BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL"

Átírás

1 BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII El(fad6: Tarne Stuber Eva Mell.: Szakert(fi ertekellis Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILV mos allis napirendje A donteshozatal minositett tiibbseget igenyej! Tiirgy: Dontes kotvenykibocsatasr6l ElOkeszito: Penziigyi es Gazdasagi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag ElOterjesztes Bekescsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek majus 27. napjan tartand6 iilesere Tisztelt KozgyiiLes! Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a 4/2011. (II. 28.) onk. rendelettel fogadta el a evi koltsegvetest. A k6ltsegvetesben valamennyi beveteli forrast figyelembe veve a eyre tervezett beruhiizasok es fellijitasok megval6sitasahoz ezer Ft kiilso forras igenybevetele szerepel, amely dontes szerint kotvenykibocsatas, illetoleg fejlesztesi celli hitelfelvetel lehet. A hivatkozott k6ltsegvetesi rendelet 6. melleklete bemutatja az 6nkormanyzat tobb eyre athliz6d6 kotelezettsegeit kozgyiilesi hatarozatok, valamint a rendelkezesre all6 informaci6k alapjan. A k6zgyiiles a marciusi iilesen elfogadta Bekescsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzata evekre sz6l6 gazdasagi programjat. A 169/2011. (III. 25.) k6zgy. hatarozattal j6vahagyott dokumentum 1. szamli mellekleteben attekintesre es osszefoglalasra keriiltek a nyertes palyazatok 6nerosziiksegletei, a k6zelj6vo elkepzelesei, valamint a beruhazasokra es fellijitasokra vonatkoz6 korabbi k6zgyiilesi hatarozatok penziigyi vonzatai. A hivatkozott melleklet a fejlesztesi elkepzeltlsek feliilvizsgalatat k6vetoen keriilt osszeiillitasra, azonban igy is a k6zgyiilesi d6ntesekkel alatamasztott feladatok onereje ezer Ft-ot, a tovabbi elkepzeleseket is figyelembe veve a fedezetsziikseglet ezer Ft-otjelent. A k6zgyiiles elott februarban, a koltsegvetesi rendelet megalkotasakor, marciusban a Gazdasagi program elfogadasakor es jelenleg is a kovetkezo valasztasi lehetoseg all: - Szinte valamennyi beruhazasi es fellijitasi feladat megval6sitasat leallitja, a nyertes piilyazatok nagy reszet visszamondja, vagy - a feliilvizsgalt fejlesztesek megval6sitasahoz kiilso forrast, k6tveny, illetoleg hitel formajaban von be, vallalva az ad6ssagszolgalati terhek novekedeset.

2 2 A kiizgyiiles - figyelembe veve a kiiltsegvetes finanszirozasi igenyet, valamint a Gazdasagi programban bemutatott es elfogadott fejlesztesi elkepzeleseket - mareiusi iilesen ezer Ft, illetve ezer forintnak megfelel6 EURO alapu kiitvenykiboesatasra vonatkoz6 ajantati felhivasr61 diintiitt. A 168/2011. (III. 25.) kiizgy. hatarozattal elfogadott el6terjesztesben bemutatasra keriiltek a kiils6 forrasok (kiitveny, hitel) igenybevetelehez kapesol6d6 el6nyiik es hatranyok. Az elfogadott ajanlati felhivas alapjan az ajanlatok ertekelesenek, ezaltal a kiils6 forras bevonasara vonatkoz6 diintes meghozatalanak hataridejeiil a majusi kiizgyiites id6pontja lett meghatarozva. Mellekeljiik a zartkiirii kiitvenykiboesatasra vonatkoz6 ertekelest, amelyet penziigyi szakert6kent a Budapest Priv-Invest Kft. keszitett el. Megallapithat6, hogy a evben mind az altalanos gazdasagi helyzet, mind az iinkormanyzati szektor finanszirozasa jelent6sen mas kepet mutat, mint a evben. A kamatszint jelent6sen magasabb, ezert megfontoland6, hogy a ezer Ft iisszegii kiils6 forras el6teremtese ne esak kiitvenykiboesatas utjan tiirtenjen. U gyanakkor a mar hivatkozott mareiusi el6terjesztesben bemutattuk, hogy az iinkormanyzat szamara melyek azok az el6nyiik, amelyet kizar6lag a kiitvenykiboesatas segitsegevel tud ervenyesiteni. A penziigyi szakert6i ertekelesben megfogalmazottakon llihnen6en a ket, ajanlatot tett penzintezettel folytatott egyeztetesek soran a kiivetkez6 megallapitasok sziilettek: 1. Erste Bank Hungary Zrt. A kiitveny felhasznalasara vonatkoz6an a bank a szigoru el6irasokt61 a forras iinkormanyzat reszere tiirten6 biztositasa kapesan nem tud eltekinteni (a forras lehivasa esak szerz6desek, szamlak beadasa utan lehetseges, ugyanolyan szigoruan, mint egy fejlesztesi eelhitelnel). A bank esak az Eur6pai Uni6s palyazatokhoz kapesol6d6 iiner6t hajland6 a kiitvenyb61 finanszirozni, azaz nines megoldva a tisztan iiner6s felhalmozasi kiadasok finanszirozasa. A befektetesen elert hozamokkal kapesolatban ugyanolyan felhasznaiasi kiitiittsegeket kiit ki, mint a kiitvenyt6kere. A bank a kiitveny iisszegevel azonos biztositeki kiirt ker, amely a forgalomkepes es tehermentes ingatlanokra vonatkoz6 jelzalogjog-bejegyzest jelent. 2. UniCredit Bank Hungary Zrt. A kiitvenyt6ke felhasznalasaval kapesolatban a bank el6zetesen nem tamaszt felteteleket, elegend6 az iinkormanyzat azon kiitelezettsegvallalasa, hogy a kiitvenyt6ket eeljelleggel, felhalmozasi kiadasok finanszirozasara forditja, amellyel minden kiiltsegvetesi evet kiivet6en a zarszamadassal egyidejiileg a bank altai kert dokumentumok alapjan elszamol (megjegyzes: ugyanez a feltetel a korabbi kiitveny felhasznaiasa soran is). A bank az ajanlati felhivas szerinti forras-igenybevetelt elfogadja, azaz a felhasznalas kizar6lag az iinkormanyzat kiizgyiilese altai hatarozattal elfogadott eelokra tiirtenhet (beleertve az Eur6pai Uni6s palyazatokhoz, hazai palyazatokhoz kapesol6d6 iiner6- biztositast, valamint a teljesen iiner6b61 megval6sitott eelok finanszirozasat is). A banknak a kiitvenyhozam felhasznaiasara vonatkoz6an nines elvarasa. A bank esak alternativ aj anlataban kiiti ki ingatlanfedezet biztositasanak lehet6seget (ezzel kapesolatban a szakert6i ertekeles tartalmaz elemzest).

3 3 A kotvenykibocsatasra vonatkoz6an a ket banki ajanjat koziil az onkormanyzat ajanjati felhivasaban megfogalmazottaknak es az onkormanyzat kotvenykibocsatasahoz kapcsol6d6 szakmai igenyeinek jobban megfelel az UniCredit Bank Hungary Zrt. ajanlata. Az eloterjeszteshez eppen ezert csak azokat a szamitasokat mellekeljiik, amelyek az UniCredit Bank Hungary Zrt. ajanlatai alapjan kesziiltek. Figyelembe veve a fentiekben elmondottakat, valamint a szakertoi ertekelesben megfogalmazott elemzeseket es velemenyt javasolom, hogy a kotvenykibocsatas forintban tortenjen elot6rlesztesi lehetoseggel materialis fedezet nylijtasa nelkiil. A ezer Ft osszegii kotvenykibocsatas varhat6 (a evi kotvenykibocsatas kamatahoz viszonyitottan) jelentos kamatk6telezettsege, valamint az elerendo celok megval6sitasanak egyiittes kezelese indokolja azt a javaslatot, hogy a k6zgyliles gondolja at eredeti szandekat, es sziikseg eseten m6dositson rajta a kiilso forras formajara vonatkoz6an. A ezer Ft-os finanszirozasi igeny megjelenik hivatkozott dokumentumokban foglaltak szerint, es indokolt is nem egy adott ev forrassziiksegletet, hanem a t6bb eyre athuz6d6 kotelezettsegvallalasok finanszirozasi igenyet megoldani. Ezek alapjan sziikseg van ez evben es a k6vetkezo ket evben ezer Ft 6sszeg biztositasara. F elelosseget erezve azonban az 6nkormanyzat hosszu taw fizetesi kotelezettsegeinek teljesithetosege, ugyanakkor eleget teve a k6zgyiiles altai elfogadott program megval6sitasanak a k6vetkezo kombinalt finanszirozast javaslom: ezer Ft 6sszegben k6tvenykibocsatas t6rtenjen, s a k6zgyiiles egyidejiileg d6ntson ezer Ft 6sszegii fejlesztesi celhitel kozbeszerzesi eljarasanak inditasar61 is. Meg kivanom jegyezni, hogy a bank ezer Ft 6sszegii k6tvenykibocsatas eseten is fenntartja k6telezo ervenyli ajanjatat. A k6zbeszerzesekrol sz evi CXXIX. tv (2) bekezdes d) pontja alapjan hirdetmeny k6zzetetelevel indul6 targyalasos eljaras folytathat6 Ie a fejlesztesi hitel felvetelere. A hirdetmeny k6zzetetelevel indul6 eljaras ketszakaszos, igy ketszer kell ertekelni, donteni. Egyreszt a reszveteli szakasz vegen az ervenyes reszvetelre jelentkezok k6rerol, masreszt az ajanlatteteli szakasz vegen, a nyertes ajanjattevo kivalasztasar61. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyii!esenek a 70/2009. (II. 19.) k6zgy. hatarozataval elfogadott k6zbeszerzesi szabalyzata 2.2. pontja szerint a k6z6ssegi ertekhatart elero vagy azt meghalad6 becsiilt ertekii kozbeszerzesi eljarasokban a d6nteshoz6 a K6zgyiiles. A K6zgyiiles a helyi 6nkormanyzatokr61 sz evi LXV. tv. 23. (2) bekezdese alapjan atruhazhatja d6ntesi jogat - a k6zbeszerzesi eljarasokban d6ntesi jogk6rrel rendelkezo - Onkormanyzati K6zbeszerzesi D6nMshoz6 Bizottsagara a fenti targyli k6zbeszerzesi eljarasban a reszv6teli szakasz ervenyes jelentkezoinek kivaiasztasara. J avaslom a Tisztelt K6zgyiilesnek a fentiekben reszletezettekhez kapcsol6d6 dontesek hatarozati javaslatokban megfogalmazott elfogadasat. A d6ntes vegrehajtasaban k6zremiik6do felelos hivatali egyseg: Penziigyi es Gazdasagi OsztaIy es a Strategiai-Fejlesztesi OsztaIy.

4 4 I. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei J ogu Varos Onkormanyzat Kozgyillese a bankok altai benyiljtott vegleges ajanlatok elemzese alapjan Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata altai tervezett ezer Ft osszegii forintban torten6, e16torlesztesi lehet6seggel bir6, materialis fedezet nyiljtasa nelkiili kotveny kibocsatasanak lebonyolitasaval az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t bizza meg. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: julius Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert a lebonyolitashoz kapcso16d6, a szerz6deskot6st mege16z6en sziikseges nyilatkozatok, dokumentumok alairasara. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: junius 24. II. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a 169/2011. (III. 25.) kozgy. hatarozattal j6vahagyott, a 20ll-20l4. evekre sz6l6 Gazdasagi programjaban foglalt tobb eves fejlesztesi kotelezettsegek finanszirozasa celjab6l ezer Ft fejlesztesi hitelt kivan felvenni az erre vonatkoz6 kozbeszerzesi eljaras utjan. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: szeptember Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a helyi onkormanyzatokr6l sz6l evi LXV. tv 23. (2) bekezdese alapjan felhatalmazza az Onkormanyzati Kozbeszerzesi Donteshoz6 Bizottsagot arra, hogy a "Fejlesztesi celhitel" targyil kozbeszerzesi eljarasban kivalassza az ervenyes reszveteli jelentkezest benyujt6 cegeket. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: augusztus 31. Blfkiscsaba, majus 19. Vantara Gyula polgarmester Ellenjegyzes: JOgi:.. ~/.. vi, %-rd P enzugyl:...

5 Melleklet BEKESCSABA MEGYEI JOGU V ARos ONKORMA.NYZATA ZARTKORU KOTvENYKIBOCSA.TA.S SZAKERTOIERTEKELES Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiiles a 168/2011. (III. 25.) kozgyiilesi hatarozataban foglaltaknak eleget teve, HUF osszegii, vagy annak megfelelo EUR osszegii zartkorii kotvenykibocsatasra vonatkoz6an het penzintezett5l kert be kotelezo ervenyii aj anlatot. Az ajanlati felhivas a kovetkezo penzintezetek reszere kernlt megkiildesre: 1. OTP Bank Nyrt. 2. Raiffeisen Bank Zrt. 3. cm Bank Zrt. 4. ERSTE Bank Hungary Zrt. 5. Takarekbank Zrt. 6. UniCredit Bank Hungary Zrt. 7. K & H Bank Zrt. Az ajanlatteteli hatarido (az en torteno megkiildesre vonatkoz6an) aprilis 22-en rakor lejart. Az ajanlattetelre felkert ajanlattevok koziil ket penzintezet, az UniCredit Bank Hungary Zrt. es az ERSTE Bank Hungary Zrt. tett ajanlatot. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ajanlati felhivasban megadott hataridore kotelezif ervenyu, mig az ERSTE Bank Hungary Zrt. indikativ ajtinlatot tett, a donteshoz6 szervek vegleges j6vahagyasa ezen banknal nem tortent meg az ajanlat beadasanak napjaig. Az ajanlati felhivasra 5 penzintezet nem nyiijtott be ajanlatot (Takarekbank Zrt., cm Bank Zrt., OTP Bank Nyrt, K&H Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.), Az ajanlati felhivasban ismertetett tervezett kotvenykibocsatas fobb parameterei: Osszege Kiitvenykibocsatas celja Devizanem (indui6) A.rfolyam KibocsRtas HUF, iiletve HUF-nak megfelelo EUR Az onkormanyzat elfogadott koltsegvetesi rendeleteiben meghatarozott beruhazasok, felujitasok finanszirozasa, beleertve a nyertes palyazatok onerejenek biztositasat is. EURvagyHUF kibocsataskori arfolyam Egy osszegben Futamido julius aprilis 30. Tiirelmi ido julius aprilis 30. Kamat Valtoz6, 6 havi EURIBOR, vagy 6 havi BUB OR KamatfIzetes Az elso kamatfizetes idopontja okt6ber 31. 1

6 Visszavasarllis eiso idopontja Visszavasarllis iiteme Biztositek Ezt k6vetoen evente ket alkalommal, minden ev okt6ber 31-en es aprilis 30-an aprilis 30. A k6tveny visszavasarlasara evente ket alkalommal, minden ev okt6ber 31-en es aprilis 30-an kenil sor. Evente egyenlo reszletekben Bevetel engedmenyezese a k6ltsegvetesi rendeletekben meghatarozott 6sszeg erejeig. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. koteiezo ervenyii ajaniatanak fobb parameterei: A kibocstittis osszege: HUF, illetve ennek megfelelo EUR Futamidff: a kibocsatast61 szamitva 20 ev (2031. aprilis 30-i lejarattal) Tiirelmi idff: 4 ev (2015. aprilis 30-ig) Kamatfizetes iiteme: az elso kamatfizetes idopontja okt6ber 31., majd aprilis 30-an, es ezt k6vetoen evente ket alkalommal, minden ev okt6ber 31-en es aprilis 30-an. Kamatbtizis: valtoz6, 6 havi BUB OR, illetve 6 havi EURlBOR Kamatfeltir: az eredeti k6telezo ervenyii ajanlatban HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 3,395%, vagy EUR-ban t6rteno kibocsatas eseten + 4,895%. Az ajanlatot k6vetoen folytatott egyeztetesek alapjan a Bank aprilis 29-en irasban jelezte, hogy ezen k6telezo ervenyii ajanlatat - az Onkormanyzat szamara kedvezobb kondici6kkal - m6dositani kivanja. A m6dositott k6telezo ervenyii ajanlat szerint ket, illetve negy altemativat j el6lt meg a bank: A.} ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL OJ 1. materiajis fedezet nelkiil: HUF -ban t6rteno kibocsatas eseten + 2,995 %, vagy EURban t6rteno kibocsatas eseten + 4,895 % %-os materialis fedezettel: HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 2,395 %, vagy EUR-ban torteno kibocsmas eseten + 3,895 % B.} ELOTORLESZTESI LEHETOSEG BIZTOSiTASA ESETEN (!) 1. materialis fedezet nelkiil: HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 3,245 %, vagy EUR-bau torteno kibocsatas eseten + 5,395 % %-os materialis fedezettel: HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 2,645 %, vagy EUR-ban t6rteno kibocsmas eseten + 4,395 % Visszavtistirltis elsffidffpontja: aprilis 30. Visszavtistirltis iiteme: aprilis 30-at k6vetoen kamatfizetesi napokon Fedezet: Bekescsaba MJV k6telezettseget vallal arra, hogy a k6tvenykibocsatasb61 eredo mindenkori fizetesi k6telezettsegenek eves 6sszeget a mindenkori eves k6ltsegvetesebe beallitja, es az eves k61tsegvetes soran azt testiiletileg j6vahagyja. Felhatalmaz6 level a Bank szamara a k6tvenyen alapul6 k6vetelesek azonnali beszedesi megbizassal t6rteno ervenyesitesere a kibocsat6 k6ltsegvetes elszamolasi szamlajaval szemben, valamint bevetel engedmenyezese a k6ltsegvetesi rendeletekben meghatarozott 6sszeg erejeig. Devizanem vtilttis lehetffsege es doa: az ajanlat szerint a devizanem valtas lehetseges m6dja: treasury szintetikus denominaci6 valtas [derivativak felhasznalasaval (ennek dija az egyes termekekre vonatkoz6 mindenkori piaci ar)] Elfftorlesztes: a k6tveny lejarat elotti visszavasarlasara a Bank az eredeti ajtinlata szerint kizar6lag ugy adott lehetoseget, hogy a k6tveny lejarataig a banknal az adott devizanemben 6vadekban kell elhelyezni az 6sszeget, melyre a bank a k6tveny 2

7 lejarataig a kotveny kamataval megegyez6 mertekii beteti kamatot fizet. Kes6bb - majus 2-an, majd majus 4-en este - a bank ismet m6dositotta ajaruatanak ezen pontjat. A legutols6 kotelez6 ervenyii ajaruat szerint el6torlesztesre az alabbi feltetelekkel van lehet6seg a fenti ket valtozat szerint. >- az els6 5 evben el6torlesztesre nines lehet6seg, az 5. evet kovet6en pedig minimum 30 napos el6zetes ertesitesi kotelezettseggel es kizar61ag a kamatfizetes id6pontj aban engedelyezett az el6torlesztes, >- el6torlesztes eseten egy egyszeri, 1,5 % el6torlesztesi dij keriil felszamitasra: >- materialis fedezet nelkiil: HUF-ban torten6 kibocsatas eseten + 3,245 %, vagy EUR-ban torten6 kibocs8.1as eseten + 5,395 %. >- 100%-os materialis fedezettel: HUF-ban torten6 kibocsatas eseten + 2,645 %, vagy EUR-ban torten6 kibocsatas eseten + 4,395 % Szervezesi di;: ,- Ft egyszeri dij, a kibocsajtas napjan esedekes Jegvzesi garanciavallaltis di;a: eredeti kotelez6 ervenyii ajanlatban Ft volt, de keresiinkre a bank engedett el bel6le, igy az uj osszeg Ft egyszeri dij, mely a kibocsajtas napjan esedekes Keler di;: Ft (az ISIN azonosit6: Ft, a dematerializalt kotveny keletkeztetesenek dija: ,- Ft) Egveb di;: mas dij nem keriil felszamitasra Futamidff alatti di;: dijmentes (a futamid6 vegeig nyiijtand6 banki szolgaltatasokert fizet6 iigynoki dij nem keriil felszamitasra) Egveb &ltetelek: miszerint az Onkormanyzat vallalja, hogy: 1. az ajaruat elfogadasa eseten a kotvenykibocs8.1assal kapcsolatosan a Bankkal Megbizasi Szerz6dest es Treasury Keretszerz6dest kot. 2. A kotvenykibocs8.1asb61 szarmaz6 szabad penzeszkozei befektetese eseten a befektetesi lehet6segeket a Bankt61 veszi igenybe. 3. A kotvenykibocsajtasb61 szarmaz6 Eur6 penzeszkozeit mas penzintezethez nem utalja el, kizar61ag a Banknai konvertalja Forintra, illetve az atvaltashoz kapcsol6d6 devizamiiveleteket kizar61ag a Banknai koti meg. 4. A kotvenyforrast a megje16lt hitelcelra hasznalja fel, miikodesi celra nem hasznalja fel. A kotvenyertek felhasznalasa kizar61ag onkormanyzati testiileti hatarozattal elfogadott beruhazasi-, fejlesztesi celokra hasznalhat6 fel. A kotveny teljes futamidejere elkesziti a kotelezettsegek es kotveny-visszavasarlasi tervet. A kotveny futamideje alatt napi miikodest segit6 likviditasi hitelt mas hitelintezett61 kizar61ag a Bank el6zetes tajekoztatasat kovet6en vesz igenybe, ha a kotveny osszegeb61 hitelt fizet vissza, akkor tajekoztatasi kotelezettsege van a Bank fele. 5. Amennyiben az Onkormanyzat kotveny kibocs8.1asb61 fenna1l6 kotelezettsege, amely a. aktualisan EUR-ban denominait kotvenyb61 szarmaz6 - a Bank altai jegyzett EUR-HUF deviza kozeparrolyamanak 6 havi atlaga szerinti - arfolyamon 8.1szamitott aktualis HUF kintiev6segenek osszege es b. a HUF-ban denominait kotvenyek nevertekenek osszege - az eredeti aitinlat szerint meghaladj a a kibocs8.1askori ossznevertek 105% amely a Bank altai jegyzett EUR-HUF deviza kozeparfolyamanak 6 havi atiagaban keriil meghatarozasra - abban az esetben az Onkormanyzat koteles az aktualis kintiev6seg es a kibocs8.1askori ossznevertek kii16nbozetenek megfelel6 osszegii - nyiijtani. a Bank altai elfogadhat6 6vadeki vagy egyeb/ingatlan biztositekot 3

8 - a OS. 04-in ben megkiildotl modosittis szerint meghaladja a kibocsataskori iissznevertek 110%-at - amely a Bank altai jegyzett EUR-HUF deviza kozeparfolyamanak 6 havi atlagaban keriil meghatarozasra - abban az esetben a Megbfz6 koteles az aktualis kintlev6seg es a kibocsataskori ossznevertek kiilonbozetenek megfelel6 osszegii - a Bank altai elfogadhat6 6vadeki vagy egyeb/ingatlan biztositekot nylijtani." Amennyiben az iinkormanyzat a 110%-os erteket kevesnek tai!ilja, a bank nem zark6zik el tovabbi engedmenytiil. 6. Az Onkormanyzat vallalja, hogy a kotvenyhez kapcsol6d6 devizamiiveleteket, arfolyam- es kamatkockazatot kezel6 megoldasokat a Banknal koti meg. Az ERSTE Bank Hungary Zrt. indikativ ervenyii ajanlatanak f6bb parameterei: A kibocstittis osszege: HUF, illetve ennek megfelel6 EUR Futamido: 1. altematfva: 20 ev, aprilis 30-i lejarattal 2. altematfva: 15 ev aprilis 30-i lejarattal Tiirelmi ido: 1. altematfva eseten: 4 ev (2015. aprilis 30-ig) 2. altematfva eseten: 2 ev (2013. aprilis 30-ig) Kamatfizetis iiteme: a futamid6 alatt felevente, minden ev aprilis 30., illetve okt6ber 31. napjan, illetve lejaratkor. EIs6 kamatfizetes napja: okt6ber 31. Kamatbtizis: valtoz6, 6 havi BUBOR, illetve 6 havi EURIBOR Kamatfeltir: HUF-ban torten6 kibocsatas eseten 1. altemativanal + 6 havi BUBOR 2,60%, 2. altemativanal 6 havi BUBOR + 2,40% EUR-ban torten6 kibocsatas eseten 1. altematfvanal + 6 havi EURlBOR 4,20%, 2. altematfvanal 6 havi EURIBOR + 3,95% Visszavtistirltis elso idopontja: 1. altematfva eseten aprilis 30., 2. altematfva eseten aprilis 30. Visszavtistirltis iiteme: 1. altemativa eseten aprilis 30.,2. altemativa eseten aprilis 30-at kovet6en kamatfizetesi napokon egyenl6 reszletekben. EIs6 kamatfizetes napja 1. altematfva eseten aprilis 30, 2. altematfva eseten aprilis 30. Fedezet: Bekescsaba MN koltsegvetesi elszamolasi szarnlajara bankszamla kovetelesre alapftott zalogjog inkassz6s felhatalmazassal. A kotveny volumenet tekintve osszessegeben Ft forgalmi erteket kipvisela forgalomkipes es tehermentes ingatlan(ok)ra alapftott elsa helyi ielzlilogjog. Devizanem wilms lehetosige is dija: a futamid6 alatt a kotveny devizanemenek valtasara nines lehet6seg Elotorlesztes: minden kamatperi6dus vegen koltsegmentesen. Szervezoi dij: ,- Ft (nevertek 0,2%-a). Jegvzisi garanciavtillaltis dija: Ft (egyszeri, a kibocsajtott kotvenyosszeg 0,5%-a) Keler dij: Ft (Ebb61: az ISIN azonosft6 kiadasanak dfja Ft, a dematerializalt kotveny keletkeztetesenek dfja pedig ,- Ft.) Egvib dij: a bank befektetes tanacsadasi szolgaltatasokert nem szamit fel dfjat. Egvib feltetelek: A kotveny felhasznalasara vonatkoz6 egyeb feltetelek: A kotvenyjegyzesb61 szarmaz6 ellenerteket az Onkormanyzat a Banknal nyitott 4

9 Ertekeles elkiilonitett szamlan annak felhasznalasaig 6vadekkent kell elhelyezze. Az Onkormanyzat fejlesztesi celu tobbletforrasainak igenybevetelet szigoru eloirasokhoz koti a Bank. A Bank ajaruataban kikoti, hogy a kotvenyjegyzesbol kizar61ag az EU altai is tamogatott projektek finanszirozhat6k. A kotvenykibocsatas onkormanyzati elokesziteseben a Budapest PRIV-INVEST Kft. sok tapasztalatot szerzett. Cegiinknek az elmult harom evben a kotvenyforras onkormanyzati felhasznalasanak, pontosabban a penzintezeti elkii16nitett szamlakr61 torteno lehivasanak nehezsegeirol is volt alkalma tapasztalatot szerezni. Ezek az informaci6k, tapasztalatok abban erositenek minket, mint a beerkezett ajanlatok ertekelesere vonatkoz6 javaslattevot, hogy nagyobb hangsulyt kell helyezni az egyeb feltetelekben rejlo korlatozasok jovobeni hatasaira. Mindezeket elore jelezve javaslatunkat a kovetkezok szerint teszem meg. A felhivasban megje16lt hataridoig kotelezo ervenyii ajanlatot az UniCredit Bank Hungary Zrt., indikativ ajaruatot az ERSTE Bank Hungary Zrt. tett. Az ERSTE Bank indikativ ajanlata a kamatfelarak tekinteteben kedvezobb, mint az UniCredit Bank materialis fedezet melletti kotelezo ervenyii ajaruata. A kamatfelar merteke alapjan az ERSTE Bank ajaruata (1. alternativa) HUF kibocsatas eseten 0,645%-kal (64,5 bazisponttal), mig EUR kibocsatas eseten 1,395%-kal (139,5 bazisponttal) kedvezobb, mint az UniCredit Bank ajanlata. Ha viszont (kizar6lag a kamatfelarak tekinteteben) figyelembe vessziik, hogy az UniCredit Bank - az elotorlesztesi lehetoseg kizarasa esetere es materialis fedezettel is tett ajaruatot - akkor az UniCredit kamatfelarra vonatkoz6 ajanlata a kedvezobb, amely HUF-ban torteno kibocsatas eseten 20,5 bazisponttal, EUR-ban torteno kibocsatas eseten pedig 30,5 bazisponttal jobb. Az esetlegesen elofordul6 elot6rlesztes es a devizanem valtasanak lehetosegei tekinteteben a ket ajanlat kozott jelentos a kii16nbseg. Az UniCredit Bank az ajanlataban a devizanem valtasanak lehetoseget szintetikus denominaci6 valtas utjan lehetove teszi. A forint es az eur6 hitelek bazis kamata kozotti kiilonbsegjelenleg 4,4% kori.ili szinten mozog az eur6 javara. Az Eur6pai Kozponti Bank (ECB), a varakozasok szerint a kozeljovoben varhat6an kamatot fog emelni, mikozben a forintkamat varakozasok even beliil tartast (6% jelenleg) hosszu tavon csokkest vetitenek elo. Ha az Onkormanyzat a forintban torteno kibocsatas mellett is dont, az aktualis kibocsataskori devizanem alapkamatanak egy esetleges nagyfoku emelkedese eseten az Onkormanyzatnak lehetosege nyijik egy masik, esetleg kedvezobb kamatozasu devizanembe "menekiilnie". Az ERSTE Bank indikativ ajanlatliban nem ter ki a futamid6 alatti devizanem valtas lehetiisegeire. \ 5

10 A kotveny iejarat eiotti elotiiriesztesre az UniCredit Bank a futamido eiso 5 eveben nem, iiietve ezt kiivetoen is csak dij elleneben ad iehetoseget. Az ERSTE Bank indikativ ajaniataban a iejarat elotti visszavaitas lehetseges, a fenna1l6 koveteles egesze vagy egy resze minden kamatperi6dus vegen es minden torlesztesi idopontban dijmentesen visszafizetheto. Amennyiben az Onkormanyzat ugy dont, hogy EUR-ban bocsatja ki a kotvenyt, szamolni kell azzal, hogy a Stop Loss klauzula 11 O%-os "beiitodese" es fel even keresztiili fennallasa eseten a bank az aktmilis kintlevoseg es a kibocsataskori ossznevertek kiilonbozetenek megfelelo osszegii 6vadeki, vagy ingatlan fedezetet kerhet. Egy 265 EURIHUF anolyamon torteno lejegyzes eseten ezen beiitodeshez a kiiszoberteket a 291,5 EURIHUF atlag arfolyam 180 napon kereszruli fennallasa jelentene. Forintban torteno kibocsatas eseten a Stop Loss klauzula lehetosege nem all fenn. A fenti osszehasonlit6 ertekeles alapjan - a tervezett julius l-i kibocsatast is figyelembe veve - az UniCredit Bank altemativ ajaruatai koziil torteno valasztassal javasoljuk a dontes meghozatalat azzal, hogy az Onkormanyzat szamara egy ilyen hosszu futamidejii forras megszerzesenel semmikepp nem javasoit az elotorlesztesi lehetosegrol val6 lemondas, es nem biztos, hogy elonyos a HUF alapu kotvenynel az eves szinten mindossze 0,6 %-os, illetve az EUR alapu kotveny eseten az evi 1 %-os kamatfelar csokkentes erdekeben a forgalomkepes ingatlanvagyon ilyen jelentos mertekii megterheiese. Budapest, majus 6. Nagyne Laszl6 Erzsebet es Fenyvesi Beata iigyvezeto igazgat6k BUDAPEST PRIV-lNVEST Kft. 6

11 . 1 BEKESCSABA KOTVENY 2011 ADOSSAGSZOLGALAT es HOZAM V ARHATO ALAKULASA Unicredit Bank kote1ezo ervenyii ajanlata alapjan 1. Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, MATERIALIS FEDEZET NELKUL EUR-ban t6rteno kibocs!itas eseten. A mode1l265 EURIHUF kibocs!itaskori arfolyamot, mig a visszavasarlasi arfolyam 270 EURIHUF arfolyamot feltetelez. Kamatfelar: 4,895% Progn6zis szerint Kamatfelar: "4,895% EUR/HUF Evek aktualis fiz. Kamat Ref. Kamat arfolyam Fizetendo toke Fizetendo kamat Fizetendo toke.os Tokefizetes tokeertek Kamatfizetes Toke.os kamat (ref. Kamat varhat6 varhat6 (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) (EUR) (EUR) (EUR) egyiitt (EUR) + alakulasa alakulasa ,46% 2,02% 272,40 0, , , I. 6,850/0 1,95% 270,00 0, , , _7,!D"/o _... _2,20"/0 270, , , ,98 ~ _ ,30%.-- 2,40% 270,00 0, , , ,65% 2,75% 270, , , , ,65%. 2,75% 270, , , , ,82% 2,920/0 270, , , , ,-... -" --,. -"' _8,Q2% 3,12% 270, , , ,37 - -_ _8c13%.. 3,23% 270, , , , '280/0... 3,38'}6. _ 270, , , , ,35%. 3,45% 270, ! , , ,660/0.. 3,76% 270, !? , ,19 _ , ,66% 3,76% 270, , , , ,66%... _~,76% 270, , , ,19.,-, _ ,66%.. 3,76'}6. 270, , , , ,66% 3,76% 270, <l, , , ' I ' -- --, ,66%.. 3,76% c OO , , , ,66% 3,76% 270, , , , ,66%.. ~,76'J1, , , , , ,66% 3,76%. 270, , , , , ,33% 3,76% 270, , , , ,12 Varhat6 ad6ssagszolgalat osszesen Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

12 _..... _._ Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOT()RLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, MATERIALIS FEDEZET NELKUL HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten. Kamatfelar: 2,995%. Progn6zis szerint Kamatfelar: '2,995% Ref. Kamat Evek aktualis Toke es kamat fiz. kamat varhat6 - ~ Tokefizetes tokeertek Kamatfizetes egyott merteke alakulasa ,54% 6,08% ,82% 5,82% _ ~ ,..._-,,-_ _._..._..._.. -_.. ' ,00% 5,00% - _.' _.' _.._ ,26% 5,26% ,50% 4,50% _._.., "._"M',.~_ I , ,50% 4,50% ,50% 4,50% _.-." - --, '" ,50% 4,50% _ , ~ _ , ,50% 4,50% ~ "-''''.. _ -,_., 'e' '... ~ ".--..,. -,,_..._ ,50% 4,50% ,00% 4,00% _.._.,."-., ' _. _._--- -_. _. -. ".-~-."' ,()0y.,.4,00%. _ _ ,..., ----_.._-_._._ ~ _ _. I~ "._-.. - "... 7,00% 4,00% I ,00%. 4,00% : '.-~.- "..--., ''"-'..,,-.~ _._..._-._----_ ,00% 4,00%... -, ,--- _.. - _.._-_... -."~ _ _., ,00% 4,00%,.. "... ""'"..." ~ ".--_., ,00% 4,00%.."-""",,_._...,...- """. -'",.,"------_...- ~"--.. -~-----, _.. _ ~~"-' ,00% 4,00% _ , ---_..-,,-.-_.,._-_., - "._--". _ ,00%. 4,00% ,00% 4,00%...-. _.-,....._"'.- '" "-'" ,50% 4,00% i Varhat6 ad6ssagszolgalat osszesen / Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

13 Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, 100%-OS MATERIALIS FEDEZETTEL EUR-ban torteno kibocsatas eseten. A model! 265 EURIHUF kibocsataskori arfolyamot, mig a visszavasarlasi arfolyam 270 EURIHUF arfolyamot feltetelez. Kamatfelar: 3,895% 3 Evek Tokefizetes (EUR) Progn6zis szerint Kamatfelar: 3,895% EUR/HUF aktualis fiz. Kamat Ref. Kamat arfolyam Fizetendo toke Fizetendo kamat Fizetendo toke es Kamatfizetes Toke es kamat tokeertek (ref. Kamat + varhat6 varhat6 (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) (EUR) egyutt (EUR) (EUR) kamatfelar) alakulasa alakulasa I ,960/0 2,02% 272, , , , _...,--.-_ ,85% 1,95% 270,00 0, , ,75... "H_< ~" I ,10"10 2,20% 270,00 0, , , ,30% 2,40% 270,00 0, , , ,65% 2,75% 270, , , , ,65% 2,75% 270, , , , ,82% 2,92% 270, , , , ,02% 3,12% 270, , , , ,13% 3,23% 270, , , , ,28% 3,38% 270, , , , ,35%... 3,45% 270, , , ,58. ~ _ ,66% 3,76% , , , , ,66%..3,76% 270, , , , ,66% 3,76% 270, , , , '".,-, ,66% 3,76% 270, , , , ,66% 3,76% 270, , , , _.-.-._ ,66% 3,76% 270, , , ,82 ~-., '" _ _.. 7,660/0... 3,76%.. 270, ,20 I , ]5300, ,66% 3,76% 270, , , ,51 I ,66% 3,76% 270, , , ,86 I , ,83% 3,76% 270, , , , Varhat6 ad6ssagszolg,ilat iisszesen, Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

14 Ad6ssagszolgaJat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, 100%-OS MATERIALIS FEDEZETTEL HUF-ban torteno kibocsatas eseten. Kamatfelar: 2,395% 1 4 Prognozis szerint Kamatfelar: '2,395% Ref. Kamat Evek aktualis Toke es kamat fiz. kamat varhato Kamatfizetes Tokefizetes tokeertek egyutt merteke alakulasa I..._-_ ,-.. 4,24% 6,08% ~ - --_.._----_ _ _.. 8,22% 5,82% _. - _..., ,40% 5,00% _..."'.. '... _'" ,66% 5,2.6% , _.,---, ,90% 4,50% ,90% 4,50% _.._-_._ ' ---_._-._ " '''_ ,90% 4,50% "--.. _-,--".".- '._- _._._-_ ,,~-,,_ ,90% 4,50% _.-, ,90% 4,50% "'" ,,_ ,... -"-.--'_.---"" ".'_._...,_.....,...,,,...,,.,._._--,,..._-... _...._--_.. " ,90% 4,50%.,"" "., '"',...., r- _ ".-,-._--.. ~ ,40% 4,00% _ _ _.._._ ,.-.-,.---.-~-.'-----' ,40%. 4,00% "'-'-'-.. - ~ ""-., _,--...,,..._-"..._-,, _ _ ".-,., ~,,'.. -.-,'_.,,---.. '",.,.., ,40% 4,00% -- -, ,--- _. _ _".-,-.. ~ _ ,40% 4,00% 2() I.' ,,. "..,,, 6,40% 4,00% ~ " ~ -~ _ _.,,'- ' ''''", 6,40% 4,00% ,40% 4,00% 2028 I ,--,"" 6,40% 4,00% ,40% 4,00% I _... _ _--_.,-... '" " ,40% 4,00% ' ,20% 4,00% L.?_ ,. _.- g l! Keszitette: Budapest Priv-Invest Kit majus 6.

15 5. Ad6ssagszo1ga1at a1aku1asa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL IOO%-os materialis fedezet nelkiii EUR-ban Hilteno kibocsatas eseten. A mode1l265 EURIHUF kibocsataskori arfo1yamot, mig a visszavasar1asi arfo1yam 270 EURIHUF arfo1yamot feltete1ez. Kamatfe1ar: 5,395% 5 Prognozis szerint Kamatfelar: :5,395% I fiz. Kamat EUR/HUF Fizetendo toke Fizetende kamat Fizetendo toke es ~k Tokefizetes aktualis tokeertek Kamatfizetes Toke os kamat (ref. Kamat + arfolyam (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) I (EUR) (EUR) (EUR) e"vutt (EUR) kamatfelar) Ref. Kamat alakulasa _ ,71% 2,02% 272,400,(]O , ,55 i ,35% 1,95% 270,00 0, ,23_ , _1_1'16415_ 7,609'0 _2,20% _ 270,00 0' , , ,80% 2,40% 270,00 0, , ,87 I ' _. _ ,15%1 2,75% 270, , , , _ _1_8,15%. 2,75% 270, , , , ~ _. 8,32%... 2,92% 270, , , , ,.52%. 3,12% 270, , , , _ 8,63% 3,23% 270, , , , I.. 8,78% 3,38% 270, , , , I. 8,85% I 3,45% 270, , , , ,16% 3,76%1. 270, , , , ,16% 3,76% 270, , , , ,16% 3,76% 270, , , , _ _...9,16% 3,76% 270, , , ,98 I ,16% 3,76% 270, , , , _ 1_29: _... 9,16%1_.. 3,.76%._ 270, , , , _ 9,16%1 3,]6% 270, , , , _ 1124:1135.._9,16.% _.3,76% 270, , , , I. 9,16% 3,76% 270, ,20 I , , , ,58% 3,76% 270, , , , _ ,08 Varhat6 a~6.~sagszolgalat osszesen' Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

16 Ad6ssagszolgaJat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL 100%-os materialis fedezct nelkiil HUF-ban torteno kibocsatas eseten. Kamatfelar: 3,245% 6 Progn6zis szerint Kamatfel;lr: Evek Tokefizetes I aktualis tokeertek Kamatfizetes Toke es kamat ~. kamat (HUF) (HUF) (HUF) egylitt (HUF) merteke Ref. Kamat varhat6 alakulasa ,66% ,07%... -,._- _... " ,.. _._ ,25% ,51% ~ ', ,75%. _. -. _ , ,75% ,75% ~...,, e_.. '.,_....,-'" --"---,._-"._--.,-,--".""--'.-" ,75% _ _- -_., ,75% , , ,-..."..... _-, ,75% ,25% _ ,25% ,25% "-.", ,25% ,25% ,25%... _,-.. _-_..,,-._... _-,... -.,-., _ ,25% ,25% ,25%., " ,25% -_ _._--_.. _-_ % : Varhat6 ad6ssagszolgala! ~sszese Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

17 7 7. Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL 100%-OS MATERIALIS FEDEZETTEL EUR-ban torteno kibocsatas eseten. A modell 265 EURIHUF kibocsataskori arfolyamot, mig a visszavasarlasi arfolyam 270 EURIHUF arfolyamot feltetelez. Kamatfelar: 4,395% Prognozis szerint Kamatfelar:,4,395% Evek Tokefizetes (EUR) o o o o , aktualis tokeertek (EUR) o Kamatfizetes (EUR) Toke es kamat egyott (EUR) fiz. Kamat Ref. Kamat EUR/HUF (ref. Kamat + varhat6 arfolyam kamatfelar) alakulasa varhat6 alakulasa 3/?~%. _ ~/.35%. ~/600/0 6,80% 7,15% 7,15%.7,32% 2,02% 1,95% 2,20% 2,40% 2,75% 2,75% 2,92% Fizetendo toke I Fizetendo kamat I Fizetendo toke es (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) 272,40 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0, , , , , , , , ,94 270, ,20 270, ,20 270, ,20 _?,52%,. },}2~ 270, , ,63% 3,23% 270' , , _.. :tx~2.? ~ 7,78%.1 3,38% 2!0,() !l2~4, , ?'.~S% 3,~S% 270, , ~}-6~ ~, 76% 270, ,20 8,_~6% 3~?~% 270, ,20 8,16%... 3,76% 270, ??4,20 ~,}_~~ _ 3, 7~~ 270, ,20 8,16.%... 3,76% 270, ,20 8,16% 3,76% 270, ,20 8,1.6~...3,76')b , ,20 8,16%.. 3,76% _.. 270, , ] J 8,169(, %.. 270,002l\ , ,08% 3,76% 270, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Var~at6 a~6ssag.s~olgalat osszesen , , , , , ,98 m~jw.8~'i6jf:ll Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

18 8. Ad6ssagszoIgalat alakuhisa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL 100%-OS MATERIA-LIS FEDEZETTEL HUF-ban torten6 kibocsatas eseten. Kamatfelar: 2,645% Evek Tokefizetes sze aktualis tokeertek ~I :~~~~~66a o o ""- ~ ,v'':'i _..,_._ Varhat6adossagszolgalat iisszesen _ _._-'-.._---".' ~.-~ _._ ~..., _..._--_ ".. _-. - -,-. -._ _ o Ref. Kamat Toke es kamat fiz. kamat I varhat6 Kamatfizetes 1 egvutt merteke alakulasa ,'.. _--_._ _. " _..._.._., I "',- " ,-- _ , ,08% 5,82% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 265-8/20II. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: 3 db Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere -t _j:_. szamu eloterjesztes Eloterjesztes a Gazdasagi Bizottsag reszere a,kmop-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,,napelemes rendszer

Részletesebben

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES ".. Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1133 2011.

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES .. Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1133 2011. ALLAMI SZAMVEVOSZEK "" JELENTES ".. Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1133 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3036-08j2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011.

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011. ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz6.m: V-3040-17 /2011. Temaszam: 1015 Vizsg6.lat-azonosft6

Részletesebben

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére E LŐTERJESZ T É S A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Kötvény-kibocsátás Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Szujó Zsolt osztályvezető Várfi

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el.

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el. SAJOSZENTPETER VAROSIONKORMANYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 15., 16., 17., 18. d.) hatarozatai: 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149.,

Részletesebben

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Zalaegerszeg Megyei Jog6 Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1141 2011.

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Zalaegerszeg Megyei Jog6 Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1141 2011. ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES Zalaegerszeg Megyei Jog6 Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1141 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3054-07/2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szekszard Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 2011. december

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szekszard Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 2011. december ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Szekszard Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1146 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz

Részletesebben

ALLAM I s zamvev6 s ZEK JELENTES. Nagykanizsa Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1140 2011.

ALLAM I s zamvev6 s ZEK JELENTES. Nagykanizsa Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1140 2011. ALLAM I s zamvev6 s ZEK / JELENTES Nagykanizsa Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1140 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3042-07 /2011. Temaszam: 1015

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szombathely Megyei jogu Varos 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1149 2011.

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szombathely Megyei jogu Varos 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1149 2011. ALLAM I SZAMVEVOSZEK / JELENTES Szombathely Megyei jogu Varos 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1149 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz6.m: V-3051-09/2011. Temasz6.m: 1015 Vizsg6.lat-azonosft6

Részletesebben

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat 12. sz. melleklet Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat NYILATKOZAT Alulirott Dekan Janos polgarmester Hereg Kozseg Onkormanyzata neveben nyilatkozom, hogy az elolegigenylesrol szolo nyilatkozat palyazatomra

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1132 2011. december

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1132 2011. december ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1132 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3035-10j2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 2011. december

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 2011. december ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1137 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3039-08/2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-4/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 2/2014. (!1.28.)

Részletesebben

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke,

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke, SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMAN\'ZAT Ke pvisei o-testiii etenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 21.,22.,23. d.) hatarozatai: 190., 191., 194., 195., 196., 197., 198., 199.,200.,201.,202.,203.,204.

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezető Forgalmazó, Fizető

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --..

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --.. FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt. szam: 364-8/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol w.- --.. \ ' ~t:~ -! \

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése - 1 - Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (III.4.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben