SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK"

Átírás

1 SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPSZAK Szakfelelős: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens 1. A szak általános jellemzői A képzési cél: olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. A képzés szerkezete: Képzési terület: Képzési ág: Képzési idő: A modelltanterv alapján A megszerzendő kreditek száma: A diploma megnevezése: A végzettségi szint: A képzés formái: társadalomtudományi szociális 7 aktív félév kreditpont szociálpedagógus alapfokozat (BA) nappali A képzés tartalma: Alapozó törzstárgyak: Szakmai törzstárgyak: Szakmai gyakorlat: A szociális professzió alapjai Társadalom-ismereti modul Pszichológia, pedagógia, élettan modul Közpolitiai-jogi-igazgatási modul Szociális munka és szociálpedagógia modul Szakdolgozat modul Család-, gyermek és ifjúságvédelem (KV B) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel (KV B) Laborgyakorlat (Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok) Terepgyakorlat (Összefüggő terepgyakorlat, Specializációs gyakorlat, Önkéntes segítő munka) 2

3 2. Képesítési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: szociálpedagógus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Educator 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; 3

4 alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak: a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek- és ifjúsági szabadidős- és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és büntetés végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére; a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidőpedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel, képességekkel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 4

5 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): i. Alapozó képzés: kredit Szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; ii. Szakmai törzsanyag: kredit Szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek; 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezi: Labor gyakorlatok, Terepgyakorlatok, és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 5

6 3. Tantervi háló 3.1. Nappali tagozat Szociálpedagógia szak tanulmányi rendszere (BSPEDNBA13) Kód Tantárgy Feltétel Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit ALAPOZÓ SZAKASZ Kötelező tárgyak (A) A szociális professzió alapjai BASP2AG01 Szakmai önismeret fejlesztése 0/2 1 1 e/g 3 BASP2AK01 Szociális munka elmélete 2/1 1 1 v/k 4 BASP2AK02 Bevezetés a szociológiába 2/0 1 1 v/k 3 BASP2AK03 Bevezetés a szociálpedagógiába 1/1 2 2 v/k 3 BASP2AG05 Társadalom-ismereti modul Modulzárás (A szociális professzió alapjai)* A modul tárgyainak e/g 0 BASP1AK01 Filozófiai és etikai ismeretek 2/1 1 1 v/k 3 BASP2AK04 Szociálpolitika I. 2/1 2 2 v/k 3 BASP2AK07 Szociálpolitika II. BASP2AK04 2/1 1 3 v/k 3 BASP2AG10 Közgazdasági alapismeretek 2/0 1 3 BASP2AK08 Romológia 1/1 1 3 v/k 4 BASP2AK09 Európai Unió szociális dimenziói BASP2AK07 2/1 2 4 v/k 3 BASP2AG14 Modulzárás (Társadalom-ismereti modul)* Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológia modulrész A modul tárgyainak v/k e/g 0 BANSZPK01 Bevezetés a pszichológiába 1/1 1 1 v/k 2 BASP2AG06 Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning BASP2AG01 0/2 2 2 e/g 3 BANSZPK02 Személyiség- és szociálpszichológia BANASZPK01 2/0 1 3 v/k 2 BASP1AK06 Mentális-és viselkedészavarok BANASZPK01 1/1 2 4 v/k 2 BANASZPG03 Konfliktuskezelés, mediáció BASP2AG06 1/2 1 5 e/g 3 Pedagógia modulrész BASP1AK03 Bevezetés a pedagógiába 1/1 1 1 e/g 2 BASP1AK04 Életkorok pedagógiája BASP1AK03 1/1 2 2 v/k 3 BASP2AG02 Szabadidő és játékpedagógia BASP1AK03 0/2 2 2 e/g 3 BASP2AG11 Tanácsadás elmélete és gyakorlata 2/1 2 2 e/g 3 BASP2AK10 Fejlesztő pedagógia BASP1AK03 1/1 2 4 v/k 3 BANASZPG04 Környezetvédelem és fenntarthatóság 2/1 1 5 e/k 3 2 6

7 Kód Tantárgy Feltétel Egészség modulrész BASP3AG01 Egészségtan 2/0 1 1 e/g 3 BASP2AG19 ALAPOZÓ SZAKASZ Kötelező tárgyak (A) Modulzárás (Pszichológia, pedagógia és élettan modul)* Közpolitikai-jogi-igazgatási modul A modul tárgyainak Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit e/g 0 BASP2AG03 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek 2/1 1 1 e/g 3 BASP2AK06 Családjogi ismeretek BASP2AG03 1/1 2 2 v/k 3 BASP2AK05 Szociális-és gyermekvédelmi jog BASP2AG03 2/1 1 3 v/k 3 BASP2AK13 Büntetőjog és kriminológia BASP2AG03 1/1 1 5 v/k 3 BASP2AG26 Munka-és társadalombiztosítási jog BASP2AG03 2/1 1 7 e/g 3 BASP2AG27 SZAKMAI TÁRGYAK Kötelező tárgyak (A) Modulzárás (Közpolitikai-jogi-igazgatási modul)* Szociális munka és szociálpedagógia modul A modul tantárgyainak e/g 0 BASP2AK14 Szociális esetmunka BASP2AG05 1/2 1 3 v/k 3 BASP2AK11 Szociálpedagógiai munka az iskolában BASP2AG05 1/1 2 4 v/k 3 BASP2AG12 Szociális munka csoportokkal BASP2AG05 1/2 2 4 e/g 3 BASP2AK12 Közösségi szociális munka BASP2AG05 1/2 1 5 v/k 2 BASP2AK15 Szociális menedzsment BASP2AG05 2/1 1 5 v/k 2 BANSSZPG05 A szociálpedagógia időszerű kérdései BASP2AK03 2/1 1 7 e/g 2 BASP2AG20 Szakdolgozat modul Modulzárás (Szociális munka és szociálpedagógia modul)* A modul tantárgyainak e/g 0 BASP2AG21 Kutatási terv 0/1 1 5 e/g 3 BASP2AG24 Szakdolgozati projekt I. BASP2AG21 0/1 2 6 e/g 3 BASP2AG28 Szakdolgozati projekt II. BASP2AG24 0/1 1 7 e/g 4 7

8 Kód Tantárgy Feltétel Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem BANSSZPG06 Ifjúságpolitika, ifjúságsegítés BASP2AK04 2/1 1 3 e/g 4 BASP1AG01 Drámapedagógia 0/2 1 3 e/g 3 BASP2BK03 Családszociológia és családpolitika BASP2AK07 1/1 2 4 v/k 2 BASP2BK04 Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás BASP2AG05 1/1 2 4 v/k 2 BASP2BG02 Tanulás-segítés BASP1AK03 1/1 1 5 e/g 3 BASP2BG03 A gyermekvédelmi szakellátás BASP2AG05 0/2 1 5 e/g 3 BASP2BK05 Devianciák és megelőzésük 1/2 1 7 v/k 3 BASP2BK06 Gyermekszegénység BASP2AK07 2/1 1 7 v/k 2 BASP2BK07 Munkanélküliség és kezelése BASP2AK07 2/1 1 7 v/k 3 BASP2BK02 Családi életre nevelés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel BASP1AK03 1/2 1 7 v/k 2 BASP2BG05 Modulzárás (Család-, gyermek és ifjúságvédelem) * A modul tantárgyainak e/g 0 Kötelezően választható tárgyak (B) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel BASP2BK01 Szociálpedagógia sérültekkel BASP2AK03 2/1 1 3 v/k 3 BANSSZPG07 Társadalmi struktúra és rétegződés BASP2AK04 2/0 1 3 v/k 4 BASP2AG18 Tanulási képességek fejlesztése BASP1AK03 0/2 2 4 e/g 2 BASP1AK07 Alkalmazott terápiák 0/2 2 4 e/g 2 BASP2AK16 Tehetséggondozás BASP1AK03 0/2 1 5 e/g 3 BASP3AG05 Gyógytestnevelés 1/1 1 5 e/g 3 BASP2AK18 Szociálpedagógiai tevékenység tartós munkanélküliekkel BASP2AG05 2/1 1 7 v/k 3 BASP2AK19 Bűnmegelőzés 2/1 1 7 v/k 2 BASP2AK17 Szenvedélybetegségek és kezelésük BASP1AK06 1/2 1 7 v/k 3 BASP2BG01 Szociális gerontológia BASP2AG05 0/2 1 7 e/g 2 BASP2AG32 Modulzárás (Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel) * A modul tantárgyainak e/g 0 8

9 Szakmai gyakorlatok Kód Tantárgy Feltétel Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit Laborgyakorlat BASP3AG04 Rekreáció 0/2 2 2 e/g 3 BANSSZPG08 Társadalomstatisztikai adatok kezelése 1/1 2 2 e/g 3 BASP2AG15 Kutatásmódszertan BANSSZPG08 1/1 2 4 e/g 3 BASP2AG08 Szociálinformatika BASP2AK01 0/2 2 4 e/g 3 BASP2AG22 Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. BASP2AA01 BASP1AA01 Esetmegbeszélő szeminárium** Szupervízió** BANSSZPG09 BANSSZPG10 BANSSZPG11 Együttes felvétel: BASP2AG25 Együttes felvétel: BASP2AG25 0/2 1 5 e/g 3 0/2 2 6 ai 0 0/1 2 6 ai 0 BASP2AG29 Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat II. BASP2AG25 0/2 1 7 e/g 3 Terepgyakorlat BASP2AG04 Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium I. BANSSZPG09 BANSSZPG10 Módszertani terepgyakorlat esetmunka gyakorlat Módszertani terepgyakorlat csoportokkal végzett szociális munka gyakorlat BANSSZPG11 Közösségi munka - Önkéntes segítő munka Együttes felvétel: BASP2AK14 Együttes felvétel: BASP2AG12 Együttes felvétel: BASP2AK12 BASP2AG25 Összefüggő terepgyakorlat** BASP2AG22 BANSSZPG12 Specializációs gyakorlat BASP2AG31 Modulzárás (Szakmai gyakorlatok: labor-és terepgyakorlat)* BASP2AG25 A modul tantárgyainak 30 óra 30 óra 30 óra 40 óra 300 óra 80 óra 1 1 e/g e/g e/g e/g e/g e/g e/g 0 Szabadon választható tárgyak (C) BANSSZPG13 Szabadon választható tárgy I. 2/0 e/g 2 BANSSZPG14 Szabadon választható tárgy II. 2/0 e/g 2 BANSSZPG15 Szabadon választható tárgy III. 2/0 e/g 2 BANSSZPG16 Szabadon választható tárgy IV. 2/0 e/g 2 BANSSZPG17 Szabadon választható tárgy V. 2/0 e/g 2 Kreditérték összesen: 10 9

10 Szabadon választható tárgyak (C) BSCSPG09 Szakmai identitásfejlesztés I. 2/0 e/g 2 BSCSPG12 Szakmai identitásfejlesztés II. 2/0 e/g 2 BSCSPG13 Szakmai identitásfejlesztés III. 2/0 e/g 2 BSCSPG14 Szakmai identitásfejlesztés IV. 2/0 e/g 2 BSCSPG15 Szakmai identitásfejlesztés V. 2/0 e/g 2 BASP2AG07 Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium II. 30 óra 2 2 e/g 2 * A modulzárás tanegységet az a hallgató veheti fel, aki a modulba tartozó valamennyi tantárgyat teljesítette. ** Az összefüggő terepgyakorlat, az esetmegbeszélő szeminárium és a szupervízió tanegységeket egyidejűleg kell felvenni és teljesíteni. 10

11 4. Mintatanterv nappali tagozat 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Szociális professzió alapjai 1. Szakmai önismeret fejlesztése BASP2AG01 0/2/G 3 2. Szociális munka elmélete BASP2AK01 2/1/K 3 3. Bevezetés a szociológiába BASP2AK02 2/0/K 3 Társadalom-ismereti modul 4. Filozófiai és etikai ismeretek BASP1AK01 2/1/K 3 Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 5. Bevezetés a pszichológiába BANSZPK01 1/1/K 2 Pedagógia modulrész 6. Bevezetés a pedagógiába BASP1AK03 1/1/G 3 Egészség részmodul 7. Egészségtan BASP3AG01 2/0/G 3 Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 8. Általános jogi és közigazgatási ismeretek BASP2AG03 2/1/G 3 Szakmai gyakorlatok Terepgyakorlat 9. Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium I. BASP2AG04 30 óra/g 4 Összesen: 27 11

12 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Előfeltétel ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Szociális professzió alapjai 1. Bevezetés a szociálpedagógiába BASP2AK03 1/1/K 3 2. Modulzárás (A szociális professzió alapjai) BASP2AG05 0/ G 0 A modul tantárgyainak Társadalomismereti modul 3. Szociálpolitika I. BASP2AK04 2/1/K 3 Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 4. Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning BASP2AG06 0/2/G 3 Szakmai önismeret fejlesztése Pedagógia modulrész 5. Életkorok pedagógiája BASP1AK04 1/1/K 3 Bevezetés a pedagógiába 6. Szabadidő és játékpedagógia BASP2AG02 0/2/G 3 Bevezetés a pedagógiába 7. Tanácsadás elmélete és gyakorlata BASP2AG11 2/1/G 3 Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 8. Családjogi ismeretek BASP2AK06 1/1/K 3 Általános jogi és közigazgatási alapismere-tek Szakmai gyakorlatok Terepgyakorlat 9. Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium II. (SZV) BASP2AG07 30 óra/g 2 Laborgyakorlat 10. Rekreáció BASP3AG04 0/2/G Társadalomstatisztikai adatok kezelése BANSSZPG08 1/1/G 3 Összesen: 29 12

13 Ssz. Tantárgyelemek ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Társadalomismereti modul 3. Őszi félév Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Szociálpolitikai II. BASP2AK07 2/1/K 3 Szociálpolitika I. 2. Közgazdasági alapismeretek BASP2AG10 2/0/K 2 3. Romológia BASP2AK08 1/1/K 4 Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 4. Személyiség és szociálpszichológia BANSZPK02 2/0/K 2 Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 5. Szociális és gyermekvédelmi jog BASP2AK05 2/1/K 3 6. Szociális esetmunka BASP2AK14 1/2/K 3 Szakmai gyakorlatok Terepgyakorlat 7. Módszertani terepgyakorlat Esetmunka gyakorlat Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel BANSSZPG09 30 óra/g 3 Összesen: Szociálpedagógia sérültekkel BASP2BK01 2/1/K 3 Bevezetés a pszichológiába Általános jogi és közigazgatási alapismeretek Modulzárás : A szociális professzió alapjai Együttes felvétel: Szociális esetmunka Bevezetés a szociálpedagógiába 9. Társadalmi struktúra és rétegződés BANSSZPG07 2/0/K 4 Szociálpolitika I. Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem Összesen: Ifjúságpolitika, ifjúságsegítés BANSSZPG06 2/1/G 4 Szociálpolitika I. 11. Drámapedagógia BASP1AG01 0/2/G 3 Szabadon választható tárgyak Összesen: 7 2 Összesen: 2 Összes kredit: 29 13

14 4. Tavaszi félév Ssz. Óra Tantárgyelemek Kód vizsga Kr. Előfeltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Kötelező tárgyak (A) Társadalomismereti modul 1. Európai Unió szociális dimenziói BASP2AK09 2/1/K 3 Szociálpolitika II. 2. Modulzárás (Társadalom-ismereti modul) BASP2AG14 0/ G 0 A modul tárgyainak Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pedagógia részmodul 3. Fejlesztő pedagógia BASP2AK10 1/1/K 3 Bevezetés a pedagógiába Pszichológia részmodul 4. Mentális és viselkedészavarok BASP1AK06 1/1/K 2 Bevezetés a pszichológiába SZAKMAI TÁRGYAK Kötelező tárgyak (A) Szociális munka és szociálpedagógia modul 5. Szociálpedagógiai munka az iskolában BASP2AK11 1/1/K 3 Modulzárás : A szociális professzió alapjai 6. Szociális munka csoportokkal BASP2AG12 1/2/G 3 Modulzárás : A szociális professzió alapjai Összesen: 14 Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 7. Kutatásmódszertan BASP2AG15 1/1/G 3 Társadalomstatisztikai adatok kezelése 8. Szociálinformatika BASP2AG08 0/2/G 3 Szociális munka elmélete Terepgyakorlat 9. Módszertani terepgyakorlat Csoportokkal végzett szociális munka gyakorlat BANSSZPG10 30 óra/g 3 Együttes felvétel: Szociális munka csoportokkal Összesen: 9 Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 10. Tanulási képességek fejlesztése BASP2AG18 0/2/G 2 Bevezetés a pedagógiába 11. Alkalmazott terápiák BASP1AK07 0/2/G 2 Összesen: 4 Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem 12. Családszociológia és családpolitika BASP1BK03 1/1/K 2 Szociálpolitika II. 13. Családsegítés és gyermekjóléti BASP2BK04 1/1/K 2 Modulzárás (A szociális professzió alapellátás alapjai) Összesen: 4 Szabadon választható tárgyak 2 Összesen: 2 Összes kredit: 29 14

15 5. Őszi félév Óra Ssz. Tantárgyelemek Kód Kr. Előfeltétel vizsga ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 1. Konfliktuskezelés, mediáció BANASZPG03 1/2 G 3 Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning Pedagógia részmodul 2. Környezetvédelem és fenntarthatóság BANASZPG04 2/1 G 3 Egészség részmodul Modulzárás (Pszichológia, pedagógia és 3. BASP2AG19 0/G 0 élettan modul) Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 4. Büntetőjog és kriminológia BASP2AK13 1/1/K 3 SZAKMAI TÁRGYAK - Kötelező tárgyak (A) Szociális munka és szociálpedagógia modul Közösségi szociális munka 5. BASP2AK12 1/2/K 2 6. Szociális menedzsment BASP2AK15 2/1/K 2 Szakdolgozat modul 7. Kutatási terv BASP2AG21 0/1/G 3 Összesen: 16 Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 8. Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. BASP2AG22 0/2/G 3 Terepgyakorlat Közösségi munka - Önkéntes segítő 9. munka A modul tárgyainak Általános jogi és közigazgatási alapismeretek Modulzárás : A szociális professzió alapjai Modulzárás : A szociális professzió alapjai Módszertani terepgyakorlat esetmunka gyakorlat Módszertani terepgyakorlat csoportokkal végzett szociális munka gyakorlat Közösségi munka önkéntes segítő munka BANSSZPG11 40 óra/g 4 Összesen: 7 Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 10. Tehetséggondozás BASP2AK16 0/2/G 3 Bevezetés a pedagógiába 11. Gyógytestnevelés BASP3AG05 1/1/G 3 Összesen: 6 Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem 12. Tanulás-segítés BASP2BG02 1/1/G 3 Bevezetés a pedagógiába 13. A gyermekvédelmi szakellátás BASP2BG03 0/2/G 3 Szabadon választható tárgyak Összesen: 6 2 Összesen: 2 Összes kredit: 31 Együttes felvétel: Közösségi szociális munka Modulzárás (A szociális professzió alapjai) 15

16 6. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Szakdolgozat modul Kr. Előfeltétel 1. Szakdolgozati projekt I. BASP2AG21 0/1/G 3 Kutatási terv Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat Összesen 3 2. Esetmegbeszélő szeminárium BASP2AA01 0/2/Ai 0 Együttes felvétel: Összefüggő terepgyakorlat 3. Szupervízió BASP1AA01 0/1/G 0 Együttes felvétel: Összefüggő terepgyakorlat Terepgyakorlat 4. Összefüggő terepgyakorlat BASP2AG óra/g 30 Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. Összesen 30 Összes kredit: 33 16

17 Ssz. Tantárgyelemek 7. Őszi félév KÓD Óra vizsga Kr. Előfeltétel ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 1. Munka- és társadalombiztosítási jog BASP2AG26 2/1/G 3 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek 2. Modulzárás (Közpolitikai-jogi-igazgatási BASP2AG27 0/ G 0 A modul tárgyainak modul) Szociális munka és szociálpedagógia modul 3. A szociálpedagógia időszerű kérdései BANSSZPG05 2/1/G 2 Bevezetés a szociálpedagógiába 4. Modulzárás (Szociális munka és BASP2AG20 0/ G 0 A modul tárgyainak szociálpedagógia modul) Szakdolgozat modul 5. Szakdolgozati projekt II. BASP2AG24 0/1/G 4 Szakdolgozati projekt I. Összesen: 9 Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 6. Reflektív szociálpedagógia gyakorlat II. BASP2AG29 0/2/G 3 Összefüggő terepgyakorlat Terepgyakorlat 7. Specializációs gyakorlat BANSSZPG12 80 óra/g 8 Összefüggő terepgyakorlat 8. Modulzárás: (Szakmai gyakorlatok: Labor és Terepgyakorlat) Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 9. Szociálpedagógiai tevékenység tartós munkanélküliekkel BASP2AG31 0/ G 0 A modul tárgyainak Összesen 11 BASP2AK18 2/1/K 3 Modulzárás A szociális professzió alapjai 10. Bűnmegelőzés BASP2AK19 2/1/K Szenvedélybetegségek és kezelésük BASP2AK17 1/2/K 3 Mentális és viselkedészavarok 12. Szociális gerontológia BASP2BG01 0/2/G 2 Modulzárás A szociális professzió alapjai 13. Modulzárás (Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel) BASP2AG32 0/ G 0 A modul tárgyainak Összesen: 10 Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem 14. Devianciák és megelőzésük BASP2BK05 1/2/K Gyermekszegénység BASP2BK06 2/1/K 2 Szociálpolitika II. 16. Munkanélküliség és kezelése BASP2BK07 2/1/K 3 Szociálpolitika II. 17. Családi életre nevelés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel 18. Modulzárás (Család-, gyermek és ifjúságvédelem) BASP2BK02 1/2/K 2 Bevezetés a pedagógiába BASP2BG05 0/ G 0 A modul tárgyainak Összesen: Szabadon választható tárgyak 2 2 Összesen: 4 Összes kredit: 34 Megjegyzések: Diplomát csak azok kaphatnak, akik a képesítési követelmények által megszabott nyelvvizsgával rendelkeznek. 17

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév TÁRSADALMI TANULMÁNYOK alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Prof.

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai desztináció menedzsment Szálloda Team Academy Képzési terület,

Részletesebben

2017-től fölvett hallgatóknak

2017-től fölvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K =

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2017-től felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Mintatantervi háló 2017/2018. tanév őszi félévétől

Mintatantervi háló 2017/2018. tanév őszi félévétől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló Szociálpedagógia szak (BA) BEREGSZÁSZI kihelyezett képzés Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja: PFBNSZP0 (NAPPALI) PFBLSZP0

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETÖZI GAZDÁLODÁS ALAPÉPZÉSI SZA Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Indított akkreditált specializációk (a szak -jában még nem nevesített specializációk): ülgazdasági-vállalkozási EU-integráció

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2017/2018. tanév őszi félévétől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2017/2018. tanév őszi félévétől

2017/2018. tanév őszi félévétől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2017/2018. tanév őszi félévétől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló Szociálpedagógia szak (BA) Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja: PFBNSZP0 (NAPPALI) PFBLSZP0 (LEVELEZŐ) PF-BA-SZPN09 (NAPPALI)

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: képalkotás (Visual Representation) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Részletesebben

A Kari Tanács elfogadta án

A Kari Tanács elfogadta án Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZLOVÁK SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

AJÁNLÓ. Nyíregyházi Egyetem Szociálpedagógia BA szak, Nappali és levelező tagozat 2016

AJÁNLÓ. Nyíregyházi Egyetem Szociálpedagógia BA szak, Nappali és levelező tagozat 2016 AJÁNLÓ Nyíregyházi Egyetem Szociálpedagógia BA szak, Nappali és levelező tagozat 2016 Tedd fel magadnak a kérdést: Jó helyen vagyok? IGEN! BEMUTATKOZÁS A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése,

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy)

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy) SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1 1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA. I. félév

A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA. I. félév A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA 2017/2018. tanév 1. félévétől (2017. szeptembertől) I. félév Kötelező tárgyak (29 kredit) BTSZ101BA Szociális munka I. 2+2 gyak.jegy 5 nincs I. Alapozó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYOK INTÉZETE. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS INTÉZETI TANSZÉK

NYÍREGYHÁZI EGYETEM ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYOK INTÉZETE. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS INTÉZETI TANSZÉK NYÍREGYHÁZI EGYETEM ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYOK INTÉZETE SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS INTÉZETI TANSZÉK http://www.nye.hu/appi/ 2017 MAGUNKRÓL 2017 szeptemberétől a Nyíregyházi Egyetemen (jogelődje:

Részletesebben

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: zenekultúra (Music Culture) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése -

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Kreditpont. Felvétele. típusa

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Kreditpont. Felvétele. típusa Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

2017-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak

2017-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

M I N T A T A N T E R V

M I N T A T A N T E R V M I N T A T A N T E R V - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK LEVELEZİ TAGOZAT Kötelezı tárgyak: 1. félév SJKSC1011SL Szociális munka alapjai 10 0 0 3 Vizsga SJKSC1021SL Laikus gyakorlat 0 0 5 3 SJKSC1031SL Informatikai

Részletesebben

Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018.

Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018. Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17KÖZ006 Anyanyelvi nevelés és módszertan 1 sz 2 8 A

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

2019-től nappali tagozatra felvett hallgatóknak

2019-től nappali tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF= egyéni felkészülés D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

IDŐTERV. SZMTALB2/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka törzsképzés MK-1 Alapozó képzés

IDŐTERV. SZMTALB2/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka törzsképzés MK-1 Alapozó képzés IDŐTERV SZMTALB2/15-16-1 - Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka törzsképzés MK-1 Alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 7 - A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Gyermek-

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Előadáson való. Heti óraszám Típus1 Típus2

Előadáson való. Heti óraszám Típus1 Típus2 ELTE TáTK MINTATANTERV (kiegészítve előadáson való részvétellel) 2017-ben felvetteknek szak, szint: szociális munka, alapképzés munkarend (azaz tagozat): nappali képzés nyelve: magyar szakfelelős/szakigazgató:

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak 2019-től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz =

Részletesebben

2019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak

2019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák: 20-60 kredit a 2 KO

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Tanító BA szak - mintatanterv 2018.

Tanító BA szak - mintatanterv 2018. Tanító BA szak - mintatanterv 2018. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17TAN001 A zene alapjai 1 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ038 Alapozó vizuális

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13.

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13. Melléklet a Kari Tanács 33/2010. KT (04.13.) számú határozatához Abszolutórium (Teljesítendo kredit:190) Alapozó képzés (Teljesítendo kredit:28) elem LSZM100 Filozófia LSZM100 Filozófia LSZM101 A társadalomelmélet

Részletesebben

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: programtervező informatikus (Computer Science) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak 2017-től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz =

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZAKFELELŐS: Dr. habil Lindenbach Ágnes egyetemi tanár Érvényes: 2017/2018. tanév I. félévtől felmenő rendszerben. A tantervet

Részletesebben

Szociális munka BA új előtanulmányi rendje és mintatanterve FSZ képzés elvégzése után, 104 kredites

Szociális munka BA új előtanulmányi rendje és mintatanterve FSZ képzés elvégzése után, 104 kredites Szociális munka BA új előtanulmányi rendje és mintatanterve FSZ képzés elvégzése után, 104 kredites nappali és levelező tagozat Érvényes: 2017 szeptemberétől Utolsó módosítás: 2018. augusztus 14. Szociális

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele.. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele.. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés IDŐTERV SZMTANB3/15-16-1 - Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 7 - A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit - Kötelezően teljesítendő

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A felsőoktatásról szóló 2005. évi évi CXXXIX. törvény 58. (6) értelmében a felsőoktatási intézmény ajánlott

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben