TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár Katalin szakfelelős Kiadja: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Katona György dékán

3 TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak A szak általános jellemzői Képzési és kimeneti követelmények Tantervi háló Mintatanterv nappali tagozat Mintatanterv levelező tagozat (Sopron, Pápa) A gyakorlati képzés tantárgyi programja A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben.

4 SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens 1. A szak általános jellemzői A képzési cél: olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. A képzés szerkezete: Képzési terület: társadalomtudományi Képzési ág: szociális Képzési idő: A modelltanterv alapján 7 aktív félév A megszerzendő kreditek száma: kreditpont A diploma megnevezése: szociálpedagógus A végzettségi szint: alapfokozat (BA) A képzés formái: nappali, levelező, székhelyen kívüli (Pápa) A képzés tartalma: Alapozó törzstárgyak: Szakmai törzstárgyak: Szakmai gyakorlat: A szociális professzió alapjai Társadalomismeret alapjai Pszichológia alapjai Pedagógia alapjai Jog és jogi igazgatás alapjai Egészségtudományi alapismeretek Szociális munka elmélete, gyakorlata Társadalomismeret Társadalom és szociálpolitika Pszichológia Pedagógia- szociálpedagógia Jogi és igazgatási ismeretek Egészségügyi ismeretek Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok Összefüggő terepgyakorlat 4

5 A tananyag modulok szerinti kreditarányai: Alapozó törzstárgyak Szakmai törzstárgyak, szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlatok Összefüggő terepgyakorlat 30 kredit 76 kredit 27 kredit 30 kredit Differenciált szakmai ismeretek (választható sávok): Kötelezően választható Szabadon választható Szakdolgozat ÖSSZESEN 27 kredit 10 kredit 10 kredit 210 KREDIT 2. Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: szociálpedagógus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Educator 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 5

6 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. 6

7 Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak: a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek- és ifjúsági szabadidős- és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és büntetés végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére; a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidőpedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel, képességekkel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): i. Alapozó képzés: kredit Szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; ii. Szakmai törzsanyag: kredit Szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek; 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezi: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok, és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 7

8 3. Tantervi háló ALAPOZÓ TÖRZSTANTÁRGYAK/TANTÁRGYELEMEK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám ea/szem Javasol félév Értékelés formája Kredit értéke 1. Szociális professzió alapjai 8 Szociális gondoskodás története 1/1 1 G 2 Szociális munka elmélete 2/0 1 K 2 Szakmai készségfejlesztés I. * 0/2 1 G 2 Szakmai készségfejlesztés II. * 0/2 2 G 2 2. Pedagógiai alapjai 7 Bevezetés a pedagógiába 1/0 1 K 1 Tanácsadás elmélete 1/0 1 G 2 Nevelésfilozófia 1/0 2 G 2 Neveléstörténet 1/0 1 G 1 Kutatásmódszertan 0/2 2 G 1 3. Társadalomismeret alapjai 4 Bevezetés a szociológiába 1/0 1 K 2 Filozófia 1/0 1 G 1 Közgazdasági ismeretek 1/0 1 K 1 4. Pszichológia alapjai 4 Általános- és személyiségpszichológia 1/1 1 K 2 Fejlődéspszichológia 2/0 2 K 2 5. Jog és jogi igazgatás alapjai 4 Általános jogi és közigazgatási ismeretek 1/0 1 K 2 EU ismeretek 1/0 2 K 2 6. Egészségtudományi alapismeretek 3 Anatómia, élettan, egészségtan 2/0 1 K 2 A rekreáció elmélete 1/0 1 G 1 8

9 SZAKMAI TÖRZSTANTÁRGYAK/TANTÁRGYELEMEK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám Javasol Értékelés Kredit ea/sz félév formája értéke 1. Szociális munka elmélete és gyakorlata 8 Szociális esetmunka 2/0 4 K 2 Szociális munka csoportokkal 1/0 3 K 2 Közösségi szociális munka 1/0 4 K 2 Szociális munka az iskolában 0/1 5 K 2 2. Társadalomismeret 8 Családszociológia I. 1/0 2 K 2 Családszociológia II. 0/1 3 G 2 Nevelésszociológia 0/1 3 G 2 Etika 1/1 2 K 2 3. Társadalom és szociálpolitika 9 Szociálpolitika elmélet és történet I. 1/1 1 K 2 Szociálpolitika elmélet és történet II. 1/1 2 G 3 Politológia 1/0 3 K 2 EU szociális dimenziói 2/0 4 K 2 4. Pszichológia 8 Kommunikáció és konfliktuskezelés 1/1 3 G 2 Szociálpszichológia 2/0 4 K 2 Mentális és viselkedészavarok pszichológiája 1/1 4 G 2 Szupervízió* 1/1 6 K 2 5. Pedagógia - szociálpedagógia 28 Nevelés és oktatás elmélete I. 1/0 2 K 1 Nevelés és oktatás elmélete II. 0/1 3 K 2 Szabadidő- és játékpedagógia 2/1 4 G 2 Drámapedagógia elmélete és gyakorlata* 0/2 7 G 2 Fejlesztő pedagógia 2/0 5 K 2 Szociálpedagógia I. 1/0 3 G 2 Szociálpedagógia II. 1/1 4 G 2 Tanácsadás gyakorlata 0/1 5 G 2 Művészetterápiák 2/0 7 G 2 Szociálterápiák 0/1 5 G 2 Szociális rehabilitáció 1/1 7 G 2 Életkorok pedagógiája - felnőttnevelés 1/0 4 K 1 Szociális menedzsment 1/0 7 K 2 Szociálinformatika 0/1 4 G 2 A fenntarthatóság pedagógiája 1/0 1 K 2 6. Jog és igazgatási ismeretek 9 Szociális jog Magyarországon és az EU-ban 2/0 2 K 2 Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi jog 2/1 4 K 3 Közigazgatási ismeretek 0/1 3 G 1 Büntetőjog és kriminológia 1/0 5 K 1 Munka- és TB jog 0/1 7 K 2 7. Egészségügyi ismeretek 5 Ápolás és gondozás* 0/1 1 G 1 Gyógytestnevelés* 1/1 5 G 2 A rekreáció gyakorlata* 0/1 2 G 2 9

10 SZAKMAI GYAKORLATOK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám ea/sz Jav. félév Érték. formája Kredit értéke Intézményi gyakorlat I.-III. 0/6 1-3 G 6 Szintetizáló szeminárium I.-III. 0/6 1-3 G 6 Integráló terepgyakorlat I.-II. 0/4 4-5 G 4 Reflexív szociálpedagógiai gyakorlat I-III. 0/6 4-6 G 6 Esetmegbeszélő szeminárium I-II. 0/4 5-6 G 4 Összefüggő terepgyakorlat 12 hét 6 G 26 SPECIALIZÁCIÓ I. Specializáció tantárgyai Javasolt félév Óraszám ea/sz Értékelés formája Kredit érték Család-gyermek- és ifjúságvédelem 27 Család- gyermek- és ifjúságvédelem 2 1/1 K 2 Családpszichológia 3 1/1 K 2 Családpedagógia 2 1/0 G 1 Szexuális nevelés 3 0/1 G 1 Gyermekjóléti alapellátás 3 1/1 G 2 Gyermekvédelmi szakellátás 5 1/1 K 2 Családi életre nevelés 5 0/2 G 2 Családsegítés* 4 1/1 G 2 Szenvedélybetegségek és kezelésük 7 2/0 K 2 Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 7 1/2 G 2 Családetika 4 1/0 G 1 Szakmai gyakorlat* hét G 8 10

11 SPECIALIZÁCIÓ II. Specializáció tantárgyai Javasolt félév Óraszám ea/sz Értékelés formája Kredit érték Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel 27 Fogyatékosság, esélyegyenlőség, integrált nevelés 2 1/2 K 3 Romológia 2 1/1 G 2 Erőszak a családban 3 1/1 K 2 Utcai szociális munka 5 0/1 G 1 Bűnmegelőzés 4 1/2 K 3 Devianciák 5 2/0 G 3 Szociális gerontológia 7 0/2 G 2 Szociálpedagógia az egészségügyben* 7 1/1 G 2 Mentalhigiene 3 0/1 G 1 Szakmai gyakorlat* hét G 8 A záróvizsgára bocsátás feltételei: A szakdolgozat kreditértékével csökkentett kreditmennyiség (200 kredit) megszerzése. Gyakorlati záróvizsgajegy megszerzése. (szempontok szerinti beszámoló a képzés ideje alatt végzett gyakorlatokról) Szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása. A diploma kiadásának feltétele: Képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése. Záróvizsga: Szakdolgozat megvédése. (bizottság előtt) Komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése. 11

12 4. Mintatanterv nappali tagozat 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális gondoskodás története BSASPG01 1/1/G 2-2. Szociális munka elmélete BSASPK02 2/0/K 2-3. Szakmai készségfejlesztés I.* BSAPSG01 0/2/G 2-4. Intézményi gyakorlat I.* BSASPG28 0/2/G 2-5. Szintetizáló szeminárium I.* BSASPG29 0/2/G 2-6. Bevezetés a pedagógiába BSAPEK01 1/0/K 1-7. Neveléstörténet BSATAG01 1/0/G 1-8. Tanácsadás elmélete BSASPG30 1/0/G 2-9. Bevezetés a szociológiába BSATAK10 1/0/K Filozófia BSATAG02 1/0/G Általános- és személyiségpszichológia BSAPSK05 1/1K Általános jogi és közigazgatási ismeretek BSATAK11 1/0/K Közgazdasági ismeretek BSATAK03 1/0/K Anatómia, élettan, egészségtan BSATEK01 2/0/K A rekreáció elmélete BSATEG01 1/0/G Szociálpolitika elmélete és története I. BSASPK03 1/1/K Ápolás és gondozás BSATEG02 0/1/G A fenntarthatóság pedagógiája BSATKK01. 1/0/K 2 - Összesen: 30 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 12

13 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szakmai készségfejlesztés II.* BSAPSG02 0/2/G 2 BSAPSG01 2. Intézményi gyakorlat II.* BSASPG31 0/2/G 2 3. Szintetizáló szeminárium II.* BSASPG32 0/2/G 2 BSASPG28 BSASPG29 BSASPG28 BSASPG29 4. Nevelésfilozófia BSAPEG01 1/0/G 2 BSAPEK01 5. Kutatásmódszertan BSAPEG02 0/2/G 1-6. Fejlődéspszichológia BSAPSK02 2/0/K 2 7. EU ismeretek BSASPK12 1/0/K 2-8. Etika BSATAK05 1/1/K 2 BSATAG02 9. Családszociológia I. BSASPK04 1/0/K 2 BSATAK Szociálpolitika elmélete és története II. BSASPG07 1/1/G 3 BSASPK Nevelés és oktatás elmélete I. BSAPEK03 1/0/K 2 BSAPEK Szociális jog Magyarországon és az EU-ban BSATAK06 2/0/K 2 BSATAK A rekreáció gyakorlata* BSATEG03 0/1/G 2 BSATEG01 Összesen: 26 Specializáció: 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 13

14 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka csoportokkal BSASPK05 1/0/K 2 BSASPG01 2. Szociálpedagógia I. BSASPG08 1/0/K 2-3. Intézményi gyakorlat III.* BSASPG33 0/2/G 4. Szintetizáló szeminárium III.* BSASPG34 0/2/G 2 BSASPG031 BSASPG32 2 BSASPG31 BSASPG32 5. Nevelésszociológia BSASPG11 0/1/G 2 BSASPK04 6. Családszociológia II.* BSASPG12 0/1/G 2 BSASPK04 7. Politológia BSATAK07 1/0/K 2-8. Közigazgatási ismeretek BSATAG03 0/1/G 2 BSATAK11 9. Kommunikáció és konfliktuskezelés BSAPSG04 1/1/G 2 BSAPSK Nevelés és oktatás elmélete II. BSAPEK04 0/1/K 2 BSAPEK Testnevelés I.* BSATEA01 0/2/A 0 Kritérium követelmény Összesen: 20 Specializáció: 5-3 Kötelezően választható tárgyak: 2 Szabadon választható tárgyak: 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 14

15 4. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi jog BSATAK08 2/1/K 3 BSATAK06 2. Szociálpedagógia II. BSASPG13 1/1/K 2 BSASPG08 3. Közösségi szociális munka BSASPK06 1/0/K 2 BSASPK05 4. Integráló terepgyakorlat I. * BSASPG35 0/2/G 2 5. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat I.* BSASPG36 0/2/G 2 BSASPG33 BSASPG34 BSASPG33 BSASPG34 6. EU szociális dimenziói BSASPK07 2/0/K 2 BSASPK12 7. Szociális esetmunka BSASPK08 2/0/K 2 BSASPK02 8. Szociálpszichológia BSAPSK03 2/0/K 2 BSAPSK02 9. Mentális és viselkedészavarok pszichológia BSAPSG05 1/1/G 2 BSAPSK Szabadidő- és játékpedagógia BSASPG37 2/1/G Életkorok pedagógiája - Felnőttnevelés BSAPEK06 1/0/K Testnevelés II.* BSATEA02 0/2/A 0 Kritérium követelmény 13. Szociálinformatika BSAPEG03 0/1/G 2 - Összesen: 24 Specializáció: Szakmai gyakorlattal: Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 15

16 5. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka az iskolában BSASPK09 0/1/K 2 BSASPK06 2. Integráló terepgyakorlat II.* BSASPG38 0/2/G 2 3. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat II.* BSASPG39 0/2/G 2 BSASPG35 BSASPG36 BSASPG35 BSASPG36 4. Esetmegbeszélő szeminárium I.* BSASPG19 0/2/G 2-5. Tanácsadás gyakorlata BSASPG40 0/1/G 2 BSASPG30 6. Fejlesztő pedagógia BSASPK10 2/0/K 2 BSASPK06 7. Büntetőjog és kriminológia BSATAK09 1/0/K 1 BSATAK08 8. Gyógytestnevelés* BSATEG04 1/1/G 2 BSATEK01 9. Szociálterápiák BSASPG20 0/1/G 2 - Összesen: 17 Specializáció: Szakmai gyakorlattal: Szabadon választható tárgyak: 5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok A 6. félévben kezdődik az összefüggő terepgyakorlat, amit külön útmutató szerint kell teljesíteni. Az összefüggő terepgyakorlat megszervezése az 5. félév végén történik. 16

17 6. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga 1. Összefüggő terepgyakorlat BSASPG óra 12 hét Kr. Előfeltétel Esetmegbeszélő szeminárium II.* BSASPG24 0/10/G 2 BSASPG27 3. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat III.* BSASPG41 0/10/G 2 BSASPG39 4. Szupervízió* BSAPSK04 5/5/K 2 BSASPG27 Összesen 32 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok, amelyek oktatása a félév összefüggő terepgyakorlati tervében meghatározott három hetében történik tömbösítve Ssz. Tantárgyelemek 7. Őszi félév KÓD Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Drámapedagógia elmélete és gyakorlata BSAPEG05 0/2/G 2-2. Szociális menedzsment BSASPK11 1/0/K 2-3. Munka- és TB jog BSATAK04 0/1/K 2 BSATAK06 4. Művészetterápiák BSASPG25 2/0/G 2 BSASPG20 5. Szociális rehabilitáció BSASPG26 1/1/G 2-6. Záródolgozat BSBPEZ01 0/0/Z 0-7. Szakdolgozat BSBPEZ02 0/0/z 10 - Összesen: 10 Specializáció: 4-4 Szakdolgozat: 10 Szabadon választható tárgyak: 2 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 12 kredit értékben. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit Diplomát csak azok kaphatnak, akik a képesítési követelmények által megszabott nyelvvizsgával rendelkeznek. 17

18 A Differenciált anyag kötelezően választható tantárgyi elemeket tartalmaz. A megjelölt félévek jelzik, mely félévekben szándékozik az intézmény felkínálni a tantárgyi elemeket. Ssz. Specializáció tantárgyai Félév Kód Óra/ vizsga Kr. Előfeltétel Család- gyermek- és ifjúságvédelem Család- gyermek- és ifjúságvédelem 2 BSBSPK01 1/1/K 2-2. Családpszichológia 3 BSBSPK02 1/1/K 2-3. Családpedagógia 2 BSBSPG01 1/0/G 1-4. Szexuális nevelés 3 BSBSPG02 0/1/G 1-5. Gyermekjóléti alapellátás 3 BSBSPG03 1/1/G 2 BSBSPK01 6. Gyermekvédelmi szakellátás 5 BSBSPK03 1/1/K 2 BSBSPG03 7. Családi életre nevelés 5 BSBSPG04 0/2/G 2 BSBSPK02 8. Családsegítés* 4 BSBSPG05 1/1/G 2 BSBSPG01 9. Szenvedélybetegségek és kezelésük 7 BSBSPK04 2/0/K 2 BSBSPK Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 7 BSBSPG06 1/2/G Családetika 4 BSBSPG07 1/0/G Szakmai gyakorlat (ifjúságvédelem)* 2-5 BSBSPG08 2 hét/g Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel Fogyatékosság, esélyegyenlőség, integrált nevelés 2 BSBSPK05 1/2/K 3-2. Romológia 2 BSBSPG09 1/1/G 2-3. Erőszak a családban 3 BSBSPK06 1/1/K 2-4. Utcai szociális munka 5 BSBSPG10 0/1/G 1-5. Bűnmegelőzés 4 BSBSPK07 1/2/K 3-6. Devianciák 5 BSBSPG11 2/0/G 3 BSBSPK07 7. Szociális gerontológia 7 BSBSPG12 0/2/G 2-8. Szociálpedagógia az egészségügyben* 7 BSBSPG13 1/1/G 2 BSBSPK05 9. Mentalhigiene 3 BSBSPG14 0/1/G Szakmai gyakorlat (veszélyeztettek)* 4-5 BSBSPG15 2 hét/g 8-18

19 Kötelezően és szabadon választható tantárgyak jegyzéke nappali tagozaton ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Amennyiben a hallgató nappali tagozaton egyik szakon sem vesz fel specializációt ezek közül a tárgyak közül választhat, illetve a specializációk egyes tárgyai közül. Tantárgy neve Félév Kód Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete Fenntartható fejlődésre nevelés gyakorlata Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel 3-6 BKBTKK01 2/0K BKBTKG01 0/2G 2 BKBPEK02 Biblioterápia 3-6 BKBMAG03 0/2G 2 - Helyesírás 2-6 BKBMAG04 0/2G 2 - Egészségpszichológia - mentalhigiéne 4-6 BKBPSK01 1/0 K 1 BOAPSG02 Csoportlélektan 5-6 BKBPSK02 1/0 K 1 BOAPSS01 Műalkotások elemzése I. 1-5 BKBMAG01 0/1G 1 - Műalkotások elemzése II 2-6 BKBMAG02 0/1G 1 BKBMAG01 Társasének I. 1-5 BKBZEG01 0/2 G 1 - Társasének II. 2-6 BKBZEG02 0/2 G 1 - Zenei kreativitásfejlesztés 5-6 BKBZEG03 0/1G 1 BOAZEK01 Magyar énekes népszokások 3-6 BKBZEG04 0/1G 1 - Tartásjavítás 2-6 BKBTEG02 0/2G 2 - Vízi gyakorlatok, gyógyúszás 2-6 BKBTEG06 0/2G 2 Úszás tudás Szaknyelv I. angol 2 BKBNEG01 0/4G 3 - Szaknyelv I. német 2 BKBNEG05 0/4G 3 - Szaknyelv II. angol 3 BKBNEG02 0/4G 3 Szaknyelv II. német 3 BKBNEG06 0/4G 3 Szaknyelv III. angol 4 BKBNEG03 0/4G 3 Szaknyelv III. német 4 BKBNEG07 0/4G 3 Szaknyelv IV. angol 5 BKBNEG04 0/4ZV 3 Szaknyelv IV. német 5 BKBNEG08 0/4ZV 3 Egészségfejlesztés 2 BKBTEK01 2/0 K 2 BOATEK01 Kisgyermekkori beszédzavarok 2-6 BKBSPG02 1/1G 2 - Informatika 1-6 BKBPEG03 0/2 G 2 - Alkotói gyakorlatok 3-6 BKBVIG09 0/3 G 3 - Testnevelés módszertan: úszás 4-6 BKBTEG04 0/2 G 2 - Testnevelés módszertan: szabadidősport 4-6 BKBTEG05 0/2 G 2 - Integrált testnevelés kisgyermek korban 2-6 BKBTEK02 0/2 K 2-19

20 ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Tantárgy neve Félév Kód Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel Egyetemes és hazai egyháztörténet I. 2-6 BKCTAK03 2/0 K 2 - Egyetemes és hazai egyháztörténet II. 2-6 BKCTAK04 2/0 K 2 - Multikulturális ismeretek alapjai 2-6 BKCTAK05 2/0 K 2 - Gyerekkortörténet 2-6 BKCTAK02 2/0 K 2 - History of Childhood 2-6 BKCPEG05 2/0 G 4 Angol nyelvtudás Reformpedagógia 3-6 BKCPEG01 2/0/G 2 - Zeneterápia 2-5 BKCZEG01 0/2/G 2 - A személyiség kríziseinek 3-6 BKCPSG04 0/1G 1 BOAPSK04 szépirodalmi megjelenése A személyiség kríziseinek 3-6 BKCPSG05 0/1G 1 BOAPSK04 filmművészeti megjelenése Az anyává válás pszichológiai 3-6 BKCPSG06 1/0G 1 BOAPSK04 aspektusai Közművelődés I. 2-6 BKCTAG01 2/0G 2 - Közművelődés II. 3-6 BKCTAG06 2/0G 2 - Közművelődés III. 4-6 BKCTAG07 2/0G 2 - Személyiségfejlesztő vizuális játékok 2-5 BKCVIG02 0/2G 2 - Mai mesék történetek 1-6 BKCMAG01 1/1G 2 - Kommunikációs stratégiák 1-6 BKCMAG02 1/1G 2 - Stilisztika 1-6 BKCMAG03 1/1G 2 - Nyelvi illemtan 1-6 BKCMAG04 0/2G 2 - Énekkar I. 1-6 BKCZEG02 0/2G 2 - Énekkar II. 2-6 BKCZEG03 0/2G 2 - Énekkar III. 3-6 BKCZEG04 0/2G 2 - Énekkar IV. 4-6 BKCZEG05 0/2G 2 - Énekkar V. 5-6 BKCZEG06 0/2G 2 - Énekkar VI. 6 BKCZEG07 0/2G 2 - Gyermekkor és felnevelkedés - a XXI. században 2-6 BKCPSG07 0/2G 2 Gépírás I. 1-6 BKCPEG02 0/2G 2 - Gépírás II. 2-6 BKCPEG04 0/2G 2 Kompetencia alapú pedagógia 3-6 BKCPEG06 2/0G 2 - Az észak-amerikai társadalom és 3-6 BKCTAG04 2/0G 1 - kultúra Kulturális és társadalmi tagoltság a 3-6 BKCTAG05 2/0G 2 - Kárpát-medencében Toleranciára nevelés 4-6 BKCTAG02 0/1G 1 Toleranciára nevelés II. 5-6 BKCTAG03 2/0/G 2 Tehetséggondozás alapjai 3-6 BKCSPK01 2/0 K 2 - Esetkommunikáció 3-6 BKCSPG01 2/0G 2 - Vallásbölcselet 1-6 BKCTAG08 2/0G 2 - Önismeret és kapcsolatteremtés I. 1-6 BKCPSG10 2/0G 2 20

21 Önismeret és kapcsolatteremtés II. 2-6 BKCPSG11 2/0G 2 BKCPSG10 Az individuálpszich. alapjai 1-6 BKCPSK01 2/0K 2 - Az individuálpszich. gyakorlata 2-6 BKCPSG09 2/0G 2 BKCPSK01 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Szabadon választható tantárgyelemek Félév Kód Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel Művelődéstörténet I. 4-7 BSCTAK01 2/0/K 2 - Művelődéstörténet II. 5-7 BSCTAK02 2/0/K 2 BSCTAK01 Nyelvművelés 5-7 BSCMAG02 0/2/G 2 - Ember és zene 6-7 BSCZEG01 0/2/G 2 - Szervezetszociológia 6-7 BSCTAK03 2/0/K 2 - Ember és képzőművészet 5-7 BSCVIG01 0/2/G 2 - A rekreáció gyakorlata II. 3-7 BSCTEG01 0/2/G 2 BSATEG03 Magatartáskultúra 6-7 BSCSPG02 0/2/G 2 - Ifjúsági szubkultúrák 6-7 BSCSPG03 0/2/G 2 - Vallásismeret 6-7 BSCSPG04 0/2/G 2 - Médiapedagógia 2-7 BSCSPG05 0/2/G 2 - Pedagógiai pszichológia 4-7 BSCPSG02 0/2/G 2 BSAPSG04 Játékpszichológia 4-7 BSCPSG03 0/2/G 2 - Szociális készségfejlesztő tréning 3-7 BSCSPG07 0/2/G 2 - Államvizsga szintetizáló szemin. 7 BSCSPG08 2/0G 2 - Reflektív szociális munka 3 BSCSPG10 2/0G 2 - Szakmai identitás fejlesztése I. 3 BSCSPG09 2/0G 2 - Szakmai identitás fejlesztése II. 4 BSCSPG12 2/0G 2 I. BSCSPG09 Szakmai identitás fejlesztése III. 5 BSCSPG13 2/0G 2 II. BSCSPG12 Szakmai identitás fejlesztése IV. 6 BSCSPG14 2/0G 2 III. BSCSPG13 Szakmai identitás fejlesztése V. 7 BSCSPG15 2/0G 2 IV. BSCSPG14 Szociális munka családokkal 3-7 BSCSPK01 2/0K 2 - A segítők segítése 3-7 BSCSPG11 2/0G 2-21

22 5. Mintatanterv Levelező tagozat (Sopron, Pápa) 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális gondoskodás története BSASPG01 8/0/G 2-2. Szociális munka elmélete BSASPK02 8/0/K 2-3. Szakmai készségfejlesztés I. * BSAPSG01 0/8/G 2-4. Intézményi gyakorlat I. * BSASPG28 0/8/G 2-5. Szintetizáló szeminárium I. * BSASPG29 0/8/G 2-6. Bevezetés a pedagógiába BSAPEK01 5/0/K 1-7. Neveléstörténet BSATAG01 5/0/G 1-8. Tanácsadás elmélete BSASPG30 5/0/G 2-9. Bevezetés a szociológiába BSATAK10 5/0/K Filozófia BSATAG02 5/0/G Általános- és személyiségpszichológia BSAPSK05 8/0K Általános jogi és közigazgatási ismeretek BSATAK11 5/0/K Közgazdasági ismeretek BSATAK03 5/0/K Anatómia, élettan, egészségtan BSATEK01 8/0/K A rekreáció elmélete BSATEG01 5/0/G Szociálpolitika elmélete és története I BSASPK03 8/0/K Ápolás és gondozás BSATEG02 5/0/G A fenntarthatóság pedagógiája BSATKK01 5/0/K 2 - Összesen: 30 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 22

23 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szakmai készségfejlesztés II.* BSAPSG02 0/8/G 2 BSAPSG01 2. Intézményi gyakorlat II. * BSASPG31 0/8/G 2 3. Szintetizáló szeminárium II. * BSASPG32 0/8/G 2 BSASPG28 BSASPG29 BSASPG28 BSASPG29 4. Nevelésfilozófia BSAPEG01 5/0/G 2 BSAPEK01 5. Kutatásmódszertan BSAPEG02 8/0/G 1-6. Fejlődéspszichológia BSAPSK02 8/0/K 2 7. EU ismeretek BSASPK12 5/0/K 2-8. Etika BSATAK05 8/0/K 2 BSATAG02 9. Családszociológia I. BSASPK04 5/0/K 2 BSATAK Szociálpolitika elmélete és története II. /1/ BSASPG07 8/0/G 3 BSASPK Nevelés és oktatás elmélete I. BSAPEK03 5/0/K 2 BSAPEK Szociális jog Magyarországon és az EU-ban BSATAK06 8/0/K 2 BSATAK A rekreáció gyakorlata* BSATEG03 5/0/G 2 BSATEG01 Összesen 26 Specializáció 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 23

24 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka csoportokkal BSASPK05 5/0/K 2 BSASPG01 2. Szociálpedagógia I. BSASPG08 5/0/K 2-3. Intézményi gyakorlat III. * BSASPG33 0/8/G 2 4. Szintetizáló szeminárium III. * BSASPG34 0/8/G 2 BSASPG31 BSASPG32 BSASPG31 BSASPG32 5. Nevelésszociológia BSASPG11 5/0/G 2 BSASPK04 6. Családszociológia II.* BSASPG12 5/0/G 2 BSASPK04 7. Politológia BSATAK07 5/0/K 2-8. Közigazgatási ismeretek BSATAG03 5/0/G 2 BSATAK11 9. Kommunikáció és konfliktuskezelés BSAPSG04 4/4/G 2 BSAPSK Nevelés és oktatás elmélete II. BSAPEK04 5/0/K 2 BSAPEK Testnevelés I.* BSATEA01 0/8/A 0 Kritérium követelmény Összesen 20 Specializáció 5-3 Kötelezően választható tárgyak 2 Szabadon választható tárgyak KV (Info) Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 24

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben 64 Haász Sándor A tanulmány a hazai szociálpedagógus-képzés új típusú megközelítésére tesz kísérletet, melyben előtérbe kerülnek a kompetencia alapú képzés felsőoktatást érintő mérési és értékelési módszerei.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 2 félév 60 kredit 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

Tájékoztató. szociálpedagógia szakos hallgatók. terepgyakorlataihoz

Tájékoztató. szociálpedagógia szakos hallgatók. terepgyakorlataihoz Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác Konstantin tér 1-5. 27/511-150 www.avkf.hu Gyakorlati Képzések Szervezési Központja Tel.: 27/511-152 Fax:27/511-141 E-mail: gyakorlat.szervezes@avkf.hu Tájékoztató

Részletesebben