A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA"

Átírás

1 A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv és irodalom Történelem 50 - Földrajz 50 - Matematika Fizika 50 - Kémia 50 - Biológia 50 - Összesen MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI A magyar nyelv és irodalom felzárkóztató program célja, hogy: ismertessük meg a hallgatókkal nemzeti irodalmunk és a világirodalom kiemelkedő alkotásait, fejlesszük tovább az értő és kifejező, a néma és hangos olvasás készségét és képességét, alakítsuk ki tanulóinkban a szóbeli és írásbeli kifejezőképességet, olyan anyanyelvi alapműveltség biztosítása, amellyel kiküszöbölhet' az iskolán kívüli tényezők okozta nyelvi hátrányok. A magyar nyelv és irodalom modul tananyagterve A modul óraszáma: 125 óra

2 A modul témabontása megnevezése A téma óraszáma Bevezetés, tájékozódás 2 Anyanyelvünk a magyar nyelv 5 Népköltészet vallás 5 Petőfi: János Vitéz, Arany: Toldi, 8 Fazekas: Ludas Matyi Irodalmi olvasmányainkból 5 Kommunikációs kapcsolat felvétele, 8 tartása Az írásbeli kifejezési készség 8 fejlesztése Műköltészet 10 Jelszavaink valának: Haza és 8 haladás" Világirodalom 10 Az egyén és a család életében 8 szükséges nyomtatványok megismerése Ady. József Attila. Radnóti költészete 10 Nagy elbeszélők: Móra, Mikszáth. 6 Tamási Áron Mai magvar költészet 6 Ifjúsági irodalom 6 Színház és filmművészet 10 Beszédművelés, helyesírás 10 Összesen 125 BEVEZETÉS, TÁJÉKOZÓDÁS ( 2 óra ) Ismerkedés a hallgatókkal. Tájékozódás meglévő tudásukról. A magyar nyelv és irodalom felzárkóztató modul anyagának megismertetése. ANYANYELVÜNK A MAGYAR NYELV ( 5óra ) A magyar ABC A betűrend gyakorlati alkalmazása Tagolatlan szöveg mondatokra bontása A beszéd és az írás szerepe

3 Levélírás volt osztálytársnak Beszámoló a tanulók magánolvasmányairól Ismerjék a hallgatók a magyar ábécét. Tudják alkalmazni a betűrendet a gyakorlatban is (telefonkönyv és könyvtárhasználat, stb.). Legyenek képesek magánolvasmányaikról szóban és írásban beszámolni. NÉPKÖLTÉSZET VALLÁS (5 óra ) Mondókák, kiszámolok, találós kérdések Mesék, mondák Meserészlet dramatizálása Az olvasási készség felmérése Történetek a Bibliából A szólások, közmondások helyes értelmezése, jelentésének, tartalmának megvilágítása átélt vagy elképzelt helyzet elmondásával. A szerepjáték gyakorlása PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ ARANY JÁNOS: TOLDI FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI (8 óra ) Petőfi Sándor: János vitéz A cselekmény szerkezeti tagolása idézetek alapján Fazekas Mihály: Lúdas Matyi Riport az édesanyjához hazatérő Matyival Arany János: Toldi A főhős jellemének változása a történet során Tudják elmondani a cselekményt tömörítéssel, valamint feleleveníteni a könyv nélkül tanult részleteket. Használják és értsék a művekben szereplő régies és népnyelvi kifejezéseket. Kezeljék biztonsággal a szinonima szótárt.

4 IRODALMI OLVASMÁNYAINKBÓL (5 óra) Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk A regény eseménye A grund" jelképes szerepe az einstand" törvények embertelen tartalma Gárdonyi Géza: Egri csillagok A hazaszeretet megnyilatkozása a műben Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig A barátság és az emberi kapcsolatok rajza a regényben A szavak elválasztása A tulajdonnevek helyesírása A j" hang kétféle jelölése Tudjanak számot adni az olvasott regények eseményeiről. Tegyenek szert megfelelő gyakorlatra a szavak elválasztása körében. Tudják pontosan leírni a történelmi személyiségek neveit (Kossuth Lajos, Széchenyi István) KOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLATOK FELVÉTELE, TARTÁSA (8 óra ) Köszönés, tegezés, magázás Megszólítás, udvariassági fordulatok Bemutatkozás Társalgás Szituációs játékok A felszólalás, hozzászólás Ismerjék és alkalmazzák az emberi együttélés alapvető udvariassági fordulatait. Legyenek képesek mondanivalójukat, véleményüket hozzászólás formájában megfogalmazni. AZ ÍRÁSBELI KIFEJEZÉSI KÉSZSÉG FEJLESZÉSE (8 óra ) Mondatszerkesztés és mondatvariálás a mindennapi élet helyzetei alapján. A magánhangzók időtartamának megkülönböztetése szóban és írásban A magyar helyesírás alapelvei. A helyesírási szótár használata. Pénzesutalvány, feladóvevény, ajánlott levél-nyomtatvány kitöltése.

5 Tanulják meg a helyesírási szótár használatát. Legyenek jártasak a mindennapi élet eseményeivel összefüggő írásbeli dolgok intézésében. MŰKÖLTÉSZET (10 óra) Petőfi Sándor, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály versei Feldolgozásra javasolt művek: Petőfi Sándor: A Tisza Az Alföld Pató Pál úr A nép nevében Föltámadott a tenger Szeptember végén Arany János: Családi kör A fülemile A walesi bárdok Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram A Reményhez Tudják felidézni a tanult verstani ismereteket. Értsék ezek szerepét a tartalom és forma egységében. Legyenek tisztában a kifejező és szép versmondás alapkövetelményeivel. Legyenek rendszeres nézői a Vers mindenkinek" című televíziós műsornak. JELSZAVAINK VALÁNAK: HAZA ÉS HALADÁS" ( 8 óra ) Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat A szókincs nem köznyelvi rétegeibe tartozó szavak jelentésének értelmezése a szövegkörnyezet alapján Egyes igealakok helyes ejtése és írása Tudják értelmezni a hallgatók, mit jelent a költők számára a haza. Képesek legyenek aktualizálni a reformok értelmezését. Készítsenek felelettervet közös vázlat alapján a Himnusz és a Szózat összehasonlításáról. Ismerjék a leggyakrabban használt igealakok kijelentő és felszólító módja közötti különbséget. Pl.: látja lássa.

6 VILÁGIRODALOM (10 óra ) Saint-Exupery: A kis herceg Dickens: Twist Olivér Mark Twain: Koldus és királyfi Deofoe: Robinson Tanácsok, kérések, felszólítások meghatározott helyzetekben a mondatszerkesztésnek és a felszólító módú igealakok írásának gyakorlására. Az igekötők szerepe az ige jelentésének módosításában. Az igekötők egybeírásának és különírásának esetei. A hallgatók a közlő-kifejező tevékenységükben jussanak el olyan fokra hogy önállóan megtalálják a mondanivalójuk kifejezéséhez legmegfelelőbb egyéni nyelvi eszközöket és előadásmódot. AZ EGYÉN ÉS A CSALÁD ÉLETÉBEN SZÜKSÉGES ÍRÁSFORMÁK, NYOMTATVÁNYOK MEGISMERÉSE ( 8 óra ) Kérvény Önéletrajz Hirdetés Űrlapok: pénzesutalvány lakásbejelentés személyi igazolvány, stb. A címek, az intézménynevek, a földrajzi nevek helyesírása A nyomtatványok megismertetésében törekedjünk az időszerűségre. A felhasznált űrlapok kitöltésében neveljük tanulóinkat önállóságra. ADY ENDRE, JÓZSEF ATTILA, RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE (10 óra ) Ady Endre: A magyar ugaron A grófi szérűn Dózsa György unokája A föl-föl dobott kő József Attila: Anyám Favágó Születésnapomra Radnóti Miklós: Nem tudhatom

7 Levél a hitveshez Az idézés Az idézés formái, írásjelei A hallgatók lássák világosan az elemzett irodalmi alkotások eszmei mondanivalóját. Egyszerű megfogalmazásban tudjanak számot adni azokról a gondolatokról és érzelmekről, amelyeket benne a megismert irodalmi alkotások kiváltottak. NAGY ELBESZÉLŐK: MÓRA FERENC, MIKSZÁTH KÁLMÁN. TAMÁSI ÁRON (6 óra ) Móra Ferenc: Kellemes és hasznos tudományok Mikszáth Kálmán: Az első dolgozat Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) A köznyelvi és tájnyelvi ejtés eltéréseinek megfigyeltetése A hallgatók tudjanak összefüggően beszámolni a megismert alkotások eseménysorozatáról. Tudják alkalmazni elbeszéléseikben az időrendi, leírásukban a térbeli elrendezés módjait. MAI MAGYAR KÖLTÉSZET (6 óra ) Weöres Sándor néhány verse a Bóbita című kötetből Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola A ritmus: rend az időben és a térben A rím, a zeneiség megfigyeltetése Ünnepi irodalmi műsor összeállítása Legyenek képesek egyszerű verses szövegek gondolatmenetének áttekintésére. Szerezzenek némi jártasságot általuk megismert irodalmi művekből műsor összeállítására (tanári segédlettel). IFJÚSÁGI IRODALOM (6 óra) Fekete István: Tüskevár Mándy Iván: Csutak és a szürke ló A nyelvművelés jelentősége a társadalom és az egyén szempontjából: nyelvhasználat és nyelvi magatartás: az ifjúság nyelve

8 ,,Pályák vonzásában" Néhány foglalkozási ág és hivatás bemutatása szakszövegek olvasásával és szerepjátékkal Riportkészítés egy Magyarországon tanuló külföldi diákkal Törekedjünk a hallgatóknál az anyanyelvi nevelés módszereivel a teljes személyiség gazdagítására. A kiválasztott szakszövegek legyenek az esztétikai ízlés formálásának és az ítéletalkotásra nevelésnek alkalmai és eszközei. A szakkifejezések értelmezését kérdésekkel irányítsuk. SZÍNHÁZ ÉS FILMMMŰVÉSZÉT ( 10 óra ) Rómeó és Júlia (Zaffirelli) Szerelem (Makk Károly) Elveszett paradicsom (Sarkadi Imre) Végzetes diagnózis: AIDS A drámai szöveg olvasásának és értelmezésének alapvető tudnivalói Közös színház és mozilátogatás, irányított szempontok alapján kritika írása Jutassuk el a hallgatókat arra a szintre, hogy szóbeli és írásos közléseikben egyéni állásfoglalásuk, érzelmeik is tükröződjön. BESZÉDMŰVELÉS, HELYESÍRÁS (10 óra) A tankönyvek illusztrációinak értelmezése Egyes tanulók esetleges kiejtési hibáinak megfigyelése, olvasás, beszélgetés és önálló szövegmondás alapján Szituációs beszédgyakorlatok Az íráskép és a kiejtés eltérése a toldalékos és az összetett szavakban A szavak alapjelentésének és alkalmi jelentésének, hangulatának megfigyelése, értelmezése szépirodalmi szövegekben, tanári kérdések alapján Gyakorlatok a rövid és hosszú mássalhangzópárok kiejtésének szembeállítása köréből: az ejtési hibák megfigyelése, javítása. A melléknevek minősítő, jellemző szerepének és hangulatának érzékeltetése irodalmi szövegek felolvasásával A keltezés helyesírása A névadás kérdései A helyesírási segédkönyvek használatának gyakorlása

9 TÖRTÉNELEM MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A történelem felzárkóztató program célja, hogy megismertesse a tanulókkal az e területhez tartozó alapvető tényeket, összefüggéseket, valamint azokat a képességeket, amelyek az ember, az emberi közösségek és a társadalom megértéséhez szükségesek, fejleszteni kell a társadalmi ismeretek megszerzéséhez és kezeléséhez szükséges képességeket A történelem modul tananyagterve A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása A téma megnevezése Történelmi korok, történelmi időszámítás Jogi alapfogalmak óraszáma 2 Az őskor 9 A magyar államjog Az ókor 9 A polgári jog, a családjog A középkor 9 A jogérvényesítés módjai Az újkor 9 A munkajog A legújabb kor 10 Büntetőjog és szabálysértések Összefoglalás, modulzáró 2 Összesen 50

10 TÖRTÉNELMI KOROK, TÖRTÉNELMI IDŐSZÁMÍTÁS JOGI ALAPFOGALMAK (2 óra) Történelmi korok: őskor, ókor, középkor, újkor, legújabbkor Történelmi időszámítás: évtized, évszázad, évezred Történelmi források: írásos és íratlan emlékek Jogi alapfogalmak: magatartási szabályok az állam a törvényesség Legyenek képesek a hallgatók különbséget tenni a jelen, a múlt és a régmúlt között. Tudják a történelmi korok nevét. Ismerjék az időszámítást. AZ ŐSKOR A MAGYAR ÁLLAMJOG (9 óra) Az őskor Őshaza - vándorlás - honfoglalás - letelepedés A természettel való küzdelem - élet az ősközösségben Az ősközösség felbomlása Az ősközösségi társadalom jellemzői A magyar államjog: Az Alkotmány szerepe A Magyar Köztársaság állami szerveinek rendszere Az Országgyűlés A köztársasági elnök Az Alkotmánybíróság Az. Állami Számvevőszék A helyi önkormányzatok A téma tárgyalása során tudatosítanunk kell a hallgatókkal, hogy az embert a szerszámokkal végzett közös munka emelte ki az állatvilágból. A történelmi fejlődés fontos része a gondolkodás és a beszéd: a vagyon kialakulása. AZ ÓKOR A POLGÁRI JOG, A CSALÁDJOG (9 óra ) Az egyiptomi tudomány és vallás Az ókori görög élet és vallás

11 A rómaiak történetéből A rabszolgatartó társadalom jellemzői A polgári jog: a tulajdonjog az öröklés jogszabályai A családjog: a családi kapcsolatok keletkezése a házasság megkötése és felbontása Értsék meg a hallgatók, miben haladt előre az emberiség az őskorhoz képest. Legyenek tisztában a vallási szokások kialakulásával. Tudjanak összehasonlítást végezni, mi a különbség és mi a hasonlóság az eddig tanult történelmi korok között. KÖZÉPKOR A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJAI (9 óra ) A feudalizmus kialakulása Európában és hazánkban A tatárjárás Hunyadi a törökverő Dózsa György parasztháborúja A mohácsi csatavesztés Az ország három részre szakadása, várháborúk Bocskai István felkelése A kurucmozgalom A feudális társadalom jellemzői A jogérvényesítés módjai: a jog és érdekvédelem orvoslásának módjai a beadvány, a kereset, a fellebbezés, a felülvizsgálati kérelem fogalma és alkalmazása Alakuljon ki a hallgatókban konkrét ismeret az ókori rabszolgatartó és a középkori feudális társadalom közötti különbségről. Jegyezzék meg a legfontosabb kronológiai adatokat. Fogalmazzák meg egy-egy kiemelkedő történelmi személyiséggel kapcsolatos véleményüket. A történelmi térben való tájékozódás érdekében jegyezzék meg a legfontosabb topográfiai adatokat. AZ ÚJKOR A MUNKAJOG (9 óra) A reformkor hazánkban Kossuth és Széchenyi fellépése, politikai nézetei Forradalom és szabadságharc Magyarországon A kapitalizmus térhódítása

12 A gazdasági életjellemzői, a termelés módjával kapcsolatos fogalmak A munkajog: a munkaviszony fogalma A munkaszerződés A munkaviszony megszűnése A Kollektív Szerződés Tanulmányi kedvezmények Fegyelmi büntetések A társadalombiztosítás A hallgatók a téma ismeretanyagának elsajátításával értsék meg a középkor feudális és az újkor kapitalista társadalma közötti különbségek kialakulásának folyamatát. Legyenek világos fogalmaik a tanult történelmi összefüggésekről, törvényszerűségekről. Ismerjék meg a társadalom életével kapcsolatos legfontosabb fogalmakat. Értékeljék az eseményeket a társadalmi fejlődés szemszögéből. A LEGÚJABB KOR BÜNTETŐJOG ÉS SZABÁLYSÉRTÉSEK (10 óra) / Forradalmak és fordulatok Oroszországban, Magyarországon és Európában (l ) Európa és Magyarország a két világháború között A második világháború ( ) Európa és hazánk a jaltai világrend" időszakában ( ) A bűncselekmények és fajtái A büntető - anyagi és eljárási jog A büntetések és intézkedések A szabálysértés fogalma és a szabálysértési eljárás Értsék meg a hallgatók a legújabb kor kapitalista és szocialista államai közötti különbségek kialakulásának folyamatát. Legyenek képesek ismertetni önálló gondolataikat egyes történelmi jelenségek törvényszerű okairól és következményeiről. Tudjanak beszámolni a tankönyvön kívüli forrásokból merített ismereteikről. ÖSSZEFOGLALÁS. MODULZÁRÓ (2 óra) A tanult ismeretek tétel szerinti áttekintése. A hallgatók felkészítése a vizsgára.

13 FÖLDRAJZ MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A földrajz program célja, hogy: ismereteinek segítségével megtanuljanak tájékozódni a világban, képesek legyenek nyomon követni az írott sajtó és a médiák gazdasági és politikai híreit, tudjanak párhuzamot vonni egy adott földrajzi környezet és annak gazdasági lehetőségei között. A földrajz modul tananyagterve: A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása A téma megnevezése óraszáma Csillagászati földrajz 4 A Föld és a kontinensek áttekintése 4 Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság 4 Energiahordozók, ásványkincsek 5 Legjelentősebb országok földrajza 5 Európa országai 10 Magyarország természetföldrajza 8 Magyarország gazdaságföldrajza 8 A tanultak összefoglalása (természeti, gazdasági földrajz) Összesen 50 2

14 CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ (4óra) A Föld és a világegyetem A Föld alakja, méretei A Föld tengelykörüli forgása A földrajzi fokhálózat A napi időszámítás, a zónaidő A Föld felmelegedése A keringés következményei A tengelyferdeség következményei Az évszakok váltakozása A Naprendszer Legyenek elemi ismeretei a Földről, mint égitestről, a Világegyetemről. Tudják a már megismert jelenségek csillagászati okait. A FÖLD ÉS A KONTINENSEK ÁTTEKINTÉSE (4 óra ) A térkép A Föld felszíne A földrészek Európa helyzete, partvonala, felszíne, hegységei Ázsia fekvése, határai, partvonala, felszíne Amerika helyzete, parttagoltsága, felszíne Afrika fekvése, határai, partvonala, felszíne, nagy tájai Ausztrália helyzete, felszíne Ismerjék meg a hallgatók az Európán kívüli földrészeket, a hozzájuk kapcsolódó egyedi és általános fogalmakat, összefüggéseket. Lássák a kapcsolatokat a természeti környezet és a gazdasági élet között. ÉGHAJLAT, VÍZRAJZ, MEZŐGAZDASÁG (4 óra) Az éghajlat A talaj Éghajlati övek a Földünkön A hideg éghajlati öv A mérsékelt éghajlati öv A forró éghajlati öv

15 Éghajlati területek: óceáni, Földközi-tengeri, szárazföldi, monszunéghajlat Ismerjék fel a tanulók a természet és a társadalom kölcsönhatását, tudják, hogy a természet törvényei azonos körülmények között, azonos módon hatnak. Tudjanak az összefüggések és a törvényszerűségek ismeretében a térkép jeleiből megfelelő következtetéseket levonni. ENERGIAHORDOZÓK, ÁSVÁNYKINCSEK (5 óra) Az energiahordozók A villamos áram jelentősége Az ércek A vas és acélgyártás Jelentősebb államok energiahordozói Lássák a kapcsolatot a természeti környezet és a társadalmi fejlettség között. Ismerjék a jelentősebb energiahordozók termelésének feltételeit, a tájuk építhető iparágakat. Térkép segítségével adjanak tájékoztatást adott földrajzi hely energiahordozóiról. LEGJELENTŐSEBB ORSZÁGOK FÖLDRAJZA (5 óra) Az Amerikai Egyesült Államok ipara, mezőgazdasága Japán, Kína, India Afrika jelentős államai Ausztrália Eddig tanult ismereteik alapján legyen sajátos képük a felsorolt országok adottságairól, gazdasági tevékenységükről. Térkép segítségével adjanak általános képet a legjelentősebb országok természetföldrajzi viszonyairól, gazdasági alapjaikról. EURÓPA ORSZÁGAI (10 óra) Nyugat-Európa országai Észak-Európa országai Dél-Európa országai Közép-Európa országai Ismerjék meg Európa gazdasági-, természetföldrajzát, országait. Tudják egybekapcsolni az Európáról szerzett ismereteket, a kontinensekről tanultakkal.

16 Tudják bizonyítani, hogy a földrajzi folyamatokban érvényesülő törvényszerűségek, a Földön egységesen hatnak. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA (8 óra ) Hazánk fekvése, felszíne Hazánk éghajlata Hazánk vizei Hazánk természetes növényzete és talaja Ismerjék meg Magyarország természeti adottságait. Tudják beilleszteni tanulmányaik alapján Magyarországot a Föld természetföldrajzába, éghajlati területeibe. Legyenek meggyőződve a földrajzi törvényszerűségek egységes érvén érvényesüléséről. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFÖLDRAJZA (8 óra ) Hazánk gazdasági adottságai Gazdasági élet fejlődése Hazánk mezőgazdasága és mezőgazdasági ipara Hazánk ipara Hazánk közlekedése és kereskedelme Fővárosunk Budapest Ismerjék hazánk társadalmi berendezkedését. Legyen világos áttekintésük gazdasági életünk sajátosságairól. Lássák a gazdasági élet fejlődésének lehetőségeit és távlatait. Tudjanak összehasonlításokat tenni hazánk és más országok gazdasága között. A TANULTAK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (2 óra) Természetföldrajzi ismeretek Gazdaságföldrajzi ismeretek

17 MATEMATIKA MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A matematika felzárkózató program célja, hogy: a hallgatók elsajátítsák a számok, a műveletek tanulása során azokat az alapvető ismereteket, amelyek számolási készségük kialakulását, a továbbfejleszthetőség lehetőségét szolgálják, szerezzenek jártasságot mérések és geometriai számítások végzésében, neveljen, készítsen fel a gyakorlati életre, pótolja azokat az alapokat, hiányokat, amelyek szükségesek szakmai továbbképzések történő bekapcsolódásokhoz. A matematika modul tananyagterve A modul óraszáma: 125 óra A modul témabontása A téma megnevezése óraszáma Bevezetés, tájékozódás 2 Természetes számok 15 Törtszámok 8 Műveletek véges tizedes törtekkel 10 Műveletek közönséges törtekkel 10 Arány, arányosság 15 Százalékszámítás 15 Mértani alapfogalmak 10 Síkidomok 15 Testmértan 15 Összefoglalás, modulzáró 10 Összesen 125

18 BEVEZETÉS, TÁJÉKOZÓDÁS (2 óra) Ismerkedés a hallgatókkal. Tájékozódás az előzetes tudásukról. A matematika felzárkóztató modul anyagának megismertetése. TERMÉSZETES SZÁMOK (15 óra ) Természetes számok fogalma A természetes számok összeadása A természetes számok kivonása A természetes számok szorzása A természetes számok osztása Elevenítsék fel a hallgatók a természetes számok írására, olvasására, helyesírására vonatkozó ismereteiket a milliós számkörben. Biztosan tudják alkalmazni a szóbeli és írásbeli műveletvégzésre vonatkozó algoritmusokat. Legyenek képesek megoldani a gyakorlati életből merített adatokkal egyszerű szöveges feladatokat. TÖRTSZÁMOK ( 8 óra ) A tizedes törtek Mérés, mennyiségek A közönséges törtek Tudják értelmezi a tizedes törteket, mint különböző mérések (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom) mérőszámait. Legyenek képesek egyszerűbb mérések elvégzésére, mérőeszközök használatára (tömegmérés, űrtartalom, hosszúság). Ismerjék a gyakorlatban használatos mértékegységek átváltását. Tudjanak létrehozni közönséges törteket egy egész egyenlő részekre osztásával és több egész adott részre osztásával. Ismerjék és alkalmazzák a törtek bővítésére, egyszerűsítésére vonatkozó szabályokat. Használják a számláló, nevező fogalmát.

19 MŰVELETEK VÉGES TIZEDES TÖRTEKKEL (10 óra ) Véges tizedes törtek összeadása Véges tizedes törtek kivonása Véges tizedes törtek szorzása Véges tizedes törtek osztása Lássák be, hogy a véges tizedes törtek körében a négy alapműveletet ugyanolyan algoritmus szerint kell elvégezni, mint a természetes számok körében. A tanultak alkalmazásával szerezzenek jártasságot az írásbeli műveletvégzésben. MŰVELETEK KÖZÖNSÉGES TÖRTEKKEL (10 óra) Közönséges törtek összeadása Közönséges törtek kivonása Közönséges törtek szorzása Közönséges törtek osztása Tudjanak összeadni és kivonni egyenlő nevezőjű törteket. Rögzüljön bennük,hogy a különböző nevezőjű törtek csak bővítés és egyszerűsítés után adhatók össze, vonhatók ki. Ismerjék a közös nevező fogalmát. Alkalmazzák a műveletvégzésben. Tudjanak törtet egész számmal és törttel szorozni. Tanulják meg az egésszel és törttel való osztás szabályát. Ismerjék és alkalmazzák a reciprokérték fogalmát. Szerezzenek jártasságot a témán belül egyszerű számfeladatok elvégzésében. ARÁNY, ARÁNYOSSÁG (15 óra) Az arány Mennyiségek aránya Az egyenes arányosság Következtetés egyenes arányosság alapján A fordított arányosság Következtetés a fordított arányosság alapján Arányos osztás Tudják megállapítani két számpárról vagy mennyiségről, hogy az egyik hányszorosa illetve hányadrésze a másiknak. Ismerjék fel két mennyiség közötti kapcsolatban az egyenes és a fordított arányosságot. A felismert összefüggés alapján legyenek képesek egyszerű következtetési számítások elvégzésére.

20 Tudják alkalmazni az arányos osztást. Ismereteik alapján legyenek képesek eligazodni a gyakorlati élet problémái között. (Több mennyiség többe kerül. Többen kevesebb idő alatt végezhetjük el ugyanazt a munkát. Stb.) SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS (15 óra) A százalékláb kiszámítása A százalékérték kiszámítása Az alap kiszámítása Ismerjék meg és fel a százalékszámítás alapmennyiségeit. Tudják kiszámítani az alapot, a százaléklábat és az értéket. Alkalmazzák ismereteiket az életből vett feladatok megoldására. (Pl.: árleszállítás, kamatszámítás, stb.) A téma kapcsán alakuljon, formálódjon szemléletük a családi költségvetésről, a takarékos gazdálkodásról, a takarékosságról. MÉRTANI ALAPFOGALMAK (10 óra ) Mértékek Test, lap, vonal, pont Egyenes, félegyenes, szakasz A szög A síkidomok Ismerjék meg a sík- és térmértan tanulásához szükséges alapfogalmakat. Ismerjék fel és különböztessék meg a körülöttünk lévő tárgyakon a tanult elnevezéseket. Tudjanak egyenest, félegyenest, szakaszt és szöget szerkeszteni. Ismerjék fel a szögfajtákat. Tudják definiálni a síkidom fogalmát. SÍKIDOMOK (15 óra) Háromszögek Négyszögek A kör Terület-, kerületszámítás Egyszerű szerkesztési feladatok Ismerjék meg és fel a háromszögek különböző fajtáit (egyenlő szárú, egyenlő oldalú, általános). A speciális négyszögeket (négyzet, téglalap, paralelogramma) valamint a kört. Tudják meghatározni a tanult síkidomok területét, kerületét.

21 Lássák be. hogy a terület-, kerületszámítás ismerete nélkülözhetetlen a mindennapi életben (pl.: kerítés hossza, lakás alapterülete, ruha varrása, stb.). Szerezzenek jártasságot az eszközök használatában, egyszerű szerkesztési feladatok elvégzésében. Neveljünk a téma kapcsán pontosságra, precizitásra, rendre és fegyelemre. TESTMÉRTAN (15 óra ) Hasábok és hengerek A hasáb és a henger felszíne A hasáb és a henger térfogata A gúla A gúla felszíne A gúla térfogata A kúp A kúp térfogata Ismerjék meg és fel a legegyszerűbb mértani testeket, tudják leírni azokat a határoló lapjaik alapján. Ismerjék fel az összefüggést a felszín és a határoló lapok területe között. Tudják kiszámítani a tanult testek térfogatát. A térmértani ismeretek szolgálják a hallgatók térszemléletének fejlődését, formálódását. ÖSSZEFOGLALÁS, MODULZÁRÓ (10 óra) A hallgatók felkészülésének, tudásának témánkénti ellenőrzése, értékelése. Felkészítés a szóbeli és írásbeli vizsgákra. Tételek ismertetése.

22 FIZIKA MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A fizika tanulás célja, hogy: a hallgatók szerezzenek jártasságot a természettudományos ismeretszerzésben, pontosítsuk és egészítsük ki már meglévő természettudományos ismereteiket a fizikai vonások hangsúlyozásával, eligazodjanak a képzésben résztvevők a mindennapi élet fizikai, technikai jelenségei között, pontosabb fizikai ismereteikre támaszkodva könnyebben szélesíthessék és mélyíthessék szakmai tájékozottságukat, megértsék, hogy a tudományos kutatások eredményeit tükrözik vissza a fizikai ismeretek. A fizika modul tananyagterve A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása megnevezése A téma óraszáma Mérések a mindennapi életben 5 Hőtan 5 A testek mozgása 5 Munka, teljesítmény, energia 5 Erőátviteli eszközök 4 Nyomóerő és nyomás 8 Az elektromos áram 8 Fogyasztók bekapcsolása az 3 áramkörbe, az áram hőhatása Az elektromos áram vegyi és 3 mágneses hatása Az elektromágneses indukció 2 Összefoglalás, modulzáró 2 Összesen 50

23 MÉRÉSEK A MINDENNAPI EEETBEN (5 óra) A térfogat mérése A testek tömegének és súlyának mérése Az anyagok fajsúlya Ismerjék meg a térfogat, a tömeg és a súly mérésére szolgáló eszközöket. Tudják használni a mérésekben a hitelesített edényeket, a karosmérleget, a súlysorozatot", a rugós erőméről. Lássák be a térfogat és az űrtartalom közötti összefüggést. Tudják, hogy l dm 3 = l literrel. Tudjanak különbséget tenni a testek tömege és súlya között. Ismerjék a mértékeik közötti összefüggéseket, (l kg = 10 N) Tudják értelmezni a fajsúly fogalmát, alkalmazni számítási feladatokban a súly, fajsúly, térfogat közötti összefüggéseket. HŐTAN (5 óra) A hőmérséklet és a hőmérő Testek hőmérséklet-változással járó tágulása A hőfelvétel és a hőleadás A hővezetés A hőáramlás A hősugárság Halmazállapot változások A párolgás és a forrás A lecsapódás Ismerjék és tudják mérni a levegő, a víz hőmérsékletét, a lázmérő használatát. Tudják a hőmérőkészítés elvét. Ismerjék meg a hőmérsékletváltozással összefüggő tágulási, összehúzódási gyakorlati jelenségeket. Tudatosuljon bennük annak hasznossága, illetve káros volta. Lássák be a hőfelvétel és a hőleadás közötti kölcsönhatást, a leadott és felvett hőmennyiség egyenlőségét. Tudják a hőmennyiség kiszámításának módját, mértékegységét. Tudják megnevezni a gyakorlati életből vett példákban a hőterjedés különböző formáit (vezetés, az áramlás és a sugárzás). Tudatosuljon bennük, hogy milyen formában hasznosíthatjuk illetve védekezhetünk a hőterjedés jelenségei ellen. Kísérleti és mindennapi tapasztalataik alapján tudják definiálni az olvadás, fagyás, párolgás, forrás és lecsapódás fogalmát. Tudják megnevezni a víz, fagyás, olvadás és forráspontját. Lássák be, a mindennapi életben hol és hogyan lehet építeni a halmazállapot változásokra.

24 A TESTEK MOZGÁSA (5 óra ) A testek egyenes vonalú egyenletes mozgása Egyenes vonalon, egyenletesen mozgó testek sebessége A testek változó mozgása Ismerjék fel, hogy az egyenletes mozgás során a megtett út és az idő között egyenes arányosság van. Tudják meghatározni m/s-ben és km/h-ban a test sebességét. Tudják értelmezni a sebességet, ismerjék az átlagsebesség fogalmát, határozzanak meg gyakorlatból vett adatokból sebességet. Tudatosuljon bennük a mozgás sebességének korlátozására vonatkozó közlekedésbiztonsági jogszabályok fontossága. MUNKA, TELJESÍTMÉNY, ENERGIA (5 óra) A mechanikai munka A teljesítmény A mozgási és a helyzeti energia Az energia megmaradása A hő és a munka kapcsolata Ismerjék a mechanikai munka fogalmát. Kiszámítási módját az erőből és az elmozdulásból. Tudják, hogy az l N m = l Joule Értsék a teljesítmény fogalmát, az időegységre jutó munkaként való értelmezését, meghatározását. Értsék a Joule/sec és a Watt közötti összefüggést. Ismerjék meg az energia és a munkavégzés azonosságát. Lássák be, hogy a mindennapi életünkben a helyzeti és a mozgási energia teremti meg azokat a feltételeket, amelyek megkönnyítik, korszerűbbé teszi életünket. Győződjenek meg az energia megmaradásáról. ERŐÁTVITELI ESZKÖZÖK (4 óra) Az emelő Az álló- és a mozgócsiga A lejtő Munkavégzés az egyszerű gépekkel Ismerjék az egyoldalú és a kétoldalú emelő gyakorlati alkalmazásának lehetőségét, az emelő egyensúly feltételét. Az erő, az erőkar, a teher és a teherkar közötti összefüggést. Tudják hol lehet hasznosítani az álló és a mozgócsigát. Hogyan lehet erőt megtakarítani a csigákkal. Mikor használunk lejtőt. Hogyan lehet erőt megtakarítani a lejtővel. Tudják elvégezni az egyszerű gépek használatával összefüggő gyakorlati számításokat. Ismerjék fel, hogy munkát, nemcsak erőt lehet velük megtakarítani.

25 A NYOMÓERŐ ÉS A NYOMÁS (8 óra) A nyomóerő eloszlása a nyomott területen A nyomás fogalma A nyomóerő és a nyomás a folyadékokban és a gázokban A levegő súlya és nyomása Összefüggés a gázok nyomása és térfogata között A felhajtóerő A testek úszása Ismerjék a nyomóerő, nyomás, nyomott felület fogalmát, a köztük levő egyenes és fordított arányosságot. Tudják számítani a nyomást. Ismerjék, hogy egy N/m 2 = l Pascal. Kísérleti úton szerezzenek tapasztalatokat a folyadékok súlyából származó fenék-, oldal- és felfelé irányuló nyomásról. A folyadék nyomását meghatározó tényezőkről (magasság, fajsúly). Végezzenek megfigyeléseket a levegő nyomására vonatkozóan. Tudják a levegőnyomás értékének átlagos nagyságát a Torricelli-féle mérés alapján. Lássák be, hogy a gázok (levegő) nyomása és térfogata között fordított arányosság van (Boyle-Mariotte törvény). Szerezzenek jártasságot a felhajtóerő vizsgálatában, mérésében, számításában. Ismerjék meg Archimedes törvényét. Az úszás, a lebegés, az alámerülés feltételeit. Tudják az ismeretek gyakorlati vonatkozásait. AZ ELEKTROMOS ÁRAM (8 óra) Az elektromos áramkör Az áramforrások Az elektromos áram iránya Az áramerősség Az áramforrás feszültsége A fogyasztók elektromos ellenállása Összefüggés a feszültség és az áramerősség között Ismerjék a zárt áramkör részeit. Tudjanak összeállítani egyszerű áramköröket. Tudják megkülönböztetni a vezetőket és a szigetelőket (gyakorlati vonatkozás). Ismerjék meg az áramforrásokat. Kísérleti úton szerezzenek tapasztalatokat az áram irányára vonatkozóan. Ismerjék az áramerősség, a feszültség, az ellenállás fogalmát és jelölését, mértékegységeiket, a köztük lévő összefüggéseket (Ohm törvénye). Tudjanak mérni áramerősséget és feszültséget. Tudatosuljon bennük, hogy a hálózati vezeték érintése életveszélyes.

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Név szerint ki, vagy kik készítették 2. Óraszámok: 9. osztály 36.. óra (humán) 10. osztály óra 11. osztály -.óra 12. osztály -.óra SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET A és B variáció

TERMÉSZETISMERET A és B variáció TERMÉSZETISMERET A és B variáció A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Természettudomány középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Természetvédelem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt. 1. Statikus elektromosság Dörzsöléssel a testek elektromos állapotba hozhatók. Ilyenkor egyik testről töltések mennek át a másikra. Az a test, amelyről a negatív töltések (elektronok) átmennek, pozitív

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MEZŐGAZDASÁGI SZAKNYELVI ANGOLLAL BŐVÍTETT ANGOL NYELV 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben