EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA"

Átírás

1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA április szám R E N D E L E T E K 16/2014. (IV.25.) önk. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 17/2014. (IV.25.) önk. rendelet Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról 18/2014. (IV.25.) önk. rendelet építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2014. (IV.25.) önk. rendelet helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 5-7.oldal 7-11.oldal oldal oldal HATÁROZATOK 129/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 130/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 131/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 34-es napirend zárt ülésen való tárgyalásáról Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti évi beszámolójáról Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervéről 17.oldal 17.oldal 17.oldal

2 2014. április oldal 132/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 133/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 134/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról oldal 135/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 136/2014.(IV.24.) közgyűlési hat MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat benyújtására odal 39.oldal 137/2014.(IV.24.) közgyűlési hat évi fejlesztési hitelfelvételről 40.oldal 138/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Önkormányzat és az Egri Főegyházmegye tulajdonát képező ingatlanok cseréjéről 40.oldal 139/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 140/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 141/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 142/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 143/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére az egri 2088/1 hrsz-ú ingatlan apportként történő átadásáról és telephely bővítéséről a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1) BM rendelet alapján igényelhető támogatási lehetőségről oldal 42.oldal 144/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól 43.oldal 145/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Gárdonyi kert 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati jog közcélú adományozásáról 43.oldal 146/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 64/2014. (II. 27.) közgyűlési határozat módosításáról (Széchenyi u. 47.) oldal

3 2014. április oldal 147/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Hegyközséggel való együttműködésről 44.oldal 148/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Eger, K2-es út mellett elhelyezkedő 0781/4 hrsz.-ú ingatlan vásárlása tárgyában 149/2014.(IV.24.) közgyűlési hat egri 4953/A/2 hrsz-ú ingatlan (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kedvezményes használatba adására 45.oldal 45.oldal 150/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 151/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 152/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 153/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 112/2014. (III.27.) számú közgyűlési határozat módosításáról Agria Travel Kft. által bérelt üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról általános iskolás gyermekek imókői táborban történő táboroztatásával kapcsolatos alapítványi támogatásokról egri vízilabda sport támogatásáról szóló közgyűlési határozat módosítására 46.oldal 46.oldal oldal 47.oldal 154/2014.(IV.24.) közgyűlési hat együttműködési megállapodás aláírásáról Budapest főváros és Eger városa közötti kulturális és turisztikai kínálat szélesítéséről oldal 155/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 156/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 157/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 158/2014.(IV.24.) közgyűlési hat évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatási felosztására oldal 159/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Civil Alap szakmai programok/projektek megvalósítása 2014 civil szervezetek támogatására oldal 160/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 161/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 162/2014.(IV.24.) közgyűlési hat közterületek elnevezéséről peren kívüli egyezségkötésről oldal

4 2014. április oldal 163/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 164/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 165/2014.(IV.24.) közgyűlési hat "Pro Agria" szakmai díj, "Eger Kiváló Pedagógusa" és "Kiváló Munkáért" kitüntetések adományozására 166/2014.(IV.24.) közgyűlési hat - 184/2014.(IV.24.) közgyűlési hat lakásigénylési jóváhagyásáról névjegyzék 185/2014.(IV.24.) közgyűlési hat garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról 186/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 187/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 188/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 189/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 190/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 191/2014.(IV.24.) közgyűlési hat 192/2014.(IV.24.) közgyűlési hat elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről Ezen határozatokat a közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem tartalmazza. 193/2014.(IV.24.) közgyűlési hat Magisztrátus borának megválasztásáról 56.oldal

5 2014. április oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16 /2014.(IV.25.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) rendelet módosításáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) a) és (2) pontjaiban, valamint, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Módosuló rendelkezések 1. A rendelet 5. (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és új (6) bekezdéssel egészül k: 5.. (1) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásokat a lakóhely vagy tartózkodási hely alapján annál gondozási központnál kell írásban kérelmezni ahol az ellátást igénybevevő életvitelszerűen lakik. (4) Amennyiben az igénylő az alapszolgáltatást 2 hónapon keresztül nem igényli, az intézmény vezetője kezdeményezheti a szolgáltatás megszüntetését. (6) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért és a támogató szolgáltatásért az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege ötszörösét meghaladó jövedelem esetén a rendelet 1. melléklete Sztv. szerinti intézményi térítési díj -at kell fizetni. 2. A rendelet 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6..(3) Az étkeztetést általában ebéd formájában - orvosi javaslatra diétás ebéddel - kell biztosítani. Az ellátást igénylő kérelemére az intézmény vezetője dönt az étkezés vacsora formájában történő nyújtásáról. A gyvt. szerinti kedvezményes gyermekétkezést igénybe vevők szociális étkeztetésben kivételes méltányosságból, az intézményvezető döntése alapján részesíthetők. A rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.

6 2014. április oldal 7..(2) Az étel házhoz szállítását a háziorvosnak az egészségi állapotra vonatkozó adatok igazolásával lehet kérni. 4. A rendelet 8. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és új (5) bekezdéssel egészül ki: 8..(4) A házi segítségnyújtás heti 5 alkalommal hétköznapokon vehető igénybe. Munkaszüneti napokon és hétvégén azon ellátottak részére nyújtható térítésmentes ügyeleti szolgáltatás, akiknek a városban nincs a gondozását ellátni képes közeli hozzátartozójuk. (5) Aki az ellátást nem meghatározott rendszerességgel veszi igénybe, a szolgáltatás iránti igényt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni. A rendelet 10 (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Aki a megállapodásban foglalt szabályokat megszegi, az okozott kárt köteles megtéríteni. A szabályok többszöri figyelmeztetés utáni megszegése (indokolatlan riasztások) esetén vizsgálni kell, hogy az ellátott a továbbiakban képes-e a segélyhívó készülék rendeltetésszerű használatára. 6. A rendelet 11 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 11..(1) A szolgáltatás a területileg illetékes családsegítő csoportban az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülők kivételével önkéntesen vehető igénybe. 7. A rendelet 12 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 12..(1) A támogató szolgáltatás keretében igényelt személyi segítés esetében a 8. (1-2) és (4)bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A személyi segítés legfeljebb napi 6 órában nyújtható. 8. A rendelet 15 a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 15.. (2) Az idősek klubjába történő felvétel során az étkezést is kérő ellátottat kell előnyben részesíteni. Záró rendelkezések

7 2014. április oldal 9. (1)A rendelet május 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a rendelet 24. (6) bekezdése. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2013. (III. 01.) rendeletével megállapított évi költségvetés zárszámadását ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá: ezen belül: a működési bevételeket E Ft-ban ebből: - intézményi működési bevételek E Ft-ban (felhalmozási áfa bevétel nélkül) - a közhatalmi bevételek E Ft-ban - önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft-ban - működési célú támogatások államháztartáson belülről E Ft-ban ( ebből TB alaptól E Ft) - működési célú átvett pénzeszközök E Ft-ban a működési kiadásokat E Ft-ban ebből: - a személyi juttatásokat E Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót E Ft-ban - a dologi kiadásokat E Ft-ban

8 2014. április oldal (felhalmozási hitelkamat és felhalmozási áfa befizetése nélkül) - egyéb működési célú kiadásokat E Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait E Ft-ban a felhalmozási bevételt E Ft-ban ebből: - felhalmozási bevételek E Ft-ban - önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft-ban - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről E Ft-ban - felhalmozási célú átvett pénzeszközök E Ft-ban a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban ebből: - a beruházások összegét E Ft-ban - a felújítások összegét E Ft-ban - az egyéb felhalmozási kiadások E Ft-ban a létszámkeretet a költségvetési szervekre és önkormányzatra főben a közfoglalkoztatottakra 131 főben fogadja el. (2) A évi hitelfelvétel összege ezer forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz. (3) A évi hiteltörlesztés összege ezer forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz. 2. (1) A Közgyűlés a 1. -ban megállapított ezer forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a./ Költségvetési szervek saját bevételei E Ft (I. fejezet) b./ Önkormányzati feladatok saját bevételei E Ft (II. fejezet) c./ Helyi önkormányzatok támogatásai E Ft (III. fejezet) d./ Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett E Ft pénzeszközök (IV. fejezet) e./ Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése E Ft (V. fejezet) f./ Hitelfelvétel E Ft

9 2014. április oldal (VI. fejezet) g./ Önkormányzat előző évek pénzmaradvány E Ft (VII. fejezet) h./ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek E Ft i./ Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány E Ft j./ Intézményektől a túlfinanszírozás és a pénzmaradvány elvonás E Ft k./ Alulfinanszírozás és kiegészítés bevétele az intézményeknél E Ft (2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított ezer forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés E Ft (I. fejezet/1 előir.csop.): b.) Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások E Ft (I. fejezet/2 előir.csop.): c.) Önkormányzat működési költségvetés E Ft (II. fejezet/1 előir.csop.): d.) Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai E Ft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): e.) Önkormányzat felújítási kiadásai E Ft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): f.) Önkormányzat nagyberuházások kiadásai E Ft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): g.) Önkormányzat kis- és középberuházásai E Ft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): h.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre E Ft ésátadott pénzeszközök (III. fejezet): i.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, E Ft értékpapírok beváltása (IV. fejezet): j.) Költségvetési befizetések E Ft (VI. fejezet): k.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás E Ft l.) Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az E Ft intézményeknek m.) Intézmények túlfinanszírozás és pénzmaradvány E Ft elvonásának befizetése (4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

10 2014. április oldal (5) A évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel. 3. (1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján E Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. Az egyes jövedelempótló támogatások elszámolásából 171 E Ft, a évi központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások elszámolásából E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. 4. (1) A Közgyűlés a évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt E Ft-tal, külön határozatban hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött tartalékba helyezendő évi vállalkozási maradványa. 6. (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását az 5/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. (2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti. (3) A évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (4) A évi pénzmaradvány levezetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (5) Az önkormányzati vagyon december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi. (6) A december 31-én fennálló hitel és kötvényállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

11 2014. április oldal (7) A 2013.évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik. (8) A évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét E Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található. (9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók. (10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi. (12) A és 2013.évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza. (13) A december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi. 7. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 8. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző

12 2014. április oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2014. (IV.25.)rendelete az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében, a 4. a) pontjában, az 5. a) pontjában, valamint a 6. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÉTÖR.) 2. -a az alábbi 20. és 21. ponttal egészül ki: 20. Beruházási övezet: a) a 150/2 helyrajzi számú, valamint a 150/4-től a 150/24-ig terjedő helyrajzi számú ingatlanok által lefedett területek, b) a 9847 helyrajzi számú ingatlan, c) a 9837/7; 9837/8; 9837/12; 9837/23; 9837/24; 9837/25; 9837/26; 9838/6; 9850; 9851/1; 9852/2; 9852/3; 9853; 9854; 9862/2; 9863; 9864; 9865; 9866; 9867; 9868; 9869; 9870; 9871/1; 9871/2; 9872; 9873/1; 9873/2; 9874; 9875; 9876; 9877; 9878; 9879; 9880; 9881; 9882/1 helyrajzi számú ingatlanok által lefedett területek. 21. Új építésű termelő célt szolgáló építmény: a beruházási övezetben termelő tevékenység céljára szolgáló saját beruházás keretében, saját használatra újonnan létrehozott épület, épületrész. Záró rendelkezések 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltakat, a január 1-jét követően keletkezett adó megállapítás tekintetében kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Eger, április 24. Habis László s.k. Polgármester Dr. Kovács Luca s.k. Jegyző

13 2014. április oldal 1. melléklet a 18/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az ÉTÖR. 2. melléklete az alábbi 11. sorral egészül ki: (Az építményadó évi mértékei nem magánszemély tulajdonos esetében:) 11. Adómentes övezetben létesített új építésű termelő célt szolgáló építmény esetében az adókötelezettség keletkezését követő 2 adóévben, az új épület, épületrész hasznos alapterülete után: 0 Ft/m 2 /év 2. melléklet a 18/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az ÉTÖR. 3. melléklete az alábbi 5. sorral egészül ki: (A telekadó évi mértékei:) 5. Adómentes övezetben lévő beépítetlen építési teleknek minősülő belterületi telek után az első adóköteles adóévben: 0 Ft/m 2 /év

14 2014. április oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2014. (IV.25.) rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28) önkormányzati rendelet módosításáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Módosuló rendelkezések A rendelet 1. -a a következő új 4.) ponttal egészül ki, és a 4.)-12.) pontok számozás ) pontokra változik: 1. 4.) Gárdonyi Géza Díj A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Pro Agria szakmai díj adományozható a szociális gondoskodás területén és a gyermekjólét és gyermekvédelem területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző szakembernek. A díjból évente 2 adományozható. A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Pro Agria szakmai díj adományozható a kultúra (a művészetek, a közművelődés, a közgyűjtemények) területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző alkotónak, előadónak, szakembernek. A díjból évente 2 adományozható A rendelet 4. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (8) Pro Agria szakmai díj adományozható a turizmus területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző szakembernek. A díjból évente 1 adományozható. 5.

15 2014. április oldal A rendelet a következő címmel és 4/A. -sal egészül ki: Gárdonyi Géza Díj 4/A. (1) Gárdonyi Géza Díj adományozható az Eger városban élő, egri lakóhellyel rendelkező művészeti tevékenységét bármely művészeti ág (zeneművészet, irodalom, képzőművészet, színművészet, táncművészet, építőművészet, iparművészet, és más művészetek) területén legalább 25 éve sikeresen, magas színvonalon folytató művésznek. (2) A díjat az (1) bekezdésben meghatározott feltételek esetén legfeljebb a kitüntetési alapdíj másfélszeresét meg nem haladó havi rendszeres nettó jövedelemmel rendelkező művésznek lehet odaítélni. (3)A díjat egy alkalommal legfeljebb 2 személy kaphatja meg és a díjban egyidejűleg legfeljebb 10 fő részesülhet. 6. A rendelet 16. -a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: 16. (3) A Gárdonyi Géza Díj birtokosa a díj odaítélése éve első napjától élete végéig a kitüntetési alapdíj 50 %-ával azonos összegű, önkormányzati segélynek minősülő havi támogatásban részesül. Ha a díjazott az egri lakóhelyét megszünteti a támogatás további folyósításáról a Közgyűlés dönt. A továbbfolyósítás engedélyezése különösen indokolt, ha a lakóhely változtatást a díjazott egészségi állapota, ápolása indokolja. 7. A rendelet 17. (1) bekezdés a) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 17. (1) A kitüntetések átadására: kerül sor. a) a Pro Agria szakmai díjak közül a kulturális díjak és a Gárdonyi Géza Díj a Magyar Kultúra Napján, d) a Díszpolgári cím, PRO AGRIA életmű díj esetén, a Pro Agria szakmai díjak közül az egészségügyi, a szociális és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a turisztikai, a közszolgálati díjak,az Eger Kiváló Orvosa, az Eger Kiváló Tűzoltója, Eger Kiváló Rendőre kitüntetések esetén augusztus 20-án, 8. A rendelet 18. (2) bekezdés a) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 18. (2) Az ajánlást Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani:

16 2014. április oldal a) a Pro Agria szakmai díjak közül a kulturális és a gazdasági díjak, valamint a Gárdonyi Géza Díj esetén november 15-ig, d) a Díszpolgári cím, a PRO AGRIA életműdíj esetén, a Pro Agria szakmai díjak közül az egészségügyi, a szociális és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a turisztikai, a közszolgálati díjak, az Eger KiválóOrvosa, az Eger Kiváló Tűzoltója és az Eger Kiváló Rendőre kitüntetés esetén május 15-ig, A rendelet 19. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 4. (1)-(9) és (11). bekezdések, a 4/A., az 5.., a ok esetén a kitüntetettekszemélyéreazajánlásokvéleményezésétkövetőenazágazatilagilletékesbizott ságvagy Eger Megyei Jogú Város polgármestere tehet javaslatot. Záró rendelkezések 10. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti: (2) Hatályát veszti a rendelet 4. (4) és (7) bekezdése. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző

17 2014. április oldal 129/2014.(IV.24.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 34-es számú napirend zárt ülésen történő tárgyalását. 130/2014. (IV.24.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi egyszerűsített éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. 131/2014. (IV.24.) közgyűlési határozat Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Hegedűsné Majnár Márta Ügyvezető Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervét 0 Ft (nulla forint) adózás előtti eredménnyel. 132/2014. (IV.24.) közgyűlési határozat Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Hegedűsné Majnár Márta Ügyvezető Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május 3

18 2014. április oldal 133/2014. (IV.24.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el E Ft osztalék kifizetését. 134/2014. (IV.24.) közgyűlési határozat Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére a évi éves alapbér 25 %-ának prémiumként történő kifizetését, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés 229/2013. (IV. 25.) határozatában a évre előírt prémiumfeladatát teljesítette. 135/2014. (IV. 24.) közgyűlési határozat Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt E Ft-ban hagyja jóvá az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján. Ezen belül: 1. Az önkormányzati költségvetési szervek évi költségvetési pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét a 2. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően E Ft összegben - melyből a személyi juttatások maradványának összege E Ft - hagyja jóvá. A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának részletezését a 2/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nem keletkezett.

19 2014. április oldal 2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott évi pénzmaradvány E Ft, az alábbiak és a mellékletek szerint: a.) Működési költségvetés: ebből: személyi juttatások b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások c.) Felújítási kiadások d.) Beruházási kiadások ebből: személyi juttatások e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztés g.) Tartalékok h.) Költségvetési befizetések i.) évi költségvetés hiányának finanszírozása E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakás értékesítéssel összefüggésben képződött maradvány E Ft, amelynek feladatokra előirányzott részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások évi előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. 4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 9. melléklet 14. sorában szereplő GINOP előkészítés tartaléka felhasználása polgármesteri hatáskörben történjen. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a évi pénzmaradvány jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímeken kerüljön átvezetésre a évi költségvetésen a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet új szabályozásának figyelembevételével. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványról a költségvetési szerveket értesítse. Felelős: Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: május 15.

20 2014. április oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. melléklet évi pénzmaradvány felosztása E Ft-ban Sorszám Fejezet, feladat megnevezése Kötelezettséggel terhelt Feladatokra előirányzott Összesen 1. Önkormányzati költségvetési szervek Önkormányzat működési költségvetés Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat beruházások kiadásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok * Költségvetési befizetések évi költségvetés hiányának finanszírozásába bevonásra került Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa összesen: * * Ebből - Bérlakásértékesítésből képződött maradvány

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 16/2014. (IV.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben