TÁJÉKOZTATÓ az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatói számára a komplex szakmai gyakorlatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatói számára a komplex szakmai gyakorlatról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatói számára a komplex szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. A főiskolai képzés keretében az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás tagozatos hallgatói 75 órás szakmai gyakorlaton vesznek részt. 2. A komplex szakmai gyakorlatot csak a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben előírt előzetes alkalmassági orvosi vizsgálatok birtokában lehet megkezdeni. 3. A hallgatók a gyakorlat alatt a következő munkakörökbe osztva dolgozhatnak: szálloda utazási iroda/turisztikai vállalkozás 4. A gyakorlat előzetesen, több cégnél, több részletben is letölthető a gyakorlat megfelelő regisztrálása után. A gyakorlat célja és szakmai követelményei 5. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a fogadó vállalkozás szakemberei mellé beosztva gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a szálloda üzemeltetésének, illetve az utazási irodai, utazásszervezői tevékenység különböző területein. Szállodai munkaterületek: A hallgatók ismerjék meg Front Office (recepció, pénztár) napi feladatait és azok ellátásában aktívan vegyenek részt. Szerezzenek tapasztalatot a vendégek érkezésével és távozásával kapcsolatos feladatok lebonyolításában a kocsirendező, londiner munkakörök áttekintése során. Ismerkedjenek meg az alkalmazott Front Office szoftverrel, illetve a Back Office-ban zajló folyamatokkal. Tekintsék át a szálloda szolgáltatásait, bizonylatolásukat, az információk áramlását, ismerjék meg az emeleti munkakörök ellátásának helyi sajátosságait, vegyenek részt a housekeeping tevékenységek minden területén. Utazási irodai munkaterületek: Utazásszervezés és értékesítés, Utazási csekk, Valutaváltás, Repülőjegy foglalás, Biztosítások, Ügynöki tevékenység, Szálláshelyfoglalás és értékesítés, Elszámolás. A hallgató jogviszonya

2 6. A gyakornoki idő alatt a hallgatói jogok és kötelességek tekintetében egyrészt a főiskolai szabályok, másrészt a munkahely előírásai az irányadók. 7. A hallgató a gyakorlat megkezdése előtt köteles a főiskolai beiratkozással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tenni. 8. A gyakorlaton lévő hallgatók a főiskolai könyvtár szolgáltatásait a könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően igénybe vehetik. 9. A gyakorlati idő alatt a hallgatók maguk kötelesek szállásukról és ellátásukról gondoskodni. A gyakorlat helye 10. A hallgatók a gyakorlatot színvonalas hazai vagy külföldi szállodákban teljesíthetik. 11. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy egyénileg keressenek maguknak gyakorlati helyet. A gyakorlat egyéni szervezéséhez szükséges formanyomtatványokat és a gyakorlatról szóló tájékoztatót a Turizmus Tanszék a hallgatók rendelkezésére bocsátja. 12. A hallgatók egyénileg kért hazai vagy külföldi gyakorlati helyet a hallgató kérelmére a Turizmus Tanszék vezetője engedélyezheti, amennyiben ott a gyakorlati követelményrendszer előírásai érvényesíthetők és a gyakorlat lebonyolításának feltételei adottak. 13. Az egyéni kérelmeket a Turizmus Tanszék gyakorlatszervezőjének kell benyújtani, és mellékelni kell a kitöltött adatlapot, valamint a szálloda / utazási iroda / turisztikai vállalkozás hivatalos igazolását (fogadónyilatkozatát) arról, hogy a megnevezett hallgatót - a főiskolai követelményeknek megfelelően - a kötelező szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatja. A kérelemhez mellékelni kell a szálloda / utazási iroda / turisztikai vállalkozás referencia anyagát. 14. Azok a hallgatók, akik egyénileg nem tudnak megfelelő színvonalú gyakorlati helyet keresni, kötelesek elfogadni a Főiskola által felkínált gyakorlati helyet. 15. A Nemzetközi Iroda által szervezett külföldi gyakorlatokra történő jelentkezés rendjét, külön tájékoztató tartalmazza. 16. A külföldi gyakorlattal kapcsolatos hatósági előírások (pl. munkavállalási engedély, útlevél, vízum) teljesítése a hallgató feladata, és az utazással kapcsolatos valamennyi költség a hallgatót terheli. 17. A gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók a gyakorlat idejére kötelesek egyénileg, illetve a fogadó céggel történő egyéni egyeztetés szerint biztosítást kötni.

3 A gyakorlat elfogadásának feltételei SZOLNOKI FŐISKOLA 18. A munkahelyi vezetők munkahelyenként értékelik a hallgatók munkáját és magatartását. 19. A gyakorlat végén az illetékes vezető a Főiskola által kiadott formanyomtatványon - figyelembe véve az egyes részterületek vezetőinek értékelését összefoglalva minősíti a hallgató teljesítményét megfelelt - nem felelt meg kétfokozatú értékelésre. 20. A gyakorlat teljesítését tanúsító, hivatalosan aláírt igazolást (minősítést) a gyakorlati hely vezetője megküldi a Főiskola Turizmus Tanszékére, vagy a gyakorlat végén átadja a hallgatónak. 21. A hallgató gyakorlatának elfogadásához szükséges, hogy az előírt munkaterületeken teljesítse gyakorlatát, és az erről szóló hivatalos igazolást szöveges értékeléssel és kétfokozatú minősítéssel legkésőbb a gyakorlat befejezését követő két héten belül benyújtsa a Turizmus Tanszékre; a gyakorlat során végzett munkájáról, tapasztalatairól, készített kb. 5 oldal terjedelmű írásbeli beszámolót a gyakorlati igazolással együtt a gyakorlat befejezését követő két héten belül beadja. 22. Az írásbeli beszámolót 1 példányban, szerkesztett formában kell beadni! 23. Amennyiben a hallgató bármely munkaterületen "nem felelt meg" értékelést kap, a gyakorlatot nem folytathatja, illetve gyakorlata nem fogadható el. 24. Nem felelt meg minősítés esetén a hallgató a gyakorlatot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat félévismétlésre vonatkozó rendelkezései szerint ismételheti meg. 25. A hallgatóknak felróható okból (igazolatlan hiányzás, súlyos fegyelemsértés, a gyakorlattal kapcsolatos kötelességszegés, feladatok nem teljesítése) elfogadhatatlannak, nem megfeleltnek minősített gyakorlatot csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével lehet a Főiskola által kijelölt gyakorlati helyen - megismételni. Ezekben az esetekben a hallgatóval szemben fegyelmi eljárás is kezdeményezhető. 26. A hallgató gyakorlata akkor fogadható el, ha: A fogadó cég/vállalat a gyakorlat eredményes teljesítését a Főiskola által kiadott Gyakorlati igazolás c. nyomtatványon hivatalosan igazolja és az igazolást a hallgató a Főiskola Turizmus Tanszékére a gyakorlat befejezését követő két héten belül benyújtotta. A minősítést a Tanulmányi Hivatal a hallgató személyi anyagához csatolja, az indexben elismerésre kerül a gyakorlat és a kreditpont. A hallgató a gyakorlatról szóló beszámolót 1 példányban gépelve a Turizmus Tanszékre a gyakorlati igazolással együtt a gyakorlat befejezését követő két héten belül benyújtotta. 27. A gyakorlati igazolás és a gyakorlati beszámoló határidőre történő benyújtása az abszolútórium bocsátás feltétele.

4 II. A GYAKORNOKI MUNKA TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Munkaidő - gyakorlati idő 28. A gyakorlaton lévő főiskolai hallgatók munkaideje egységesen heti 40 óra. Munkaidő beosztásuk az éves egyenlőtlen munkaidőrendszer szabályai szerint történik. Az éves egyenlőtlen munkaidőrendszer szerint történő foglalkoztatás esetén a napi munkaidő 4 óránál kevesebb és 12 óránál több nem lehet. 29. A hallgatók a követelményekben előírt munkaterületeken forgatási rend szerint kötelesek a gyakorlati időt teljesíteni. A forgatási rendet a gyakorlati hely vezetője határozza meg. 30. A hallgatók munkaidő-beosztását - az egyes részlegvezetők előre készítik el, azonban attól az üzemeltetés igényei szerint el lehet térni. 31. A hallgatóknak - a beosztásnak megfelelően - olyan időpontban kell megjelenniük, hogy a munkaidő megkezdésekor, munkakész állapotban már a munkahelyükön tartózkodjanak. 32. Munkaidő alatt a munkahelyet a munkával kapcsolatos és egyéb kisebb megszakításokat kivéve nem szabad elhagyni. Mind a késés, mind a munkahely idő előtti elhagyása igazolatlanak tekintendő. 33. A munkaidő ellenőrzése, a gyakorlati hely belső szabályozása szerint történik. 34. Az állampolgári kötelezettség teljesítése (hatósági idézés, stb.) valamint betegség miatti távolmaradáson kívül egyéb hiányzás nem engedélyezhető. 35. A távolmaradást a lehető leghamarabb be kell jelenteni a munkahelyi vezetőnél. 36. Igazolatlan hiányzás miatt a gyakorlatot nem megfeleltnek kell minősíteni. A munkavégzés követelményei 37. A munkahely munkarendjéről a hallgatókat a gyakorlat megkezdésekor a munkahely illetékes vezetője tájékoztatja. A hallgatók kötelesek a munkarendet betartani. 38. A munkahely területén a hallgatók csak a beosztásuknak megfelelő munkaidő alatt tartózkodhatnak. Vendégként az értékesítőhelyeken nem jelenhetnek meg, valamint vendégeket nem fogadhatnak. 39. A hallgatók kötelesek a számukra előírt feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó szabályok és a munkaterületük vezetőjének utasításai szerint legjobb tudásuk szerint végrehajtani. Munkájukat a közegészségügyi (higiéniai) előírások szigorú betartásával végezzék.

5 40. A hallgatók kötelesek a kijelölt helyen és munkaidőben a gyakorlati munkára felkészülten megjelenni. Különös gondot kell fordítani az ápolt külsőre, személyi higiéniára. 41. A gyakornok köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 42. A hallgatóknak munkavégzésük során szerény és udvarias magatartást kell tanúsítaniuk mind a vendéggel, mind munkatársaikkal szemben. 43. A hallgatóknak törekedniük kell a munkahelyi kollektívába való jó beilleszkedésre, a szálloda dolgozóival való megfelelő együttműködésre. Kötelesek munkájukat úgy végezni és olyan magatartást tanúsítani, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék, munkáját ne zavarják, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézzék elő. 44. A munka befejezésekor a munkahelyet rendbe kell tenni, s csak azután szabad elhagyni. 45. A hallgatók a szakmai gyakorlati idő alatt a munkaviszonyban álló dolgozókkal azonos feltételek mellett jogosultak kedvezményes, illetve térítésnélküli étkeztetésre. 46. A gyakorlatra minden hallgató köteles magával vinni fekete nadrágot, szoknyát, fekete lábbelit, fehér inget/blúzt. 47. A munka- és védőruha, védőfelszerelés a gyakorlaton résztvevő hallgatókat a munkaviszonyban álló dolgozókkal azonos mértékben és feltételek mellett illeti meg. 48. A munkaruha tisztántartása, rendben tartása, a hallgató kötelessége. Pecsétes, gyűrött munkaruhában munkát végezni nem szabad. A kapott munkaruhát a jogosultság megszűnését követően kifogástalan állapotban vissza kell szolgáltatni. Ellenkező esetben a munkaruha értékét meg kell téríteni. 49. A hallgatók a munkába lépéskor munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkahely köteles megteremteni. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat a hallgatók kötelesek betartani. 50. Fokozott figyelmet kell fordítani a munkahely berendezésének, felszerelésének, eszközeinek megóvására, rendeltetésszerű használatára és rendben tartására, valamint az anyaggal és energiával való takarékosságra. Kártérítési és fegyelmi ügyek 51. A gyakorlati munka során kifogásolható magatartás, fogyasztók megkárosítása, valamint hanyag, felelőtlen munkavégzés, a munkarend, továbbá a gyakorlati oktatásvezető, oktató utasításainak be nem tartása miatt a hallgató fegyelmileg is felelősségre vonható. A fegyelmi eljárást a szálloda (gyakorlati hely) igazgatója kezdeményezi. 52. Kártérítési ügyekben (a hallgatónak okozott kár, illetve a hallgató által a szállodának okozott kár esetén) a Munka Törvénykönyve, valamint a Felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény erre vonatkozó előírásait ( ) kell irányadónak tekinteni. Előzetes szakmai gyakorlat beszámítása

6 A gyakorlati időbe beszámítható azon hallgató gyakorlata, aki igazolhatóan a végzett szaknak megfelelő gyakorlati helyen már teljesítette a kötelezően megjelölt 75 órát vagy annak egy részét és erről a megfelelő igazolást a Turizmus Tanszékre benyújtotta. Az ezirányú kérelmeket a Turizmus Tanszék vezetője bírálja el. Szolnok, október 25. Dr. Kóródi Márta Tanszékvezető

OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu

OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu T Á J É K O Z T A T Ó az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. Az Idegenforgalmi

Részletesebben

School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber

School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola ~ HAZIREND Érvényes: 2013. szepternber 1-től Tartalom.~ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A Házirend célja, alapelvek 1 A tanítás és az iskola

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA I. BEVEZETÉS (1) Jogok és kötelességek Az egyetemi közösség központi funkciói a tanulás, az oktatás és a tudományos kutatás. A Közép-európai Egyetem

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben