelelőbb egyéni nyelvi eszközöket és előadásmódot. AZ EGYÉN ÉS A CSALÁD ÉLETÉBEN SZÜKSÉGES ÍRÁSFORMÁK, NYOMTATVÁNYOK MEGISMERÉSE ( 8 óra ) Kérvény Önéletrajz Hirdetés Űrlapok: pénzesutalvány lakásbejelentés személyi igazolvány, stb. A címek, az intézménynevek, a földrajzi nevek helyesírása A nyomtatványok megismertetésében törekedjünk az időszerűségre. A felhasznált űrlapok kitöltésében neveljük tanulóinkat önállóságra. ADY ENDRE, JÓZSEF ATTILA, RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE (10 óra ) Ady Endre: A magyar ugaron A grófi szérűn Dózsa György unokája A föl-föl dobott kő József Attila: Anyám Favágó Születésnapomra Radnóti Miklós: Nem tudhatom

7 Levél a hitveshez Az idézés Az idézés formái, írásjelei A hallgatók lássák világosan az elemzett irodalmi alkotások eszmei mondanivalóját. Egyszerű megfogalmazásban tudjanak számot adni azokról a gondolatokról és érzelmekről, amelyeket benne a megismert irodalmi alkotások kiváltottak. NAGY ELBESZÉLŐK: MÓRA FERENC, MIKSZÁTH KÁLMÁN. TAMÁSI ÁRON (6 óra ) Móra Ferenc: Kellemes és hasznos tudományok Mikszáth Kálmán: Az első dolgozat Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) A köznyelvi és tájnyelvi ejtés eltéréseinek megfigyeltetése A hallgatók tudjanak összefüggően beszámolni a megismert alkotások eseménysorozatáról. Tudják alkalmazni elbeszéléseikben az időrendi, leírásukban a térbeli elrendezés módjait. MAI MAGYAR KÖLTÉSZET (6 óra ) Weöres Sándor néhány verse a Bóbita című kötetből Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola A ritmus: rend az időben és a térben A rím, a zeneiség megfigyeltetése Ünnepi irodalmi műsor összeállítása Legyenek képesek egyszerű verses szövegek gondolatmenetének áttekintésére. Szerezzenek némi jártasságot általuk megismert irodalmi művekből műsor összeállítására (tanári segédlettel). IFJÚSÁGI IRODALOM (6 óra) Fekete István: Tüskevár Mándy Iván: Csutak és a szürke ló A nyelvművelés jelentősége a társadalom és az egyén szempontjából: nyelvhasználat és nyelvi magatartás: az ifjúság nyelve

8 ,,Pályák vonzásában" Néhány foglalkozási ág és hivatás bemutatása szakszövegek olvasásával és szerepjátékkal Riportkészítés egy Magyarországon tanuló külföldi diákkal Törekedjünk a hallgatóknál az anyanyelvi nevelés módszereivel a teljes személyiség gazdagítására. A kiválasztott szakszövegek legyenek az esztétikai ízlés formálásának és az ítéletalkotásra nevelésnek alkalmai és eszközei. A szakkifejezések értelmezését kérdésekkel irányítsuk. SZÍNHÁZ ÉS FILMMMŰVÉSZÉT ( 10 óra ) Rómeó és Júlia (Zaffirelli) Szerelem (Makk Károly) Elveszett paradicsom (Sarkadi Imre) Végzetes diagnózis: AIDS A drámai szöveg olvasásának és értelmezésének alapvető tudnivalói Közös színház és mozilátogatás, irányított szempontok alapján kritika írása Jutassuk el a hallgatókat arra a szintre, hogy szóbeli és írásos közléseikben egyéni állásfoglalásuk, érzelmeik is tükröződjön. BESZÉDMŰVELÉS, HELYESÍRÁS (10 óra) A tankönyvek illusztrációinak értelmezése Egyes tanulók esetleges kiejtési hibáinak megfigyelése, olvasás, beszélgetés és önálló szövegmondás alapján Szituációs beszédgyakorlatok Az íráskép és a kiejtés eltérése a toldalékos és az összetett szavakban A szavak alapjelentésének és alkalmi jelentésének, hangulatának megfigyelése, értelmezése szépirodalmi szövegekben, tanári kérdések alapján Gyakorlatok a rövid és hosszú mássalhangzópárok kiejtésének szembeállítása köréből: az ejtési hibák megfigyelése, javítása. A melléknevek minősítő, jellemző szerepének és hangulatának érzékeltetése irodalmi szövegek felolvasásával A keltezés helyesírása A névadás kérdései A helyesírási segédkönyvek használatának gyakorlása

9 TÖRTÉNELEM MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A történelem felzárkóztató program célja, hogy megismertesse a tanulókkal az e területhez tartozó alapvető tényeket, összefüggéseket, valamint azokat a képességeket, amelyek az ember, az emberi közösségek és a társadalom megértéséhez szükségesek, fejleszteni kell a társadalmi ismeretek megszerzéséhez és kezeléséhez szükséges képességeket A történelem modul tananyagterve A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása A téma megnevezése Történelmi korok, történelmi időszámítás Jogi alapfogalmak óraszáma 2 Az őskor 9 A magyar államjog Az ókor 9 A polgári jog, a családjog A középkor 9 A jogérvényesítés módjai Az újkor 9 A munkajog A legújabb kor 10 Büntetőjog és szabálysértések Összefoglalás, modulzáró 2 Összesen 50

10 TÖRTÉNELMI KOROK, TÖRTÉNELMI IDŐSZÁMÍTÁS JOGI ALAPFOGALMAK (2 óra) Történelmi korok: őskor, ókor, középkor, újkor, legújabbkor Történelmi időszámítás: évtized, évszázad, évezred Történelmi források: írásos és íratlan emlékek Jogi alapfogalmak: magatartási szabályok az állam a törvényesség Legyenek képesek a hallgatók különbséget tenni a jelen, a múlt és a régmúlt között. Tudják a történelmi korok nevét. Ismerjék az időszámítást. AZ ŐSKOR A MAGYAR ÁLLAMJOG (9 óra) Az őskor Őshaza - vándorlás - honfoglalás - letelepedés A természettel való küzdelem - élet az ősközösségben Az ősközösség felbomlása Az ősközösségi társadalom jellemzői A magyar államjog: Az Alkotmány szerepe A Magyar Köztársaság állami szerveinek rendszere Az Országgyűlés A köztársasági elnök Az Alkotmánybíróság Az. Állami Számvevőszék A helyi önkormányzatok A téma tárgyalása során tudatosítanunk kell a hallgatókkal, hogy az embert a szerszámokkal végzett közös munka emelte ki az állatvilágból. A történelmi fejlődés fontos része a gondolkodás és a beszéd: a vagyon kialakulása. AZ ÓKOR A POLGÁRI JOG, A CSALÁDJOG (9 óra ) Az egyiptomi tudomány és vallás Az ókori görög élet és vallás

11 A rómaiak történetéből A rabszolgatartó társadalom jellemzői A polgári jog: a tulajdonjog az öröklés jogszabályai A családjog: a családi kapcsolatok keletkezése a házasság megkötése és felbontása Értsék meg a hallgatók, miben haladt előre az emberiség az őskorhoz képest. Legyenek tisztában a vallási szokások kialakulásával. Tudjanak összehasonlítást végezni, mi a különbség és mi a hasonlóság az eddig tanult történelmi korok között. KÖZÉPKOR A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJAI (9 óra ) A feudalizmus kialakulása Európában és hazánkban A tatárjárás Hunyadi a törökverő Dózsa György parasztháborúja A mohácsi csatavesztés Az ország három részre szakadása, várháborúk Bocskai István felkelése A kurucmozgalom A feudális társadalom jellemzői A jogérvényesítés módjai: a jog és érdekvédelem orvoslásának módjai a beadvány, a kereset, a fellebbezés, a felülvizsgálati kérelem fogalma és alkalmazása Alakuljon ki a hallgatókban konkrét ismeret az ókori rabszolgatartó és a középkori feudális társadalom közötti különbségről. Jegyezzék meg a legfontosabb kronológiai adatokat. Fogalmazzák meg egy-egy kiemelkedő történelmi személyiséggel kapcsolatos véleményüket. A történelmi térben való tájékozódás érdekében jegyezzék meg a legfontosabb topográfiai adatokat. AZ ÚJKOR A MUNKAJOG (9 óra) A reformkor hazánkban Kossuth és Széchenyi fellépése, politikai nézetei Forradalom és szabadságharc Magyarországon A kapitalizmus térhódítása

12 A gazdasági életjellemzői, a termelés módjával kapcsolatos fogalmak A munkajog: a munkaviszony fogalma A munkaszerződés A munkaviszony megszűnése A Kollektív Szerződés Tanulmányi kedvezmények Fegyelmi büntetések A társadalombiztosítás A hallgatók a téma ismeretanyagának elsajátításával értsék meg a középkor feudális és az újkor kapitalista társadalma közötti különbségek kialakulásának folyamatát. Legyenek világos fogalmaik a tanult történelmi összefüggésekről, törvényszerűségekről. Ismerjék meg a társadalom életével kapcsolatos legfontosabb fogalmakat. Értékeljék az eseményeket a társadalmi fejlődés szemszögéből. A LEGÚJABB KOR BÜNTETŐJOG ÉS SZABÁLYSÉRTÉSEK (10 óra) / Forradalmak és fordulatok Oroszországban, Magyarországon és Európában (l ) Európa és Magyarország a két világháború között A második világháború ( ) Európa és hazánk a jaltai világrend" időszakában ( ) A bűncselekmények és fajtái A büntető - anyagi és eljárási jog A büntetések és intézkedések A szabálysértés fogalma és a szabálysértési eljárás Értsék meg a hallgatók a legújabb kor kapitalista és szocialista államai közötti különbségek kialakulásának folyamatát. Legyenek képesek ismertetni önálló gondolataikat egyes történelmi jelenségek törvényszerű okairól és következményeiről. Tudjanak beszámolni a tankönyvön kívüli forrásokból merített ismereteikről. ÖSSZEFOGLALÁS. MODULZÁRÓ (2 óra) A tanult ismeretek tétel szerinti áttekintése. A hallgatók felkészítése a vizsgára.

13 FÖLDRAJZ MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A földrajz program célja, hogy: ismereteinek segítségével megtanuljanak tájékozódni a világban, képesek legyenek nyomon követni az írott sajtó és a médiák gazdasági és politikai híreit, tudjanak párhuzamot vonni egy adott földrajzi környezet és annak gazdasági lehetőségei között. A földrajz modul tananyagterve: A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása A téma megnevezése óraszáma Csillagászati földrajz 4 A Föld és a kontinensek áttekintése 4 Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság 4 Energiahordozók, ásványkincsek 5 Legjelentősebb országok földrajza 5 Európa országai 10 Magyarország természetföldrajza 8 Magyarország gazdaságföldrajza 8 A tanultak összefoglalása (természeti, gazdasági földrajz) Összesen 50 2

14 CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ (4óra) A Föld és a világegyetem A Föld alakja, méretei A Föld tengelykörüli forgása A földrajzi fokhálózat A napi időszámítás, a zónaidő A Föld felmelegedése A keringés következményei A tengelyferdeség következményei Az évszakok váltakozása A Naprendszer Legyenek elemi ismeretei a Földről, mint égitestről, a Világegyetemről. Tudják a már megismert jelenségek csillagászati okait. A FÖLD ÉS A KONTINENSEK ÁTTEKINTÉSE (4 óra ) A térkép A Föld felszíne A földrészek Európa helyzete, partvonala, felszíne, hegységei Ázsia fekvése, határai, partvonala, felszíne Amerika helyzete, parttagoltsága, felszíne Afrika fekvése, határai, partvonala, felszíne, nagy tájai Ausztrália helyzete, felszíne Ismerjék meg a hallgatók az Európán kívüli földrészeket, a hozzájuk kapcsolódó egyedi és általános fogalmakat, összefüggéseket. Lássák a kapcsolatokat a természeti környezet és a gazdasági élet között. ÉGHAJLAT, VÍZRAJZ, MEZŐGAZDASÁG (4 óra) Az éghajlat A talaj Éghajlati övek a Földünkön A hideg éghajlati öv A mérsékelt éghajlati öv A forró éghajlati öv

15 Éghajlati területek: óceáni, Földközi-tengeri, szárazföldi, monszunéghajlat Ismerjék fel a tanulók a természet és a társadalom kölcsönhatását, tudják, hogy a természet törvényei azonos körülmények között, azonos módon hatnak. Tudjanak az összefüggések és a törvényszerűségek ismeretében a térkép jeleiből megfelelő következtetéseket levonni. ENERGIAHORDOZÓK, ÁSVÁNYKINCSEK (5 óra) Az energiahordozók A villamos áram jelentősége Az ércek A vas és acélgyártás Jelentősebb államok energiahordozói Lássák a kapcsolatot a természeti környezet és a társadalmi fejlettség között. Ismerjék a jelentősebb energiahordozók termelésének feltételeit, a tájuk építhető iparágakat. Térkép segítségével adjanak tájékoztatást adott földrajzi hely energiahordozóiról. LEGJELENTŐSEBB ORSZÁGOK FÖLDRAJZA (5 óra) Az Amerikai Egyesült Államok ipara, mezőgazdasága Japán, Kína, India Afrika jelentős államai Ausztrália Eddig tanult ismereteik alapján legyen sajátos képük a felsorolt országok adottságairól, gazdasági tevékenységükről. Térkép segítségével adjanak általános képet a legjelentősebb országok természetföldrajzi viszonyairól, gazdasági alapjaikról. EURÓPA ORSZÁGAI (10 óra) Nyugat-Európa országai Észak-Európa országai Dél-Európa országai Közép-Európa országai Ismerjék meg Európa gazdasági-, természetföldrajzát, országait. Tudják egybekapcsolni az Európáról szerzett ismereteket, a kontinensekről tanultakkal.

16 Tudják bizonyítani, hogy a földrajzi folyamatokban érvényesülő törvényszerűségek, a Földön egységesen hatnak. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA (8 óra ) Hazánk fekvése, felszíne Hazánk éghajlata Hazánk vizei Hazánk természetes növényzete és talaja Ismerjék meg Magyarország természeti adottságait. Tudják beilleszteni tanulmányaik alapján Magyarországot a Föld természetföldrajzába, éghajlati területeibe. Legyenek meggyőződve a földrajzi törvényszerűségek egységes érvén érvényesüléséről. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFÖLDRAJZA (8 óra ) Hazánk gazdasági adottságai Gazdasági élet fejlődése Hazánk mezőgazdasága és mezőgazdasági ipara Hazánk ipara Hazánk közlekedése és kereskedelme Fővárosunk Budapest Ismerjék hazánk társadalmi berendezkedését. Legyen világos áttekintésük gazdasági életünk sajátosságairól. Lássák a gazdasági élet fejlődésének lehetőségeit és távlatait. Tudjanak összehasonlításokat tenni hazánk és más országok gazdasága között. A TANULTAK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (2 óra) Természetföldrajzi ismeretek Gazdaságföldrajzi ismeretek

17 MATEMATIKA MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A matematika felzárkózató program célja, hogy: a hallgatók elsajátítsák a számok, a műveletek tanulása során azokat az alapvető ismereteket, amelyek számolási készségük kialakulását, a továbbfejleszthetőség lehetőségét szolgálják, szerezzenek jártasságot mérések és geometriai számítások végzésében, neveljen, készítsen fel a gyakorlati életre, pótolja azokat az alapokat, hiányokat, amelyek szükségesek szakmai továbbképzések történő bekapcsolódásokhoz. A matematika modul tananyagterve A modul óraszáma: 125 óra A modul témabontása A téma megnevezése óraszáma Bevezetés, tájékozódás 2 Természetes számok 15 Törtszámok 8 Műveletek véges tizedes törtekkel 10 Műveletek közönséges törtekkel 10 Arány, arányosság 15 Százalékszámítás 15 Mértani alapfogalmak 10 Síkidomok 15 Testmértan 15 Összefoglalás, modulzáró 10 Összesen 125

18 BEVEZETÉS, TÁJÉKOZÓDÁS (2 óra) Ismerkedés a hallgatókkal. Tájékozódás az előzetes tudásukról. A matematika felzárkóztató modul anyagának megismertetése. TERMÉSZETES SZÁMOK (15 óra ) Természetes számok fogalma A természetes számok összeadása A természetes számok kivonása A természetes számok szorzása A természetes számok osztása Elevenítsék fel a hallgatók a természetes számok írására, olvasására, helyesírására vonatkozó ismereteiket a milliós számkörben. Biztosan tudják alkalmazni a szóbeli és írásbeli műveletvégzésre vonatkozó algoritmusokat. Legyenek képesek megoldani a gyakorlati életből merített adatokkal egyszerű szöveges feladatokat. TÖRTSZÁMOK ( 8 óra ) A tizedes törtek Mérés, mennyiségek A közönséges törtek Tudják értelmezi a tizedes törteket, mint különböző mérések (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom) mérőszámait. Legyenek képesek egyszerűbb mérések elvégzésére, mérőeszközök használatára (tömegmérés, űrtartalom, hosszúság). Ismerjék a gyakorlatban használatos mértékegységek átváltását. Tudjanak létrehozni közönséges törteket egy egész egyenlő részekre osztásával és több egész adott részre osztásával. Ismerjék és alkalmazzák a törtek bővítésére, egyszerűsítésére vonatkozó szabályokat. Használják a számláló, nevező fogalmát.

19 MŰVELETEK VÉGES TIZEDES TÖRTEKKEL (10 óra ) Véges tizedes törtek összeadása Véges tizedes törtek kivonása Véges tizedes törtek szorzása Véges tizedes törtek osztása Lássák be, hogy a véges tizedes törtek körében a négy alapműveletet ugyanolyan algoritmus szerint kell elvégezni, mint a természetes számok körében. A tanultak alkalmazásával szerezzenek jártasságot az írásbeli műveletvégzésben. MŰVELETEK KÖZÖNSÉGES TÖRTEKKEL (10 óra) Közönséges törtek összeadása Közönséges törtek kivonása Közönséges törtek szorzása Közönséges törtek osztása Tudjanak összeadni és kivonni egyenlő nevezőjű törteket. Rögzüljön bennük,hogy a különböző nevezőjű törtek csak bővítés és egyszerűsítés után adhatók össze, vonhatók ki. Ismerjék a közös nevező fogalmát. Alkalmazzák a műveletvégzésben. Tudjanak törtet egész számmal és törttel szorozni. Tanulják meg az egésszel és törttel való osztás szabályát. Ismerjék és alkalmazzák a reciprokérték fogalmát. Szerezzenek jártasságot a témán belül egyszerű számfeladatok elvégzésében. ARÁNY, ARÁNYOSSÁG (15 óra) Az arány Mennyiségek aránya Az egyenes arányosság Következtetés egyenes arányosság alapján A fordított arányosság Következtetés a fordított arányosság alapján Arányos osztás Tudják megállapítani két számpárról vagy mennyiségről, hogy az egyik hányszorosa illetve hányadrésze a másiknak. Ismerjék fel két mennyiség közötti kapcsolatban az egyenes és a fordított arányosságot. A felismert összefüggés alapján legyenek képesek egyszerű következtetési számítások elvégzésére.

20 Tudják alkalmazni az arányos osztást. Ismereteik alapján legyenek képesek eligazodni a gyakorlati élet problémái között. (Több mennyiség többe kerül. Többen kevesebb idő alatt végezhetjük el ugyanazt a munkát. Stb.) SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS (15 óra) A százalékláb kiszámítása A százalékérték kiszámítása Az alap kiszámítása Ismerjék meg és fel a százalékszámítás alapmennyiségeit. Tudják kiszámítani az alapot, a százaléklábat és az értéket. Alkalmazzák ismereteiket az életből vett feladatok megoldására. (Pl.: árleszállítás, kamatszámítás, stb.) A téma kapcsán alakuljon, formálódjon szemléletük a családi költségvetésről, a takarékos gazdálkodásról, a takarékosságról. MÉRTANI ALAPFOGALMAK (10 óra ) Mértékek Test, lap, vonal, pont Egyenes, félegyenes, szakasz A szög A síkidomok Ismerjék meg a sík- és térmértan tanulásához szükséges alapfogalmakat. Ismerjék fel és különböztessék meg a körülöttünk lévő tárgyakon a tanult elnevezéseket. Tudjanak egyenest, félegyenest, szakaszt és szöget szerkeszteni. Ismerjék fel a szögfajtákat. Tudják definiálni a síkidom fogalmát. SÍKIDOMOK (15 óra) Háromszögek Négyszögek A kör Terület-, kerületszámítás Egyszerű szerkesztési feladatok Ismerjék meg és fel a háromszögek különböző fajtáit (egyenlő szárú, egyenlő oldalú, általános). A speciális négyszögeket (négyzet, téglalap, paralelogramma) valamint a kört. Tudják meghatározni a tanult síkidomok területét, kerületét.

21 Lássák be. hogy a terület-, kerületszámítás ismerete nélkülözhetetlen a mindennapi életben (pl.: kerítés hossza, lakás alapterülete, ruha varrása, stb.). Szerezzenek jártasságot az eszközök használatában, egyszerű szerkesztési feladatok elvégzésében. Neveljünk a téma kapcsán pontosságra, precizitásra, rendre és fegyelemre. TESTMÉRTAN (15 óra ) Hasábok és hengerek A hasáb és a henger felszíne A hasáb és a henger térfogata A gúla A gúla felszíne A gúla térfogata A kúp A kúp térfogata Ismerjék meg és fel a legegyszerűbb mértani testeket, tudják leírni azokat a határoló lapjaik alapján. Ismerjék fel az összefüggést a felszín és a határoló lapok területe között. Tudják kiszámítani a tanult testek térfogatát. A térmértani ismeretek szolgálják a hallgatók térszemléletének fejlődését, formálódását. ÖSSZEFOGLALÁS, MODULZÁRÓ (10 óra) A hallgatók felkészülésének, tudásának témánkénti ellenőrzése, értékelése. Felkészítés a szóbeli és írásbeli vizsgákra. Tételek ismertetése.

22 FIZIKA MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A fizika tanulás célja, hogy: a hallgatók szerezzenek jártasságot a természettudományos ismeretszerzésben, pontosítsuk és egészítsük ki már meglévő természettudományos ismereteiket a fizikai vonások hangsúlyozásával, eligazodjanak a képzésben résztvevők a mindennapi élet fizikai, technikai jelenségei között, pontosabb fizikai ismereteikre támaszkodva könnyebben szélesíthessék és mélyíthessék szakmai tájékozottságukat, megértsék, hogy a tudományos kutatások eredményeit tükrözik vissza a fizikai ismeretek. A fizika modul tananyagterve A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása megnevezése A téma óraszáma Mérések a mindennapi életben 5 Hőtan 5 A testek mozgása 5 Munka, teljesítmény, energia 5 Erőátviteli eszközök 4 Nyomóerő és nyomás 8 Az elektromos áram 8 Fogyasztók bekapcsolása az 3 áramkörbe, az áram hőhatása Az elektromos áram vegyi és 3 mágneses hatása Az elektromágneses indukció 2 Összefoglalás, modulzáró 2 Összesen 50

23 MÉRÉSEK A MINDENNAPI EEETBEN (5 óra) A térfogat mérése A testek tömegének és súlyának mérése Az anyagok fajsúlya Ismerjék meg a térfogat, a tömeg és a súly mérésére szolgáló eszközöket. Tudják használni a mérésekben a hitelesített edényeket, a karosmérleget, a súlysorozatot", a rugós erőméről. Lássák be a térfogat és az űrtartalom közötti összefüggést. Tudják, hogy l dm 3 = l literrel. Tudjanak különbséget tenni a testek tömege és súlya között. Ismerjék a mértékeik közötti összefüggéseket, (l kg = 10 N) Tudják értelmezni a fajsúly fogalmát, alkalmazni számítási feladatokban a súly, fajsúly, térfogat közötti összefüggéseket. HŐTAN (5 óra) A hőmérséklet és a hőmérő Testek hőmérséklet-változással járó tágulása A hőfelvétel és a hőleadás A hővezetés A hőáramlás A hősugárság Halmazállapot változások A párolgás és a forrás A lecsapódás Ismerjék és tudják mérni a levegő, a víz hőmérsékletét, a lázmérő használatát. Tudják a hőmérőkészítés elvét. Ismerjék meg a hőmérsékletváltozással összefüggő tágulási, összehúzódási gyakorlati jelenségeket. Tudatosuljon bennük annak hasznossága, illetve káros volta. Lássák be a hőfelvétel és a hőleadás közötti kölcsönhatást, a leadott és felvett hőmennyiség egyenlőségét. Tudják a hőmennyiség kiszámításának módját, mértékegységét. Tudják megnevezni a gyakorlati életből vett példákban a hőterjedés különböző formáit (vezetés, az áramlás és a sugárzás). Tudatosuljon bennük, hogy milyen formában hasznosíthatjuk illetve védekezhetünk a hőterjedés jelenségei ellen. Kísérleti és mindennapi tapasztalataik alapján tudják definiálni az olvadás, fagyás, párolgás, forrás és lecsapódás fogalmát. Tudják megnevezni a víz, fagyás, olvadás és forráspontját. Lássák be, a mindennapi életben hol és hogyan lehet építeni a halmazállapot változásokra.

24 A TESTEK MOZGÁSA (5 óra ) A testek egyenes vonalú egyenletes mozgása Egyenes vonalon, egyenletesen mozgó testek sebessége A testek változó mozgása Ismerjék fel, hogy az egyenletes mozgás során a megtett út és az idő között egyenes arányosság van. Tudják meghatározni m/s-ben és km/h-ban a test sebességét. Tudják értelmezni a sebességet, ismerjék az átlagsebesség fogalmát, határozzanak meg gyakorlatból vett adatokból sebességet. Tudatosuljon bennük a mozgás sebességének korlátozására vonatkozó közlekedésbiztonsági jogszabályok fontossága. MUNKA, TELJESÍTMÉNY, ENERGIA (5 óra) A mechanikai munka A teljesítmény A mozgási és a helyzeti energia Az energia megmaradása A hő és a munka kapcsolata Ismerjék a mechanikai munka fogalmát. Kiszámítási módját az erőből és az elmozdulásból. Tudják, hogy az l N m = l Joule Értsék a teljesítmény fogalmát, az időegységre jutó munkaként való értelmezését, meghatározását. Értsék a Joule/sec és a Watt közötti összefüggést. Ismerjék meg az energia és a munkavégzés azonosságát. Lássák be, hogy a mindennapi életünkben a helyzeti és a mozgási energia teremti meg azokat a feltételeket, amelyek megkönnyítik, korszerűbbé teszi életünket. Győződjenek meg az energia megmaradásáról. ERŐÁTVITELI ESZKÖZÖK (4 óra) Az emelő Az álló- és a mozgócsiga A lejtő Munkavégzés az egyszerű gépekkel Ismerjék az egyoldalú és a kétoldalú emelő gyakorlati alkalmazásának lehetőségét, az emelő egyensúly feltételét. Az erő, az erőkar, a teher és a teherkar közötti összefüggést. Tudják hol lehet hasznosítani az álló és a mozgócsigát. Hogyan lehet erőt megtakarítani a csigákkal. Mikor használunk lejtőt. Hogyan lehet erőt megtakarítani a lejtővel. Tudják elvégezni az egyszerű gépek használatával összefüggő gyakorlati számításokat. Ismerjék fel, hogy munkát, nemcsak erőt lehet velük megtakarítani.

25 A NYOMÓERŐ ÉS A NYOMÁS (8 óra) A nyomóerő eloszlása a nyomott területen A nyomás fogalma A nyomóerő és a nyomás a folyadékokban és a gázokban A levegő súlya és nyomása Összefüggés a gázok nyomása és térfogata között A felhajtóerő A testek úszása Ismerjék a nyomóerő, nyomás, nyomott felület fogalmát, a köztük levő egyenes és fordított arányosságot. Tudják számítani a nyomást. Ismerjék, hogy egy N/m 2 = l Pascal. Kísérleti úton szerezzenek tapasztalatokat a folyadékok súlyából származó fenék-, oldal- és felfelé irányuló nyomásról. A folyadék nyomását meghatározó tényezőkről (magasság, fajsúly). Végezzenek megfigyeléseket a levegő nyomására vonatkozóan. Tudják a levegőnyomás értékének átlagos nagyságát a Torricelli-féle mérés alapján. Lássák be, hogy a gázok (levegő) nyomása és térfogata között fordított arányosság van (Boyle-Mariotte törvény). Szerezzenek jártasságot a felhajtóerő vizsgálatában, mérésében, számításában. Ismerjék meg Archimedes törvényét. Az úszás, a lebegés, az alámerülés feltételeit. Tudják az ismeretek gyakorlati vonatkozásait. AZ ELEKTROMOS ÁRAM (8 óra) Az elektromos áramkör Az áramforrások Az elektromos áram iránya Az áramerősség Az áramforrás feszültsége A fogyasztók elektromos ellenállása Összefüggés a feszültség és az áramerősség között Ismerjék a zárt áramkör részeit. Tudjanak összeállítani egyszerű áramköröket. Tudják megkülönböztetni a vezetőket és a szigetelőket (gyakorlati vonatkozás). Ismerjék meg az áramforrásokat. Kísérleti úton szerezzenek tapasztalatokat az áram irányára vonatkozóan. Ismerjék az áramerősség, a feszültség, az ellenállás fogalmát és jelölését, mértékegységeiket, a köztük lévő összefüggéseket (Ohm törvénye). Tudjanak mérni áramerősséget és feszültséget. Tudatosuljon bennük, hogy a hálózati vezeték érintése életveszélyes.

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Technika 1,5 2 Éves óraszám 54 72 Célok és feladatok A tudományok és ezen belül a természettudományok

Részletesebben

1. Hazai erdők élővilága

1. Hazai erdők élővilága 1. sz. melléklet: Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon: Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni! Biológia-egészségtan

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor Nézd meg a képet és jelöld az 1. igaz állításokat! 1:56 Könnyű F sak a sárga golyó fejt ki erőhatást a fehérre. Mechanikai kölcsönhatás jön létre a golyók között. Mindkét golyó mozgásállapota változik.

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor gázok hőtágulása függ: 1. 1:55 Normál de független az anyagi minőségtől. Függ az anyagi minőségtől. a kezdeti térfogattól, a hőmérséklet-változástól, Mlyik állítás az igaz? 2. 2:31 Normál Hőáramláskor

Részletesebben

8. évfolyam követelményei

8. évfolyam követelményei Tartalom Biológia...2 Német...3 Kémia 8....4 Matematika...5 Angol nyelv...6 MAGYAR IRODALOM...8 MAGYAR NYELVTAN...9 Fizika... 10 Biológia 8. évfolyam Év végi vizsga anyaga: 1. Szerveződési szintek (sejt-szövet-szerv-szervrendszer-szervezet)

Részletesebben

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek Atomok elsődleges kölcsönhatás kovalens ionos fémes véges számú atom térhálós szerkezet 3D ionos fémek vegyületek ötvözetek molekulák atomrácsos vegyületek szilárd gázok, folyadékok, szilárd anyagok Gázok

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára. Felvételi követelmények a történelem szóbeli vizsgára

Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára. Felvételi követelmények a történelem szóbeli vizsgára Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára Témakörök: 1, Bemutatkozás, a család bemutatása, kapcsolatok a családon belül 2, Ünnepek: születésnap, névnap, Karácsony, stb 3, Az iskola: épület, tantárgyak,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben