BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL"

Átírás

1 BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII El(fad6: Tarne Stuber Eva Mell.: Szakert(fi ertekellis Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILV mos allis napirendje A donteshozatal minositett tiibbseget igenyej! Tiirgy: Dontes kotvenykibocsatasr6l ElOkeszito: Penziigyi es Gazdasagi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag ElOterjesztes Bekescsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek majus 27. napjan tartand6 iilesere Tisztelt KozgyiiLes! Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a 4/2011. (II. 28.) onk. rendelettel fogadta el a evi koltsegvetest. A k6ltsegvetesben valamennyi beveteli forrast figyelembe veve a eyre tervezett beruhiizasok es fellijitasok megval6sitasahoz ezer Ft kiilso forras igenybevetele szerepel, amely dontes szerint kotvenykibocsatas, illetoleg fejlesztesi celli hitelfelvetel lehet. A hivatkozott k6ltsegvetesi rendelet 6. melleklete bemutatja az 6nkormanyzat tobb eyre athliz6d6 kotelezettsegeit kozgyiilesi hatarozatok, valamint a rendelkezesre all6 informaci6k alapjan. A k6zgyiiles a marciusi iilesen elfogadta Bekescsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzata evekre sz6l6 gazdasagi programjat. A 169/2011. (III. 25.) k6zgy. hatarozattal j6vahagyott dokumentum 1. szamli mellekleteben attekintesre es osszefoglalasra keriiltek a nyertes palyazatok 6nerosziiksegletei, a k6zelj6vo elkepzelesei, valamint a beruhazasokra es fellijitasokra vonatkoz6 korabbi k6zgyiilesi hatarozatok penziigyi vonzatai. A hivatkozott melleklet a fejlesztesi elkepzeltlsek feliilvizsgalatat k6vetoen keriilt osszeiillitasra, azonban igy is a k6zgyiilesi d6ntesekkel alatamasztott feladatok onereje ezer Ft-ot, a tovabbi elkepzeleseket is figyelembe veve a fedezetsziikseglet ezer Ft-otjelent. A k6zgyiiles elott februarban, a koltsegvetesi rendelet megalkotasakor, marciusban a Gazdasagi program elfogadasakor es jelenleg is a kovetkezo valasztasi lehetoseg all: - Szinte valamennyi beruhazasi es fellijitasi feladat megval6sitasat leallitja, a nyertes piilyazatok nagy reszet visszamondja, vagy - a feliilvizsgalt fejlesztesek megval6sitasahoz kiilso forrast, k6tveny, illetoleg hitel formajaban von be, vallalva az ad6ssagszolgalati terhek novekedeset.

2 2 A kiizgyiiles - figyelembe veve a kiiltsegvetes finanszirozasi igenyet, valamint a Gazdasagi programban bemutatott es elfogadott fejlesztesi elkepzeleseket - mareiusi iilesen ezer Ft, illetve ezer forintnak megfelel6 EURO alapu kiitvenykiboesatasra vonatkoz6 ajantati felhivasr61 diintiitt. A 168/2011. (III. 25.) kiizgy. hatarozattal elfogadott el6terjesztesben bemutatasra keriiltek a kiils6 forrasok (kiitveny, hitel) igenybevetelehez kapesol6d6 el6nyiik es hatranyok. Az elfogadott ajanlati felhivas alapjan az ajanlatok ertekelesenek, ezaltal a kiils6 forras bevonasara vonatkoz6 diintes meghozatalanak hataridejeiil a majusi kiizgyiites id6pontja lett meghatarozva. Mellekeljiik a zartkiirii kiitvenykiboesatasra vonatkoz6 ertekelest, amelyet penziigyi szakert6kent a Budapest Priv-Invest Kft. keszitett el. Megallapithat6, hogy a evben mind az altalanos gazdasagi helyzet, mind az iinkormanyzati szektor finanszirozasa jelent6sen mas kepet mutat, mint a evben. A kamatszint jelent6sen magasabb, ezert megfontoland6, hogy a ezer Ft iisszegii kiils6 forras el6teremtese ne esak kiitvenykiboesatas utjan tiirtenjen. U gyanakkor a mar hivatkozott mareiusi el6terjesztesben bemutattuk, hogy az iinkormanyzat szamara melyek azok az el6nyiik, amelyet kizar6lag a kiitvenykiboesatas segitsegevel tud ervenyesiteni. A penziigyi szakert6i ertekelesben megfogalmazottakon llihnen6en a ket, ajanlatot tett penzintezettel folytatott egyeztetesek soran a kiivetkez6 megallapitasok sziilettek: 1. Erste Bank Hungary Zrt. A kiitveny felhasznalasara vonatkoz6an a bank a szigoru el6irasokt61 a forras iinkormanyzat reszere tiirten6 biztositasa kapesan nem tud eltekinteni (a forras lehivasa esak szerz6desek, szamlak beadasa utan lehetseges, ugyanolyan szigoruan, mint egy fejlesztesi eelhitelnel). A bank esak az Eur6pai Uni6s palyazatokhoz kapesol6d6 iiner6t hajland6 a kiitvenyb61 finanszirozni, azaz nines megoldva a tisztan iiner6s felhalmozasi kiadasok finanszirozasa. A befektetesen elert hozamokkal kapesolatban ugyanolyan felhasznaiasi kiitiittsegeket kiit ki, mint a kiitvenyt6kere. A bank a kiitveny iisszegevel azonos biztositeki kiirt ker, amely a forgalomkepes es tehermentes ingatlanokra vonatkoz6 jelzalogjog-bejegyzest jelent. 2. UniCredit Bank Hungary Zrt. A kiitvenyt6ke felhasznalasaval kapesolatban a bank el6zetesen nem tamaszt felteteleket, elegend6 az iinkormanyzat azon kiitelezettsegvallalasa, hogy a kiitvenyt6ket eeljelleggel, felhalmozasi kiadasok finanszirozasara forditja, amellyel minden kiiltsegvetesi evet kiivet6en a zarszamadassal egyidejiileg a bank altai kert dokumentumok alapjan elszamol (megjegyzes: ugyanez a feltetel a korabbi kiitveny felhasznaiasa soran is). A bank az ajanlati felhivas szerinti forras-igenybevetelt elfogadja, azaz a felhasznalas kizar6lag az iinkormanyzat kiizgyiilese altai hatarozattal elfogadott eelokra tiirtenhet (beleertve az Eur6pai Uni6s palyazatokhoz, hazai palyazatokhoz kapesol6d6 iiner6- biztositast, valamint a teljesen iiner6b61 megval6sitott eelok finanszirozasat is). A banknak a kiitvenyhozam felhasznaiasara vonatkoz6an nines elvarasa. A bank esak alternativ aj anlataban kiiti ki ingatlanfedezet biztositasanak lehet6seget (ezzel kapesolatban a szakert6i ertekeles tartalmaz elemzest).

3 3 A kotvenykibocsatasra vonatkoz6an a ket banki ajanjat koziil az onkormanyzat ajanjati felhivasaban megfogalmazottaknak es az onkormanyzat kotvenykibocsatasahoz kapcsol6d6 szakmai igenyeinek jobban megfelel az UniCredit Bank Hungary Zrt. ajanlata. Az eloterjeszteshez eppen ezert csak azokat a szamitasokat mellekeljiik, amelyek az UniCredit Bank Hungary Zrt. ajanlatai alapjan kesziiltek. Figyelembe veve a fentiekben elmondottakat, valamint a szakertoi ertekelesben megfogalmazott elemzeseket es velemenyt javasolom, hogy a kotvenykibocsatas forintban tortenjen elot6rlesztesi lehetoseggel materialis fedezet nylijtasa nelkiil. A ezer Ft osszegii kotvenykibocsatas varhat6 (a evi kotvenykibocsatas kamatahoz viszonyitottan) jelentos kamatk6telezettsege, valamint az elerendo celok megval6sitasanak egyiittes kezelese indokolja azt a javaslatot, hogy a k6zgyliles gondolja at eredeti szandekat, es sziikseg eseten m6dositson rajta a kiilso forras formajara vonatkoz6an. A ezer Ft-os finanszirozasi igeny megjelenik hivatkozott dokumentumokban foglaltak szerint, es indokolt is nem egy adott ev forrassziiksegletet, hanem a t6bb eyre athuz6d6 kotelezettsegvallalasok finanszirozasi igenyet megoldani. Ezek alapjan sziikseg van ez evben es a k6vetkezo ket evben ezer Ft 6sszeg biztositasara. F elelosseget erezve azonban az 6nkormanyzat hosszu taw fizetesi kotelezettsegeinek teljesithetosege, ugyanakkor eleget teve a k6zgyiiles altai elfogadott program megval6sitasanak a k6vetkezo kombinalt finanszirozast javaslom: ezer Ft 6sszegben k6tvenykibocsatas t6rtenjen, s a k6zgyiiles egyidejiileg d6ntson ezer Ft 6sszegii fejlesztesi celhitel kozbeszerzesi eljarasanak inditasar61 is. Meg kivanom jegyezni, hogy a bank ezer Ft 6sszegii k6tvenykibocsatas eseten is fenntartja k6telezo ervenyli ajanjatat. A k6zbeszerzesekrol sz evi CXXIX. tv (2) bekezdes d) pontja alapjan hirdetmeny k6zzetetelevel indul6 targyalasos eljaras folytathat6 Ie a fejlesztesi hitel felvetelere. A hirdetmeny k6zzetetelevel indul6 eljaras ketszakaszos, igy ketszer kell ertekelni, donteni. Egyreszt a reszveteli szakasz vegen az ervenyes reszvetelre jelentkezok k6rerol, masreszt az ajanlatteteli szakasz vegen, a nyertes ajanjattevo kivalasztasar61. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyii!esenek a 70/2009. (II. 19.) k6zgy. hatarozataval elfogadott k6zbeszerzesi szabalyzata 2.2. pontja szerint a k6z6ssegi ertekhatart elero vagy azt meghalad6 becsiilt ertekii kozbeszerzesi eljarasokban a d6nteshoz6 a K6zgyiiles. A K6zgyiiles a helyi 6nkormanyzatokr61 sz evi LXV. tv. 23. (2) bekezdese alapjan atruhazhatja d6ntesi jogat - a k6zbeszerzesi eljarasokban d6ntesi jogk6rrel rendelkezo - Onkormanyzati K6zbeszerzesi D6nMshoz6 Bizottsagara a fenti targyli k6zbeszerzesi eljarasban a reszv6teli szakasz ervenyes jelentkezoinek kivaiasztasara. J avaslom a Tisztelt K6zgyiilesnek a fentiekben reszletezettekhez kapcsol6d6 dontesek hatarozati javaslatokban megfogalmazott elfogadasat. A d6ntes vegrehajtasaban k6zremiik6do felelos hivatali egyseg: Penziigyi es Gazdasagi OsztaIy es a Strategiai-Fejlesztesi OsztaIy.

4 4 I. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei J ogu Varos Onkormanyzat Kozgyillese a bankok altai benyiljtott vegleges ajanlatok elemzese alapjan Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata altai tervezett ezer Ft osszegii forintban torten6, e16torlesztesi lehet6seggel bir6, materialis fedezet nyiljtasa nelkiili kotveny kibocsatasanak lebonyolitasaval az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t bizza meg. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: julius Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert a lebonyolitashoz kapcso16d6, a szerz6deskot6st mege16z6en sziikseges nyilatkozatok, dokumentumok alairasara. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: junius 24. II. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a 169/2011. (III. 25.) kozgy. hatarozattal j6vahagyott, a 20ll-20l4. evekre sz6l6 Gazdasagi programjaban foglalt tobb eves fejlesztesi kotelezettsegek finanszirozasa celjab6l ezer Ft fejlesztesi hitelt kivan felvenni az erre vonatkoz6 kozbeszerzesi eljaras utjan. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: szeptember Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a helyi onkormanyzatokr6l sz6l evi LXV. tv 23. (2) bekezdese alapjan felhatalmazza az Onkormanyzati Kozbeszerzesi Donteshoz6 Bizottsagot arra, hogy a "Fejlesztesi celhitel" targyil kozbeszerzesi eljarasban kivalassza az ervenyes reszveteli jelentkezest benyujt6 cegeket. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: augusztus 31. Blfkiscsaba, majus 19. Vantara Gyula polgarmester Ellenjegyzes: JOgi:.. ~/.. vi, %-rd P enzugyl:...

5 Melleklet BEKESCSABA MEGYEI JOGU V ARos ONKORMA.NYZATA ZARTKORU KOTvENYKIBOCSA.TA.S SZAKERTOIERTEKELES Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiiles a 168/2011. (III. 25.) kozgyiilesi hatarozataban foglaltaknak eleget teve, HUF osszegii, vagy annak megfelelo EUR osszegii zartkorii kotvenykibocsatasra vonatkoz6an het penzintezett5l kert be kotelezo ervenyii aj anlatot. Az ajanlati felhivas a kovetkezo penzintezetek reszere kernlt megkiildesre: 1. OTP Bank Nyrt. 2. Raiffeisen Bank Zrt. 3. cm Bank Zrt. 4. ERSTE Bank Hungary Zrt. 5. Takarekbank Zrt. 6. UniCredit Bank Hungary Zrt. 7. K & H Bank Zrt. Az ajanlatteteli hatarido (az en torteno megkiildesre vonatkoz6an) aprilis 22-en rakor lejart. Az ajanlattetelre felkert ajanlattevok koziil ket penzintezet, az UniCredit Bank Hungary Zrt. es az ERSTE Bank Hungary Zrt. tett ajanlatot. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ajanlati felhivasban megadott hataridore kotelezif ervenyu, mig az ERSTE Bank Hungary Zrt. indikativ ajtinlatot tett, a donteshoz6 szervek vegleges j6vahagyasa ezen banknal nem tortent meg az ajanlat beadasanak napjaig. Az ajanlati felhivasra 5 penzintezet nem nyiijtott be ajanlatot (Takarekbank Zrt., cm Bank Zrt., OTP Bank Nyrt, K&H Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.), Az ajanlati felhivasban ismertetett tervezett kotvenykibocsatas fobb parameterei: Osszege Kiitvenykibocsatas celja Devizanem (indui6) A.rfolyam KibocsRtas HUF, iiletve HUF-nak megfelelo EUR Az onkormanyzat elfogadott koltsegvetesi rendeleteiben meghatarozott beruhazasok, felujitasok finanszirozasa, beleertve a nyertes palyazatok onerejenek biztositasat is. EURvagyHUF kibocsataskori arfolyam Egy osszegben Futamido julius aprilis 30. Tiirelmi ido julius aprilis 30. Kamat Valtoz6, 6 havi EURIBOR, vagy 6 havi BUB OR KamatfIzetes Az elso kamatfizetes idopontja okt6ber 31. 1

6 Visszavasarllis eiso idopontja Visszavasarllis iiteme Biztositek Ezt k6vetoen evente ket alkalommal, minden ev okt6ber 31-en es aprilis 30-an aprilis 30. A k6tveny visszavasarlasara evente ket alkalommal, minden ev okt6ber 31-en es aprilis 30-an kenil sor. Evente egyenlo reszletekben Bevetel engedmenyezese a k6ltsegvetesi rendeletekben meghatarozott 6sszeg erejeig. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. koteiezo ervenyii ajaniatanak fobb parameterei: A kibocstittis osszege: HUF, illetve ennek megfelelo EUR Futamidff: a kibocsatast61 szamitva 20 ev (2031. aprilis 30-i lejarattal) Tiirelmi idff: 4 ev (2015. aprilis 30-ig) Kamatfizetes iiteme: az elso kamatfizetes idopontja okt6ber 31., majd aprilis 30-an, es ezt k6vetoen evente ket alkalommal, minden ev okt6ber 31-en es aprilis 30-an. Kamatbtizis: valtoz6, 6 havi BUB OR, illetve 6 havi EURlBOR Kamatfeltir: az eredeti k6telezo ervenyii ajanlatban HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 3,395%, vagy EUR-ban t6rteno kibocsatas eseten + 4,895%. Az ajanlatot k6vetoen folytatott egyeztetesek alapjan a Bank aprilis 29-en irasban jelezte, hogy ezen k6telezo ervenyii ajanlatat - az Onkormanyzat szamara kedvezobb kondici6kkal - m6dositani kivanja. A m6dositott k6telezo ervenyii ajanlat szerint ket, illetve negy altemativat j el6lt meg a bank: A.} ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL OJ 1. materiajis fedezet nelkiil: HUF -ban t6rteno kibocsatas eseten + 2,995 %, vagy EURban t6rteno kibocsatas eseten + 4,895 % %-os materialis fedezettel: HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 2,395 %, vagy EUR-ban torteno kibocsmas eseten + 3,895 % B.} ELOTORLESZTESI LEHETOSEG BIZTOSiTASA ESETEN (!) 1. materialis fedezet nelkiil: HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 3,245 %, vagy EUR-bau torteno kibocsatas eseten + 5,395 % %-os materialis fedezettel: HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten + 2,645 %, vagy EUR-ban t6rteno kibocsmas eseten + 4,395 % Visszavtistirltis elsffidffpontja: aprilis 30. Visszavtistirltis iiteme: aprilis 30-at k6vetoen kamatfizetesi napokon Fedezet: Bekescsaba MJV k6telezettseget vallal arra, hogy a k6tvenykibocsatasb61 eredo mindenkori fizetesi k6telezettsegenek eves 6sszeget a mindenkori eves k6ltsegvetesebe beallitja, es az eves k61tsegvetes soran azt testiiletileg j6vahagyja. Felhatalmaz6 level a Bank szamara a k6tvenyen alapul6 k6vetelesek azonnali beszedesi megbizassal t6rteno ervenyesitesere a kibocsat6 k6ltsegvetes elszamolasi szamlajaval szemben, valamint bevetel engedmenyezese a k6ltsegvetesi rendeletekben meghatarozott 6sszeg erejeig. Devizanem vtilttis lehetffsege es doa: az ajanlat szerint a devizanem valtas lehetseges m6dja: treasury szintetikus denominaci6 valtas [derivativak felhasznalasaval (ennek dija az egyes termekekre vonatkoz6 mindenkori piaci ar)] Elfftorlesztes: a k6tveny lejarat elotti visszavasarlasara a Bank az eredeti ajtinlata szerint kizar6lag ugy adott lehetoseget, hogy a k6tveny lejarataig a banknal az adott devizanemben 6vadekban kell elhelyezni az 6sszeget, melyre a bank a k6tveny 2

7 lejarataig a kotveny kamataval megegyez6 mertekii beteti kamatot fizet. Kes6bb - majus 2-an, majd majus 4-en este - a bank ismet m6dositotta ajaruatanak ezen pontjat. A legutols6 kotelez6 ervenyii ajaruat szerint el6torlesztesre az alabbi feltetelekkel van lehet6seg a fenti ket valtozat szerint. >- az els6 5 evben el6torlesztesre nines lehet6seg, az 5. evet kovet6en pedig minimum 30 napos el6zetes ertesitesi kotelezettseggel es kizar61ag a kamatfizetes id6pontj aban engedelyezett az el6torlesztes, >- el6torlesztes eseten egy egyszeri, 1,5 % el6torlesztesi dij keriil felszamitasra: >- materialis fedezet nelkiil: HUF-ban torten6 kibocsatas eseten + 3,245 %, vagy EUR-ban torten6 kibocs8.1as eseten + 5,395 %. >- 100%-os materialis fedezettel: HUF-ban torten6 kibocsatas eseten + 2,645 %, vagy EUR-ban torten6 kibocsatas eseten + 4,395 % Szervezesi di;: ,- Ft egyszeri dij, a kibocsajtas napjan esedekes Jegvzesi garanciavallaltis di;a: eredeti kotelez6 ervenyii ajanlatban Ft volt, de keresiinkre a bank engedett el bel6le, igy az uj osszeg Ft egyszeri dij, mely a kibocsajtas napjan esedekes Keler di;: Ft (az ISIN azonosit6: Ft, a dematerializalt kotveny keletkeztetesenek dija: ,- Ft) Egveb di;: mas dij nem keriil felszamitasra Futamidff alatti di;: dijmentes (a futamid6 vegeig nyiijtand6 banki szolgaltatasokert fizet6 iigynoki dij nem keriil felszamitasra) Egveb &ltetelek: miszerint az Onkormanyzat vallalja, hogy: 1. az ajaruat elfogadasa eseten a kotvenykibocs8.1assal kapcsolatosan a Bankkal Megbizasi Szerz6dest es Treasury Keretszerz6dest kot. 2. A kotvenykibocs8.1asb61 szarmaz6 szabad penzeszkozei befektetese eseten a befektetesi lehet6segeket a Bankt61 veszi igenybe. 3. A kotvenykibocsajtasb61 szarmaz6 Eur6 penzeszkozeit mas penzintezethez nem utalja el, kizar61ag a Banknai konvertalja Forintra, illetve az atvaltashoz kapcsol6d6 devizamiiveleteket kizar61ag a Banknai koti meg. 4. A kotvenyforrast a megje16lt hitelcelra hasznalja fel, miikodesi celra nem hasznalja fel. A kotvenyertek felhasznalasa kizar61ag onkormanyzati testiileti hatarozattal elfogadott beruhazasi-, fejlesztesi celokra hasznalhat6 fel. A kotveny teljes futamidejere elkesziti a kotelezettsegek es kotveny-visszavasarlasi tervet. A kotveny futamideje alatt napi miikodest segit6 likviditasi hitelt mas hitelintezett61 kizar61ag a Bank el6zetes tajekoztatasat kovet6en vesz igenybe, ha a kotveny osszegeb61 hitelt fizet vissza, akkor tajekoztatasi kotelezettsege van a Bank fele. 5. Amennyiben az Onkormanyzat kotveny kibocs8.1asb61 fenna1l6 kotelezettsege, amely a. aktualisan EUR-ban denominait kotvenyb61 szarmaz6 - a Bank altai jegyzett EUR-HUF deviza kozeparrolyamanak 6 havi atlaga szerinti - arfolyamon 8.1szamitott aktualis HUF kintiev6segenek osszege es b. a HUF-ban denominait kotvenyek nevertekenek osszege - az eredeti aitinlat szerint meghaladj a a kibocs8.1askori ossznevertek 105% amely a Bank altai jegyzett EUR-HUF deviza kozeparfolyamanak 6 havi atiagaban keriil meghatarozasra - abban az esetben az Onkormanyzat koteles az aktualis kintiev6seg es a kibocs8.1askori ossznevertek kii16nbozetenek megfelel6 osszegii - nyiijtani. a Bank altai elfogadhat6 6vadeki vagy egyeb/ingatlan biztositekot 3

8 - a OS. 04-in ben megkiildotl modosittis szerint meghaladja a kibocsataskori iissznevertek 110%-at - amely a Bank altai jegyzett EUR-HUF deviza kozeparfolyamanak 6 havi atlagaban keriil meghatarozasra - abban az esetben a Megbfz6 koteles az aktualis kintlev6seg es a kibocsataskori ossznevertek kiilonbozetenek megfelel6 osszegii - a Bank altai elfogadhat6 6vadeki vagy egyeb/ingatlan biztositekot nylijtani." Amennyiben az iinkormanyzat a 110%-os erteket kevesnek tai!ilja, a bank nem zark6zik el tovabbi engedmenytiil. 6. Az Onkormanyzat vallalja, hogy a kotvenyhez kapcsol6d6 devizamiiveleteket, arfolyam- es kamatkockazatot kezel6 megoldasokat a Banknal koti meg. Az ERSTE Bank Hungary Zrt. indikativ ervenyii ajanlatanak f6bb parameterei: A kibocstittis osszege: HUF, illetve ennek megfelel6 EUR Futamido: 1. altematfva: 20 ev, aprilis 30-i lejarattal 2. altematfva: 15 ev aprilis 30-i lejarattal Tiirelmi ido: 1. altematfva eseten: 4 ev (2015. aprilis 30-ig) 2. altematfva eseten: 2 ev (2013. aprilis 30-ig) Kamatfizetis iiteme: a futamid6 alatt felevente, minden ev aprilis 30., illetve okt6ber 31. napjan, illetve lejaratkor. EIs6 kamatfizetes napja: okt6ber 31. Kamatbtizis: valtoz6, 6 havi BUBOR, illetve 6 havi EURIBOR Kamatfeltir: HUF-ban torten6 kibocsatas eseten 1. altemativanal + 6 havi BUBOR 2,60%, 2. altemativanal 6 havi BUBOR + 2,40% EUR-ban torten6 kibocsatas eseten 1. altematfvanal + 6 havi EURlBOR 4,20%, 2. altematfvanal 6 havi EURIBOR + 3,95% Visszavtistirltis elso idopontja: 1. altematfva eseten aprilis 30., 2. altematfva eseten aprilis 30. Visszavtistirltis iiteme: 1. altemativa eseten aprilis 30.,2. altemativa eseten aprilis 30-at kovet6en kamatfizetesi napokon egyenl6 reszletekben. EIs6 kamatfizetes napja 1. altematfva eseten aprilis 30, 2. altematfva eseten aprilis 30. Fedezet: Bekescsaba MN koltsegvetesi elszamolasi szarnlajara bankszamla kovetelesre alapftott zalogjog inkassz6s felhatalmazassal. A kotveny volumenet tekintve osszessegeben Ft forgalmi erteket kipvisela forgalomkipes es tehermentes ingatlan(ok)ra alapftott elsa helyi ielzlilogjog. Devizanem wilms lehetosige is dija: a futamid6 alatt a kotveny devizanemenek valtasara nines lehet6seg Elotorlesztes: minden kamatperi6dus vegen koltsegmentesen. Szervezoi dij: ,- Ft (nevertek 0,2%-a). Jegvzisi garanciavtillaltis dija: Ft (egyszeri, a kibocsajtott kotvenyosszeg 0,5%-a) Keler dij: Ft (Ebb61: az ISIN azonosft6 kiadasanak dfja Ft, a dematerializalt kotveny keletkeztetesenek dfja pedig ,- Ft.) Egvib dij: a bank befektetes tanacsadasi szolgaltatasokert nem szamit fel dfjat. Egvib feltetelek: A kotveny felhasznalasara vonatkoz6 egyeb feltetelek: A kotvenyjegyzesb61 szarmaz6 ellenerteket az Onkormanyzat a Banknal nyitott 4

9 Ertekeles elkiilonitett szamlan annak felhasznalasaig 6vadekkent kell elhelyezze. Az Onkormanyzat fejlesztesi celu tobbletforrasainak igenybevetelet szigoru eloirasokhoz koti a Bank. A Bank ajaruataban kikoti, hogy a kotvenyjegyzesbol kizar61ag az EU altai is tamogatott projektek finanszirozhat6k. A kotvenykibocsatas onkormanyzati elokesziteseben a Budapest PRIV-INVEST Kft. sok tapasztalatot szerzett. Cegiinknek az elmult harom evben a kotvenyforras onkormanyzati felhasznalasanak, pontosabban a penzintezeti elkii16nitett szamlakr61 torteno lehivasanak nehezsegeirol is volt alkalma tapasztalatot szerezni. Ezek az informaci6k, tapasztalatok abban erositenek minket, mint a beerkezett ajanlatok ertekelesere vonatkoz6 javaslattevot, hogy nagyobb hangsulyt kell helyezni az egyeb feltetelekben rejlo korlatozasok jovobeni hatasaira. Mindezeket elore jelezve javaslatunkat a kovetkezok szerint teszem meg. A felhivasban megje16lt hataridoig kotelezo ervenyii ajanlatot az UniCredit Bank Hungary Zrt., indikativ ajaruatot az ERSTE Bank Hungary Zrt. tett. Az ERSTE Bank indikativ ajanlata a kamatfelarak tekinteteben kedvezobb, mint az UniCredit Bank materialis fedezet melletti kotelezo ervenyii ajaruata. A kamatfelar merteke alapjan az ERSTE Bank ajaruata (1. alternativa) HUF kibocsatas eseten 0,645%-kal (64,5 bazisponttal), mig EUR kibocsatas eseten 1,395%-kal (139,5 bazisponttal) kedvezobb, mint az UniCredit Bank ajanlata. Ha viszont (kizar6lag a kamatfelarak tekinteteben) figyelembe vessziik, hogy az UniCredit Bank - az elotorlesztesi lehetoseg kizarasa esetere es materialis fedezettel is tett ajaruatot - akkor az UniCredit kamatfelarra vonatkoz6 ajanlata a kedvezobb, amely HUF-ban torteno kibocsatas eseten 20,5 bazisponttal, EUR-ban torteno kibocsatas eseten pedig 30,5 bazisponttal jobb. Az esetlegesen elofordul6 elot6rlesztes es a devizanem valtasanak lehetosegei tekinteteben a ket ajanlat kozott jelentos a kii16nbseg. Az UniCredit Bank az ajanlataban a devizanem valtasanak lehetoseget szintetikus denominaci6 valtas utjan lehetove teszi. A forint es az eur6 hitelek bazis kamata kozotti kiilonbsegjelenleg 4,4% kori.ili szinten mozog az eur6 javara. Az Eur6pai Kozponti Bank (ECB), a varakozasok szerint a kozeljovoben varhat6an kamatot fog emelni, mikozben a forintkamat varakozasok even beliil tartast (6% jelenleg) hosszu tavon csokkest vetitenek elo. Ha az Onkormanyzat a forintban torteno kibocsatas mellett is dont, az aktualis kibocsataskori devizanem alapkamatanak egy esetleges nagyfoku emelkedese eseten az Onkormanyzatnak lehetosege nyijik egy masik, esetleg kedvezobb kamatozasu devizanembe "menekiilnie". Az ERSTE Bank indikativ ajanlatliban nem ter ki a futamid6 alatti devizanem valtas lehetiisegeire. \ 5

10 A kotveny iejarat eiotti elotiiriesztesre az UniCredit Bank a futamido eiso 5 eveben nem, iiietve ezt kiivetoen is csak dij elleneben ad iehetoseget. Az ERSTE Bank indikativ ajaniataban a iejarat elotti visszavaitas lehetseges, a fenna1l6 koveteles egesze vagy egy resze minden kamatperi6dus vegen es minden torlesztesi idopontban dijmentesen visszafizetheto. Amennyiben az Onkormanyzat ugy dont, hogy EUR-ban bocsatja ki a kotvenyt, szamolni kell azzal, hogy a Stop Loss klauzula 11 O%-os "beiitodese" es fel even keresztiili fennallasa eseten a bank az aktmilis kintlevoseg es a kibocsataskori ossznevertek kiilonbozetenek megfelelo osszegii 6vadeki, vagy ingatlan fedezetet kerhet. Egy 265 EURIHUF anolyamon torteno lejegyzes eseten ezen beiitodeshez a kiiszoberteket a 291,5 EURIHUF atlag arfolyam 180 napon kereszruli fennallasa jelentene. Forintban torteno kibocsatas eseten a Stop Loss klauzula lehetosege nem all fenn. A fenti osszehasonlit6 ertekeles alapjan - a tervezett julius l-i kibocsatast is figyelembe veve - az UniCredit Bank altemativ ajaruatai koziil torteno valasztassal javasoljuk a dontes meghozatalat azzal, hogy az Onkormanyzat szamara egy ilyen hosszu futamidejii forras megszerzesenel semmikepp nem javasoit az elotorlesztesi lehetosegrol val6 lemondas, es nem biztos, hogy elonyos a HUF alapu kotvenynel az eves szinten mindossze 0,6 %-os, illetve az EUR alapu kotveny eseten az evi 1 %-os kamatfelar csokkentes erdekeben a forgalomkepes ingatlanvagyon ilyen jelentos mertekii megterheiese. Budapest, majus 6. Nagyne Laszl6 Erzsebet es Fenyvesi Beata iigyvezeto igazgat6k BUDAPEST PRIV-lNVEST Kft. 6

11 . 1 BEKESCSABA KOTVENY 2011 ADOSSAGSZOLGALAT es HOZAM V ARHATO ALAKULASA Unicredit Bank kote1ezo ervenyii ajanlata alapjan 1. Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, MATERIALIS FEDEZET NELKUL EUR-ban t6rteno kibocs!itas eseten. A mode1l265 EURIHUF kibocs!itaskori arfolyamot, mig a visszavasarlasi arfolyam 270 EURIHUF arfolyamot feltetelez. Kamatfelar: 4,895% Progn6zis szerint Kamatfelar: "4,895% EUR/HUF Evek aktualis fiz. Kamat Ref. Kamat arfolyam Fizetendo toke Fizetendo kamat Fizetendo toke.os Tokefizetes tokeertek Kamatfizetes Toke.os kamat (ref. Kamat varhat6 varhat6 (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) (EUR) (EUR) (EUR) egyiitt (EUR) + alakulasa alakulasa ,46% 2,02% 272,40 0, , , I. 6,850/0 1,95% 270,00 0, , , _7,!D"/o _... _2,20"/0 270, , , ,98 ~ _ ,30%.-- 2,40% 270,00 0, , , ,65% 2,75% 270, , , , ,65%. 2,75% 270, , , , ,82% 2,920/0 270, , , , ,-... -" --,. -"' _8,Q2% 3,12% 270, , , ,37 - -_ _8c13%.. 3,23% 270, , , , '280/0... 3,38'}6. _ 270, , , , ,35%. 3,45% 270, ! , , ,660/0.. 3,76% 270, !? , ,19 _ , ,66% 3,76% 270, , , , ,66%... _~,76% 270, , , ,19.,-, _ ,66%.. 3,76'}6. 270, , , , ,66% 3,76% 270, <l, , , ' I ' -- --, ,66%.. 3,76% c OO , , , ,66% 3,76% 270, , , , ,66%.. ~,76'J1, , , , , ,66% 3,76%. 270, , , , , ,33% 3,76% 270, , , , ,12 Varhat6 ad6ssagszolgalat osszesen Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

12 _..... _._ Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOT()RLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, MATERIALIS FEDEZET NELKUL HUF-ban t6rteno kibocsatas eseten. Kamatfelar: 2,995%. Progn6zis szerint Kamatfelar: '2,995% Ref. Kamat Evek aktualis Toke es kamat fiz. kamat varhat6 - ~ Tokefizetes tokeertek Kamatfizetes egyott merteke alakulasa ,54% 6,08% ,82% 5,82% _ ~ ,..._-,,-_ _._..._..._.. -_.. ' ,00% 5,00% - _.' _.' _.._ ,26% 5,26% ,50% 4,50% _._.., "._"M',.~_ I , ,50% 4,50% ,50% 4,50% _.-." - --, '" ,50% 4,50% _ , ~ _ , ,50% 4,50% ~ "-''''.. _ -,_., 'e' '... ~ ".--..,. -,,_..._ ,50% 4,50% ,00% 4,00% _.._.,."-., ' _. _._--- -_. _. -. ".-~-."' ,()0y.,.4,00%. _ _ ,..., ----_.._-_._._ ~ _ _. I~ "._-.. - "... 7,00% 4,00% I ,00%. 4,00% : '.-~.- "..--., ''"-'..,,-.~ _._..._-._----_ ,00% 4,00%... -, ,--- _.. - _.._-_... -."~ _ _., ,00% 4,00%,.. "... ""'"..." ~ ".--_., ,00% 4,00%.."-""",,_._...,...- """. -'",.,"------_...- ~"--.. -~-----, _.. _ ~~"-' ,00% 4,00% _ , ---_..-,,-.-_.,._-_., - "._--". _ ,00%. 4,00% ,00% 4,00%...-. _.-,....._"'.- '" "-'" ,50% 4,00% i Varhat6 ad6ssagszolgalat osszesen / Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

13 Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, 100%-OS MATERIALIS FEDEZETTEL EUR-ban torteno kibocsatas eseten. A model! 265 EURIHUF kibocsataskori arfolyamot, mig a visszavasarlasi arfolyam 270 EURIHUF arfolyamot feltetelez. Kamatfelar: 3,895% 3 Evek Tokefizetes (EUR) Progn6zis szerint Kamatfelar: 3,895% EUR/HUF aktualis fiz. Kamat Ref. Kamat arfolyam Fizetendo toke Fizetendo kamat Fizetendo toke es Kamatfizetes Toke es kamat tokeertek (ref. Kamat + varhat6 varhat6 (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) (EUR) egyutt (EUR) (EUR) kamatfelar) alakulasa alakulasa I ,960/0 2,02% 272, , , , _...,--.-_ ,85% 1,95% 270,00 0, , ,75... "H_< ~" I ,10"10 2,20% 270,00 0, , , ,30% 2,40% 270,00 0, , , ,65% 2,75% 270, , , , ,65% 2,75% 270, , , , ,82% 2,92% 270, , , , ,02% 3,12% 270, , , , ,13% 3,23% 270, , , , ,28% 3,38% 270, , , , ,35%... 3,45% 270, , , ,58. ~ _ ,66% 3,76% , , , , ,66%..3,76% 270, , , , ,66% 3,76% 270, , , , '".,-, ,66% 3,76% 270, , , , ,66% 3,76% 270, , , , _.-.-._ ,66% 3,76% 270, , , ,82 ~-., '" _ _.. 7,660/0... 3,76%.. 270, ,20 I , ]5300, ,66% 3,76% 270, , , ,51 I ,66% 3,76% 270, , , ,86 I , ,83% 3,76% 270, , , , Varhat6 ad6ssagszolg,ilat iisszesen, Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

14 Ad6ssagszolgaJat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEG NELKUL, 100%-OS MATERIALIS FEDEZETTEL HUF-ban torteno kibocsatas eseten. Kamatfelar: 2,395% 1 4 Prognozis szerint Kamatfelar: '2,395% Ref. Kamat Evek aktualis Toke es kamat fiz. kamat varhato Kamatfizetes Tokefizetes tokeertek egyutt merteke alakulasa I..._-_ ,-.. 4,24% 6,08% ~ - --_.._----_ _ _.. 8,22% 5,82% _. - _..., ,40% 5,00% _..."'.. '... _'" ,66% 5,2.6% , _.,---, ,90% 4,50% ,90% 4,50% _.._-_._ ' ---_._-._ " '''_ ,90% 4,50% "--.. _-,--".".- '._- _._._-_ ,,~-,,_ ,90% 4,50% _.-, ,90% 4,50% "'" ,,_ ,... -"-.--'_.---"" ".'_._...,_.....,...,,,...,,.,._._--,,..._-... _...._--_.. " ,90% 4,50%.,"" "., '"',...., r- _ ".-,-._--.. ~ ,40% 4,00% _ _ _.._._ ,.-.-,.---.-~-.'-----' ,40%. 4,00% "'-'-'-.. - ~ ""-., _,--...,,..._-"..._-,, _ _ ".-,., ~,,'.. -.-,'_.,,---.. '",.,.., ,40% 4,00% -- -, ,--- _. _ _".-,-.. ~ _ ,40% 4,00% 2() I.' ,,. "..,,, 6,40% 4,00% ~ " ~ -~ _ _.,,'- ' ''''", 6,40% 4,00% ,40% 4,00% 2028 I ,--,"" 6,40% 4,00% ,40% 4,00% I _... _ _--_.,-... '" " ,40% 4,00% ' ,20% 4,00% L.?_ ,. _.- g l! Keszitette: Budapest Priv-Invest Kit majus 6.

15 5. Ad6ssagszo1ga1at a1aku1asa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL IOO%-os materialis fedezet nelkiii EUR-ban Hilteno kibocsatas eseten. A mode1l265 EURIHUF kibocsataskori arfo1yamot, mig a visszavasar1asi arfo1yam 270 EURIHUF arfo1yamot feltete1ez. Kamatfe1ar: 5,395% 5 Prognozis szerint Kamatfelar: :5,395% I fiz. Kamat EUR/HUF Fizetendo toke Fizetende kamat Fizetendo toke es ~k Tokefizetes aktualis tokeertek Kamatfizetes Toke os kamat (ref. Kamat + arfolyam (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) I (EUR) (EUR) (EUR) e"vutt (EUR) kamatfelar) Ref. Kamat alakulasa _ ,71% 2,02% 272,400,(]O , ,55 i ,35% 1,95% 270,00 0, ,23_ , _1_1'16415_ 7,609'0 _2,20% _ 270,00 0' , , ,80% 2,40% 270,00 0, , ,87 I ' _. _ ,15%1 2,75% 270, , , , _ _1_8,15%. 2,75% 270, , , , ~ _. 8,32%... 2,92% 270, , , , ,.52%. 3,12% 270, , , , _ 8,63% 3,23% 270, , , , I.. 8,78% 3,38% 270, , , , I. 8,85% I 3,45% 270, , , , ,16% 3,76%1. 270, , , , ,16% 3,76% 270, , , , ,16% 3,76% 270, , , , _ _...9,16% 3,76% 270, , , ,98 I ,16% 3,76% 270, , , , _ 1_29: _... 9,16%1_.. 3,.76%._ 270, , , , _ 9,16%1 3,]6% 270, , , , _ 1124:1135.._9,16.% _.3,76% 270, , , , I. 9,16% 3,76% 270, ,20 I , , , ,58% 3,76% 270, , , , _ ,08 Varhat6 a~6.~sagszolgalat osszesen' Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

16 Ad6ssagszolgaJat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL 100%-os materialis fedezct nelkiil HUF-ban torteno kibocsatas eseten. Kamatfelar: 3,245% 6 Progn6zis szerint Kamatfel;lr: Evek Tokefizetes I aktualis tokeertek Kamatfizetes Toke es kamat ~. kamat (HUF) (HUF) (HUF) egylitt (HUF) merteke Ref. Kamat varhat6 alakulasa ,66% ,07%... -,._- _... " ,.. _._ ,25% ,51% ~ ', ,75%. _. -. _ , ,75% ,75% ~...,, e_.. '.,_....,-'" --"---,._-"._--.,-,--".""--'.-" ,75% _ _- -_., ,75% , , ,-..."..... _-, ,75% ,25% _ ,25% ,25% "-.", ,25% ,25% ,25%... _,-.. _-_..,,-._... _-,... -.,-., _ ,25% ,25% ,25%., " ,25% -_ _._--_.. _-_ % : Varhat6 ad6ssagszolgala! ~sszese Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

17 7 7. Ad6ssagszolgalat alakulasa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL 100%-OS MATERIALIS FEDEZETTEL EUR-ban torteno kibocsatas eseten. A modell 265 EURIHUF kibocsataskori arfolyamot, mig a visszavasarlasi arfolyam 270 EURIHUF arfolyamot feltetelez. Kamatfelar: 4,395% Prognozis szerint Kamatfelar:,4,395% Evek Tokefizetes (EUR) o o o o , aktualis tokeertek (EUR) o Kamatfizetes (EUR) Toke es kamat egyott (EUR) fiz. Kamat Ref. Kamat EUR/HUF (ref. Kamat + varhat6 arfolyam kamatfelar) alakulasa varhat6 alakulasa 3/?~%. _ ~/.35%. ~/600/0 6,80% 7,15% 7,15%.7,32% 2,02% 1,95% 2,20% 2,40% 2,75% 2,75% 2,92% Fizetendo toke I Fizetendo kamat I Fizetendo toke es (HUF-ban) (HUF-ban) kamat (HUF-ban) 272,40 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0, , , , , , , , ,94 270, ,20 270, ,20 270, ,20 _?,52%,. },}2~ 270, , ,63% 3,23% 270' , , _.. :tx~2.? ~ 7,78%.1 3,38% 2!0,() !l2~4, , ?'.~S% 3,~S% 270, , ~}-6~ ~, 76% 270, ,20 8,_~6% 3~?~% 270, ,20 8,16%... 3,76% 270, ??4,20 ~,}_~~ _ 3, 7~~ 270, ,20 8,16.%... 3,76% 270, ,20 8,16% 3,76% 270, ,20 8,1.6~...3,76')b , ,20 8,16%.. 3,76% _.. 270, , ] J 8,169(, %.. 270,002l\ , ,08% 3,76% 270, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Var~at6 a~6ssag.s~olgalat osszesen , , , , , ,98 m~jw.8~'i6jf:ll Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

18 8. Ad6ssagszoIgalat alakuhisa ELOTORLESZTESI LEHETOSEGGEL 100%-OS MATERIA-LIS FEDEZETTEL HUF-ban torten6 kibocsatas eseten. Kamatfelar: 2,645% Evek Tokefizetes sze aktualis tokeertek ~I :~~~~~66a o o ""- ~ ,v'':'i _..,_._ Varhat6adossagszolgalat iisszesen _ _._-'-.._---".' ~.-~ _._ ~..., _..._--_ ".. _-. - -,-. -._ _ o Ref. Kamat Toke es kamat fiz. kamat I varhat6 Kamatfizetes 1 egvutt merteke alakulasa ,'.. _--_._ _. " _..._.._., I "',- " ,-- _ , ,08% 5,82% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Keszitette: Budapest Priv-Invest Kft majus 6.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: VIII. 108-2712016. Eload6: Tarne Stuber Eva 1 Bende-Engelhardt Judit Mell.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. NYIL V ANOS ULES napirendje

BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. NYIL V ANOS ULES napirendje BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. Ik/. sz.: IV 55112011. E/6ad6: T{irok Tamas Mel!.: Bira/6 Bizollsag irasbe/i szakvetemenye Hiv. sz.: Postacfm: 5601 Pf

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7. Ikt. sz.: IV. 232-65/2010. Eload6: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYIL V ANOS ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYIL V ANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: 1. 20212016. Eload6: dr. Kiss Gyula Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40.597/2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel!

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel! BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.4ROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent IstViin ter 7. Ikt. sz.:x1.1441712010. E/oad6: Opauszki Zo/tcm, Uhrin Nandorne Mell.: bizottsagi hatarozatok Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. Ikt. sz.: VI. 110212012. Eload6: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-26/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA

BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA OKTATAsI, KOZMUvELODESI ES SPORT OSZTALy Bekiscsaba, Szenf Istv(m fer 7. Ikt. sz.: V. 23412011. E16ad6: Varga Tamas Mell.: 2 db Hiv. sz.: PostaC m:

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Iktatószám:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7. Ikt. sz.: V3201201O. Elffad6: dr. Urbtin-Zsilrik Ktara Mel!.: 18 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. III. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi

Részletesebben

BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan rer 7. Ikt. SZ.: IV. 323-103/2010 E16ad6: Gal Gabriella Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS ONKORMliNYZAT KOZGWLESE EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES LAKASUGYIBIZOTTSAGA. Bikiscsaba, Szent Istwin ter 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS ONKORMliNYZAT KOZGWLESE EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES LAKASUGYIBIZOTTSAGA. Bikiscsaba, Szent Istwin ter 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS ONKORMliNYZAT KOZGWLESE EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES LAKASUGYIBIZOTTSAGA Bikiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: 111351-5/2011. El6ad6: Dr. T6gye fldik6 Mel!.: palyazat is

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. IV. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály Fenyvesi Beáta ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J A V A S L A T

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által korábban felvett önkormányzati hitelek kiváltásának

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ügyiratszám: 1887/2013/XIV a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény 2027

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010)

Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) Keszthely Város Önkormányzata további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum (34939/2010) 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre

Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre vonatkozó jelentés Készítette: Imre János, Kontrolling osztályvezető Vilhelm Gábor, Treasury & IR osztályvezető Tájékoztató anyag a Közgyűlés számára 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

\ H J l C ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület!

\ H J l C ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület! \ H J l C BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évben megkötött folyószámla hitelkeret

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által kibocsátott devizakötvény pénzügyi kockázatának elemzése Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. augusztus 30-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. augusztus 30-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. augusztus 30-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása két fejlesztési cél megvalósításához Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/91-19/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS ULES napirendje

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: 1. 24512011.; 1. 24612011.; 1. 24712011. EZoado: dr. Laszlo Jeno Mell.: Hiv. sz.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17.-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata fejlesztései céljainak megvalósítása, zártkörű kötvény

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 Bankszámlahitel fedezettel FEDEZETES TERMÉKEINK Betét fedezete mellett nyújtott hitel Általános

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások/Egyéni cégek részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások/Egyéni cégek részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások/Egyéni cégek részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés Keretemelés Meghosszabbítás / keretcsökkentés

Részletesebben

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ügyféltájékoztató A PÁTRIA ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ismerjük a megoldást, válasszon! Mire használható? Mennyi? Otthonteremtési állami kamattámogatott

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.10.01 2009.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Eloterj esztes Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat Kozgyu1esenek junius 16-an tartand6 nyi1vanos ii1esere

Eloterj esztes Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat Kozgyu1esenek junius 16-an tartand6 nyi1vanos ii1esere BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERI HIVATALA STRATEGIAI-FEJLESZTESIOSZTALY Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV. 239-6/2016. Eload6: Csatari Ferenc Mell.: 3 db helyszinrajz Hiv. sz.: -

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a 2012 Június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Könyves Kálmánná Pénzügyi Irodavezető

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a 2012 Június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Könyves Kálmánná Pénzügyi Irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012 Június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Könyves Kálmánná Pénzügyi Irodavezető Tárgy: Javaslat folyószámla

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

SAROSD NAGYKOZSEG ONKORMANYZATANAK EVES OSSZESITETT KOZBESZERZESI TERVE

SAROSD NAGYKOZSEG ONKORMANYZATANAK EVES OSSZESITETT KOZBESZERZESI TERVE SAROSD NAGYKOZSEG ONKORMANYZATANAK EVES OSSZESITETT KOZBESZERZESI TERVE SAROSD 2011. -1 - 1. A kozbeszerzesi eljarasok tervezese es elokeszitese 1.1. Kozbeszerzesi terv elkeszitese es modositasa A tobbszorosen

Részletesebben