A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA"

Átírás

1 A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv és irodalom Történelem 50 - Földrajz 50 - Matematika Fizika 50 - Kémia 50 - Biológia 50 - Összesen MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI A magyar nyelv és irodalom felzárkóztató program célja, hogy: ismertessük meg a hallgatókkal nemzeti irodalmunk és a világirodalom kiemelkedő alkotásait, fejlesszük tovább az értő és kifejező, a néma és hangos olvasás készségét és képességét, alakítsuk ki tanulóinkban a szóbeli és írásbeli kifejezőképességet, olyan anyanyelvi alapműveltség biztosítása, amellyel kiküszöbölhet' az iskolán kívüli tényezők okozta nyelvi hátrányok. A magyar nyelv és irodalom modul tananyagterve A modul óraszáma: 125 óra

2 A modul témabontása megnevezése A téma óraszáma Bevezetés, tájékozódás 2 Anyanyelvünk a magyar nyelv 5 Népköltészet vallás 5 Petőfi: János Vitéz, Arany: Toldi, 8 Fazekas: Ludas Matyi Irodalmi olvasmányainkból 5 Kommunikációs kapcsolat felvétele, 8 tartása Az írásbeli kifejezési készség 8 fejlesztése Műköltészet 10 Jelszavaink valának: Haza és 8 haladás" Világirodalom 10 Az egyén és a család életében 8 szükséges nyomtatványok megismerése Ady. József Attila. Radnóti költészete 10 Nagy elbeszélők: Móra, Mikszáth. 6 Tamási Áron Mai magvar költészet 6 Ifjúsági irodalom 6 Színház és filmművészet 10 Beszédművelés, helyesírás 10 Összesen 125 BEVEZETÉS, TÁJÉKOZÓDÁS ( 2 óra ) Ismerkedés a hallgatókkal. Tájékozódás meglévő tudásukról. A magyar nyelv és irodalom felzárkóztató modul anyagának megismertetése. ANYANYELVÜNK A MAGYAR NYELV ( 5óra ) A magyar ABC A betűrend gyakorlati alkalmazása Tagolatlan szöveg mondatokra bontása A beszéd és az írás szerepe

3 Levélírás volt osztálytársnak Beszámoló a tanulók magánolvasmányairól Ismerjék a hallgatók a magyar ábécét. Tudják alkalmazni a betűrendet a gyakorlatban is (telefonkönyv és könyvtárhasználat, stb.). Legyenek képesek magánolvasmányaikról szóban és írásban beszámolni. NÉPKÖLTÉSZET VALLÁS (5 óra ) Mondókák, kiszámolok, találós kérdések Mesék, mondák Meserészlet dramatizálása Az olvasási készség felmérése Történetek a Bibliából A szólások, közmondások helyes értelmezése, jelentésének, tartalmának megvilágítása átélt vagy elképzelt helyzet elmondásával. A szerepjáték gyakorlása PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ ARANY JÁNOS: TOLDI FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI (8 óra ) Petőfi Sándor: János vitéz A cselekmény szerkezeti tagolása idézetek alapján Fazekas Mihály: Lúdas Matyi Riport az édesanyjához hazatérő Matyival Arany János: Toldi A főhős jellemének változása a történet során Tudják elmondani a cselekményt tömörítéssel, valamint feleleveníteni a könyv nélkül tanult részleteket. Használják és értsék a művekben szereplő régies és népnyelvi kifejezéseket. Kezeljék biztonsággal a szinonima szótárt.

4 IRODALMI OLVASMÁNYAINKBÓL (5 óra) Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk A regény eseménye A grund" jelképes szerepe az einstand" törvények embertelen tartalma Gárdonyi Géza: Egri csillagok A hazaszeretet megnyilatkozása a műben Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig A barátság és az emberi kapcsolatok rajza a regényben A szavak elválasztása A tulajdonnevek helyesírása A j" hang kétféle jelölése Tudjanak számot adni az olvasott regények eseményeiről. Tegyenek szert megfelelő gyakorlatra a szavak elválasztása körében. Tudják pontosan leírni a történelmi személyiségek neveit (Kossuth Lajos, Széchenyi István) KOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLATOK FELVÉTELE, TARTÁSA (8 óra ) Köszönés, tegezés, magázás Megszólítás, udvariassági fordulatok Bemutatkozás Társalgás Szituációs játékok A felszólalás, hozzászólás Ismerjék és alkalmazzák az emberi együttélés alapvető udvariassági fordulatait. Legyenek képesek mondanivalójukat, véleményüket hozzászólás formájában megfogalmazni. AZ ÍRÁSBELI KIFEJEZÉSI KÉSZSÉG FEJLESZÉSE (8 óra ) Mondatszerkesztés és mondatvariálás a mindennapi élet helyzetei alapján. A magánhangzók időtartamának megkülönböztetése szóban és írásban A magyar helyesírás alapelvei. A helyesírási szótár használata. Pénzesutalvány, feladóvevény, ajánlott levél-nyomtatvány kitöltése.

5 Tanulják meg a helyesírási szótár használatát. Legyenek jártasak a mindennapi élet eseményeivel összefüggő írásbeli dolgok intézésében. MŰKÖLTÉSZET (10 óra) Petőfi Sándor, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály versei Feldolgozásra javasolt művek: Petőfi Sándor: A Tisza Az Alföld Pató Pál úr A nép nevében Föltámadott a tenger Szeptember végén Arany János: Családi kör A fülemile A walesi bárdok Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram A Reményhez Tudják felidézni a tanult verstani ismereteket. Értsék ezek szerepét a tartalom és forma egységében. Legyenek tisztában a kifejező és szép versmondás alapkövetelményeivel. Legyenek rendszeres nézői a Vers mindenkinek" című televíziós műsornak. JELSZAVAINK VALÁNAK: HAZA ÉS HALADÁS" ( 8 óra ) Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat A szókincs nem köznyelvi rétegeibe tartozó szavak jelentésének értelmezése a szövegkörnyezet alapján Egyes igealakok helyes ejtése és írása Tudják értelmezni a hallgatók, mit jelent a költők számára a haza. Képesek legyenek aktualizálni a reformok értelmezését. Készítsenek felelettervet közös vázlat alapján a Himnusz és a Szózat összehasonlításáról. Ismerjék a leggyakrabban használt igealakok kijelentő és felszólító módja közötti különbséget. Pl.: látja lássa.

6 VILÁGIRODALOM (10 óra ) Saint-Exupery: A kis herceg Dickens: Twist Olivér Mark Twain: Koldus és királyfi Deofoe: Robinson Tanácsok, kérések, felszólítások meghatározott helyzetekben a mondatszerkesztésnek és a felszólító módú igealakok írásának gyakorlására. Az igekötők szerepe az ige jelentésének módosításában. Az igekötők egybeírásának és különírásának esetei. A hallgatók a közlő-kifejező tevékenységükben jussanak el olyan fokra hogy önállóan megtalálják a mondanivalójuk kifejezéséhez legmegfelelőbb egyéni nyelvi eszközöket és előadásmódot. AZ EGYÉN ÉS A CSALÁD ÉLETÉBEN SZÜKSÉGES ÍRÁSFORMÁK, NYOMTATVÁNYOK MEGISMERÉSE ( 8 óra ) Kérvény Önéletrajz Hirdetés Űrlapok: pénzesutalvány lakásbejelentés személyi igazolvány, stb. A címek, az intézménynevek, a földrajzi nevek helyesírása A nyomtatványok megismertetésében törekedjünk az időszerűségre. A felhasznált űrlapok kitöltésében neveljük tanulóinkat önállóságra. ADY ENDRE, JÓZSEF ATTILA, RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE (10 óra ) Ady Endre: A magyar ugaron A grófi szérűn Dózsa György unokája A föl-föl dobott kő József Attila: Anyám Favágó Születésnapomra Radnóti Miklós: Nem tudhatom

7 Levél a hitveshez Az idézés Az idézés formái, írásjelei A hallgatók lássák világosan az elemzett irodalmi alkotások eszmei mondanivalóját. Egyszerű megfogalmazásban tudjanak számot adni azokról a gondolatokról és érzelmekről, amelyeket benne a megismert irodalmi alkotások kiváltottak. NAGY ELBESZÉLŐK: MÓRA FERENC, MIKSZÁTH KÁLMÁN. TAMÁSI ÁRON (6 óra ) Móra Ferenc: Kellemes és hasznos tudományok Mikszáth Kálmán: Az első dolgozat Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) A köznyelvi és tájnyelvi ejtés eltéréseinek megfigyeltetése A hallgatók tudjanak összefüggően beszámolni a megismert alkotások eseménysorozatáról. Tudják alkalmazni elbeszéléseikben az időrendi, leírásukban a térbeli elrendezés módjait. MAI MAGYAR KÖLTÉSZET (6 óra ) Weöres Sándor néhány verse a Bóbita című kötetből Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola A ritmus: rend az időben és a térben A rím, a zeneiség megfigyeltetése Ünnepi irodalmi műsor összeállítása Legyenek képesek egyszerű verses szövegek gondolatmenetének áttekintésére. Szerezzenek némi jártasságot általuk megismert irodalmi művekből műsor összeállítására (tanári segédlettel). IFJÚSÁGI IRODALOM (6 óra) Fekete István: Tüskevár Mándy Iván: Csutak és a szürke ló A nyelvművelés jelentősége a társadalom és az egyén szempontjából: nyelvhasználat és nyelvi magatartás: az ifjúság nyelve

8 ,,Pályák vonzásában" Néhány foglalkozási ág és hivatás bemutatása szakszövegek olvasásával és szerepjátékkal Riportkészítés egy Magyarországon tanuló külföldi diákkal Törekedjünk a hallgatóknál az anyanyelvi nevelés módszereivel a teljes személyiség gazdagítására. A kiválasztott szakszövegek legyenek az esztétikai ízlés formálásának és az ítéletalkotásra nevelésnek alkalmai és eszközei. A szakkifejezések értelmezését kérdésekkel irányítsuk. SZÍNHÁZ ÉS FILMMMŰVÉSZÉT ( 10 óra ) Rómeó és Júlia (Zaffirelli) Szerelem (Makk Károly) Elveszett paradicsom (Sarkadi Imre) Végzetes diagnózis: AIDS A drámai szöveg olvasásának és értelmezésének alapvető tudnivalói Közös színház és mozilátogatás, irányított szempontok alapján kritika írása Jutassuk el a hallgatókat arra a szintre, hogy szóbeli és írásos közléseikben egyéni állásfoglalásuk, érzelmeik is tükröződjön. BESZÉDMŰVELÉS, HELYESÍRÁS (10 óra) A tankönyvek illusztrációinak értelmezése Egyes tanulók esetleges kiejtési hibáinak megfigyelése, olvasás, beszélgetés és önálló szövegmondás alapján Szituációs beszédgyakorlatok Az íráskép és a kiejtés eltérése a toldalékos és az összetett szavakban A szavak alapjelentésének és alkalmi jelentésének, hangulatának megfigyelése, értelmezése szépirodalmi szövegekben, tanári kérdések alapján Gyakorlatok a rövid és hosszú mássalhangzópárok kiejtésének szembeállítása köréből: az ejtési hibák megfigyelése, javítása. A melléknevek minősítő, jellemző szerepének és hangulatának érzékeltetése irodalmi szövegek felolvasásával A keltezés helyesírása A névadás kérdései A helyesírási segédkönyvek használatának gyakorlása

9 TÖRTÉNELEM MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A történelem felzárkóztató program célja, hogy megismertesse a tanulókkal az e területhez tartozó alapvető tényeket, összefüggéseket, valamint azokat a képességeket, amelyek az ember, az emberi közösségek és a társadalom megértéséhez szükségesek, fejleszteni kell a társadalmi ismeretek megszerzéséhez és kezeléséhez szükséges képességeket A történelem modul tananyagterve A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása A téma megnevezése Történelmi korok, történelmi időszámítás Jogi alapfogalmak óraszáma 2 Az őskor 9 A magyar államjog Az ókor 9 A polgári jog, a családjog A középkor 9 A jogérvényesítés módjai Az újkor 9 A munkajog A legújabb kor 10 Büntetőjog és szabálysértések Összefoglalás, modulzáró 2 Összesen 50

10 TÖRTÉNELMI KOROK, TÖRTÉNELMI IDŐSZÁMÍTÁS JOGI ALAPFOGALMAK (2 óra) Történelmi korok: őskor, ókor, középkor, újkor, legújabbkor Történelmi időszámítás: évtized, évszázad, évezred Történelmi források: írásos és íratlan emlékek Jogi alapfogalmak: magatartási szabályok az állam a törvényesség Legyenek képesek a hallgatók különbséget tenni a jelen, a múlt és a régmúlt között. Tudják a történelmi korok nevét. Ismerjék az időszámítást. AZ ŐSKOR A MAGYAR ÁLLAMJOG (9 óra) Az őskor Őshaza - vándorlás - honfoglalás - letelepedés A természettel való küzdelem - élet az ősközösségben Az ősközösség felbomlása Az ősközösségi társadalom jellemzői A magyar államjog: Az Alkotmány szerepe A Magyar Köztársaság állami szerveinek rendszere Az Országgyűlés A köztársasági elnök Az Alkotmánybíróság Az. Állami Számvevőszék A helyi önkormányzatok A téma tárgyalása során tudatosítanunk kell a hallgatókkal, hogy az embert a szerszámokkal végzett közös munka emelte ki az állatvilágból. A történelmi fejlődés fontos része a gondolkodás és a beszéd: a vagyon kialakulása. AZ ÓKOR A POLGÁRI JOG, A CSALÁDJOG (9 óra ) Az egyiptomi tudomány és vallás Az ókori görög élet és vallás

11 A rómaiak történetéből A rabszolgatartó társadalom jellemzői A polgári jog: a tulajdonjog az öröklés jogszabályai A családjog: a családi kapcsolatok keletkezése a házasság megkötése és felbontása Értsék meg a hallgatók, miben haladt előre az emberiség az őskorhoz képest. Legyenek tisztában a vallási szokások kialakulásával. Tudjanak összehasonlítást végezni, mi a különbség és mi a hasonlóság az eddig tanult történelmi korok között. KÖZÉPKOR A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJAI (9 óra ) A feudalizmus kialakulása Európában és hazánkban A tatárjárás Hunyadi a törökverő Dózsa György parasztháborúja A mohácsi csatavesztés Az ország három részre szakadása, várháborúk Bocskai István felkelése A kurucmozgalom A feudális társadalom jellemzői A jogérvényesítés módjai: a jog és érdekvédelem orvoslásának módjai a beadvány, a kereset, a fellebbezés, a felülvizsgálati kérelem fogalma és alkalmazása Alakuljon ki a hallgatókban konkrét ismeret az ókori rabszolgatartó és a középkori feudális társadalom közötti különbségről. Jegyezzék meg a legfontosabb kronológiai adatokat. Fogalmazzák meg egy-egy kiemelkedő történelmi személyiséggel kapcsolatos véleményüket. A történelmi térben való tájékozódás érdekében jegyezzék meg a legfontosabb topográfiai adatokat. AZ ÚJKOR A MUNKAJOG (9 óra) A reformkor hazánkban Kossuth és Széchenyi fellépése, politikai nézetei Forradalom és szabadságharc Magyarországon A kapitalizmus térhódítása

12 A gazdasági életjellemzői, a termelés módjával kapcsolatos fogalmak A munkajog: a munkaviszony fogalma A munkaszerződés A munkaviszony megszűnése A Kollektív Szerződés Tanulmányi kedvezmények Fegyelmi büntetések A társadalombiztosítás A hallgatók a téma ismeretanyagának elsajátításával értsék meg a középkor feudális és az újkor kapitalista társadalma közötti különbségek kialakulásának folyamatát. Legyenek világos fogalmaik a tanult történelmi összefüggésekről, törvényszerűségekről. Ismerjék meg a társadalom életével kapcsolatos legfontosabb fogalmakat. Értékeljék az eseményeket a társadalmi fejlődés szemszögéből. A LEGÚJABB KOR BÜNTETŐJOG ÉS SZABÁLYSÉRTÉSEK (10 óra) / Forradalmak és fordulatok Oroszországban, Magyarországon és Európában (l ) Európa és Magyarország a két világháború között A második világháború ( ) Európa és hazánk a jaltai világrend" időszakában ( ) A bűncselekmények és fajtái A büntető - anyagi és eljárási jog A büntetések és intézkedések A szabálysértés fogalma és a szabálysértési eljárás Értsék meg a hallgatók a legújabb kor kapitalista és szocialista államai közötti különbségek kialakulásának folyamatát. Legyenek képesek ismertetni önálló gondolataikat egyes történelmi jelenségek törvényszerű okairól és következményeiről. Tudjanak beszámolni a tankönyvön kívüli forrásokból merített ismereteikről. ÖSSZEFOGLALÁS. MODULZÁRÓ (2 óra) A tanult ismeretek tétel szerinti áttekintése. A hallgatók felkészítése a vizsgára.

13 FÖLDRAJZ MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A földrajz program célja, hogy: ismereteinek segítségével megtanuljanak tájékozódni a világban, képesek legyenek nyomon követni az írott sajtó és a médiák gazdasági és politikai híreit, tudjanak párhuzamot vonni egy adott földrajzi környezet és annak gazdasági lehetőségei között. A földrajz modul tananyagterve: A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása A téma megnevezése óraszáma Csillagászati földrajz 4 A Föld és a kontinensek áttekintése 4 Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság 4 Energiahordozók, ásványkincsek 5 Legjelentősebb országok földrajza 5 Európa országai 10 Magyarország természetföldrajza 8 Magyarország gazdaságföldrajza 8 A tanultak összefoglalása (természeti, gazdasági földrajz) Összesen 50 2

14 CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ (4óra) A Föld és a világegyetem A Föld alakja, méretei A Föld tengelykörüli forgása A földrajzi fokhálózat A napi időszámítás, a zónaidő A Föld felmelegedése A keringés következményei A tengelyferdeség következményei Az évszakok váltakozása A Naprendszer Legyenek elemi ismeretei a Földről, mint égitestről, a Világegyetemről. Tudják a már megismert jelenségek csillagászati okait. A FÖLD ÉS A KONTINENSEK ÁTTEKINTÉSE (4 óra ) A térkép A Föld felszíne A földrészek Európa helyzete, partvonala, felszíne, hegységei Ázsia fekvése, határai, partvonala, felszíne Amerika helyzete, parttagoltsága, felszíne Afrika fekvése, határai, partvonala, felszíne, nagy tájai Ausztrália helyzete, felszíne Ismerjék meg a hallgatók az Európán kívüli földrészeket, a hozzájuk kapcsolódó egyedi és általános fogalmakat, összefüggéseket. Lássák a kapcsolatokat a természeti környezet és a gazdasági élet között. ÉGHAJLAT, VÍZRAJZ, MEZŐGAZDASÁG (4 óra) Az éghajlat A talaj Éghajlati övek a Földünkön A hideg éghajlati öv A mérsékelt éghajlati öv A forró éghajlati öv

15 Éghajlati területek: óceáni, Földközi-tengeri, szárazföldi, monszunéghajlat Ismerjék fel a tanulók a természet és a társadalom kölcsönhatását, tudják, hogy a természet törvényei azonos körülmények között, azonos módon hatnak. Tudjanak az összefüggések és a törvényszerűségek ismeretében a térkép jeleiből megfelelő következtetéseket levonni. ENERGIAHORDOZÓK, ÁSVÁNYKINCSEK (5 óra) Az energiahordozók A villamos áram jelentősége Az ércek A vas és acélgyártás Jelentősebb államok energiahordozói Lássák a kapcsolatot a természeti környezet és a társadalmi fejlettség között. Ismerjék a jelentősebb energiahordozók termelésének feltételeit, a tájuk építhető iparágakat. Térkép segítségével adjanak tájékoztatást adott földrajzi hely energiahordozóiról. LEGJELENTŐSEBB ORSZÁGOK FÖLDRAJZA (5 óra) Az Amerikai Egyesült Államok ipara, mezőgazdasága Japán, Kína, India Afrika jelentős államai Ausztrália Eddig tanult ismereteik alapján legyen sajátos képük a felsorolt országok adottságairól, gazdasági tevékenységükről. Térkép segítségével adjanak általános képet a legjelentősebb országok természetföldrajzi viszonyairól, gazdasági alapjaikról. EURÓPA ORSZÁGAI (10 óra) Nyugat-Európa országai Észak-Európa országai Dél-Európa országai Közép-Európa országai Ismerjék meg Európa gazdasági-, természetföldrajzát, országait. Tudják egybekapcsolni az Európáról szerzett ismereteket, a kontinensekről tanultakkal.

16 Tudják bizonyítani, hogy a földrajzi folyamatokban érvényesülő törvényszerűségek, a Földön egységesen hatnak. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA (8 óra ) Hazánk fekvése, felszíne Hazánk éghajlata Hazánk vizei Hazánk természetes növényzete és talaja Ismerjék meg Magyarország természeti adottságait. Tudják beilleszteni tanulmányaik alapján Magyarországot a Föld természetföldrajzába, éghajlati területeibe. Legyenek meggyőződve a földrajzi törvényszerűségek egységes érvén érvényesüléséről. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFÖLDRAJZA (8 óra ) Hazánk gazdasági adottságai Gazdasági élet fejlődése Hazánk mezőgazdasága és mezőgazdasági ipara Hazánk ipara Hazánk közlekedése és kereskedelme Fővárosunk Budapest Ismerjék hazánk társadalmi berendezkedését. Legyen világos áttekintésük gazdasági életünk sajátosságairól. Lássák a gazdasági élet fejlődésének lehetőségeit és távlatait. Tudjanak összehasonlításokat tenni hazánk és más országok gazdasága között. A TANULTAK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (2 óra) Természetföldrajzi ismeretek Gazdaságföldrajzi ismeretek

17 MATEMATIKA MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A matematika felzárkózató program célja, hogy: a hallgatók elsajátítsák a számok, a műveletek tanulása során azokat az alapvető ismereteket, amelyek számolási készségük kialakulását, a továbbfejleszthetőség lehetőségét szolgálják, szerezzenek jártasságot mérések és geometriai számítások végzésében, neveljen, készítsen fel a gyakorlati életre, pótolja azokat az alapokat, hiányokat, amelyek szükségesek szakmai továbbképzések történő bekapcsolódásokhoz. A matematika modul tananyagterve A modul óraszáma: 125 óra A modul témabontása A téma megnevezése óraszáma Bevezetés, tájékozódás 2 Természetes számok 15 Törtszámok 8 Műveletek véges tizedes törtekkel 10 Műveletek közönséges törtekkel 10 Arány, arányosság 15 Százalékszámítás 15 Mértani alapfogalmak 10 Síkidomok 15 Testmértan 15 Összefoglalás, modulzáró 10 Összesen 125

18 BEVEZETÉS, TÁJÉKOZÓDÁS (2 óra) Ismerkedés a hallgatókkal. Tájékozódás az előzetes tudásukról. A matematika felzárkóztató modul anyagának megismertetése. TERMÉSZETES SZÁMOK (15 óra ) Természetes számok fogalma A természetes számok összeadása A természetes számok kivonása A természetes számok szorzása A természetes számok osztása Elevenítsék fel a hallgatók a természetes számok írására, olvasására, helyesírására vonatkozó ismereteiket a milliós számkörben. Biztosan tudják alkalmazni a szóbeli és írásbeli műveletvégzésre vonatkozó algoritmusokat. Legyenek képesek megoldani a gyakorlati életből merített adatokkal egyszerű szöveges feladatokat. TÖRTSZÁMOK ( 8 óra ) A tizedes törtek Mérés, mennyiségek A közönséges törtek Tudják értelmezi a tizedes törteket, mint különböző mérések (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom) mérőszámait. Legyenek képesek egyszerűbb mérések elvégzésére, mérőeszközök használatára (tömegmérés, űrtartalom, hosszúság). Ismerjék a gyakorlatban használatos mértékegységek átváltását. Tudjanak létrehozni közönséges törteket egy egész egyenlő részekre osztásával és több egész adott részre osztásával. Ismerjék és alkalmazzák a törtek bővítésére, egyszerűsítésére vonatkozó szabályokat. Használják a számláló, nevező fogalmát.

19 MŰVELETEK VÉGES TIZEDES TÖRTEKKEL (10 óra ) Véges tizedes törtek összeadása Véges tizedes törtek kivonása Véges tizedes törtek szorzása Véges tizedes törtek osztása Lássák be, hogy a véges tizedes törtek körében a négy alapműveletet ugyanolyan algoritmus szerint kell elvégezni, mint a természetes számok körében. A tanultak alkalmazásával szerezzenek jártasságot az írásbeli műveletvégzésben. MŰVELETEK KÖZÖNSÉGES TÖRTEKKEL (10 óra) Közönséges törtek összeadása Közönséges törtek kivonása Közönséges törtek szorzása Közönséges törtek osztása Tudjanak összeadni és kivonni egyenlő nevezőjű törteket. Rögzüljön bennük,hogy a különböző nevezőjű törtek csak bővítés és egyszerűsítés után adhatók össze, vonhatók ki. Ismerjék a közös nevező fogalmát. Alkalmazzák a műveletvégzésben. Tudjanak törtet egész számmal és törttel szorozni. Tanulják meg az egésszel és törttel való osztás szabályát. Ismerjék és alkalmazzák a reciprokérték fogalmát. Szerezzenek jártasságot a témán belül egyszerű számfeladatok elvégzésében. ARÁNY, ARÁNYOSSÁG (15 óra) Az arány Mennyiségek aránya Az egyenes arányosság Következtetés egyenes arányosság alapján A fordított arányosság Következtetés a fordított arányosság alapján Arányos osztás Tudják megállapítani két számpárról vagy mennyiségről, hogy az egyik hányszorosa illetve hányadrésze a másiknak. Ismerjék fel két mennyiség közötti kapcsolatban az egyenes és a fordított arányosságot. A felismert összefüggés alapján legyenek képesek egyszerű következtetési számítások elvégzésére.

20 Tudják alkalmazni az arányos osztást. Ismereteik alapján legyenek képesek eligazodni a gyakorlati élet problémái között. (Több mennyiség többe kerül. Többen kevesebb idő alatt végezhetjük el ugyanazt a munkát. Stb.) SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS (15 óra) A százalékláb kiszámítása A százalékérték kiszámítása Az alap kiszámítása Ismerjék meg és fel a százalékszámítás alapmennyiségeit. Tudják kiszámítani az alapot, a százaléklábat és az értéket. Alkalmazzák ismereteiket az életből vett feladatok megoldására. (Pl.: árleszállítás, kamatszámítás, stb.) A téma kapcsán alakuljon, formálódjon szemléletük a családi költségvetésről, a takarékos gazdálkodásról, a takarékosságról. MÉRTANI ALAPFOGALMAK (10 óra ) Mértékek Test, lap, vonal, pont Egyenes, félegyenes, szakasz A szög A síkidomok Ismerjék meg a sík- és térmértan tanulásához szükséges alapfogalmakat. Ismerjék fel és különböztessék meg a körülöttünk lévő tárgyakon a tanult elnevezéseket. Tudjanak egyenest, félegyenest, szakaszt és szöget szerkeszteni. Ismerjék fel a szögfajtákat. Tudják definiálni a síkidom fogalmát. SÍKIDOMOK (15 óra) Háromszögek Négyszögek A kör Terület-, kerületszámítás Egyszerű szerkesztési feladatok Ismerjék meg és fel a háromszögek különböző fajtáit (egyenlő szárú, egyenlő oldalú, általános). A speciális négyszögeket (négyzet, téglalap, paralelogramma) valamint a kört. Tudják meghatározni a tanult síkidomok területét, kerületét.

21 Lássák be. hogy a terület-, kerületszámítás ismerete nélkülözhetetlen a mindennapi életben (pl.: kerítés hossza, lakás alapterülete, ruha varrása, stb.). Szerezzenek jártasságot az eszközök használatában, egyszerű szerkesztési feladatok elvégzésében. Neveljünk a téma kapcsán pontosságra, precizitásra, rendre és fegyelemre. TESTMÉRTAN (15 óra ) Hasábok és hengerek A hasáb és a henger felszíne A hasáb és a henger térfogata A gúla A gúla felszíne A gúla térfogata A kúp A kúp térfogata Ismerjék meg és fel a legegyszerűbb mértani testeket, tudják leírni azokat a határoló lapjaik alapján. Ismerjék fel az összefüggést a felszín és a határoló lapok területe között. Tudják kiszámítani a tanult testek térfogatát. A térmértani ismeretek szolgálják a hallgatók térszemléletének fejlődését, formálódását. ÖSSZEFOGLALÁS, MODULZÁRÓ (10 óra) A hallgatók felkészülésének, tudásának témánkénti ellenőrzése, értékelése. Felkészítés a szóbeli és írásbeli vizsgákra. Tételek ismertetése.

22 FIZIKA MODUL KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A fizika tanulás célja, hogy: a hallgatók szerezzenek jártasságot a természettudományos ismeretszerzésben, pontosítsuk és egészítsük ki már meglévő természettudományos ismereteiket a fizikai vonások hangsúlyozásával, eligazodjanak a képzésben résztvevők a mindennapi élet fizikai, technikai jelenségei között, pontosabb fizikai ismereteikre támaszkodva könnyebben szélesíthessék és mélyíthessék szakmai tájékozottságukat, megértsék, hogy a tudományos kutatások eredményeit tükrözik vissza a fizikai ismeretek. A fizika modul tananyagterve A modul óraszáma: 50 óra A modul témabontása megnevezése A téma óraszáma Mérések a mindennapi életben 5 Hőtan 5 A testek mozgása 5 Munka, teljesítmény, energia 5 Erőátviteli eszközök 4 Nyomóerő és nyomás 8 Az elektromos áram 8 Fogyasztók bekapcsolása az 3 áramkörbe, az áram hőhatása Az elektromos áram vegyi és 3 mágneses hatása Az elektromágneses indukció 2 Összefoglalás, modulzáró 2 Összesen 50

23 MÉRÉSEK A MINDENNAPI EEETBEN (5 óra) A térfogat mérése A testek tömegének és súlyának mérése Az anyagok fajsúlya Ismerjék meg a térfogat, a tömeg és a súly mérésére szolgáló eszközöket. Tudják használni a mérésekben a hitelesített edényeket, a karosmérleget, a súlysorozatot", a rugós erőméről. Lássák be a térfogat és az űrtartalom közötti összefüggést. Tudják, hogy l dm 3 = l literrel. Tudjanak különbséget tenni a testek tömege és súlya között. Ismerjék a mértékeik közötti összefüggéseket, (l kg = 10 N) Tudják értelmezni a fajsúly fogalmát, alkalmazni számítási feladatokban a súly, fajsúly, térfogat közötti összefüggéseket. HŐTAN (5 óra) A hőmérséklet és a hőmérő Testek hőmérséklet-változással járó tágulása A hőfelvétel és a hőleadás A hővezetés A hőáramlás A hősugárság Halmazállapot változások A párolgás és a forrás A lecsapódás Ismerjék és tudják mérni a levegő, a víz hőmérsékletét, a lázmérő használatát. Tudják a hőmérőkészítés elvét. Ismerjék meg a hőmérsékletváltozással összefüggő tágulási, összehúzódási gyakorlati jelenségeket. Tudatosuljon bennük annak hasznossága, illetve káros volta. Lássák be a hőfelvétel és a hőleadás közötti kölcsönhatást, a leadott és felvett hőmennyiség egyenlőségét. Tudják a hőmennyiség kiszámításának módját, mértékegységét. Tudják megnevezni a gyakorlati életből vett példákban a hőterjedés különböző formáit (vezetés, az áramlás és a sugárzás). Tudatosuljon bennük, hogy milyen formában hasznosíthatjuk illetve védekezhetünk a hőterjedés jelenségei ellen. Kísérleti és mindennapi tapasztalataik alapján tudják definiálni az olvadás, fagyás, párolgás, forrás és lecsapódás fogalmát. Tudják megnevezni a víz, fagyás, olvadás és forráspontját. Lássák be, a mindennapi életben hol és hogyan lehet építeni a halmazállapot változásokra.

24 A TESTEK MOZGÁSA (5 óra ) A testek egyenes vonalú egyenletes mozgása Egyenes vonalon, egyenletesen mozgó testek sebessége A testek változó mozgása Ismerjék fel, hogy az egyenletes mozgás során a megtett út és az idő között egyenes arányosság van. Tudják meghatározni m/s-ben és km/h-ban a test sebességét. Tudják értelmezni a sebességet, ismerjék az átlagsebesség fogalmát, határozzanak meg gyakorlatból vett adatokból sebességet. Tudatosuljon bennük a mozgás sebességének korlátozására vonatkozó közlekedésbiztonsági jogszabályok fontossága. MUNKA, TELJESÍTMÉNY, ENERGIA (5 óra) A mechanikai munka A teljesítmény A mozgási és a helyzeti energia Az energia megmaradása A hő és a munka kapcsolata Ismerjék a mechanikai munka fogalmát. Kiszámítási módját az erőből és az elmozdulásból. Tudják, hogy az l N m = l Joule Értsék a teljesítmény fogalmát, az időegységre jutó munkaként való értelmezését, meghatározását. Értsék a Joule/sec és a Watt közötti összefüggést. Ismerjék meg az energia és a munkavégzés azonosságát. Lássák be, hogy a mindennapi életünkben a helyzeti és a mozgási energia teremti meg azokat a feltételeket, amelyek megkönnyítik, korszerűbbé teszi életünket. Győződjenek meg az energia megmaradásáról. ERŐÁTVITELI ESZKÖZÖK (4 óra) Az emelő Az álló- és a mozgócsiga A lejtő Munkavégzés az egyszerű gépekkel Ismerjék az egyoldalú és a kétoldalú emelő gyakorlati alkalmazásának lehetőségét, az emelő egyensúly feltételét. Az erő, az erőkar, a teher és a teherkar közötti összefüggést. Tudják hol lehet hasznosítani az álló és a mozgócsigát. Hogyan lehet erőt megtakarítani a csigákkal. Mikor használunk lejtőt. Hogyan lehet erőt megtakarítani a lejtővel. Tudják elvégezni az egyszerű gépek használatával összefüggő gyakorlati számításokat. Ismerjék fel, hogy munkát, nemcsak erőt lehet velük megtakarítani.

25 A NYOMÓERŐ ÉS A NYOMÁS (8 óra) A nyomóerő eloszlása a nyomott területen A nyomás fogalma A nyomóerő és a nyomás a folyadékokban és a gázokban A levegő súlya és nyomása Összefüggés a gázok nyomása és térfogata között A felhajtóerő A testek úszása Ismerjék a nyomóerő, nyomás, nyomott felület fogalmát, a köztük levő egyenes és fordított arányosságot. Tudják számítani a nyomást. Ismerjék, hogy egy N/m 2 = l Pascal. Kísérleti úton szerezzenek tapasztalatokat a folyadékok súlyából származó fenék-, oldal- és felfelé irányuló nyomásról. A folyadék nyomását meghatározó tényezőkről (magasság, fajsúly). Végezzenek megfigyeléseket a levegő nyomására vonatkozóan. Tudják a levegőnyomás értékének átlagos nagyságát a Torricelli-féle mérés alapján. Lássák be, hogy a gázok (levegő) nyomása és térfogata között fordított arányosság van (Boyle-Mariotte törvény). Szerezzenek jártasságot a felhajtóerő vizsgálatában, mérésében, számításában. Ismerjék meg Archimedes törvényét. Az úszás, a lebegés, az alámerülés feltételeit. Tudják az ismeretek gyakorlati vonatkozásait. AZ ELEKTROMOS ÁRAM (8 óra) Az elektromos áramkör Az áramforrások Az elektromos áram iránya Az áramerősség Az áramforrás feszültsége A fogyasztók elektromos ellenállása Összefüggés a feszültség és az áramerősség között Ismerjék a zárt áramkör részeit. Tudjanak összeállítani egyszerű áramköröket. Tudják megkülönböztetni a vezetőket és a szigetelőket (gyakorlati vonatkozás). Ismerjék meg az áramforrásokat. Kísérleti úton szerezzenek tapasztalatokat az áram irányára vonatkozóan. Ismerjék az áramerősség, a feszültség, az ellenállás fogalmát és jelölését, mértékegységeiket, a köztük lévő összefüggéseket (Ohm törvénye). Tudjanak mérni áramerősséget és feszültséget. Tudatosuljon bennük, hogy a hálózati vezeték érintése életveszélyes.

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 FIZIKA 7-8. osztály 2 Célok és feladatok: Az általános iskolai természettudományos

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok Fizika A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

FIZIKA. 7 8. osztály

FIZIKA. 7 8. osztály FIZIKA 7 8. évfolyam Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 7. 1,5 54 8. 1,5 54 A választott (nyomtatott és digitális) taneszközök A természetről tizenéveseknek Fizika 7. és Fizika 8. (tankönyv, munkafüzet,

Részletesebben

Fizika 7 8. évfolyam

Fizika 7 8. évfolyam Fizika 7 8. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Fizika 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

A természetismeret tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A természetismeret tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A természetismeret tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben