SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali Bölcsészettudományi Kar 7 félév z oklevélhez szükséges kreditek száma: z összes kontakt óra száma 2100 Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. z intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. szak képzési és kimeneti követelményei: 1. z alapképzési szak megnevezése: szociális munka 2. z alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: B) szakképzettség: szociális munkás a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág: szociális 5. képzési idő félévekben: 7 félév 6. z alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 6.5. gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 7. z alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését 1

2 szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. szociális képzési ág közös kompetenciái z alapfokozattal rendelkezők ismerik: tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. z alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek: a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére; a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére; az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére; az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására; a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. z alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak: a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére; az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra. szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 2

3 8. törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): alapozó képzés: kredit szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom - és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek; szakmai törzsanyag: kredit a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált kötelezően választandó szakmai modulok. 9. Szakmai gyakorlat: szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. z intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: z alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 11. Záróvizsga-követelmények záróvizsga előfeltétele Záróvizsgát azok a hallgatók tehetnek, akik a szociális munka szak képesítési és kimeneti előírásainak megfelelően a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket maradéktalanul teljesítették (abszolutórium), valamint az egyetemi és tanszéki szabályoknak (formai és tartalmi szempontból) mindenben megfelelő diplomamunkájukat benyújtották. diplomamunka érdemjegyének legalább elégséges (2) eredményűnek kell lennie. záróvizsga teljesítésének ideje szociális munka (B) szakon tanulmányaikat befejező hallgatók leghamarabb a képzés 7. félévének (őszi szemeszter) vizsgaidőszakában záróvizsgázhatnak. záróvizsga-bizottság összetétele Záróvizsgát a hallgatók kizárólag záróvizsga-bizottság előtt tehetnek. záróvizsga-bizottság három tagból áll: az elnök mellett két bizottsági tag vesz részt a vizsgáztatásban, egyikük a hallgató témavezetője. záróvizsga szerkezete, formája z alapszakos (B) záróvizsga a szociális munka alapképzési szak ismeretanyagát és az ehhez kapcsolódó kompetenciákat értékeli. vizsga két részből áll, a diplomamunka védéséből és a komplex szóbeli vizsgából. diplomamunka védése: a témavezető és az opponens által értékelt dolgozatot a szakdolgozónak a záróvizsga-bizottság előtt meg kell védenie. védés folyamán a jelöltnek bizonyítania kell, hogy képes a szociális munka egy-egy szakterületének, témakörének önálló feldolgozására; kellően jártas a szakirodalom használatában, melynek segítségével képes szakszerűen bemutatni az általa választott tudományos témakör elméleti összefüggéseit, kutatási eredményeit, módszereit; képes a tárgyszerű véleményalkotásra. 3

4 Ennek keretében a dolgozat szerzője rövid, tézisszerű összefoglalást ad munkájáról, majd válaszol a záróvizsga-bizottság tagjai által feltett kérdésekre. komplex szóbeli vizsga: az alapozó- és törzsképzés keretében elsajátított két tantárgycsoport: a társadalom- és szociálpolitika, valamint a szociális munka ismereteinek szintézis-jellegű számonkérése. hallgatók mindkét témakörből egy-egy tételt húznak, majd azt rövid felkészülés után szóban kifejtik. záróvizsga értékelése záróvizsga-bizottság tagjai a záróvizsga mindkét részét (diplomamunka védése, komplex szóbeli vizsga) ötfokozatú osztályzattal értékelik. záróvizsga végleges minősítését az egyes részvizsgák eredményeinek számtani átlaga képezi. jelölt záróvizsgája akkor sikeres, ha mindkét elemének az osztályzata külön-külön legalább elégséges. mennyiben a záróvizsga bármelyik részének eredménye elégtelen, a záróvizsgát a hallgatónak meg kell ismételnie. záróvizsga ismétlése a mindenkor hatályos egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden egyéb, fentiekben nem szabályozott kérdésben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzata az irányadó. komplex záróvizsga tematikája I. Társadalom- és szociálpolitika jóléti állam fogalmi keretei - kialakulásának történeti, filozófiai és politikai háttere. jóléti rezsimek típusai, berendezkedési formái és ezek történeti átalakulásai. jóléti államok válságai ( 68, olajválságok, neoliberális -neokonzervatív mozgalmak és reakciók), a globalizáció és a poszt-indusztrializmus hatásai új-bal és új-jobb ideológiai reakciók. szociálpolitikai ellátások gazdasági és jóléti összefüggései - adók, elvonások és szociális transzferek Demográfiai és szociológiai változások - a hagyományos jóléti rendszer sarokköveinek válsága (nyugdíj, társadalombiztosítás, egészségügy, oktatás, stb.). szegénység fogalma és formái. z egyenlőtlenségi mérőszámok főbb típusai és jellemzői. szegénység történelmileg változó kategóriái. hazai ki a szegény? - probléma értelmezési keretei. társadalmi kirekesztés és kirekesztődés elméleti, történeti alapjai, nemzetközi folyamatok, összefüggések. Tipikus szegénységi kockázatok Magyarországon. tartós és az átmeneti szegénység természete és dinamikája. szociális alapellátási és szakellátási formák sajátosságai (jogosultságok, finanszírozás, célcsoport, hatékonyság). családi és anyasági ellátások rendszere, az ellátások típusai, céljai. betegség-rokkantság problémájának szociálpolitikai kezelése (ellátási formák, rehabilitáció, finanszírozási sajátosságok) z időskori ellátások rendszere (jogosultságok, rászorultság, ellátási szintek). társadalmi egyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci státus összefüggései szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika kölcsönhatása z aktív és passzív munkaerő-piaci programok 4

5 tartósan munka nélkül lévő csoportok jellemzői, munkaerőpiaci integrációs eszközök z államszocializmus jóléti politikája és a rendszerváltás utáni szociálpolitika összehasonlítása. rendszerváltás szociális hatásai és szociálpolitikai következményei II. Szociális munka szociális munka, mint hivatás a szociális munka professzióvá válása. Kompetenciák, értékek, értékrend, etika a szociális munkában. szociális munka új definíciója és a szociális munka tevékenységi területei (célok, szerepek, elvek). problémamegoldás technikái és a sok szempontú feltárás. szociális diagnózis lényege. segítő beszélgetés készségei, a hatékony kommunikáció és kapcsolatteremtés. Krízisintervenció és változásmenedzselés a szociális munkában. jól működő család jellemzői és a családi élet szakaszai. feltáró interjú lényege és a családgondozásban használt családterápiás elemek: hipotézisalkotás, cirkuláris kérdések, neutralitás. rendszerszemléletű családgondozás és a családterápiás irányzatok. csoportmunka módszerei, a csoportok típusai, szerveződésük és céljaik. csoportok kommunikációs és interakciós mintái és gyakorlati elvei. lapvető csoportdinamikai sajátosságok. csoport tervezésének és elindításának lépései. csoport vezetéséhez szükséges elméleti ismeretek. vezetési stílus hatásai a csoport működésére. közösségfejlesztés és a közösségi munka kialakulásának nemzetközi és magyarországi sajátosságai. közösségi munka elméleti háttere. közösségfejlesztés és a közösségi munka módszerei, a társadalmi aktivizálás lehetőségei. közösségi munka folyamata. közösségi munka menedzselése, szervezeti keretei és finanszírozási sajátosságai. Fogyatékossággal élők a társadalomban: szegregáció-integráció. fogyatékossággal élőkkel és családjaikkal folytatott szociális munka, a rehabilitáció sajátosságai. tudáshoz és iskolázáshoz jutás egyenlőtlenségei és következményei. szociális helyzet, az iskolai teljesítmény és a kudarcok közötti összefüggések. z esélyegyenlőtlenségek mérséklése az iskolai szociális munka preventív eszközeivel. Egészség életmód szociális helyzet. népesség egészségi állapotának egyenlőtlenségei, ezek kialakulását befolyásoló tényezők. tartós betegekkel folytatott szociális munka sajátosságai. romák élethelyzete Magyarországon. Szembenállás, előítélet, diszkrimináció. romákkal folytatott szociális munka sajátosságai, forrásai, nehézségei és dilemmái. Területi és települési egyenlőtlenségek. Szociális munka faluhelyen, tanyán, a kistérségek és a régiók fejlesztésében. Ellátástervezés szolgáltatásfejlesztés. SZOCIÁLIS MUNK SZK KREDITLISTÁJ lapozó tantárgyak BTSZ101B Szociális munka I. 2+2 koll BTSZ102B Szociális munka gyakorlat I. 3 gyj (36 kredit) 5

6 BTSZ103B Szociológia I. 1+1 koll BTSZ104B Magyar társadalom I. 1+1 koll BTSZ105B Közgazdaságtudomány 1+1 koll BTSZ106B Társadalom- és szociálpolitika I. 1+1 gyj BTSZ107B Jogi ismeretek I. 1+1 koll BTSZ207B Jogi ismeretek II. 2 koll. 2 BTSZ107B 2. BTSZ205B Jogi ismeretek a szociális munkában I. 1+1 koll. 3 BTSZ107B 2. BTSZ108B Pszichológia I. (a pszichológia főbb területei) 1+1 koll BTSZ110B Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I. 2 koll BTSZ109B Információs technológiai ismeretek a szociális munkában 2 gyj Szakmai törzsanyag Kötelező tárgyak BTSZ204B Magyar társadalom II. 1+1 gyj. 3 BTSZ104B 2. BTSZ404B Magyar társadalom III. 2 gyj. 2 BTSZ204B 4. BTSZ304B Pedagógia a szociális munkában 2 gyj BTSZ206B Társadalom- és szociálpolitika II. 1+2 gyj. 4 BTSZ106B 2. BTSZ306B Társadalom- és szociálpolitika III. 1+1 koll. 3 BTSZ206B 3. BTSZ406B Társadalom- és szociálpolitika IV. 1+1 gyj. 3 BTSZ306B 4. BTSZ203B Szociológia II. 2 gyj. 2 BTSZ103B 2. BTSZ303B Szociológia III. 1+1 gyj. 3 BTSZ203B 3. BTSZ305B Jogi ismeretek a szociális munkában II. 2 koll. 3 BTSZ205B BTSZ207B 3. BTSZ405B Jogi ismeretek a szociális munkában III. 2+1 koll. 4 BTSZ305B 4. BTSZ307B Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában II. 2 koll. 3 BTSZ110B 3. BTSZ503B Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában III. 2+1 koll. 4 BTSZ307B 5. BTSZ208B Pszichológia II. 1+1 koll. 3 BTSZ108B 2. BTSZ308B Pszichológia III. 2 koll. 3 BTSZ208B 3. BTSZ201B Szociális munka II. 2+2 gyj. 5 BTSZ101B 2. BTSZ301B Szociális munka III. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B 3. BTSZ401B Szociális munka IV. 1+1 koll. 3 BTSZ301B 4. BTSZ501B Szociális munka V. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B 5. BTSZ601B Szociális munka VI. 3+2 gyj.. 6 BTSZ201B 6. BTSZ202B Szociális munka gyakorlat II. 3 gyj. 3 BTSZ102B 2. BTSZ302B Szociális munka gyakorlat III. 3 gyj. 3 BTSZ202B 3. BTSZ402B Szociális munka gyakorlat IV. 3 gyj. 3 BTSZ302B 4. BTSZ502B Szociális munka gyakorlat V. 6 gyj. 4 BTSZ402B 5. BTSZ503B Szociális munka gyakorlat V. előkészítő és feldolgozó szeminárium 2 gyj. 2 BTSZ401B 5. BTSZ602B Szociális munka gyakorlat VI. 3 gyj. 3 BTSZ502B 6. BTSZ403B Segítő kapcsolatok pszichológiája 1+2 gyj. 4 BTSZ308B 4. BTSZ504B Szakdolgozat I. 2 gyj. 5 BTSZ210B 5. BTSZ603B Szakdolgozat II. 2 gyj. 15 BTSZ504B 6. Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai Kötelezően választható tárgyak (134 kredit) (104 kredit) (30 kredit választása kötelező) BTSZ801B Ágazati szociálpolitika 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ802B Szegénység, társadalmi kirekesztettség 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ803B Társadalomstatisztika 2+0 koll. 3 BTSZ805B Gerontológia 0+2 gyj 2 BTSZ110B BTSZ807B Kvantitatív és kvalitatív módszerek a szociológiában I. 2+2 koll. 3 BTSZ203B BTSZ808B Szociális munka egyénekkel és családokkal I. 1+0 gyj 2 BTSZ201B BTSZ809B Iskolai szociális munka 1+0 gyj 2 BTSZ201B 6

7 BTSZ810B Szociális munka egyénekkel és családokkal II. 0+2 gyj 2 BTSZ 808B BTSZ811B Egészségügyi szociális munka 1+2 koll 4 BTSZ201B BTSZ812B Kvantitatív és kvalitatív módszerek a szociológiában II. 2+2 koll 4 BTSZ203B BTSZ813B Menedzsment 1+2 gyj 4 BTSZ814B Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal 2+2 gyj 4 BTSZ201B BTSZ815B Szociális intézmények menedzsmentje 0+2 gyj 2 BTSZ816B Bevezetés az EU tanulmányokba 2+0 koll. 2 BTSZ817B Esélyegyenlőségi politika 2+2 koll. 4 BTSZ201B Gyakorlat BTSZ701B Szociális munka gyakorlat (VII. félév) 36 Gyj. 30 BTSZ602B BTSZ603B 7. (30 kredit) Szabadon választható tárgyak (10 kredit) Kritériumkövetelmények BTSZ209B Szakmai készségfejlesztés I. 2 láírás 2. BTSZ309B Szakmai készségfejlesztés II. 2 láírás 3. BTSZ407B Szakmai készségfejlesztés III. 2 láírás 4. BTSZ702B Esetmegbeszélés* 4 láírás BTSZ602B BTSZ603B 7. Idegen nyelv 4 láírás 1-6. Idegen nyelv 4 láírás 1-6. Idegen nyelv 4 láírás 1-6. Szaknyelv 3 láírás 1-6. Szaknyelv 3 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. BTSZ210B BTSZ101B Szigorlat (Szociális munka I -II; Társadalom- és BTSZ202B Szig.jegy szociálpolitika I-II.) BTSZ106B 2. BTSZ206B BTSZ703B Záróvizsga Zv.jegy 7. * z Esetmegbeszélés c. tárgyat a VII. félévben kell felvenni a Szociális munka gyakorlata VII. c. tárggyal párhuzamosan. 7

8 SZOCIÁLPOLITIKI LPISMERETEK SPECILIZÁCIÓ KREDITLISTÁJ Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel BTSZ101B Szociális munka I. 2+2 koll. 5 BTSZ102B Szociális munka gyakorlat I. 3 gyj. 3 BTSZ106B Társadalom- és szociálpolitika I. 1+1 gyj. 3 BTSZ204B Magyar társadalom II. 1+1 gyj. 3 BTSZ104B BTSZ206B Társadalom- és szociálpolitika II. 1+2 gyj. 4 BTSZ106B BTSZ306B Társadalom- és szociálpolitika III. 1+1 koll. 3 BTSZ206B BTSZ406B Társadalom- és szociálpolitika IV. 1+1 gyj. 3 BTSZ306B BTSZ201B Szociális munka II. 2+2 gyj. 5 BTSZ101B BTSZ301B Szociális munka III. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B BTSZ401B Szociális munka IV. 1+1 koll. 3 BTSZ301B BTSZ501B Szociális munka V. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B 38 kredit Orientációs tárgyak, választható modulok( 12 kredit kötelező) BTSZ403B Segítő kapcsolatok pszichológiája 1+2 gyj. 4 BTSZ801B Ágazati szociálpolitika 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ802B Szegénység, társadalmi kirekesztettség 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ805B Gerontológia 0+2 gyj 2 BTSZ809B Iskolai szociális munka 1+0 gyj 2 BTSZ201B BTSZ814B Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal 2+2 gyj 4 BTSZ201B BTSZ815B Szociális intézmények menedzsmentje 0+2 gyj 2 BTSZ817B Esélyegyenlőségi politika 2+2 koll. 4 BTSZ201B ÖSSZESEN 50 KREDIT 8

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben