Építész osztatlan ötéves szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építész osztatlan ötéves szak"

Átírás

1 Építész osztatlan ötéves szak Budapest, december 1

2 Tartalomjegyzék I. Adatlap 3 Mellékletek: az Egyetemi Tanács határozata 4 Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás 5 Szándéknyilatkozat megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatásáról 7 Az intézményvezet4 nyilatkozata a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitásról 7 II. A szakindítási kérelem indoklása A képzési kapacitás bemutatása 8 III. A mesterképzési szak tanterve (és a i programok leírása) 10 IV. A képzés személyi feltételei IV/1. A szakfelel4s, a szakirány felel4sök és a záróvizsgatárgyak felel4sei IV/2. Tantárgylista ak felel4sei, oktatói V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 2

3 I. Adatlap 1. A kérelmez4 fels4oktatási intézmény neve, címe: Budapesti M:szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, M:egyetem rkp Kari tagozódású fels4oktatási intézmény esetén a képzésért felel$s kar megnevezése: Építészmérnöki Kar 3. Az indítandó mesterszak megnevezése: építész (osztatlan ötéves) 4. Az oklevélben szerepl4 szakképzettség megnevezése: építészmérnök (MSc) 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése építész tervez4 szakirány szerkezeti szakirány 6. A képzési id4; a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 10 félév, 300 kredit az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaid4n) belül a tanórák (kontaktórák) száma: 4200 (félévenként 14 oktatási héttel számolva) a szakmai gyakorlat id4tartama és jellege: 4 hét építéshelyi és 8 hét tervez4irodai gyakorlat 7. A szak indításának tervezett id$pontja: szeptember 8. A szakért felel$s oktató megnevezése és aláírása: Dr. Becker Gábor egyetemi tanár 9. Dátum, és az intézmény felel$s vezet$jének megnevezése és cégszer1 aláírása Budapest, december Dr. Becker Gábor dékán Dr. Molnár Károly rektor 10. Az adatlap mellékletei; Az intézményi tanács támogató javaslata A mesterszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás 3

4 II. A szakindítási kérelem indoklása A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási el$zményei az intézményben Hazánkban legrégebb óta és a közelmúltig egyedül a Budapesti M:szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán folyt építészmérnök képzés. A jogel4d József Nádor M:egyetemen 1871-ben indult meg oktatás az Építészeti és Mérnöki Osztályon, az els4 oklevelet 1875-ben adták ki. Az építészképzés kezdeteit a 19. századvég kimagasló alkotói, Budapest városképének kialakítói, mint pl. Steindl Imre (a Parlament tervez4je), Hauszman Alajos (a Királyi Vár új szárnyai és a M:egyetem épületeinek tervez4je) és Schulek Frigyes (a Mátyás templom és a Halászbástya mestere) határozták meg. Szinte minden jelent4s magyar építész a nagy hagyományokkal rendelkez4 Karunkon végzett. Itt tanít (oktatóként vagy óraadóként) az ország építészeinek színe-java, aktív egyetemi tanáraink között jelenleg 3 Kossuth-díjas építész található. A nagy építészek mellett a m:szaki tudományok kiváló m:vel4i és neves tanáregyéniségei is kivették szerepüket az oktatásból: Czakó Adolf, Csonka Pál, Pelikán József, Gábor László, stb. Jelenleg is két m:szaki területen tevékenyked4 egyetemi tanárunk akadémikus. 2. Az új típusú szakon végz4k iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehet4ség szerinti bemutatásával/dokumentálásával Az építészmérnöki diplomával rendelkez4k igen sok területen helyezkedhetnek el: els4sorban építész tervez4ként, településtervez4ként, szerkezettervez4ként, e mellett ingatlanfejleszt4ként, beruházóként, a kivitelezési munka irányítójaként, m:szaki ellen4reként; a közigazgatásban-államigazgatásban igazgatási és hatósági munkakörben; épít4ipari termékeket gyártó-forgalmazó, épít4ipari szolgáltató cégeknél, ingatlanpiaci és biztosítási szakemberként, a m:emlékvédelemben, épületfenntartási és felújítási területen és még számos munkakörben. A felsorolt területeken az ország egész területén jelent4s igény van diplomával rendelkez4 szakemberekre. A BME által végzett követéses felmérések azt mutatják, hogy az építészmérnöki diplomával rendelkez4 frissen végzettek túlnyomó része azonnal (1-2 hónapon belül), de mindegyikük fél éven beül el tud helyezkedni a saját szakmájában. Mivel a szakma különböz4 területein számos munkakört alacsonyabb (technikum, f4iskola, stb.), ill. nem szakirányú végzettséggel rendelkez4k töltenek be, jelent4s tartalék van még a meglév4 munkakörök min4ségi cseréjével járó elhelyezkedési lehet4ségekben is. 3. A kiemelked4 képesség: hallgatók alkalmasságát figyel4, azt el4mozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása A át az évszázados hagyományokon túl jelent4s szellemi kapacitást jelent4 oktatói állománya is determinálja a kiemelked4 tehetségekkel való foglalkozásra. Célkit:zésünk, hogy a Karról kerüljenek ki az ország legjobban képzett építészei-építészmérnökei. Ezért továbbra is jelent4s súlyt helyezünk m:vészeti és m:szaki téren egyaránt az elméleti alapokra és a magas színvonalú tervezés-oktatásra. A képzés 4

5 jelenlegi formája a hallgató oktatásba való belépést4l folyamatosan a tehetséggondozásra épül. A két szakirány lehet4vé teszi, hogy mind az építészeti tervezés, mind a m:szaki területek iránt érdekl4d4 hallgatók magas szint: képzést kapjanak. A komplex tervezési feladatok és a diplomaterv készítése során a hallgató az érdekl4désének megfelel4 területen önálló feladat készítésével mélyülhet el a szakma egy speciális részében. Oktatási programunk önmagában biztosítja, hogy a képzésben résztvev4 hallgatók tanulmányaik elvégzése után képesek legyenek bekapcsolódni a már meglév4 és az általunk indítani tervezett posztgraduális képzésekbe. A képzést kiegészítik a TDK munkák: a hallgatók mind m:szaki, mind m:vészeti területen további alkotó jelleg: szakmai tevékenységet folytathatnak oktatóik támogatásával-irányításával. 4. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehet4ségének bemutatása Az osztatlan 5 éves építész MSc szak célja olyan okleveles építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a település- és területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, ezen belül elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti- és szerkezettervezési feladatait, megtervezzék, megszervezzék, irányítsák és ellen4rizzék ezek építését, épületfenntartási- és felújítási feladatokat végezzenek el, m:emlékvédelmi feladatokat lássanak el, képzettségüknek megfelel4 elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak, ellássák szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását. A külön jogszabályokban el4írt szakmai gyakorlat után különféle szakterületekre szóló tervez4i jogosultságot kapjanak. A képzésben résztvev4k a szakon belül egy konkrét szakmai területen feladatok önálló megoldására készülnek fel, és képessé válhatnak a szakra épül4 PhD és DLA képzésben való részvételre. A szakra épül4 PhD és DLA iskolák az Építészmérnöki Karon akkreditált formában már m:ködnek. 5. A fels4oktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon; a tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva) Az Építészmérnöki Karon évek óta kb. 240 államilag finanszírozott, és költségtérítéses (részben másoddiplomás) építészmérnök hallgató kezdi meg nappali tagozaton a tanulmányait. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Kar rendelkezésére álló infrastruktúra és oktatói állomány ekkora létszámú hallgatóság oktatására megfelel4. 6. Intézményi képzési el4zmények esetén az indítandó szak kimenetének és a korábbi egyetemi végzettségi színvonalnak az összevetése, a megfelelés konkrét bemutatása (a korábbi egyetemi képzés tartalmával és kimeneti elvárásaival való összevetés) A képzés bizonyos tartalmi és metodikai változtatásokkal lényegében a hagyományos 5 éves építészmérnök-képzés jogutódja, ami els4sorban tervezési feladatok ellátására képez. 7. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (el4zményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) A képzés 5 éves, el4zményként elfogadható alapszak nem értelmezhet4. 5

6 III. A mesterképzési szak tanterve és a i programok leírása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv szakirányok, azok bemutatása, kredit-tartalma Szakmai gyakorlat: 4 hét építés helyszíni, 8 hét tervez4irodai komplex gyakorlat. 3. Kompetenciák A képzés célja olyan építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a település- és területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, ezen belül elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti és szerkezettervezési feladatait, megtervezzék, megszervezzék, irányítsák és ellen4rizzék ezek építését, épületfenntartási és -felújítási feladatokat végezzenek, m:emlékvédelmi feladatokat lássanak el, képzettségüknek megfelel4 elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak, ellássák szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását, továbbá alkalmasak legyenek tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. a) A mesterképzési szakon szerezhet4 ismeretek: - az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó m:vészetek, technológiák és tudományok ismerete, (Építészettörténet 1-6., M:emlékvédelem, M:vészettörténet, Magyar építészettörténet 1-2.,) - az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatok ismerete, valamint annak a szükségszer:ségnek a megértése, hogy az épületeket és a közöttük lév4 teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani, (Bevezetés az építészetbe, Építészet alapjai, Lakóépülettervezés 1-2., Középülettervezés 1-2., Munkahelyek építészete 1-2., Várostervezés 1-2., Tervezés módszertan, Tervezéselmélet) - a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges írásos dokumentumok megfogalmazásának képessége, a tervezéshez szükséges vizsgálatok elvégzési módszereinek ismerete, (tervezési tárgyak) - a tartó- és épületszerkezet-tervezés, a kivitelezés, az épülettervezéssel összefügg4 mérnöki problémák, valamint az elterjedt szerkezeti anyagok ismerete,(bevezetés a tartószerk.tervezésbe, Statika, Szilárdságtan 1-2.,Tartószerkezetek modelezése, Különleges tartószerkezetek, Vasbeton tartók, Acél és fatartók, Épületszerkezettan bevezet4, épületszerkezettan 1-8., Építéskivitelezés 1-5.) - az épületszerkezetek, épületfizikai problémák, és az épületek funkciói összefüggéseinek ismerete; az egészséges, komfortos és a környezeti hatások ellen védelmet nyújtó körülmények kialakításához szükséges ismeretek, (Épületszerkezettan bevezet4, épületszerkezettan 1-8., Épületfizika, Épületgépészet 1-2., Komplex tervezés 1-3.) - az épületmegvalósítási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, követéséhez és ellen4rzéséhez szükséges m:szaki, gazdasági, min4ségügyi, jogi ismeretek és azok együttes alkalmazása, (Építéskivitelezés 1-5., Mikroökönómia, Makroökonómia, Építésgazdaságtan, Építési jog) - a tervez4i elképzelések épületekké formálásában résztvev4 társszakmák, szervezetek, az építési jogszabályok, hatósági eljárások megfelel4 ismerete ahhoz, hogy a koncepciótervb4l minden szükséges információt tartalmazó teljes kiviteli tervdokumentáció készüljön, (tervezési tárgyak, Kiskomplex, Komplex tervezés1-3.) - alapvet4 hardver és szoftver ismeretek, számítógép és mérnöki programok kezelése, legalább egy CAAD program felhasználói szint: alkalmazása, (Építész informatika 1-3.) 6

7 - a környezetvédelem, a min4ségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelel4sség, a munkahelyi egészség és biztonság, a m:szaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvet4 ismeretei, (Építéskivitelezés 1-5., Mikroökönómia, Makroökonómia, Építésgazdaságtan, Építési jog) - alapvet4 kommunikációs ismeretek, beleértve legalább egy idegen nyelven a m:szaki dokumentáció megértését is. (tervezési tárgyak, Kiskomplex, Komplex tervezés1-3., Diplomatervezés) 7

8 IV. A képzés személyi feltételei 1. A szakfelels, a szakirány felelsök és a záróvizsgatárgyak felelsei Felel4sök neve és a felel4sségi típus ( szf: szakfelel s, szif: szakirányfelel s, zvf: záróvizsgatárgy felel4s) Tudományos fokozat /cím 8 Munkakör Munkaviszony alapszak felel4se felel4se a szakon / az intézményben Becker Gábor szf, zvf Dr. habil egy. tan. T 2 3 Cságoly Ferenc szif, zvf DSc egy. tan. T 2 Domokos Gábor szif, zvf akadémikus egy. tan. T 2 Mez4s Tamás zvf CSc egy. tan. T 5 Gyulai Judit zvf Dr. egy. doc. T 4 alapozó tárgya k szak mai 2. Tantárgylista ak felelsei, oktatói A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Oktató neve (A blokkjában els ként a felel sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A oktatói Munka-kör Munkaviszony A el4adója Gyakorl ati foglalko zást tart felel4se a szakon / az intézményben Ábrázoló geometria 1 Szoboszlai Mihály PhD egy. doc. T I N 4 Ábrázoló geometria 2 Szoboszlai Mihály PhD egy. doc. T I N 4 Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe Kollár László akad. egy. tan. T I I 4 Bevezetés az építészetbe Benk4 Melinda PhD egy. adj. T I N 4 Bevezetés az épületszerkezettanba Vörös Ferenc DLA, Dr. hab egy. tan. T I I 1 Építész informatika 1 Ledneczki Pál PhD egy. doc. T I I 1 Építész informatika 2 Szoboszlai Mihály PhD egy. doc. T I N 4 Épületfizika Zöld András DSc. egy. tan. T I I 1 Matematika E1 Barabás Béla PhD egy. doc. T I I 2 Matematika E2 Barabás Béla PhD egy. doc. T I I 2 Statika Domokos Gábor akad. egy. tan. T I N 2 Szilárdságtan 1 Sajtos István PhD egy. doc. T I N 2 Szilárdságtan 2 Domokos Gábor akad. egy. tan. T I N 3 Az építészet kezdetei, népi építészet (Éptört.1) Istvánfi Gyula Dr.hab egy. tan. T I N 1 Építésgazdaságtan Mályusz Levente PhD egy. doc. T I N 1 Építéskivitelezésszervezés 1 Gyulay Judit Dr. egy. doc. T I N 4 Építéskivitelezésszervezés 2 Gyulay Judit Dr. egy. doc. T I N 4 Építéskivitelezésszervezés 3 Vattai Zoltán PhD egy. doc. T I N 1 Építész informatika 3 Szoboszlai Mihály PhD egy. doc. T I N 4 Építészet alapjai Varga Tamás DLA egy. doc. T I I 3 Építészettörténet 2 Mez4s Tamás CSc egy. tan. T I N 5 Építészettörténet 3 Krähling János CSc egy. doc. T N N 5

9 A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Oktató neve (A blokkjában els ként a felel sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A oktatói Munka-kör Munkaviszony A el4adója Gyakorl ati foglalko zást tart felel4se a szakon / az intézményben Építészettörténet 4 Krähling János CSc egy. doc. T I N 5 Építészettörténet 5 Kalmár Miklós PhD egy. doc. T I N 5 Épít4anyagok Józsa Zsuzsanna PhD egy. doc. T I I 3 Épületgépészet 1 Majoros András PhD egy. tan. T I 1 Épületgépészet 2 Kontra Jen4 PhD egy. doc. T I N 1 Épületszerkezettan 1 László Ottó CSc egy. tan. T I N 1 Épületszerkezettan 2 Korom Pál PhD egy. doc. T I I 1 Épületszerkezettan 3 Becker Gábor Dr., habil egy.tan. T I I 3 Épületszerkezettan 4 J. Koronkay Andrea PhD egy. doc. T I I 1 Középülettervezés 1 Cságoly Ferenc DSc egy. tan. T I N 2 Középülettervezés 2 Balázs Mihály DLA egy. doc. T N I 1 Lakóépülettervezés 1 Perényi Tamás DLA egy. doc. T I N 4 Lakóépülettervezés 2 Perényi Tamás DLA egy. doc. T I I 4 Magyar építészettörténet 1 Krähling János CSc egy. doc. T I N 5 Magyar építészettörténet 2 Kalmár Miklós PhD egy. doc. T I N 2 Munkahelyek építészete 1 Koris János DLA egy. doc. T I N 4 Munkahelyek építészete 2 Koris János DLA egy. doc. T I I 4 Rajz 1 Tari Gábor PhD egy. adj. T N I 5/2 Rajz 2 Tari Gábor PhD egy. adj. T N I 5/2 Rajz 3 Tari Gábor PhD egy. adj. T N I 5/2 Rajz 4 Tari Gábor PhD egy. adj. T N I 5/2 Rajz 5 Tari Gábor PhD egy. adj. T N I 5/2 Tartószerkezetek modellezése Sajtos István PhD egy. doc. T I I 3 Térkompozíció Fejérdy Péter DLA egy. adj. T N I 5 Tervezésmódszertan Cságoly Ferenc DSc egy. tan. T I N 2 Városépítészet 1 Locsmándi Gábor PhD.egy. doc. T I N 4 Városépítészet 2 Pálfy Sándor DLA egy. tan. T I N 4 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Oktató neve (A blokkjában els4ként a felel4sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A oktatói Munkakör Munkaviszony A el4adója Gyakorlati foglalkozást tart felel4se a szakon / az intézmény ben Acél/fa tartók E Armuth Miklós PhD egy. doc. T I I 1 Építéskivitelezésszervezés 4 Gyulay Judit Dr. egy. doc. T I N 4 9

10 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Építéskivitelezésszervezés 5 Oktató neve (A blokkjában els4ként a felel4sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím 10 A oktatói Munkakör Munkaviszony A el4adója Gyakorlati foglalkozást tart felel4se a szakon / az intézmény ben Gyulay Judit Dr. egy. doc. T I N 4 Építészettörténet 6 Mez4s Tamás CSc egy. tan. T N N 5 Épít4anyagok 2 Józsa Zsuzsanna PhD egy. doc. T I I 3 Épít4anyagok 3 Józsa Zsuzsanna PhD egy. doc. T I I 3 Épületszerkezettan 5 Petró Bálint DSc egy. tan. T I I 2 Épületszerkezettan 6 Petró Bálint DSc egy. tan. T I I 2 Épületszerkezettan 6S Becker Gábor Dr.habil egy. tan. T I N 3 Épületszerkezettan 7 Hunyadi Zoltán CSc egy. doc. T I I 1 Épületszerkezettan 8 Becker Gábor Dr.habil egy. tan. T I N 3 Geodézia Ádám József akad. egy. tan. T I N 1 Különleges tartószerkezetek T Kollár László akad. egy. tan. T I I 4 Különleges tartószerkezetek S Kollár László akad. egy. tan. T I I 4 M:vészettörténet 1 Simos Mariann CSc egy. doc. T N N 2 M:vészettörténet 2 Mez4s Tamás CSc egy. tan. T N N 5 Rajz 6 Molnár Csaba DLA egy. adj. T N I 5 Rajz 7 Molnár Csaba DLA egy. adj. T N I 5 Balogh Balázs DLA, egy. tan. T N I 5/10 Rajz 8 Dr.habil Balogh Balázs DLA, egy. tan. T N I 5/10 Rajz 9 Dr.habil Talajmechanika-alapozás Farkas József DSc egy. tan. T I I 1 Tervezés elmélet Kapitány József DLA egy. doc. T I I 1 Vasbeton tartók Kollár László akad. egy. tan. T I I 4 Kiskomplex T Közép Tsz. Sugár Péter DLA egy. adj. T N I 2 Kiskomplex T Lakó Tsz. Perényi Tamás DLA egy. doc. T I N 4 Kiskomplex T Ipar Tsz. Koris János DLA egy. doc. T I I 4 Kiskomplex T Urb. Tsz. Locsmándi Gábor PhD egy. doc. T I N 4 Tanszéki terv (Bels4ép.) Közép Tsz. Major György DLA egy. doc. T n i 2 Tanszéki terv (Bels4ép.) Lakó Tsz. Varga Tamás DLA egy. doc. T I I 3 Tanszéki terv (Bels4ép.) Ipar Tsz. Koris János DLA egy. doc. T I I 4 Tanszéki terv (Bels4ép.) Urb. Tsz. Locsmándi Gábor PhD egy. doc. T I N 4 Tanszéki terv (Körny.terv) Közép Tsz. Major György DLA egy. doc. T N I 2 Tanszéki terv (Körny.terv) Lakó Tsz. Varga Tamás DLA egy. doc. T I I 3 Tanszéki terv (Körny.terv) Ipar Tsz. Vasáros Zsolt DLA egy. adj. T I I 1 Tanszéki terv (Körny.terv) Urb. Tsz. Locsmándi Gábor PhD egy. doc. T I N 4 Komplex tervezés T1- Közép.Tsz. Fejérdy Péter DLA egy. doc. T I I 5

11 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Komplex tervezés T2- Közép Tsz. Komplex tervezés S1- Közép Tsz. Komplex tervezés S2- Közép Tsz. Komplex tervezés S3- Közép Tsz. Komplex tervezés T1- Urban. Tsz. Komplex tervezés T2- Urban. Tsz. Komplex tervezés S1- Urban. Tsz. Komplex tervezés S2- Urban. Tsz. Komplex tervezés S3- Urban. Tsz. Komplex Tervezés T1- Lakó Tsz. Komplex Tervezés T2- Lakó Tsz. Komplex Tervezés S1- Lakó Tsz. Komplex Tervezés S2- Lakó Tsz. Komplex Tervezés S3- Lakó Tsz. Komplex Tervezés T1- Ipari Tsz. Komplex Tervezés T2- Ipari Tsz. Komplex Tervezés S1- Ipari Tsz. Komplex Tervezés S2- Ipari Tsz. Komplex Tervezés S3- Ipari Tsz. Komplex Tervezés T1- Éptört. Tsz. Komplex Tervezés T2- Éptört. Tsz. Komplex Tervezés S1- Éptört. Tsz. Komplex Tervezés S2- Éptört. Tsz. Komplex Tervezés S3- Éptört. Tsz. Komplex Tervezés T1- Rajzi Tsz. Komplex Tervezés T2- Rajzi Tsz. Komplex Tervezés S1- Rajzi Tsz. Oktató neve (A blokkjában els4ként a felel4sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A oktatói Munkakör Munkaviszony A el4adója Gyakorlati foglalkozást tart felel4se a szakon / az intézmény ben Fejérdy Péter DLA egy. doc. T I I 5 Sugár Péter DLA egy. adj. T N I 2 Fejérdy Péter DLA egy. adj. T I I 5 Fejérdy Péter DLA egy. adj. T I I 5 Pálfy Sándor DLA egy. tanár T I I 4 Pálfy Sándor DLA egy. tanár T I I 4 Benk4 Melinda PhD egy. adj. T I I 4 Benk4 Melinda PhD egy. adj. T I I 4 Benk4 Melinda PhD egy. adj. T I I 4 Vincze László DLA egy. doc. T I I 5 Vincze László DLA egy. doc. T I I 5 Vincze László DLA egy. doc. T I I 5 Vincze László DLA egy. doc. T I I 5 Vincze László DLA egy. doc. T I I 5 Dobai János DLA egy. doc. T I I 5 Dobai János DLA egy. doc. T I I 5 Dobai János DLA egy. doc. T I I 5 Dobai János DLA egy. doc. T I I 5 Dobai János DLA egy. doc. T I I 5 Kalmár Miklós PhD egy. doc. T I N 5 Kalmár Miklós PhD egy. doc. T I N 5 Simos Mariann CSc egy. doc. T N N 2 Mez4s Tamás CSc egy. tan. T N N 5 Mez4s Tamás CSc egy. tan. T N N 5 Balogh Balázs DLA, Dr.habil egy. tan. T N I 5/10 Balogh Balázs DLA, egy. tan. T N I 5/10 Dr.habil Molnár Csaba DLA egy. adj. T N I 5 11

12 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Komplex Tervezés S2- Rajzi Tsz. Komplex Tervezés S3- Rajzi Tsz. Diplomatervezés- Közép.Tsz. Diplomatervezés- Urban.Tsz. Diplomatervezés - Ipari Tsz. Diplomatervezés - Lakó Tsz. Diplomatervezés Éptört. Tsz. Diplomatervezés - Rajzi Tsz. Oktató neve (A blokkjában els4ként a felel4sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A oktatói Munkakör Munkaviszony A el4adója Gyakorlati foglalkozást tart felel4se a szakon / az intézmény ben Molnár Csaba DLA egy. adj. T N I 5 Molnár Csaba DLA egy. adj. T N I 5 Lenzsér Péter DLA egy. doc. T N I 1 Pálfy Sándor DLA egy. tan. T I N 4 Lázár Antal DLA egy. tan. T N I 1 Perényi Tamás DLA egy. doc. T I I 4 Kalmár Miklós PhD egy. doc. T I N 5 Balogh Balázs DLA, Dr.habil egy. tan. T N I 5/10 EGYÉB GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Oktató neve (A blokkjában els4ként a felel4sét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A oktatói Munkakör Munkaviszony A el4adója Gyakorlati foglalkozást tart felel4se a szakon / az intézményben Építési jog E Bankó Sándor Dr. egy. adj. T I N 1 Filozófia Margitay Tihamér CSc egy. tan. T I N 2/4 Makroökonómia Meyer Dietmar CSc egy. tan. T I N 2/4 Mikroökonómia Meyer Dietmar CSc egy. tan. T I N 2/4 Település- és városszociológia Csizmady Adrienne PhD egy. doc. T I N 1/2 Tudományos fokozat / cím: PhD vagy CSc, DSc, akadémikus. (2006. december 31-ig a dr. univ cím a tudományos fokozatot kiváltja). Munkakör: (egyetemi / f4iskolai) tanár, egy. doc., adjunktus, tanársegéd; tudományos (f4)munkatárs; egyéb Munkaviszony : Teljes munkaid4ben foglalkoztatott határozott vagy határozatlan idej: munkaviszony, ill. közalkalmazotti jogviszony T Egyéb (részmunkaid4ben foglalkoztatott, megbízási szerz4désessel foglalkoztatott, stb.) E 12

13 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 1. Országosan elismert tudományos m1hely vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvet4 K+F / m:vészeti terület bemutatása A án a képzés sajátosságának megfelel4en (a m:szaki és a m:vészeti jelleg: terület 50-50%-os megoszlása) jelent4s építészeti tanáregyéniségek és m:szaki szakemberek oktatnak. Itt tanít (oktatóként vagy óraadóként) az ország építészeinek színe-java, aktív egyetemi tanáraink között jelenleg 3 Kossuth-díjas építész található. A képzés jellegéb4l adódóan számos képz4m:vész grafikus és fest4 is oktat pl. a Rajzi Tanszéken. A nagy építészek mellett a m:szaki tudományok kiváló m:vel4i és neves tanáregyéniségei is képviselve vannak. M:szaki területen dolgozó munkatársaink szinte minden jelent4s magyar beruházás tervezésében valamilyen formában részt vesznek. Jelent4s kutatásokat folytató szakmai m:helyek is kialakultak: jelenleg is két m:szaki területen tevékenyked4 egyetemi tanárunk akadémikus. Például a kompozit anyagú szerkezetek méretezésér4l szóló, világviszonylatban ismert szakkönyv egyik társszerz4je a kar tanára, és a szerkezeti mechanika több biológiai és nanotechnológiai alkalmazásáról is születtek a karon nemzetközi publikációk. 2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra 2.1 A BME 9 db f4s el4adó teremmel, 19 db f4s el4adó teremmel és 176 db f4s tanteremmel rendelkezik. Összességében ez elegend4 a BME oktatási tevékenységéhez. A tantermeknek az egyes képzésekhez való rendelését az oktatási rektorhelyettes felügyelete alatt m:köd4 bizottság végzi, amelynek minden karról van tagja. 2.2 A hallgatók számára hozzáférhet4 számítástechnikai infrastruktúra Az oktatási célokat szolgáló számítástechnikai infrastruktúra tagozódása hasonló az Egyetem felépítéséhez. Vannak: egyetemi kezelésben lév4 számítástechnikai eszközök, amelyekhez minden beiratkozott hallgató hozzáférhet (EISZK, EISZK-HSZK), kari kezelési informatikai laborok, tanszéki használatú szervergépek, munkaállomások, PC számítógépek. Ez a számítástechnikai eszközpark az egyetemi lokális számítógép-hálózatra csatlakozik, mely egy redundáns kialakítású Gigabit-Ethernet gerinchálózatra épül, 10 Gbps sebesség: kicsatlakozással. Az egyetemi kezelés: oktatási célokat szolgáló számítógéppark és hálózat üzemeltet4je az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) és ennek alárendeltségében m:köd4 Hallgatói Számítógép Központ (HSZK). Az EISZK felügyeli és üzemelteti az egyetemi lokális számítógép-hálózatot, valamint az összegyetemi célokat szolgáló szerverszámítógépeket. Ezekr4l b4vebb információk a Web címen találhatók. Dolgozóink és hallgatóink telefonvonalon keresztül (pl. otthonról) is rákapcsolódhatnak az egyetemi hálózatra, elolvashatják elektronikus leveleiket, hozzáférnek az Internethez. Ehhez a technikai hátteret az egyetemi access server, az asterix.bme.hu nev: 13

14 Cisco AS5300 típusú eszköz biztosítja, valamint távközlési szolgáltatók access serverei. Az asterix 100 db MICA modemet tartalmaz, és ISDN vonalakon kapcsolódik a telefonhálózathoz. Mind az asterix, mind az igénybe vett távközlési szolgáltatók access serverei képesek fogadni maximum 56 kbit/s sebesség: analóg modemes hívásokat, valamint 64 vagy 128 kbit/s sebesség: ISDN adathívásokat. A díjtalan szolgáltatás szeptember 23-tól az ország egész területén elérhet4. A Hallgatói Számítógép Központ (HSZK) 20 gépteremb4l áll, melyekben db PC bázisú számítógép üzemel. Összesen 272 db számítógép áll a hallgatók rendelkezésére napi 13 órás nyitva tartással. Ezen felül 5 db napi 24 órás elérhet4ség: szervergép WIN, UNIX, Novell platformokon. A HSZK m:ködésér4l b4vebb információk a Web címen találhatók. Ennek megfelel4 a Központ szoftver ellátottsága DOS és Windows XP operációs rendszereken adatbázis- és táblázatkezel4, C és Pascal fordítók, fejleszt4i rendszerek, rajzoló, matematikai, statisztikai, modellez4 és szimulációs programok állnak a hallgatók rendelkezésére. (pl.: Archicad 6.5 francia, Archicad 9.0, AutoCAD 2006) A központ a karok szakoktatásának támogatására is igénybe vehet4, az ehhez szükséges szoftvereket esetenként a karoknak kell biztosítaniuk. 60 jelent4sebb program használható 2.3 Könyvtár ellátottság A Budapesti M:szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos M:szaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) az ország legnagyobb m:szaki könyvtára. Az országos feladatkör:, nyilvános szak- és egyetemi könyvtár szolgáltatásokat nyújt a m:szaki, gazdasági, élettelen természettudományi és társadalomtudományi területeken az oktatás, kutatás és hallgatók, valamint valamennyi érdekl4d4 számára. A könyvtár m 2 területen, 7 olvasóteremben 520 fér4helyen, 65 nyilvános olvasói számítógépes hozzáféréssel, több mint 2 millió dokumentummal, kötetes szabadpolcos állománnyal, 3400 kurrens folyóirattal, 5000 elektronikus folyóirattal szolgálja olvasóit. A könyvtárban mintegy 100 adatbázis (CD-ROM, internetes/online) áll az érdekl4d4k rendelkezésére. Az Egyetem campus-án 5000 végpont van a szakirodalmi adatbázisok eléréséhez. A BME OMIKK-ban valamennyi könyvtári munkafolyamat az ALEPH integrált számítógépes rendszer segítségével végzik. A könyvtár szolgáltatásai munkanapokon 9-20 h között vehet4k igénybe. URL: A központi könyvtár mellett az oktatók és a hallgatók rendelkezésére állnak a különböz4 tanszéki könyvtárak is, melyekben kurrens folyóiratok is kölcsönözhet4k. 2.4 A szak elvégzéséhez idegen nyelvi követelmények teljesítését segít4 infrastruktúra A BME hallgatónak nyelvtanulását biztosítja a Nyelvi Intézet, amelynek mintegy 90 oktatója van. A nyelvoktatás hatékonyságát segítik a rendelkezésre álló nyelvi laborok. A BME Nyelvi Intézetének színvonalát jelzi, hogy egyetemi feladatai mellett országos akkreditált vizsgaközpontként is m:ködik. 14

15 2.5 A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segít4 szolgáltatások, juttatások A M:egyetem a hallgatók írásos anyagokkal való minél jobb ellátottsága érdekében 1991 óta Egyetemi Tankönyv és Jegyzetbizottságot m:ködtet. A bizottság az oktatási rektorhelyettes tanácsadó testülete, tagjai a karok jegyzetfelell4sei és a hallgatók képvisel4i. A BME saját kiadója a M:egyetemi Kiadó. Itt történik az új jegyzetek szerkesztése. A Kiadó el4állítja (el4állíttatja) a jegyzeteket a karok által igényelt példányszámban. Az egyetemnek saját könyvesboltja van, ahol a jegyzeteken kívül a tanulásban jól használható könyvek is beszerezhet4k. 2.6 A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció Az egységes és hatékony tanulmányi adminisztráció érdekében a BME 2003.december hó óta Központi Tanulmányi Hivatalt üzemeltet. A tanulmányi eredmények nyilvántartása a Neptun.Net tanulmányi adminisztráció rendszerben történik. A rendszer üzemeltetését az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ 6 f4s Hallgatói Rendszerek Csoportja végzi. A hallgatók és oktatók a Neptun rendszer szolgáltatásait az Interneten keresztül is elérhetik. 2.7 A BME 1993 óta használja a kreditrendszert, ma már minden képzésben. Az ebben szerzett tapasztaltok megkönnyítik az egyetem számára a kétciklusú képzés bevezetését. 15

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése

A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁYOK CETRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMSZERTUDOMÁY ÉS KÖRYEZETGAZDÁLKODÁS KAR A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE 2011. 02. 14. https://portal.agr.unideb.hu/karok/mek/sajat_oldalak/termeszetvedelmi_mernoki_bsc_alapszak/index.html

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZL EKEDÉSMÉRNÖ KI ÉS JÁRMŰMÉRNÖ KI KAR Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2013 1. A felsőoktatási intézmény neve, címe; BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM. Népegészségügy: Kar. Komplex rehabilitáció mesterszak (MSc)

DEBRECENI EGYETEM. Népegészségügy: Kar. Komplex rehabilitáció mesterszak (MSc) DEBRECENI EGYETEM Népegészségügy: Kar Komplex rehabilitáció mesterszak (MSc) Komplex rehabilitáció mesterszak Szerezhető fokozat: mesterfokozat (master; MSc) Szerezhető szakképzettség: okleveles rehabilitációs

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

Építészeti Ábrázolás Tanszék

Építészeti Ábrázolás Tanszék Építészeti Ábrázolás Tanszék Bárdné Feind Teréz Csabay Bálint Fejér Tamás Ledneczki Pál Strommer László Szoboszlai Mihály Gyakorlat: Bárdné Feind Teréz Barna Gergely Batta Imre Csabay Bálint Demeter Balázs

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata A Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete* 3. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2007. JÚLIUS

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Beszámoló szakképzési hozzájárulási támogatás felhasználásáról

Beszámoló szakképzési hozzájárulási támogatás felhasználásáról Beszámoló szakképzési hozzájárulási támogatás felhasználásáról Támogató: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Támogatás összege:

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004) Pályázati felhívás Budapest, 2004. november 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN Kása Zoltán, kasa@cs.ubbcluj.ro Robu Judit, robu@cs.ubbcluj.ro Varga Ibolya, ivarga@cs.ubbcluj.ro Babes-Bolyai Tudományegyetem, Matematika

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet)

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet) MEZİGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS KÉPZÉS A JÁRMŐ-ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK ÚJ KÉPZÉSE Mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsıoktatási szakképzés (3+1 félév, nappali és levelezı

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 Az emberi erõforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirõl

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai Győr 2010 1 1/2010. (02.17.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak. Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet

ELTE, matematika alapszak. Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet ELTE, matematika alapszak Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet Matematika alapszak szerkezete 1. év NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 50 fő INTENZÍV Kb 30 fő matematikai elemző 2. és

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2014.10.22 12:28.17 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Félúton Bologna felé avagy átmenet, zavarokkal

Félúton Bologna felé avagy átmenet, zavarokkal 704 kutatás közben hez való tartozásnak tekinthető, mely az identitás kifejezésének és ápolásának fontos színtere. Ennek a folyamatnak az eredményeként a fiúk és a lányok olvasási és templomba járási szokásai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Dr. Szász Gábor, Csuka Antal: A Mechanika oktatási módszerei különböz képzési formában

Dr. Szász Gábor, Csuka Antal: A Mechanika oktatási módszerei különböz képzési formában Dr. Szász Gábor, Csuka Antal: A Mechanika oktatási módszerei különböz képzési formában Tömör összefoglaló A szerzk BSc-szint mszaki mechanikát oktatnak a Gábor Dénes Fiskola (GDF) Mszaki Menedzser Szakán

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

Tájékoztató levél és tematika Tűzvédelmi tervezési szakmérnöki képzés

Tájékoztató levél és tematika Tűzvédelmi tervezési szakmérnöki képzés Tájékoztató levél és tematika Tűzvédelmi tervezési szakmérnöki képzés A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke és e 2015. februári kezdéssel indítja

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink!

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK Az önértékelő jelentésben az egyes minőségértékelési szempontoknál a Debreceni

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben