TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár Katalin szakfelelős Kiadja: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Katona György dékán

3 TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak A szak általános jellemzői Képzési és kimeneti követelmények Tantervi háló Mintatanterv nappali tagozat Mintatanterv levelező tagozat (Sopron, Pápa) A gyakorlati képzés tantárgyi programja A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben.

4 SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens 1. A szak általános jellemzői A képzési cél: olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. A képzés szerkezete: Képzési terület: társadalomtudományi Képzési ág: szociális Képzési idő: A modelltanterv alapján 7 aktív félév A megszerzendő kreditek száma: kreditpont A diploma megnevezése: szociálpedagógus A végzettségi szint: alapfokozat (BA) A képzés formái: nappali, levelező, székhelyen kívüli (Pápa) A képzés tartalma: Alapozó törzstárgyak: Szakmai törzstárgyak: Szakmai gyakorlat: A szociális professzió alapjai Társadalomismeret alapjai Pszichológia alapjai Pedagógia alapjai Jog és jogi igazgatás alapjai Egészségtudományi alapismeretek Szociális munka elmélete, gyakorlata Társadalomismeret Társadalom és szociálpolitika Pszichológia Pedagógia- szociálpedagógia Jogi és igazgatási ismeretek Egészségügyi ismeretek Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok Összefüggő terepgyakorlat 4

5 A tananyag modulok szerinti kreditarányai: Alapozó törzstárgyak Szakmai törzstárgyak, szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlatok Összefüggő terepgyakorlat 30 kredit 76 kredit 27 kredit 30 kredit Differenciált szakmai ismeretek (választható sávok): Kötelezően választható Szabadon választható Szakdolgozat ÖSSZESEN 27 kredit 10 kredit 10 kredit 210 KREDIT 2. Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: szociálpedagógus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Educator 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 5

6 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. 6

7 Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak: a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek- és ifjúsági szabadidős- és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és büntetés végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére; a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidőpedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel, képességekkel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): i. Alapozó képzés: kredit Szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; ii. Szakmai törzsanyag: kredit Szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek; 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezi: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok, és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 7

8 3. Tantervi háló ALAPOZÓ TÖRZSTANTÁRGYAK/TANTÁRGYELEMEK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám ea/szem Javasol félév Értékelés formája Kredit értéke 1. Szociális professzió alapjai 8 Szociális gondoskodás története 1/1 1 G 2 Szociális munka elmélete 2/0 1 K 2 Szakmai készségfejlesztés I. * 0/2 1 G 2 Szakmai készségfejlesztés II. * 0/2 2 G 2 2. Pedagógiai alapjai 7 Bevezetés a pedagógiába 1/0 1 K 1 Tanácsadás elmélete 1/0 1 G 2 Nevelésfilozófia 1/0 2 G 2 Neveléstörténet 1/0 1 G 1 Kutatásmódszertan 0/2 2 G 1 3. Társadalomismeret alapjai 4 Bevezetés a szociológiába 1/0 1 K 2 Filozófia 1/0 1 G 1 Közgazdasági ismeretek 1/0 1 K 1 4. Pszichológia alapjai 4 Általános- és személyiségpszichológia 1/1 1 K 2 Fejlődéspszichológia 2/0 2 K 2 5. Jog és jogi igazgatás alapjai 4 Általános jogi és közigazgatási ismeretek 1/0 1 K 2 EU ismeretek 1/0 2 K 2 6. Egészségtudományi alapismeretek 3 Anatómia, élettan, egészségtan 2/0 1 K 2 A rekreáció elmélete 1/0 1 G 1 8

9 SZAKMAI TÖRZSTANTÁRGYAK/TANTÁRGYELEMEK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám Javasol Értékelés Kredit ea/sz félév formája értéke 1. Szociális munka elmélete és gyakorlata 8 Szociális esetmunka 2/0 4 K 2 Szociális munka csoportokkal 1/0 3 K 2 Közösségi szociális munka 1/0 4 K 2 Szociális munka az iskolában 0/1 5 K 2 2. Társadalomismeret 8 Családszociológia I. 1/0 2 K 2 Családszociológia II. 0/1 3 G 2 Nevelésszociológia 0/1 3 G 2 Etika 1/1 2 K 2 3. Társadalom és szociálpolitika 9 Szociálpolitika elmélet és történet I. 1/1 1 K 2 Szociálpolitika elmélet és történet II. 1/1 2 G 3 Politológia 1/0 3 K 2 EU szociális dimenziói 2/0 4 K 2 4. Pszichológia 8 Kommunikáció és konfliktuskezelés 1/1 3 G 2 Szociálpszichológia 2/0 4 K 2 Mentális és viselkedészavarok pszichológiája 1/1 4 G 2 Szupervízió* 1/1 6 K 2 5. Pedagógia - szociálpedagógia 28 Nevelés és oktatás elmélete I. 1/0 2 K 1 Nevelés és oktatás elmélete II. 0/1 3 K 2 Szabadidő- és játékpedagógia 2/1 4 G 2 Drámapedagógia elmélete és gyakorlata* 0/2 7 G 2 Fejlesztő pedagógia 2/0 5 K 2 Szociálpedagógia I. 1/0 3 G 2 Szociálpedagógia II. 1/1 4 G 2 Tanácsadás gyakorlata 0/1 5 G 2 Művészetterápiák 2/0 7 G 2 Szociálterápiák 0/1 5 G 2 Szociális rehabilitáció 1/1 7 G 2 Életkorok pedagógiája - felnőttnevelés 1/0 4 K 1 Szociális menedzsment 1/0 7 K 2 Szociálinformatika 0/1 4 G 2 A fenntarthatóság pedagógiája 1/0 1 K 2 6. Jog és igazgatási ismeretek 9 Szociális jog Magyarországon és az EU-ban 2/0 2 K 2 Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi jog 2/1 4 K 3 Közigazgatási ismeretek 0/1 3 G 1 Büntetőjog és kriminológia 1/0 5 K 1 Munka- és TB jog 0/1 7 K 2 7. Egészségügyi ismeretek 5 Ápolás és gondozás* 0/1 1 G 1 Gyógytestnevelés* 1/1 5 G 2 A rekreáció gyakorlata* 0/1 2 G 2 9

10 SZAKMAI GYAKORLATOK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám ea/sz Jav. félév Érték. formája Kredit értéke Intézményi gyakorlat I.-III. 0/6 1-3 G 6 Szintetizáló szeminárium I.-III. 0/6 1-3 G 6 Integráló terepgyakorlat I.-II. 0/4 4-5 G 4 Reflexív szociálpedagógiai gyakorlat I-III. 0/6 4-6 G 6 Esetmegbeszélő szeminárium I-II. 0/4 5-6 G 4 Összefüggő terepgyakorlat 12 hét 6 G 26 SPECIALIZÁCIÓ I. Specializáció tantárgyai Javasolt félév Óraszám ea/sz Értékelés formája Kredit érték Család-gyermek- és ifjúságvédelem 27 Család- gyermek- és ifjúságvédelem 2 1/1 K 2 Családpszichológia 3 1/1 K 2 Családpedagógia 2 1/0 G 1 Szexuális nevelés 3 0/1 G 1 Gyermekjóléti alapellátás 3 1/1 G 2 Gyermekvédelmi szakellátás 5 1/1 K 2 Családi életre nevelés 5 0/2 G 2 Családsegítés* 4 1/1 G 2 Szenvedélybetegségek és kezelésük 7 2/0 K 2 Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 7 1/2 G 2 Családetika 4 1/0 G 1 Szakmai gyakorlat* hét G 8 10

11 SPECIALIZÁCIÓ II. Specializáció tantárgyai Javasolt félév Óraszám ea/sz Értékelés formája Kredit érték Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel 27 Fogyatékosság, esélyegyenlőség, integrált nevelés 2 1/2 K 3 Romológia 2 1/1 G 2 Erőszak a családban 3 1/1 K 2 Utcai szociális munka 5 0/1 G 1 Bűnmegelőzés 4 1/2 K 3 Devianciák 5 2/0 G 3 Szociális gerontológia 7 0/2 G 2 Szociálpedagógia az egészségügyben* 7 1/1 G 2 Mentalhigiene 3 0/1 G 1 Szakmai gyakorlat* hét G 8 A záróvizsgára bocsátás feltételei: A szakdolgozat kreditértékével csökkentett kreditmennyiség (200 kredit) megszerzése. Gyakorlati záróvizsgajegy megszerzése. (szempontok szerinti beszámoló a képzés ideje alatt végzett gyakorlatokról) Szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása. A diploma kiadásának feltétele: Képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése. Záróvizsga: Szakdolgozat megvédése. (bizottság előtt) Komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése. 11

12 4. Mintatanterv nappali tagozat 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális gondoskodás története BSASPG01 1/1/G 2-2. Szociális munka elmélete BSASPK02 2/0/K 2-3. Szakmai készségfejlesztés I.* BSAPSG01 0/2/G 2-4. Intézményi gyakorlat I.* BSASPG28 0/2/G 2-5. Szintetizáló szeminárium I.* BSASPG29 0/2/G 2-6. Bevezetés a pedagógiába BSAPEK01 1/0/K 1-7. Neveléstörténet BSATAG01 1/0/G 1-8. Tanácsadás elmélete BSASPG30 1/0/G 2-9. Bevezetés a szociológiába BSATAK10 1/0/K Filozófia BSATAG02 1/0/G Általános- és személyiségpszichológia BSAPSK05 1/1K Általános jogi és közigazgatási ismeretek BSATAK11 1/0/K Közgazdasági ismeretek BSATAK03 1/0/K Anatómia, élettan, egészségtan BSATEK01 2/0/K A rekreáció elmélete BSATEG01 1/0/G Szociálpolitika elmélete és története I. BSASPK03 1/1/K Ápolás és gondozás BSATEG02 0/1/G A fenntarthatóság pedagógiája BSATKK01. 1/0/K 2 - Összesen: 30 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 12

13 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szakmai készségfejlesztés II.* BSAPSG02 0/2/G 2 BSAPSG01 2. Intézményi gyakorlat II.* BSASPG31 0/2/G 2 3. Szintetizáló szeminárium II.* BSASPG32 0/2/G 2 BSASPG28 BSASPG29 BSASPG28 BSASPG29 4. Nevelésfilozófia BSAPEG01 1/0/G 2 BSAPEK01 5. Kutatásmódszertan BSAPEG02 0/2/G 1-6. Fejlődéspszichológia BSAPSK02 2/0/K 2 7. EU ismeretek BSASPK12 1/0/K 2-8. Etika BSATAK05 1/1/K 2 BSATAG02 9. Családszociológia I. BSASPK04 1/0/K 2 BSATAK Szociálpolitika elmélete és története II. BSASPG07 1/1/G 3 BSASPK Nevelés és oktatás elmélete I. BSAPEK03 1/0/K 2 BSAPEK Szociális jog Magyarországon és az EU-ban BSATAK06 2/0/K 2 BSATAK A rekreáció gyakorlata* BSATEG03 0/1/G 2 BSATEG01 Összesen: 26 Specializáció: 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 13

14 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka csoportokkal BSASPK05 1/0/K 2 BSASPG01 2. Szociálpedagógia I. BSASPG08 1/0/K 2-3. Intézményi gyakorlat III.* BSASPG33 0/2/G 4. Szintetizáló szeminárium III.* BSASPG34 0/2/G 2 BSASPG031 BSASPG32 2 BSASPG31 BSASPG32 5. Nevelésszociológia BSASPG11 0/1/G 2 BSASPK04 6. Családszociológia II.* BSASPG12 0/1/G 2 BSASPK04 7. Politológia BSATAK07 1/0/K 2-8. Közigazgatási ismeretek BSATAG03 0/1/G 2 BSATAK11 9. Kommunikáció és konfliktuskezelés BSAPSG04 1/1/G 2 BSAPSK Nevelés és oktatás elmélete II. BSAPEK04 0/1/K 2 BSAPEK Testnevelés I.* BSATEA01 0/2/A 0 Kritérium követelmény Összesen: 20 Specializáció: 5-3 Kötelezően választható tárgyak: 2 Szabadon választható tárgyak: 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 14

15 4. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi jog BSATAK08 2/1/K 3 BSATAK06 2. Szociálpedagógia II. BSASPG13 1/1/K 2 BSASPG08 3. Közösségi szociális munka BSASPK06 1/0/K 2 BSASPK05 4. Integráló terepgyakorlat I. * BSASPG35 0/2/G 2 5. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat I.* BSASPG36 0/2/G 2 BSASPG33 BSASPG34 BSASPG33 BSASPG34 6. EU szociális dimenziói BSASPK07 2/0/K 2 BSASPK12 7. Szociális esetmunka BSASPK08 2/0/K 2 BSASPK02 8. Szociálpszichológia BSAPSK03 2/0/K 2 BSAPSK02 9. Mentális és viselkedészavarok pszichológia BSAPSG05 1/1/G 2 BSAPSK Szabadidő- és játékpedagógia BSASPG37 2/1/G Életkorok pedagógiája - Felnőttnevelés BSAPEK06 1/0/K Testnevelés II.* BSATEA02 0/2/A 0 Kritérium követelmény 13. Szociálinformatika BSAPEG03 0/1/G 2 - Összesen: 24 Specializáció: Szakmai gyakorlattal: Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 15

16 5. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka az iskolában BSASPK09 0/1/K 2 BSASPK06 2. Integráló terepgyakorlat II.* BSASPG38 0/2/G 2 3. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat II.* BSASPG39 0/2/G 2 BSASPG35 BSASPG36 BSASPG35 BSASPG36 4. Esetmegbeszélő szeminárium I.* BSASPG19 0/2/G 2-5. Tanácsadás gyakorlata BSASPG40 0/1/G 2 BSASPG30 6. Fejlesztő pedagógia BSASPK10 2/0/K 2 BSASPK06 7. Büntetőjog és kriminológia BSATAK09 1/0/K 1 BSATAK08 8. Gyógytestnevelés* BSATEG04 1/1/G 2 BSATEK01 9. Szociálterápiák BSASPG20 0/1/G 2 - Összesen: 17 Specializáció: Szakmai gyakorlattal: Szabadon választható tárgyak: 5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok A 6. félévben kezdődik az összefüggő terepgyakorlat, amit külön útmutató szerint kell teljesíteni. Az összefüggő terepgyakorlat megszervezése az 5. félév végén történik. 16

17 6. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga 1. Összefüggő terepgyakorlat BSASPG óra 12 hét Kr. Előfeltétel Esetmegbeszélő szeminárium II.* BSASPG24 0/10/G 2 BSASPG27 3. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat III.* BSASPG41 0/10/G 2 BSASPG39 4. Szupervízió* BSAPSK04 5/5/K 2 BSASPG27 Összesen 32 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok, amelyek oktatása a félév összefüggő terepgyakorlati tervében meghatározott három hetében történik tömbösítve Ssz. Tantárgyelemek 7. Őszi félév KÓD Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Drámapedagógia elmélete és gyakorlata BSAPEG05 0/2/G 2-2. Szociális menedzsment BSASPK11 1/0/K 2-3. Munka- és TB jog BSATAK04 0/1/K 2 BSATAK06 4. Művészetterápiák BSASPG25 2/0/G 2 BSASPG20 5. Szociális rehabilitáció BSASPG26 1/1/G 2-6. Záródolgozat BSBPEZ01 0/0/Z 0-7. Szakdolgozat BSBPEZ02 0/0/z 10 - Összesen: 10 Specializáció: 4-4 Szakdolgozat: 10 Szabadon választható tárgyak: 2 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 12 kredit értékben. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit Diplomát csak azok kaphatnak, akik a képesítési követelmények által megszabott nyelvvizsgával rendelkeznek. 17

18 A Differenciált anyag kötelezően választható tantárgyi elemeket tartalmaz. A megjelölt félévek jelzik, mely félévekben szándékozik az intézmény felkínálni a tantárgyi elemeket. Ssz. Specializáció tantárgyai Félév Kód Óra/ vizsga Kr. Előfeltétel Család- gyermek- és ifjúságvédelem Család- gyermek- és ifjúságvédelem 2 BSBSPK01 1/1/K 2-2. Családpszichológia 3 BSBSPK02 1/1/K 2-3. Családpedagógia 2 BSBSPG01 1/0/G 1-4. Szexuális nevelés 3 BSBSPG02 0/1/G 1-5. Gyermekjóléti alapellátás 3 BSBSPG03 1/1/G 2 BSBSPK01 6. Gyermekvédelmi szakellátás 5 BSBSPK03 1/1/K 2 BSBSPG03 7. Családi életre nevelés 5 BSBSPG04 0/2/G 2 BSBSPK02 8. Családsegítés* 4 BSBSPG05 1/1/G 2 BSBSPG01 9. Szenvedélybetegségek és kezelésük 7 BSBSPK04 2/0/K 2 BSBSPK Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 7 BSBSPG06 1/2/G Családetika 4 BSBSPG07 1/0/G Szakmai gyakorlat (ifjúságvédelem)* 2-5 BSBSPG08 2 hét/g Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel Fogyatékosság, esélyegyenlőség, integrált nevelés 2 BSBSPK05 1/2/K 3-2. Romológia 2 BSBSPG09 1/1/G 2-3. Erőszak a családban 3 BSBSPK06 1/1/K 2-4. Utcai szociális munka 5 BSBSPG10 0/1/G 1-5. Bűnmegelőzés 4 BSBSPK07 1/2/K 3-6. Devianciák 5 BSBSPG11 2/0/G 3 BSBSPK07 7. Szociális gerontológia 7 BSBSPG12 0/2/G 2-8. Szociálpedagógia az egészségügyben* 7 BSBSPG13 1/1/G 2 BSBSPK05 9. Mentalhigiene 3 BSBSPG14 0/1/G Szakmai gyakorlat (veszélyeztettek)* 4-5 BSBSPG15 2 hét/g 8-18

19 Kötelezően és szabadon választható tantárgyak jegyzéke nappali tagozaton ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Amennyiben a hallgató nappali tagozaton egyik szakon sem vesz fel specializációt ezek közül a tárgyak közül választhat, illetve a specializációk egyes tárgyai közül. Tantárgy neve Félév Kód Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete Fenntartható fejlődésre nevelés gyakorlata Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel 3-6 BKBTKK01 2/0K BKBTKG01 0/2G 2 BKBPEK02 Biblioterápia 3-6 BKBMAG03 0/2G 2 - Helyesírás 2-6 BKBMAG04 0/2G 2 - Egészségpszichológia - mentalhigiéne 4-6 BKBPSK01 1/0 K 1 BOAPSG02 Csoportlélektan 5-6 BKBPSK02 1/0 K 1 BOAPSS01 Műalkotások elemzése I. 1-5 BKBMAG01 0/1G 1 - Műalkotások elemzése II 2-6 BKBMAG02 0/1G 1 BKBMAG01 Társasének I. 1-5 BKBZEG01 0/2 G 1 - Társasének II. 2-6 BKBZEG02 0/2 G 1 - Zenei kreativitásfejlesztés 5-6 BKBZEG03 0/1G 1 BOAZEK01 Magyar énekes népszokások 3-6 BKBZEG04 0/1G 1 - Tartásjavítás 2-6 BKBTEG02 0/2G 2 - Vízi gyakorlatok, gyógyúszás 2-6 BKBTEG06 0/2G 2 Úszás tudás Szaknyelv I. angol 2 BKBNEG01 0/4G 3 - Szaknyelv I. német 2 BKBNEG05 0/4G 3 - Szaknyelv II. angol 3 BKBNEG02 0/4G 3 Szaknyelv II. német 3 BKBNEG06 0/4G 3 Szaknyelv III. angol 4 BKBNEG03 0/4G 3 Szaknyelv III. német 4 BKBNEG07 0/4G 3 Szaknyelv IV. angol 5 BKBNEG04 0/4ZV 3 Szaknyelv IV. német 5 BKBNEG08 0/4ZV 3 Egészségfejlesztés 2 BKBTEK01 2/0 K 2 BOATEK01 Kisgyermekkori beszédzavarok 2-6 BKBSPG02 1/1G 2 - Informatika 1-6 BKBPEG03 0/2 G 2 - Alkotói gyakorlatok 3-6 BKBVIG09 0/3 G 3 - Testnevelés módszertan: úszás 4-6 BKBTEG04 0/2 G 2 - Testnevelés módszertan: szabadidősport 4-6 BKBTEG05 0/2 G 2 - Integrált testnevelés kisgyermek korban 2-6 BKBTEK02 0/2 K 2-19

20 ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Tantárgy neve Félév Kód Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel Egyetemes és hazai egyháztörténet I. 2-6 BKCTAK03 2/0 K 2 - Egyetemes és hazai egyháztörténet II. 2-6 BKCTAK04 2/0 K 2 - Multikulturális ismeretek alapjai 2-6 BKCTAK05 2/0 K 2 - Gyerekkortörténet 2-6 BKCTAK02 2/0 K 2 - History of Childhood 2-6 BKCPEG05 2/0 G 4 Angol nyelvtudás Reformpedagógia 3-6 BKCPEG01 2/0/G 2 - Zeneterápia 2-5 BKCZEG01 0/2/G 2 - A személyiség kríziseinek 3-6 BKCPSG04 0/1G 1 BOAPSK04 szépirodalmi megjelenése A személyiség kríziseinek 3-6 BKCPSG05 0/1G 1 BOAPSK04 filmművészeti megjelenése Az anyává válás pszichológiai 3-6 BKCPSG06 1/0G 1 BOAPSK04 aspektusai Közművelődés I. 2-6 BKCTAG01 2/0G 2 - Közművelődés II. 3-6 BKCTAG06 2/0G 2 - Közművelődés III. 4-6 BKCTAG07 2/0G 2 - Személyiségfejlesztő vizuális játékok 2-5 BKCVIG02 0/2G 2 - Mai mesék történetek 1-6 BKCMAG01 1/1G 2 - Kommunikációs stratégiák 1-6 BKCMAG02 1/1G 2 - Stilisztika 1-6 BKCMAG03 1/1G 2 - Nyelvi illemtan 1-6 BKCMAG04 0/2G 2 - Énekkar I. 1-6 BKCZEG02 0/2G 2 - Énekkar II. 2-6 BKCZEG03 0/2G 2 - Énekkar III. 3-6 BKCZEG04 0/2G 2 - Énekkar IV. 4-6 BKCZEG05 0/2G 2 - Énekkar V. 5-6 BKCZEG06 0/2G 2 - Énekkar VI. 6 BKCZEG07 0/2G 2 - Gyermekkor és felnevelkedés - a XXI. században 2-6 BKCPSG07 0/2G 2 Gépírás I. 1-6 BKCPEG02 0/2G 2 - Gépírás II. 2-6 BKCPEG04 0/2G 2 Kompetencia alapú pedagógia 3-6 BKCPEG06 2/0G 2 - Az észak-amerikai társadalom és 3-6 BKCTAG04 2/0G 1 - kultúra Kulturális és társadalmi tagoltság a 3-6 BKCTAG05 2/0G 2 - Kárpát-medencében Toleranciára nevelés 4-6 BKCTAG02 0/1G 1 Toleranciára nevelés II. 5-6 BKCTAG03 2/0/G 2 Tehetséggondozás alapjai 3-6 BKCSPK01 2/0 K 2 - Esetkommunikáció 3-6 BKCSPG01 2/0G 2 - Vallásbölcselet 1-6 BKCTAG08 2/0G 2 - Önismeret és kapcsolatteremtés I. 1-6 BKCPSG10 2/0G 2 20

21 Önismeret és kapcsolatteremtés II. 2-6 BKCPSG11 2/0G 2 BKCPSG10 Az individuálpszich. alapjai 1-6 BKCPSK01 2/0K 2 - Az individuálpszich. gyakorlata 2-6 BKCPSG09 2/0G 2 BKCPSK01 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Szabadon választható tantárgyelemek Félév Kód Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel Művelődéstörténet I. 4-7 BSCTAK01 2/0/K 2 - Művelődéstörténet II. 5-7 BSCTAK02 2/0/K 2 BSCTAK01 Nyelvművelés 5-7 BSCMAG02 0/2/G 2 - Ember és zene 6-7 BSCZEG01 0/2/G 2 - Szervezetszociológia 6-7 BSCTAK03 2/0/K 2 - Ember és képzőművészet 5-7 BSCVIG01 0/2/G 2 - A rekreáció gyakorlata II. 3-7 BSCTEG01 0/2/G 2 BSATEG03 Magatartáskultúra 6-7 BSCSPG02 0/2/G 2 - Ifjúsági szubkultúrák 6-7 BSCSPG03 0/2/G 2 - Vallásismeret 6-7 BSCSPG04 0/2/G 2 - Médiapedagógia 2-7 BSCSPG05 0/2/G 2 - Pedagógiai pszichológia 4-7 BSCPSG02 0/2/G 2 BSAPSG04 Játékpszichológia 4-7 BSCPSG03 0/2/G 2 - Szociális készségfejlesztő tréning 3-7 BSCSPG07 0/2/G 2 - Államvizsga szintetizáló szemin. 7 BSCSPG08 2/0G 2 - Reflektív szociális munka 3 BSCSPG10 2/0G 2 - Szakmai identitás fejlesztése I. 3 BSCSPG09 2/0G 2 - Szakmai identitás fejlesztése II. 4 BSCSPG12 2/0G 2 I. BSCSPG09 Szakmai identitás fejlesztése III. 5 BSCSPG13 2/0G 2 II. BSCSPG12 Szakmai identitás fejlesztése IV. 6 BSCSPG14 2/0G 2 III. BSCSPG13 Szakmai identitás fejlesztése V. 7 BSCSPG15 2/0G 2 IV. BSCSPG14 Szociális munka családokkal 3-7 BSCSPK01 2/0K 2 - A segítők segítése 3-7 BSCSPG11 2/0G 2-21

22 5. Mintatanterv Levelező tagozat (Sopron, Pápa) 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális gondoskodás története BSASPG01 8/0/G 2-2. Szociális munka elmélete BSASPK02 8/0/K 2-3. Szakmai készségfejlesztés I. * BSAPSG01 0/8/G 2-4. Intézményi gyakorlat I. * BSASPG28 0/8/G 2-5. Szintetizáló szeminárium I. * BSASPG29 0/8/G 2-6. Bevezetés a pedagógiába BSAPEK01 5/0/K 1-7. Neveléstörténet BSATAG01 5/0/G 1-8. Tanácsadás elmélete BSASPG30 5/0/G 2-9. Bevezetés a szociológiába BSATAK10 5/0/K Filozófia BSATAG02 5/0/G Általános- és személyiségpszichológia BSAPSK05 8/0K Általános jogi és közigazgatási ismeretek BSATAK11 5/0/K Közgazdasági ismeretek BSATAK03 5/0/K Anatómia, élettan, egészségtan BSATEK01 8/0/K A rekreáció elmélete BSATEG01 5/0/G Szociálpolitika elmélete és története I BSASPK03 8/0/K Ápolás és gondozás BSATEG02 5/0/G A fenntarthatóság pedagógiája BSATKK01 5/0/K 2 - Összesen: 30 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 22

23 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szakmai készségfejlesztés II.* BSAPSG02 0/8/G 2 BSAPSG01 2. Intézményi gyakorlat II. * BSASPG31 0/8/G 2 3. Szintetizáló szeminárium II. * BSASPG32 0/8/G 2 BSASPG28 BSASPG29 BSASPG28 BSASPG29 4. Nevelésfilozófia BSAPEG01 5/0/G 2 BSAPEK01 5. Kutatásmódszertan BSAPEG02 8/0/G 1-6. Fejlődéspszichológia BSAPSK02 8/0/K 2 7. EU ismeretek BSASPK12 5/0/K 2-8. Etika BSATAK05 8/0/K 2 BSATAG02 9. Családszociológia I. BSASPK04 5/0/K 2 BSATAK Szociálpolitika elmélete és története II. /1/ BSASPG07 8/0/G 3 BSASPK Nevelés és oktatás elmélete I. BSAPEK03 5/0/K 2 BSAPEK Szociális jog Magyarországon és az EU-ban BSATAK06 8/0/K 2 BSATAK A rekreáció gyakorlata* BSATEG03 5/0/G 2 BSATEG01 Összesen 26 Specializáció 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 23

24 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka csoportokkal BSASPK05 5/0/K 2 BSASPG01 2. Szociálpedagógia I. BSASPG08 5/0/K 2-3. Intézményi gyakorlat III. * BSASPG33 0/8/G 2 4. Szintetizáló szeminárium III. * BSASPG34 0/8/G 2 BSASPG31 BSASPG32 BSASPG31 BSASPG32 5. Nevelésszociológia BSASPG11 5/0/G 2 BSASPK04 6. Családszociológia II.* BSASPG12 5/0/G 2 BSASPK04 7. Politológia BSATAK07 5/0/K 2-8. Közigazgatási ismeretek BSATAG03 5/0/G 2 BSATAK11 9. Kommunikáció és konfliktuskezelés BSAPSG04 4/4/G 2 BSAPSK Nevelés és oktatás elmélete II. BSAPEK04 5/0/K 2 BSAPEK Testnevelés I.* BSATEA01 0/8/A 0 Kritérium követelmény Összesen 20 Specializáció 5-3 Kötelezően választható tárgyak 2 Szabadon választható tárgyak KV (Info) Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 24

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) jogász (osztatlan képzés) igazgatásszervező Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Tartalomjegyzék A tanárképzés intézményi fejlesztésének területei a Nyíregyházi Főiskolán... 3. 1. A képzés tartami fejlesztésének

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben