TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár Katalin szakfelelős Kiadja: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Katona György dékán 2

3 TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak 1. A szak általános jellemzői Képesítési és kimeneti követelmények Tantervi háló Mintatanterv nappali tagozat A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben. 3

4 SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPSZAK Szakfelelős: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens 1. A szak általános jellemzői A képzési cél: olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. A képzés szerkezete: Képzési terület: társadalomtudományi Képzési ág: szociális Képzési idő: A modelltanterv alapján 7 aktív félév A megszerzendő kreditek száma: kreditpont A diploma megnevezése: szociálpedagógus A végzettségi szint: alapfokozat (BA) A képzés formái: nappali A képzés tartalma: Alapozó törzstárgyak: Szakmai törzstárgyak: Szakmai gyakorlat: A szociális professzió alapjai Társadalom-ismereti modul Pszichológia, pedagógia, élettan modul Közpolitiai-jogi-igazgatási modul Szociális munka és szociálpedagógia modul Szakdolgozat modul Család-, gyermek és ifjúságvédelem (KV B) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel (KV B) Laborgyakorlat (Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok) Terepgyakorlat (Összefüggő terepgyakorlat, Specializációs gyakorlat, Önkéntes segítő munka) 4

5 2. Képesítési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: szociálpedagógus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Educator 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; 5

6 alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak: a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek- és ifjúsági szabadidős- és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és büntetés végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére; a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidőpedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel, képességekkel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 6

7 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): i. Alapozó képzés: kredit Szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; ii. Szakmai törzsanyag: kredit Szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek; 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezi: Labor gyakorlatok, Terepgyakorlatok, és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 7

8 3. Tantervi háló 3.1. Nappali tagozat Szociálpedagógia szak tanulmányi rendszere (BSPEDNBA13) nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit ALAPOZÓ SZAKASZ Kötelező tárgyak (A) A szociális professzió alapjai BASP2AG01 Szakmai önismeret fejlesztése 0/2 1 1 e/g 3 BASP2AK01 Szociális munka elmélete 2/1 1 1 v/k 4 BASP2AK02 Bevezetés a szociológiába 2/0 1 1 v/k 3 BASP2AK03 Bevezetés a szociálpedagógiába 1/1 2 2 v/k 3 BASP2AG05 Társadalom-ismereti modul Modulzárás (A szociális professzió alapjai)* A modul tárgyainak e/g 0 BASP1AK01 Filozófiai és etikai ismeretek 2/1 1 1 v/k 3 BASP2AK04 Szociálpolitika I. 2/1 2 2 v/k 3 BASP2AK07 Szociálpolitika II. BASP2AK04 2/1 1 3 v/k 3 BASP2AG10 Közgazdasági alapismeretek 2/0 1 3 BASP2AK08 Romológia 1/1 1 3 v/k 4 BASP2AK09 Európai Unió szociális dimenziói BASP2AK07 2/1 2 4 v/k 3 BASP2AG14 Modulzárás (Társadalom-ismereti modul)* Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológia modulrész BANSZPK01 Bevezetés a pszichológiába modulosban Személyiségfejlesztés lélektani alapjai A modul tárgyainak v/k e/g 0 1/1 1 1 v/k 2 BASP2AG06 Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning BASP2AG01 0/2 2 2 e/g 3 BANSZPK02 Személyiség- és szociálpszichológia modulosban Szociális interakciók pszichológiája BANASZPK01 2/0 1 3 v/k 2 BASP1AK06 Mentális-és viselkedészavarok BANASZPK01 1/1 2 4 v/k 2 BANASZPG03 Konfliktuskezelés, mediáció BASP2AG06 1/2 1 5 e/g 3 Pedagógia modulrész BASP1AK03 Bevezetés a pedagógiába 1/1 1 1 e/g 2 BASP1AK04 Életkorok pedagógiája BASP1AK03 1/1 2 2 v/k 3 BASP2AG02 Szabadidő és játékpedagógia BASP1AK03 0/2 2 2 e/g 3 BASP2AG11 Tanácsadás elmélete és gyakorlata 2/1 2 2 e/g 3 BASP2AK10 Fejlesztő pedagógia BASP1AK03 1/1 2 4 v/k 3 BANASZPG04 Környezetvédelem és fenntarthatóság modulosban Fenntarthatóság és környezeti nevelés 2/1 1 5 e/k 3 2 8

9 Egészség modulrész BASP3AG01 Egészségtan 2/0 1 1 e/g 3 BASP2AG19 Modulzárás (Pszichológia, pedagógia és élettan modul)* A modul tárgyainak e/g 0 Kód Tantárgy Feltétel Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit ALAPOZÓ SZAKASZ Kötelező tárgyak (A) Közpolitikai-jogi-igazgatási modul BASP2AG03 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek 2/1 1 1 e/g 3 BASP2AK06 Családjogi ismeretek BASP2AG03 1/1 2 2 v/k 3 BASP2AK05 Szociális-és gyermekvédelmi jog BASP2AG03 2/1 1 3 v/k 3 BASP2AK13 Büntetőjog és kriminológia BASP2AG03 1/1 1 5 v/k 3 BASP2AG26 Munka-és társadalombiztosítási jog BASP2AG03 2/1 1 7 e/g 3 BASP2AG27 SZAKMAI TÁRGYAK Kötelező tárgyak (A) Modulzárás (Közpolitikai-jogi-igazgatási modul)* Szociális munka és szociálpedagógia modul A modul tantárgyainak e/g 0 BASP2AK14 Szociális esetmunka BASP2AG05 1/2 1 3 v/k 3 BASP2AK11 Szociálpedagógiai munka az iskolában BASP2AG05 1/1 2 4 v/k 3 BASP2AG12 Szociális munka csoportokkal BASP2AG05 1/2 2 4 e/g 3 BASP2AK12 Közösségi szociális munka BASP2AG05 1/2 1 5 v/k 2 BASP2AK15 Szociális menedzsment BASP2AG05 2/1 1 5 v/k 2 BANSSZPG05 A szociálpedagógia időszerű kérdései - új BASP2AK03 2/1 1 7 e/g 2 BASP2AG20 Szakdolgozat modul Modulzárás (Szociális munka és szociálpedagógia modul)* A modul tantárgyainak e/g 0 BASP2AG21 Kutatási terv 0/1 1 5 e/g 3 BASP2AG24 Szakdolgozati projekt I. BASP2AG21 0/1 2 6 e/g 3 BASP2AG28 Szakdolgozati projekt II. BASP2AG24 0/1 1 7 e/g 4 9

10 Kód Tantárgy Feltétel Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. Szám. kér. form. Kredit Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem BANSSZPG06 Ifjúságpolitika, ifjúságsegítés - új BASP2AK04 2/1 1 3 e/g 4 BASP1AG01 Drámapedagógia 0/2 1 3 e/g 3 BASP2BK03 Családszociológia és családpolitika BASP2AK07 1/1 2 4 v/k 2 BASP2BK04 Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás BASP2AG05 1/1 2 4 v/k 2 BASP2BG02 Tanulás-segítés BASP1AK03 1/1 1 5 e/g 3 BASP2BG03 A gyermekvédelmi szakellátás BASP2AG05 0/2 1 5 e/g 3 BASP2BK05 Devianciák és megelőzésük 1/2 1 7 v/k 3 BASP2BK06 Gyermekszegénység BASP2AK07 2/1 1 7 v/k 2 BASP2BK07 Munkanélküliség és kezelése BASP2AK07 2/1 1 7 v/k 3 BASP2BK02 Családi életre nevelés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel BASP1AK03 1/2 1 7 v/k 2 BASP2BG05 Modulzárás (Család-,gyermek és ifjúságvédelem) * A modul tantárgyainak e/g 0 Kötelezően választható tárgyak (B) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel BASP2BK01 Szociálpedagógia sérültekkel BASP2AK03 2/1 1 3 v/k 3 BANSSZPG07 Társadalmi struktúra és rétegződés - új BASP2AK04 2/0 1 3 v/k 4 BASP2AG18 Tanulási képességek fejlesztése BASP1AK03 0/2 2 4 e/g 2 BASP1AK07 Alkalmazott terápiák 0/2 2 4 e/g 2 BASP2AK16 Tehetséggondozás BASP1AK03 0/2 1 5 e/g 3 BASP3AG05 Gyógytestnevelés 1/1 1 5 e/g 3 BASP2AK18 Szociálpedagógiai tevékenység tartós munkanélküliekkel BASP2AG05 2/1 1 7 v/k 3 BASP2AK19 Bűnmegelőzés 2/1 1 7 v/k 2 BASP2AK17 Szenvedélybetegségek és kezelésük BASP1AK06 1/2 1 7 v/k 3 BASP2BG01 Szociális gerontológia BASP2AG05 0/2 1 7 e/g 2 BASP2AG32 Modulzárás (Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel) * A modul tantárgyainak e/g 0 10

11 Szakmai gyakorlatok Kód Tantárgy Feltétel Laborgyakorlat Óraszám Ind. szem. Hallg. jav. szem. BASP3AG04 Rekreáció 0/2 2 2 e/g 3 BANSSZPG08 Társadalomstatisztikai adatok kezelése - új 1/1 2 2 e/g 3 BASP2AG15 Kutatásmódszertan BANSSZPG08 1/1 2 4 e/g 3 BASP2AG08 Szociálinformatika BASP2AK01 0/2 2 4 e/g 3 BASP2AG22 Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. BASP2AA01 BASP1AA01 Esetmegbeszélő szeminárium** Szupervízió** BANSSZPG09 BANSSZPG10 BANSSZPG11 Együttes felvétel: BASP2AG25 Együttes felvétel: BASP2AG25 Szám. kér. form. Kredit 0/2 1 5 e/g 3 0/2 2 6 ai 0 0/1 2 6 ai 0 BASP2AG29 Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat II. BASP2AG25 0/2 1 7 e/g 3 Terepgyakorlat BASP2AG04 BANSSZPG09 BANSSZPG10 BANSSZPG11 Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium Módszertani terepgyakorlat esetmunka gyakorlat modulosban is volt Módszertani terepgyakorlat csoportokkal végzett szociális munka gyakorla modulosban is voltt Közösségi munka - Önkéntes segítő munka modulosban is volt Együttes felvétel: BASP2AK14 Együttes felvétel: BASP2AG12 Együttes felvétel: BASP2AK12 BASP2AG25 Összefüggő terepgyakorlat** BASP2AG22 BANSSZPG12 Specializációs gyakorlat modulosban is volt BASP2AG31 Modulzárás (Szakmai gyakorlatok: labor-és terepgyakorlat)* BASP2AG25 A modul tantárgyainak e/g e/g e/g e/g e/g e/g e/g 0 Szabadon választható tárgyak (C) BANSSZPG13 Szabadon választható tárgy I. 2/0 e/g 2 BANSSZPG14 Szabadon választható tárgy II. 2/0 e/g 2 BANSSZPG15 Szabadon választható tárgy III. 2/0 e/g 2 BANSSZPG16 Szabadon választható tárgy IV. 2/0 e/g 2 BANSSZPG17 Szabadon választható tárgy V. 2/0 e/g 2 Kreditérték összesen: 10 * A modulzárás tanegységet az a hallgató veheti fel, aki a modulba tartozó valamennyi tantárgyat teljesítette. ** Az összefüggő terepgyakorlat, az esetmegbeszélő szeminárium és a szupervízió tanegységeket egyidejűleg kell felvenni és teljesíteni. 11

12 4. Mintatanterv nappali tagozat 1. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Helyszín ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Szociális professzió alapjai 1. Szakmai önismeret fejlesztése BASP2AG01 0/2/G 3 saját helyen 2. Szociális munka elmélete BASP2AK01 2/1/K 3 kb. 14 szem. 3. Bevezetés a szociológiába BASP2AK02 2/0/K 3 vid.konf. Társadalom-ismereti modul 4. Filozófiai és etikai ismeretek BASP1AK01 2/1/K 3 saját helyen Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 5. Bevezetés a pszichológiába BANSZPK01 1/1/K 2 saját helyen Pedagógia modulrész 6. Bevezetés a pedagógiába BASP1AK03 1/1/G 3 saját helyen Egészség részmodul 7. Egészségtan BASP3AG01 2/0/G 3 vid.konf. Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 8. Általános jogi és közigazgatási ismeretek BASP2AG03 2/1/G 3 saját helyen Szakmai gyakorlatok Terepgyakorlat 9. Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium BASP2AG04 30 /G 4 saját helyen/ terephelyen Összesen: 27 12

13 2. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra Vizsga Kr. Helyszín ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Szociális professzió alapjai 1. Bevezetés a szociálpedagógiába BASP2AK03 1/1/K 3 2. Modulzárás (A szociális professzió alapjai) BASP2AG05 0/ G 0 A modul tantárgyainak konzultáció az oktatóval Győr-Sopron Társadalomismereti modul 3. Szociálpolitika I. BASP2AK04 2/1/K 3 Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 4. Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning BASP2AG06 0/2/G 3 Szakmai önismeret fejlesztése saját helyen Pedagógia modulrész 5. Életkorok pedagógiája BASP1AK04 1/1/K 3 Bevezetés a pedagógiába 6. Szabadidő és játékpedagógia BASP2AG02 0/2/G 3 Bevezetés a pedagógiába saját helyen 7. Tanácsadás elmélete és gyakorlata BASP2AG11 2/1/G 3 13

14 Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 9. Családjogi ismeretek BASP2AK06 1/1/K 3 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 10. Rekreáció BASP3AG04 0/2/G 3 saját helyen 11. Társadalomstatisztikai adatok kezelése BANSSZPG0 8 1/1/G 3 Összesen: 27 14

15 3. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Helyszín ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Társadalomismereti modul 1. Szociálpolitikai II. BASP2AK07 2/1/K 3 Szociálpolitik a I. 2. Közgazdasági alapismeretek BASP2AG10 2/0/K 2 vid.konf. 3. Romológia BASP2AK08 1/1/K 4 Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 4. Személyiség és szociálpszichológia BANSZPK0 2 2/0/K 2 Bevezetés a pszichológiába vid.konf. Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 5. Szociális és gyermekvédelmi jog BASP2AK05 2/1/K 3 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek 6. Szociális esetmunka BASP2AK14 1/2/K 3 Modulzárás : A szociális professzió alapjai kb. 28 szem. 15

16 Szakmai gyakorlatok Terepgyakorlat 7. Módszertani terepgyakorlat Esetmunka gyakorlat BANSSZPG09 30 /G 3 Együttes felvétel: Szociális esetmunka saját helyen/terephelyen Összesen: 20 Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 8. Szociálpedagógia sérültekkel BASP2BK01 2/1/K 3 Bevezetés a szociálpedag ógiába 9. Társadalmi struktúra és rétegződés BANSSZPG 07 2/0/K 4 Szociálpolitik a I. vid.konf. Összesen: 7 Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem 10. Ifjúságpolitika, ifjúságsegítés BANSSZPG 06 2/1/G 4 Szociálpolitika I. 11. Drámapedagógia BASP1AG01 0/2/G 3 saját helyen Összesen: 7 16

17 Szabadon választható tárgyak 2 Összesen: 2 17

18 4. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Társadalomismereti modul 1. Európai Unió szociális dimenziói BASP2AK09 2/1/K 3 Szociálpolitik a II. 2. Modulzárás (Társadalom-ismereti modul) Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pedagógia részmodul BASP2AG14 0/ G 0 A modul tárgyainak Konzultáció az oktatóval Győr- Sopron 3. Fejlesztő pedagógia BASP2AK10 1/1/K 3 Bevezetés a pedagógiába Pszichológia részmodul 4. Mentális és viselkedészavarok BASP1AK06 1/1/K 2 Bevezetés a pszichológiáb a SZAKMAI TÁRGYAK - Kötelező tárgyak (A) Szociális munka és szociálpedagógia modul 5. Szociálpedagógiai munka az iskolában BASP2AK11 1/1/K 3 Modulzárás : A szociális professzió 18

19 alapjai 6. Szociális munka csoportokkal BASP2AG12 1/2/G 3 Modulzárás : A szociális professzió alapjai kb. 28 szem. Összesen: 14 Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 7. Kutatásmódszertan BASP2AG15 1/1/G 3 Társadalomsta tisztikai adatok kezelése 8. Szociálinformatika BASP2AG08 0/2/G 3 Szociális munka elmélete saját helyen Terepgyakorlat 9. Módszertani terepgyakorlat Csoportokkal végzett szociális munka gyakorlat BANSSZPG /G 3 Együttes felvétel: Szociális munka csoportokkal saját helyen/terephelyen Összesen: 9 19

20 Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 10. Tanulási képességek fejlesztése BASP2AG18 0/2/G 2 Bevezetés a pedagógiába saját helyen 11. Alkalmazott terápiák BASP1AK07 0/2/G 2 saját helyen Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem Összesen: Családszociológia és családpolitika BASP1BK03 1/1/K 2 Szociálpolitika II. 13. Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás BASP2BK04 1/1/K 2 Modulzárás (A szociális professzió alapjai) Összesen: 4 Szabadon választható tárgyak 2 Összesen: 2 20

21 5. Őszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga Kr. Előfeltétel ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Pszichológia, pedagógia és élettan modul Pszichológiai részmodul 1. Konfliktuskezelés, mediáció BANASZPG0 3 1/2 G 3 Kommunikáció és konfliktuskeze lő tréning kb. 28 szem. Pedagógia részmodul 2. Környezetvédelem és fenntarthatóság BANASZPG0 4 2/1 G 3 Egészség részmodul 3. Modulzárás (Pszichológia, pedagógia és élettan modul) BASP2AG19 0/G 0 A modul tárgyainak Konzultáció az oktatóval Győr-Sopron Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 4. Büntetőjog és kriminológia BASP2AK13 1/1/K 3 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek 21

22 SZAKMAI TÁRGYAK - Kötelező tárgyak (A) Szociális munka és szociálpedagógia modul 5. Közösségi szociális munka BASP2AK12 1/2/K 2 Modulzárás : A szociális professzió alapjai kb. 28 szem. 6. Szociális menedzsment BASP2AK15 2/1/K 2 Modulzárás : A szociális professzió alapjai Szakdolgozat modul 7. Kutatási terv BASP2AG21 0/1/G 3 konzultáció az oktatóval Győr- Sopron Összesen: 16 22

23 Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 8. Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. BASP2AG22 0/2/G 3 Módszertani terepgyakorlat esetmunka gyakorlat Módszertani terepgyakorlat csoportokkal végzett szociális munka gyakorlat Közösségi munka önkéntes segítő munka saját helyen Terepgyakorlat 9. Közösségi munka - Önkéntes segítő munka BANSSZPG /G 4 Együttes felvétel: Közösségi szociális munka saját helyen/terephe lyen Összesen: 7 Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 10. Tehetséggondozás BASP2AK16 0/2/G 3 Bevezetés a pedagóiába saját helyen 11. Gyógytestnevelés BASP3AG05 1/1/G 3 Összesen: 6 23

24 Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem 12. Tanulás-segítés BASP2BG02 1/1/G 3 Bevezetés a pedagógiába 13. A gyermekvédelmi szakellátás BASP2BG03 0/2/G 3 Modulzárás (A szociális professzió alapjai) Összesen: 6 saját helyen Szabadon választható tárgyak 2 Összesen: 2 24

25 6. Tavaszi félév Ssz. Tantárgyelemek Kód Óra vizsga ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Szakdolgozat modul Kr. Előfeltétel 1. Szakdolgozati projekt I. BASP2AG21 0/1/G 3 Kutatási terv konzultáció az oktatóval Győr- Sopron Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat Összesen 3 2. Esetmegbeszélő szeminárium BASP2AA01 0/2/Ai 0 Együttes felvétel: Összefüggő terepgyakorlat saját helyen 3. Szupervízió BASP1AA01 0/1/G 0 Együttes felvétel: Összefüggő terepgyakorlat saját helyen Terepgyakorlat 4. Összefüggő terepgyakorlat BASP2AG /G Összesen Reflektív szociálpedagó giai gyakorlat I. terephelyen 25

26 Ssz. Tantárgyelemek ALAPOZÓ SZAKASZ - Kötelező tárgyak (A) Közpolitikai-jogi-igazgatási modul 7. Őszi félév KÓD Óra vizsga Kr. Előfeltétel 1. Munka- és társadalombiztosítási jog BASP2AG26 2/1/G 3 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek 2. Modulzárás (Közpolitikai-jogi-igazgatási modul) Szociális munka és szociálpedagógia modul 3. A szociálpedagógia időszerű kérdései BANSSZPG Modulzárás (Szociális munka és szociálpedagógia modul) Szakdolgozat modul BASP2AG27 0/ G 0 A modul tárgyainak konzultáció az oktatóval Győr- Sopron 2/1/G 2 Bevezetés a szociálpedagógiába BASP2AG20 0/ G 0 A modul tárgyainak konzultáció az oktatóval Győr- Sopron 5. Szakdolgozati projekt II. BASP2AG24 0/1/G 4 Szakdolgozati projekt I. konzultáció az oktatóval Győr- Sopron Összesen: 9 26

27 Szakmai gyakorlatok Laborgyakorlat 6. Reflektív szociálpedagógia gyakorlat II. BASP2AG29 0/2/G 3 Összefüggő terepgyakorlat saját helyen Terepgyakorlat 7. Specializációs gyakorlat BANSSZPG Modulzárás: (Szakmai gyakorlatok: Labor és Terepgyakorlat) Kötelezően választható tárgyak (A) Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 9. Szociálpedagógiai tevékenység tartós munkanélküliekkel 80 /G 8 Összefüggő terepgyakorlat saját helyen/terephelyen BASP2AG31 0/ G 0 A modul tárgyainak konzultáció az oktatóval Győr- Sopron Összesen BASP2AK18 2/1/K 3 Modulzárás A szociális professzió alapjai 10. Bűnmegelőzés BASP2AK19 2/1/K Szenvedélybetegségek és kezelésük BASP2AK17 1/2/K 3 Mentális és viselkedészavarok kb. 28 szem. 12. Szociális gerontológia BASP2BG01 0/2/G 2 Modulzárás A szociális professzió alapjai saját helyen 27

28 13. Modulzárás (Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel) BASP2AG32 0/ G 0 A modul tárgyainak konzultáció az oktatóval Győr- Sopron Kötelezően választható tárgyak (B) Család-, gyermek és ifjúságvédelem Összesen: Devianciák és megelőzésük BASP2BK05 1/2/K 3 kb. 28 szem. 15. Gyermekszegénység BASP2BK06 2/1/K 2 Szociálpolitika II. 16. Munkanélküliség és kezelése BASP2BK07 2/1/K 3 Szociálpolitika II. 17. Családi életre nevelés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel 18. Modulzárás (Család-, gyermek és ifjúságvédelem) BASP2BK02 1/2/K 2 Bevezetés a pedagógiába kb. 28 szem. BASP2BG05 0/ G 0 A modul tárgyainak konzultáció az oktatóval Győr- Sopron Összesen: Szabadon választható tárgyak 2 2 Összesen:

29 Megjegyzések: Diplomát csak azok kaphatnak, akik a képesítési követelmények által megszabott nyelvvizsgával rendelkeznek. 29

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév TÁRSADALMI TANULMÁNYOK alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Prof.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13.

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13. Melléklet a Kari Tanács 33/2010. KT (04.13.) számú határozatához Abszolutórium (Teljesítendo kredit:190) Alapozó képzés (Teljesítendo kredit:28) elem LSZM100 Filozófia LSZM100 Filozófia LSZM101 A társadalomelmélet

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

M I N T A T A N T E R V

M I N T A T A N T E R V M I N T A T A N T E R V - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK LEVELEZİ TAGOZAT Kötelezı tárgyak: 1. félév SJKSC1011SL Szociális munka alapjai 10 0 0 3 Vizsga SJKSC1021SL Laikus gyakorlat 0 0 5 3 SJKSC1031SL Informatikai

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Gyermek-

Részletesebben

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés IDŐTERV SZMTANB3/15-16-1 - Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 7 - A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit - Kötelezően teljesítendő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A felsőoktatásról szóló 2005. évi évi CXXXIX. törvény 58. (6) értelmében a felsőoktatási intézmény ajánlott

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben