TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár Katalin szakfelelős Kiadja: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Katona György dékán

3 TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak A szak általános jellemzői Képzési és kimeneti követelmények Tantervi háló Mintatanterv nappali tagozat Mintatanterv levelező tagozat (Sopron, Pápa) A gyakorlati képzés tantárgyi programja A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben.

4 SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens 1. A szak általános jellemzői A képzési cél: olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. A képzés szerkezete: Képzési terület: társadalomtudományi Képzési ág: szociális Képzési idő: A modelltanterv alapján 7 aktív félév A megszerzendő kreditek száma: kreditpont A diploma megnevezése: szociálpedagógus A végzettségi szint: alapfokozat (BA) A képzés formái: nappali, levelező, székhelyen kívüli (Pápa) A képzés tartalma: Alapozó törzstárgyak: Szakmai törzstárgyak: Szakmai gyakorlat: A szociális professzió alapjai Társadalomismeret alapjai Pszichológia alapjai Pedagógia alapjai Jog és jogi igazgatás alapjai Egészségtudományi alapismeretek Szociális munka elmélete, gyakorlata Társadalomismeret Társadalom és szociálpolitika Pszichológia Pedagógia- szociálpedagógia Jogi és igazgatási ismeretek Egészségügyi ismeretek Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok Összefüggő terepgyakorlat 4

5 A tananyag modulok szerinti kreditarányai: Alapozó törzstárgyak Szakmai törzstárgyak, szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlatok Összefüggő terepgyakorlat 30 kredit 76 kredit 27 kredit 30 kredit Differenciált szakmai ismeretek (választható sávok): Kötelezően választható Szabadon választható Szakdolgozat ÖSSZESEN 27 kredit 10 kredit 10 kredit 210 KREDIT 2. Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: szociálpedagógus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Educator 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 5

6 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. 6

7 Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak: a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek- és ifjúsági szabadidős- és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és büntetés végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére; a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidőpedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel, képességekkel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): i. Alapozó képzés: kredit Szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; ii. Szakmai törzsanyag: kredit Szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek; 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezi: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok, és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 7

8 3. Tantervi háló ALAPOZÓ TÖRZSTANTÁRGYAK/TANTÁRGYELEMEK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám ea/szem Javasol félév Értékelés formája Kredit értéke 1. Szociális professzió alapjai 8 Szociális gondoskodás története 1/1 1 G 2 Szociális munka elmélete 2/0 1 K 2 Szakmai készségfejlesztés I. * 0/2 1 G 2 Szakmai készségfejlesztés II. * 0/2 2 G 2 2. Pedagógiai alapjai 7 Bevezetés a pedagógiába 1/0 1 K 1 Tanácsadás elmélete 1/0 1 G 2 Nevelésfilozófia 1/0 2 G 2 Neveléstörténet 1/0 1 G 1 Kutatásmódszertan 0/2 2 G 1 3. Társadalomismeret alapjai 4 Bevezetés a szociológiába 1/0 1 K 2 Filozófia 1/0 1 G 1 Közgazdasági ismeretek 1/0 1 K 1 4. Pszichológia alapjai 4 Általános- és személyiségpszichológia 1/1 1 K 2 Fejlődéspszichológia 2/0 2 K 2 5. Jog és jogi igazgatás alapjai 4 Általános jogi és közigazgatási ismeretek 1/0 1 K 2 EU ismeretek 1/0 2 K 2 6. Egészségtudományi alapismeretek 3 Anatómia, élettan, egészségtan 2/0 1 K 2 A rekreáció elmélete 1/0 1 G 1 8

9 SZAKMAI TÖRZSTANTÁRGYAK/TANTÁRGYELEMEK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám Javasol Értékelés Kredit ea/sz félév formája értéke 1. Szociális munka elmélete és gyakorlata 8 Szociális esetmunka 2/0 4 K 2 Szociális munka csoportokkal 1/0 3 K 2 Közösségi szociális munka 1/0 4 K 2 Szociális munka az iskolában 0/1 5 K 2 2. Társadalomismeret 8 Családszociológia I. 1/0 2 K 2 Családszociológia II. 0/1 3 G 2 Nevelésszociológia 0/1 3 G 2 Etika 1/1 2 K 2 3. Társadalom és szociálpolitika 9 Szociálpolitika elmélet és történet I. 1/1 1 K 2 Szociálpolitika elmélet és történet II. 1/1 2 G 3 Politológia 1/0 3 K 2 EU szociális dimenziói 2/0 4 K 2 4. Pszichológia 8 Kommunikáció és konfliktuskezelés 1/1 3 G 2 Szociálpszichológia 2/0 4 K 2 Mentális és viselkedészavarok pszichológiája 1/1 4 G 2 Szupervízió* 1/1 6 K 2 5. Pedagógia - szociálpedagógia 28 Nevelés és oktatás elmélete I. 1/0 2 K 1 Nevelés és oktatás elmélete II. 0/1 3 K 2 Szabadidő- és játékpedagógia 2/1 4 G 2 Drámapedagógia elmélete és gyakorlata* 0/2 7 G 2 Fejlesztő pedagógia 2/0 5 K 2 Szociálpedagógia I. 1/0 3 G 2 Szociálpedagógia II. 1/1 4 G 2 Tanácsadás gyakorlata 0/1 5 G 2 Művészetterápiák 2/0 7 G 2 Szociálterápiák 0/1 5 G 2 Szociális rehabilitáció 1/1 7 G 2 Életkorok pedagógiája - felnőttnevelés 1/0 4 K 1 Szociális menedzsment 1/0 7 K 2 Szociálinformatika 0/1 4 G 2 A fenntarthatóság pedagógiája 1/0 1 K 2 6. Jog és igazgatási ismeretek 9 Szociális jog Magyarországon és az EU-ban 2/0 2 K 2 Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi jog 2/1 4 K 3 Közigazgatási ismeretek 0/1 3 G 1 Büntetőjog és kriminológia 1/0 5 K 1 Munka- és TB jog 0/1 7 K 2 7. Egészségügyi ismeretek 5 Ápolás és gondozás* 0/1 1 G 1 Gyógytestnevelés* 1/1 5 G 2 A rekreáció gyakorlata* 0/1 2 G 2 9

10 SZAKMAI GYAKORLATOK Törzstantárgy/tantárgyelem Óraszám ea/sz Jav. félév Érték. formája Kredit értéke Intézményi gyakorlat I.-III. 0/6 1-3 G 6 Szintetizáló szeminárium I.-III. 0/6 1-3 G 6 Integráló terepgyakorlat I.-II. 0/4 4-5 G 4 Reflexív szociálpedagógiai gyakorlat I-III. 0/6 4-6 G 6 Esetmegbeszélő szeminárium I-II. 0/4 5-6 G 4 Összefüggő terepgyakorlat 12 hét 6 G 26 SPECIALIZÁCIÓ I. Specializáció tantárgyai Javasolt félév Óraszám ea/sz Értékelés formája Kredit érték Család-gyermek- és ifjúságvédelem 27 Család- gyermek- és ifjúságvédelem 2 1/1 K 2 Családpszichológia 3 1/1 K 2 Családpedagógia 2 1/0 G 1 Szexuális nevelés 3 0/1 G 1 Gyermekjóléti alapellátás 3 1/1 G 2 Gyermekvédelmi szakellátás 5 1/1 K 2 Családi életre nevelés 5 0/2 G 2 Családsegítés* 4 1/1 G 2 Szenvedélybetegségek és kezelésük 7 2/0 K 2 Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 7 1/2 G 2 Családetika 4 1/0 G 1 Szakmai gyakorlat* hét G 8 10

11 SPECIALIZÁCIÓ II. Specializáció tantárgyai Javasolt félév Óraszám ea/sz Értékelés formája Kredit érték Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel 27 Fogyatékosság, esélyegyenlőség, integrált nevelés 2 1/2 K 3 Romológia 2 1/1 G 2 Erőszak a családban 3 1/1 K 2 Utcai szociális munka 5 0/1 G 1 Bűnmegelőzés 4 1/2 K 3 Devianciák 5 2/0 G 3 Szociális gerontológia 7 0/2 G 2 Szociálpedagógia az egészségügyben* 7 1/1 G 2 Mentalhigiene 3 0/1 G 1 Szakmai gyakorlat* hét G 8 A záróvizsgára bocsátás feltételei: A szakdolgozat kreditértékével csökkentett kreditmennyiség (200 kredit) megszerzése. Gyakorlati záróvizsgajegy megszerzése. (szempontok szerinti beszámoló a képzés ideje alatt végzett gyakorlatokról) Szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása. A diploma kiadásának feltétele: Képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése. Záróvizsga: Szakdolgozat megvédése. (bizottság előtt) Komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése. 11

12 4. Mintatanterv nappali tagozat 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális gondoskodás története BSASPG01 1/1/G 2-2. Szociális munka elmélete BSASPK02 2/0/K 2-3. Szakmai készségfejlesztés I.* BSAPSG01 0/2/G 2-4. Intézményi gyakorlat I.* BSASPG28 0/2/G 2-5. Szintetizáló szeminárium I.* BSASPG29 0/2/G 2-6. Bevezetés a pedagógiába BSAPEK01 1/0/K 1-7. Neveléstörténet BSATAG01 1/0/G 1-8. Tanácsadás elmélete BSASPG30 1/0/G 2-9. Bevezetés a szociológiába BSATAK10 1/0/K Filozófia BSATAG02 1/0/G Általános- és személyiségpszichológia BSAPSK05 1/1K Általános jogi és közigazgatási ismeretek BSATAK11 1/0/K Közgazdasági ismeretek BSATAK03 1/0/K Anatómia, élettan, egészségtan BSATEK01 2/0/K A rekreáció elmélete BSATEG01 1/0/G Szociálpolitika elmélete és története I. BSASPK03 1/1/K Ápolás és gondozás BSATEG02 0/1/G A fenntarthatóság pedagógiája BSATKK01. 1/0/K 2 - Összesen: 30 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 12

13 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szakmai készségfejlesztés II.* BSAPSG02 0/2/G 2 BSAPSG01 2. Intézményi gyakorlat II.* BSASPG31 0/2/G 2 3. Szintetizáló szeminárium II.* BSASPG32 0/2/G 2 BSASPG28 BSASPG29 BSASPG28 BSASPG29 4. Nevelésfilozófia BSAPEG01 1/0/G 2 BSAPEK01 5. Kutatásmódszertan BSAPEG02 0/2/G 1-6. Fejlődéspszichológia BSAPSK02 2/0/K 2 7. EU ismeretek BSASPK12 1/0/K 2-8. Etika BSATAK05 1/1/K 2 BSATAG02 9. Családszociológia I. BSASPK04 1/0/K 2 BSATAK Szociálpolitika elmélete és története II. BSASPG07 1/1/G 3 BSASPK Nevelés és oktatás elmélete I. BSAPEK03 1/0/K 2 BSAPEK Szociális jog Magyarországon és az EU-ban BSATAK06 2/0/K 2 BSATAK A rekreáció gyakorlata* BSATEG03 0/1/G 2 BSATEG01 Összesen: 26 Specializáció: 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 13

14 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka csoportokkal BSASPK05 1/0/K 2 BSASPG01 2. Szociálpedagógia I. BSASPG08 1/0/K 2-3. Intézményi gyakorlat III.* BSASPG33 0/2/G 4. Szintetizáló szeminárium III.* BSASPG34 0/2/G 2 BSASPG031 BSASPG32 2 BSASPG31 BSASPG32 5. Nevelésszociológia BSASPG11 0/1/G 2 BSASPK04 6. Családszociológia II.* BSASPG12 0/1/G 2 BSASPK04 7. Politológia BSATAK07 1/0/K 2-8. Közigazgatási ismeretek BSATAG03 0/1/G 2 BSATAK11 9. Kommunikáció és konfliktuskezelés BSAPSG04 1/1/G 2 BSAPSK Nevelés és oktatás elmélete II. BSAPEK04 0/1/K 2 BSAPEK Testnevelés I.* BSATEA01 0/2/A 0 Kritérium követelmény Összesen: 20 Specializáció: 5-3 Kötelezően választható tárgyak: 2 Szabadon választható tárgyak: 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 14

15 4. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi jog BSATAK08 2/1/K 3 BSATAK06 2. Szociálpedagógia II. BSASPG13 1/1/K 2 BSASPG08 3. Közösségi szociális munka BSASPK06 1/0/K 2 BSASPK05 4. Integráló terepgyakorlat I. * BSASPG35 0/2/G 2 5. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat I.* BSASPG36 0/2/G 2 BSASPG33 BSASPG34 BSASPG33 BSASPG34 6. EU szociális dimenziói BSASPK07 2/0/K 2 BSASPK12 7. Szociális esetmunka BSASPK08 2/0/K 2 BSASPK02 8. Szociálpszichológia BSAPSK03 2/0/K 2 BSAPSK02 9. Mentális és viselkedészavarok pszichológia BSAPSG05 1/1/G 2 BSAPSK Szabadidő- és játékpedagógia BSASPG37 2/1/G Életkorok pedagógiája - Felnőttnevelés BSAPEK06 1/0/K Testnevelés II.* BSATEA02 0/2/A 0 Kritérium követelmény 13. Szociálinformatika BSAPEG03 0/1/G 2 - Összesen: 24 Specializáció: Szakmai gyakorlattal: Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 15

16 5. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka az iskolában BSASPK09 0/1/K 2 BSASPK06 2. Integráló terepgyakorlat II.* BSASPG38 0/2/G 2 3. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat II.* BSASPG39 0/2/G 2 BSASPG35 BSASPG36 BSASPG35 BSASPG36 4. Esetmegbeszélő szeminárium I.* BSASPG19 0/2/G 2-5. Tanácsadás gyakorlata BSASPG40 0/1/G 2 BSASPG30 6. Fejlesztő pedagógia BSASPK10 2/0/K 2 BSASPK06 7. Büntetőjog és kriminológia BSATAK09 1/0/K 1 BSATAK08 8. Gyógytestnevelés* BSATEG04 1/1/G 2 BSATEK01 9. Szociálterápiák BSASPG20 0/1/G 2 - Összesen: 17 Specializáció: Szakmai gyakorlattal: Szabadon választható tárgyak: 5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok A 6. félévben kezdődik az összefüggő terepgyakorlat, amit külön útmutató szerint kell teljesíteni. Az összefüggő terepgyakorlat megszervezése az 5. félév végén történik. 16

17 6. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga 1. Összefüggő terepgyakorlat BSASPG óra 12 hét Kr. Előfeltétel Esetmegbeszélő szeminárium II.* BSASPG24 0/10/G 2 BSASPG27 3. Reflexív szociálpedagógia gyakorlat III.* BSASPG41 0/10/G 2 BSASPG39 4. Szupervízió* BSAPSK04 5/5/K 2 BSASPG27 Összesen 32 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok, amelyek oktatása a félév összefüggő terepgyakorlati tervében meghatározott három hetében történik tömbösítve Ssz. Tantárgyelemek 7. Őszi félév KÓD Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Drámapedagógia elmélete és gyakorlata BSAPEG05 0/2/G 2-2. Szociális menedzsment BSASPK11 1/0/K 2-3. Munka- és TB jog BSATAK04 0/1/K 2 BSATAK06 4. Művészetterápiák BSASPG25 2/0/G 2 BSASPG20 5. Szociális rehabilitáció BSASPG26 1/1/G 2-6. Záródolgozat BSBPEZ01 0/0/Z 0-7. Szakdolgozat BSBPEZ02 0/0/z 10 - Összesen: 10 Specializáció: 4-4 Szakdolgozat: 10 Szabadon választható tárgyak: 2 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 12 kredit értékben. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit Diplomát csak azok kaphatnak, akik a képesítési követelmények által megszabott nyelvvizsgával rendelkeznek. 17

18 A Differenciált anyag kötelezően választható tantárgyi elemeket tartalmaz. A megjelölt félévek jelzik, mely félévekben szándékozik az intézmény felkínálni a tantárgyi elemeket. Ssz. Specializáció tantárgyai Félév Kód Óra/ vizsga Kr. Előfeltétel Család- gyermek- és ifjúságvédelem Család- gyermek- és ifjúságvédelem 2 BSBSPK01 1/1/K 2-2. Családpszichológia 3 BSBSPK02 1/1/K 2-3. Családpedagógia 2 BSBSPG01 1/0/G 1-4. Szexuális nevelés 3 BSBSPG02 0/1/G 1-5. Gyermekjóléti alapellátás 3 BSBSPG03 1/1/G 2 BSBSPK01 6. Gyermekvédelmi szakellátás 5 BSBSPK03 1/1/K 2 BSBSPG03 7. Családi életre nevelés 5 BSBSPG04 0/2/G 2 BSBSPK02 8. Családsegítés* 4 BSBSPG05 1/1/G 2 BSBSPG01 9. Szenvedélybetegségek és kezelésük 7 BSBSPK04 2/0/K 2 BSBSPK Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 7 BSBSPG06 1/2/G Családetika 4 BSBSPG07 1/0/G Szakmai gyakorlat (ifjúságvédelem)* 2-5 BSBSPG08 2 hét/g Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel Fogyatékosság, esélyegyenlőség, integrált nevelés 2 BSBSPK05 1/2/K 3-2. Romológia 2 BSBSPG09 1/1/G 2-3. Erőszak a családban 3 BSBSPK06 1/1/K 2-4. Utcai szociális munka 5 BSBSPG10 0/1/G 1-5. Bűnmegelőzés 4 BSBSPK07 1/2/K 3-6. Devianciák 5 BSBSPG11 2/0/G 3 BSBSPK07 7. Szociális gerontológia 7 BSBSPG12 0/2/G 2-8. Szociálpedagógia az egészségügyben* 7 BSBSPG13 1/1/G 2 BSBSPK05 9. Mentalhigiene 3 BSBSPG14 0/1/G Szakmai gyakorlat (veszélyeztettek)* 4-5 BSBSPG15 2 hét/g 8-18

19 Kötelezően és szabadon választható tantárgyak jegyzéke nappali tagozaton ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Amennyiben a hallgató nappali tagozaton egyik szakon sem vesz fel specializációt ezek közül a tárgyak közül választhat, illetve a specializációk egyes tárgyai közül. Tantárgy neve Félév Kód Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete Fenntartható fejlődésre nevelés gyakorlata Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel 3-6 BKBTKK01 2/0K BKBTKG01 0/2G 2 BKBPEK02 Biblioterápia 3-6 BKBMAG03 0/2G 2 - Helyesírás 2-6 BKBMAG04 0/2G 2 - Egészségpszichológia - mentalhigiéne 4-6 BKBPSK01 1/0 K 1 BOAPSG02 Csoportlélektan 5-6 BKBPSK02 1/0 K 1 BOAPSS01 Műalkotások elemzése I. 1-5 BKBMAG01 0/1G 1 - Műalkotások elemzése II 2-6 BKBMAG02 0/1G 1 BKBMAG01 Társasének I. 1-5 BKBZEG01 0/2 G 1 - Társasének II. 2-6 BKBZEG02 0/2 G 1 - Zenei kreativitásfejlesztés 5-6 BKBZEG03 0/1G 1 BOAZEK01 Magyar énekes népszokások 3-6 BKBZEG04 0/1G 1 - Tartásjavítás 2-6 BKBTEG02 0/2G 2 - Vízi gyakorlatok, gyógyúszás 2-6 BKBTEG06 0/2G 2 Úszás tudás Szaknyelv I. angol 2 BKBNEG01 0/4G 3 - Szaknyelv I. német 2 BKBNEG05 0/4G 3 - Szaknyelv II. angol 3 BKBNEG02 0/4G 3 Szaknyelv II. német 3 BKBNEG06 0/4G 3 Szaknyelv III. angol 4 BKBNEG03 0/4G 3 Szaknyelv III. német 4 BKBNEG07 0/4G 3 Szaknyelv IV. angol 5 BKBNEG04 0/4ZV 3 Szaknyelv IV. német 5 BKBNEG08 0/4ZV 3 Egészségfejlesztés 2 BKBTEK01 2/0 K 2 BOATEK01 Kisgyermekkori beszédzavarok 2-6 BKBSPG02 1/1G 2 - Informatika 1-6 BKBPEG03 0/2 G 2 - Alkotói gyakorlatok 3-6 BKBVIG09 0/3 G 3 - Testnevelés módszertan: úszás 4-6 BKBTEG04 0/2 G 2 - Testnevelés módszertan: szabadidősport 4-6 BKBTEG05 0/2 G 2 - Integrált testnevelés kisgyermek korban 2-6 BKBTEK02 0/2 K 2-19

20 ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Tantárgy neve Félév Kód Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel Egyetemes és hazai egyháztörténet I. 2-6 BKCTAK03 2/0 K 2 - Egyetemes és hazai egyháztörténet II. 2-6 BKCTAK04 2/0 K 2 - Multikulturális ismeretek alapjai 2-6 BKCTAK05 2/0 K 2 - Gyerekkortörténet 2-6 BKCTAK02 2/0 K 2 - History of Childhood 2-6 BKCPEG05 2/0 G 4 Angol nyelvtudás Reformpedagógia 3-6 BKCPEG01 2/0/G 2 - Zeneterápia 2-5 BKCZEG01 0/2/G 2 - A személyiség kríziseinek 3-6 BKCPSG04 0/1G 1 BOAPSK04 szépirodalmi megjelenése A személyiség kríziseinek 3-6 BKCPSG05 0/1G 1 BOAPSK04 filmművészeti megjelenése Az anyává válás pszichológiai 3-6 BKCPSG06 1/0G 1 BOAPSK04 aspektusai Közművelődés I. 2-6 BKCTAG01 2/0G 2 - Közművelődés II. 3-6 BKCTAG06 2/0G 2 - Közművelődés III. 4-6 BKCTAG07 2/0G 2 - Személyiségfejlesztő vizuális játékok 2-5 BKCVIG02 0/2G 2 - Mai mesék történetek 1-6 BKCMAG01 1/1G 2 - Kommunikációs stratégiák 1-6 BKCMAG02 1/1G 2 - Stilisztika 1-6 BKCMAG03 1/1G 2 - Nyelvi illemtan 1-6 BKCMAG04 0/2G 2 - Énekkar I. 1-6 BKCZEG02 0/2G 2 - Énekkar II. 2-6 BKCZEG03 0/2G 2 - Énekkar III. 3-6 BKCZEG04 0/2G 2 - Énekkar IV. 4-6 BKCZEG05 0/2G 2 - Énekkar V. 5-6 BKCZEG06 0/2G 2 - Énekkar VI. 6 BKCZEG07 0/2G 2 - Gyermekkor és felnevelkedés - a XXI. században 2-6 BKCPSG07 0/2G 2 Gépírás I. 1-6 BKCPEG02 0/2G 2 - Gépírás II. 2-6 BKCPEG04 0/2G 2 Kompetencia alapú pedagógia 3-6 BKCPEG06 2/0G 2 - Az észak-amerikai társadalom és 3-6 BKCTAG04 2/0G 1 - kultúra Kulturális és társadalmi tagoltság a 3-6 BKCTAG05 2/0G 2 - Kárpát-medencében Toleranciára nevelés 4-6 BKCTAG02 0/1G 1 Toleranciára nevelés II. 5-6 BKCTAG03 2/0/G 2 Tehetséggondozás alapjai 3-6 BKCSPK01 2/0 K 2 - Esetkommunikáció 3-6 BKCSPG01 2/0G 2 - Vallásbölcselet 1-6 BKCTAG08 2/0G 2 - Önismeret és kapcsolatteremtés I. 1-6 BKCPSG10 2/0G 2 20

21 Önismeret és kapcsolatteremtés II. 2-6 BKCPSG11 2/0G 2 BKCPSG10 Az individuálpszich. alapjai 1-6 BKCPSK01 2/0K 2 - Az individuálpszich. gyakorlata 2-6 BKCPSG09 2/0G 2 BKCPSK01 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK JEGYZÉKE Szabadon választható tantárgyelemek Félév Kód Órasz. vizsga Kr. Előfeltétel Művelődéstörténet I. 4-7 BSCTAK01 2/0/K 2 - Művelődéstörténet II. 5-7 BSCTAK02 2/0/K 2 BSCTAK01 Nyelvművelés 5-7 BSCMAG02 0/2/G 2 - Ember és zene 6-7 BSCZEG01 0/2/G 2 - Szervezetszociológia 6-7 BSCTAK03 2/0/K 2 - Ember és képzőművészet 5-7 BSCVIG01 0/2/G 2 - A rekreáció gyakorlata II. 3-7 BSCTEG01 0/2/G 2 BSATEG03 Magatartáskultúra 6-7 BSCSPG02 0/2/G 2 - Ifjúsági szubkultúrák 6-7 BSCSPG03 0/2/G 2 - Vallásismeret 6-7 BSCSPG04 0/2/G 2 - Médiapedagógia 2-7 BSCSPG05 0/2/G 2 - Pedagógiai pszichológia 4-7 BSCPSG02 0/2/G 2 BSAPSG04 Játékpszichológia 4-7 BSCPSG03 0/2/G 2 - Szociális készségfejlesztő tréning 3-7 BSCSPG07 0/2/G 2 - Államvizsga szintetizáló szemin. 7 BSCSPG08 2/0G 2 - Reflektív szociális munka 3 BSCSPG10 2/0G 2 - Szakmai identitás fejlesztése I. 3 BSCSPG09 2/0G 2 - Szakmai identitás fejlesztése II. 4 BSCSPG12 2/0G 2 I. BSCSPG09 Szakmai identitás fejlesztése III. 5 BSCSPG13 2/0G 2 II. BSCSPG12 Szakmai identitás fejlesztése IV. 6 BSCSPG14 2/0G 2 III. BSCSPG13 Szakmai identitás fejlesztése V. 7 BSCSPG15 2/0G 2 IV. BSCSPG14 Szociális munka családokkal 3-7 BSCSPK01 2/0K 2 - A segítők segítése 3-7 BSCSPG11 2/0G 2-21

22 5. Mintatanterv Levelező tagozat (Sopron, Pápa) 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális gondoskodás története BSASPG01 8/0/G 2-2. Szociális munka elmélete BSASPK02 8/0/K 2-3. Szakmai készségfejlesztés I. * BSAPSG01 0/8/G 2-4. Intézményi gyakorlat I. * BSASPG28 0/8/G 2-5. Szintetizáló szeminárium I. * BSASPG29 0/8/G 2-6. Bevezetés a pedagógiába BSAPEK01 5/0/K 1-7. Neveléstörténet BSATAG01 5/0/G 1-8. Tanácsadás elmélete BSASPG30 5/0/G 2-9. Bevezetés a szociológiába BSATAK10 5/0/K Filozófia BSATAG02 5/0/G Általános- és személyiségpszichológia BSAPSK05 8/0K Általános jogi és közigazgatási ismeretek BSATAK11 5/0/K Közgazdasági ismeretek BSATAK03 5/0/K Anatómia, élettan, egészségtan BSATEK01 8/0/K A rekreáció elmélete BSATEG01 5/0/G Szociálpolitika elmélete és története I BSASPK03 8/0/K Ápolás és gondozás BSATEG02 5/0/G A fenntarthatóság pedagógiája BSATKK01 5/0/K 2 - Összesen: 30 Megjegyzések: * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 22

23 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szakmai készségfejlesztés II.* BSAPSG02 0/8/G 2 BSAPSG01 2. Intézményi gyakorlat II. * BSASPG31 0/8/G 2 3. Szintetizáló szeminárium II. * BSASPG32 0/8/G 2 BSASPG28 BSASPG29 BSASPG28 BSASPG29 4. Nevelésfilozófia BSAPEG01 5/0/G 2 BSAPEK01 5. Kutatásmódszertan BSAPEG02 8/0/G 1-6. Fejlődéspszichológia BSAPSK02 8/0/K 2 7. EU ismeretek BSASPK12 5/0/K 2-8. Etika BSATAK05 8/0/K 2 BSATAG02 9. Családszociológia I. BSASPK04 5/0/K 2 BSATAK Szociálpolitika elmélete és története II. /1/ BSASPG07 8/0/G 3 BSASPK Nevelés és oktatás elmélete I. BSAPEK03 5/0/K 2 BSAPEK Szociális jog Magyarországon és az EU-ban BSATAK06 8/0/K 2 BSATAK A rekreáció gyakorlata* BSATEG03 5/0/G 2 BSATEG01 Összesen 26 Specializáció 3-5 Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 23

24 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociális munka csoportokkal BSASPK05 5/0/K 2 BSASPG01 2. Szociálpedagógia I. BSASPG08 5/0/K 2-3. Intézményi gyakorlat III. * BSASPG33 0/8/G 2 4. Szintetizáló szeminárium III. * BSASPG34 0/8/G 2 BSASPG31 BSASPG32 BSASPG31 BSASPG32 5. Nevelésszociológia BSASPG11 5/0/G 2 BSASPK04 6. Családszociológia II.* BSASPG12 5/0/G 2 BSASPK04 7. Politológia BSATAK07 5/0/K 2-8. Közigazgatási ismeretek BSATAG03 5/0/G 2 BSATAK11 9. Kommunikáció és konfliktuskezelés BSAPSG04 4/4/G 2 BSAPSK Nevelés és oktatás elmélete II. BSAPEK04 5/0/K 2 BSAPEK Testnevelés I.* BSATEA01 0/8/A 0 Kritérium követelmény Összesen 20 Specializáció 5-3 Kötelezően választható tárgyak 2 Szabadon választható tárgyak KV (Info) Megjegyzések: A kötelezően választható tantárgyi elemeket a Differenciált blokk tantárgysorából választhatja a hallgató maximum 27 kredit értékben. A szabadon választható tantárgyi elemeket a Szabadon választható blokk tantárgysorából választhatja a hallgató legalább 10 kredit értékben. Az idegen nyelvet a II. félévtől felkínálja Karunk a Kötelezően választható blokkban. * elméleti tárgyakhoz rendelt szakmai gyakorlatok 24

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben 64 Haász Sándor A tanulmány a hazai szociálpedagógus-képzés új típusú megközelítésére tesz kísérletet, melyben előtérbe kerülnek a kompetencia alapú képzés felsőoktatást érintő mérési és értékelési módszerei.

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév TÁRSADALMI TANULMÁNYOK alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Prof.

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők:

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési (BA) szak 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY 2016/2017. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Gyermek-

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 2 félév 60 kredit 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13.

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13. Melléklet a Kari Tanács 33/2010. KT (04.13.) számú határozatához Abszolutórium (Teljesítendo kredit:190) Alapozó képzés (Teljesítendo kredit:28) elem LSZM100 Filozófia LSZM100 Filozófia LSZM101 A társadalomelmélet

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

M I N T A T A N T E R V

M I N T A T A N T E R V M I N T A T A N T E R V - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK LEVELEZİ TAGOZAT Kötelezı tárgyak: 1. félév SJKSC1011SL Szociális munka alapjai 10 0 0 3 Vizsga SJKSC1021SL Laikus gyakorlat 0 0 5 3 SJKSC1031SL Informatikai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben